##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyiYüklə 1,63 Mb.
səhifə7/25
tarix01.01.2022
ölçüsü1,63 Mb.
#103134
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
I. Qlobulyar zülallar

II. Fibrilyar zülallar

1- Albuminlər

2-qlobulinlər

3-miozin

4-keratin

5-hemoqlobin

6-fibroin

7-pepsin

8-kollagen

9-elastin

10-fibrinogen

A) I - 1, 5, 4, 6, 9; II - 2, 7, 3, 4, 8

B) I - 1, 2, 5, 7, 10 II - 3, 4, 6, 8, 9

C) I - 5, 7, 6, 8; 9 II - 2, 7, 54, 8

D) I - 2, 7, 3, 4, 6; II - 1, 4, 5, 6, 9

E) I - 3, 4, 5, 8, 9; II - 1, 2, 3, 4, 5##num=4// level= 1// sumtest= 22// name= FERMENTLƏR, funksiyaları, xassələri, təsnifatı//

T1

1. Oksidləşmə - reduksiya proseslərində iştirak edən kofermentlər hansılardır?

A) FP, ATF, FAFS, KoQ

B) ATF, NAD, FAFS, KoQ

C) KoQ UDF, FAP, NAD

D) NAD, NADF, FMN, FAD, KoQ

E) FMN, FAD, TPF
T2

2. Göstərilən xassələrdən hansına malik olan hormonlar “ Həqiqi hormonlar” hesab edilir ?

1. Yüksək bioloji aktivliyi

2. Spesifikliyi

3. Xüsusi vəzilərdə sintez olunması

4. Qana ifraz etmələrinə

5. Təsirinin distantlığına görə

A) 2,3,4


B) 1,4,5

C)1,2,3,4,5

D) 1,2,5

E) 1,3,4
3. Yalnız toxuma hormonlarının seçildiyi sıranı göstərin.

I. Bradikinin

II. Androgen

III. Adrenalin

IV. Kallidin

V. Eritropoetin

VI. Histamin

A) I,IV,V

B) I,II,III,IV

C) II,IV,V,VI

D) II,III,IV,V

E) I,IV,V,VI
4. Aşağıdakı variantların hansı hormonların orqanizmə təsir mexanizmini düzgün əks etdirir ?

1. Hüceyrə membranlarından müəyyən maddələrin keçməsinin sürətləndirilməsi.

2. Orqanizmə yalnız “ hüceyrə hormonları” vasitəsilə təsir etmək mümkündür.

3. Fermentlərin aktivliyinin allosterik tənzim mexanizmi üzrə dəyişdirilməsi.

4. Genetik aparata təsir etməklə fermentlərin sintezinin tənzim olunması

5. Fermentlərin zülali hissələrinin, həmçinin kofermentlərinin əmələ gəlməsinin və parçalanmasınin tənzimi

A) 1,2,5

B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,4

D) 1,3,4,5

E) 1,2,3,4,5
5. Reseptorlarının xüsusiyyətlərinə görə bütün hormonlar neçə qrupa bölünür və hansılardır ?

I. Hüceyrənin içərisinə daxil olmayan və yalnız hüceyrə membranlarının xarici hissəsində yerləşən reseptorla təsir göstərən hormonlar

II. Ümumi hormonlar

III. Hüceyrələrin membranlarından keçərək, sitoplazmada yerləşən reseptorlara təsir göstərən hormonlar

A) 2 qrupa, I və II

B) 3 qrupa, I,II,III

C) 2 qrupa, I və III

D) 2qrupa, II və III

E) 1qrupa, yalnız II
6. Kimyəvi tərkibinə görə hormonları neçə qrupa bölmək olar və bu qrupların düzgün seçildiyi sıranı göstərin.

I. Steroidlər

II. Aminturşuların törəmələri olan hormonlar

III. Polipeptid və zülal təbiətli hormonlar

IV. Lipid təbiətli hormonlar

A) 2 qrupa, I və III

B) 2 qrupa , II və IV

C) 3 qrupa , I,III və IV

D) 3 qrupa, II,III,IV

E) 3 qrupa ,I,II,III


7. Qandakı yod birləşmələrini hansı fraksiyalara ayırırlar?

I. Qan zərdabının zülalları ilə birləşmiş yod

II. Tiroksin və triyodtironinin tərkibində olan yod

III. Qeyri-üzvi yod birləşmələri

A) I,II

B) I,II,III

C) II,III

D)I,III


E)yalnız I
8.Tiroksin və triyodtironin orqanizmdə öz funksiyasını başa çatdırdıqdan sonra hansı proseslərə uğrayır?

1. Dezaminləşmə

2.Yodsuzlaşma

3. Konyuqasiya

4. Dehidrogenləşmə

A) 1.3.4


B)2.3.4

C) 1,2,3


D)2,3,4

E)1.2.4
9. Androgenlər orqanizmə yeridildikdə baş verən prosesləri göstərin.

1. Piyin miqdarı azalır

2. Skelet əzələlərinin kütləsi artır

3. Azot balansı müsbət olur

4. Zülalların əmələ gəlməsi sürətlənir

5. Böyümə müşahidə olunur

6. Qanda eritrositlərin sayı artır

7. Əsas mübadilə şiddətlənir

A) 3,4,6,7

B) 1,2,5,7

C) 2,4,5,6

D) 1,2,3.4,5,6,7

E) 1,3,4,5,6


10.Böyrəküstü vəzinin beyin maddəsinin hormonları katexolaminlər adlanır.Katexolaminlərə hansı hormonlar aiddir?

1. Adrenalin

2.Aldosteron

3.Noradrenalin

4.Kortizon

5.İzopropiladrenalin

A) 2,4,5

B)2,4,6


C)1,2,4

D) 1,3,5


E)1,2,5
11. Orqanizmə göstərdikləri əsas fizioloji təsirə görə kortikosterodiləri neçə qrupa bölmək olar və bu qruplar hansı variantda düzgün göstərilib?

I. Başlıca olaraq karbohidrat və zülal mübadiləsinə təsir göstərən kortikosteroidlər-qlükokortikoidlər

II. Əsasən, mineral maddələr və su mübadiləsini tənzim edən kortikosteroidlər-mineralokortikoidlər

III. Əsasən,yağ mübadiləsinə təsir göstərən kortikosteroidlər-lipokortikoidlər

A) 1 qrupa yalnız II

B)2 qrupa II və III

C)3 qrupa I,II,III

D)2 qrupa I və III

E) 2qrupa , I və II
12. Hansı variantda mədəaltı vəzinin hormonları düzgün göstərilib?

1. İnsulin

2. Qlükaqon

3. Kortizon

4. Somatostatin

5. Adrenalin

6. Lipokain

7. Vaqotonin

8. Sentropnein

A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,4,6,7,8

C)1,3,5,6,7,8

D)2,3,4,6,7

E)1,2,3,6,7,8


13. Hipofizin ön payının (adenohipofizin) hormonları hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1.Somatotrop hormon

2.Laktogel hormon

3.Lüteinləşdiri hormon

4.Estron

5.Adrenokortikotrop hormon

6.Follikulstimuləedici hormon

7.Tireotrop hormon

8.Vaqotonin

9.Lipotrop hormon

A) 1,3,4,6,7,9

B)2,3,4,5,6,7

C) 1,2,3,5,6,7,9

D)3,5,6,7,8,9

E)1,2,4,5,6,8,9
14.Aktiv mərkəzdə neçə sahə ayırd edilir və sahələr hansı variantda düzgün seçilmişdir?

I.Substrata bilavasitə təsir göstərən katalitik sahə

II.Substrata təsir göstərən neytral sahə

III.Aktiv mərkəzin substratla uyğun gəlməsini və ferment-substrat kompleksinin yaranmasını təmin edən“kontakt”hissə

A) 1qrup yalnız III

B)2 qrup II və III

C)2qrup I və II

D)3 qrup, I,II,III

E) 2qrup, I və III
T3

15.İnsulin daxildə ardıcıllıqla hansı işləri yerinə yetirir?

1) İnsulin fermentlərin təsirindən parçalanır

2)Qandan toxumalara keçir

3)Skelet əzələləri, böyrəklər insulini qəbul edir

4)İnsulin sidiklə ifraz olunur

A) 1,3,2,4

B) 2,3,1,4

C) 3,2,1,4

D) 4,2,1,3

E) 1,2,4,3
16. İnsulinin qaraciyərdə həyata keçirdiyi proseslərin ardıcıllığını göstərin.

1. Qlikogenin sintezini sürətləndirir

2. Yağlar və zülallardan karbohidratların sintezini zəiflədir

3. Qlükoza-6-fosfataza fermentinin aktivliyini azaldır

4. Qlikogenin sintezini sürətləndirir

A)4,3,2,1

B) 1,3,4,2

C) 3,4,2,1

D) 2,1,3,4

E) 3,4,1,2


17. Mədəaltı vəzi hormonlarından olan lipokainin orqanizmdə etdiyi təsirlərin ardıcıllığını göstərin.

1. Qaraciyərdə fosfatidlərin sintezini və alifatik turşuların β-oksidləşmə prosesini sürətləndirir

2. Lipokain lipidlərin qaraciyərdə toplanmasının qarşısı alınır

3. Lipokain qaraciyərin piy degenerasiyasına səbəb olur

4. Epitel hüceyrələrinə sintez edilir

A) 3,2,1,4

B) 2,1,4,3

C) 4,1,2,3

D) 1,4,3,2

E) 3,4,1,2


T 4 - Uyğunluq testləri

18. Düzgün uyğunluğu seçin.

I. Parahormonlar

II. Hormonoidlər

1. “Toxuma hormonları”

2. Sinir sisteminin mediatorları

3. Karbonat turşusu

4. “Hüceyrə hormonları”

5. Sidik cövhəri

6. “Orqanizatorlar”

A) I – 4,5,6 , II—1,2,3

B) I – 2,4,5 , II – 1,3,6

C) I – 2,3,4 , II – 1,5,6

D) I – 3,6 , II—1,2,4,5

E) I – 3,5 ; II – 1,2,4,6
19. Düzgün uyğunluğu göstərin.

I. Hüceyrənin içərisinə daxil olmayan hormonlar

II. Hüceyrəni membranlarından keçərək sitoplazmada yerləşən hormonlar

1. Qalxanabənzər vəzi hormonları

2. Polipeptidlər

3. Katexolaminlər

4. Steroid təbiətli hormonlar

5. Zülal təbiətli hormonlar

A) I – 1,2,3 : II – 4,5

B) I – 1,2,4: II – 3,5

C) I – 4,5 : II – 1,2,3

D) I – 2,3 : II – 1,4,5

E) I – 2,3,5 :II – 1,4
20. Düzgün uyğunluğu göstərin.

Tənzimedici amilin köhnə adı

I. Adrenokortikotropinin rilizinq amili

II. Follikulstimuləedici hormonun rilizinq amili

III. Somatotropinin rilizinq amili

IV. Somatotropinin ləngidici amili

V. Prolaktinin rilizinq amili

VI. Prolaktinin ləngidici amili

1. folliberin

2. prolaktostatin

3. kortikoliberin

4. prolaktaliberin

5. somatostatin

6. somatoliberin

A) I – 3,II – 4,III – 2,IV – 1,V – 5,VI – 6

B) I-2, II – 4, III – 5, IV – 6,V – 1,VI – 3

C) I – 4,II – 3,III – 1,IV – 5,V – 6, VI – 2

D) I – 5,II – 6,III – 4,IV –1,V – 2,VI – 3

E) I – 3, II – 1, III -6,IV – 5,V – 4,VI – 2
21. Düzgün uyğunluğu seçin

I - 3,5 – diyodtirozin

II – 3,5,3` - triyodtironin

III – tiroksin

IV - 3-monoyodtirozin

Qalxanabənzər vəzidə olan yodun faizlə miqdarı

1.35-40%

2.17-28%


3.25-42%

4. 5-8%


A) I-4,II-2,III-1,IV-3

B)I-1,II-3,III-2,IV-4

C) I-3,II-4,III-1,IV-2

D)I-2,II-1,III-4,IV-3

E)I-3,II-2,III-4,IV-1
22. Düzgün uyğunluğu göstərin.

I. Kişi cinsiyyət hormonları

II. Qadın cinsiyyət hormonları

1.Testosteron

2.Estriol

3.Estradiol

4.Androsteron

5.Estron


6.Dehidroepiandrosteron

7.Prohesteron

A) I-4,6 II-1,2,3,5,7

B)I-2,5,7 II-1,3,4,6

C)I-3,4,7 II-1,2,5,6

D) I-1,4,6 II-2,3,5,7

E) I-3,4,5,6 II-1,2,7


Kataloq: images -> PORTAL -> YENI
YENI -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası
YENI -> ##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi
YENI -> ##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
YENI -> Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi
YENI -> ##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları
YENI -> ##book id= 327//book name= // Uşağın anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə