##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyiYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/5
tarix27.12.2018
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3   4   5

## 10.2018

##Fakültə: Kimya və biologiya

##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyi

##Bölmə Azərbaycan

##Şöbə - əyani

##Qrup - 504,505,506

##Fənnin adı: Bioloji kimya və molekulyar biologiya

##Tərtib edən müəllimin adı: dos. R. K. Məmmədova

##Kafedra müdiri: k.e.d.,dos. Ə.Z.Zalov

##İşçi qrupu:

##1. dos. V. S. Həsənov

##2. dos. Ə.Ə.Mahmudova

##3. b/m G. V. Babayeva

##num=1// level= 1// sumtest=23 // name=// I. Bioloji kimya və molekulyar biologiya fənninə giriş. Zülallar //

1.Molekul formalarına görə zülallar neçə qrupa bölünür?

A) 5


B) 3

C) 7


D) 2

E) 6


2.Fibrilyar və qlobulyar zülallar arasında keçid təşkil edən zülal hansıdır?

A) Pepsin

B) Hemoqlobin

C) Zein


D) Miozin

E) Fibroin

3.Histonlara harada rast gəlinir?

A) Vətər və bağların tərkibində

B) Heyvan və bitkilərin bütün toxumalarında

C) İstinad toxumalarında

D) Epidermis qatı və onun törəmələrində

E) Timus vəzisində və eritrositlərdə

4 .Kollagenin tərkibində olmayan aminturşular:

A) Leysin, izoleysin

B) Triozin

C) Metionin

D) Qlütamin

E) Sistin, sistein, triptofan

5.Nə üçün histonlar əsasi xassəyə malikdir?

A) Tərkibində nuklein turşuları olduğundan

B) Tərkibində diaminkarbon turşuları olduğundan

C) Tərkibində sulfat turşusu olduğundan

D) Tərkibindlə HCl olduğundan

E) Tərkibində kəhrəba turşusu olduğundan

6. Tərkibində müsbət yüklənmiş radikallar olan amin turşular sırasını müəyyən edin.

A) lizin, asparagin, arginin

B) alanin, valin, histidin

C) lizin, arginin, histidin

D) asparagin, qlutamin, histidin

E) lizin, izoleysin, alanin

7. Qeyri polyar (hidrofob) radikallara hansılar aiddir?

A) Neytral radikallar

B) Oksiamin turşuları, amid saxlayan qruplar

C) Mənfi və müsbət yüklanmiş radikallar

D) Alifatiklər, kükürd saxlayanlar, aromatiklər və imin turşusu

E) Yalnız alifatik və aromatiklər

8. Requlyar α spiralın ideintiklik dövrü neçə amin turşusuna (a) və neçə buruma (b) bərabərdir?

a b


A) 15 5

B) 20 6


C) 25 5

D) 18 5


E) 17 7

9. Zülallar hansı faiz nisbətində qlobulyar (q) və fibrilyar (f) olurlar?

q f

A) 99 1


B) 70 30

C) 90 10

D) 50 50

E) 95 5


10. Orqanizmdə ammonyakın tam zərərsizləşdirilməsi hansı reaksiya vasitəsilə həyata keçirilir?

A)


B) Hec biri

C)


D)

E)


T2 çoxseçimli testlər

11. Tərkibində - alanin, histidin və metil histidin qalıqları olan və bütün onurğalıların əzələlərində tapılan hansı peptidlərdir?

1 - karnozin

2 - kreatin

3 - bradikinin

4 - oksitosin

5 - qlutation.

6 - qliadin

7 - anserin

A) 5, 7

B) 1, 2, 3C) 2, 5

D) 1, 7


E) 4, 6

12. Aşağıda göstərilən rabitə və qarşılıqlı əlaqələrdən hansı zülal molekulunun üçüncülü quruluşunun formalaşmasında iştirak etmir?

1 - koordinasion rabitələr

2 - ion rabitələri

3 - hidrogen rabitələr

4 - hidrofob əlaqələr

5 - kovalent rabitələr

6 - disultid rabitələr

A) 4

B) 2, 6


C) 3, 5

D) 1


E) 6

13.Nüvə və sitoplazmanın tərkibinə daxil olan mütləq komponentləri göstərin?

1 - DNT

2 - N - RNT

3 - M - RNT

4 - amin turşular

5 - ferritin

6 - rodopsin

7 - qlükoza

A) 2. 6, 7

B) 1, 2. 3. 4

C) 1, 2, 4. 5

D) 3, 4, 6. 7

E) 1, 2. 3, 5

14. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində zülallardan başqa, xırda molekullu peptidlər hansılardır?

1- pantoten turşusu

2- karnozin

3- miozin

4- hipertenzin

5- kollagen

6- fibroin

7- vitin

8- pepsin

A) 4, 5, 7

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 8

D) 1, 2, 4

E) 2, 5, 8

15. Transkripsiyanın prinsiplərini seçin?

1 - komplementarlıq

2 - Unipolyarlıq

3 - Birmənalılıq

4 - assimetriklik

5 - Seçicilik

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 4

16. Prolaminlərin nümayəndələrin sıra ilə göstərin.

1 - qliadin,

2 - prokollagen

3 - qordein

4 - fibroin

5 - zein

6 - kollagen

7 - keratin

8 - lizin

9 - arginin

A) 4, 5, 6

B) 2, 8

C) 1. 3. 5

D) 4, 6, 7

E) 2, 7, 9


T3

17.Mürəkkəb zülalların nümayəndəsi olan metalloproteidlərin, xromoproteidlərin xronoloji ardıcıllığı hansıdır.I. metalloproteidlər

II. lipoproteidlər

1-ferritin

2-sitoxromlar

3-katalaza

4-polifenoloksidaza

5-peroksidaza

6-siderofillin

A) I - 3, 4, 5 II - 1, 2, 6

B) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

C) I - 1, 4; 6 II - 2, 3, 5

D) I - 2, 5, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

18 . Təmiz halda zülalın alınma ardıcıllığı hansı variantda düzgün göstərilib?

1 . Məhlul qeyri – üzvi duzları və xırdamolekullu maddələrdən təmizləmək

2 . Təbii material seçmək

3 . Zülalı bir neçə dəfə həll edərək yenidən kristallaşdırmaq

4 . Zülalı toxumalardan ayırmaq

A ) 2, 3, 4, 1

B ) 1, 3, 4, 2

C ) 3, 2, 1, 4

D ) 4, 2, 3, 1

E ) 2, 4, 1, 3

19 . Aşağıda verilmiş təbii peptidlərə xas olan xüsusiyyətləri ardıcıl olaraq göstərin.

I Qlutation

II Karnozin

III Anserin

1 . Hüceyrələrdə geniş yayılmış spesifik funksiyalı tripeptiddir

2 . Quşların və balıqların əzələsində olur, tərkibə β - alanin daxildir

3 . Məməlilərin əzələsində olur, tərkibində β - alanin olur

4 . Tərkibinə qlisin, sistein, qlutamin turşusu daxildir

5 . Eritrositlərdə, qaraciyərdə, böyrəküstü vəzilərdə nisbətən daha çox olur.

A ) I – 1, 2; II – 3, 5; III – 4

B ) I – 1, 3; II – 2, 4; III – 5

C ) I – 1, 4, 5; II – 3; III – 2

D ) I – 1, 4; II – 2, 5; III – 3

E ) I – 1, 5; II – 4; III – 2, 3


T 4 – uyğunluq testləri

20. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallar, təbii peptidlər və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.I. Zülallar

II. Təbii pepridlər

III.Fermentlər

1- qlütelinlər

2- pepsin

3-prolaminlər

4-ureaza

5- protenoidlər

6- fosfoqlükomutaza

7-vazopressin

8- pantoten turşusu

9-qlütation

A) I - 1, 7, 8; II - 2, 5, 9; III - 3, 4. 6

B) I - 2. 4, 8; II - 1, 9, 3; III - 6, 7, 5

C) I - 3, 8, 9; II - 1, 6, 7; III - 5, 4, 2

D) I - 2, 4, 6; II - 3, 5, 7; III - 1, 8, 9

E) I - 1, 3, 5; II - 7, 8, 9; III - 2, 4. 6

21. Orqanizmin tərkibində zülalların, yağların və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. Zülallar

II. Yağlar

III.Fermentlər

1- keratin

2- xolesterin

3-fosfotazalar

4-epimerazalar

5- zein

6- katalaza

7-orizenin

8- sfinqozin

9-sitosterin

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9

B) I - 5, 8, 9; II - 1, 2, 4; III - 3, 6, 9

C) I - 7, 8, 9; II - 1, 2, 5; III - 3, 4, 6

D) I - 1, 5, 7; II - 2, 8, 9; III - 3, 4. 6

E) I - 3, 4, 7; II - 2, 5, 6; III - 1, 8, 9

22. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan metalloproteidlər, fosfoproteidlər, qlükoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. metalloproteidlərII. fosfoproteidlər

III. qlükoproteidlər

1-ferritin

2-siderofillinin

3-kazeinogen

4-polifenoloksidaza

5-mutsinlər

6-vitellin

7-xondromukoid

8-pensin

A) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5; III - 2, 6, 7

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 6, 7; III - 4, 7, 8

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 6, 8; III - 5, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 1, 3, 6; III - 4, 5, 7

E) I - 2, 7, 8; II - 4, 5, 8; III - 6, 8, 9

23. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan qlükoproteidlər, fosfoproteidlər, xromoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I qlükoproteidlərII fosfoproteidlər

III xromoproteidlər

1-osteomukoid

2- kazeinogen

3- xondromukoid

4- vitellenin

5- mutsin

6- vitin

7- hemoqlobin

8- mioqlobin

9- sitoxrom

A) I - 5, 6, 9; II - 4, 5, 6; III - 1, 2, 4

B) I - 1, 4, 7; II - 2, 3, 9; III - 3, 6, 8

C) I - 5, 6, 8; II - 1, 5, 7; III - 3, 4, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 5, 6, 7; III - 2, 1, 8

E) I - 1, 3, 5 II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9##num=2//level=1// sumtest=25 //name=Zülalların kimyəvi tərkibi, funksiyalar //

T1

1. O hansı amin turşudur ki, neytral qrupa daxildir?A) alanin

B) arginin

C) sistein

D) izoleysin

E) qlisin

2. Alfa keratin zülallarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) balıq pulcuqları

B) saçlar

C) qığırdaq

D) quş lələyi

E) dırnaqlar

3. Aşağıdakı təkliflərdən hansı zülalların qidalılıq funksiyasını ifadə edir?

A) Bütün fermentlər zülaldır

B) Zülallar bütün orqanellərin tərkibinə daxildir

C) Rüşeymin bəslənməsi üçün ovalbumin yumurta zülalıır

D) Antitellər zülal təbiətlidir

E) 1 qram zülal parçalananda 17. 8 kcoul enerji ayrılır

4. Aşağıda göstərilən maddələrdən hansı sinir hüceyrələrinin təbii ləngidici amili hesab olunur?

A)

B)


C)


D)


E)

5. Aşağıdakılardan hansı zülalın IV quruluşuna aiddir?

1 - hemoqlobin 2- Immunoqlobin 3- Insulin 4- DNT - polimeraza 5- RNT - polimeraza

A) 1, 2, 4

B) hamısı

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3

6. Oksi amin turşuları hansılardır?

A) serin, leysin

B) qlisin, prolin

C) serin, treonin

D) prolin, izoleysin

E) trionin, alanin

7. Aşağıda göstərilən maddələrdən hansı ilk dəfə 1889-cu ildə kazeinin hidrolizindən alınmışdır?

A)

B)


C) NH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

NH2

D)

E)8. Aşağıda göstərilən maddələrdən hansı 1820-ci ildə Brokouno jelatinin hidrolizindən alınmışdır?

A)


B)

C)


D)

E)


H2N-CH2-COOH
9. Aşağıdakı təkliflərdən hansı zülalların tənzimləmə funksiyasını ifadə edir?

A) Antitellər zülal təbiətlidir

B) Zülallar bütün orqanellərin tərkibinə daxildir

C) Bütün fermentlər zülaldır

D) 1 qram zülal parçalananda 17. 8 kcoul enerji ayrılır

E) İnsan orqanizmində 20 proteinogen amin turşusundan 9 - u sintez oluna bilmir


10. -alanin aşağıdakı maddələrin hansının tərkibinə daxildir?

A) -aminpropionitrilin tərkibinə

B) kadaverinin tərkibinə

C) -aminyağ turşusunun dekarboksilləşmə məhsulunun tərkibinə

D) asparaqin turşusunun dekarboksilləşmə məhsulunun və pantoten turşusunun tərkibinə

E) asparaqin turşusunun -dekarboksilləşmə məhsulunun tərkibinə

11. Aşağıdakı təkliflərdən hansı zülalların qidalılıq funksiyasını ifadə edir?

A) Antitellər zülal təbiətlidir

B) Zülallar bütün orqanellərin tərkibinə daxildir

C) Bütün fermentlər zülaldır

D) Qliadin buğda dəni zülalıdır

E) 1 qram zülal parçalananda 17. 8 kcoul enerji ayrılır

12. Aşağıdakı təkliflərdən hansı zülalların bufer funksiyasını ifadə edir?

A) Antitellər zülal təbiətlidir

B) Zülallar bütün orqanellərin tərkibinə daxildir

C) Bütün fermentlər zülaldır

D) Zülallar hüceyrənin müxtəlif yerlərində pH - ın müəyyən qiymətinin qorunub saxlanmasına kömək edir

E) 1 qram zülal parçalananda 17. 8 kcoul enerji ayrılır

13. Zülallar haqqında verilən ifadələrdən doğru olanı seçin:

1 - Zülallar monomerləri αL aminturşuları olan qeyri - müntəzəm polimerlərdir

2 - Prolin amin turşularının ümumi formuluna uyğun gəlmir

3 - Zülallar bioloji funksiyanı yerinə yetirən, ayrıca götürülmüş bir və ya bir neçə polipeptid aqreqatıdır.

4 - Qlobulyar zülalların böyük əksəriyyəti həll olmayandır.

A) 2 və 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3


T2

14. Tərkibində -alanin, histidin və metil histidin qalıqları olan və bütün onurğalıların əzələlərində tapılan hansı peptidlərdir?

1- karnozin

2-kreatin

3-bradikinin

4-oksitosin

5-qlutation

6-qliadin

7-anserin

A) 5,7


B) 1,2.3

C) 2,5


D) 1,7

E) 4,6


15. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində olan zülallar

hansılardır?1-keratin

2-xolin

3-inozit

4-vazopressin

5-miozin

6-aktin

7-kefalin

A) 4, 5, 3

B) 2, 4, 5

C) 3, 6, 7

D ) 1, 5, 6

E) 1, 2, 7

16. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallardan başqa xırda molekullu təbii peptidlərə uyğun birləşmələri göstərin:

1 - pepsin

2 - vazopressin

3 - qliadin

4 - zein

5 - pantoten turşusu

6 - gorqein

7 - qlütation

8 - hipertenzin

A) 1, 3, 7, 8

B) 2, 4, 3, 6

C) 2, 5, 7, 8

D) 2, 3, 6, 7

E) 1, 4, 5, 7

17. Ferritinin ən çox miqdarı harada toplanır?

1- qarajiyərdə

2- piylik toxumasında

3- əzələlərdə

4- dalaqda

5- sümük iliyində

A)1, 2, 3

B) 2, 3


C) 1, 3, 5

D) 1, 2


E) 1, 4, 5

18. Hidroliz nəticəsində aminturşu alınan zülalları müəyyən edin.

1- skleroproteinlər

2- lipoproteidlər

3- protaminlər

4- xromoproteidlər  • 1, 2

  • 1, 3

  • 3, 4

  • 1, 2, 4

  • Ancaq 3

19. Aşağıdakı zülalların hansının hidrolizindən aminturşularla yanaşı həm də qeyri – zülali birləşmələr də əmələ gəlir?

1- qlikoproteidlər

2- histonlar

3- prolaminlər

4- fosfoproteidlər

5- skleroproteinlər

6- protaminlər


  • 2, 3, 6

  • 1, 4

  • 2, 3, 4

  • 4, 5

  • 2, 4, 5

T3

20. Müxtəlif amillərin təsiri ilə zülalların öz ilkin xassələrinin dəyişməsinə denaturatlaşma deyilir. Denaturatlaşmanın əmələ gəlməsini əks etdirən düzgün ardıcıllıq hansıdır?

1 - Optiki fəallığın dəyişilməsi

2 - Zülalların spesifik bioloji fəallığının azalması

3- İkili zülal molekulunda olmayan bəzi kimyəvi qrupların əmələ gəlməsi

4 - Molekulun konfiqurasiyasının dəyişməsi

5 - Həllolma qabiliyyətinin dəyişilməsi

6 - Zülal molekulunun adsorbsiyaedicilik xüsusiyyətindəki dəyişiklik

A ) 1, 2, 4, 3, 5

B ) 2, 5, 1, 4, 6, 3

C ) 2, 1, 5, 3, 4

D ) 2, 5, 4, 3, 1

E ) 5, 4, 3, 2, 1

21.Zülalların quruluşuna əsasən molekul konfiqurasiyasını ardıcıl olaraq qeyd edin.

Zülallar

I Birincili quruluş

II İkincili quruluş

III Üçüncülü

IV Dördüncülü

Zülal molekullarının konfiqurasiyası

1 . Spiralvari

2 . Düzxətli

3 . Müxtəlif polipeptid zəncirinin bir zülal molekulu şəklində birləşməsi

4 . Yumaqşəkilli

A ) I – 1; II – 2; III – 3; IV - 4

B ) I – 2; II – 1; III – 4; IV – 3

C ) I – 3; II – 1; III – 2; IV – 4

D ) I – 3; II – 4; III – 1; IV – 2

E ) I – 2; II – 4; III – 3; IV – 1

22. Zülal hissəciklərinin formasına görə verilmiş zülalları ardıcıl olaraq qeyd edin .

I Qlobulyar zülallar

II Fibrilyar zülallar

1 - pepsin

2- miozin

3- keratin

4- albumin

5- qlobulin

6- hemoqlobin

7- fibroin

8- kallogen

9- elastin

A ) I – 1, 3, 6; II – 2, 4, 5, 7, 8

B ) I – 1, 4, 5,6; II – 2,3, 7, 8,9

C ) I – 3, 4, 6, 7; II – 1, 2, 5, 8

D ) I – 1, 2, 3, 4; II – 5, 6, 7, 8

E ) I – 2, 4, 5, 8; II – 1, 3, 6, 7


T4

23. Mikrostrukturlarına və həllolma qabiliyyətinə görə zülalların təsnifatını əks etdirən düzgün uyğunluq hansıdır?

I Fibrilyar zülallar

II Qlobulyar

1 - Miozinlər

2 - Qlobulinlər

3 - Keratinlər

4 - Elastinlər

5 - Albuminlər

6 - Qlikoproteidlər

7 - Kallogenlər

8 - Histonlar

A ) I – 3, 5, 8 ; II – 2, 4, 6

B ) I – 2, 4, 8; II – 1, 3, 5, 7

C ) I – 3, 5, 6, 7; II – 1, 2, 4, 8, 9

D ) I – 5, 6, 7, 8, 9; II – 1, 2, 3, 4

E ) I – 1, 3, 4, 7, 9; II – 2,5

24 . Verilmiş təsnifata əsasən ardıcıl olaraq aminturşuları qeyd edin .

I Monoaminmonokarbon turşusu

II Monoamindikarbon turşusu

III Diaminmonokarbon turşusu

1 - Sistein

2 - Treionin

3 - Qlutamin

4 – Metionin

5-Asparagin

6 - Hidroksilizin

7 - Arginin

A ) I – 3, 5; II – 1, 4; III - 2, 6,7

B ) I – 1, 4; II – 3, 5, 6; III – 2, 7

C ) I – 2, 5, 7; II – 1, 4; III – 3, 6

D ) I – 1, 2, 4; II – 3,5; III – 6, 7

E ) I – 1; 6; II – 5, 7; III – 2, 3, 4
25. Bəzi zülalların izoelektrik nöqtələrinin müqayisəsini əks etdirən düzgün uyğunluq hansıdır?

I Pepsin


II Qlobin

III Lizosim

IV Hemoqlobin

V Prolaktin

VI Ribonukleaza

1 . 7.5


2 . 5.7

3 . 1


4 . 4.1

5 . 9.45


6 . 10.5

7 . 6.7


8 . 5.9

9 . 4.1


A ) I – 8; II – 4; III – 6; IV – 7; V – 1; VI – 2

B ) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 8; V – 1; VI – 3

C ) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 7; V – 5; VI – 8

D ) I – 3; II – 1; III – 6; IV – 7; V – 2; VI – 5

E ) I – 3; II – 8; III – 9; IV – 5; V – 2; VI – 4
##num=3//level=1// sumtest=17 //name =Züllalların xassələri, quruluşu və təsnifatı//

T1

1. Aşağıdakılardan hansı kolaminin quruluş formuludur?

A) HO–NH–CH2–CH2–OH

B) NH2–CH(OH)–CH2–OH

C) NH2–CH2–CH2–OH

D) HO–NH–CH(OH)–CH3

E) CH3–CH2–CH2–OH

T2

2. İzoelektrik nöqtəsi pH=9,74 olan aminturşu hansıdır?1- asparagin turşusu;

2- alanin;

3- qlutamin turşusu;

4- lizin


A) 1, 2

B) yalnız 4

C) 1, 3

D) 2, 3


E) 1, 4

3. Adeninin aminsizləşməsi zamanı hansı birləşmə əmələ gəlir?

1- quanin;

2- hipoksantin;

3- ksantin;

4- sidik turşusu;

5-urasil

A) 3, 4


B) 1, 3

C) 2, 4


D) 1, 5

E) yalnız 2

4. Birləşməni adlandırın:

1- ksantin; 2- allantion turşusu; 3- sidik turşusu;

4- inozin; 5-quanin

A) 1, 5


B) 1, 2

C) 2, 3


D) 1, 4

E) yalnız 3

5. Maddəni adlandırın:

1- hipoksantin;

2- ksantin;

3- sidik turşusu;

4- karbamid

A) 1, 2


B) yalnız 2

C) 2, 3


D) 3, 4

E) 1, 4


6. Karbamidin orqanizmdə biosintezi prosesi zamanı azot atomlarının donorları hansı birləşmələrdir?

1- ammonyak;

2- sitrullin;

3- ornitin;

4- aspartat;

5- arginin

A) 5

B) 2, 3


C) 1, 3

D) 3, 4


E) 1, 4

7. Polipeptid zəncirində olan aminturşu qalıqlarının radikalları zülal molekulunun hansı formasında iştirak etmir?

1- birincili;

2- ikincili;

3- üçüncülü;

4- dördüncülü

A) 3, 4

B) 2, 3


C) 1, 2

D) 2, 4


E) 1, 3

8. Karbamoil fosfatın ornitinlə kondensləşmə məhsulu hansıdır?

A) 2, 3

B) yalnız 1C) 1, 4

D) 3. 4


E) 1, 2

9. Orqanizmdə ammonyakın mənbəyi olmayanı müəyyən edin.

1- aminturşular; 2- karbamid; 3- biogen aminlər;

4- purin əsasları; 5- sitozin

A) 2,5

B) 1, 4


C) 2, 5

D) 1, 3


E) yalnız 2

T3

10.İnozin turşusunun biosintezi mərhələsinin ardıcıllığını göstərin:1. riboza -5-fosfata ATF-in qarşılıqlı təsiri nəticəsində 5- fosforibozil – 1-pirofosfat əmələ gəlir

2. fosforibozil amin qlisinlə birləşərək, 5- fosforibozil – qlisinamid əmələ gətirir

3.FRPF qlütaminlə reaksiyaya girərək 5- fosforibozil – 1- amin əmələ gəlir

4.5- fosforibozil – qlisinamid metenil tetrahidrofolatin təsiri ilə formiləşərək, 5/ - fosforibozil – N- formilqlisinamidə çevrilir

5.5/- fosforibozil – 5 – amin -4 – imidazol –karboksamidin – 5 amin qrupu formilləşmə prosesinə uğrayaraq 5-fosforibozil –5 formamid- 4- imidazol-karboksamid əmələ gəlir.

6.fosforibozil – 4- karboksil -5-amin imidazol asparagin turşusu ilə reaksiyaya girərək 5- fosforibozil – 4 –N-suksin- karboksiamid- 5- amin- imidazol əmələ gəlir

7.Əmələ gələn 5- fosforibozil- N- formil – qlisinamidin dehidratasiyaya uğrayaraq 5- fosforibozil – 5 amin- imidazola çevrilir

8.5- fosforibozil – 5 amin- imidazol karboksilləşərək 5- fosforil- 4 karboksil – 5 amin imidazola çevrilir.

9.5-fosforibozil –5 formamid- 4- imidazol-karboksamid tsiklohidraza fermentinin təsiri ilə bir molekul su itirir.

A) 2,1,3,4,8,6,9,5,6,7

B)3,2,1,4,5.8,9,7,6

C)4,1,2,3.7,9,8,6.5

D)8,9,7,5,6,3,4,1,2

E) 1, 3,2 ,4,7,8,6,5,9

11.Urikoliz prosesi mexanizminin baş vermə ardıcıllığını müəyyənləşdirin(heyvanlar,məməlilər,balıqlar):

1.Allantoin hidroliz olunaraq eyni adlı turşuya çevrilir


2.urikooksidaza fermentinintəsiri ilə oksidləşərək allantein və karbon qazı əmələ gəlir

3.Sidik cövhəri parçalanar ammonyak və karbon qazı əmələ gətirir

4.Allantoin turşusu allantoinaza fermentinin təsiri ilə parçalanaraq sidik cövhəri və qlioksil turşusu əmələ gətirir

A) 4,1,2,3

B)1,4,3.2

C) 2,1,4.3

D)3,4,2,1

E)1,3,4,2

12. Nuklein turşularının parçalanması nəticəsində əmələ gələn pirimidin nukleotidlərinin çevrilmə mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1-sitidindezaminaza fermentinin təsiri altında əmələ gəlmiş sitidin aminsizləşib uridinə çevrilir

2-uridin nukleozidi və timidinfosfatın parçalanaraq timidin əmələ gəlir

3-fosfotaza və ya nukleotidaza fermentinin təsiri ilə pirimidin nukleotidləri fosfat turşusuna və nukleozidlərə qədər parçalanır

4-timidin nukleozidi fosforoliz prosesinə uğrayaraq riboza fosfata və müvafiq pirimidin əsaslarına çevrilir

5-dihidrourasildən β- ureidpropion turşusu dihodrotimindən isə β- ureid-izoyağ turşusu əmələ gəlir

6-pirimidin molekulunun tsiklik zənciri parçalanır

7-bu birləşmədən NH3 və CO2 əmələ gəlir

8-əmələ gəlmiş ammonyak orqanizmdən karbamid şəklində ifraz olunur

A) 4,7,8,6,5,3,2,1

B)1,5,6,7,8,2,3,4

C) 3,1,2,4,6,5,7,8

D)8,7,6,1,3,2,4,5

E)5,7,8,6,3,1,2,4

13.Toxumalarda adenin və quanin parçalanma mexanizminin ardıcıllığını göstərin:

1-Quanin aminsizləşərək ksantin əmələ gətirir

2-Hipoksantin ksantinoksidaza fermentinin təsiri ilə oksidləşir

3-Ksantin oksidləşərək sidik turşusuna çevrilir

4-Adenin aminsizləşərək hipoksantin əmələ gətirir

A) 2,4,3,1

B)2,3,4,1

C) 4,1,2,3

D)1,3,2,4

E)2,3,1,4

T4.


14. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan qlükoproteidlər, fosfoproteidlər, xromoproteidlər , metalloproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I qlükoproteidlər

II fosfoproteidlər

III xromoproteidlər

IV metalloproteidlər

1-ferritin

2-osteomukoid

3- kazeinogen

4- xondromukoid

5- vitellenin

6- mutsin

7- vitin

8- hemoqlobin

9- mioqlobin

10- sitoxrom

11-siderofillinin

12-kazeinogen
A) I - 5, 6, 8; II - 1, 5, 7; III - 3, 4, 7 IV-3,5,10,12

B) I - 1, 4, 7; II - 2, 3, 9; III - 3, 6, 8 IV-2,6,9,11

C) I - 2, 4,6 II - 3, 5, 7; III - 8, 9,10 IV-1,11,12

D) I - 3, 4, , 5; II - 5, 6, 7; III - 2, 1, 8 IV-1,5,10,11

E) I - 5, 6, 9; II - 4, 5, 6; III - 1, 2, 4 IV-4,6,7,12

15.Düzgün uyğunluğu göstərin:

I.İnisiasiya

II.Elonqasiya

III.Terminasiya

1.Sintez olunan polinukletid zəncirlərinin uzunluğunun artması

2.Biosintez prosesinin sona çatması

3.Biosintez prosesinin başlanması üçün verilən göstəriş

A) I – 1, II – 3, III – 2

B)I – 1, II – 2, III – 3

C) I – 3, II – 1, III – 2

D)I – 2, II – 3, III – 1

E)I – 2, II – 1, III – 3

16. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallardan başqa xırda molekullu təbii peptidlərə uyğun birləşmələri göstərin:

1 - qlütation

2 - gorqein

3 - kornezin

4 - kollagen

5 – oftal turşusu

6 - elastin

7 - zein

8 – SH-qlutation

9-anserin

A) 2, 3, 6, 7

B) 2, 4, 3, 9

C) 1, 3, 7, 8

D) 1,3, 5, 8,9

E) 1, 4, 5, 9

17. Zülal hissəciklərinin molekullarının formalarına görə, qlobulyar və fibrilyar zülallar arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.


Kataloq: images -> KREDIT
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
KREDIT -> ##book id= 764//book name=Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri
KREDIT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDIT -> Book id= 233//book name= Psixopedaqogika // ##fk=126//ks=03//fn=233// sumalltest= 308
KREDIT -> ##book id= 91//book name= Mülki Müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (buraxılış)
KREDIT -> İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə