Expunere de motive contextul propuneriiYüklə 277,35 Kb.
səhifə3/6
tarix03.01.2019
ölçüsü277,35 Kb.
#89101
1   2   3   4   5   6

Categoriile de motoare

În sensul prezentului regulament, sunt valabile următoarele categorii de motoare, divizate în următoarele subcategorii, conform dispozițiilor din anexa I:

(1) „Categoria NRE”, care cuprinde:

(a) motoare pentru echipamente mobile fără destinație rutieră destinate și adecvate pentru a se deplasa sau pentru a fi deplasate pe căi rutiere sau altfel care nu sunt excluse conform articolului 2 alineatul (2) și nu sunt incluse în niciuna dintre categoriile prevăzute la alineatele (2) - (10);

(b) motoare având o putere de referință de mai puțin de 560 kW utilizate în locul motoarelor din categoriile IWP, RLL sau RLR;

(2) „Categoria NRG”, care cuprinde motoare cu o putere de referință mai mare decât 560 kW, destinate exclusiv utilizării în grupuri electrogene;

Motoarele pentru grupuri electrogene, altele decât cele care prezintă caracteristicile prevăzute în primul paragraf, sunt incluse în categoriile NRE sau NRS, conform caracteristicilor acestora.

(3) „Categoria NRSh”, care cuprinde motoare SI portabile, cu o putere de referință mai mică decât 19 kW, destinate exclusiv utilizării pe echipamente portabile;

(4) „Categoria NRS”, care cuprinde motoare SI cu o putere de referință mai mică decât 56 kW, care nu sunt incluse în categoria NRSh;

(5) „Categoria IWP”, care cuprinde:

(a) motoare destinate exclusiv utilizării pe vasele pentru navigație interioară, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora, cu o putere de referință mai mare decât sau egală cu 37 kW;

(b) motoare cu o putere de referință mai mare decât 560 kW, utilizate în locul motoarelor din categoria IWP, cu condiția respectării cerințelor prevăzute la articolul 23 alineatul (8);

(6) „Categoria IWA”, care cuprinde motoare destinate exclusiv utilizării pe vasele pentru navigație interioară, pentru scopuri auxiliare sau destinate unor scopuri auxiliare, cu o putere de referință netă mai mare decât 560 kW;

Motoarele auxiliare destinate vaselor pentru navigație interioară, altele decât cele care prezintă caracteristicile prevăzute la primul paragraf, sunt incluse în categoriile NRE sau NRS, conform caracteristicilor acestora;

(7) „Categoria RLL”, care cuprinde motoare destinate exclusiv utilizării pe locomotive, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora;

(8) „Categoria RLR”, care cuprinde motoare destinate exclusiv utilizării pe automotoare, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora;

(9) „Categoria SMB”, care cuprinde motoare SI destinate exclusiv utilizării pe snowmobile.

Motoarele pentru snowmobile, altele decât cele care prezintă caracteristicile prevăzute în primul paragraf, sunt incluse în categoria NRE;

(10) „Categoria ATS”, care cuprinde motoare SI destinate exclusiv utilizării pe vehicule pentru toate tipurile de teren și vehicule „side-by-side” (ATV și SbS).

Motoarele pentru ATV și SbS, altele decât cele care prezintă caracteristicile prevăzute la primul paragraf, sunt incluse în categoria NRE.

Un motor dintr-o anumită categorie, destinat utilizării în aplicații cu turație variabilă, poate fi folosit în locul unui motor din aceeași categorie destinat utilizării în aplicații cu turație constantă. Motoarele cu turație variabilă din categoria IWP folosite în aplicații cu turație constantă trebuie să respecte și cerințele prevăzute la articolul 23 alineatul (7) sau la articolul 23 alineatul (8), după cum este cazul.

Motoarele pentru vehiculele feroviare auxiliare și motoarele auxiliare pentru automotoare sunt incluse în categoriile NRE sau NRS, conform caracteristicilor acestora.CAPITOLUL II

OBLIGAȚII GENERALE

Articolul 5

Obligațiile statelor membre

1. Statele membre instituie sau desemnează autoritățile de omologare competente în materie de omologare, precum și autoritățile de supraveghere a pieței competente în materie de supraveghere a pieței în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre notifică Comisia cu privire la instituirea și desemnarea autorităților în cauză.

2. Notificarea cu privire la autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței cuprinde denumirile acestora, adresa, inclusiv adresa electronică și domeniul de competență ale autorităților respective. Comisia publică pe site-ul său o listă cuprinzând autoritățile de omologare, precum și detalii cu privire la acestea.

3. Statele membre permit numai introducerea pe piață a motoarelor care fac obiectul unei omologări UE de tip acordate în conformitate cu prezentul regulament, fie că acestea sunt sau nu instalate pe echipamentele mobile.

Statele membre permit numai introducerea pe piață a utilajelor pe care sunt instalate motoare care fac obiectul unei omologări UE de tip valabile, acordate în conformitate cu prezentul regulament.

4. Statele membre nu interzic, nu limitează și nu împiedică introducerea pe piață a motoarelor din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate prin prezentul regulament, dacă acestea respectă cerințele acestuia.

5. În conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, statele membre organizează și efectuează supravegherea pieței, precum și inspecția motoarelor care intră pe piață21.

Articolul 6

Obligațiile autorităților de omologare

1. Autoritățile de omologare se asigură că producătorii care solicită omologarea UE de tip își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

2. Autoritățile de omologare acordă omologarea UE de tip numai pentru un tip sau o familie de motoare care îndeplinește cerințele prezentului regulament.

3. Autoritățile de omologare publică, prin intermediul platformei administrative centrale a Uniunii prevăzută la articolul 41, un registru al tuturor tipurilor și familiilor de motoare pentru care au acordat o omologare UE de tip, conținând cel puțin următoarele informații: marca comercială, denumirea producătorului, categoria motorului, numărul și data omologării de tip.Articolul 7

Măsurile de supraveghere a pieței

Pentru motoarele care dețin o omologare UE de tip, autoritățile de supraveghere a pieței efectuează, la scară adecvată și pe baza unor eșantioane adecvate, verificări ale documentației, și, unde este cazul, verificări fizice ale motoarelor și încercări de laborator. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile țin seama atât de principiile consacrate în materie de evaluare a riscului, cât și de reclamații și de alte informații.

Autoritățile de supraveghere a pieței le pot solicita operatorilor economici să le pună la dispoziție anumite documente și informații considerate necesare în vederea desfășurării activității de supraveghere.

În cazul în care operatorii economici prezintă rapoarte de încercare sau certificate de conformitate, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de aceste rapoarte sau certificate.Articolul 8

Obligațiile producătorilor

1. La introducerea pe piață a motoarelor, producătorii se asigură că acestea sunt fabricate și omologate în conformitate cu cerințele specificate în capitolele II și III din prezentul regulament.

2. În scopul omologării motoarelor, producătorii stabiliți în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare.

3. Producătorii stabiliți în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune cu sarcini de supraveghere a pieței, care poate fi reprezentantul menționat la alineatul (2) sau un alt reprezentant.

4. Producătorii răspund în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă aceștia sunt sau nu implicați direct în toate etapele fabricării unui motor.

5. În conformitate cu prezentul regulament, producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu tipul omologat. Modificările în proiectarea unui motor sau ale caracteristicilor acestuia, precum și modificările cerințelor în raport cu care un motor este declarat conform sunt luate în considerare în conformitate cu capitolul VI.

6. Pe lângă marcajul aplicat motoarelor în conformitate cu articolul 31, producătorii acestora trebuie să inscripționeze pe motoarele pe care le pun la dispoziție pe piață numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată și adresa din Uniune la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește motorul.

7. Producătorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor lor, condițiile de depozitare sau transport nu afectează conformitatea cu cerințele stabilite în capitolele II și III.Articolul 9

Obligațiile producătorilor privind produsele lor care nu sunt conforme

1. Producătorii care sunt de părere sau au motive să presupună că introducerea pe piață a motorului nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprind neîntârziat o anchetă pentru a identifica natura neconformității și probabilitatea de producere a acesteia. Aceștia vor întreprinde măsuri corective, pe baza rezultatelor anchetei respective, pentru a asigura restabilirea la timp a conformității motoarelor aflate în producție cu tipul sau familia omologate. Se aplică dispozițiile articolului 38 în măsura în care acestea sunt proporționale cu natura neconformității și probabilitatea producerii acesteia.

Prin derogare de la cerințele primului paragraf, producătorul nu este obligat să întreprindă măsuri corective cu privire la motoarele care nu sunt în conformitate cu prezentul regulament ca urmare a unor modificări care nu au fost autorizate de producător și care au fost realizate după ce motorul a fost introdus pe piață,.

2. Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea, furnizând, în special, detalii cu privire la neconformitate și la măsurile corective întreprinse.

3. Producătorii pun la dispoziția autorităților de omologare, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a unui motor, dosarul de omologare menționat la articolul 21 alineatul (9) și copia certificatelor de conformitate menționate la articolul 30.

La cererea motivată a unei autorități naționale, producătorii îi furnizează acesteia, prin autoritatea de omologare, o copie a certificatului de omologare UE de tip pentru un motor, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză.Articolul 10

Obligațiile reprezentanților producătorului cu privire la supravegherea pieței

Reprezentantul producătorului pentru supravegherea pieței îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Respectivul mandat permite reprezentantului să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(1) să aibă acces la dosarul de omologare menționat la articolul 20 și la certificatele de conformitate menționate la articolul 30, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziția autorităților de omologare pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a unui motor;

(2) la cererea motivată a unei autorități de omologare, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea producției unui motor;

(3) să coopereze cu autoritățile de omologare și/sau de supraveghere a pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscului prezentat de motorul care face obiectul mandatului său.

Articolul 11

Obligațiile importatorilor

1. Importatorii introduc pe piață numai motoare conforme, care au primit omologarea UE de tip.

2. Înainte de introducerea pe piață unui motor cu omologare UE de tip, importatorii se asigură că dispun de un dosar de omologare ce respectă articolul 21 alineatul (9) și că motorul poartă marcajul necesar și respectă cerințele articolului 8 alineatul (6).

3. Importatorii păstrează la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și de omologare, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a motorului, o copie a certificatului de conformitate și se asigură că documentația de informare menționată la articolul 21 alineatul (9) poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

4. Importatorii indică pe motor numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește motorul.

5. Importatorii pun la dispoziție instrucțiuni și informații, conform dispozițiilor de la articolul 41.

6. Importatorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu afectează conformitatea cu cerințele stabilite în capitolele II și III.

Articolul 12

Obligațiile importatorilor privind produsele lor care nu sunt conforme

1. Importatorii care sunt de părere sau au motive să presupună că un motor nu respectă cerințele din prezentul regulament și, în special, că acesta nu corespunde omologării de tip, se vor abține să distribuie motorul atâta timp cât conformitatea acestuia nu a fost restabilită. În plus, aceștia vor informa producătorul, autoritățile de supraveghere a pieței, precum și autoritatea de omologare cu privire la acordarea omologării în acest sens.

2. Importatorii care sunt de părere sau au motive să presupună că introducerea pe piață a motorului nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprind neîntârziat o anchetă pentru a identifica natura neconformității și probabilitatea de producere a acesteia. Aceștia vor întreprinde măsuri corective, pe baza rezultatelor anchetei respective, pentru a asigura restabilirea la timp a conformității motoarelor aflate în producție cu tipul sau familia omologate. Se aplică dispozițiile articolului 38 în măsura în care acestea sunt proporționale cu natura neconformității și probabilitatea producerii acesteia.

3. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui motor, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză.Articolul 13

Obligațiile distribuitorilor

1. Atunci când pun un motor la dispoziție pe piață, distribuitorii acționează cu diligența necesară în ceea ce privește cerințele prezentului regulament.

2. Înainte de punerea la dispoziție pe piață a unui motor, distribuitorii verifică dacă motorul poartă marcajul reglementar sau marca de omologare UE de tip necesară, dacă este însoțit de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile privind siguranța într-o limbă ușor de înțeles de OEM și dacă importatorul și producătorul au respectat cerințele specificate la articolul 11 alineatele (2) și (4) și la articolul 31 alineatele (1) și (2).

3. Distribuitorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu afectează conformitatea cu cerințele stabilite în capitolele II și III.Articolul 14

Obligațiile distribuitorilor privind produsele lor care nu sunt conforme

1. În cazul în care un distribuitor este de părere sau are motive să presupună că un motor nu respectă cerințele din prezentul regulament, acesta se va abține să distribuie motorul atâta timp cât conformitatea acestuia nu a fost restabilită.

2. Distribuitorii care sunt de părere sau au motive să presupună că motorul pe care l-au distribuit nu este în conformitate cu prezentul regulament informează producătorul sau reprezentantul producătorului pentru a se asigura că sunt întreprinse măsurile corective necesare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) sau cu articolul 12 alineatul (2), pentru a restabili conformitatea motoarelor aflate în producție cu tipul sau familia omologate.

3. La cererea motivată a unei autorități naționale, distribuitorii se asigură că producătorul furnizează autorității naționale informațiile specificate la articolul 9 alineatul (3) sau că importatorul furnizează autorității naționale informațiile specificate la articolul 11 alineatul (3).Articolul 15

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentului regulament și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolelor 8, 9 și 10 atunci când importatorul sau distribuitorul introduce pe piață un motor sub numele sau marca sa ori modifică un motor deja introdus pe piață într-un mod în care conformitatea cu cerințele aplicabile poate fi afectată.Articolul 16

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici, la cerere, pun la dispoziția autorităților de omologare și de supraveghere a pieței, pentru o perioadă de cinci ani de la data introducerii pe piață, datele de identificare ale:

(a) oricărui operator economic care le-a furnizat un motor;

(b) oricărui operator economic căruia i-a fost furnizat un motor.CAPITOLUL III

CERINȚE DE FOND

Articolul 17

Cerințele privind emisiile de gaze la evacuare pentru omologarea UE de tip

1. Producătorii se asigură că tipurile și familiile de motoare sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât să se asigure conformitatea cu cerințele din capitolele II și III ale prezentului regulament.

2. Tipurile și familiile de motoare nu vor depăși, începând de la data introducerii pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III, valorile limită pentru emisiile de gaze la evacuare denumite „Etapa V”, prevăzute în anexa II.

Acolo unde, conform parametrilor de definire din actul delegat, o familie de motoare se referă la mai mult de o curbă de putere, motorul prototip (cu omologare de tip) și toate tipurile de motoare din aceeași familie (în scopul conformității producției) trebuie, cu privire la curbele de putere aplicabile,  • să fie conforme cu cele mai exigente valori limită ale emisiilor;

  • să fie încercate în baza ciclurilor de încercări care corespund celor mai exigente valori limită ale emisiilor;

  • să facă obiectul primelor date aplicabile pentru omologarea de tip și introducerea pe piață prevăzute în anexa III.

3. Emisiile la evacuare ale tipurilor și familiilor de motoare vor fi măsurate pe baza ciclurilor de încercare prevăzute la articolul 23 și în conformitate cu prevederile privind efectuarea încercărilor și măsurătorilor de la articolul 24.

4. Tipurile și familiile de motoare trebuie proiectate astfel încât să se evite modificările neautorizate și nu se utiliza nicio strategie de invalidare.

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 privind specificațiile detaliate referitoare la parametrii utilizați în definirea familiei de motoare și prevederile tehnice detaliate privind prevenirea modificărilor neautorizate menționate în alineatul (4). Aceste acte delegate se adoptă până la [31 decembrie 2016].

Articolul 18

Monitorizarea emisiilor motoarelor în circulație

1. Emisiile de gaze poluante și de particule poluante ale tipurilor sau familiilor de motoare în circulație se monitorizează prin încercarea motoarelor instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră, operate în condiții normale de funcționare. Astfel de încercări se efectuează pe motoare întreținute corespunzător și se asigură conformitatea cu prevederile privind selectarea motoarelor, procedurile de încercări și raportarea rezultatelor pentru diferitele categorii de motoare.

Comisia derulează programe pilot în vederea dezvoltării unor proceduri de încercări corespunzătoare pentru categoriile și sub-categoriile de motoare pentru care nu sunt disponibile astfel de proceduri.

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate conform articolului 55 privind măsurile detaliate pentru selectarea motoarelor, procedurile de încercare și raportarea rezultatelor menționate la alineatul 1. Aceste acte delegate se adoptă până la [31 decembrie 2016].CAPITOLUL IV

PROCEDURI DE OMOLOGARE UE DE TIP

Articolul 19

Cererea de omologare UE de tip

1. Producătorii depun o cerere de omologare UE de tip pentru un tip sau o familie de motoare, la autoritatea de omologare dintr-un stat membru. Cererile trebuie însoțite de dosarul informativ prevăzut la articolul 20.

2. Serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor de omologare i se pune la dispoziție un motor care are caracteristicile tipului de motor sau, în cazul unei familii de motoare, ale motorului reprezentativ descrise în dosarul de informativ.

3. În cazul unei cereri de omologare UE de tip pentru o familie de motoare, dacă autoritatea competentă hotărăște că, în ceea ce privește motorul prototip selectat, după cum se prevede la alineatul 2, cererea înaintată nu reprezintă în totalitate familia de motoare descrisă în dosarul informativ, trebuie furnizat spre omologare un motor prototip alternativ și, dacă este necesar, unul adițional, considerat de către autoritatea competentă ca fiind reprezentativ pentru familia de motoare.

4. O cerere cu privire la un anumit tip de motor sau familie de motoare nu poate fi înaintată către mai multe state membre. Trebuie înaintată spre aprobare o cerere separată pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare.

Articolul 20

Dosarul informativ

1. Solicitantul prezintă autorității de omologare un dosar informativ.

2. Conținutul acestui dosar va fi definit într-un act de punere în aplicare și va include:

(a) un document informativ;

(b) toate datele relevante, schițele, fotografiile și alte informații referitoare la motor;

(c) orice informații suplimentare cerute de autoritatea de omologare în contextul procedurii de solicitare.

3. Dosarul informativ poate fi furnizat pe suport de hârtie sau într-un format electronic care este acceptat de serviciul tehnic și de autoritatea de omologare.

4. Comisia este împuternicită să stabilească modele pentru documentul informativ și dosarul informativ prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 54 alineatul (2) până la [31 decembrie 2016].CAPITOLUL V

DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE UE DE TIP

Articolul 21

Dispoziții generale

1. Autoritatea de omologare căreia i se înaintează solicitarea va acorda omologarea UE de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare, în conformitate cu:

(a) datele din dosarul informativ;

(b) cerințele prezentului regulament;

(c) modalitățile de producție menționate la articolul 25.

2. Autoritățile de omologare nu impun nicio altă solicitare de omologare de tip cu privire la emisiile la evacuare pentru echipamente mobile fără destinație rutieră pe care este instalat un motor, dacă motorul respectă cerințele prezentului regulament.

3. Autoritățile de omologare nu acordă omologarea UE de tip pentru un tip sau o familie de motoare care nu îndeplinește cerințele prezentului regulament, după datele pentru omologarea de tip a motoarelor prevăzute în anexa III pentru fiecare sub-categorie de motoare.

4. Certificatul de omologare UE de tip se numerotează în conformitate cu sistemul armonizat prevăzut de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

5. Autoritatea competentă a fiecărui stat membru trebuie:

(a) să înainteze lunar autorităților de omologare din celelalte state membre o listă a omologărilor UE de tip acordate, respinse sau retrase în luna respectivă, precizând motivele deciziei sale;

(b) să informeze fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui motor, precizând motivele deciziei sale.

(c) la primirea unei solicitări din partea autorității competente a unui alt stat membru, să transmită acestuia, în termen de o lună:  • un exemplar al certificatului de omologare UE de tip privind motorul sau familia de motoare în cauză, dacă există, însoțit de dosarul de omologare pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare căruia (căreia) i-a acordat, a refuzat să-i acorde sau i-a retras omologarea și/sau

  • lista motoarelor produse conform omologărilor UE de tip acordate, după cum se specifică la articolul 35.

6. Autoritatea competentă a fiecărui stat membru trebuie să transmită Comisiei, anual sau în urma primirii unei cereri corespunzătoare, un exemplar al fișei tehnice privind tipurile sau familiile de motoare omologate de la data celei mai recente notificări.

7. La solicitarea Comisiei, autoritatea de omologare transmite și acesteia informațiile menționate la alineatul (5).

8. Cerințele menționate la alineatele (5), (6) și (7) se consideră îndeplinite la încărcarea informațiilor sau datelor relevante pe platforma administrativă a Uniunii menționată la articolul 42. Copia poate fi și sub forma unui fișier electronic securizat.

9. Autoritatea de omologare pregătește dosarul de omologare constând în dosarul informativ însoțit de rapoarte de încercare și orice alte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării funcțiilor care le revin. Dosarul de omologare include un opis în care este precizat conținutul acestuia, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să poată fi identificate precis toate paginile și formatul fiecărui document pentru a prezenta o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării UE de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor. Autoritatea de omologare păstrează informațiile cuprinse în dosarul de omologare disponibile timp de 10 ani de la încetarea valabilității omologării UE de tip în cauză.

10. Comisia este împuternicită să adopte prin intermediul actelor de punere în aplicare:

(a) metoda de stabilire a sistemului armonizat de numerotare menționat la alineatul (4);

(b) formatul unic al fișei tehnice care se completează pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare pentru care autoritatea competentă a fiecărui stat membru a acordat o omologare UE de tip menționată la alineatul (5) litera (a);

(c) modelul pentru lista motoarelor produse conform omologărilor UE de tip acordate care se completează de către autoritatea competentă a fiecărui stat membru menționată la alineatul (5) litera (c);

(d) formatul unic al fișei tehnice care se completează de către autoritatea competentă a fiecărui stat membru menționată la alineatul (6) pentru tipurile de motoare sau familiile de motoare conexe aprobate de la data transmiterii celei mai recente notificări.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 54 alineatul (2) până la [31 decembrie 2016].Articolul 22

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 277,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə