##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)Yüklə 1,1 Mb.
səhifə2/5
tarix28.04.2020
ölçüsü1,1 Mb.
1   2   3   4   5

1 - Kəndlilərdə feodal istismarının şiddətlənməsi

2 - Ölkənin Rusiya və İngiltərə yarımmüstəmləkəsinə çevrilməsi

3 - Türkdilli əhalinin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması

4 - Cənubi Azərbaycanda milli müstəqillik ideyasının üstünlük təşkil etməsi

5 - Maliyyə sisteminin pozulması

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 4

10. XX yüzilliyin başlanğıcından İran inqilabı iştirakçılarının əsas tələbləri:

1 - İranın respublika elan edilməsi

2 - Konstitusiya (məşrutə) qəbul edilməsi

3 - Məclis çağırılması

4 - Rusiya və İngiltərə ilə diplomatik əlaqələrin kəsilməsi

5 - Xarici məmurların ölkədən qovulması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 5

11. Səttarxanın İran şahı qarşısında irəli sürdüyü tələblərə aiddir:

1 - Konstitusiyanın bərpası

2 - Konstitusiyaya əlavələrin qəbul edilməsi

3 - Hərəkat iştirakçılarına amnistiya verilməsi

4 - Azərbaycan Əyalət Şurasının yeganə qanuni hakimiyyət kimi tanınması

A) 1, 3


B) 2, 4

C) 3, 4


D) 1, 4

E) 2, 3


12. Birinci dünya müharibəsində iştirak etmiş görkəmli Azərbaycan generallarını müəyyən edin:

1 – Səməd bəy Mehmandarov

2 – Həzi Aslanov

3 – Əliağa Şıxlinski

4 – İbrahim Xəlilxan

5 – Hüseynxan Naxçıvanski

6 – V. Bərşadlı

A) 1, 3, 5

B) 3, 4, 6

C) 6, 3, 2

D) 2, 1, 4

E) 1, 4, 6

13. Zaqafqaziya komitəsinə daxil olmuş ziyalılar:

1 - Xarlamov

2 - Çxengeli

3 - M. Y. Cəfərov

4 - Qeqeçkov

5 - S. Şuamyan

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - I Ümumrusiya müsəlmanları qurultayı

2 - Urmiyada baş verən qırğın

3 - İttihad partiyasının yaranması

4 - “Açıq söz” qəzetinin nəşri

5 - Qafqaz canişinliyinin ləğv edilməsi

A) 4, 5, 1, 3, 2

B) 4, 3, 1, 5, 2

C) 3, 2, 1, 5, 4

D) 2, 3, 4, 5, 1

E) 1, 2, 4, 3, 5

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - “Şərqi - Rus” qəzetinin nəşri

2 - Nicat cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması

3 - Qafqaz canişinliyini ləğv edilməsi

4 - Mart soyqırımı

5 - Urmiyada baş verən qırğın

A) 1, 2, 3, 5, 4

B) 1, 2, 4, 5, 3

C) 2, 1, 5, 3, 4

D) 3, 4, 1, 5, 2

E) 5, 3, 1, 4, 2

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Sülh və dostluq haqqında müqavilə

2 - Azərbaycan Respublikasının bayrağının qəbulu

3 - Mudros barışığı

4 - Mart soyqırımı

5 - ADR - in süqutu

A) 2, 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 3, 5

C) 3, 4, 5, 2, 1

D) 1, 3, 4, 2, 5

E) 4, 1, 3, 2, 5

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 - “Qaranlıqla işıqlar” dram əsəri tamaşaya qoyulmuşdur

2 - Zaqafqaziya seyminin buraxılması

3 - AXC - nin yaradılması

4 - Paris Sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təmsil olunması

5 - Azərbaycan parlamenti işə başladı

A) 1, 2, 3, 5, 4

B) 1, 3, 2, 5, 4

C) 2, 1, 5, 3, 4

D) 3, 1, 4, 5, 2

E) 5, 4, 3, 2, 1

18. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - E. Qeqeçkori

2 - N. Yusifbəyli

3 - Mehmandarov

a - V kabinədə hərbi nazir

b – V kabinə Nazirlər Şurasının sədri

c - Zaqafqaziya hökumətinin rəhbəri

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c

19. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Sultanov

2 – F. Xoyski

3 - V. Klenevski

a - 1 kabinə hərbi nazir

b - II kabinə ədliyyə naziri

c - IV kabinə sosial təminat naziri

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - a, 2 - c, 3 - b

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

20. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - X. Xasməmmədov

2 - S. Mehmandarov

3 - M. Əsədulliyev

a- V kabinə hərbi nazir

b- III kabinə daxili işlər naziri

c- III kabinə ticarət və sənaye naziri

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - a, 3 - b

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

##num=6// level= 1// sumtest=9 // name= Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində türk vilayətlərində milli hərəkat. Gənc türklər hərəkatı //

1. XX əsrin əvvələrində Bakı neft sənayesinə xarakterikdir:

A) 167 neft sənaye müəssəsindən 49 - u yaxud 29. 3% - i Azərbaycan kaptalistlərinin əlində idi

B) 171 neft sənaye müəssisəsindən 52 - si yaxud 32. 1% - i Azərbaycan kaptalistlərinin əlində idi

C) 157 neft sənaye müəssisəsindən 48 - si yaxud 26% - i Azərbaycan kaptalistlərinin əlində idi

D) 162 neft sənaye müəssisəsindən 55 - si yaxud 36% - i Azərbaycan kapitalistlərinin əlində idi

E) 158 neft sənaye müəssisəsindən 47 - si yaxud 38% - i Azərbaycan kapitalistlərinin əlində idi

2. Aşağıdakılardan hansı Mirzə Adıgözəlbəyin əsəridir?

A) “Qarabağnamə”

B) “Gülüstani - İrəm”

C) “Teymur”

D) “Dərviş”

E) “Sual cavab”

3. Rusiyada şərqşünaslıq elminin banisidir:

A) M. Kazımbəy

B) Q. Zakir

C) İ. Qutqaşınlı

D) M. F. Axundov

E) A. Bakıxanov

4. İran inqilabının mərkəzi Cənubi Azərbaycana nə vaxt keçdi?

A) 1908 - ci il iyunun 23 - də

B) 1906 - cı il avqustun 5 - də

C) 1907 - ci il fevralın 8 - də

D) 1906 - cı il sentyabrın 20 - də

E) 1910 - cu il martın 19 - da

5. Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat yatırıldı:

A) Xarici müdaxiləçilərin ordusu tərəfindən

B) İslamçı qüvvələrin yardımı ilə

C) Mücahidlərin bir hissəsinin xəyanəti nəticəsində

D) İri feodalların və ruhanilərin hərbi qüvvələri tərəfindən

E) Komprador burjuaziyanın və iri feodalların yardımı nəticəsində

6. İranda və Cənubi Azərbaycanda “bazarın bağlanması” bildirirdi:

A) təhsilə yaxud inqilaba çağırışı

B) bazarda ticarətin boykot edilməsini

C) ölkəyə xarici mal gətirilməsinin qadağan edilməsini

D) bazar tacirlərinin qəsdən mağazaları bağlayıb qıtlıq yaratmalarını

E) yerli əhalinin xarici malları boykot etməsini

7. XIX əsrin Milli - demokratik fikrin nümayəndələrini seçin:

1 - A. Bakıxanov, M. F. Axundov, Ə. Hüseynzadə

2 - Q. Zakir, Ə. Qəmkusar, İ. Qutqaşenli

3 - M. Ş. Vazeh, M. F. Axundov, A, Bakıxanov

4 - M. F. Axundov, Q, Zakir, M. Hadi

5 - A. Bakıxanov, M. F. Axundov, M. Ə. Sabir

6 - Ə. Hüseynzadə, M. F. Axundov, Ş. C. Əfqani

A) 1, 4, 5

B )1, 3, 6

C) 2, 5, 3

D) 4, 1, 6

E) 1, 3, 5

8. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Türkmənistanda nəşr edilən qəzetlər?

1- Çeqiri

2- Çatma

3- Şalaş

4- Step

5- Ayxap

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

9. Birinci dünya müharibəsi illərində Qazaxıstanda nəşr olunan qəzetlər:

1- Step

2- Serke

3- Boqatıye

4- Ulfat

5- Şora

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

##num=7// level= 1// sumtest=11 // name= 1917 - 1920 - ci illərdə Azərbaycanda milli - demokratik hərəkat. Azərbaycan Rusiyadakı fevral inqilabı günlərində //

1. 1917 - ci il mayın 11 - də Moskvada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının qurultayında M. Ə. Rəsulzadənin milli məsələyə dair irəli sürdüyü hansı ideya qəbul olundu?

A) Rusiyada Demokratik Federativ Respublika yaradılması və türk xalqlarına milli ərazi muxtariyyatı verilməsi

B) Rusiyada federativ burjua respublikasının yaradılması və türk xalqlarına milli - mədəni muxtariyyət verilməsi

C) Rusiyada federativ respublika yaratmaq və türk xalqlarına milli mahal statusu vermək

D) Rusiyada monarxiyanı saxlamaq, türk xalqlarına mədəni muxtariyyət vermək

E) Rusiyada monarxiyanı saxlamaq

2. Fevral inqilabının ilk günlərində Bakıda milli hərəkata vahid rəhbərliyi təmin etmək üçün hansı tədbir görüldü?

A) “Müsəlman Milli Şurası” yaradıldı

B) “Müsavat” partiyasının I qurultayı keçirildi

C) “Türk Ədəmi - Mərkəziyyət Federalistlər partiyası” yaradıldı

D) Ümumrusiya Müsəlmanlarının qurultayı keçirildi

E) “Ədalət” partiyası yaradıldı

3. Bolşevik - daşnak birliyi soyqırım törətmişdilər:

A) Kürdəmir, Mingəçevir, Qubada

B) Şəki, Şamaxı, Qarabağ, Astarada

C) Yevlax, Bakı, Naxçıvan

D) Cəbrayıl, Şəki və Lənkəranda

E) Bakı, Şamaxı, Quba, Kürdəmir, Salyan və Lənkəranda

4. Azərbaycan Demokratik Partiyası hansı yolla siyasi fəaliyyətini davam etdirirdi?

A) Siyasi mübarizəni dinc yolla davam etdirmək;

B) Silahlı yolla davam etdirmək;

C) Terror yolu ilə davam etdirmək;

D) Ordunun köməyi ilə hakimiyyəti ələ almaq;

E) Xarici ölkələrin köməyi ilə davam etdirmək;

5. Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı nə zaman daha da alovlandı və yeni mərhələyə qədəm qoydu?

A) 1917 - ci il fevral burjua - demokratik inqilabından sonra

B) 1905 - 1907 - ci illər inqilabından əvvəl

C) “Hümmət” qəzetinin dərc edilməsindən sonra

D) Bakıda “İttifaq” adlı təşkilatın yaradılması ilə

E) “Müsavat” partiyasının yaradılması ilə

6. Azərbaycan mühacirətinin İstanbul qrupuna daxil idilər:

A) M. Ə. Rəsulzadə, Ş. Rüstəmbəyli, Musa Rəfiyev;

B) Ə. M. Topçubaşov, Ə. Şeyxülislamov, C. Hacıbəyli;

C) Ə. Qarayev, D. Bünyadzadə, M. Quliyev;

D) H. Ağayev, M. Mehdiyev, M. Məhərrəmov;

E) Y. V. Çəmənzəminli, M. Məmmədzadə, Ə. Qarayev;

7. Azərbaycan milli teatrının, operasının, baletinin əsasını qoymuş əsərlər:

A) «Hacı Qara», «Leyli və Məcnun», «Qız qalası»;

B) «Şah Sənəm», «Sevil», «Yeddi gözəl»;

C) «Almaz», «Sevil», «İldırımlı yollarla»;

D) «Ölülər», Koroğlu», «İldırımlı yollarla;

E) «Şah Sənəm», «Sevil», «Yeddi gözəl»

8. Bakıda ikihakimyiyətlilkdə əsas rol oynayan partiyalar:

1 - Menşeviklər

2 - Musavatçılar

3 - Daşnaklar

4 - “Ədalət” partiyasının üzvləri

5 - Eserlər

6 - İttihadçılar

7 - Bolşeviklər

8 - Federalistlər

A) 5, 6, 7, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 7, 6, 4, 2

D) 1, 3, 5, 7

E) 1, 5, 6, 7

9. Aşağıdakılardan kimlər Bakı Xalq Komissarları Soveti (BXKS) üzvü idi

1- M. Vəzirov

2- H. Sultanov

3- Ə. QArayev

4- N. Nərimanov

5- M. Əzizbəyov

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

10. “Setnrokaspi” hökumətinə hansı partiya və təşkilatlar daxil oldu?

1 - Eserlər

2 - Bolşeviklər

3 - Menşeviklər

4 - Müsavat

5 - Daşnaklar

6 - İttihad

A) 3, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 4, 3, 5

D) 6, 3, 1

E) 1, 3, 5

11. 1934 - 1982 - ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləyənlərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Heydər Əliyev;

2 - İmam Mustafayev;

3 - Mir Cəfər Bağırov;

4 - Vəli Axundov;

A) 3, 2. 4, 1;

B) 1, 2, 3, 4;

C) 3, 1, 4, 2;

D) 2, 1, 3, 4;

E) 1, 4, 2, 3.

##num=8// level= 1// sumtest=30 // name= Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və onun ilk addımları //

1. Erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün hansı qurum yaradıldı və onun başçsı kim oldu?

A) Qarabağ general qubernatorluğu, X. Sultanov;

B) Qarabağ general qubernatorluğu, S. M. Qənizadə;

C) Zəngəzur qəzası, Ə. Ağayev;

D) Şuşa qəzası, F. Xoyski;

E) Naxçvan qəzası, X. Xasməmmədov

2. 1918 - ci il avqustun 11 - də Milli Şura hansı qanunu qəbul etdi?

A) Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun;

B) Ordu haqqında qanun;

C) Dövlət bayrağı haqqında qanun;

D) Türk dilinin dövlət dili olması haqqında qanun;

E) «Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında» qanun;

3. 1918 - ci iIdə türk qoşunu hansı müqaviləyə əsasən Azərbaycandan çıxmağa başladı?

A) Ərzincan;

B) Mudros;

C) Qars;

D) İstanbul;

E) Batumi;

4. 1918 - ci il iyunun 4 - də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hansı dövlətlə sülh müqaviləsi imzaladı?

A) Osmanlı

B) Rusiya

C) Gürcüstan

D) İngiltərə

E) İran

5. Üç rəngli - yaşıl, qırmızı, mavi zolaqlı ADR dövlətinin bayrağı neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

A) 1918 - ci il sentyabrın 15 - də;

B) 1918 - ci il noyabrın 9 - da;

C) 1918 - ci i sentyabrın 5 - də;

D) 1918 - ci il dekabrın 7 - də;

E) 1918 - ci il mayın 28 - də;

6. 1918 - ci il mayın 27 - də Zaqafqaziya seyminin Azərbaycan fraksiyasının qərarı ilə yaradılmış Azərbaycan Milli Şurasının sədri kimi seçildi?

A) M. Ə. Rəsulzadə

B) F. X. Xoyski

C) H. Ağayev

D) Ə. M. Topçubaşov

E) M. Hacınski

7. Hansı müqaviləyə görə Türkiyə ordusunun hərbi kontingenti 5 - ci və 15 - ci diviziya Azərbaycan Cümhuriyyətinə köməyə göndərildi?

A) Batum

B) San - Stefano

C) Berlin

D) Paris

E) London

8. 1918 - ci il mayın 28 - də Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında akt hansı şəhərdə qəbul edilmişdir?

A) Tiflis

B) Bakı


C) Gəncə

D) Şuşa


E) Təbriz

9. 1918 - ci il 30 mart – 1 apreldə Bakıda azərbaycanlıların Soyqırımının günahkarı kimlər idi?

A) Hümmətçilər, RSDP

B) Hümmətçilər, bolşeviklər

C) Menşeviklər; Zaqafqaziya Komissarlığı

D) Daşnaklar; Bakı Xalq Komissarları Soveti

E) Müsavatçılar, bolşeviklər

10. 1918 - ci il mart soyqırımında ermənilər Müsəlman Xeyriyyə cəmiyyətinin yerləşdiyi hansı binanı yandırdılar?

A) İsmailliyə binasını

B) Şirvanşahlar sarayını

C) Hind karvansaralarını

D) Biləcəri deposunun binasını

E) Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evini

11. 1918 - ci il martın 24 - də Bakıda müsəlmanların narazılığına səbəb və əhalinin tələbi?

A) Lənkərana istiqamət almış “Evelina” gəmisinin müsəlmanlardan olan zabitlərin tərksilah olunması, silahın onlara qaytarılmaması

B) Daşnakların özbaşnalığı

C) Bakı Sovetinin ayrı - seçkilik siyasəti və Bakı Sovetində müsəlmanların təmsil olunmaması

D) Menşeviklərin özbaşınalığı və onların tərksilah edilməsi

E) “Müsavat” partiyasının hakimiyyətə gəlməsi qorxusu

12. Azərbaycan milli demokratiyasının muxtariyyətə olan ümidlərini qırdı, Azərbaycanda sovetləşmə ideyasına güclü zərbə vurdu, Azərbaycan xalqı arasında milli birlik və müstəqil dövlətçilik ideyasını gücləndirdi:

A) 1918 - ci il mart soyqırımı

B) Zaqafqaziya Seyminin yaranması ilə

C) 1917 - ci il fevral inqilabı ilə

D) 1917 - ci il oktyabr çevrilişi ilə

E) Zaqafqaziya Komissarlığının devrilməsi ilə

13. 1918 - ci il iyun ayına aiddir:

1 - AXC ilə Türkiyə arasında sülh və dostluq haqqında Müqavilə imzalandı

2 – Azərbaycanın Milli Şurası və Müvəqqəti Hökumət

3 – Müvəqqəti Milli Şuranın yaradılması haqqında qərar qəbul edildi

4 – “İstiqlal” bəyannaməsi qəbul edildi

5 – F. Xoyskinin başçılığı ilə 2 - ci hökumət kabineti yaradıldı

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 5

14. 1918 - ci il iyun ayında baş vermişdir

1 - Bakı azad edildi

2 - Bakıda, Sovet hakimiyyəti süqut etdi

3 – Bakı XKS hərbi və dəniz işlər komissarı T. Korqanov Gəncəyə hücum haqqında əmr verdi

4 - “İslam Ordusu” Göyçay istiqamətlərdə Bakı sovetinin qoşunlarını məğlub etdi

5 - Azərbaycan - Türk ordusu Bakının həndəvərlərinə çatdı

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 4

15. 1918 - ci 1 avqustda yaradılmış “Sentrokaspi” diktaturasının fəaliyyətinə aiddir

1 - Bakını qorumaq üçün L. Biceraxovun kazak dəstəklərindən istifadə etmək istədi

2 – İngilis generalı Denstervilin başçılığı altında 1500 əsgəri fəaliyyətə dəvət etdi

3 – “Sentrokaspi” diktaturası hökuməti bütünlüklə erməni Milli Şurasının və “Daşnaksutyun” partiyasının əlində cəmləşmişdi

4 – “Sentrokaspi” hökuməti Bakı komissarlarının mindiyi gəmiləri geri qaytardılar və onlar həbs etdilər

5 – “Sentrokaspi” hökuməti Almaniya və Rusiya ilə gizli müqavilə imzaladı

A) 1, 2, 5

B) 1, 4, 5

C)2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

16. 1918 - ci ilin martında Azərbaycanda soyqırım qırğın zamanı müsəlmanlara qarşı birləşmiş qüvvələr hansılar olduğunu müəyyən edin:

1 –İngiltərə

2 –Erməni milli şurası

3 –Asala

4 –Daşnaklar

5 –Eserlər

6 –Bakı Soveti

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 3, 5, 2

D) 3, 1, 4

E) 1, 4, 6

17. AXC - nin 1918 - ci il sentyabr dövrünə aiddir

1 – Türk (Azərbaycan) dili dövlət dili elan olundu

2 – Denstervilin qoşunu Bakıdan çıxdı

3 – “Sentrokaspi” diktaturası devrildi

4 – “Azərbaycan və Türk ordusu Bakını azad etdi

5 – Qırmızı parçadan hazırlanmış Azərbaycan dövlət bayrağı qəbul edildi

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 4

18. 1918 - ci il 7 dekabrda yaradılmış Azərbaycan parlamentinin qərarlarına aiddir

1 - parlamentin ilk iclasını Ə. M. Topçubaşov açdı

2 – parlamentin ilk iclasını M. Ə. Rəsulzadə açdı

3 – Ə. M. Topçubaşov parlamentin ilk sədri seçildi

4 – Həsənbəy Ağayev sədrin müavini seçildi

5 – parlamentə üçüncü hökuməti təşkil etmək tapşırıldı

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

19. 1918 - ci il oktyabrın 30 - da İngiltərə və Türkiyə arasında Mudros danışığının əsas şərtləri hansı sırada düzgün verilmişdir?

1 - Türkiyə ordusu Azərbaycanı tərk etməli idi;

2 - Türkiyə Cənubi Qafqazda dəmir yolu üzərində nəzarət hüququnu Antantaya verməli idi;

3 - Türkiyə Cənubi Qafqazda öz marağını saxladı;

4 - Türk ordusu Bakıda qaldı;

5 - Türkiyə Antanta qoşununun Bakıya daxil olmasına heç bir etiraz etməməli idi;

6 - Türk qoşunları Gəncədə qaldı;

A) 4, 2, 5;

B) 3, 4, 6;

C) 1, 2, 5;

D) 6, 2, 1;

E) 1, 4, 6;

20. 1917 - ci ildə milli - azadlıq hərəkatı hansı istiqamətlərdə gedirdi?

1 - Müvəqqəti hökumətin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı;

2 - Çar hökuməti tərəfindən abidələrin məhv edilməsi, xalqımızın görkəmli ziyalılarının sürgün edilməsi siyasətinə qarşı;

3 - Eser - menşevik - daşnak blokunun rəhbərlik etdiyi Sovetlərin Azərbaycan xalqının mənafeyinə yabançı olmaq siyasətinə qarşı;

4 - Xalqın maarifləndirilməsi, milli şüurun oyanması və milli ideologiyanın inkişafında çar hökumətinin qoyduğu məhdudiyyətə qarşı;

5 - Ermənilərin azərbaycanlılar əleyhinə yeritdiyi soyqırıma qarşı

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

21. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1- Zaqafqaziya seymi işə başladı

2- Zaqafqaziya müstəqil federativ respublika elan edildi

3- Birinci Ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı

4- “Musavat” partiyasının yaranması

5- Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyəti ələ alması

A) 4, 3, 5, 1, 2

B) 1, 3, 4, 5, 2

C) 3, 4, 5, 2, 1

D) 2, 5, 4, 3, 1

E) 4, 5, 1, 2, 3

22. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Milli Şura Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdi

2- Gürcülər Zaqafqaziya seymindən çıxdılar

3- N. Yusifbəylinin başçılığı ilə V kabinənin təşkil edilməsi

4- Zaqafqaziya seyminin sonuncu iclası

5- F. Xoyskinin başçılığı ilə II kabinənin təşkili

A) 2, 4, 1, 5, 3

B) 1, 4, 2, 3, 5

C) 4, 1, 3, 2, 5

D) 5, 2, 1, 3, 5

E) 2, 5, 1, 4, 3

23. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- Azərbaycan Respublikasının qırmızı fonda bayrağı təsdiq olundu

2- III kabinənin təşkili

3- Tiflis şəhərində Milli Şuranın təşkili

4- Hərbi Nazirlik yaradıldı (AXC)

5- Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu

A) 3, 1, 5, 4, 2

B) 1, 5, 3, 2, 4

C) 5, 3, 2, 4, 1

D) 4, 5, 1, 3, 2

E) 2, 4, 5, 1, 3

24. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- paytaxta Gəncəyə köçür

2- Milli Şura “İstiqlal” bəyannaməsini qəbul etdi

3- Türkiyə ilə AXC arasında sülh və dostluq arasında haqqında müqavilə

4- Birinci Müvəqqəti hökumət təşkil edildi

5- F. Xoyskinin başçılığı ilə II hökumət kabineti təşkil edilir

A) 4, 3, 2, 1, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 1, 3, 5, 4

E) 2, 4, 3, 1, 5

25. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Sentrokaspi diktaturası devrildi

2 - “İslam ordusu” Bakı Sovetinin qoşunlarını məğlub etdi

3 – “İngilis generalı Denstervilin başçılığı ilə ingilis əsgərlərinin Bakıya gəlməsi

4 – Bakı XKS istefa verdi

5 – “Sentrokaspi” diktaturası yaradıldı

A) 2, 4, 5, 3, 1

B) 4, 5, 2, 1, 3

C) 5, 4, 3, 1, 2

D) 4, 5, 2, 1, 3

E) 3, 2, 5, 1, 4

26. Uyğunluğu müəyyən edin

1- AXC yaradıldı

2- Azərbaycan parlamenti işə başladı

3- “Sentrokaspi” diktaturası yaradıldı

a - 1918 7 dekabr

b - 1918 - 28 may

c - 1918, 1 avqust

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a

E) 1 - a, 2 - b, 3 - c

27. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Bakı XKS istefa verdi

2 - III hökumətin tərkibi elan edildi

3 - “Sentrokaspi” diktaturası devrildi

a - 1918, 14 sentyabr

b - 1918 30 iyulda

c - 1918, 26 dekabr

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - c, 2 - a, 3 - b

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

28. Uyğunluğu müəyyən edin

1- “İslam ordusu” 1918 2 avqustda

2- 1918, 17 iyunda

3- Denstervil ingilis əsgərlərini 1918 1 sentyabrda

a - Biləcərini azad etdilər

b - Bakıdan çıxdı

c - F. Xoyskinin başçılığı ilə II hökumət kabineti yaradıldı

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

29. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Bakıya köçdü

2- Milli Şura 1918 16 noyabrda

3- Azərbaycan - türk ordusu azad etdi

a - Bakını azad etdi

b - Azərbaycan Parlamentinin yaradılması haqqında

c - AXC - nin hökuməti, 1918, 17 sentyabrda

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - c, 2 - a, 3 - b

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - a, 2 - c, 3 - b

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c

30. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - 1918, 30 iyunda

2 - 1919, 11 avqustda

3 - 1918 - ci ildə

a - “Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun”Yüklə 1,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə