EylüL 2014 A. BİTKİsel peyzaj tekniK ŞartnamesiYüklə 137,23 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü137,23 Kb.
#101562

T.C.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

trt_logo_b.jpg

TRT KURUÇEŞME YERLEŞKESİ YEMEKHANE BAHÇESİ DÜZENLEME İŞİ NE AİT

TEKNİK ŞARTNAMELER

BİTKİSEL PEYZAJ ÖĞELERİ

EYLÜL 2014

A.BİTKİSEL PEYZAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İŞİN SAHİBİ : TRT2.İŞİN ADI : TRT KURUÇEŞME YERLEŞKESİ YEMEKHANE BAHÇESİ DÜZENLEME İŞİ NE AİT BİTKİSEL TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

3.TANIMLAR : Bu Teknik Şartnamede ;

  1. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ...............................: İdare

  2. Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi .. : Yüklenici, olarak anılacaktır.


4.İŞİN YAPIM ŞEKLİ :

5.AMAÇ: Bitkisel uygulama işi şartlarını kapsamaktadır.

6.KAPSAM: Bu Şartname Bitkisel materyal seçimi, bitkisel uygulama ve ilk bakım teknik yöntemlerini kapsar. Yüklenici sözleşme gereği yapmakla ve uygulamakla yükümlü olduğu peyzaj düzenlemelerinin tamamını yapım işleri süresince işin proje ve eklerine idare talimat ve tavsiyelerine, bu özel teknik ve idari şartname hükümlerine ve peyzaj mimarisinin genel teknik prensiplerine uymak zorundadır. Hazırlanacak olan projedeki bitki türleri ve yerleşimleri idarenin görüşleri doğrultusunda yapılacaktır.

Bitkilendirme listesinde bulunan bitki türlerinde ve sayılarında idarenin görüşleri doğrultusunda değişiklik yapılabilecektir. Bitkisel uygulamada kullanılacak tüm malzemelerde idari onayı alınacaktır. Bu onayda hiçbir zaman yüklenicinin sorumluluğunu kaldıramaz.7. YAPILACAK İŞLER VE UYULANACAK ESASLAR :

TRT KURUÇEŞME YERLEŞKESİ YEMEKHANE BAHÇESİ DÜZENLEME İŞİ ‘ne ait Bitkisel uygulama yapılması işine ait teknik şartname kapsamında:A-GENEL HÜKÜMLER

-Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

-İnşaat sırasında hazırlanan projeler, inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren elektrik, mekanik, peyzaj ve şartnameleri ile çizimleri içerecektir.

- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

- Bütün malzemelerde şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletler arası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini teşvik eden prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamaları olan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

Onarımlar (altyapı v.b.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirilecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamalardan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.

- Kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine dökülecektir.

- İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve idarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahasına girişler kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.

- Kamu idarelerince hazırlanmış (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Karayolları, Milli Savunma Bakanlığı, DSİ, v.b.) İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, Peyzaj Birim Fiyat poz numaraları ile ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Şartname, Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapım şartlarına göre yapılacaktır.

- Diğer Özel imalatların yapımında ise bu işe ait ihale dokümanlarında yer alan teknik şartnamede belirtilen tarif ve yapım şartlarına uyulacaktır.

- İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen noktalara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak gerekli imalatlar yapılacaktır.

- Yüklenici, ölçüm işlerini yürütülmesinde ve aplikasyon ölçümlerinde deneyimli ve kalifiye elaman çalıştıracaktır. Yüklenici tarafından kullanılacak ölçüm aletlerinin kalibrasyonları kontrol edilmiş olmalıdır.

1.1.Onay Alınacak Sunumlar

1.1.1.Yapısal ve Bitkisel Materyallerin Kaynağı

Yüklenici kullanacağı malzemelerin kaynağı ve üreticileri konusunda Kontrolluğu bilgilendirecek ve onay alacaktır. Proje ve Şartnamelerde gösterilen tüm bitkiler doğrudan devlet fidanlıklarından veya en az devlet fidanlıkları standardlarını karşılayan onaylı bir özel fidanlıktan alınacaktır. Bu Şartnamede yeralan zengin çim tohumu karışımları sertifikalı çim tohumu olacaktır.

1.1.2.Örnekler

Malzeme örnekleri, bu şartname ile birlikte ilgili şartnamelerde tanımlandığı gibi, Kontrolluk tarafından öngörülen ve istenen şekilde, şantiyeye teslim edilmeden önce temin edilerek onaylanacaktır.

1.1.3.Deney Raporları ve Belgeler

Malzemelerin tesliminden önce, her malzeme kalitesinin tanımlanan şartlara uygunluğunu belirleyen, tedarik edenin ve Yüklenici’nin imzaladığı malzemelerle ilgili belgeler ve PH değeri 5.5 – 7.5 olması gereken üst toprak tayini için Kontrolluk tarafından kabul edilecek bir bağımsız laboratuvar tarafından yapılacak deney raporları Yüklenici vasıtası ile onaya sunulacaktır.

1.1.4.İş ve Malzeme Standardı

Yüklenici, işçilik, malzeme standardları ve peyzaj işleri ile ilgili çalışma metodları konusunda Kontrolluğu bilgilendirecek ve onay alacaktır. Peyzaj çalışmaları, Müteahhidin ihtisas sahibi olan, onaylı uzmanları veya taşeronları vasıtası ile yürütülecektir.

1.1.5.Çalışma Dönemi

Bütün yapısal ve bitkisel çevre düzenleme işleri uygun mevsim ve hava koşullarında yürütülecektir. Uygulamaların niteliğine göre Kontrolluk onayı alınacaktır. Mart Nisan aylarında ekim dikim işleri yapılacaktır.Dönemi dışında yapılacak uygulamalarda gerekli vitamin takviyesi ilgili bitki pozlarına dahil edilerek hesaplanmıştır.1.1.6.Teslim, Depolama

Yüklenici, özellikle canlı bitkisel materyaller olmak üzere, bütün gübreler, kum, kimyasallar, suni gübreler, tohumlar ve bitkilerin teslimi sırasında ve sonrasında, tedarik, depolama ve koruma ile ilgili olanakları sağlayacaktır. Depolama koşulları konusunda Kontrolluk onayı alınacaktır.

1.1.7.Hasar

Tüm yapısal ve bitkisel malzemelerin yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında hasar görmemeleri için yeterli şekilde ve dikkatle paketlenmiş ve korunmuş olmaları gerekmektedir. Yapısal ve bitkisel malzemelerin hasarsızlığı veya kabul edilebilir düzeyde hasarlı olması konusunda Kontrolluk onayı alınacaktır.

1.1.8.Duyuru

Yüklenici herhangi bir çalışmaya başlamadan en az 24 saat önce Kontrolluğa yazılı duyuruda bulunacaktır.

1.2.BİTKİSEL UYGULAMALAR
Bu bölüm TRT KURUÇEŞME YERLEŞKESİ YEMEKHANE BAHÇESİ DÜZENLEME İŞİ ne ve ilgili dökümanları doğrultusunda sahada gerçekleştirilecek çevre düzenleme - peyzaj çalışmaları kapsamında bitkisel uygulamalar için kullanılacak malzeme ve metodları kapsamaktadır bu şartname kapsamında bulunmayan konularda DSİ, Karayolları veya Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi esas alınacaktır.

1.2.1.Yayın ve Standartlar

Aşağıda yeralan ilgili standartlar işlerin niteliğine göre çalışmalarda uyulması gereken normlar olmakla birlikte, bu şartnamenin doğal ekleridir.

Türk Standartları Enstitüsü Yayınlanan

TS 1772 Fidan Söküm, Koruma ve Taşıma Kuralları

TS 2265 İğne Yapraklı Ağaç Fidanları

TS 5006 Orman Ağacı Fidanları - İğne Yapraklı

TS 5116 Orman Ağacı Fidanları - Yapraklı

TS 5297 Süs Ağaç, Ağaçcık ve Çalıları

TS 5624 Yapraklı Orman Ağacı Fidanları

TS 7464 Orman Ağaçları - Dikili Fidan Bakım Kuralları

TS 8146 Sehiriçi Yol ve Meydan Ağaçlandırma Kuralları

TS 8725 Orman Fidanlığı- Fidan koruma kuralları

TS 9067 Ağaçlandırma Sahalarında Arazi Hazırlama Kuralları

TS 11677 Orman Ağaçları- Tohum muhafaza kuralları

TS 11678 Orman Ağaçları- Fidan muhafaza kuralları
İngiliz Standartları Enstitüsü Yayınları

BS 3936 Fidanlıklar

BS 4428 Genel Peyzaj İşleri

Türk Peyzaj Mimarları Birliği Yayınları

"Peyzaj İşleri için Teknik Şartname - PİTŞ

1.2.2. Materyal / Malzemeler

1.2.2.1.Bitki ve Çim Tohumlarının Kaynağı

Proje ve Şartnamelerde gösterilen tüm bitkiler doğrudan devlet fidanlıklarından veya en az devlet fidanlıklan standardlarını karşılayan onaylı bir özel fidanlıktan alınacaktır. Bu Şartnamede yeralan zengin çim tohumu kanşımları (ithal) orijinal menşeli ve sertifikalı olacak ve doğrudan yetki sahibi bir ithalatçı kuruluştan alınacaktır.

1.2.2.2.Kimyasallar

Kullanılacak bütün kimyasalların Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından onaylı olması ve normal kullanımda insanlara, kuşlara ve hayvanlara zarar vermemesi gerekmektedir. Kontrolluğun onayı olmadan hiçbir kimyasal kullanılmayacaktır.

1.2.2.3.Gübre

Organik Gübre: Tamamen ayrışmış (dekompoze), tam fermante olmuş ahır gübresidir.

Kimyasal Gübre: Kimyasal yolla fabrikada üretilen temelde azot, fosfor, potasyum (NPK) içeren, toprağa atıldıktan sonra su ile eriyen gübredir.

Sıvı Gübre: Eriyik halde bulunan ve NPK yanısıra mikro besin maddelerini de içeren ve püskürtme yoluyla uygulanan gübredir.

1.2.2.4.Toprak Düzenleyiciler

Kompost (bitkisel çürüntü): Yapraklı ağaçların bulunduğu orman veya koru tabanında dökülmüş yaprak ve dalların doğal yoldan çürümesi veya fidanlık, park, bahçe, yol ağaçlarından dökülmüş yaprakların çürütülmesi ile oluşmuş, içerisinde sağlam yaprak, dal ve yabancı madde bulunmayan organik maddedir.

Torf: Su, sazlık, bataklık bitkilerinin kalıntıları olup, su altında kısmen parçalanmış durumda korunmuş organik maddedir.

Perlit: Gri beyaz renkli volkanik kökenli maddedir.

Kum: Tane büyüklüğü en fazla 1.5mm olan, dereden elde edilmiş, bir miktar silt içeren, kireç ihtiva etmeyen nitelikte olacaktır.

1.2.2.5.Bitkisel Toprak

Humus bakımından zengin, mikro organizma faaliyetleri aktif, bitkilerin yatişmesine uygun, yüzeyde 5-40cm kalınlıkta bulunan, ph değeri 5.5-7.5 olan, %4-9 kireç, %2.5-12 organik madde, %0-0.5 tuz, yeterli azot, fosfor ve potasyum içeren, bünyesi kumlu veya milli tın olan, kil oranı %20’yi geçmeyen toprak tabakalarıdır.

1.2.2.6.Su

Yüklenici işler için gerekli suyun tümünü sağlayacak, ilgili mercilerle temas kurarak gerekli suyun getirilmesini sağlayacak ve istenen harçları ödeyecektir. Yüklenici, çimenleri ve bitkileri Kontrolluğun gerekli gördüğü şekilde sulayacaktır.

1.2.2.7.Kazıklar (Herekler)

Kısa ve narin bitkiler, düz kesilmiş veya kırılmış,1.5 m uzunluğunda, en az 25mm2 kesitli, yeşil ahşap koruyucu ile boyanmış ahşap kazıklarla (Herek) destekleneceklerdir. Bitkiye hereği tesbit edebilmek için uygun bazlar kullanılmalıdır. Kazığın bitki gövdesini sıyırmaması için önlem alınmalıdır. Kendini güvenli olarak taşıyamayan çalılar, dikilmeden önce yere tesbit edilmiş olan kazıklara, her bitki için uygun bağlarla bağlanacaklardır.

Ağaç herekleri, kestane, meşe, soyulmuş sert çam ağacından elde edilen, bitki gövdesi uzunluğunun üstünde 760 mm'den daha kısa olmayan, sapta en az 90 mm çapında (uçda 75 mm) düz kazıklar olmalıdır. Dip kısım sivriltilmeli ve zararsız bir ahşap koruyucusu ile toprak seviyesinin 150 mm üstüne kadar boyanmalıdır.

1.2.2.8.Ağaç BağlarıBağlar çiftli, 8 rakamı biçiminde bağlanabilen, mesafe çubuklu kauçuk eleman veya onaylı uygun elemanlar olmalıdır.
7.7- BİTKİSEL MATERYAL :

7. 7.1- Teknik Özellikler :

 1. Çalılar, Otsu Bitkiler Sarmaşıklar:

  • Çalı grubu bitkilerde belirtilen asgari ve azami boylardan daha küçük olmayacaktır.

  • Fidanlar ambalajlarında kök gelişimini sağlamış olacaktır.

  • Fidanlar herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi gözükmeyecek sağlık sertifikası istenecektir

  • Fidanlar kendi türlerine özgü form ve görüntüde olacaktır.

  • Fidanlar en az 3 dallı olacaktır. Dal üzerindeki dalcıklar sık olacaktır.

  • Fidanlar kap içine en az 1 yıl önceden alınmış ve kap içinde iki yıldan fazla beklememiş olacaktır.

  • Kaplar bitkiyi besleyecek kapasitede olacaktır.

  • Ağaççık ve sarmaşık çeşitlerine, yabani türden çok sayıda melezlerine kadar, sayısız niteliklerinde bulunduklarından; bunların ayrı ayrı tanımı her projede müellifi tarafından yapılmış olacaktır.

  • Çalılar için belirtilmiş nitelikler, güllerde de bulunacaktır.

  • Fidan etiketleri dikim için sağlanan bitki türlerinin kolayca tanınması ve karışıklık olmaması için fidanlar etiketlenecektir.

  • Yumrulu ve soğanlı bitkiler üretim materyali temiz, sağlam, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olacak, yaralanmış yada ezilmiş yumru ve soğanlar, kesinlikle dikilmeyecektir. Mevsime göre bitkiler kapalı veya rootballı olacaktır. 1. Yapraklı ve İbreli fidanlar :

İdare tarafından temin edilecek olup tüm dikim ve bakım işlemlerinden idare yükümlüdür.

  • Kök boğazı boyu tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 taçlı olacaktır.

  • Fidanların gövde ve tepe yapısı uyumlu olacaktır.

  • İhalesi yapılacak olan yapraklı ağaçlarda boy ve gövde çevreleri dikkate alınacaktır.

  • Gövde çapı kök boğum noktasından 100 cm yukarıda ölçülecektir.

  • İhalesi yapılacak yapraklı ağaçların kökleri sağlıklı bir gelişme göstermiş olacaktır.

  • Kaplı yapraklı ağaçlar, kaplarında en az bir vejetasyon dönemi geçmiş olacaktır.

  • Yerinden söküm sureti ile alınacak yapraklı fidanların en az iki kez repikajı yapılmış olacaktır.

  • Mevsimine göre bitkiler kaplı veya rootballı olacaktır.

  • Fidan seçiminde deforme olmuş örselenmiş kabukları soyulmuş fidanlar kabul edilmeyecektir.

  • Fidanlar üzerinde kırık, yara ve herhangi bir hastalık belirtisi olmayacaktır.

  • İbreli ağaçlar ithal olacaktır.

  • Fidan etiketleri dikim için sağlanan bitki türlerinin kolayca tanınması ve karışıklık olmaması için fidanlar etiketlenecektir.

Bitkiler, bitkisel uygulama projelerinde belirtilen miktar, boyut ve türde, topraklı olarak temin edilecektir.

Bitkiler cinsleri ve çeşitleri açısından özgün olmalıdır. Bitkiler, sağlıklı, dengeli ve elyaflı kök sistemleri için uygun yetiştirme yöntemi uygun arz ekimle yetiştirilmiş, dalları dengeli ve sağlam, yoğun şekilde yapraklı olmalıdır. Bitkiler dalları normal durumdayken ölçülecektir. Ölçüm gövde kök boğumu ile taç arasından alınacaktır. Yükseklik ve yayılma ile ilgili boyutlar, dal ucundan dal ucuna değil bitkinin ana gövdesi olarak tanımlanmalıdır.

Bütün bitkiler, istenen kaliteli görünüm ve büyüme niteliklerini önleyecek hastalık, böceklenme, hasar ve fiziksel tahribattan uzak tutulacaktır. Bitkiler teslimden önce budanmayacak, ancak kurumuş ve kırılmış dallar dikim öncesi budanacaktır.

1.2.2.9.Ağaçlar ve İbreliler

Ağaç ve İbreliler, BS 3936 -'Fidanlık Bitkileri - Ağaçlar ve Çalılar’ bölümü ve PITŞ‘nde belirtilen koşullara uymalıdır. Ağaç ve ibrelilerin sayıları ve cinsleri uygulama projelerine bağlı olarak yapılan metrajlarda gösterildiği gibi olmalıdır. Dikim boyutları bitkisel uygulama projelerinde yeralan bitki tablosunda belirtilen boylara uyacaktır. Bu boylardan küçük olmama koşuluyla bitkilerin asgari yaşı 5+1 olacaktır.

1.2.2.10.Çalılar ve Çit Bitkileri

Çalılar, BS 3936 -'Fidanlık Bitkileri - Ağaçlar ve Çalılar’ bölümü ve PITŞ‘nde belirtilen koşullara uymalıdır. Çalıların asgari yaşı 2+1=3 sene olmalıdır. Çalıların sayıları ve cinsleri uygulama projelerine bağlı olarak yapılan metrajlarda gösterildiği gibi olmalıdır. Dikim boyutları bitkisel uygulama projelerinde yeralan bitki tablosunda belirtilen boylara uyacaktır.

1.2.2.11.Çim Tohumu

Çim tohumu karışımı, Yüklenici tarafindan önerilen bir onaylı yerden alınacaktır. Kontrolluk tarafindan başka bir husus belirtilmedikçe, çim tohum kanşımı aşağıdaki şekilde olacaktır.


Karışım Oranı

Bilimsel Adı

% 30

Lolium perenne

% 20

Festuca rubra

% 20

Poa pratensis

% 10

Festuca rubra commutata

% 10

Agrotis tenius

Biçme Sıklığı : Ekim sürelerinde ayda 3-4 kez

Biçme yüksekliği : Yaz, 25 mm, İlkbahar ve sonbaharda 40 mm

Karışımın çim tohumlama deneyleri ve çim tohumu belgelerinin sağlanması, Kontrolluğun onaylayacağı şekilde Yüklenici tarafindan gerçekleştirilecektir ve PİTŞ Alt-Madde 2.14 çerçevesinde Yüklenici tarafından sipariş edilecektir.

1.2.3.KORUMA, TESLİM, DEPOLAMA

1.2.3.1.Tohum

Tohum son mevsimin ürünü olmalı ve üreticinin karışım oranları ile ilgili garantili analizlerini, saflık derecesini, çimlenme, zararlı ot tohum miktarı ve etkisiz maddelerinin belirtildiği orijinal ambalajlar içinde teslim edilmelidir. Rutubetlenmiş, küflü veya hasarlı tohumlar kabul edilmeyecektir. Tohumlar ve gübre, kuru ve kirletici etkenlerden uzak olarak depolanacaktır.

1.2.3.2.Bitkiler

Bitkiler, solmayan mürekkep kullanılan, sağlam, suya dayanıklı malzemeyle etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Etiketlerde bitkinin gerçek adı, ve boyutu, gerekli bitkiler listesindeki tanımlamalar çerçevesinde, bitkinin üstünde, demetlerde ve ambalajlarda yeralmalıdır. Bitki kümeleri tek bitkinin etiketlenmesi ile belirlenebilir.

1.2.3.3.Teslim ve Bakım

Bitkilerin kökleri yeterli miktarda topak şeklinde olarak sıkı ve doğal toprakla gereken genişlik ve boyda çuval bezi ile, lif ve köklerle uyum sağlayacak şekilde sarılacaktır. Tanımlanan nitelikteki kap içinde yetiştirilmiş ve uygun topak boyutlu bitkiler Kontrolluğun onay vermesi ile kullanılabilir. Kök çevresindeki topakları bozulmuş veya dökülmüş veya hazırlık veya dikim sırasında aşın derecede ıslanmış veya yumuşamış veya kök örtüsü, ipleri çıkarılmış bitkiler kabul edilmeyecektir. Teslimden sonra hemen dikilemeyecek olan, kökleri toprak topaklı ve sanlı bitkiler, bir hendek içine yerleştirilerek, kökleri toprakla ve gübreyle korunacak veya donma, kuruma ve aşırı ıslanma durumlarından uzak tutacak hava ve ısı korumalı malzemelerle iyice örtülecektir. Bitkilere, kökleri her zaman korunacak şekilde bakılacaktır.

1.2.3.4.Taşımacılık

Açık vasıtalar içinde şantiyeye taşınacak bitkiler hasar görmemeleri için, üstü muşamba veya benzeri uygun malzemelerle sıkıca kapatılmış araçlarla taşınmalıdır. Kapalı vasıtalar ve örtülmüş araçlar, bitkilerin aşırı olarak ısınmamaları için uygun şekilde havalandırılacaktır.

1.2.3.5.Koruma

Bütün bitkiler nemli, taze olarak koruma altında tutulacaktır. Taşıma sırasında veya geçici durumda depolanmış olmak da dahil olmak üzere, bitkilerin bakım altında tutulduğu bütün süreler için bu durum geçerlidir. Gövdelerinin hasar görmemesi, dallarının kırılmaması ve doğal biçimlerinin kaybolmaması için hiçbir bitki ip veya tel ile bağlanmayacaktır. Teslimden sonra yeterli koruyamama, taşıma sırasındaki dikkatsizlik, uygun olmayan şekildeki bakım ve depolama, reddetmek için yeterli delil sayılacaktır.

1.2.4.PEYZAJ VE DİKİM ÇALIŞMALARI

1.2.4.1.Peyzaj Yapılacak Zeminlerin Temizlenmesi

Peyzajla ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce molozlar, çöpler, taş, tuğla, beton, metal ve benzeri maddeler toplanarak başka bir yere götürülecektir.

1.2.4.2.Yapay Seviyeler ve Hafriyat

Üst toprak Yüklenici tarafından 300 mm sıyrıldığında, yapay seviyeler, çevredeki bitmiş kotların 400 mm altında olacaktır ve çim alanlar için bu durum 100 mm olmalıdır. Bitmiş çim alan seviyesinin 300 mm altına kadar sıyrılmış yerlerde, 150 mm kalınlığında bitkisel açıdan daha az kaliteli toprak serilip hafifçe sıkıştırılarak, üst toprak için yapay seviye oluşturulacaktır. Dikim alanlarındaki üst toprak serilecek yerler, yapay seviyenin 300 mm daha altında açılacaktır.

1.2.4.3.Üst Toprağın Serilmesi

Sahadaki depo yığınlarından alınan üst toprak, yukarıda belirtildiği gibi dikim yapılacak yerlere 400 mm kalınlığında, çimlendirilecek yerlere ise 100 mm derinliğinde olmak üzere, yapay seviyeler üzerine serilecektir. Nerede gerekiyorsa, Yüklenici ilgili harcamalar kendisine ait olmak üzere, eksik kalan bölümleri dışarıdan üst toprak getirmek suretiyle karşılayacaktır. Toprağı, düzeltilmeye uygun hemen ufalanır hale getirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan büyük taşlar ve istenmeyen maddeler bir yerde biriktirilip şantiye dışına atılacaktır.

1.2.4.4.Ekim Dışı Dönemlerde Çalışmalar

Ekim için uygun mevsimin beklendiği dönemlerde; Yüklenici bütün alanlarda yabancı otları yoketmek için çalışmalar yapacaktır. Toplanan otlar yakılacak ve külleri savrulacaktır. Yeterli neden olmaksızın Müteahhidin ekimi geciktirmesi durumunda, Yüklenici harcamalar kendisine ait olmak üzere sahayı otlardan arındırma çalışmalarını sürdürecektir.

1.2.4.5.Bitki Dikimi ve Bakımı1. Hazırlık

Dikim çalışmalan eldeki şartnamelere ve planlara göre yürütülecektir. Kontrolluk ve yetkili personeli, şantiyedeki hazırlık sırasında, örnek çalıların gerçek yerlerini belirleme haklarına sahiptir. Amaç, bitkilerin belirtilen şekilde, düzgün ve gösterilen alanı bütünüyle kapsayacak biçimde dikilmiş olmasıdır.2. Dikim Derinliği ve Bitki Çukurlarının Kazılması

Bütün bitkiler, daha önce yetişmekte olduğu derinlikte dikilmelidir. Dikimi yaparken gövdelerinin ve köklerinin hasar görmemesi için azami titizlik gösterilmeli, saksı bitkilerinin, yaprak dökmeyen tiplerin kök topakları ve diğer kökleri topaklı bitkiler zarar görmemelidir.

Alanların tamamlanmış olması gözönünde tutulmaksızın, çukurların kazısı, çim veya dikimi yapılan alanların bitmiş kotları esas alınarak yapılacaktır.

Bitki çukurları topraklı kap ölçülerinden her yönde 20’şer cm büyük olacak şekilde kazılacak ve üst toprak yeniden kullanılmak üzere kenarda tutulacak, diğer fazla malzeme ise uzaklaştırılacaktır. Çukurlar kenarda tutulan üst toprak ile doldurulacak ve yerleştirildikten sonra 45 cm derinliğe kadar ilave üst toprak kullanılarak, bitkilerin dibindeki her bölüm sulamaya uygun şekile getirilecektir.

Bitki çukurlarının dip kısmı tırmıklanacak ve her dip kesimde 5 kg organik malzeme (gübre) kullanılacaktır. Bunun yeni ağacın köklerine ulaşmasına izin verilmemelidir. 1'e 1 ölçüsünde çürümüş yaprak esaslı bitkisel toprak ve torf (torba) karışımı, ibreli bitki çukurlarında 0.008m³ miktarında gübre olarak kullanılmalıdır.

3. Bitkilerin Dikilmesi

Köklerin tam olarak yayılabilmesi için, çukurlardan yeterli miktarda toprak kazılarak çıkarılmalıdır. Standart ağaçlar için, çıplak köklülerde çukurun ortalarına gelecek şekilde herek tesbit edilmeli ve bunlar en az bitmiş toprak seviyesinin 1700mm üstüne kadar çıkmalıdır. Tek bir dikey hereğin desteklemeye yetmediği durumlarda bir veya daha çok çapraz konulmuş herek veya destek kullanılacaktır. Başka bir husus belirtilmediği taktirde ağaçlar gövdelerinin hiçbir bölümü hereğe değmeyecek şekilde dik yerleştirilecektir. Kökler çukurun dibinde düzgün olarak yayılmalı, toprak ufalanarak kökler çepeçevre kapatılmalıdır. Çıplak köklü bitkiler hafifçe sallanarak bütün boşlukların dolması sağlanmalı, çukurdaki toprak hafifçe sıkıştırılmalı ve kökler çepeçevre sıkıca sarılmalıdır.

Tüplü dikimlerde fidanın bulunduğu teneke veya saksı kök toprağı, dağılmayacak şekilde dikkatlice açılmalı ve bitki toprağı ile birlikte çukura yerleştirilerek, kenar boşluklar ve üstü toprak ile doldurulmalıdır.

Herekler, her ağacın özelliğine göre, uygun aralıklı iki bağın hereğe, büyük başlı galvanizli çivi kullanılarak çakılması ile tutturulmalıdır. Bir bağ hereğin en üstünde yeralmalı, ikincisi ise gövdenin sürtünerek sıyrılmasını önlemek veya eğri gövdeyi düzeltmek için kullanılmalıdır. Bazları yerleştirdikten sonra, herek en alçaktaki dalın hemen altından dikkatlice kesilmelidir.

Dikimden önce tohumlamanın yapıldığı yerlerde; kaneviçe, diğer uygun bir malzeme çukurun çevresine yayılarak hafriyat toprağı toplanır. Ayak ile tahribatı önleyebilmek için dikimde levhalar kullanılmalıdır.

4. Sulama

Tüm bitkiler, örneğin ağaçlar, çalılar ve ot bitkileri, sulamanın yasaklanmış olması durumunun dışında, uygun olan en erken sürede sulanmalıdırlar. Bunlar dikim sırasında iyice sulanmalıdır.5. Dikilmiş Bitkilerin Bakımı

Kusur Sorumluluk Süresi de dahil olmak üzere bakım yapılırken herekler ve bağlar gözden geçirilecek ve ayarlanacak, toprak sıkıştırılacak, asalaklar ve kurumuş bölümler çıkarılıp atılacaktır. Bitkiler, Kontrolluğun gerekli gördüğü kadar veya hergün sulanacaktır. Ağaçların dikildiği çukurun yüzeyinde ot barındırılmayacak, çapalanacak ve bütün yıl boyunca sulamaya elverişli bir zemin sağlanacaktır.

Bakım süresince budama yalnızca herhangi bir bitkinin doğal gelişimine katkıda bulunulması için yapılacaktır ve bitki türü için uygun mevsim seçilecektir. Gerektiğinde, çalılar (ağacçıklar) doğru şeklini alabilmeleri için hafifçe budanacaktır. Yaprak dökmeyenler ve ibreliler de dahil olmak üzere bazı türlerin sürgünleri, bitki gerçek yüksekliğe ulaşıncaya kadar budanmamalıdır.

Ağaçcıklar, her gün veya Kontrolluğun talimatları doğrultusunda sulanmalıdır. Sulama sırasında yaprakların ıslatılmamasına dikkat edilmelidir.

Bütün dikim yapılan çukurlar,15 gün ara ile bellenecek, otlar temizlenecek ve sulama yatağı şekillendirilecektir. Bütün uzun ömürlü otlar kökleri ile birlikte çıkarılarak ortadan kaldırılacaktır. Büyümekte olan bitkilere çapalarken zarar verilmemelidir:

6. Büyümenin Denetlenmesi

Gelişmeyen veya kuruyan ağaçların belirlenebilmesi için, dikim çalışmalarını izleyen büyüme mevsiminde bütün bitkiler denetlenecektir. Bu denetleme Kontrolluğun katılımı ile gerçekleştirilecektir. Herhangi bir kuruma durumunda budama yapılacaktır.

1.2.4.6.Çim Ekimi

1. Zemin Hazırlanması

Çim ekilecek sahaların son şekli saban, pulluk ve silindir kullanılarak toprağın istenen şekilde işlenerek sıkıştırılması yoluyla sağlanacaktır. Tohumlama için onaylı bir ön gübreleme, bu safhada, tüm belirtilen ve ölçülen tohum atılacak sahalara uygulanacaktır. Tohum atılacak yüzey, yaklaşık 50 mm derinliğinde ince işlenmiş olmalı ve içinde 20 mm den büyük herhangi boyutta taş bulunmamalıdır.2. İşleme

Çim tohumlanması yapılacak sahalardaki üst toprak kum ve organik malzeme (çiftlik gübresi) karışımı 0.03 m³/m² oranında kanştırılıp atılarak geliştirilmeli ve tohumlanmadan önceki işleme sırasında toprakla iyice karışması sağlanmalıdır. Üst toprak üstündeki eşit olarak serilen, kum ve organik gübre karışımının kalınlığı 30 mm'den az olmamalıdır ve belleme yoluyla toprağa karıştırılmalıdır.3. İnce Tesviye

Çimlendirilecek tüm alanlar, el tırmıkları ile ince olarak düzeltilecek, düzgün ve eşit seviyelere, doğru bitiş kotlarına getirilecek, girinti ve çıkıntılar kaldırılacaktır. Yeni üst toprak serilmiş sahalar bitişik alanlarla dikkatli bir şekilde kaynaştırılacaktır. Bu çalışmalar toprağın kuru ve gevrek olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Yüzeyler, yumuşak ve eşit eğimli, veya yavaş düşüşlü veya sahanın sınırlarındaki bitmiş kotlarda hafifçe meyilli olmalıdır. Düzeltme sahadaki toprağın ileri geri hareketi ile gerçekleştirilmeli ve düzeltmenin tamamlanmasından sonra yüzeyin her yerinde üst toprak kalınlığı en az 150 mm olmalıdır.4. Bitmiş Kotlar

Çimlendirilecek sahalardaki üst toprağın bitmiş seviyeleri, bordürlerin, istinat duvarı hapuştalarının, menhol kapaklarının ve vana kapaklarının 25 mm üstünde ve binalardaki ve duvarlardaki su yalıtımının en az 100 mm altında veya çizimlerde belirtilen kotlarda olmalıdır. Düşük cepler ve çıkıntılar düzeltilmeli ve tamamlanan sahalar vadiye veya başka bir yere Kontrolluğun öngördüğü şekilde en az 1/60, en çok 1/3 eğimle drene edilmelidir.5. Tohumlama

Kontrolluk veya yetkili personeli tarafindan talimat verildiği taktirde, tohumlamadan en çok 48 saat önce bütün tohum serpilecek tüm alanlarda tohumlama için ön gübreleme yapılacaktır. Üst toprak çalışmaları tamamlanmadan ve Kontrolluğun onaylayacağı şekilde düzeltilerek işlenmeden hiçbir tohumlama yapılmayacaktır. Tohum serpilmeden önceki bekleme döneminde işlenmiş toprak yabancı otlardan korunacaktır. Tohumlar kullanılıncaya kadar nem ve haşaratdan uzak tutulmalıdır.

Tohumlar elle veya onaylı bir makine ile 60 gr/m² miktarında atılacaktır. El ile atmada, tohumlar kum ile hacım olarak 1 tohum, 2 kum oranında düzgün serpme sağlayabilmek için karıştırılacaktır; tohumlamadan sonra 2 cm kalınlığında elenmiş çiftlik gübresi ile örtülecek ve uygun koşullar altında düz olarak silindirlenecektir.

Hiçbir tohum kümesi açıkta bırakılmayacaktır. Tohumlama tamamlanmasından sonra bütün tohumlanan alanlar fıskiye ve püskürtücü kullanılarak sulanacaktır. Sulama sırasında tohum ekilen zeminin bozulmaması için dikkat sarfedilmelidir.

Planlarda gösterildiği şekilde, 30° eğimi geçen şevlerde, belirtilen karışım ile, meyilin üstünde altındakinden biraz daha fazla kullanılarak, miktar olarak ortalama 60 gr/m2 (eğimden ölçülerek) tohum serpilecektir.

6. Tohumlanan Alanlarda Sulama

Yeni ekilen çim alanlarda sulama her gün, günün serin saatlerinde, püskürtme veya ince yağmurlama yöntemiyle, su toprağın 15cm derinliğine erişinceye kadar yapılmalıdır. Sulama esnasında çimin kapak örtüsünü yırtmamasına özen gösterilmelidir.7. Tohumlanan Alanlardaki İlk Biçme

Çalışmalardan 48 saat önce, herhangi bir yöndeki 20 mm'den büyük taşlar alınacak ve tüm alanlar hafıf silindirlerle silindirlenecektir. Çim 75 mm yüksekliğe eriştiğinde, çim biçme makinası ile 25-50 mm kalınlığında kesilecektir. Haznesiz aletler kullanıldığında ortaya çıkan kesilmiş çimenler tırmıkla toplanarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.8. Bakım

Büyüme mevsiminde, çim kesilmeden önce, büyüme durumlarına bakarak 10 ve 14 gün arayla çimen zararlı otlardan temizlenecektir. Haznesiz çim biçme makinaları kullanıldığında kesilmiş çimler tırmıkla toplanarak sahadan uzaklaştırılacaktır. Çimden başka bütün ot türleri zararlı ot kabul edilecektir. Çimenler, köklerinin nemli kalması için hergün sulanmalıdır. Sulama işi tamamlandığında su en az 150 mm toprağın içine nüfuz etmiş olmalıdır. Güneşin aykırı etkilerinden korunmak için sulama sabah erken saatlerde veya akşam üstü yapılmalıdır. Her ikinci kesimde onaylı makas veya kesicilerle çim alanların kenar kesimleri yapılmalıdır. Kesilmiş otlar toplanarak uzaklaştırılacaktır.

İlki tohumlamadan 3 ay sonra olmak üzere, Yüklenici kesin kabule kadar her 3 ayda bir özellikle çim için geliştirilmiş kontrollu eriyen kimyasal gübre ile 30gr/m² olacak şekilde gübreleme yapacaktır.

1.2.5.Bakım Çalışmaları

1.2.5.1.Zorunlu Bakım

12 aylık Kusur Sorumluluk Süresi içinde, Yüklenici işlerin bakımından sorumlu olacaktır. Ancak bu süre içerisinde bakım çalışmaları Yüklenici’nin sağlayacağı, uygun sayıdaki uzman gözetiminde İşverenin personel ve ekipmanı ile gerçekleştirilecektir.

Sözleşme iki mevsim veya daha fazla uzadığı taktirde ve Kontrolluğun onaylaması koşuluyla, Yüklenici’nin sözleşme süresi içinde tamamladığı işleri devretmesine izin verilecektir, ancak Yüklenici, bu gibi işler kabul için denetlenip onaylayıncaya kadar, tamamlanmış bütün işlerin bakımını harcamalar kendisine ait olmak üzere yürütmekle yükümlü olacaktır.

İlkbahar, yaz başı veya güz sonu veya üzerinde uzlaşılan başka bir zaman, tamamlanmış olan alanlar denetlenmeye hazır olduğunda, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için Kontrolluğa tahmini denetleme tarihi konusunda bir ay öncesinden haber verecektir. Denetleme zamanında bütün bu gibi alanların tamamlanmış ve bakımlarının iyi yapılmış olması, çimlerin kesilmiş ve kenarların düzeltilmiş ve dikili alanların zararlı otlardan arındırılarak düzenlenip bitirilmiş durumda bulunması gerekmektedir.

Kısmi olarak bitirilmiş alanlar kabul edilmeyecektir; Yüklenici bu gibi alanları, ağaç, çalı ve diğer bitkiler dikilip tüm işler tamamlanıncaya kadar düzenli ve zararlı otlardan arındırılmış şekilde tutacaktır. Yüklenici ek ödeme olmaksızın, bakım işlerine bitki ve malzemeler ile ilgili haşerat, hastalık ve hasar denetimini ve tohum ve gübre alımlarını da dahil edecektir.

1.2.5.2.Bitkilerin Değiştirilmesi

Bakım işleri ile ilgili sorumluluğun sona ermesi konusundaki herhangi bir durum veya talimata bağlı olmaksızın, Yüklenici işleri tamamladığını belirleyen tarihten sonraki 12 ay içinde oluşabilecek (kötü koşullar nedeniyle oluşan hasarlar dışında) ağaç kayıplarını, gelişemeyen çalı ve bitkileri, mali yükü kendisi karşılayarak düzeltecektir.

Değiştirilecek bitkilerin bir listesinin hazırlanabilmesi için, normal olarak Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminden önce, güz döneminde, çalışmalar denetlenecektir. Denetlenmeden hemen sonra dikim zamanında bu değiştirme işleri hemen yapılmalı ve ne zaman olması gerektiği konusunda Kontrolluğa bilgi verilmelidir.

1.2.6.ÖLÇÜMLEME VE SON DENETİM

1.2.6.1.Ölçümleme

Dikim ve çim tohumlaması için toprağın hazırlanması metrekare olarak ölçülecektir. Ağaç, çalı ve çit bitkileri dikimi adet olarak ölçülecektir.

1.2.6.2.Son Denetim ve Kabul

Son denetim ve kabul işlemi, çim oluşum süresinin sonunda yapılacaktır. Ancak Yüklenici projenin kati kabul tarihine kadar bakımdan sorumludur. Kabul, tatmin edici bir çimlenme ile sağlıklı bir bitki örtüsünün oluşumuna bağlı olacaktır.

1.2.6.3.YenilemeReddedilen çim alanlar ile sağlıklı büyüme göstermeyen bitkiler Kontrolluğun talimatları doğrultusunda masrafı Yüklenici’ye ait olmak üzere kati kabul süresinden önce yenilenecektir.
8. BİRİM FİYAT TARİFLERİ

8.1. Bitkisel İşleri:

(37.030/İB-A) ÇİM TEMİNİ VE EKİMİ

Toprağın bellenmesi, kaba tezeğin ufalanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumlarının istenilen miktarda karıştırılarak hazırlanması, çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılarak İdarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması, ekim sahasına taşınması, İdarenin göstereceği usul ve şekilde el ile ekim yapılması, ahır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması ve bir defa hortumla sulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, işyerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (Yalnız, kullanılacak her türlü gübre bedeli, dışardan temin edilecek nebati toprak bedeli, nakli ve bu nakliyeye ait yükleme boşaltma bedeli, nakli ve bu nakliyeye ait yükleme, boşaltma bedeli hariç) çim ekilmesininin; 1 hektar fiyatıdır.

ÖLÇÜ:

Tanzim edilen saha projesi üzerinden yoksa mahallinde ölçülerek hektar cinsinden hesaplanır.

NOT :

1) Yüklenici tarafından temin edilen çim tohumu kalite ve cinsinin İdarece kabul edilmesi şarttır.

2) 37.030/İB pozunun analizinden faydalanıldı.


(37.035/İB-A) FİDAN DİKİLMESİ

İdarece istenilen, çap ve derinlikte fidan çukurunun açılması fidan çukuru artıklarının (taş.kil, grovak v.b.) ayıklanması iyi vasıflı toprakların ayrılması taş, kil-grovak v.b. gibi vasıfsız kısımların saha dışına taşınması ve yığılması, açılan çukurlara 200mt. mesafe dahilindeki fidanların tevzii ambalajlarının açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200mt. dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi, lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanlara bağlanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik makina, alet ve edevat giderleri, işyerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kan ve genel giderleri dahil, (Fidan bedeli hariç) çukurlara fidanları topraklı dikilmesinin; bin adet fiyatıdır.


(37.092/1A) ÇİFTLİK GÜBRESİ TEMİNİ VE SERİLMESİ

Gübrenin temini, iş yerine nakli,taşıtlara yükleme ve boşaltılması, iş yerinde 100 m.'ye kadar nakli, şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde serilmesi ve serpilmesi için işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m3 gübrenin serilmesinin fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Serilen gübrenin hacmi hesaplanır.

(37.092/2A) BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ VE SERİLMESİ

Bitkilerin gelişmeleri için lüzumlu bitkisel toprağın orman, fundalık vs. gibi yerlerden kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 50 metre mesafe taşınması, boşaltılması, figüresi, figüreden alınan malzemenin iş yerine nakli, iş yerinde istenilen kalınlıkta serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dahil (iş yerine nakliye bedeli hariç) 1 m3 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Serilen bitkisel toprağın hacmi hesaplanır.


8.1.2. BAY 04.740/8 Yanmış Elenmiş Çiftlik Gübresi:

Yanmış elenmiş çiftlik gübresi kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arınmış olmalıdır.


8.1.3. YFA 01 Çim Tohumu Karışımı Temin Edilmesi

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır.

Karışım olarak Şartnamesine uygun;


Karışım Oranı

Bilimsel Adı

% 30

Lolium perenne

% 20

Festuca rubra

% 20

Poa pratensis

% 20

Festuca rubra commutata

% 10

Agrotis tenius

ithal çim tohumu karışımının temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nevi yükleme taşıma boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg.fiyatı.

Ölçü : Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg. cinsinden tartılır. 1. 04.740/1 Lolium Perenne (İngiliz Çimi)

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır.Karışım olarak Şartnamesine uygun %40 oranında Lollium Perenne çim tohumu temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nevi yükleme taşıma boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg.fiyatı.Ölçü : Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg. cinsinden tartılır.

B)04.740/03 Fectuca Rubra (Kırmızı Yumak)

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır.

Karışım olarak Şartnamesine uygun %40 oranında Fectuca Rubra çim tohumu temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nevi yükleme taşıma boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg.fiyatı.

Ölçü : Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg. cinsinden tartılır.C)04.740/02 Poa Pratensis ( Çayır Salkım Otu)

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır.

Karışım olarak Şartnamesine uygun %10 oranında Poa Pratensis çim tohumu temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nevi yükleme taşıma boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg. fiyatı.

Ölçü : Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg. cinsinden tartılır.D) 04.740/4 Festuca rubra commutata

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır. Karışım olarak şartnamesine uygun %20 oranında Festuca rubra commutata çim tohumu temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik , malzeme ve zayiatı makine, alet edevat giderleri ile her türlü yükleme taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg fiyatı.Ölçü: Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg cinsinden hesaplanır.E) 04.740/7 Agrotis tenius

Yapım ve onarımda işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır. Karışım olarak şartnamesine uygun %10 oranında Agrotis tenius çim tohumu temini, kullanılacak alana getirilmesi için gerekli her türlü işçilik , malzeme ve zayiatı makine, alet edevat giderleri ile her türlü yükleme taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu bedelinin beher kg fiyatı.Ölçü: Kullanılan çim tohumu miktarı ekilmeden önce kg cinsinden hesaplanır.9 ÖZEL BİTKİSEL POZ TARİFLERİ

ÖZEL.01/1 : Acer palmatum 'Bloodgood' Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır. Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 80 cm yukarıdaki gövde çapı 8/10 cm, boyu en az 80/100 cm olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.
acer palmatum \'bloodgood\' .jpgacer-palmatum-bloodgood_1.jpg

ÖZEL.01/2: Bambusa vulgaris Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır. Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 8/10 cm, boyu en az 200-250 cm olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

bambusa vulgaris m.jpgbambusa vulgaris.jpgbambusa_vulgaris__vittata_.jpg

ÖZEL.01/3: Chamaerops excelsa Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır. Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 12-14 cm, boyu en az 200-250 cm olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

chamaerops excelsa 2.jpgchamaerops excelsa.jpgchamaerops_excelsa.jpg

ÖZEL.01/4: Cotinus cog. 'Royal purple': Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır.Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 8/10 cm, boyu en az 40/60 cm olmalıdır. Yaprakları kırmızı renkli olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

cotinus cog. \'royal purple\'.jpgcotinus_coggygria_royal_purple_smoke_bush1.jpg

ÖZEL.01/5: Gleditsia triacanthos 'Sunburst': Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır.Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 12-14 cm, boyu en az 200-250 cm olmalıdır. Yaprakları kırmızı renkli olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

gleditsia triacanthos \'sunburst\'.jpggleditsia triacanthos \'sunburst\'1.jpggleditsia_triacanthos_sunburst.jpg

ÖZEL.01/6: Laurus nobilis: Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır.Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 12-14 cm, boyu en az 100/125 cm olmalıdır. Yaprakları kırmızı renkli olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

laurus nobilis.jpglaurus_nobilis.jpg

ÖZEL.01/7: Cupressocyparis leylandii 'Goldrider': Kök boğazı boyu, tepe lider sürgün ucu olarak belirtilen yüksekliğin en az 1/3 (65-80) taçlı olacaktır.Kap büyüklüğü 50 lt. , kök boğazından itibaren 100 cm yukarıdaki gövde çapı 12-14 cm, boyu en az 200-250 cm olmalıdır. Yaprakları kırmızı renkli olmalıdır. 3 dallı taç yapısından oluşacaktır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

cupressocyparis leylandii \'goldrider\'.jpgcupressocyparis_leylandi_gold_rider_.jpgcupressocyparis leylandii \'goldrider\'2.jpgcupressocyparis leylandii \'goldrider\'3.jpg

ÖZEL.01/8 : Carex morrowii 'variegata' Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 30/40 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

carex morrowii \'variegata\'.jpgcarex morrowii \'variegata\' 1.jpgcarex-morrowii-variegata-habitus_mtg3nji0m1o.jpg

ÖZEL.01/9 : Caryopteris clan. 'Heavenly Blue' Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 40/60 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

caryopteris clan. \'heavenly blue\' 2.jpgcaryopteris clan. \'heavenly blue\'.jpg

ÖZEL.01/10 : Cortaderia selloana : Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 80/100 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

cortaderia selloana.jpgcortaderia_selloana0.jpgcortaderia_selloana3.jpgcortaderia-selloana-pampas-grass.jpg

ÖZEL.01/11 : Cytisus preacox 'Allgold' Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 30/40 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

cytisus preacox \'allgold\' 2.jpgcytisus preacox \'allgold\'.jpg

ÖZEL.01/12 : Lavandula angustifolia Dal üzerinde dipten itibaren sürgünleri olmalı ve budamaya uygun olmalıdır. Torbalı olup, en az 60/80 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

lavandula angustifolia.jpglavandula angustifolia 1.jpg

ÖZEL.01/13 : Miscanthus sin. Zebrinus Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 40/60cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

miscanthus_sinensis_zebrinus_zebra-chinaschilf.jpgmiscanthus-sinensis-zebrinus.png

ÖZEL.01/14 : Miscanthus sin.'Autumn Red' Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 40/60 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

miscanthus sin.\'autumn red\'.jpg

ÖZEL.01/15 : Pittosporum tobira 'Nanum' Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 30/40 cm boyunda olmalıdır.. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

pittonanum.jpgpittosporum tobira \'nanum\'.jpg

ÖZEL.01/16 : Stipa tenuissima Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 60/80 cm boyunda olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

stipa-tenuissima_35033_1280_1280.jpgstipa tenuissima.jpgstipa-tenuissima_35056_1280_1280.jpg

ÖZEL.01/17 : Teucrium fruticans Dipten itibaren birden fazla dal yapmış gövde yapısına sahip olmalıdır. Dal üzerindeki dalcıkları sık olmalıdır. Torbalı olup, en az 60/80 cm boyunda olmalıdır. Çiçeklenme dönemindeyse, çiçekleri olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

teucrium fruticans.jpgteucrium_fruticans_azureum.jpg

ÖZEL.01/18 : Hedera helix Boyu en az 150 – 175 cm olmalı, torba içinde, çok iyi kılcal ve saçak kök yapmış olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

hedera helix.jpg c:\users\sevil\desktop\duvar sarmasık\ivy_growing_on_stone_wall.jpg

ÖZEL.01/19 : Hedera helix 'marginata elegattisima' Boyu en az 150 – 175 cm olmalı, torba içinde, çok iyi kılcal ve saçak kök yapmış olmalıdır. Adı geçen bitkinin iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, adet fiyatıdır.

hedera helix a.jpghedera helix \'marginata elegattisima\'.jpgYüklə 137,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə