Ərbaycan dilində i şgüzar və akademik kommunikasiyanın m əzmunu və əsas anlayı şYüklə 1,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/18
tarix21.09.2022
ölçüsü1,51 Mb.
#117909
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
852513773 (1)
ğ
ımızı, n
ə
danı
ş
aca
ğ
ımızı v
ə
nec
ə
danı
ş
aca
ğ
ımızı çox diqq
ə
tl
ə
seçm
ə
liyik.


 Elmi ədəbiyyatda kommunikasiya anlayışına təriflər 
verilir.M
əsələn, ensiklopedik sözlükdə deyilir; 
Kommunikasiya; 1) 
Əlaqə, rabitə yolu bir məkanın digəri ilə 
əlaqəsi ; 2) təmas, informasiyanin bir insandan digərinə 
ötürülm
əsi- idrak- əmək fəaliyyəti prosesidir. 
Dilin 
əsas vəzifəsi kommunikativlikdir.
İnsan kommunikasiya 
(ünsiyy
ət) prosesində dil vasitəsi ilə yalnız informasiya mübadiləsi 
etmir, eyni zamanda fikirl
ə
şir, onu əhatə edən təbiətin varlığın 
sirl
ərini dərk edir. 
Bu dilin kommunikativ v
əzifəsidir.Həmin vəzifə ba
şlıca olub dilin 
varlı
ğını təyin edir.Kommunikativ vəzifənin rolu o dərəcədə 
böyükdür ki dilin yaranması v
ə inki
şafı bu vəzifə ilə 

əyyənlə
şdirilir.Alimlərin müəyyən etdiklərinə görə insanın 
bütün vaxtının70 faizini ünsiyy
ət tə
şkil edir.Kommunikativ proses 
sad
əcə olaraq ‘’ məlumatların ötürülmə“Azərbaycan dilində 
i
şgüzar və akademik kommunikasiya” fənni müəyyən ehtiyac və 
t
ələbat əsasında meydana Qloballa
şma şəraitində zamanın 
t
ələblərinə uy
ğun Azərbaycan dilinin düzgün, səlis istifadəsi, eləcə 
d
ə bu dildə ixtisasından asılı olmayaraq rəvan nitq hazırlanması, 
fikirl
ərin qüsursuz çatdırılması üçün onun fonetik, leksik və 
qrammatik qayda-qanunlarını, normalarını d
ərindən bilərək yazılı 
v
ə 
şifahi nitqə düzgün tətbiq etmək zəruridir. Fənn praktik 
m
ə
şğələlər formasında tədris edilir. Praktik məşğələlər 
formasında t
ədris edilən “Azərbaycan dilində i
şgüzar və 
akademik kommunikasiya” f
ənni tələbələrə Azərbaycan dilinin 
qrammatik normalarını t
ətbiq edərək, təmiz, düzgün, dəqiq, ğcam, ümumiyyətlə, kamil nitq vərdişlərini yaratmağa, eləcə də 
i
şgüzar ünsiyyət etikasını aşılamağa xidmət edir. “Azərbaycan 
dilind
ə i
şgüzar və akademik kommunikasiya” fənni ana dilinin 
fonetik, leksik, qrammatik qaydalarını, normalarını, nitqin 
qar
şısında duran tələbləri akademik və işgüzar kommunikasiyada 
t
ətbiq :
1. Az
ərbaycan ədəbi dilinin qayda-qanunlarına düzgün əməl 
etm
ək; 
2. Az
ərbaycan dilində təqdimat etmək
3. t
ələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətini inki
şaf etdirmək; 
4. yazılı v
ə 
şifahi dil vasitəsi ilə məlumatı çatdırmaq; 
5. qeydiyyat aparmaq, m
əlumat toplamaq; 
6. müxt
əlif məzmunda məlumatları müzakirə etmək; 
7. akademik m
əqalələri tərtib etmək; 
8. akademik v
ə i
şgüzar yazı bacarıqlarını aşılamaq; 
9. çoxparaqraflı m
ətnlərin tə
şkilatı hissələrinə nəzarət etmək; 
10. müxt
əlif ideya və ziddiyyətli fikirləri təhlil etmək; 
11. fikirl
əri düzgün dəstəkləmək (statlar, faktlar, misallar); 
12. i
şgüzar və akademik ünsiyyət vərdişlərini yaratmaq; 


▪ 
▪ 
B


Yüklə 1,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə