Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə4/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B) Au = B, Au ≤ -B

C) U≥ 0


D) U ≤ 0

E) U* = 0


291. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlı haqqında nə demək olar?

1. müvazinət vəziyyəti dayanıqlıdır

2. müvazinət vəziyyəti dayanıqsızdır

3. sistem xəttidir

A) 1,2

B) 1,2


C) 2,3

D) 1,3


E) 2
292. Xətti proqramlaşdırmada məsələnin həlləri çoxluğunda bugaq nöqtələrinin seçimi hansı metodun əsasını qoyulyr?

A) simpleks metodun

B) dinamiki proqramlaşdırma

C) qeyri-xətti proqramlaşdırma

D) optimal metod

E) hamısı


293. Bu metodun adi xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həlli araşdırılarkən tədbiq edilən çoxluğu fərqlidir və bu aşagıdakılardan hansidir?

A) simpleks

B) qoşma

C) lipsits

D) kanonik

E) əsas
294. Əyrilər metodunda minimallaşdırmanı həll edərkən neçə təpə nöqtəsi seçmək lazımdır?

A) 2 ≤ təpə nöqtəsi

B) 3 ≤ təpə nöqtəsi

C) çoxlu sayda

D) az sayda

E) yalnız 1
295. Əyrilər metodunun çatışmayan cəhəti hansıdır?

A) çox yaddaş elementi

B) hesabatı açandır

C) koordinatları asandır

D) həlli yoxdur

E) hamısı


296. Optimal metodla tərif 1 əsasən hansı halda zəmanətli dəqiqlik adlandırılır?

A)

B)

C)

D)

E)


297. Klassik metodla araşdırmada hansı əlavə tədqiqat aparılır?

A) lokal min və lokal max nöqtələr seçilir

B) analiz aparılır

C) max nöqtələr seçilir

D) min nöqtələr seçilir

E) heç bir


298. Klassik metodla ekstremum nöqtələr o nöqtələrə deyilir ki, aşağıdakılardan biri ödənilsin?

A) J(u) funksiya kəsilləndir

B) J(u) funksiya artır

C) J(u) funksiya azalır

D) J(u) funksiya yığılır

E) sonsuzdur


299. Klassik metodla ekstremum nöqtələr o nöqtələrə deyilir ki, aşağıdakılardan biri ödənilsin?

A) J(u) funksiya kəsilməzdir, J(u)-yoxdur

B) J(u) funksiya yığılır

C) J(u) funksiya artır

D) J(u) funksiya azalır

E) sonsuzdur


300. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlı haqqında nə demək olar?

1. müvazinət vəziyyəti dayanıqlıdır

2. müvazinət vəziyyəti dayanıqsızdır

3. sistem xəttidir

4. sistem müvazinət olmur

A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1

E) 2
301. XVII əsrdə sənayenin inkişafı aşağıdakılardan hansının zəruriliyinə gətirilib çıxardı.A) ekstremumların tapılması

B) optimallıq məsələlərinə

C) dinamiki proqlaşdırma

D) xətti proqlaşdırma

E) qeyri-xətti proqlaşdırma
302. XX əsrdə sənayenin inkişafı nəticəsində nəyin məhdud olması dərk edildi.

A) yer planetinin resurslarının

B) neft yataqlarının

C) enerjinin

D) texnikanın

E) heç nəyin


303. Məhdudiyyətdən irəli gələrək sənayedə hansı məsələlər meydana gəldi.

A) materialların optimal istifadəsi

B)elektrik enerjinin istifadəsi

C) neftin istifadəsi

D) heç nə

E) neft-qaz enerjinin istifadəsi


304. Optimallıq məsələsində ən vacib olan fiziki proseslərin, texnikanın, iqtisadiyyatın idarəedilməsində.

A) ən yaxşı və ən düzgün variantın seçilməsidir

B) optimallıqdır

C) minimallıqdır

D) maksimallıqdır

E) seçimdir


305. Ekstremal məsələlərin həllində bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

B) qabarıq metod

C) çökəklər metodu

D) dinamik metod

E) əməliyyat metodu


306. İstehsal prossesində texnoloji sahələrin inkişafınin əsas səbəbi aşağidakılardan hansıdır?

A) riyazi əməliyyatların avtomatlaşdırılması

B) tələblərin inkişafı

C) informasiyanın inkişafı

D) texnoloji prosseslər

E) AİS-lərin funksiyaları


307. Maksimal enerjini almaq məqsədi ilə su anbarlarının və hidrostansiyaları sistemlərinin idarə olunması məsələsi aiddir.

A) optimal idarəetmə məsələsinə

B) dinamiki proqramlaşdırma

C) qeyri-xətti proqramlaşdırma

D) xətti proqramlaşdırma

E) differensial proqramlaşdırma


308. Ekstremal məsələlərin həllində bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) toxunanlar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) qabarıq funksiyalar metodu

E) simmetrik metod


309. Optimal idarəetmə məsələləri aşagıdakılardan hansı birinin inkişafına təkan verdi.

A) idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi

B) fizika elminə

C) kimya elmi

D) texnologiya

E) energetikaya


310. Funksiyanın ən yaxşı yaxınlaşması, iterasiyalı proseslərin parametrlərinin optimal seçimi, tənliklərin uzlaşmasının minimizasiyası adlanır.

A) ekstremum axtarışı

B) məsələnin optimal həlli

C) dinamik idarəetmə

D) xətti-proqramlaşdırma

E) qeyri-xətti proqramlaşdırma


311. Aşağıdakılardan hansı “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir?

A) dinamik proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


312. Təcrübələrin tələbinə görə ekstremal məsələlərin hansı həlləri geniş istifadə olunur?

A) təqribi

B) dəqiq

C) az fərqli

D) çox fərqli

E) heç bir


313. Verilənlərdən hansı aşağı sərhədi yazılışıdırır?

A) inf J(u) = J*

B) inf J(u) ~ J

C) min J(u) ~ J*

D) min J(u) = J*

E) sup J(u) = J*


314.Minimallaşdırma məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının ... vardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası


315. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlı haqqında nə demək olar?

1. müvazinət vəziyyəti dayanıqlıdır

2. müvazinət vəziyyəti dayanıqsızdır

3. sistem xəttidir

4. sistem müvazinət olmur

A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1

E) 2
316. Minimallaşdırma məsələsinin I tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdır?A) aşağı sərhəddi

B) minimum

C) maxsimum

D) sonsuzluğu

E) nöqtəni
317. Bu yazılışı nəyi göstərir ?

A) min nöqtələr çoxluğunu

B) max nöqtələr çoxluğunu

C) bərabərliyi

D) maxsimallığı

E) minimallığı


318. Tədqiqatlar bütün əməliyyatların, tədqiqatların nəticəsi kimi nəyi seçirlər?

A) ən yaxşı variantı

B) sonuncu variant

C) nəticəni

D) maksimum

E) minimum


319. XX əsrin 90 illərində yaranmış yeni metodlar EHM-in istifadəsini asanlaşdırmış və hesablama əməliyyatlarının...

A) həcmini azaltmış

B) həcmini artırmış

C) proqram təyinatı çətinləşib

D) məhdudlaşdırıb

E) heç nə etməyib


320. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır.

A) klassik metod

B) qabarıq metod

C) çökəklər metodu

D) dinamik metod

E) əməliyyat metodu


321. Minimallaşdırma məsələsinin II tipində əsas nə vacibdir?

A) U* # ø

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


322. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) toxunanlar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) qabarıq funksiyalar metodu

E) simmetrik metod


323. XVII əsrdə sənayenin inkişafı aşağıdakılardan hansının zəruriliyinə gətirilib çıxardı.

A) ekstremumların tapılması

B) optimallıq məsələlərinə

C) dinamiki proqlaşdırma

D) xətti proqlaşdırma

E) qeyri-xətti proqlaşdırma


324. “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir hansıdır?

A) xətti proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


325. Optimal idarəetmə məsələləri aşagıdakılardan hansı birinin inkişafına təkan verdi.

A) idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi

B) fizika elminə

C) kimya elmi

D) texnologiya

E) energetikaya


326. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşunda tərif 1 əsasən hansı şərt ödənilir.

A) J(u*)= J(u)

B) J(u*) ~ J(u)

C) J(u*) > J(u)

D) J(u*) < J(u)

E) J(u*) ≤ J(u)


327. Bu yazılışı nəyi göstərir ?

A) min nöqtələr çoxluğunu

B) max nöqtələr çoxluğunu

C) bərabərliyi

D) maxsimallığı

E) minimallığı


328. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu aşağıdakılardan hansı ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2.100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. yalnız üç nöqtə

5. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,3,5

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4,5

D) 1,2,5


E) 1,3,4,5
329. İdarəetmədə əsas metodoloji prinsip necə yanaşmadır.

A) sistemli

B) vektor

C) matris

D) nəzəri

E) hesabi


330. Optimal idarəetmə məsələləri nəyin inkişafınına gətirdi?

A) idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi

B) fizika elminə

C) kimya elmi

D) texnologiya

E) energetikaya


331. Yeni metodlar EHM-in istifadəsini asanlaşdırmış və hesablama əməliyyatları isə necə olmuş?

A) həcmini azaltmış

B) həcmini artırmış

C) proqram təyinatı çətinləşib

D) məhdudlaşdırıb

E) heç nə etməyib


332.Tərifə əsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar, əgər ...şərti ödənilərsə?

A) J(uε)* +ε

B) J*>J(u)

C) J(uε)>J*

D) J*

E) heç bir şərtsiz


333. Aşağı sərhəd necə yazılır?

A) inf J(u) =J*

B) inf J(u) ~J

C) minJ(u) ~J*

D) minJ(u) =J*

E) supJ(u) =J*


334. Minimizasiya məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının ...vardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası


335.Tərif 5 əsasənρ(uk,U)=0 – şərtindəki ρ(uk,U)-nədir?

A) məsafədir

B) nöqtədir

C) parçadır

D) sonsuzluqdur

E) heç nə


336. Tərif 1 əsasən minimallaşdırma məsələsinin qoyuluşunda J(u*) kəmiyyəti necə adlanır ?

A) minimal qiymət

B) orta qiymət

C) maksimum qiymət

D) ən böyük qiymət

E) sonsuzluq


337. Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddur, U çoxluğunda, onda elə J*-ədədi mövcuddur və necə adlanır?

A) yuxarı həddi

B) aşağı həddi

C) limiti

D) sonsuzluq

E) boş çoxluq


338. Qeyd 2 əsasən U*= ø, istənilən min ardıcıllıq U*- çoxluğunda ...

A) yığılmır

B) yığılır

C) sonsuzluqdur

D) bir nöqtədir

E) heç həlli yoxdur
339. Minimizasiya məsələsinin I tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdır?

A) aşağı sərhəddi

B) minimum

C) maxsimum

D) sonsuzluğu

E) nöqtəni


340. Minimizasiya məsələsinin II tipində əsas nə vacibdir?

A) U* # ø

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


341. Hansı şərtə görə tərif 3 əsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar.

A) J* ≤ J(u)

B) J*> J(u)

C) J* ≥ J(u)

D) J* ~ J(u)

E) heç nəyi


342. Əgər J(u) funksiyası aşağıdan məhdud deyilsə, onda aşağı sərhəd kimi hansını qəbul edirik?

A) J* = -∞

B) J* = ø

C) J* = 0

D) J* = 1

E) heç nəyi


343. Tərif 7 əsasən J(u) funksiyası hansı halda ciddi unimodal adlanır?

A) α = β


B) α <β

C) α > β


D) α ≥β

E) a ≤ β
344. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhdud deyil, əgər elə bir Uk ardıcıllığı mövcuddur və hansı şərti ödəyir?

A) J(u) = ∞

B) J(u) = o

C) J(u) = Uk

D) J(u) Є U

E) J(u) ~β
345. Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddur, U çoxluğunda, onda elə J*-ədədi mövcuddur və necə adlanır?

A) yuxarı həddi

B) aşağı həddi

C) limiti

D) sonsuzluq

E) boş çoxluq


346. Minimallaşdırma məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının nəyivardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası


347. Minimallaşdırma məsələsində J(u) funksiyasının U çoxluqda neçə tipi vardır

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) sonsuz


348.Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddursa, onda hansı şərti ödəyir?

A) J(uk) = J*

B) J(uk) =0

C) J(uk) = ∞

D) J(uk) = min

E) heç biri


349. Tərif 9 əsasən J(u) funksiyasının yuxarı həddini necə yazmaq olar.

A) J(u)

B) J*= max J(u)

C) J*= ∞

D) J*= 0

E) J*= min


350. Ekstremum axtarışı klassik metodla nə ilə yekunlaşır?

A) bütün ekstremuma şübhəli nöqtələri tapmaqla

B) min nöqtələri tapmaqla

C) max nöqtələri tapmaqla

D) tədqiqatla

E) analizlə

351. İnsanların strateji situasiyalarında necə davrandığının öyrən elm hansıdır?

A) Oyunlar nəzəriyyəsi

B) Tədqiqat nəzəriyyəsi

C) Riyazi modelləşdirmə

D) Kompüter mühədisliyi

E) Kompüter elmi


352. ...........dedikdə hər bir insanın hansı tədbirlər görməklə bağlı qərar qəbul edərkən digərlərinin bu tədbirə necə cavab verə biləcəyini nəzərə almalı situasiya nəzərdə tutulur.

A) strategiya

B) elm

C) nəzəriyyə

D) tədqiqat

E) hərəkət

353. İnsan davranışlarının oyunlar vasitəsilə izah ediləcəyi fikrini ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) F. Neumann

B) N. Viner

C) K. Şenon

D) R. Xartli

E) P. Allen

354. Ümumiyyətlə oyunlar nəzəriyyəsinə görə oyunlar neçə yerə ayrılır?

A) 2


B) 1

C) bir və bir neçə

D) 3

E) sonsuz355. Oyunlar nəzəriyyəsinə görə oyunlar hansılara ayrılır?

A) cəmi “sıfır” olan oyunlar və cəmi “sıfır” olmayan

B) ikilik oyun

C) məhbus dilemması

D) tarazılıq oyunu

E) heç bir

356. Bu model, tərəflərin də bir-birlərinə rəqib olmaqla yanaşı, hər iki tərəfin də qazanclı ola biləcəyi vəziyyətdir. Bu hansı modeldir?

A) Cəmi “sıfır” olmayan oyun modeli

B) Cəmi “sıfır” olan oyun modeli

C) məhbus dilemması

D) tarazılıq oyunu

E) tarazlıq modeli

357. Oyunlar Nəzəriyyəsi, əsas olaraq hansı teorem üzərində qurulmuşdur?

A) min-max teoremi

B) məhbus dilemması

C) cəmi “sıfır” olan oyun

D) cəmi “sıfır” olan oyun

E) tarazılıq oyunu

358. Oyunlar Nəzəriyyəsi, əsas olaraq hansı teorem üzərində qurulmuşdur?

A) Nash Tarazlığı

B) məhbus dilemması

C) cəmi “sıfır” olan oyun

D) cəmi “sıfır” olan oyun

E) poker oyunu

359. Məhbusların dilemması oyunlar nəzəriyyəsində istifadə edilən hansı oyunlardandır?

A) standart

B) tarazlıq

C) natamam

D) riyazi

E) sıfır


360. Hansı oyunun əsasını əməkdaşlıq etmələri hər iki tərəfin xeyrinə olduğu halda, tam rasional tərəflərin bu cür əməkdaşlıqdan yayına bilməsi təşkil edir?

A) Məhbusların dilemması

B) cəmi “sıfır” olan oyun

C) cəmi “sıfır” olan oyun

D) tarazılıq oyunu

E) poker oyunu

361. Optimal metodun həlli nə zaman tələb olunur?

A) iqtisadi cəhətdən məna daşıyanda

B) çox çətindi

C) çox asandır

D) mümkün deyil

E) bütün hallarda


362. Optimal metodda minimallaşdırma məsələsi necə olur?

A) verilən dəqiqliklə və az nöqtələrdə

B) daha çox nöqtələrdə

C) həll etmək olmur

D) çox məsrəflərlə

E) az hesablamalarla


363. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Həlli açıqdir 4. Sonsuz həlli var

A) 1,2,4

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,2


E) 1,4
364. Klassik metodla araşdırmada şübhəli nöqtələr ətrafında hansı tədqiqatı aparılır?

A) funksiyanın 1-ci törəmənin işarəsini

B) törəməni

C) nöqtələrin mövcudluğu

D) şübhəli nöqtələri

E) hər birini


365. İdenitifikasiya məsələsi hansı halda səmərəli həll edilə bilər?

A) meyara uyğun üsul və alqoritm olduqda

B) meyar çox kiçik olduqda

C) meyar maksimum olduqda

D) ümumi proqnozlaşma olduqda

E) təcrübələrin nəticəsi olduqda


366. Obyektin struktur verilişini və işləmə prosesini alqoritmləşdirmək nəyə görə çətindir?
A) everistik xarakter olduğundan B) sturuktur çətin olduğundan

C) meyar maksimum olduqda D) ümumi proqnozlaşma olduqda

E) təcrübələrin nəticəsi olduqda
367. Obyektin riyazi modeli nəyi təyin edir?

A) AİS-nin effektli işləməsi B) dolğunluq və dəqiqliyi

C) parametrlərin düzgün seçilməsini D) düzgün idenitifikasiya məsələsini

E) düzgün məqsədin seçilməsini


368. Obyektin idenitifikasiyası parametrlər arasında əlaqənin nəyini öyrənir?

A) forma və dərəcəsini B) əlaqələrin sayını C) əlaqənin dərəcəsini

D) məsələnin qoyuluşu E) heç nəyi
369. Obyekt haqqında informasiyanın toplanması və emalı nədən asılıdır?

A) idenitifikasiyanın məqsədindən B) riyazi modeldən

C) texnoloji prossesdən D) sturuktur quruluşundan

E) forma və dərəcəsindən


370. Keyfiyyət meyarı nədən asılıdır?

A) Obyektin növündən, informasiyadan və məqsəddən

B) parametrlərdən, riyazi modeldən

C) giriş və çıxış parametrlərdən

D) obyektin özündən

E) verilən informasiyada


371. Tərtibi verilmiş xətti diferensial tənliyin naməlum əmsallarının tapılması idenitifikasiyanın hansı məsələsidir?

A) parametrik B) qeyri-parametrik C) optiamal D) diferensial

E) heç bir
372. Parametrik idenitifikasiya məsələsi nəyə deyilir?

A) opertorun sturukturu əvvəlcədən verildikdə naməlum parametri tapmaq

B) parametrlər məlumdur

C) parametrlər məlum deyil

D) operatorun sturukturu verilmir

E) A operatorunun tapılması


373. Qeyri-parametrik idenitifikasiya nəyə deyilir?

A) operatorun sturukturu aşkar olmayan funksiya

B) operatorun sturukturu əvvəlcədən verilir, naməlum parametr tapılır

C) parametrlər naməlumdur

D) parametrlər məlum deyil

E) A operatorun tapılması


374. İdenitifikasiya məsələsinin əsas mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) idenitifiksaiya üsulunun seçilməsi

B) parametrlərin seçilməsi

C) məsələnin qoyuluşu

D) məqsədin seçilməsi

E) xəta funksiyasının təyini


375. İdenitifikasiya məsələsinin əsas mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) sınaq təsirinin və sınaq rejiminin seçilməsi

B) xəta funksiyasının təyini

C) parametrlərin seçilməsi

D) məsələnin qoyuluşu

E) məqsədin seçilməsi


376. İdenitifikasiya məsələsinin əsas mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) təcrübi verilənlərin emal alqoritminin seçilməsi

B) parametrlərin seçilməsi

C) məsələnin qoyuluşu

D) məqsədin seçilməsi

E) xəta funksiyasının təyini


377. İdenitifikasiya məsələsinin əsas mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) verilənlərin emalı və nəticənin araçdırılması

B) məsələnin qoyuluşu

C) məqsədin seçilməsi

D) xəta funksiyasının təyini

E) parametrlərin seçilməsi


378. İdenitifikasiya məsələsinin əsas mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) modelin obyektə oxşarlığının təyini

B) parametrlərin seçilməsi

C) məqsədin seçilməsi

D) məsələnin qoyuluşu

E) xəta funksiyasının təyini


379. İdenitifikasiya məsələsinin qoyuluşu hansıdır?

A) y=f(y,u,c,t), u(to)=Uo B) y=f(y,u.t) C) y=J(t) D) y=F(��)

E) y*=M{F(��)}
380. İdenitifikasiyanın keyfiyyət meyarı hansı şərti ödəməlidir?

A) minimum olmalıdır B) maksimum olmalıdır C) sıfıra bərabərdir

D) sıfırdan böyükdür E) sonsuzluq
381. İdenitifikasiyanın keyfiyyət meyarı aşağıdakılardan hansıdır

A) J=M{F(ε)} B) J=F(ε) C) J(C)=F(t) D) J=F(U(t) E) J=A(U(t)

382.Real obyektlərdə itki funksiyası aşağıdakılardan hansılardır?

A) F(ε)=ε2 B) F(ε)=J(C) C) F(ε)=ε D) F(ε)=M{J(C)} E) F(ε)=A(u(t)


383.Təcrübələrin təşkilində neçə cür təcrübə planlaşdırılır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) ∞


384. Obyektin riyazi modelini hansı təcrübələrlə araşdırılır?

A) aktiv və passiv B) həyəcanlandırıcı C) sonsuz sayda

D) ekspermentlərlə E) heç bir
385. Passiv təcrübələr zamanı nəyi etmək olar?

A) giriş və çıxış dəyişənləri qeyd edilir B) prossesə müdaxilə edilir

C) dəyişənlər dəyişdirilir D) parametrləri ölçürlər E) prossesi idarə edir
386. Passiv təcrübələrin mənfi cəhəti nədir?

A) uzun müddətli müşahidələr və dəqiq modeli almaq olmur

B) qısa zamanlı müşahidələr

C) obyektdəki prossesə müdaxilə

D) dəqiq məlumat toplanır

E) sənaye qurğularında müşahidə tapmaq mümkün deyil


387. Aktiv təcrübələr nələri etməyə imkan yaradır?

A) qısa zamanda riyazi modeli almaq

B) uzun müddətli müşahidələrdə modeli almaq

C) obyekti idarəetmək

D) dəyişənləri qeyd edir

E) dəyişənləri təhlil edir


388. Aktiv təcrübələri nəyə görə sənaye qurğularına tətbiq etmək olmaz?

A) texnoloji prossesin pozulmasına görə

B) qısa zamanlı olduğuna görə

C) xoşa gəlməz hadisələr olmur

D) uzun müddətli olduğuna görə

E) çoxlu informasiya toplamaq lazımdır


389. Passiv təcrübələri müsbət cəhəti?

A) müşahidələrdən alınan informasiyadan və arxiv məlumatdan istifadəsi

B) heç bir informasiyadan istifadə etməmək

C) məlumatlar toplamağı

D) uzunmüddətli olmağı

E) qısamüddətli olmağı


390. Optimallıq meyarı necə tətbiq olunur?

A) D (ε*)=min D (εN)Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə