Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə5/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B) D(ε)=max F(ε)

C) D(ε)=M{D(ε)}

D) D(ε)=0

E) D(ε)=const


391.Vəziyyətlər fazasında idenitifikasiyasının hansı üsulu daha əlverişlidir?

A) diferensial aproksimasiya

B) optimal üsul

C) ən kiçik kvadratlar

D) statistik üsul

E) təcrübi üsul

392. Diferensial aproksimasiya üsulu hansı tənliklər sistemi kimi yazıla bilər?

A) Xa=φ (x1,u,t) c=φ(t)c

B) xa =φ(x)

C) F(ε)={M(φ(t)}

D) xa=φ(t)Q-1

E)F(ε)={M(t)}


393. Model əgər xətti olarsa, vəziyyət fazasında y(t)-necə ifadə olunur ?

A) y(t)=xa(t)=φ(c,t)

B) y(t)= xa(t)

C) y(t)=f(x(t)

D) y(t)=M{f(x(t)}

E) y(t)=J(C)


394. Statistik üsulla idenitifikasiya etdikdə hansı təcrübələr nəticələrindən istifadə edirlər?

A) Passiv

B) aktiv

C) eksperiment

D) təsadüfi kəmiyyətlər

E) korrelyasiyadan

395. Xətti-stasionar obyekt üçün vəziyyət tənliyi necə yazılır?

A) x(t)= eat· xo + a(t-τ)b·U(τ)dτ

B) x(t)= xo·eat

C) x(t)= a(t-τ)b·U(τ)dτ

D) x(t)=M{y(t)}

E) x(t)=M{J(C)}


396. Statistik üsul hansı tənliyin həllinə əsaslanır?

A) korrelyasiya

B) dispersiya

C) avto-korrelyasiya

D) riyazi gözləmə

E) ehtimaldan asılı


397.Təsadüfi prossesdə təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) M(x)== f(x)dx=i

B) M(x)= at·xo

C) M(x) =

D) M(x)=0

E) M(x)=M{f(x)}


398. Təsadüfi prosseslərdə dispersiya necə ifadə olunur?

A) D= i –M(x)2

B) D=M(x)

C) D=M(x)·f(x)

D) D=i

E) D=σ
399.Təsadüfi prosseslərdə korrelyasiaya necə təyin edilir?

A) Rxy= B) Rxy (τ)=D C) Rxy (τ)=

D) Rxy (τ)=xoe at E) Rxy (τ)=M{x(τ)}

400.Təsadüfi prosseslərdə avtokorrelyasiya necə təyin edilir?

A) Rxx= B) Rxy= C) Rxy=(τ)= xoe at

D) Rxy=M{x(τ)} E) Rxx=M{x(τ)}
401.Dispersiya təsadüfi prossesdə nədir?

A) orta kvadratik meyletmənin kvadratı B) orta meylin kvadratı

C) riyazi gözləmənin kvadratı D) riyazi gözləmə

E) təsadüfi prosses arasında əlaqə

402.Təsadüfi prossesdə korrelyasiya nədir?

A) orta kvadratik meyil

B) orta meyletmə

C) təsadüfi prosseslər arasında əlaqə

D) dispersiyanın kvadratı

E) riyazi gözləmə


403. Mürəkkəb obyektlərin idenitifikasiyasında sturuktur mərhələdə nə təyin edilir?

A) model B) tapşırıq C) plan D) parametr E) keyfiyyət göstəricisi

404.Sadə obyektlər neçə parametrli olurlar?

A) 2 B) 1 C) 3 D) n E) ∞


405. Toplanmış parametrli obyektlərin xarakteristikaları neçə arqumentdən asılıdır?

A) 1 B) 2 C) 2-dən çox D) n E) ∞


406. Paylanmış parametrli obyektlərin xarakteristikaları neçə arqumentdən asılıdır?

A) 2 və daha çox B) 1 C) n D) 4 E)∞


407.Toplanmış parametrli obyektlər üçün arqument kimi nəyi qəbul edirlər?

A) zaman B) siqnalı C) informasiyanın D) həndəsi ölçü

E) itki funksiyasını

408. Paylanmış parametrli obyektlər üçün arqument kimi nəyi qəbul edirlər?

A) zaman və həndəsi ölçülər B) siqnal və tezlik C) informasiya

D) zaman E) həndəsi ölçü


409. Sadə obyektlər zamandan asılılığına görə neçə cür olur?

A) 2 B) 1 C) 3 D) n E) ∞


410. Sadə obyektlər ədəd çoxluğunda qiymətlər alırsa, aşağıdakılardan hansı olur?

A) diskret B) fasiləsiz C) impulslu D) dəyişən E) sonsuz


411. Sadə obyektlər zamanın istənilən anında qiymətlər alırsa, onda aşağıdakılardan hansı olar?

A) fasiləsiz B) diskret C) dəyişən D) impulslu E) sonsuz


412.Əgər obyektin zamanı giriş və çıxış dəyişənləri ədəd çoxluğunda dəyişərsə obyekt necə adllanır?

A) tam diskret B) fasiləsiz C) dəyişən D) impulslu E) sonsuz


413. Nəyə görə paylanmış parametrli obyektləri toplanmış parametrlərə gətirirlər?

A) tətqiqi asan olduğundan B) parametrə görə C) asan üsul olduğundan

D) zamana görə E) obyekktə görə
414. Təsadüfi kəmiyyətin paylanma qanunu təsadüfi kəmiyyətlər üçün nədir?

A) təsvir vasitəsi B) paylanma funksiyası C) dispersiya

D) korelyasiya E) qanundur
415.Təsadüfi kəmiyyətin paylanma qanunu təsadüfi kəmiyyətləri (üçün) necə təsvir edir?

A) tam və əhatəli B) inteqrallayır C) keyfiyyətini göstərir

D) natamam E) təsvir etmir
416. Təsadüfi kəmiyyətin paylanma qanunu nədən asılıdır?

A) təsadüfi kəmiyyətin xarakteristikasindan asılıdır

B) inteqraldan C) riyazi gözləmədən D) dispersiyadan E)korrelyasiyadan
417. Təcrübədə rast gəlinən təsadüfi kəmiyyətlər hansı qanuna tabe olurlar?

A) normal paylanma B) qeyri–normal paylanma C) sərhəd

D) dispersiya E) riyazi gözləmə

418.Mürəkkəb obyektin idenitifikasiyasında parametrik mərhələdə nə təyin olunur?

A) modelin əmsalları B) model C) plan D) parametr

E) keyfiyyət göstəricisi


419. Sturuktur idenitifikasiyanın mahiyyəti aşağıdakılardan hansıdır?

A) riyazi model asanlaşır B) sturuktur bəlli olur

C) layihə asanlaşır D) idenitifikasiya asan olur E) riyazi model çətinləşir
420. Kriteriyalar haqqında məlumatların alınması üsulları aşağıdakılardan hansıdır?

A) analtik hesablama B) riyazi analiz C) texnoloji prosses

D) riyazi model E) sturuktur quruluş
421. Kriteriyalar haqqında məlumatların alınması üsulları aşağıdakılardan hansıdır?

A) təcrübi analiz B) texnoloji prosses C) riyazi analiz

D) riyazi model E) sturuktur quruluş

422. Kriteriyalar haqqında məlumatların alınması üsulları aşağıdakılardan hansıdır?

A) ekspert üsul B) riyazi model C) riyazi analiz

D) sturuktur quruluş E) texnoloji prosses


423. Analtik hesabat üsulunun tətbiqi hansı asılılığı nəzərdə tutur?

A) modelin sturukturdan B) modelin obyektdə C) obyektin keyfiyyətdən

D) obyektin parametrdən E) modelin riyazi gözləməsindən

424. Təcrübi statistik üsulların əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

A) ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi gözləmə B) riyazi gözləmə və ehtimal

C) dispersiya D) korrelyasiya və avtokorrelyasiya E) təsadüfi kəmiyyətlər


425. Təcrübi-statistik üsulunun çətinlikləri hansıdır?

A) statistik məlumat toplamaq mümkün deyil

B) modelin tərtibi çətindir

C) sturukturu çətindir

D) obyekt məlum deyil

E) qiymətləndirmə mümkün deyil


426. Təcrübi-statistik üsulun çətinlikləri hansıdır?

A) şərtlər ödənilmir

B) sturukturu çətindir C) qiymətləndirmə mümkün deyil

D) modelin tərtibi çətindir E) obyekt məlum deyil


427. Təcrübi-statistik üsulunun çətinlikləri hansıdır?

A) təsirin mənşəyi və xarakteri məlum deyil

B) modelin tərtibi çətindir C) obyekt məlum deyil

D) sturukturu çətindir E) qiymətləndirmə mümkün deyil


428. Ekspert üsulu aşağıdakılardan hansına əsaslanır?

A) ekspert rəyinə və ümumi qərara B) keyfiyyət göstəricisinə

C) parametrlərin xarakteristikasına D) təcrübələr E) statistik məlumata

429.Ekspert üsulunun üstünlüyü nədədir?

A) intelektual insan rəyinə görə B) səmərəliliyinə görə

C) tətbiqi asan olduğuna görə D) daha yaxşı qiymətləndirməyə görə

E) heç nəyə görə
430. Ümumi halda obyektin statistik modeli aşağıdakılardan hansıdır?

A) X=(ω,α)+ε=F(ω,α) B) X=F(x,y,t) C) X=M{f(x,y)}

D) X=Dx E) X=ε(t)
431. Modelin sturukturunun təyin olunmasında nələri nəzərə alırlar?

A) idenitifikasiya, optimallaşdırma və idarəetmə üsullarını

B) parametrləri, keyfiyyət göstəricilərini

C) sturuktur və xarakteristikaları

D) riyazi modeli

E) obyektin xüsusuyyətini


432. Obyektin passiv təcrübə əsasında idenitifikasiyasında nədən istifadə olunur?

A) reqresiya və korrelyasiya B) dispersiya və riyazi gözləmə

C) korrelyasiyaya D) riyazi gözləmə E) ədədi qiymətləndirmə
433. İki kəmiyyətdən birinin dəyişməsi digərinin orta qiymətini dəyişirsə, bu asılılıq necə adlanır?

A) korrelyasiya B) dispersiya C) riyazi gözləmə D) orta meyletmə

E) meyletmə
434. Giriş dəyişənin orta kvadratik meyletməsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) =)2

B) σxy C) σx=)2

D) σx=)2

E) σx=)2
435.Korrelyasiya əlaqəsinin gücü hansı əmsalla təyin edilir?

A) korrelyasiya əmsalı

B) orta meyletmə əmsalı

C) riyazi gözləmə əmsalı

D) dispersiya əmsalı

E) orta kvadratik meyletmə


436. Korrelyasiyanın əmsalı aşağıdakılardan hansıdır?

A) r =)(yi-)

B) r =

C) r = M{(x)}/N

D) r = Dx/N

E) r =


437. Korrelyasiya əmsalı hansı intervalda qiymət ala bilər?

A) [-1;1] B) [0; 1] C) [-∞; +∞] D) [0; +∞] E) [-∞; 0]

438. Əgər korrelyasiya əmsalı r<0 olarsa, kəmiyyətlərlə nə baş verir?

A) x-artır, y-orta qiyməti azalır

B) x-azalır, y-azalır

C) x-artır, y-artır

D) x-artır, y-sıfır olur

E) kəmiyyətlər dəyişmir


439. Əgər korrelyasiya əmsalı r>0 olarsa, kəmiyyətlərlə nə baş verir?

A) x-artır, y-orta qiymət azalır

B) x-azalır, y-azalır

C) x-azalır, y-artır

D) x-artır, y-sıfır olur

E) kəmiyyətlər dəyişmir


440. Korrelyasiaynın əmsalının mütləq qiyməti hansı intervalda dəyişir?

A) [0;1] B)[-1;1] C) [-1;0] D) [0;∞] E) [-∞;+∞]


441.Korrelyasiyanın əmsalı r = 0 nəyi təyin edir?

A) x və y arasında əlaqə yoxdur

B) x və y arasında əlaqə vardır

C) x və y arasında funksional əlaqə var

D) x və y arasında ehtimal əlaqə var

E) x və y arasında reqresiya əlaqəsi var


442. Korrelyasiya əmsalı r1 olarsa, kəmiyyətlər arasında hansı əlaqə var?

A) funksional B) staxostik C) dinamik D) reqresiya E) heç bir

125. Korrelyasiya əmsalı r0,5 olarsa, hansı əlaqə olur?

A) staxostik B) funksiya C) dinamik D) reqresiya E) heç bir


443. Korrelyasiyanın əmsalı 1-ə bərabər olduqda kəmiyyətlər arasında əlaqə necə adlanır?

A) reqresiya

B) staxostik

C) funksional

D) dinamik

E) korrelyasiya

444. Korrelyasiyanın əmsalının mütləq qiyməti hansı şərti ödəməlidir?

A) 0 1

B) -1 1

C) -1 0

D) 0

E) -∞


445. Passiv təcrübə əsasında idenitifikasiya hansı məlumata əsaslanır?

A) statistik B) dinamik C) korrelyasiya D) diapersiya E) təcrübi


446.Passiv təcrübələr zamanı x-dəyişəni necə ifadə olunur?.

A) =(ω,A) +ε

B) =M{F(ω,A) }

C) X=K{F(ω,A) }

D) =

E) =


447.Reqresiya üsulu ilə idenitifikasiya hansı əmsalın şərti ödəməsi tələb

olunur?


A) korrelyasiya B) dispersiya C) dinamik D) statistik

E) riyazi gözləmə

448.Ən kiçik kvadratlar üsulundan nə zaman istifadə etmək olar?

A) modelin əmsalını tapmaq mümkün deyil

B) modeli qurmaq olmur

C) əmsallar həqiqi deyil

D) başqa üsul yararlı deyil

E) müşahidələr zamanı


449. Maksimum normallaşdırmadan nə zaman istifadə olunur?

A) dəyişən kəmiyyətin çevrilməsində

B) reqresiyada

C) korrelyasiyada

D) dispersiyada

E) riyazi gözləmədə


450. Maksimum normallaşdırmadan nə zaman istifadə olunur?

A) optik işə salınmasında B) riyazi gözləmədə C) reqresiyada

D) korrelyasiyada E) dispersiyada
451. Maksimum normallaşdırmadan nə zaman istifadə olunur?

A) işləmə prossesində

B) dispersiyada

C) riyazi gözləmədə

D) reqresiyada

E) korrelyasiyada


452. Maksimum normallaşdırmadan nə zaman istifadə olunur?

A) ölçü vasitələrinin xətalarında

B) korrelyasiyada

C) dispersiyada

D) riyazi gözləmədə

E) reqresiyada


453. Riyazi gözləmənin inam intervalı sonrakı hansı hal üçün hesablanır?

A) dispersiyanın məlum olmayan halı

B) riyazi gözləmə halı

C) heç bir

D) dispersiyanın məlum halı

E) dispersiyanın kvadratı
454. Loqarifmik reqresiya modelində x və y arasındakı əlaqə hansıdır?

A) y=a0

B) y=log

C) y=ln

D) y=Σ log x

E) y=Σa


455. Laqarifmik reqresiyadakı əmsallar nəyi xarakterizə edir?

A) laqarifmik asılılığı

B) modeli

C) reqresiyanı

D) reqresiya əmsalını

E) sistemi

456. Reqresiya modellərini hansı proqram paketi vasitəsilə kompüterdə yerinə yetirmək olar?

A) MS Excel

B) MS Word

C) Matlab

D) MS DOS

E) MS Access


457. Dispersiya orta kvadratik meyletməyə görə nədir?

A) onun kvadratı

B) onun kubu

C) korrelyasiya

D) riyazi gözləmə

E) asılılıq yoxdur


458. X kəmiyyəti üçün dispersiya necə ifadə olunur?

A) =2

B) =Dx

C) =

D) =

E) =


459. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) optimal metod

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) dinamik metod

E) simmetrik metod


460. Verilən J(u) = sin2(π/u), u ≠0-dır, J(u) funksiyası neçə minimum qiymət alır, əgər U = {u:2 ≤ u< ∞}-sə?

A) boş çoxluq

B) sonsuz

C) yalnız üç

D) bir neçə

E) heç bir

461. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) kəsiklər metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) optimal metod

E) simmetrik metod


462. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) qabarıq funksiyalar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) optimal metod

E) kəsiklər metodu


463. Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələlərində məqsəd funksiyasının aşağı sərhəddi hansı hissəsindədir?

A) bucaq nöqtəsində

B) daxilində

C) kənarlarında

D) koordinat müstəvisində

E) heç biri

464. Minimallaşdırma məsələsinin II tipində əsas nə vacibdir?

A) U* # ø

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


465. Maksimallaşdırma məsələlərinin tiplərinin birində nə axtarılır?

A) J*

B) J*

C) Uk-ardıcıllıq

D) sonsuzluq

E) heç nə

466.Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

A) WordPad, Notepad

B) Publisher, WordPad

C) WordPad, Microsoft Word

D) Publisher, Notepad

E) Notepad, Microsoft Word

467. Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?


   1. Ctrl + P

   2. Ctrl + N

   3. Alt + D

   4. Ctrl + O

   5. Alt + K

468. Nə vaxt ki, Caps Lock indikatoru yanır:

  1. Shift saxlaması vaxtı sətri hərflər daxil edilir

  2. Yalnız rus hərfləri daxil edilir

B) Xüsusi nişanlar daxil edilir

C) Sətri hərflər daxil edilir

D) Yalnız ingilis hərfləri daxil edilir.

469. Başlanğıc üçün yeni abzasın mətninin daxil etməsi vaxtı basırıq....  1. [Enter]

  2. [Delete]

  3. [Boşluq]

  4. [ESC]

  5. [HOME].

470. Yanlış yığılmış simvolların redaktəsi üçün hansı klavişlər istifadə olunur?

  1. Backspace, Delete

  2. Home, End, Insert

  3. Home, End

  4. Shift, Enter

  5. Bütün cavablar doğrudur

471. Klaviaturanın köməyi ilə yığılmış mətnin üzərində yerdəyişmə etmək üçün hansı klavişlər tətbiq edilir?

A)İdarəedici düymələr

B) Hərf-rəqəmlər

C)Funksional düymələr

D)Rəqəmli düymələr

E)Shift, Tab, Alt

472.Mətn fraqmentinin yerdəyişməsi üçün hansı komandanı yerinə yetirmək lazımdır:    1. Kəsmək, Yerləşdirmək

    2. Köçürmək, Yerləşdirmək

    3. Kəsmək, Saxlamaq

    4. Saxlamaq, Yerləşdirmək

E) [Delete], Yerləşdirmək

473. Ikilik sistemində hesablama sayın yazısında hansı rəqəmlər ola bilərlər? 1. 0 və 1 rəqəmləri

 2. Rəqəmlər 1-dən 5-ə qədər

 3. А-dan Е-ə qədər hərflər

 4. Beş tək rəqəm

 5. Beş cüt rəqəm

474.1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?

 1. 0 və 1

 2. İstənilən müsbət ədədi

 3. Ancaq 1

 4. -1 və 1

 5. 2

475. Microsoft Word proqramında şəkil daxil etmək üçün aşağıdakı komandaları seçmək lazımdır:

 1. İnsertPicture

 2. Edit Paste

 3. FormatFont

 4. İnsertObject

 5. İnserttable

476. Rastr qrafiki redaktorunda minimal obyekt kimi götürülür:

 1. nöqtə (piksel)

 2. düz xətt

 3. düzbucaq

 4. dairə

üçbucaq

477. Klaviaturanın hansı klavişi daxiletmə klavişi adlanır?  1. Enter

  2. Shift

  3. Backspace

  4. Delete

  5. Alt

478."Num lock" klavişinin rolu nədir

  1. Rəqəm klaviaturasını aktivləşdirir

  2. Yazıda boş ara verir

  3. Son əməliyyatın nəticəsini ləğv edir

  4. Böyük hərflərlə yazma rejiminə keçirir

  5. Simvolları əvəzetmə rejiminə keçmək

479.Aşağıdakılardan hansı komputerin giriş qurğusu deyil?

  1. printer

  2. maus

  3. heç biri

  4. klaviatura

  5. skaner

480.Aşağıdakılardan hansı komputerin giriş qurğusu deyil?

  1. monitor

  2. maus

  3. heç biri

  4. klaviatura

  5. skaner

481.Aşağıdakılardan hansı komputerin giriş qurğusu deyil?

  1. kolonka

  2. maus

  3. heç biri

  4. klaviatura

  5. skaner

482.Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

A) Photoshop

B) Power Point

C) Word

D) Excel


E) Access

483.Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A) elektron təqdimatların hazırlanması

B) mətnin fayla yazılması

C) şəkillərin mətnə daxil edilməsi

D) mətnlərin sürətli çap edilməsi

E) orfoqrafiyanın yoxlanması

484.Hansı proqram MS Office paketinə daxil deyil:

A) Paint

B) Word

C) Excel

D) Access

E) Power Point

485. "Kəs, köçür, yapışdır, hamısını seç, tap, dəyişdir" əmrləri Microsoft Word proqramında hansı menyudadır?

A) Edit

B) File

C) View

D) Insert

E) Table

486.Word sənədlərinin genişlənməsi nədir?

A) .doc

B) .xls

C) .txt

D) .rtf


E) .bat

487.Microsoft Word proqramında simvol əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edirlər?

A) Insert

B) View

C) File

D) Edit

E ) Format

488. Yazıdan yazıya effekt vermək üçün hansı menyudan istifadə edirik?Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə