##Fakültə: Filologiya ##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ##Bölmə


##num= 4// level= 1// sumtest=25 // name= “Əkinçi” qəzeti və milli ədəbi proses xx //Yüklə 0,72 Mb.
səhifə4/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num= 4// level= 1// sumtest=25 // name= “Əkinçi” qəzeti və milli ədəbi proses xx //


1. «Əkinçi»də «Vəkili - Naməlumi - Millət» imzası ilə çıxış edən müəllif kimdir?

A) M. F. Axundov

B) H. Zərdabi

C) S. Ə. Şirvani

D) Ə. Gorani

E) Əhsənül - Qəvaid

2. N. Vəzirov, S. Ə. Şirvani, Ə. Qəvaid, Ə. Goraninin ədəbi - tənqidi mülahizələrlə çıxış etdikləri orqan hansıdır?

A) «Əkinçi»

B) «Ziya»

C) «Kəşkül»

D) «Molla Nəsrəddin»

E) «Şəlalə»

3. Məqsədsiz qələm işlətməkdənsə, cəfəngiyatla «dolu əsərlər» müəllifi olmaqdansa, pinəçi olmaq ondan yaxşıdır. Bu mülahizə «Əkinçi» müəlliflərinin hansına məxsusdur?

A) Əhsənül - Qəvaid

B) M. F. Axundov

C) H. Zərdabi

D) S. Ə. Şirvani

E) Ə. Gorani

4. «Əkinçi»də məqalə dərc etdirən müəlliflər sırasında yanlış göstərilənləri seçin:

1 - M. Tahir

2 - M. F. Axundov

3 - N. Vəzirov

4 - Ə. Qəvaid

5 - S. Ə. Şirvani

6 - A. Sur

A) 1, 6

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 1, 4

5. «Əkinçi»də «Məktubat» adı altında silsilə məqalə məktublar dərc etdirən müəllif hansıdır?

A) Əsgərağa Görani

B) Əhsənül - Qəvaid

C) Məhəmmədtağı Əlizadə

D) Nəcəf bəy Vəzirov

E) Seyid Əzim Şirvani

6. «Əkinçi» qəzetinin hansı şairin maarifçi - realist sənət yoluna qədəm qoymasında həlledici rolu olmuşdur?

A) S. Ə. Şirvani

B) Q. Zakir

C) M. Ə. Sabir

D) M. Ə. Mehdi

E) M. H. Əlqədari

7. N. Vəzirovun sənət görüşlərinə aid olan fikirləri seçin:

1 - “Ölülər” məqaləsinin müəllifidir.

2 - «Təqazayi - zəmanəyə müvafiq» əsər yazmağı tələb edir.

3 - romantizmin müdafiəçisidir.

4 - realist sənətin mövqeyini müdafiə edir.

5 - klassik şeiri təbliğ edir.

6 - ədəbiyyatda yeniliyə qarşı çıxır.

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 6

D) 2, 5

E) 3, 6

8. «Əkinçi» səhifələrində Azərbaycan poeziyası tarixində milli məzmuna malik şərqilər yaratmağın zəruriliyi ideyasını ilk dəfə irəli sürən hansı ədibdir?

A) H. Zərdabi

B) N. Vəzirov

C) S. Ə. Şirvani

D) M. F. Axundov

E) Ə. Görani

9. H. Zərdabi milli məzmuna malik şərqilər yaratmaq ideyasını hansı məqaləsində əks etdirmişdir?

A) «Bizim nəğmələrimiz»

B) «Dil və din»

C) «Mənim əzizim Nəcəf bəy»

D) «Bizim nəğmələrimiz»

E) «Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti»

10. «Əkinçi» səhifələrində C. Məmməədquluzadənin «Ölülər» pyesini mövzusu həyatdan alındığı üçün, iqtidarla yazıldığına görə yüksək qiymətləndirən, «belə bir əsərin yaranmasını görüb şadlığımı ifadə edə bilmirəm» sözlərini yazan hansı müəllifdir?

A) N. Vəzirov

B) Ə. Haqverdiyev

C) S. Ə. Şirvani

D) H. Zərdabi

E) G. Kəngərli

11. «Cənab vəkili - naməlumi - millətə ərz olunur ki, sizin kapitan Sultanova yazdığınız cavabı binöqsan çap etməyə nə ki, məsləhət, həttka izn də olmadı… əgər cənabınız izn versəniz, onun üstə nazik bir pərdə çəkib çap eləyək» fikrini H. Zərdabi kimə ünvanlamışdı?

A) M. F. Axundova

B) N. Vəzirova

C) S. Ə. Şirvaniyə

D) M. Ə. Sabirə

E) Ə. Goraniyə

12. N. Vəzirov H. Zərdabiyə məktubunda «Əkinçi» ilə bağlı hansı tövsiyəsini bildirirdi?

A) qəzetin tənqidi pafosunu gücləndirmək

B) qəzetdə yeni rubrikalar açmaq

C) tənqidi realizmi müdafiə etğmək

D) xalqı cəhalətdən xilas etmək

E) ədəbiyyatı günün tələblərinə uyğunlaşdırmaq

13. «Əkinçi» müəllifləri tərəfindən kəskin tənqid edilən epiqonçu şairləri seçin:

1 - Siruş

2 - Qaani

3 - Dilsuz

4 - Hadiyül - Müzəllin

5 - Mirzə Həsən Əlqədari

6 - Mirzə Əli Əsgər

A) 3, 4

B) 4, 5, 6

C) 1, 2, 6

D) 1, 3

E) 2, 5

14. «Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti»məqaləsində hansı qəzetdən bəhs olunur?

A) «Əkinçi»

B) «Tərcüman»

C) «Əxtər»

D) «Həblül - mətin»

E) «Ziya»

15. N. Vəzirov H. Zərdabiyə məktub şəklində yazdığı məqaləsində hansı məsələdən bəhs edirdi?

A) Milli teatrın təməlini qoyduğunu ərz edirdi

B) H. Zərdabinin tənqidi məqalələrinə elmi münasibət bildirirdi

C) teatr sənətinin mürəkkəbliyindən şikayətlənirdi

D) özünü milli dramaturgiyanın banisi adlandırırdı

E) müxtəlif ədəbiyyat məsələlərindən bəhs edirdi

16. N. Vəzirov hansı epiqonçu şairləri kəskin tənqid edirdi?

A) Mirzə Əli Əsgər, Mirzə Mehdi

B) Siruş, Mirzə Həsən Əlqədari

C) Qaani, Mirzə Mehdi

D) Hadiyül - Müzəllin, Siruş

E) Dilsuz, Raci

17. Axundov məktəbinin nümayəndələrini seçin:

1 - Ə. Görani

2 - Ə. Heydəri

3 - Z. Şirvani

4 - H. Zərdabi

5 - N. Vəzirov

6 - S. Ə. Şirvani

A) 1, 2, 5, 6

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 3, 4, 5

E) 3, 5, 6

18. XIX əsr milli mətbuat orqanları və verilmiş fikirlər arasındakı düzgün uyğunluğu göstərən cavab hansıdır?

I – “Əkinçi”

II – “Ziya”

III – “Kəşkül”

IV – “Ziyayi - Qafqaziyyə

1 - bu qəzetdə Mirzə Əli Əsgər, Mirzə Mehdi kimi epiqonçu şairlər tənqid edilirdilər.

2 - əsas müəllifləri Ə. Görani, Ə. Heydəri, Ə. Qəvaid idilər.

3 - ədəbi mövqeyini istiqamətləndirən mühərrir C. Ünsizadə idi.

4 - ilk milli mətbuat orqanından dörd il sonra nəşrə başladı.

5 - əsas ədəbi similar kimi M. F. Axundov və S. Ə. Şirvanini təbliğ edirdi.

6 - M. F. Axundovun “Kapitan Sultanova cavab” məqaləsi burada dərc edilmişdi.

7 - “Rusiyadakı əvvəlinci türk qəzeti” məqaləsində bu qəzetdən bəhs edilir.

8 - “məalsiz şeirlər” yazanları tənqid edirdi.

9 - S. Ə. Şirvaninin vəfatına həsr olunmuş “Təəssüfi - Əzim” məqaləsi burada çap olunmuşdu.

10 - redaktoru S. Ünsizadə idi.

A) I – 1, 2, 6, 7; II – 4, 10; III – 3, 5, 8, 9; IV – 10;

B) I – 3, 5, 10; II – 2, 4, 6; III – 1, 7; IV – 8, 9;

C) I – 1, 7, 8, 9; II 2, 3; III – 4, 5, ; IV – 6, 10;

D) I – 2, 6; II 1, 7; III – 4, 8, 9; IV – 3, , 5, 10;

E) I – 9, 10; II – 7, 8; III – 3, 4, 6; IV – 1, 2, 5,

19. «Kəşkül» qəzetinin ədəbi istiqamətini səciyyələndirən xüsusiyyətlər sırasında biri səhv göstərilmişdir:

A) romantik sənətin mövqeyini müdafiə edirdi

B) «üsuli - jədid» məsləkinin tərəfdarı kimi çıxış edirdi

C) «elmbəxş və maarifpəsənd» söz sənəti uğrunda mübarizə aparırdı

D) «məalsız şeirlər» yazanları tənqid edirdi

E) «təzkiyeyi - əxlaq üçün dərsi - ibrət olan» əsərlər yazmağa çağırırdı

20. Epiqonçu şeirin mövqeyini müdafiə edən, səhifələrində Bixud, Qumri, Fazil Dərbəndi kimi «köhnə şeir» tərəfdarlarına yer verən hansı mətbu orqanıdır?

A) «Kəşkül»

B) «Ziya»

C) «Əkinçi»

D) «Şərqi - rus»

E) «Tərjüman»

21. «Kəşkül» qəzetində ədəbiyyat məsələlərinə fəal münasibət bildirən müəlliflər sırasında yanlış göstərilənləri seçin:

1 - H. Zərdabi

2 - F. Köçərli

3 - S. M. Qənizadə

4 - S. Vəlibəyov

5 - M. F. Axundov

6 - İ. Qaspralı

7 - Mirzə melkum xan

8 - Ö. F. Nemanzadə

A) 5, 6, 7, 8

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 6, 8

D) 2, 5, 6, 7

E) 1, 5, 6, 8

22. Axundovun farsca yazdığı geniş tərcümeyi - halı ilk dəfə hansı mətbu orqanında dərc edilmişdi?

A) «Kəşkül»

B) «Ziya»

C) «Ziyayi - Qafqaziyyə»

D) «Həblül - mətin»

E) «Əxtər»

23. «Əkinçi»dən sonra realist ədəbi tənqidin inkişafında mühüm rolu olan mətbuat orqanları sırasında yanlış göstərilənləri seçin:

1 - «Füyuzat»

2 - «Kaspii»

3 - «Şərqi - Rus»

4 - «Kavkaz»

5 - «Ziya»

6 - “Tərcüman”

7 - “Əxtər”

8 - “Kəşkül”

A) 2, 3, 5

B) 1, 6, 7

C) 1, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 6, 7, 8

24. «Əkinçi»dən sonra nəşr edilən mətbuat orqanlarından hansı ümumi ədəbi istiqaməti ilə daha demokratik xarakter daşıyırdı?

A) «Kəşkül»

B) «Kaspii»

C) «Şərqi - Rus»

D) «Kavkaz»

E) «Ziya»

25. «Əkinçi»də realist ədəbiyyat uğrunda mübarizə aparan müəlliflər sırasında biri yanlış göstərilənləri seçin::

1 - A. Bakıxanov

2 - N. Vəzirov

3 - Ə. Qəvaid

4 - S. Ə. Şirvani

5 - G. Kəngərli

6 - S. Ünsizadə

7 - Ə. Görani

8 - C. Ünsizadə

A) 1, 6, 8

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 5, 7, 8

E) 3, 5, 6


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə