Engelli insanların Destekli İstihdam sağlayıcılarının tanınması, validasyonu ve akreditasyonu için eqavet sistemiYüklə 67,76 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü67,76 Kb.
#29889

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right_webdescription: images2

COACH@WORK Projesi – Entelektüel verim 1 İrtibat No: 2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK:

Engelli insanların Destekli İstihdam sağlayıcılarının tanınması, validasyonu ve akreditasyonu için EQAVET sistemi


Karşılaştırmalı rapor - Özet


Entelektüel verim

1

Faaliyet

A4

Statü

Son

Teslim Tarihi:

20/04/2015

Yazar

NAVET

COACH@WORK projesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen internet adresini ziyaret edin:

proje internet adresi (www.supportemployment.eu);

Facebook sayfası (www.facebook.com/supportemployment );

Twitter sayfası (twitter.com/zguraprojects).

2014-1-BG01-KA202-001529 numaralı bu proje Avrupa Komisyonu'nun Erasmus + programı kapsamında finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın/yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada verilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan herhangi bir kullanım için sorumlu tutulamaz.


Giriş: Karşılaştırmalı raporun amaçlarına erişimBu belge genel olarak COACH@WORK projesinin uygulama aşamasında devreye girecek olan iş koçları tarafından kazanılan bilgi beceri ve yetkinliklerin tanınması, validasyonu, akreditasyonu için olan EQAVET sisteminin geliştirilmesini hedefleyen COACH@WORK projesinin araştırma aşamasının sonuçlandırma kısmını oluşturmaktadır. Öğrenme neticeleri, yani bilgi, beceri ve yetkinlik açısından tanımlanan bir öğrenme sürecinin tamamlanması ardından ne bildiği, ne anladığı ve ne bildiğine dair ifadeler üzerine odaklanılmaktadır. Bu öğrenme neticeleri istihdam edilebilirlik bağlamında engellilikle ilgili farklı konuları kapsayacak olan özgün Desteklenen istihdam (Dİ) sağlayıcılar için ECVET eğitim programı ile bağlantılı olacaktır. Desteklenen istihdam esasen farklı türde engellere sahip insanların bir iş ve sosyal katılımını güvenceye alan bir istihdam politikası ve felsefesidir. Dİ felsefesi herkesin gerçek ödeme karşılığı gerçek bir iş yaparak çalışabileceği üzerinedir. Dİ için literatürdeki tanımların çeşitliliği Desteklenen istihdamın bir yöntem olarak anlaşılmasını da içerir. Mevcut araştırmanın amacına uygun olarak: "Desteklenen İstihdam açık emek piyasasında ücretli işe erişim ve işin idamesi için engelli kişiler ve diğer dezavantajlı gruplarla çalışma yöntemidir" (EUSE Toolkit, 2010, s.9). Ayrıca proje partnerleri; mülakata hazırlanma, iş başvurularının tamamlanması, engelin bildirilmesi, profesyonel bir görünüm sunmak, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, ilave yardım ve kaynaklara erişim gibi konulara ilişkin engelli iş arayanlar için eğitim malzemeleri geliştirecektir.

Projenin ilk aşamasında proje partnerleri Desteklenen İstihdam sağlayıcıların eğitim ihtiyaçlarına ve ve Dİ hizmetlerinin sağlanmasındaki boşluklara, aynı zamanda da yetkinliklerinin, ilgili metodolojilerin ve bu spesifik faaliyetlerle ilgili pedagojik yaklaşımlara ilişkin ulusal bulguların belirlenmesi ve takviye edilmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirmektedir.

Karşılaştırmalı raporun asıl amacı ve ulaşmaya çalıştığı, servislerin Dİ tedariklerinin belirlenmesi, Dİ sağlayıcılarının beceri, bilgi ve yetkinliklerindeki eksikliklerinin temel açılarının toplanması, ortak ihtiyaç ve beklentilerin belirtilmesi ve başarıları için gerekli yolların ve fırsatların açıklanmasıdır.

Mevcut özetin yapısı şu şekildedir:

1. Giriş: Karşılaştırmalı raporun amaçlarına erişim

2. Araştırmanın kapsamı

3. Dİ koçları açısından eğitim ihtiyaçları:

• Ne tür bilgi?/ Ne tür yetenekler?/ Ne tür yetkinlikler?

4. Dİ servislerinin sağlanmasındaki boşluklar:

• İstihdam açısından engelli insanların karşı karşıya kaldığı engeller açısından genel boşluklar

• Dİ servislerinin sunulmasındaki belirli boşluklar - kaynak yaratma fırsatları, Dİ'nin yasalara nasıl dahil edilebileceği ve rota/iş profilinin nasıl her bir ülke için akredite edilebileceği

5. Yetkinliklerin ve Kalite teminatının değerlendirilmesi

6. Projenin bu engellere/boşluklara/zayıflıklara nasıl değindiği

7. Katılımcıların projenin geliştirilmesi ve pilot aşamasında ne kadar hazır olduğu

Karşılaştırmalı rapor ulusal bulguların bir niteliksel ve niceliksel incelemesinden oluşur. Tüm partnerlerin mülakatlara katılacak tarafları belirlemesi, daha sonra da aldıkları bilgileri toplayıp yorumlayarak son olarak gelecekteki iş koçunun profesyonel profilinin oluşturulmasını kolaylaştıracak ulusal anket bulgularının İngilizce olarak özel verilerini sağlaması gerekmiştir.

Bu araştırmanın amacı için "Desteklenlenen istihdam (Dİ) sağlayıcı" ortak terimi ve "İş koçu" konsepti ile çalışmak Dİ sağlayıcının belirli vasıf profili olarak kabul edilmiştir: uygun ücretli bir iş arama ve işe girme sürecinde engelli kişileri desteklemek üzere özel olarak eğitim görmüş bir profesyonel.

Bu rapor dört partner ülke olan Bulgaristan, Türkiye, Avusturya ve İspanya'da önceden belirlenmiş işveren, mesleki eğitim merkezleri, Dİ sağlayıcıları, sivil toplum kuruluşları (STK) gibi hedef gruplara gönderilen ve bu gruplar tarafından yapılan anketler vasıtasıyla toplanan bilgiyi sunmaktadır. Ulusal hususları ve ihtiyaçların benzerliklerini tanımlayarak karşılaştıran araştırma Aralık 2014 - Şubat 2015 arasında yapılmıştır. Bu veri analizi (niteliksel ve niceliksel) Dİ sağlayıcılar tarafından mesleki Dİ eğitimi sayesinde edinilen beceri, bilgi ve yetkinliklerin tanınması ve validasyonu için olan boşluklar, engeller ve tanımlanmış gerekliliklere yöneliktir. Araştırma yarı açık standart anketlerle, online olarak, e-posta yoluyla, yüz yüze görüşmelerle ve ayrıca odak gruplar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu niceliksel yöntem bilgi toplama için faydalı olmakla beraber bireysel derinlemesine bir görüşme ile standart bir anketle yapılan niteliksel görüşmenin bir kombinasyonu şeklindedir. Araştırma sorunsalına uyarlanan bu yöntem, farklı taraflardan bilgi toplama ve bunları karşılaştırılabilir kılma olasılığına sahiptir.

Sonuçlar aşağıdaki sayfalarda özetlenmiştir. Bu rapor, edinilen bilgilerin yayılması ve farkındalığın artırılması için kullanılmalıdır. Araştırmanın bir sonucu olarak Dİ sağlayıcıların eğitim kalitesini temin eden bir sitemin farklı biçimlerinin inşası için bir mantıksal çerçeve oluşturulacaktır.

Karşılaştırmalı rapor bazıları altbölümler ve özetlenen sonuçlar içeren altı ana bölümden oluşmaktadır.


  1. Araştırmanın kapsamı

Bu bölümde araştırmanın metodolojisini ve ulaşılan sonuçları tasvir edilmektedir.

Bütün partner ülkelerdeki (AT, BG, ES ve TR) taraf gruplar konusunda ortak bir anlayışa ulaşmak için, bütün altı taraf grubunun bir parçası olarak belirli lehdarlar belirlemişlerdir.


Ülke başına ulaşılan fiili sonuçlar

Ülke

Hedef gruplar

İşverenler

STK'lar

Mesleki eğitim merkezleri

Dİ çalışanları

Politika belirleyiciler

AVUSTURYA

10

10

5

30

 İkincil Araştırma

BULGARİSTAN

14

12

14

24

 İkincil Araştırma

İSPANYA

10

10

10

19

 İkincil Araştırma

TÜRKİYE

10

10

10

20

 İkincil Araştırma

Toplam

44

42

39

93Ankete daha önceden belirlenmiş hedef gruplarından toplam 218 kişi katılmıştır.
  1. Dİ koçları açısından eğitim ihtiyaçları - "BÜYÜK soru": Desteklenen İstihdam alanında eğitimciler ne tür beceri/bilgi/yetkinliklere sahip olmalıdır?

Mesleki Dİ eğitimi aracılığıyla Dİ sağlayıcıların edindiği beceri, bilgi ve yetkinliklerin gelecekte tanınması ve validasyonu için bunların farklı hedef gruplarının bakış açısından her bir partner ülkede nasıl algılandıklarını incelemek faydalıdır.

Farklı gruplara göre en çok önemli olanlar şu şekilde özetlenmiştir: farklı düzeylerde ağlar oluşturmak (beceri); ekip denetimi (yetkinlik); bu çalışma alanındaki diğer meslektaşlarla vaka çalışmaları hakkında konuşmak (beceri); olumlu güven vericilik (yetkinlik); farklı tür engellilikler, engelliliklerin sonuçları ve belirli meslekleri icra etmek için olan sağlık tezatları hakkında somut bilgi; özdeğerlendirme; özdüşünüm; bütün olası zorluklara karşı güvenilir, gerçekçi ve dürüst olmak (beceriler); alternatif iletişim sistemleri kullanan engelli kişiler ile iletişim (beceri); hem kapasiteye ilişkin bağımsızlığın hem de kişinin belirli günlük faaliyetleri gerçekleştirme yeteneğinin değerlendirilmesi için gerekli bilgi; empati, müşterinin kabiliyetlerini ve zorluklarını anlamak (kişisel beceriler); iş analizi (beceri); arabuluculuk becerileri; iş fırsatlarını için uzlaşı (beceri) ve işverenlerin devreye sokulması (yetkinlik) vb. İş koçunun vasıf seviyesinin EQF'in (Avrupa Nitelikler Çerçevesi) 3. düzeyinde olması, Bulgaristan içinse Bulgaristan nitelikler çerçevesinin 3. düzeyinde olması beklenmektedir.3. Dİ servislerinin sağlanmasındaki boşluklar:

a). İstihdam açısından engelli insanların karşı karşıya kaldığı engeller açısından genel boşluklar ve b). Dİ servislerinin sunulmasındaki belirli boşluklar - kaynak yaratma fırsatları, Dİ'nin yasalara nasıl dahil edilebileceği ve "koçun" rota/iş profilinin nasıl her bir ülke için akredite edilebileceği:

Coach@Work projesi yukarıda anahtarları verilmiş boşlukları aşağıdaki ana eylemler ile çözmeyi planlamaktadır:

- partner ülkelerdeki Desteklenen istihdamın ulusal olarak dâhil edilmesi için açık bir yasal çerçevenin kurulmasına destek olmak;

- toplumdaki dezavantajlı gruplara karşı insanların hoşgörülerini artıracak ve bütün partner ülkelerde önyargıyı azaltmaya yardım edecek Dİ faaliyetleri ile dayanışmayı geliştirecek sosyal kaynaşma ve sosyal olarak dahil edilmeyi teşvik etmek;

- hem özel hem kamu sektörünün Dİ faaliyetlerini teşvik etmede önemli bir rol oynayabileceği Kurumsal Sosyal Sorumluluğun düzeyini artırmak;

- öğrenme koşulları ve niteliklerinin emek piyasasına uygunluğunu artırmak ve mesleki eğitim ile emek piyasası arasındaki bağlantıları güçlendirmek;

- özellikle engelli insanlar için strateji geliştirme, örgüt yönetimi, liderlik, öğrenme şartlarının kalitesi, uluslararasılaştırma, eşitlik ve dahil etme ile niceliksel ve hedeflenen faaliyet alanlarında Dİ mesleki eğitim şartları alanlarında aktif olan partner kurumlarının kapasitelerini geliştirmek;

- öğrenmeye katılımı artırmak ve kaliteli kariyer kılavuzu, rehberlik ve destek hizmetleri geliştirerek öğrenme ve istihdam edilebilirliğe katılımı artırmak.

Yetkinliklerin ve kalite teminatının değerlendirilmesi:

Karşılaştırmalı raporun bu bölümünde Dİ çalışanlarının yetkinliklerinin değerlendirilmesi (Avusturya, Türkiye); Kalifikasyonlar ve Mesleki Eğitim için Ulusal Sistemin'in değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi (İspanya); mesleki eğitimde kalite güvencesi (Bulgaristan).
  1. Projenin bu engellere/boşluklara/zayıflıklara nasıl değindiği

Bu bulgular temelinde elde edilen sonuçlar, sırasıyla Dİ sağlayıcılarının tanınması validasyonu ve sertifikasyonu için EQAVET sistemi ve Desteklenen İstihdam (Dİ) sağlayıcılar için COACH@WORK Mesleki eğitim programı olmak üzere O2 ve O4 proje faaliyetleri kapsamındaki entelektüel ürünlere büyük oranda katkı sağlayacaktır.

Partnerlerin gerçekleştirdiği araştırmalar sayesinde mevcut durumdaki değerli bazı eğilimler, bariyerler ve Dİ sağlayıcılarına açık olan seçeneklerin ana hatları belirlenmiştir. Bunları aşmak için aşağıdaki önlemler belirtilmiştir: Desteklenen İstihdamın kurumsallaştırılması, iş verenlerin hizmeti kullanmaya olan motivasyonu ve ortak çıkarların beyanı, "sosyal beceri" olarak adlandırılan gelişmeler, gelecekteki Dİ sağlayıcıları ve diğerlerinin eğitim seviyeleri için gerçekçi bir vizyon. "Koçluk" faaliyetlerinin etkili işlevleri EQAVET'in prensiplerine dayalı bir değerlendirme sistemiyle temin edilebilir. Mesleki eğitimleri ve Dİ servisinin uygulanması esnasında Destekli istihdam sağlayıcılar tarafından elde edilen yetkinliklerin tanınmasını, takibini ve validasyonunu sağlayacaktır. Bu değerlendirme sistemi aynı zamanda harici kurumlar tarafından da (Mesleki eğitim merkezleri, mesleki eğitim sağlayıcıları, iş verenler, üçüncü sektör kurumları vb.) edinilen yetkinliklerin otonom olmayan gözetimi için kullanılabilir.

Dİ'nin geliştirilmesi "meslek koçu" mesleğinin ödemesi, eğitimi ve düzenlemesi için finansal kaynak şartlarıyla ilişkili olmalıdır.

Bunun karşılığında COACH@WORK sisteminin beceri, bilgi ve yetkinliklerinin ilk değerlendirmelerine göre mevcut Dİ sağlayıcılarının eğitim boşluklarını kapatmak için bir ihtiyaç olacaktır. Esasen bu ürün gelecekteki Dİ sağlayıcıları olmak isteyen kişiler için ana eğitim kursu olacaktır. Özellikle de Bulgaristan ve Türkiye gibi Dİ'nin ilk defa pilot uygulamasının yapılacağı ülkeler için bu son derece iyi önemli bir üründür.
  1. Katılımcıların projenin geliştirilmesi ve pilot aşamasında ne kadar hazır olduğu

Bütün katılımcılar proje hakkında bilgilendirilmek istemektedir. Desteklenen istihdam sağlayıcıların akreditasyonunu desteklemektedir. Örneğin iş verenler grubu engelli bir kişiyi işe almaları durumunda bir meslek koçunun hizmetlerini kullanacaklarını söylemiştir. Katılımcıların çoğunluğu proje faaliyetlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğini desteklemek için olan arzularını ifade etmiştir.

Varılan sonuçlar

Bu özet engelli insanların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi ve istikrarlı istihdam hizmetlerinin koşullarına değinecek çağdaş ve çok önemli bir sosyal konu olan Destekli İstihdamla ilgili bir araştırma sunmaktadır.

Bu araştırma projenin ana hedefini, yani Avrupa Kalite Teminatı Referans Çevçevesi'ne (EQARF) göre açık emek piyasasında iş arayan engelli kişilere yardım eden "meslek koçunun" açıkça yapılandırılmış bir profilinin teşvik edilmesini destekler. Bu fikrin gerçekleştirilmesi Desteklenen istihdam'daki profesyoneller için geliştirilen eğitim programı içerisinde öğrenme sonuçlarında yansıtılacak olan kredi transfer sistemi (ECVET) kuralları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Meslek koçlarının eğitim ihtiyaçları ve vasıf profilinin belirlenmesi konusu bu araştırmanın merkezinde yer almaktadır.

Ana hatları verilen sonuçlar ve bu sonuçların analizi sayesinde, araştırma aşağıdaki eylemleri uygulayarak bütün partner ülkelerdeki gerçek boşlukları kapatmayı planlamaktadır:

- meslek koçu profesyonel profilinin oluşturulmasını kolaylaştırmak;

- partner ülkelerdeki Desteklenen istihdamın ulusal olarak dâhil edilmesi için açık bir yasal çerçevenin kurulmasına destek olmak;

- toplumdaki dezavantajlı gruplara karşı insanların hoşgörülerini artıracak ve bütün partner ülkelerde önyargıyı azaltmaya yardım edecek Dİ faaliyetleri ile dayanışmayı geliştirecek sosyal kaynaşma ve sosyal olarak dahil edilmeyi teşvik etmek;

- hem özel hem kamu sektörünün Dİ faaliyetlerini teşvik etmede önemli bir rol oynayabileceği Kurumsal Sosyal Sorumluluğun düzeyini artırmak;

- öğrenme koşulları ve niteliklerinin emek piyasasına uygunluğunu artırmak ve mesleki eğitim ile emek piyasası arasındaki bağlantıları güçlendirmek;

- özellikle engelli insanlar için strateji geliştirme, örgüt yönetimi, liderlik, öğrenme şartlarının kalitesi, uluslararasılaştırma, eşitlik ve dahil etme ile niceliksel ve hedeflenen faaliyet alanlarında Dİ mesleki eğitim şartları alanlarında aktif olan partner kurumlarının kapasitelerini geliştirmek;

- öğrenmeye katılımı artırmak ve kaliteli kariyer kılavuzu, rehberlik ve destek hizmetleri geliştirerek öğrenme ve istihdam edilebilirliğe katılımı artırmak.

Genel anlamda açık emek piyasasında engelli insanların (Eİ) profesyonel olarak gerçekleştirilmesini sağlamak kamu yaşamının bütün alanlarında bu kırılgan grubun entegrasyonu için ana araçlardan birisidir.

Engelli insanların istihdamı sürekli olarak kamu dikkatini ve ilgili politikaların maksimum düzeyde koordinasyonunu gerektiren bütün partner ülkelerde ulusal bir önceliktir.

Bu süreçte her katılımcının eşsiz bir rolü, vizyonu ve etkileme yolları vardır. Katılımcıların her biri olabildiğince etkili bir şekilde ve sorunsuzca yapılması gereken engelli insanların emek piyasasına entegrasyonu için mekanizmalar oluşturulmasında kesinlikle çok önemli bir role sahiptir. Hatta asıl amaç engelli insanların ve onların bireysel otonomilerinin çalışma ve işlevsel kapasitelerini desteklemektir. Emek piyasasında ücretli bir işe girmek için olan kişisel motivasyon temelli seçilme kriterleri temin edilen hizmetler içinde oluşturulmalıdır.

Projenin partner ülkelerinin bazılarındaki emek piyasası politikaları Desteklenen İstihdam'a yüksek öncelik vermektedir - Avusturya ve İspanya örnekleri Desteklenen İstihdam'a daha uzun vadeli stratejik bir yaklaşımın kanıtını sunmaktadır.

Meslek koçları arz ve talep arasında gerçek bir "uzlaştırıcı" olarak emek piyasasını daha esnek ve şeffaf yapma konusunda çok önemli bir aktörlerdir. Meslek koçu iyi bir geçiş sürecini sağlamalı ve hem iş veren hem de çalışan için sistem ve sistemin çeşitli olasılıkları konusunda bir rehber olarak hizmet etmelidir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu özet Karşılaştırmalı raporda bahsedilen konular ileride meslek koçlarının bütün Avrupa'da engelli insanlar için Desteklenen istihdam hizmetini başarılı bir şekilde sağlayabilmek için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin bazı alanları verilmiştir.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 67,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə