Eski Şekli : Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Madde 12Yüklə 23,88 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü23,88 Kb.

ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ESKİ ŞEKLİ :

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

YENİ ŞEKLİ :

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Yönetim kurulu yedi asil ve sekiz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

ESKİ ŞEKLİ :

Onur Kurulu teşkili görev ve yetkileri

Madde 14-Dernek üyelerinden bu tüzüğe, sanat ve meslek onuruna uymayan davranışlarda bulunanlar, anlaşmaları bozduğu belirlenenler (anlaşmaya riayet etmeyenler) hakkında yapılacak işlemler hakkında dernek onur kurulu karar verir.

Genel Kurul toplantısında açık oy açık sayımla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler aralarında bir başkan seçerler. Onur kurulunun görev süresi üç yıldır.

Derneğimiz kurucu üyeleri ve başkanlığı görevinde bulunanlar onur kurulunun doğal üyeleridir. Alınacak kararlarda seçilmiş onur kurulu üyelerine yardımcı olurlar ve görüş bildirirler.

Yönetim Kurulu tarafından kendilerine belirtilen konuları en geç iki ay içinde görüşüp, karara bağlamak durumundadır. Karar için Belgeler incelenir, tanıklar dinlenir. Onur kurulu yazılı uyarı, tesislerden çıkarılma, çıkarılma hususunda karar alabilirler. Onur kurulunca alınan Kararlar, gerekçesi ile birlikte uygulanması için yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu bu kararı üyeye bildirir. Onur kurulunca verilen kararlara karşı, üye en geç 1 ay içinde yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile itiraz edebilir. Yönetim kurulu, itirazı ilk yapılacak genel kurul gündemine getirir. Dernek isim ve statü değiştirdiği zaman, üyelerle ilgili olan kurul kararları, üyenin sicilinde dikkate alınacaktır

YENİ ŞEKLİ :

Onur Kurulu teşkili görev ve yetkileri

Madde 14-Dernek üyelerinden bu tüzüğe, sanat ve meslek onuruna uymayan davranışlarda bulunanlar, anlaşmaları bozduğu belirlenenler (anlaşmaya riayet etmeyenler) hakkında yapılacak işlemler hakkında dernek onur kurulu karar verir.

Genel Kurul toplantısında açık oy açık sayımla seçilen dört asıl, dört yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler aralarında bir başkan seçerler. Onur kurulunun görev süresi üç yıldır.

Derneğimiz kurucu üyeleri ve başkanlığı görevinde bulunanlar onur kurulunun doğal üyeleridir. Alınacak kararlarda seçilmiş onur kurulu üyelerine yardımcı olurlar ve görüş bildirirler.

Yönetim Kurulu tarafından kendilerine belirtilen konuları en geç iki ay içinde görüşüp, karara bağlamak durumundadır. Karar için Belgeler incelenir, tanıklar dinlenir. Onur kurulu yazılı uyarı, tesislerden çıkarılma, çıkarılma hususunda karar alabilirler. Onur kurulunca alınan Kararlar, gerekçesi ile birlikte uygulanması için yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu bu kararı üyeye bildirir. Onur kurulunca verilen kararlara karşı, üye en geç 1 ay içinde yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile itiraz edebilir. Yönetim kurulu, itirazı ilk yapılacak genel kurul gündemine getirir. Dernek isim ve statü değiştirdiği zaman, üyelerle ilgili olan kurul kararları, üyenin sicilinde dikkate alınacaktır.
ESKİ ŞEKLİ :

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 16-
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 240 TL, aylık olarak da 25,00-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

2-Şube ödentisi (Şube açılması halinde): Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir Genel Merkeze gönderilir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sergi ve konferans, basın ve yayın (Dergi, gazete, katalog vs) gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

8-Diğer gelirler.YENİ ŞEKLİ :

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 16-

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 280 YTL, yıllık olarak da Kongre tarihinden sonraki ilk yıl hariç, ilerleyen yıllarda %10 oranında artırılarak aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Derneğe üye olarak müracaat eden üniversite öğrencilerinden ve son 3 yıl içerisinde mezun olmuş sanatçılardan %50 indirimli olarak 140-TL giriş aidatı alınır. Mezuniyet tarihinin 3 yılı aşması halinde ise normal üyelerle aynı şekilde giriş ve yıllık aidat alınacaktır.

Derneğe yeni üye başvurularının da kabul tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde giriş aidatlarını ödeme şartı bulunmaktadır.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sergi ve konferans, basın ve yayın (Dergi, gazete, kataloğ, vs) gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançla

7-Diğer gelirler.

Yüklə 23,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə