Evliya denemeYüklə 4,3 Mb.
səhifə1/57
tarix17.01.2019
ölçüsü4,3 Mb.
#99316
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ

ZEKERİYA KURŞUN - SEYİT ALİ KAHRAMAN - YÜCEL DAĞLIEvliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî


EVLİYÂ ÇELEBİ

SEYAHATNÂMESİ
II. Kitap
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın

Transkripsiyonu - DiziniHazırlayanlar

Zekeriya KURŞUN

Seyit Ali KAHRAMAN - Yücel DAĞLI

Yapı Kredi Yayınları

ISBN 975-363-435-...

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi

Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî

II. Kitap

Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın

Transkripsiyonu - Dizini

Hazırlayanlar : Zekeriya Kurşun

Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı
Proje Yöneticisi : İ. Gündağ Kayaoğlu
Redaksiyon : İskender Pala
1. Baskı: İstanbul, Ocak 1998
Dizgi : İsrafil Dağlı

İndeks: Ruşen Deniz

Kapak Tasarım :

Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı

Yayın Koordinatörü : Aslıhan Dinç

Baskı :Kardeşimiz İsrafil DAĞLI'nın

aziz hatırasına

sunuş

Türk tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan Evliya Çelebi Seyahatnâmesi günümüze kadar eksiksiz ve tam bir metin olarak yeni Türkçe harflere aktarılmamıştır. Bugüne kadar bu konuda müteaddit girişimler yapılmış olmakla birlikte bunların hiç biri sonuca ulaşamamıştır.Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'ni neşretmek eski kültür ile uğraşan her bilim adamı gibi merhum Orhan Şaik Gökyay hocanın da ömür boyu hayallerini süslemiş ve ama bu işe ancak ömrünün son yıllarında başlayabilmişti. Ne yazık ki hoca, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Köşkü 304 numaralı nüshanın I. cildi üzerinde yaptığı çalışmasını istediği gibi bitiremeden hayata veda etti. Bizler onun anısına hürmeten sözkonusu çalışmayı yine onun ilkelerine sadık kalarak tam transkripsiyon ile neşrettik.

Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdad Köşkü 304 numaralı yazma, 23.5x34.5 ebadında olup, koyu fes renginde meşin ciltli, şemseli, mıklepli ve üzeri açık yeşil renkte atlasla kaplıdır. Nüsha beyaz, kalın âbadî kağıda yazılmıştır. Her sayfa 36 satırdan ibarettir. Ancak bazı sayfalarda sayfa kenar ve altlarında çıkmalar (derkenar) bulunmaktadır. Bir ve ikinci ciltler bir arada ciltlenmiş olup 374 varaktır. 1-217 varak arasını ihtiva eden "I. Kitap" Yapı Kredi Yayınları'ndan 1996 yılı içinde yayınlammıştır. Elinizdeki "II. Kitap" ise 218-374 varakları arasında bulunmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin tamamının neşredilmesi lüzumuna olan inancımızdan dolayı daha önce neşrettiğimiz I. cild ile yetinmedik ve diğer ciltlerin de yayın hazırlığına başladık. Tam transkripsiyon olarak neşrettiğimiz I. cild hakkında yapılan bilimsel tenkidleri de dikkate alarak bundan sonraki ciltleri daha kolay okunabilir bir imlâ ile neşretmeyi hedeflediğimiz gibi; birinci cildi, önüne merhum Orhan Şaik Gökyay'ın daha önce neşredemediği Evliya Çelebi Seyahatnâmesi ile ilgili notları da koyarak tekrar basit transkripsiyon ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin diğer nüshaları ile karşılaştırarak yeni bir indeksle neşredeceğimizi burada ilgilenenlere bildirmek isteriz.

Tamamı on cilt olan Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin yarıyı aşkın bölümü ile ilgili bitmiş olan hazırlıklarımızın son rötuşlarını da tamamlayarak belli bir plan dahilinde ve mümkün olan en kısa zamanda okuyucuların önüne çıkarmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Şüphesiz bu ölçüde büyük bir iş ancak bir ekip çalışmasıyla meydana gelmektedir. Bu vesileyle, eseri hazırlayan Doç. Dr. Zekeriya KURŞUN, Seyit Ali KAHRAMAN ve Yücel DAĞLI'ya, indeksin hazırlanmasında emeği geçen Ruşen DENİZ'e ve her zaman yardımlarına baş vurduğumuz hocalarımıza burada teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayıyorum.

Gerek Orhan Şaik GÖKYAY Hoca'nın hazırladığı I. kitabın, gerekse bu kitabın dizgisini gerçekleştiren ve hayatının baharında beklenmedik bir şekilde bu dünyadan göçen İsrafil DAĞLI'ya teşekkür ise ödeyemeyeceğimiz bir borç olarak kalmıştır.Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin yayımlanmasının zaruretine bizim kadar inanmış olan ve bu konuda her türlü teşvik ve desteği sağlayan Enis BATUR'a, redaksiyonu olağanüstü bir titizlikle yapan Prof. Dr. İskender PALA ile Yapı Kredi Yayınları yöneticilerinden Aslıhan DİNÇ'e de ayrıca teşekkür ederim.

İ. Gündağ KAYAOĞLU

giriş

Türk tarihinin Osmanlı dönemi, zengin yazılı kaynaklara sahip olmakla birlikte, dünya tarihinde daima önemli birer kaynak ola gelmiş seyahatnâme türü kitaplar açısından zengin değildir. Bundan dolayı XVII. asrın yegâne Türk seyyahı sayılan Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi, diğer kaynaklar arasında ayrı bir özellik ve kıymet taşımaktadır. Ancak ne döneminde, ne de daha sonra yazılan eserler Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ni hakkıyla değerlendirememişlerdir.

XIX. yüzyıla kadar hiçbir bibliyografik esere girmemiş olan Seyahatnâme, ne yazık ki bu tarihten sonra da lâyık olduğu ilgiyi görmemiştir. Şüphesiz bunun pek çok sebebi vardır. Ancak en önemlisi Seyahatnâme'nin sansür edilerek hatta özetlenerek dikkatsizce basılmış olmasıdır. Sözkonusu matbu Seyahatnâme, aslını yansıtmadığı gibi Evliya Çelebi ve eseri hakkında da pek çok yanlış yargıların doğmasına yol almıştır.

Evliya Çelebî'nin on ciltten oluşan Seyahatnâmesi'nin, Pertev Paşa Kütüphanesi'ndeki nüsha esas alınarak Necip Âsım'ın gözetiminde, İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey'in himmeti ile 1896 yılında neşrine başlanmıştır. İlk beş cildi 1899 yılı sonuna kadar tamamlanan eserin altıncı cildi 1901 yılında yedi ve sekizinci ciltleri 1928 yılında, dokuz (1935 yılında) ve onuncu (1944 yılında) ciltler ise Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti tarafından yeni harflerle yayınlanmıştır. Bu neşrin ilk cildinin yayınından 100 yıl sonra 1996 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından birinci cildin tam metni yeniden yayınlanmıştır.

Özellikle ilk altı cilt, Osmanlı devletinde sıkı sansürün uygulandığı bir zamana tesadüf ettiğinden, eserden pek çok parçaların çıkarıldığı, metne müdahale edildiği ve eserin orijinalliğinden hayli şey kaybettiği bilinmektedir. Birçok dile tercüme edilmiş ve pek çok akademik çalışmaya da kaynaklık etmiş olan Seyahatnâme'nin bu matbu nüshası Türkiye'de olduğu kadar bütün dünyada da kullanılmıştır.

Bundan dolayı Türk ve dünya tarihi için artık tartışmasız bir kaynak kabul edilen Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin eksiksiz bir metin neşrinin yapılmasını kaçınılmaz kılmış ve elinizdeki çalışma bu zaruretin bir sonucu olarak doğmuştur.

Seyahatnâme'nin II. cildi en çok bilinen ve güvenilir kabul edilen Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Köşkü 304 numaralı nüsha esas alınarak hazırlandı. XVII. yüzyıl Anadolu Türkçesi ile birlikte biraz da Evliya'nın bizzat kendine has üslûbunu yansıtan böylesine hacimli bir eserin yeni Türkçe harflere aktarılmasının ne denli zor bir iş olduğu bütün bilimsel çevrelerce kabul edilmektedir. Böyle bir işe başlandığında şüphesiz neşir ilkeleri açısından; metnin eksiksiz yansıtılmasının yanında, filolojik özellikler, fonetik yapı ve dönemin diğer dil hususiyetlerinin yanısıra, ortaya okunabilir ve anlaşılabilir bir metnin konulması gerekmektedir.

Hazırlanan bu çalışma ne tenkitli bir neşir; ne de spesifik bir "dil" çalışmasıdır. Bu çalışmada tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji vb. sosyal bilimlerin hemen her dalı ile uğraşan kişilerin rahat okuyup istifade edebilecekleri eksiksiz bir metnin ortaya konulması hedeflenmiştir. Dolayısıyla tenkitli bir metnin neşrinde istenen değerlendirme ve özellikler bu metinde aranmamalıdır. Bu kitap hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmiştir:

Metnin kolay okunmasını sağlamak maksadıyla okuyucuyu gereksiz şekilde yoran transkripsiyon işaretlerine, zarurî hâller dışında yer verilmemiştir.

Orijinal metinde aynı kelimeler zaman zaman farklı imlâ ile yazılmışlardır. XVII. asır dil zenginliğini korumak için bu kelimelerde hiç bir tasarrufta bunulmamış aynı imlâların yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Bu farklı imlâ şekilleri bazan aynı sahifede ve hatta aynı satırda bile bulunmaktadır. Meselâ: Varak 229a, satır 23'te "pınar" kelimesi (vav ile) "bunar" şeklinde iken aynı sahifenin 25. satırında (yâ ile) "bınar"; varak 226b, satır 30'da "değirmân" (mim'den sonra elif mevcut) bir satır sonra elif kaldırılarak "değirmen" şeklinde yazılabilimektedir. Arapça ve Farsça asıllı kelimelerde de durum bundan farklı değildir. Aynı şekilde, 283a/18'de "çile" (yâ ile) kelimesi 24. satırda "çille" (yâ'sız ve çift lâm ile) şeklindedir. Bu şekilde yüzlerce örneğin sıralanması mümkündür. Bu imlâlar aynen korunmuştur.

Evliya'nın özellikle harekelediği ama bugün farklı bir imlâ ile yaşayan kelimelerde, orijinal imlânın aktarılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca yer ve şahıs isimlerinde de Evliya'nın imlâsı esas alınmıştır. Ancak, istisna olarak "Arz-ı rûm" kelimesi "Erzurum" olarak yazılmıştır.

Eserde mevcut çıkmalar (derkenar), diğer yazma nüshalar da kontrol edilerek metnin içine yerleştirilmiş {} işaretiyle çıkma olduğu gösterilmiştir.

Metinde tamir yoluna gidilmemiş, metnin anlaşılırlığını sağlamak için bazı kelimelere harf ilavesi yapılmış ve bu da [ ] şeklinde gösterilmiştir.

Metinde geçen âyetlerin Arapça orijinalleri dizilerek, dipnotta sûre ve âyet numaraları ile meâlleri konulmuş; ancak diğer Arapça ve Farsça ibare, deyim, vecize vb.nin metin içinde transkripsiyonu verilmiştir.

Hazırlanan eserin kolay kullanılması için baş tarafına orijinalinde bulunmayan geniş bir "İçindekiler" ile sonuna da "İndeks" ilave edilmiştir. Yazma nüsha ile karşılaştırma yapmak isteyenler için orijinal varak numaraları metin içinde "[218a; 218b; 219a; ...]" şeklinde verilmiş olmakla birlikte, indeks varak numaralarına göre değil, bu kitabın sayfa numaralarına göre düzenlenmiştir.

Bütün dikkat ve gayretlere rağmen bu büyüklükteki bir metnin neşrinde hataların olması kaçınılmazdır. Bizden kaynaklanan bu hatalara getirilecek eleştirilerin ileride yapılacak yeni neşirlerde rehberlik edeceği inancını taşımaktayız.İÇİNDEKİLER


BAZI ‹fiARETLER XXIX

Evsâf› menzili Dârü'l-harîr, sevâd› azîm nazargâh› Hayy [u] Kadîr, taht› kadîmi evvel-kal‘ai Bursa, pây› taht› düvel 9

Evsâf› imârât› Bursa 10

Evsâf› hâkimân› benderi Bursa 11

Evsâf› Afla€› Kal‘a ve flehri azîm 11

Evsâf› câmi‘hây› selâtîn ve gayr› selâtîn 12

Evsâf› Câmi‘i Sultân Orhân Gâzî 12

Der-sitâyifli Câmi‘i Gâzî Hüdâvendigâr 13

Evsâf› Câmi‘i Y›ld›r›m Bâyezîd Hân 13

Evsâf› Câmi‘i Emîr Sultân 13

Câmi‘i Hazret-i Monla Arab Cabbârî 13

Üftâde Efendi Câmi‘i: 14

Evsâf› mesâcidi Bursa 14

Mescidi Zeynîler 14

Evsâf› medârisi tahsîli ulûm› Bursa 14

Evsâf› dârü't-tahsîl dârü'l-hadîs 14

Evsâf› dârü'l-kurrâ› Kur’ân› Azîm ve Furkân› Mecîd 14

Evsâf› dâru't-ta‘lîm mektebi s›byân ve t›flân› ebced-hân 14

Evsâf› tekyegâh› ehli tarîk 14

Evsâf› tekyei imâreti it‘âm 15

Evsâf› hân› hâcegân› azîm 15

Evsâf› tâbhânei kârbânsarây 15

Evsâf› hân› mücerredân 15

Evsâf› adedi çeflmei uyûn› cârîler 15

Evsâf› âsiyâb› mâ 15

Evsâf› selsebîli âb› hayât 16

Fasl› sitâyifli hammâmât› flehri Bursa 16

Evsâf› hammâmât› sarây 16

Evsâf› germ-âb› kudreti ‹lâhî ya‘nî ›l›ca suyu 16

Evsâf› kapl›cai Çekirge Sultan 16

Der-sitâyifli kapl›cai Kükürdlü 16

Evsâf› Yeni Kapl›ca 17

Evsâf› kapl›ca› Kaynarca 17

Evsâf› sûk› sultânî-i Bursa 17

{Evsâf› cisr} 19

Der-sitâyifli mesîregâh [u] teferrücgâh› Bursa 19

Evsâf› mesîregâh› Cebeli Ruhbân, ya‘nî Keflifl Da€› 20

Evsâf› cibâlleri beyân eder 20

Menzili Gâzî yaylas› 20

Menzili Sobran 20

Menzili Bakacak 20

Menzili Süleymân Hân B›nar› 21

Der-vasf› âb› zülâl 21

S›fat› zi’bi âb› zülâl 21

Hâssai âb› zülâl 21

Evsâf› a‘yân [u] kibâr, e’imme ve hutebâ ve meflâyih› ›zâm 22

Evsâf› flu‘arây› Bursa 22

Evsâf› kâr [u] kesb-i lisân u libâs› ahâlîi Bursa 22

Evsâf› âb [u] hevây› latîf-i Bursa 22

Evsâf› mahallât› esmâi Bursa 22

Evsâf› memdûh› me’kûlât› Bursa 22

mücevher 22

Yemen 22

boza 22


Karanfilli flerbeti 22

Evsâf› mahsulât› müsmirât-› fâkihât 22

emrûd 22

kays› 22


kiraz 22

kestâne 22

Kirde kebâb 22

Evsâf› memdûhât› sanâyi‘ât› Bursa 23

Evsâf› ziyâretgâh› pâdiflâhân› flehinflâhân› Âli Osmâniyân› selâtîni mülûk› selef 23

‹cmâli tevârîh› fütûhât› Osmân Hân Gâzî 23

Devleti Osmânc›k'daki vüzerâlar› beyân eder 23

Zamân› Osmânc›k'daki ulemâlar› bildirir 23

Devleti Osmânc›k'daki flu‘arâlar› bildirir 23

Ziyâreti Osmân Hân Gâzî 23

‹cmâli cülûs› Orhân Hân Gâzî b. Osmân Hân Gâzî 24

‹cmâli vüzerâi merhûm Orhân Gâzî 24

Orhân Gâzî asr›ndaki sultân› flu‘arâlar› bildirir 24

Devleti Orhân'da olan kibâr› evliyâullah› ve ulemâ ve sulehâlar› bildirir 24

Zamân› Orhân Gâzî'de evsâf› nesebnâmei Sultân Hac› Bektâfl› Velî 24

Türkistân 25

Nesebnâmei Hac› Bektâfl› Velî 25

efl-fieyh Abdâl Mûsâ 26

‹cmâli cülûs› Gâzî Hudâvendigâr Murâd Hân› Evvel ibn Orhân Gâzî 26

‹cmâli feth-i fütûhât› Gâzî Murâd Hân› Evvel 26

Vefât› Gâzî Hüdâvendigâr derGazây› Kosova 26

Ziyâretgâh› Gâzî Hüdâvendigâr 26

Devleti Hudâvendigâr'da olan vüzerâlar› beyân eder 26

Saltanat› Hudâvendigâr'da olan flu‘arâlar› beyân eder 26

Zamân› Hudâvendigâr'da olan ulemâ ve sulehâlar› bildirir 26

‹cmâli cülûs› Y›ld›r›m Bâyezîd Hân ibn Murâd› Gâzî Hudâvendigâr 27

Fütûhât› Y›ld›r›m Bâyezîd Hân 27

Ziyâretgâh› Y›ld›r›m Bâyezîd Hân 27

Müddeti Saltanat› Y›ld›r›m Hân 27

‹cmâli vüzerây› Y›ld›r›m Hân 27

Zamân› Y›ld›r›m Hân'daki flu‘arâlar› beyân eder 27

Devleti Y›ld›r›m Hân'daki ulemâ ve sulehâ ve kibâr› evliyâlar› bildirir 27

‹cmâli cülûs› Çelebi Sultân Mehemmed Hân ibn Y›ld›r›m Bâyezîd Hân 28

‹cmâli Fütûhât› Çelebi Sultân Mehemmed Hân 28

Ziyâretgâh› Çelebi Sultân Mehemmed 28

Zamân› devletindeki binây› azîmleri beyân eder 28

Devleti Çelebi Mehemmed Hân'daki flu‘arâlar› bildirir 28

Zamân› Mehemmed Hân› Evvel'deki ulemâ ve sulehâ ve meflâyihleri bildirir 28

‹cmâli cülûs› Sultân Murâd› Sânî ibn Çelebî Sultân Mehemmed Hân› Gâzî 28

Zamân› devletinde feth olan kal‘alar› beyân eder 28

Vefât [u] ziyâretgâh› Koca Sultân Murâd Hân› Sânî 29

Hayrât› Murâd› Sânî 29

Devleti Koca Murâd› Sânî'deki vüzerâlar› beyân eder 29

Asr› Murâd Hân'daki emlahu'flflu‘arâlar› beyân eder 29

Zâman› Murâd Hân› Sânî'deki ulemâ ve sulehâ ve meflây›hlar› bildirir 29

Ziyâretgâh› flehzâdegân› Âli Osmân 29

fiehâdeti fiehzâde Ahmed Hân ibn Bâyezîdi Velî 29

fiehâdeti fiehzâde Korkud ibn Bâyezîdi Velî 29

Târîhi vefât› Cem fiâh ibn Ebü'lfeth Mehemmed Hân 30

Ziyâreti flehîdân› birâderân 30

Evsâf› ziyâretgâh› evliyâu'l-ârifîn ve asfiyâu'lvâs›lîn huccallahu ale'l-âlemîn 31

Menâk›b› Emîr Sultân 32

Menâk›b 33

Sebebi Menâk›b 34

pîrezen (Türbedar yafll› k›z) 34

Bursa flehri içre k›rk gün k›rk gice zevk u safâlar edüp âflinâl›€› ve hukukun kesb etdi€imiz a‘yân [u] eflrâflard›r. Bursa içre hânedân sahibi velîni‘metleri ve güzîde erbâb› ma‘ârifleri ayân u beyân eder 35

Evsâf› menzili da€› derûn iskelei bîemân Bozburun 36

Evsâf› nâhiyei kasabai Armudlu 36

Evsâf› kasabai Ayasd›fanaz 36

Evsâf› bâ€çei ‹skender Çelebi 36

Ziyâreti fieyhülislâm Hüseyin Efendi 36

Pendnâmei pederi büzürgvâr 37

‹znikmit vilâyetine gitdi€imiz menâzilleri ayân u beyân eder 38

Menzili kal‘ai Dar›ca 38

Menzili ‹çme Suyu 38

Karyei ‹nehac› 38

Karyei Zeytûnburnu 39

Evsâf› kal‘ai Makedonin ya‘nî kal‘ai ‹znikmit 39

Evsâf› ziyâretgâh› ‹zmit 40

Menzili Bafl ‹skele 40

Menzili ‹skelei Dil 40

Evsâf› Menzili kal‘ai Kara Yalova 40

Menzili Germ-âb› cihân-nümâ 40

Sebebi binây› germ-âb 41

Cezîrei He€beli 41

Cezîrei Bur€azl› 41

Cezîrei K›nal› 41

Cezîrei K›z›lada 41

Bin elli Cemâziye'l-âhirenin gurresinde vilâyeti Batum Tarabefzûn› râhat-füzûn flehrine gitdi€imiz menâzilleri ve büleydeleri beyân eder [245a] 41

Menzili Yeniköy 41

Menzili kal‘ai Kavak 41

Menzili iskelei ‹rve 42

Cezîrei Kerpe 42

Evsâf› Akçaflar 42

Evsâf› Çoban kullesi 42

Ziyâretgâh› Amasra 42

Menzili fiât›rköyü 43

‹stefan karyesi 43

Evsâf› flehri atîk [ü] mahbûb ya‘nî kal‘ai Sinop 43

Evsâf› Mesâcid 44

Evsâf› ziyâretgâh› Sinop 44

Menzili Find›cak A€z› 44

Menzili K›z›l›rmak 44

Evsâf› kal‘ai Samsun 45

‹stefani Burnu 45

Evsâf› kal‘ai Giresin 46

Ziyâretgâh› Giresin 46

Evsâf› kal‘ai Perpulom 46

Menzili Popoli 46

Evsâf› kal‘ai Kiliye 46

Evsâf› kal‘ai Yorozburnu 46

Evsâf› kal‘ai Ahça-âbâd 46

Evsâf› Polata bâzâr› 47

Kalatimana deresi 47

Menzili Sire deresi 47

Evsâf› flehri azîm ve kal‘ai ma‘mûr› kadîm Vilâyeti Legzi [Lezgi], Beldei Tarabefzûn 47

Eyâleti Tarabuzun 48

Der-sitâyifli flu‘arây› Tarabefzûn 49

Evsâf› kibâr [u] a‘yân› Tarabefzûn 49

Der-beyân-› ulemâ ve sulehâ ve meflây›h-› kirâm-› Tarabefzûn 49

Bâlâda tahrîr olunan a‘yân-› kibâr›n maskat› re’sleri olan kal‘ai Tarabefzûn'un eflkâli ve hudûdu ve âsâr [u] binâlar› ve cümle hayrât [u] hasenâtlar›n ayân u beyân eder 49

Der-sitâyifli eflkâli kal‘ai Tarabefzûn 49

Evsâf› Afla€› Hisâr 49

Evsâf› câmi‘i selâtîn ve gayr› cevâmi‘i vüzerâ ve a‘yân-› kibâr 50

Evsâf› medârisi tahsîlü'l-ulûm 51

Evsâf› dârü'l-kurrây› Tarabefzûn 51

Evsâf› dâru't-ta‘lîmi s›byân [u] t›flân› ebced-hân 51

Evsâf› tekyei dervîflân› zî-flân 51

Evsâf› hammâmât 51

Evsâf› hân› hâcegân 51

Evsâf› hân› mücerredân 51

Evsâf› çeflme ve sebili âb› hayât 51

Evsâf› esvâk› ma‘mûr› sultânî 52

Evsâf› imâreti it‘âm 52

Evsâf› rengi rûy› ahâlîi Tarabefzûn 52

Evsâf› kâr [u] kesbi ehli Tarabzen 52

Evsâf› sanâyi‘i meflhûr› Tarabefzûn 52

Tarabefzûn'un me’kûlât ü meflrûbât›n›n memdûhât›n beyân eder 52

Mâhîlerinin memdûhâtlar›n beyân eder 53

Nef‘i ve eflkâli ve hâssas›n bildirir 53

Evsâf› mesîregâh› Tarabefzûn 54

Ve mine'l-bedâyi‘ hikâyei acîbe 54

Der-sitâyifli Nehri Hoflo€lan 54

Evsâf› ziyâretgâh› selâtîn ve kibâr [u] kümmelîni Tarabefzûn 55

Gürcîstân ve Mikrilistân vilâyetlerinin seyâhatine gitdi€imiz k›lâ‘ ve menâzilleri beyân eder 55

Menzili De€irmenderesi 55

Menzili kasabai fiana 55

Menzili kasabai Kaliparahavoli 55

Evsâf› menzili kasabai Hopan 55

Evsâf› sûr› kavî ve metîn kal‘ai Gönye 55

Evsâf› vilâyeti Mikrilistân 56

Menzili Handala 56

Abaza vilâyetine gitdi€imiz menâzilleri bildirir 56

Sitâyifli meneksile gemisi 56

Menzili nehri azîm Fafla çay› 56

Evsâf› vilâyeti flehnâze (diyâr-› Abaza); ya‘nî diyâr› Abaza 57

‹btidâ Tatar'dan tenâsül bulan kavmi gûnâ-gûnlar 57

Karyei H›fal 58

Aflîreti Çandalar 58

Evsâf› aflîreti Keçler 58

Vilâyeti Sadfle 59

Karyei Ateme 60

Ammâ bu, lebi deryâda olan iskele sâhibi Abazalardan ma‘dâ da€larda olan Abaza aflîretlerin beyân eder : [258b] 60

Lisân› garîb ü acîb-i Lisân-› Abaza 61

Anapa Liman›'ndan Azak gazâs›na gitdi€imiz menâzilleri beyân ider 63

Evsâf› menzili liman› Bal›s›ra 63

Bu hakîr gazây› Azak'dan bî-feth K›r›m diyâr›na gitdi€imiz beyân ider 67

Menzili Burabay 67

Menzili kenar› Nehri Süd 67

Nehri Mufl 68

Menzili Yörembay 68

Evsâf› menâzili Kal‘ai Azak 68

Müflâverei keferei Kazak› Azak 68

Ser-güzeflt [ü] ser-encâm› Evliyây› bî-riyâ 69

Evsâf› tekye ve kal‘a-i Keli€ra Sultân 71

{Menâk›b} Der-sitâyifli Tekyei Keli€ra Sultân, ya‘nî Sar› Salt›k Sultân 72

‹slâmbol'a revâne oldu€umuz beyân eder 74

Kasabai Terkoz 74

Uskumru çay›r› 74

Karatafllar 74

Menzili kal‘ai Kavak 75

Manzarai tûl [u] arîzi Bahri siyâh 75

Bin elli () senesinde Malta gazâs›na gitdi€imiz beyân eder 75

Sebebi katli Yûsuf Pafla 82

Hikâyei garîbe ve acîbei güftei pederi azîzi mâ 83

Der-beyân› hikmeti esrâr› hafiyyei ‹lâhî 84

Der-menâk›b› âk›beti ahvâli flehzâdegân› ibn Ahmed Hân 85

Bin elli () senesinin mâh› Recebü'l-müreccebinin gurresinde Defterdârzâde Mehemmed Pafla ile Eyâlet-i Erzurûm'a gitdi€imiz menâzilleri ve kurâ ve kasabât [u] k›lâ‘alar› ve cümle âsâr› azimleri ayân u beyân eder 87

Evsâf› kasaba-i Gekbiziyye 87

Ziyâretgâh› Gekbiziye 88

Der-sitâyifli buhayrei Sabanca 88

Evsâf› kal‘ai Bolu 89

Germâb› Bolu 90

Evsâf› ziyâretgâh› Bolu 90

Evsâf kasabai Gerede 90

Lisân› Ist›lâh› Etrâk› Tosya ve Bolu ve Dörddîvân 90

Menzil-i Karagöl 91

Menzili karyei Bay›nd›r 91

Evsâf› kal‘ai Nâs›ya (=Tosya) 92

Ziyâretgâh› Tosya 92

Ziyâreti fiis Baba Sultân 92

Ziyâreti 92

Evsâf› ziyâretgâh› flem‘i âlem, çer‛ hurrem, mücerredi bât›n u zâhir, müsafiri gâ’ib [u] hâz›r, zübdei evliyâ ve umdei asfiyâ eflfieyh Hazret-i Koyun Baba 93

Ziyâreti Burhân Dede 93

Direklibel 93

Menzili karyei Hac›köy 94

Menzili karyei Kerkiraz (?) 94

Evsâf› flehri dârü'l-izzetü as›yyei flâhika ke-ennahâ bak›yyet mine'lAmalika ya‘nî cebeli kudret kal‘ai Amasiyye 94

Evsâf› medârisi Amasiyye 96

Evsâf› tekyei dervîflân› zî-flân 96

Evsâf› kârbânsarây 96

Evsâf› hammâmât: 96

Evsâf› çârsû-y› bâzâr›: 96

Der-sitâyifli esmâi mahallât: 96

Der-sitâyifli a‘yân [u] eflrâf [u] kibâr 96

Der-vasf› rengi rûy ve kâr [u] kesbi ehli beled: 97

Der-ta‘rîfi lisân u libâs› ehli beled: 97

Der-sitâyifli mahbûb u mahbûbe 97

Der-beyân› me’kûlat› mahsûlât: 97

Der-beyân› meflrûbat› mahsûlât 97

Der-beyân› sanâyi‘ât› memdûhât: 97

Der-beyân› âsâr› ibret-nümâ imârât: 97

Der-beyân› ekâlim ve arz› beledi [ve] tûl› nehârât: 97

Der-beyân› letâfeti âb u hevâ 97

Evsâf› ziyâretgâh› sülâlei selâtîni Âli Osmân ve kibâr› kümmelîni eflrâf [u] a‘yân 97

Ziyâreti Ferhâd 98

Menzili Kanl›b›nar 98

Menzili karyei ‹zek 98

Evsâf› dârü'l-ikbâli Dâniflmendiyye kal‘ai Nîk-hisâr› üstüvâr 98

Evsâf› ziyâretgâh› Niksar 99

Menzili karyei Bafl çiftlik 100

Karyei fiahne 100

Kurâ ve kasabât ve büleydeleri deverân ve seyrân ederek kâh flarka ve kâh cânibi garba ve kah cenûba ve kâhîce cânibi flimâle gitdi€imiz menâzilleri beyân eder 100

Karyei Tekye 100

Menzili karyei Çavdar 100

Menzili karyei Enderes 100

Menzili Taban Ahmed A€a Çiftli€i 101

Menzili karyei Kara Ya‘kûb 101

Menzili Korkun Kayas› 101

Karyei Baru 101

Menzili karyei fiîrân 101

Menzili karyei Karacalar 101

Menzili karyei Sar›calar 101

Menzili karyei Salut 101

Sahrây› Kerkük Ovas› 101

Kal‘ai Dirmiri 101

Menzili Sultân Hasan Câmi‘i 102

Menzil-i karyei Çavufllar Kethüdâs› 102

Menzili karyei Pulur 102

Menzili Tercânl› Alî A€a Köyü 102

Menzili karyei Mama Hâtûn 102

Ziyâreti Mama Hâtûn 102

Menzili karyei Cinis 102

Menzili karyei Il›cai germâb› nâfi‘ 102

Evsâf› dârü'l-celâl, vilâyeti dârü'l-ikbâl, kal‘ai h›sn› hasîn ve seddi metin fiehri Erzene'r-rûm ya‘nî Erzurûm ve behçeti rüsûm dirler 103

Esmâi adedi mahallât 105

Evsâf› medresei tahsîli ulûm 106

Evsâf› dârü'l-kurrây› Hazreti Kur‘ân 106

Evsâf› dârü'l-hadîsi kelâm› Nebî 106

Evsâf› dârü't-ta‘lîm [ü] mektebi s›byân 106

Evsâf› tekyei derviflân 106

Evsâf› çeflmei âb› revân 106

Evsâf› sebîli hayât› cân 106

Evsâf› hammamât› s›hhati cân 106

Evsâf› hân› kârbânsarây 106

Evsâf› rengi rûy› pîr u civân 107

Evsâf› mahbûbe [vü] mahbûbât 107

Evsâf› ahâlîi libâs [u] lisân 107

Evsâf› hevâ vü âb› hayvân 107

Evsâf› iklîmi arz› büldân 107

Evsâf› memdûhât› mahsûlât 107

Evsâf› memdûhât› sanâyi‘ât 107

Evsâf› memdûhât› me’kûlât 107

Evsâf› meflhûr› meflrûbât 107

Evsâf› mesîregâh› imârât 107

Evsâf› külliyât› Erzurûm 107

Varofl› bâb› Tebrîz (Erzurûm) 107

Varofl› Gürcî kapusu 107

Varofl› Erzincân kapusu 107

Evsâf› E€erlida€ 108

Menâk›b› Bel‘am ibn Bâ‘ûr 108

Evsâf› ziyâretgâh› kibâr› evliyây› izâm 109

Menâk›b› Türbedâr Hâtûn Baba 109

Bin elli () gurresinde Erzurûm eyâleti Kürdistân'›nda fiuflik kal‘as› üzre sefere gitdi€imiz konaklar› beyân eder 110

Menzili karyei Ca‘fer Efendi 110

Evsâf› kal‘ai Kahkahây› Rûm Hasan-Âbâd 110

Evsâf› germâb 111

Karye-i menzili Sefer A€a 111

Der-sitâyifli cisri azîm Çoban 112

Menzili karyei Büyük Art›f 112

Karyei Kozlu Baba Sultân 112

Evsâf› kal‘ai H›n›s 112

Menzili karyei Hâsbek 112

Evsâf› kal‘ai Ziyâeddîn 112

Evsâf› kal‘ai fiuflik 113

fiuflik Be€in taleb etme€e gitdi€imiz konaklar› ayân u beyân eder 113

Menzili Künbeti Tahmûres 113

Eflkâli kal‘ai Mekü 114

Menzili karyei Alacalar 114

Bin elli () mâh› ()de nehri Araz kenar›ndan diyâr› Acem'de Revân ve Nahfl›vân ve Tebrîz'e gitdi€imiz kûh-kendleri ve seyr [ü] temâflâ etdi€imiz âsâr› acîbe ve garîbeleri ayân u beyân eder 114

Karyei Yaylac›k 114

Menzili Barudhâne 114

Menzili kendi Düflkaya 114

Menzili Ça€la Gurna 114

Menzili kal‘ai Kar›fl, ibtidâi vilâyeti diyâr› Acem 115

Menzili karyei kendi Masîr 115

Kendi Zuchân 115

Menzili Üçkilise 115

Garîbe ve acîbei Üçkilise 116

Kendi Sükûn 116

Menzili nehri azîm Zengî 116

Menzili kendi Sidirgi 116

Germâb› Sidirgi 116

Menzili zâviyei Ahmed Be€ 116

Evsâf› flehri Azîm Karabâ€lar 117

Evsâf› kal‘ai Nahflivân› nakfl-› cihân 117

Diyâr› Tebrîz'e gitdi€imiz konaklar› beyân eder 120

Nehri Aras› Büzürk 120

Menzili kendi Kerkene 121

Menzili kendi Zennûse 121

Evsâf› b‛ ‹rem'e mânend flehri Merend Taht› Hân› Elvend 121

Menzili kendi Kehrîz 121

Menzili kendi Sehlân 122

Evsâf› vilâyeti ‹rân, taht› Azerbaycân, türâb› kûh› Ûcân flehri azîm ve kal‘ai kadîm benderi kal‘ai Tebrîzi Dil-âvîz 123

Evsâf› cevâmi‘hây› Tebrîz 124

Der-sitâyifli dârü'l-kurrây› Kur’ân 125

Der-beyân› sebîli cân-sitân 125

Der-sitâyifli mahallât-› büldân 125

Der-‘ayân› hân› hâcegân 125

Adedi çârsû-y› bezzâzistân 125

Evsâf› rengi rûy› pîr [ü] civân 126

Sitâyifli mahbûbe [vü] mahbûbân 126

Evsâf› kibâr [u] eflrâf [u] a‘yân 126

Adedi ulemây› ebdân 126

Sitâyifli sulehâ-yi meflâyihân 126

Der-vasf› musannifîn [u] flâ‘irân 126

Der-ta‘rîfi tâc› Acem 126

Der-ta‘rîfi ahâlîi lisân 126

Der-vasf› ibret-nümây› Âbâdân 126

Sitâyifli hevây› hûb [u] câvidân 126

Der-beyân› zülâli âb› hayavân 126

Der-ta‘rîfi câh› mâi hânedân 126

Der-tavsîfi ekâlîmi büldân 127

Der-hakk› tâli‘i Tebrîzi Azerbaycân 127

Der-beyân› hammâmât› mahsûs› a‘yân 127

Der-vasf› hubûbât› mahsûlât 127

Der-beyân› memdûh› sanâyi‘ât 127

Der-sitâyifli me’kûlât 127

Der-vasf› me’kûlât u müsmirrât 127

Der-medhi envâ‘› meflrûbât 127

Der-beyân› it‘âm› imârât 127

Seyrgâh› kûh› Sürhâb, ya‘nî K›z›lda€ 127

Der-sitâyifli mesîregâh› bâ€vât 127

Mesîregâh› ibret-nümây› acîbe ve garîbe 128

Hân› âlî-câh ile Tebrîz'in nevâhileri teferrücine gitdi€imiz kend [u] k›lâ‘lar› ve ziyâretleri beyân eder 128

Nâhiyei Mihrânrûd 128

Nâhiyei sânî Serâvrud 128

Nâhiyei sâlis Dîdeher 129

Nâhiyei çârum Ürdnik 129

Nâhiyei pencüm Rûdkat 129

Nâhiyei fleflüm Hânumrud 129

Nâhiyei heftüm Bedûstân 129

Ve mine'l-bedâyi‘i'l-münâzarât 129

Der-sitâyifli külliyât› Tebrîzi Dilâvîz 130

Ahlâk› zemîmei ‹rân 131

Der-beyân› ziyâretgâh› evliyây› ›zâm› flehri Tebrîz 132

Hân› âlîflân ile fiâm› Gazan ziyâretine gidüp Tebrîz etrâf›nda olan k›lâ‘lar› temâflâ etdi€imiz beyân eder 132

Menzili kendi Ac›su 132

Evsâf› ziyâretgâh› Hazreti Muhammed fiâm› Gazan 132

Kendi Velyân 133

Serâvrûd 133

Kendi Dûflt 133

Kendi Çulânduruk 133

Kendi Elkâbendiles 133

Kendi Lâkderuh 133

Kendi Kecâbâd 133

Nâhiyei Rûdkât 133

Menzili Turnaçay›r› 134

Menzili Setgiz 134

Evsâf› kal‘ai flehri kadîm Ûcân 134

Nâhiyei Mihrânrûd 134

Kendi Esfeh 134

Menzil-i kendi Mânmâh 135

Evsâf› kal‘ai Kehrevân› Azerbaycân 135

Menzili kendi fiâh-bend 135

Evsâf› flehri azîm ve taht› ‹rânzemîni kâdîm, kal‘ai Erdebîl 135

{Evsâf› me‘âdini sengi Seylân 136

Ziyâretgâh› kibâr› kümmelîni Erdebîl 137

Menzili kendi Ârâm-flâh 137

Kendi Yâr Alî 137

Kendi Mirza ‹mâd 137

Mesîregâh› Ayn› Alî 137

Vilâyeti Azerbaycân› Tebrîz'den vilâyeti Revân'a revân oldu€umuz kurâ ve kend ve büleyde vü k›lâ‘lar› ayân u beyân eder 137

Menzili kendi Hac› Harâmî 137

Menzili kendi Safyân 137

Menzili Hân› Mezîd Hân 138

Menzili kendi Keremifl 138

Menzili kendi Veflle Çay› 138

Evsâf› kal‘ai Hoy› dilcûy 138

Ziyâreti Seri Hazreti fiemsi Tebrîzî 138

Menzili flehri Behistân› bâ€istân 138

Nehri Karaçubu€ 139

Menzili Tut âlûs› 139

Menzîli kendi Avflarl› 139

{fiehri fiorakil 139

Menzili fiarâbhâne 139

Kendi Seyfeddîn 139

Menzili kendi Seyfeddîn Hân 139

Menzili kendi Tîlfirâk 139

Evsâf› kal‘ai Revân› Azerbaycân flehri Hoca Cân 139

Kal‘ai Revân'dan vilâyeti fiirvân, fiamah› ve Tiflis ve Termenis  ve kal‘ai Erifl ve kal‘ai Bakü menâzillerin beyân eder 142

Kendi Hocab†142

Menzili kendi Demirci Hasan 142

Evsâf› kal‘ai Gencînei Râz, flehri azîm Gencei Dilnüvâz 142

Ziyâretgâh› flühedây› Erivâm 143

Menzili Gülün (?) Hezâr Ahmedî 143

Kendi Meküçüvür 143

Menzili nâhiyei Mahmûd-âbâd 144

Evsâf› kavmi kabîlei Kaytak 144

Lehcei kavmi Kaytak, lisân› ›st›lâhât› kavm-i Mo€ol : Evvela 146

Menzili kendi Gîlân Çay› 146

Ziyâreti Avflar Baba 146

Kendi Ferruhzâd 146

Menzili kendi Aksu 147

Evsâf› vilâyeti fiirvân, ya‘ni kal‘ai fiemah› 147

Ziyâreti Hazreti Pîr Derkûh Sultân 149

Menzili Pîr Merîzât Sultân 149

Ziyâreti efl-fieyh Hazreti Merzâ Sultân 149

Menzili Alt›a€aç 149

Ziyâreti H›z›r Zinde 149

Kasabai Rükâli Azîm 149

fiemah› hân› 150

Evsâf› kal‘ai Baküyi Cân [u] serhaddi Acem der-eyâleti fiirvân 150

Kal‘ai serhaddi Bakü'den Gürcîstân vilâyetine gitdi€imiz menâzilleri ve kurâ vü kasabât ve k›lâ‘lar› ve eyâleti hükûmetleri ve ibretnümâlar› beyân eder 151

Evsâf› flehri azîm ülkei fiaburan› hükmi fiirvân 152

Menzili kendi Çarhî 153

Evsâf› benderi bâb, ya‘nî flehri Bâbü'l-ebvâb, a‘nî Seddi ‹skenderi Zülkarneyn, kal‘ai Demirkapu 153

Ve derûn› kal‘ada olan imâretleri beyân eder 155

Evsâf› ziyâretgâh› Demirkapu 156

Diyâr› Gürcîstân'a gitdi€imiz konaklar› beyân eder 156

Menzili kasabai Küre 156

Ülkei kendi Zahor 157

Ziyâreti efl-fieyh Emîr Sultân 157

Vilâyeti Gürcîstân [u] fiavfladistân vilâyetlerin beyân eder 157

Kal‘ai Urdubâr 157

Evsâf› kal‘ai kadîm ve taht› azîm flehri Kâht 157

Evsâf› ttaht› Gürcî fiavfladistân, ya‘nî kal‘ai binây› Betlis, kal‘ai metîn Tiflis 158

Ziyâretgâh› Tiflis 159

Evsâf› kal‘ai kadîm ve seddi azîm, kal‘a-i Azgûr-ı Aleksand›r-ı Gûr 160

Lisân› fesâhat› Gürcîi fiavflad-› âdemî-zâd 160

Der-beyân› hasebi bî-neseb mülûk› nesli Gürcîstân 160

Evsâf› Seddi ‹slâm ve fethi Selîm Hân, vilâyeti Ç›ld›rân kal‘ai h›sn› hasîn ve seddi metîn, sûr-i kavî, benderi Âli Osmân Ah›çka 161

Eyâleti Ç›ld›r 162

Bu eyâleti Ç›ld›r'›n cânibi erba‘as›nda mutî‘ ve münkâd olan Gürcîstân kal‘alar›n beyân eder 163

Kal‘ai fiatan 163

Ardahân kurbunda olan kal‘alar› beyân eder 163

Erzurûm 164

Evsâf› kal‘ai Mamrevân 164

Karyei ‹yd 165

Karyei Kara Künek 165

Karyei Umudum Sultân 165

Ziyâreti Dumlu Sultân 165

Bin elli yedi mâh› () günü Revân diyâr›na revâne oldu€umuz bildirir 165

Menzili Hasankal‘as› 165

Karyei Bad›lcivânl› 165

Menzili Meydânc›k 165

Evsâf› intihâi serhaddi Âli Osmân, kal‘ai Kars› Dûd›mân 166

Cümle imâretleri beyân eder 167

Cânibi Revân'a revâne oldu€umuz menâzilleri beyân eder 168

Evsâf› kal‘ai Zârfled, intihây› serhaddi Serâmed 168

Kendi Talafl 169

Menzili Üçkilise 169

Erzurûm'a avdet etdi€imiz menâzilleri beyân eder 169

Kendi Abdâllar 169

Menzili kendi Abbârân 169

Menzili kendi fiarâbhane 169

Menzili kendi Begim 169

Menzili nâhiyei Geçdi 170

Menzili karyei Bulan›k 170

Kal‘ai Kars 170

Menzili karyei Düflkaya 170

Menzili Verîflân 170

Menzili kal‘ai Zeyn Hân 170

So€anl› Beli 170

Menzili kendi Kumadam› 170

Menzili def‘a Hasankal‘as› 170

Erzurûm'dan emri pâdiflâhîler ile flehri Bayburd ve Canca'ya ve ‹spir ve Tortum'a ve Akçakal‘a'ya ve gayr›ya gitdi€imizi bildirir 171

Menzili karyei Kân 171

Menzili karyei fieyh Umudum Sultân 171

Menzili Gürcîbo€az› cisri 171

Karyei Gürcîbo€az› 171

Menzili Dumlu Sultân 171

Menzili karyei Savlu 171

Evsâf› kal‘ai kadîm Bâyburd 172

Evsâf› ziyâretgâh› fiehri Bâyburd 173

Evsâf› kal‘ai Tortum 174

Kal‘ai Nacah 174

Kal‘ai Pengird 174

Yovana nâhiyesi 174

Eflkâli kal‘ai Tortum 174

‹flbu bin elli yedi () gurresinde vilâyeti Mikrilistân'a flebhûn etdi€imiz menâzilleri ve ceng [ü] cidâlleri beyân eder 179

Menzili Zârçay›r› 179

Sahrây› Bo€du 180

Lisân› ›st›lâhât› mileli rezîl, lisân› Mikrili zelîl 181

Nâhiyei Dadanl› 182

Menzili Yovana Deresi 182

Kal‘ay› Tortum 182

Erzurûm'a müteveccih oldu€umuz konaklar› beyân eder 182

Menzili karyei Umudum 182

Ahvâli haseb [ü] nesebi Defterdârzâde Mehemmed Pafla ve hikâyei udh›kai y†u bâlî Ketenci Ömer Paflazâde Bâkî Pafla ve kahramân› zemân Seydî Ahmed Pafla ve Gürcî Çal›k Deli Dilâver Pafla ve Çerkes Keta€aç Pafla 183

Menâk›b› Deli Dilâver Pafla 187

Der-sitâyifli veliyyü'n-ni‘am Defterdârzâde Mehemmed Pafla 187

‹flbu bin elli yedi mâh› Zilka‘desinin on sekizinci günü Erzurûm'dan ol fliddeti flitâda ‹slâmbol'a revâne olup çekdi€imiz âlâm-› fledâ’idleri beyân eder 191

Âsitâne taraf›na müteveccih oldu€umuz menâzilleri ayân u beyân ider 191

Menzili karyei Kân 191

Menzili karyei Il›ca 191

Menzili karyei H›n›s 191

Menzili karyei Mama Hâtûn 191

Ziyâretgâh› Mama Hâtûn 191

Menzili karyei Kütür 191

Kemâh kal‘as› 192

Menzili karyei fiürim 192

Menzili karyei Emîn 192

Evsâf› dâr› felâh, 192

Karyei Kömür 192

Karyei Marik 193

Eflkâli kal‘ai Kemâh 193

Ziyâretgâh› flehri Kemâh 194

Menzili karyei fiürim 194

Menzili karyei Cibice Hân› 194

Menzili karyei Çemen 194

Evsâf› dâru'n-nasr, kal‘ai Erzincân 194

Âsitânei Hazret-i Mevlânâ 195

Tekyei Çad›rc› fieyh 195

Evsâf› ziyâretgâh› Erzincân 196

Varvar Alî Pafla'n›n celâlî olmas› sebebi ve Defterdârzâde Mehemmed Pafla'n›n imdâd›na gidüp isyânlar›n bildirir 196

fiehri Erzincân'dan Celâlî Varvar Alî Pafla imdâd›na gitdi€imiz konaklar› ve ol zemistânda ma‘zûlen çekdi€imiz âlâm-› fledâ’idleri beyân eder 196

Menzili karyei Erzinsi 196

Menzili karyei fieyh Sinân 197

Menzili karye-i Ezin; derler 197

Menzili Tayan Ahmed A€a Çiftli€i 197

fiebin Karahisâr'a gitdi€imiz menâzilleri beyân eder 197

Evsâf› h›sn› hasîn ve seddi Kahkahây› metîn ya‘nî Karahisâr› fiarkî 197

Eflkâli kal‘ai fiabin Karahisâr 197

Der-vasf› Esedi Kûhî 198

Di€er ve-mine'l-acâ’ibi sun‘› Hudâ 198

Der-sitâyifli flebi Süleymânî 199

Ziyâretgâh› Karahisâr› fiabin 199

Menzili karyei Ya‘kûb A€a 199

Evsâf› kal‘ai Hac› Murâd 200

Menzili karyei Çavdar 200

Menzili karyei Emirler 200

Menzili karyei Ermeni 200

Menzili karyei Kilârc› Velî A€a 200

Menzili karyei Bafl Çiftlik 200

Evsâf› menzili kal‘ai dârü'l-ikbâl Nîk-hisâr 200

Menzili karyei Kazankaya 200

Karyei Kumanova 200

Menzili karyei Sonisa 200

Menzili karyei Zuday Tekyesi 200

Menzili karyei Hamîd 200

Evsâf› kal‘ai Havik, flehri kadîm Lâdik 200

Me’kûlât [ü] meflrûbât [ve] masnû‘ât›n›n memdûhât› 201

Evsâf› mesîregâh› Lâdik 202

Der-sitâyifli germâb› Lâdik 202

Der-vasf› buhayrei Lâdik 202

Evsâf› ziyâretgâh› Lâdik 202

Menzili karyei fiâhîn A€a 203

Menzili karyei Kâs›m A€a 203

Karyei Körköy 203

Evsâf› flehri atîk, menba‘› evliyâ ve dâr› etk›yâ () () ya‘nî kal‘ai Merzifon 203

Sitâyifli me’kûlât ü meflrûbât [ve] sanâyi‘ât› flehri Merzifon 205

Evsâf› ziyâretgâh› kibâr-› evliyây› Merzifon 205

fiehri Merzifon'dan Köprü flehrine gitdi€imiz beyân [ider] 206

Evsâf› menzili kal‘ai Koca 206

Evsâf› beldei kadîm ve cisri azîm ya‘nî flehri ma‘mûr, kal‘ai Köprüyi pür-nûr 206

Evsâf› kal‘ai Erdo€an, ya‘nî seddi Türkistân 207

Menzili Göl nâhiye 208

Karyei Soruk 208

Kazây› kasabai Zeytûn 208

Kasabai Kar€u 208

fiehri ma‘mûr Tosya 208

fiehri Köprü 208

Menzili Murtazâ Pafla çiftli€i 208

Menzili Kulak Hac› köyü;: Bir vîrân hânl› ve bir câmi‘li ve iki yüz hâneli köydür. Cümle asker cân atup herkes birer cây› menâsa girdiler. Ammâ cümle ahâlîsi firâr edüp köyde bir bâng verir horos ve dücâc kalmam›fl. Ol gice cümle atlar ve sâ’ir hayvânâtlar cû‘dan helâk mertebesine varm›flken, 208

Der-beyân› flitây› âlâm-› fledâ’id-i Direklibel 208

Evsâf› me‘âdini sîm, hevâs› bâd› nesîm kal‘ai Gümüfl 209

Der-sitâyifli flehri Gümüfl 209

Menzili Dankaza köyü 209

Der-beyân› meflakkati râh› zemistân ve tetimmei ziyâreti menâk›b› Bardakl›} 209

Menzili Büyük Bardakç›köy 210

Menzili karyei K›rkdilim 210

Evsâf› dâr› Rûm, kal‘ai Cürüm ya‘nî dâr› marîz-i çorum 210

Ziyâretgâh› Çorum 211

Çorum'dan Tokat câniblerine gitdi€imiz menâzilleri beyân eder 211

Menzili tekyei Seydim Sultân (Çorum) 211

Menzili karyei Karakeçili 211

Der-beyân› musîbeti nehri K›z›l›rmak 212

Neticei mâ-vaka‘a âlâm-› fledâ’idi beyân eder 212

Tetimmei menâk›b› efl-fieyh Hazreti Bardakl› Baba 213

Menzili kasabai ma‘mûr Kurdlar sarây› 214

Menzili karyei Boyal› 214

Karye-i Akçakoyunlu 214

Menzîli karye-i Koçu Baba 214

Ziyâreti Sultân Koçu Baba 214

Menzili karyei fieyh fiâmî Sultân 214

Ziyâreti Hazreti fieyh fiâmî 215

Asâ suyu 215

Menzili karyei Hüseyin A€a 215

Evsâf› kal‘ai âlî Kal‘ac›k 215

Eflkâli Kal‘ac›k 215

Ziyâreti Kazanc› Baba Sultân 216

Menzili karyei Kurba€l› 216

Menzili karyei Nenekler 216

Der-beyân› kazây› âsumânî flitâs› içre belây› nâgehânî, mülâkât› harâmî Kara Haydarzâde ve Kat›rc›zâde ve gayr›lar 216

Menzili karyei Hüseyin Gâzî 219

Ziyâreti Hüseyin Gâzî 219

Evsâf› dâr› selâsil, hisâr› üstüvâr› bî-hâ’il, kal‘ai Ankarai metîn-i kâmil, sûr› ibret-nümây› ma‘mûr Engürü [356a] 220

‹mâristân› eflkâli kal‘ai Ankara 220

Sebebi tesmiyyei elkâb› Engürü 220

Eflkâli kal‘ai Ankara 221

Menâk›b› Hac› Bayrâm› Velî 223

Ve me’kûlât [u] meflrubât [u] sanâyi‘ât›n›n memdûhât›n beyân eder 223

Engürü'de âsûde olan kibâr› evliyâullah›n merkadi pürenvârlar› ziyâretlerin ayân u beyân eder 225

Menzili karyei Erkeksu 226

Evsâf› menzili kasabai azîm Istanoz 226

Temâflây› üstâdân› pehlivân› resen-bâzân 226

{Sebebi sûreti mektûb› Defterdârzâde Mehemmed Pafla} 228

Engürü kurbunda kasabai Istanoz'dan ulakl›€›la Tokat'da Varvar Alî Pafla'ya gidüp Varvar ile gelirken Varvar Köprülü Mehemmed Pafla'y› ve Amasiyyeli Kör Hüseyin Pafla ve Kara Sefer Pafla ile ceng edüp Varvar Köprülü'yü münhedim etdü€i ceng [u] cidâli ve menâzilleri beyân eder 230

Menzili karyei Dankaza 231

Menzili sahili K›z›l›rmak 231

Menzili karyei Ayr›k Sahrâs› 231

Ziyâreti Mehemmed fiâh Dede 231

Aziz Mehemmed Dede 231

Ziyâreti Hüsâm Efendi 231

Türkmân Keskini 232

Karyei Sar› 232

Menzili kasabai Çerkefl 234

Varvar Alî Pafla'n›n ademi itâ‘ati ve encâm› kâr› pürfle’âmeti ve inhizâm› be-desti ‹pflir Mustafa Paflay› hîlekâr ile mukâbelesin beyân eder 234

Netîcei kâr› Varvar Alî Pafla 236

Menzili karyei Döleflce 238

Menzili karyei Mestî Be€ 238

Menzili karyei Alî Zâ‘im 238

Menzili karyei Merece {ve sebebi katli Varvar Re’isi Halîl Efendi 238

Menzili karyei fiinikçi Ahmed A€a 238

Menzili karyei Erkeksu 238

Menzili kal‘ai Engürü 238

Menzili kasabai tekrâr Istanoz 239

Evsâf› kasabai kadîm Ayafl 239

Evsâf› kal‘ai Germiyân Hezâr› ya‘nî flehri Be€bâzâr› 239

Memdûhât› Be€bâzâr› 239

Ziyâretgâhlar›n beyân eder 240

Bin elli sekiz Cemâziyelâhirinde Engürü kurbunda Be€bâzâr›'ndan ‹slâmbol'a müteveccih oldu€umuz menâzilleri beyân eder 240

Menzili karyei Sar›lar 240

Menzili karyei Köstebek Hân› 240

Menzili Nall›hân 240

Evsâf› kal‘ai Türbeli Gönlük 240

Evsâf› ziyâretgâh› Türbeli Gönlük 241

Evsâf› kal‘ai Tarakl› 242

Evsâf› kal‘ai Geyve 242

Ziyâretgâh› Geyve 242

Menzili kasabai ma‘mûr Sabanca 243

Menzîli kal‘ai ‹zmit 243

Menzili kasabai Gekbiziyye 243

Menzili evsâf› flehri bî-misâl, kal‘ai Kostant›niyyei nazargâh› Zü'l-celâl ya‘nî ‹slâmbol› dârü'l-ikbâl 243

Der-beyân› hal‘i Sultân ‹brâhîm ve katl-floden Vezîr Hezârpâre Ahmed Pafla ve Cinci Hoca ve Mülakkab Mollay› ‹slâmbol ve kâr› âk›beti sa‘îd u flehîd Sultân ‹brâhîm Hân b. Sultân Ahmed Hân, ahi's-sultân Murâd Hân 243

Der-fasl› cülûs› icmâl-i saltanat› Sultân Mehemmed Hân› Râbi‘ kerîmü'fl-flân ibn Sultân ‹brâhîm Hân 245

Sene [1058] târîhinde sipâh ve yeniçerinin Atmeydân›'ndaki cengi azîmin beyân eder 246

Tetimmei vekâyi‘ât› Atmeydân› 246

Sûreti fetvây› katli eflk›yây› sipâhiyân 246

Ahvâli Defterdârzâde Mehemmed Pafla efendimizin {Mevlevî Vezîr ile münâkaflas›n› beyân eder 248

Cülûs› Hân Mehemmed'in ibtidâs›nda sene () mâh› fia‘banu'l-mu‘azzam›n›n gurresinde Silâhdâr Murtazâ Pafla ile fiâm› cennetmeflâma giderken seyr [u] temâflâ etdi€imiz kurâ ve büldânlar› ve k›lâ‘› flehri azîmleri beyân eder 248

‹btidâi tulû‘› neflv ü nemây› Murtazâ Pafla 249

H›lyei Murtazâ Pafla 249

Cülûs› Mehemmed Hân'da kuttâ‘u't-tarîk Kara Haydaro€lu'nun bedesti Hasan A€a, münhedim olup Âsitânei sa‘âdete kayd-bend ile geldü€ün beyân eder 249

arslan 252

hammâl bârgîrleri 252

D‹Z‹N 253

Yüklə 4,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə