Ərbaycan dilində i şgüzar və akademik kommunikasiyanın m əzmunu və əsas anlayı ş


Ü nsiyyət, kommunikasiya və işgüzar kommunikasiyaYüklə 1,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/18
tarix21.09.2022
ölçüsü1,51 Mb.
#117909
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
852513773 (1)
Ü
nsiyyət, kommunikasiya və işgüzar kommunikasiya 
İşgüzar kommunikasiya, ünsiyyət kollektiv fəaliyyətdir, onun həm məzmunu həm 
də sosial təşkili ünsiyyət sayəsində qarşılıqlı əlaqələrin qurulması şərtləri və 
maneələri maraqlıdır.Kommunikasiya məhz bu baxımdan nəzərdən keçirilir; 
ünsiyyət qarşılıqlı vəziyyətlərdə ictimai, münasibətlərdə aktuallaşdıqda işgüzar 
əlaqələr yaranir. 
Ünsiyyət real fəaliyyətdir.əsas göstəricisi və vasitəsi nitqdir-daim şifahi və ya yazılı 
formada təzahür və inkişaf edir.Bu fəaliyyət təkcə hər hansı birgə işin əməli və 
praktik həllini yox eyni zamanda mənəvi tələbatı əhatə edir.Nəticədə informasiya 
mübadiləsi baş verir.Ünsiyyət fəaliyyət
kimi şüurlu məqsədəuyğunluq-
qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müvəffəqiyyət vasitəsi, tərəf 
müqabillərlə süni mühitdir; bu fəaliyyət nəticəsində nəzərdə tutulan 
zəruri davranış qaydaları nizamlanır məhz qarşılıqlı münasibətdə 
səmərəli münasibətlər mədəniyyət göstəricisi olur. 
Ünsiyyət fəaliyyət kimi şüurlu məqsədəuyğunluq-qarşıya qoyulan 
məqsədə çatmaq üçün müvəffəqiyyət vasitəsi tərəf-müqabillərə süni 
mühitdir.Bu fəaliyyət nəticisində nəzərdə tutulan zəruri davranış 
qaydaları nizamlanır, məhz qarşılıqlı münasibətdə səmərəli 
münasibətlər göstəricisi olur.Ünsiyyət prosesi mənəvi məzmun 
qazanaraq digər şəxslərlə qarşılıqlı əlaqələrə zəmin yaradır, bütövlükdə 
cəmiyyətin həyat fəaliyyətini səciyyələndirir. 
Ünsiyyət insan amilidir bütün göstəriciləri sosial kontekstlə-insanla 
bağlıdır, əsas mənbəyi insan təfəkkürü, intelektidir, idraktan ,davranış 
norması və hissi təsəvvürlərin məcmusundan aslı olaraq, düşüncələri 
büruzə verir.
Ünsiyyət anlayışının üç anlamı vardır; 
-fərdin həyat tərzini təmin edən(maksimum səviyyə); 
-müxtəlif fərdi əlaqələrə əsaslanan (söhbət mübahisə orta səviyyə) 


Psixaloji durumu təyin edən(mikrosəviyyə) 
Ünsiyyətin formulu; insanlar ünsiyyətdə bir- birini tanıyırlar! 
Ünsiyyətdə səmimiliyə yüksək dəyər verilir. Fikir qarşılıqlı rəğbətlə yox 
sağlam düşüncəyə inandırmaya o da öz növbəsində ümumi nəticələr 
çıxarmağa əsaslanır.Ünsiyyətin əsas məqsədi təkcə informasiya 
ötürmək və ya almaq deyil həm də ona dəstək vermək insanlar arasında 
qarşılıqlı anlaşmanı daha yüksək səviyyəsinə çatdıra və onu 
qurmaqdır.Bu da mədəniyyət amili ilə həyata keçirilir. 
Ünsiyyət sosial xarakter daşıyır birgə fəaliyyətin tələblərindən yaranan 
insanların qarşılıqlı əlaqəsinin ayrılmaz hissəsi idrak və ya emosional-
qiymətləndirmə xarakterli məlumat mübadiləsidir.
İşgüzar kommunikasiya və kommunikasiya terminləri arasinda real 
anlaşmada məzmun məna fərqi vardır.Oxşarlıq özünü daha çox 
kommunikasiya anlayışında göstərsə elmi ədəbiyyatda bu terminlər 
sinonim işlənsə də onların hər birinin özəlliyi vardır.İşgüzar 
kommunikasiya ünsiyyətə əsaslanır zəruri əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün 
dəyərini daim qoruyub saxlayır lakin o həm də müstəqil anlayışdır. 
İşgüzar kommunikasiya yalnız şəxslərarası deyil həm də qrup 
səviyyəsində baş verdiyi üçün sosial psixologiyanı insanların davranış və 
fəaliyyət qaydalarını öyrənən bir elmin nəticələri də bura tətbiq oluna 
bilər;ünsiyyət qurma problemi sosial psixologiya üçün əhəmiyyətlidir. 
İşgüzar kommunikasiyanın məqsədi tərəf- müqabillərin ünsiyyətə 
qoşulmaq təşəbbüsünə istiqamət vəonların arasında qarəılıqlı 
münasibət yaratmaqdır.Bu, tərəf müqabillərin birgə prosesə qoşulmağı, 
dialoqlaşma fəaliyyəti ilə ünsiyyətdə iştirak edənlərin qarşılıqlı 
özünüdərkini və özünüifadəsini təmin edir.onlardan biri üzərinə 
təşəbbüskar rolu götürür, qarəılıqlı münasibətləri tənzimləyir. Bütün 
bunlar dialoq prosesində baş verir;’’İnsanların real nitq fəaliyyəti ‘’ nitq 


subyekti’’ olur şifahi qarşılıqlı təsir dialoqla yəni fikirlərin ifadə edilməsi 
ilə həyata keçir.’’ Beləliklə,dialoq təkcə subyektlərin növbəliliyini 
nəzərdə tutan nitq forması kimi başa düşülmür o daha geniş məna kəsb 
edir- müxtəlif baxışların mövqelərin şüurların anlayışların növbələşməsi 
tənzimləyir. 


İŞGÜZAR KOMMUNİKASİYA ETİKASI.İNTERNET
ÜNSİYYƏT ETİKASI. 
Qısa rabitəni nəzərdən keçirək. Davranış qaydaları və normalarını bilmək 
v
ə təbii ki, bunlara riayət etmək sahibinə zövq və fayda gətirir. İnsan yaxşı 
t
ərbiyə olunarsa, hər yerdə özünə inam hiss edəcək, ünsiyyətin psixoloji 
mane
ələrini asanlıqla aradan qaldıraraq, bir inamsızlıq kompleksi 
yaşamadan və ünsiyyət dairəsini daim genişləndirmək fürsətini əldə 
ed
əcəkdi 
Effektiv işgüzar ünsiyyətin əsası olan etik davranış qaydaları insanlarla 
nəzakətlə davranmaq üçün lazım olan normalar toplusudur. Rəsmi 
ünsiyyətlərdə bu vəziyyətdə görünüş, davranış, jest, yazışma, duruş, duruş, 
üz ifadələri, geyim və ton, eyni zamanda insana xas olan sosial rolun və 
sosial və s. 
iş statusu
... Bu cür tələblər sərt şəkildə müəyyən edilmiş 
sərhədlərə riayət etməyi tələb edən hər hansı bir yüksək tənzimlənən 
tədbirdə iştirak zamanı xüsusilə vacibdir. Bu vəziyyətdə etik davranış 
qaydalarına əməl edilməməsi, ünsiyyət iştirakçılarının ləyaqətinə təhqir 
sayılacaq və bu onların rədd edilməsinə səbəb olacaqdır. 
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, peşəkar işgüzar ünsiyyət əsaslarını 
hərtərəfli bilməklə belə, bəzi səhvlərdən qaçmaq həmişə mümkün olmur. 
Axı etiket mexanik olaraq tətbiq edilməməlidir. Hər bir konkret vəziyyət 
üçün onlar müəyyən düzəlişlərə məruz qalırlar. Peşəkar taktika bunu 
etməyə imkan verəcəkdir. Yalnız o, işçini səhvlərdən qoruyacaqdır. 
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, peşəkar işgüzar ünsiyyət əsaslarını hərtərəfli 
bilməklə belə, bəzi səhvlərdən qaçmaq həmişə mümkün olmur. Axı etiket mexanik 
olaraq tətbiq edilməməlidir. Hər bir konkret vəziyyət üçün onlar müəyyən 
düzəlişlərə məruz qalırlar. Peşəkar taktika bunu etməyə imkan verəcəkdir. Yalnız 
o, işçini səhvlərdən qoruyacaqdır. 
Şirkət rəhbərinin işgüzar söhbət zamanı necə davranacağını düşünün. İştirakçılarını 
salamlayarkən, hər biri ilə əllərini sıxaraq (çox sıxmadan) nəzakətlə salamlamaq 
lazımdır. Əsl söhbətə başlamazdan əvvəl həmsöhbətlərə çay və ya qəhvə təklif 
etməlisiniz. Bu ənənə çox keçməmiş ortaya çıxdı. Buna baxmayaraq, bu gün 
demək olar ki, hər kəs buna əməl edir. Bir stəkan aromatik içki insana bəzi 
streslərdən yaxa qurtarmağa və söhbətə müsbət baxmağa imkan verəcəkdir. 
İş etikasının əsaslarını bilmək xoşagəlməz bir vəziyyətin qarşısını almağa kömək 
edəcəkdir. Danışıqlar prosesində bir nəzarət baş verərsə, yaranan narahatlıq üçün 


həmsöhbətlərdən üzr istəməlisiniz. Və yalnız bundan sonra söhbət davam etdirilə 
bilər. 
İşgüzar ünsiyyətin etik əsaslarına uyğunluq, tərəfdaşlarla iş məsələlərini müzakirə 
edərkən, bütün suallarına cavab verməyə çalışmaq lazım olduğunu göstərir. Söhbət 
əsnasında birbaşa və ya digər səbəbdən bunu etmək mümkün olmayan hallarda üzr 
istəməli və müəyyən bir tarix göstərərək düşünmək üçün vaxt istəməlisiniz.
Danışıqlar edərkən, ən vacib səsləndirilən məlumatları yazaraq, bir qələmlə 
bir notebook saxlamalısınız. Səsinizi qaldırmamalısınız. Aydın və aydın 
danışmaq lazımdır. Geyim tərzi işgüzar olmalıdır.
 

Document Outline

 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiyanın məzmunu və əsas anlayışları.
 • Bədii elmi pub üslublar
 • Dialoji nitq
 • İşgüzar ünsiyyətin növləri
 • İşgüzar
 • Leksik norma
 • Mədəniyyət anlayışı
 • Monoloji nitq
 • Natiqlik sən sahə
 • Nitqin aydınlıöı təmiz yığ
 • Norma və variantlılıq
 • Qrammatik normalar
 • Rəsmi-işgüzar üslub
 • Ünsiy komm işgez kom
 • ÜNSİYY ETİKASI

Yüklə 1,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə