Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adıYüklə 40,19 Kb.
tarix13.06.2018
ölçüsü40,19 Kb.
#53475


Fakultə: Tikinti-iqtisad

Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment

Fənnin adı: Maliyyə nəzarəti və audit

Qrup: 733a1, a2


Fəsillərin(mövzuların)

adıSualların

ləri
Ağırlıq dərəcələri


Sadə

Orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

Mövzu 1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruriliyi.

Mövzu 2. Maliyyə nəzarətinin növləri, formaları və metodları. Mövzu 3. Dövlət və qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti orqanları sistemi.1-14

1-2

3-7

8-14

II

Mövzu 4. Auditin mahiyyəti, zəruriliyi və qarşısında qoyulan tələblər. Mövzu 5. Auditin yaranması və təşəkkül tapması.

Mövzu 6. Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları.15-47

15-39

40-43

44-47

III

Mövzu 7. Auditorun və onun sifarişçisinin məsuliyyəti.

Mövzu 8. Audit standartları.

Mövzu 9. Auditor fəaliyyətində müqavilə münasibətləri.


48-90

48-71

72-81

82-90

IV

Mövzu 10. Audit yoxlamalarının planlaşdırılması.

Mövzu 11. Аудит йохламаларына цмуми-методик йанашма.91-126

91-107

108-115

116-126

V

Mövzu 12. Аудитор ряйляри.

Mövzu 13. Аудитдя информасийа технолоэийалары.127-150

127-138

139-146

147-150


Kafedra müdiri: i.e.d.,prof.M.A.Məmmədov
Fənn müəlimi: i.ü.f.d.,dos.Yusifov E.M.
İmtahan sualları


 1. Maliyyə nəzarətinin zəruriliyi və mahiyyəti

 2. Azərbaycanda 90-cı illərdən sonra maliyyə nəzarətində baş verən dəyişikliklər

 3. Müxtəlif meyarlara görə maliyyə nəzarətinin təsnifatı

 4. Keçirilmə müddətinə görə maliyyə nəzarətinin formaları

 5. Qabaqcadan, cari və sonrakı maliyyə nəzarəti

 6. Keçirilmə metodlarına görə maliyyə nəzarətinin formaları

 7. Maliyyə nəzarətinin müayinə, gözqoyma, müşahidə və təftiş formaları

 8. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları sistemi

 9. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının funksiyaları

 10. Hesablama Palatası və onun funksiyaları

 11. Maliyyəyə prezident nəzarəti və maliyyə nəzarətində Maliyyə Nazirliyinin rolu

 12. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi çərçivəsində operativ maliyyə nəzarəti - xəzinədarlıq orqanları

 13. Maliyyə nəzarəti sahəsində bankların funksiyaları

 14. Qeyri – dövlət maliyyə nəzarəti orqanları

 15. Auditor nəzarətinin tarixi

 16. Auditor kənar maliyyə nəzarəti orqanı kimi

 17. Auditin və auditor yoxlamalarının formaları

 18. Auditorlar Palatası və onun funksiyaları

 19. Audit anlayışı

 20. Auditor fəaliyyəti haqqında anlayış

 21. Auditor fəaliyyətinin məqsədi

 22. Auditin məqsəd və vəzifələri

 23. Auditor yoxlamasının əsas mərhələləri

 24. Auditin növləri və onların xarakteristikaları

 25. Məcburi və könüllü audit

 26. Məcburi audit

 27. Könüllü audit

 28. Daxili və kənar audit

 29. Daxili audit

 30. Kənar audit

 31. Təsərrüfat fəaliyyətinin uyğunluq auditi

 32. Maliyyə hesabatının auditi və xüsusi audit

 33. Əməliyyat auditi

 34. Dövlət orqanlarının tapşırığı ilə məcburi audit

 35. Audit xidməti ilə yanaşı göstərilən xidmətlər

 36. Auditin təsnifat meyarları

 37. Auditor xidmətinin meydana gəlməsini zəruri edən cəhətlər

 38. Auditin peşəsinin tarixi

 39. Auditin inkişaf mərhələləri, Avropa Birliyi Şurasının birliyə üzv olan ölkələr üçün verdiyi direktivlər

 40. Azərbaycanda auditin meydana gəlməsi

 41. Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafı ilə əlaqəli qanunlar

 42. Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi

 43. Azərbaycan Respulikasında auditor fəaliyyətini tənzimləyən orqan

 44. Auditə dair qanunvericilik aktları

 45. Auditdə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas hüquqi formaları

 46. Auditor təşkilatlarının təşkilati – hüquqi formaları

 47. Auditor fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün göstərilən tələblər

 48. Auditorların məsuliyyəti

 49. Auditor fəaliyyətinin hüquqi əsası

 50. Audit sistemində attestasiya aparılması və lisenziya verilməsi

 51. Auditor fəaliyyətinə lisenziya verilmə qaydası

 52. Auditor fəaliyyətinə lisenziya verilməsini tənzimləyən normativ aktlar

 53. Lisenziya almaq üçün Auditorlar Palatasına təqdim olunan sənədlər

 54. Audit fəaliyyətinə verilən lisenziyanın tərtibi zamanı göstərilən məlumatlar

 55. Auditorların peşə etikası məcəlləsi

 56. Auditor peşəsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri

 57. Auditor peşəsinin məqsəd və prinsipləri

 58. Auditin keyfiyyətinə nəzarət

 59. Auditin keyfiyyətinə nəzarətin növləri

 60. Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarət

 61. Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət

 62. Auditor fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi

 63. Auditorlar Palatasının funksiyaları və strukturu

 64. Auditorun məsuliyyəti

 65. Auditor məsuliyyətinin yaranma şərtləri və növləri

 66. Auditor məsuliyyətinin müəyyən edilməsi qaydası

 67. Auditorun sifarişçisinin məsuliyyət şərtləri və öhdəlikləri

 68. Auditorun üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyəti

 69. Üçüncü şəxslər qarşısında auditorun peşə məsuliyyətinin yaranması şərtləri

 70. Auditorun cinayət məsuliyyəti

 71. Auditor fəaliyyətində məxfilik

 72. Audit standartları

 73. Auditin əsas prinsipləri

 74. Audit standartlarının vahid şəklə salınmasının zəruriliyi

 75. Auditor praktikası üzrə Beynəlxalq Komitənin audit standartlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyəti

 76. Beynəlxalq auditor xidməti sistemi

 77. Hamı tərəfindən qəbul edilən auditor standartları

 78. Azərbaycan Respublikasının milli audit standartları

 79. Azərbaycan Respublikasında milli audit standartlarının təsdiq olunma mərhələləri

 80. Firmadaxili audit standartları

 81. Firmadaxili audit yoxlamasının mərhələləri

 82. Auditor xidməti göstərilməsinə dair müqavilə

 83. Auditor xidməti göstərilməsi üçün sifarişçinin müraciəti

 84. Auditor xidmətinin abonoment forması

 85. Məktub öhdəliyin hazırlanma şərtləri

 86. Məktub öhdəliyin forması

 87. Məktub öhdəliyin məzmunu

 88. Auditor fəaliyyətinə görə bağlanmış müqavilənin məzmunu

 89. Auditorla bağlanmış müqavilənin strukturu və müqaviləyə əlavə

 90. Auditorla bağlanmış müqaviləyə daxil edilən bölmələrin məzmunu

 91. Audit yoxlamalarında planlaşdırmanın əsas prinsipləri

 92. Müştərinin informasiya bazasının öyrənilməsi və ona qiymət verilməsi

 93. Auditin planlaşdırılması

 94. Audit planlaşdırılmasının xüsusi prinsipləri

 95. Auditin ümumi planına daxil olan göstəricilər

 96. Maliyyə hesabatının auditinin əlaqəli olduğu risklər

 97. Auditin ümumi planının hazırlanması

 98. Auditin ümumi planının tərtib edilməsi

 99. Auditin ümumi planında nəzərə alınan məsələlər

 100. Müəssisə haqqında ümumi informasiyanın toplanması qaydası

 101. Müəssisə haqqında ümumi məlumat mənbələri

 102. Auditor riski

 103. Auditor riskinin modeli

 104. Auditor riskinə daxil olan risklərin bir – birilə əlaqəsi

 105. Auditin gedişində mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin öyrənilməsi

 106. Auditin gedişində daxili nəzarət sisteminin mahiyyəti

 107. Auditin gedişində daxili nəzarət sisteminin quruluşu

 108. Auditor proqramının hazırlanması

 109. Auditorun seçilməsi

 110. Auditor seçiminin müəyyən edilməsinin metodları

 111. Auditor sübutları

 112. Auditor sübutlarının növləri və mənbələri

 113. Auditor sübutlarını əldə etmək üçün prosedurlar

 114. İnventarlaşma məlumatlarının auditor sübutu

 115. Nəğd pul vəsaitlərinin auditor sübutu

 116. Audit yoxlamasının aparılma metodları

 117. Audit yoxlamasının təşkilati metodları

 118. Analitik prosedurlar

 119. Analitik prosedurların növləri və yerinə yetirilmə mərhələləri

 120. Auditin normativ bazası

 121. Audit yoxlamasının aparılmasının predmet sahəsi

 122. Audit yoxlamasının aparılma müddətinin qısaldılması üçün tədbirlər

 123. Maliyyə hesabatlarında təhriflər aşkar etdikdə auditorun hərəkəti

 124. Təsərrüfat subyektlərinin təsərrüfatdaxili fəaliyyətində təhriflərin yaranma səbəbləri

 125. Mühasibat hesabında aşkar edilən təhriflərə səbəb olan nöqsanlar və auditorun hazırladığı prosedura düzəliş edilməsi

 126. Məlumatların işlənilməsinin kompüterləşməsinə keçiddə mühasibat uçotu və audit

 127. Auditor rəyinin mahiyyəti

 128. Auditor rəyinin strukturu

 129. Auditor rəyinin növləri

 130. Şərtsiz müsbət auditor rəyi

 131. Auditorun şərtsiz müsbət rəy verə bilmədiyi hallar

 132. Şərti müsbət auditor rəyi

 133. Mənfi auditor rəyi

 134. Auditor qərarının imzalandığı tarixədək baş verən hadisələrin xülasəsi

 135. Auditorun qeyri – müəyyən öhdəliklərini aşkara çıxarma prosedurları

 136. Auditor qərarının imzalandığı tarixindən sonra baş verən hadisələr

 137. Auditorun təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinə yazılı məlumatların hazırlanması prinsipləri

 138. Auditorun yazılı məlumatının məzmunu

 139. Auditorun yazılı məlumatının məcburi qaydaları

 140. Auditorun yazılı məlumatına daxil edilən məcburi qaydalardan əlavə məlumatlar

 141. Auditorun yazılı məlumatının hazırlanması qaydası

 142. Auditorun yazılı məlumatının məxfiliyi

 143. Müştərinin kompüterlərdən istifadə etməklə uçotu apardığı şəraitdə auditin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri

 144. Auditor riskinin yüksəlmə və azalma halları

 145. Uçot və informasiyaların əyaniliyində dəyişikliklər

 146. Kompüter hesabat məlumatlarında auditorun nəzərə alacağı mümkün səhvlər

 147. İşlənmə prosesində və hesabat informasiyasında səhvlərin yaranma ehtimalının formaları

 148. Proqnozlaşdırılan maliyyə informasiyalarının yoxlanılması

 149. Mühasibat hesabatının audit edilməsini özündə əks etdirən sənədlərdəki başqa informasiyalar

 150. Audit olunmuş mühasibat hesabatındakı başqa sənədlərKataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 40,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə