##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycanYüklə 0,65 Mb.
səhifə1/4
tarix11.02.2020
ölçüsü0,65 Mb.
#102091
  1   2   3   4

##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya

##İxtisas: Biologiya

##Bölmə: azərbaycan

##Qrup- 401, 402, 403, 404, 405, 406 qiyabi 501##Kafedra müdiri: dos.A.Ə.Yusifova_________

##Fənnin adı : Biologiyanın tədrisi metodikası

##Müəllimin adı : p.ü.f.d., dos G.N.Hacıyeva, p.ü.f.d, dos. Ə.M.Məhərrəmov___________________

##İşçi qrupu: S.Mehdiyeva, K.Mahmudova, G.Novruzova
1. Müəllimin planlaşdırma bacarığı………………………………………………….…..1

##2. Müəllimin fasilitasiya bacarığı…….........................................................................7

##3. Biologiyanın tədrisində fəndaxili inteqrasiya.........................................………13

##4. Fənlərarası inteqrasiya................................................................................................18

##5. Qiymətləndirmənin aparılması.........................................................................................23

##6. Qiymətləndirmənin növləri..............................................................................................28

##7. Fəal təlim metodları.”Beyin həmləsi”………………………..................................…..33

## 8. Müzakirə metodları........................................................................................................40

##9. Rollu oyunlar.Prezentasiya metodu.............................................................................46

##10. Məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş texnika....................................................51

##11. Təşkilatı metodlar. Qruplara bölünmə texnikaları.................................................58

##12. Dərs zamanı İKT dən istifadə......................................................................................62

##13. Dərsdənkənar və sinifdənkənar işlər.Ekskursiyalar.........................................67

num=1/level=1//sumtest 27//name=// Müəllimin planlaşdırma bacarığı


1.Təlim modelinin komponentlərinə aiddir?

 1. Təlimin məzmunu

 2. Təlimin metodları

 3. Öyrədici mühit

 4. Qiymətləndirmə

 5. Təlim üsulları

 6. Müəllim üçün vəsait

A) 1,2,3,4

B)3,4,5,6

C)1,4,5,6

D)2,3,4,5

E)1,3,5,6

2. İlkin planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir? 1. Məzmun standartları

 2. Qiymətləndirmə standartları

 3. Tədris planı

 4. Dərslik

 5. Müəllim üçün vəsait

 6. Şagirdlərin maraqları

 7. Şagirdlərin psixoloji vəziyyəti

A) 2,3,4,5,6

B)1,2,3,4,6

C)1,2,3,4,7

D) 1,2,3,4,5

E)3,4,5,6,7

3. İnduktiv tədqiqatın gedişi. Neçə mərhələdən ibarətdir? Və 2-ci mərhələsi hansıdır?

A) 3 – Motivasiya

B) 1- Motivasiya

C)5 – Tədqiqat

D) 6 – Tədqiqat

E) 7 – Tədqiqat

4. Planlaşdırmanın neçə növü var və hansılardır?

A) 2, perspektiv və cari

B)1 - cari

C)1 - perspektiv

D)2 – motivasiya və cari

E) 2 – tədqiqat və motivasiya

5. İllik planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı hansı sənədlərə istinad etməlidir:

1 – məzmun standartı

2 – tədris planı

3 – dərslik

4 – müəllim üçün vəsait

5 – qiymətləndirmə standartı

A) 2,4,5


B)1,2,3

C)2,4


D)5,3

E) hamısı

6. Təlim modelinin neçə əsas komponenti var?

A) 2


B)1

C)3


D)6

E) 4


7. Təlim modelinin 4-cü əsas komponenti hansıdır?

A) öyrədici mühit

B) Təlimin məzmunu

C) qiymətləndirmə

D)təlim metodları

E)motivasiya


8. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istisna edə bilməz?

I- Məzmun standartları

II- tədris planı

III-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

IV-Testlər

V –Qiymətləndirmə

A) III, IV

B) yalnız III

C) I, II

D)II, III

E)III, IV, V

9.Fəal dərsin hansı növləri var və deyilən mülahizələrdən hansı düzgün qeyd olunub?

I – induktiv

II- qeyri-fəal

III – Deduktiv

1 – iqduktiv tədiqqat xüsusi biliklərdən ümumi biliklərə doğru irəliləyir

2-Deduktiv tədqiqat xüsusən ümumiyə doğru irəliləyən biliklərdir

3- Induktiv tədqiqat yeni mövzunun keçirilməsi zamanı istifadə olunur

4 -Deduktiv tədqiqat mövzunun möhkəmləndiriləmsi və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə tətbiq olunur

5 -Qeyri-fəal tədqiqat hadisə haqqında ümumi nəticə gəlməyi nəzərdə tutur

A) I-3, II-5

B) I-1,3, II- 2,5

C)I-1, III-2

D) I- 1,3, III-4

E)I-1,3; II-5, III-4

10.Təlim sisteminin komponentləri arasında əlaqə yaradan ünsürlər təlim prosesinə əsas istiqamətini göstərin:

1 – şagirdlərin idrak proseslərinin inkişafı

2 - Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

3 – tədqiqat sualını qısaca ifadə etmək

4 – şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

A) 1,4

B)2,3


C)2,4

D)3,4


E)1,3

11. Fəal dərsi tədrisinə müəllim aşağıdakı kimi hazırlaşa, plan tərtib edə bilər

1 – dərsin məqsədlərini müəyyən etmək

2 - Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

3 – resursların müəyyən edilməsi

4 – fasilitasiya üçün sualları hazırlamaq

A) 1,2,3

B)2,3,4


C)1,3,4

D) 1,2,4


E)1,3,4

12. Uyğunluğu müəyyən edin. Təlim məqsədləri təsnif olunur.

I- Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə;

II – İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

III – idrak proseslərinin səviyyəsi üzrə


 1. Hafizə

 2. Öyrədici

 3. Bilik

 4. Sintez

 5. Inkişafetdirici

A) I-b,c, II-c,d, III-a

B) I-b, II-c,d, III-a,e

C)I-e, II-c, d, III-a,b

D) I-b,e, II-c, III-a,d

E)I-a, II-b, III-d,e

13. Planlaşdırmanın hansı növləri var

A) prespektiv

B)illik, perspektiv

C) illik, cari

D)cari, gündəlik

E) illik

14. Gündəlik planlaşdırmanın sxemi hansıdır

1 – mövzu

2 – üsullar

3 – məqsəd

4 – iş forması

5 – inteqrasiya

6 – resurslar

A) 1,3,4,5,2,6

B)1,3,5,2,4,6

C)1,5,3,2,4,6

D) 1,3,5,4,2,6

E) 1,2,3,5,4,6

15. Planlaşdırma zamanı müəllimin cavab verməli olduğu 4 suala aid deyil

A) Nə üçün öyrədilməli?

B) nə öyrədilməli?

C)Hansı şəraitdə?

D)Necə öyrədilməli?

E)Nəticələri necə qiymətləndirmək olar?

16. Təlim modelinin əsas komponentləri hansılardır?

1 – tədqiqat aparmaq

2 – təlimin metodları

3 – məlumat mübadiləsi

5 – təlimin məzmunu

6 – öyrədici mühit

7 – qiymətləndirmə

A) 4,5,6,7

B)1,2,3,4

C)3,4,5,6

D) 2,5,6,7

E)1,5,6,7

17. Dərs planı tərtib edilərkən bir çox tələblər nəzərə alınmalıdır. Aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) qiymətləndirmə

B)standartın seçilməsi

C)təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

D)resursların müəyyən edilməsi

E) dərsin mərhələlər üzrə təşkili

18. Müəllim fəaliyyətinin xarakteri üzrə təlim məqsədlərini seçin

1 – öyrədici

2- bilik vermə

3 – sintezedici

4 – qiymətləndirmə

5 – inkişafetdirici

6 – tərbiyəedici

A) 4,5,6

B)1,2,3


C)2,5,6

D)2,3,4


E) 1,5,6

19. İnduktiv tədqiqatın gedişi mərhələlərini ardıcıllıqla qeyd edin

1 – məlumatın əlaqələndirilməsi

2 – motivasiya

3 – məlumatın müzakirəsi və təşkili

4 – biliyin tətbiq edilməsi

5 – tədqiqat

6 – məlumatın mübadiləsi

7 – nəticənin çıxarılması

A) 2,5,6,3,1,7,4

B)1,6,5,7,4,3,2

C)1,2,3,4,7,6,5

D)7,6,1,2,4,3,5

E)5,3,2,7,4,6,1

20. İllik planlaşdırılma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1 – dərslik

2 – təlim strategiyaları

3 – qiymətləndirilmə standartları

4 – kurikulum islahatı

5 – müəllim üçün vəsait

6 – didaktik material

7 - Təhsil qanunu

8 – tədris planı

A) 1,3,4,7

B)2,4,6,7

C)5,6,7,8

D) 1,3,5,8

E)2,5,7,8

21.Təlim modelinin əsas komponentlərini seçin

1 – təlimin məzmunu

2 - Təlimin üsulu

3 – təlimin metodları

4 – təlim texnologiyaları

5 – öyrədici mühit

6 – qiymətləndirmə

7 – təlim vasitələri

A) 3,4,5,6

B)1,2,3,4

C)2,3,4,5

D) 1,3,5,6

E)3,4,5,7

22. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad edir?

A) məzmun standartları, qiymətləndirmə standartları, tədris planı, dərslik, müəllim üçün vəsait

B)təlimin məzmunu, təlim metodları, təlim texnologiyaları

C)tədris planı, tədris proqramı, təlimin məzmunu

D)təlim üsulları, dərslik, təlim texnologiyaları

E)dərslik, müəllim üçün vəsait, cari planlaşdırma

23. Müəllimin fasilitaiya bacarığı nə deməkdir?

A) müəllimin avtoritarlıq bacarığı

B) müəllimin bələdçi rolunu həyata keçirməsi bacarığı

C)müəllimin şagirdlər üzərində liderlik bacarığı

D)müəllimin şagirdlərin psixoloji durumunu öyrənmək bacarığı

E)müəllimin şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini anlama bacarığı

24.Təlimin modelinin neçə əsas komponenti var və hansılardır?

A) 4, təlim məzmunu, təlim metodu, öyrədici mühit, qiymətləndirmə

B) 2, öyrədici mühit, təlim metodları

C) 3, təlim məzmunu, təlim metodu, öyrədici mühit

D) 1, təlim məzmunu

E)5, motivasiya, qiymətləndirmə, öyrədici mühit, təlim metodları, təlim məzmunu
25. Müəllimin fasilitasiya prosesini daha dəqiq anlaması və öyrənməsi üçün hansı tövsiyyələr vardır

1 – motivasiya mərhələsində şagirdlər dərsin mövzusunun müəyyənləşdirilməsinə cəlb olunmalıdırlar

II – resursların müəyyən edilməsi aparılmalıdır

III - qapalı suallardansa, açıq suallardan daha çox istifadə olunmalıdır

IV – hər bir şagirdə digər şagirdlərin işinə, fikrinə münasibət göstərmələrinə imkan yaratmaq

V – tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

A) I, II, III

B)II, III, IV

C)III, IV, V

D)I, III, IV

E)I, IV, V

26. Təlim məqsədlərinin təsnifatı aşağıdakılardan hansıdır?

1 – müəllim fəaliyyətinin xarakteri üzrə

2 – təlim metodları

3- şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

4 - idrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

5 – idrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

A) 3,4,5


B) 2,3,4

C) 1,4,5


D) 1,2,3

E) 1,3,5


27. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

2 - Tədirs planı

3 - Tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

4 – hər tədris vahidi üçün tədris planına əsasən vaxt bölgüsü aparmaq

5 – qiymətləndirmə standartları

A) 2,3,4

B)3,4,5


C)1,4,5

D)2,4,5


E) 1,3, 4
##num=2//level=1//sumtest=27//name=//Müəllimin fasilitasiya bacarığı

1.Təlim modelinin komponentlərini ardıcıl düzün

1 – iş vərəqləri

2 – qiymətləndirmə

3 – təlimin məzmunu

4 – öyrədici mühit

5 – təlimin metodları

A) 1,2,3,4

B)1,2,5,2

C)4,5,3,1

D) 3,5,4,2

E)2,4,5,3

2. Dərsin səmərəli təşkili üçün hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 – standartların seçilməsi

2 – dərsliklər

3 – təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

4 – meyarların tətbiqi

5 – iş forması və üsullarının seçilməsi ondan istifadə edilməsi

6 – fərziyyələr

7 - Resursların müəyyən edilməsi

A) 1,3,5,7

B)2,3,4


C)1,2,6

D)1,2,5,6

E) 3,4,5

3. İllik planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı sənədlərdən hansına istinad etməlidir?

A) cari planlaşdırmaya

B) motivasiya

C)təlim strategiyasına

D) Tədris planı

E)təlim modelinə

4. Blum taksonomiyalarını seçin

1 – bilik

2 – anlama

3 – tətbiq

4 – fərqləndirmə

5 – sintez

6 – analiz

7 – sadalama

8 – qiymətləndirmə

A) 1,2,4,5,7,8

B)2,3,4,6,7,8

C) 1,2,3,5,6,8

D)1,3,5,6,7,8

E)3,4,5,6,7,8

5. Təlim modelinin neçə komponenti var?

A) 4

B)2


C)3

D)5


E)6

6. Planlaşdırmanın neçə növü var?

A) 4

B)3


C)1

D) 2


E)5

7. Aşağıdakılardan hansı sinifdən-sinifə dəyişmir?

A) məzmun standartı

B)mövzu


C)alt standart

D)bölmə


E)fəsil

8. Təlim modelinin komponentləri hansılardır?

1 – təlimin məzmunu

2 – təlimin metodları

3 – dərslik

4 – öyrədici mühit

5 – proqram

6 – qiymətləndirmə

A) 1,2,4,6

B)3,4,5,6

C)1,2,3,4

D)2,4,5,6

E)2,3,4,5

9. Təlim məqsədinin müəllim fəaliyyətinin və xarakterinə görə təsnifatını seçin:

1 – bilik

2 – öyrədici

3 – sintez

4 – tətbiq

5 – inkişafetdirici

6 – tərbiyəedici

A) 2,5,6

B)4,5,6


C)2,3,4

D)1,3,5


E)2,4,6

10. Təlim modelinin komponentlərini seçin:

1 – təlimin məzmunu

2 – təlimin standartları

3 – təlimin metodları

4 – təlimin strategiyası

5 – öyrədici mühit

6 – qiymətləndirmə

A) 1,3,5,6

B)2,4,6,5

C)1,3,5,4

D)3,4,5,6

E)1,2,3,4

11. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1 – tədris planı

2 – proqram

3 – məzmun standartları

4 – dərslik, müəllim üçün vəsait

5 – jurnal

6 – qiymətləndirmə standartı

A) 1,3,4,6

B)1,2,3,4

C) 1,3,4,5

D)1,3,5,6

E)2,3,4,5

12. Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 – standartların seçilməsi

2 – təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

3 – iş forması və üsullarının seçilməsi

4 – inteqrasiya imkanlarının nəzərə alınması

5 – resursların müəyyən edilməsi

6 – dərsin mərhələlər üzrə təşkili

7 – vaxtın düzgün bölünməsi və ondan istifadə

A) 2,4,6


B)1,3,5,7

C) hamısı

D)1,5,6,7

E)2,4,5


13. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1 – məzmun standartları

2 – qiymətləndirmə standartları

3 – tədris planı

4 – dərslik

5 – müəllim üçün vəsait

A) 1,2

B)heç biriC)2,3,4

D)1,3,5


E) hamısı

14. Aşağıdakılardan hansı təlim modelinin əsas komponentlərinə aid deyil?

1 – təlimin məzmunu

2 – təliminstandartları

3 – təlimin metodları

4 – iş üslubları

5 – yaradıcı mühit

6 – qiymətləndirmə

A) 2,4,5

B)1,3,5


C)1,2,5

D)4,5,6


E)3,4,6

15. İllik planlaşdırma apararkən müəllim əsasən nəyə istinad etməlidir?

A) tədris planına

B) dərsin mərhələlərinə

C) iş forması və üsullarına

D)təlimin məqsədinə

E)tədris vahidinə

16.Təlim modelinin əsas komponentlərinə uyğun olanını seçin

1 – təlimin məzmunu

2 – təlim strategiyaları

3 – təlimin metodları

4 – iş üslubları

5 – öyrədici mühit

6 – qiymətləndirmə

7 – yaradıcı mühit

A) 1,2,5,6

B)1,3,5,7

C)2,3,4,5

D) 1,3,5,6

E)2,3,5,6

17. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədə istinad etməməlidir:

A) mövzuya ayrılan saata

B)məzmun standartları

C) tədris planı

D)qiymətləndirmə standartları

E) müəllim üçün vəsait

18. Təlim-tərbiyə prosesinin strukturlu şərti olaraq belə təsvir edilir:

1 – təlim-tərbiyə prosesinin təşkili

2 – təlim metodları

3 – Müəllim fəaliyyətinin xarakteri

4 – idrak prosesinin səviyyəsi

A) 1,5


B)3,4

C)2,3


D) 1,2

E) 1,4


19. Təlim modelinin hansı komponentləri var?

A) təlimin məzmunu, öyrədici mühit

B)qiymətləndirmə, müəllimin xarakteri

C)təlimin metodları, dərs vəsaiti

D)qiymətləndirmə, sxem

E) müəllimin xarakteri, sxem

20. Planlaşdırma zamanı müəllim 4 əsas suala cavab verməlidir. Hansı variant bu suala uyğun deyil?

A) Hansı şəraitdə?

B)Nə öyrədilməli?

C)Necə öyrədilməli?

D) Nəticələri necə qiymətləndirmək olar?

E) Kimi öyrətməli?

21. İllik planlaşdırma apararkən müəllim bir çox sənədlərə istinad edir. Hansı variant bu sənədlərə aid deyil?

A) Müəllim üçün vəsait

B)Tədris planı

C)Qiymətləndirmə standartları

D)Dərslik

E) Məzmun standartları

22. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığı hansı variantda düzgün verilib?

1 – tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

2 – tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

3 – hər tədris vahidi üçün tədris planına əsasən vaxt bölgüsünü müəyyənləşdirərkən fənn üzrə illik dərs saatlarının ümumi sayı nəzərə alınır

A) 2,1,3

B)3,2,1


C)1,3,2

D) 1,2,3


E)3,1,2

23. Qrup işinin qiymətləndirilməsi hansı vasitələrlə keçirilə bilər?

a - Qrafik

b-Meyar cədvəli

c -qrupdaxili qiymətləndimə

A) hamısı

B)c,a,

C)heç biriD) a,b

E) c, b


24. İlilk qiymətləndirmə hansı düsturla aparılır:

A) i=2Y


B) (Y1+Y2)2=i

C)

D)i=Y1+Y2

E)

25. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı üsullarla aparılır?

1 – müşahidə

2 – sorğu

3 – söhbət

4 – test

5 – müsahibə

A) hamısı

B)1,2,4


C) heç biri

D)3, 4


E)1,4,3

26. Ölkəmizdə qiymətləndirmə neçə istiqamətlərdə aparılır?

A) 1

B) 4


C) 5

D) 2


E) 3

27. Aşağıdakılardan hansı cari (formativ) tədris fəaliyyəti zamanı verilir

A) summativ

B)diaqnostik

C) formativ qiymət

D)məktəbdaxili

E)milli
##num=3//level=1//sumtest=20//name=// Biologiyanın tədrisində fəndaxili inteqrasiya
1. Nə zaman metodika fənni zoologiya kafedrasına verilib?

A) 1944 - 45 - ci ildə

B) 1945 - 1946 - cı ildə

C) 1946 - 1947 - ci ildə

D) 1948 - 1949 - cu ildə

E) 1949 - 1950 - ci ild2. Aşağıdakılardan hansı bioloji təhsilin mahiyyətinə aid deyil?

A) müşahidəçilik qabiliyyətinə, ətraf hadisələrin mahiyyətini öyrənməkdə mühüm rol oynayır

B) bioloji təhsil səhiyyə işlərində şagirdlərə öz gigiyenasını bilməkdə mühüm rol oynayır

C) bioloji təhsil şagirdlərdə düzgün elmi dünyagörüşün tərbiyəsində mühüm rol oynayır

D) bioloji təhsil nəzəriyyə ilə təcrübəni birləşdirməyə xidmət etmir

E) məktəblərdə bioloji təhsil politexnik xarakter daşımalıdır3. Dərs demək üçün müəllim hansı hazırlıq işlərini icra etməlidir?

A) metod seçməli, plan, konspekt tutmalı

B) metodları seçməli, suallar verməli

C) konspekt tutmalı, ekskursiyaya aparmalı

D) plan tutmalı və dərs soruşmalı

E) əlavə ədəbiyyat soruşmalı, təcrübə aparmalıdır4. Sinifdənkənar işlər hansı sırada düzgün verilmişdir?

A) canlı güşədə iş

B) biologiya kabinetində iş

C) tədris - təcrübə sahəsində iş

D) gecələr, konfranslar

E) meşədə, təbiətdə aparılan iş.

5. Cansız təbiət obyektlərinə hansılar aiddir?

1 - torpaq

2 - bostan

3 - minerallar

4 - dağ süxurları

5 - bağ bitkilərinin meyvələri

6 - herbarilər

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, 66. Ə. Xaqani varlıqların əsasını nədə görürdü?

1 - üzvi maddələrdə

2 - su

3 - hava

4 - kimyəvi maddələrdə

5 - torpaq

6 - odda

 1. - üzvi və qeyri - üzvi maddələrdə

A) 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 4, 5

C) 4, 5, 6, 7

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4

7. Aşağıda verilənlərdən hansı oyun fəaliyyətli dərslərə daxildir?1 - rollu oyunlar

2 - disput

3 - yarış oyunlar

4 - krossvord həlli

5 - müzakirə oyunlar

6 - gəzimti

7 - əyləncəli oyunlar

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 1, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 58. Düzgün cavablarıtapın:

I - Müasir dərsdə müəllim bacarmalıdır

II - Müasir təlimdə qiymətlləndiirmə

1 - planlaşdirma

2 - fasilitasiya

3 - summativ

4 - formativ

A) I – 1, 4; II - 3; 2

B) I – 1, 3; II - 1; 2

C) I – 3, 4; II - 1; 2

D) I – 1, 2; II - 3; 4

E) I – 2, 3; II - 4; 19. Aşağıdakı variantlardan hansında oyun fəaliyyətli oyunlar və sinifdənkənar könüllü məşğələlərə aiddir?

I - Oyun fəaliyyyətli oyunlar.

II - Sinifdənkənar könüllü məşğələlər.

1 - rollu oyunlar

2 - dərnək

3 - gecələr

4 - fərdi işlər

5 - yarış oyunlar

6 - müzakirə oyunlar

7 - əyəncəli oyunlar

A) I - 3, 4, 5; II - 1, 2, 6, 7

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 5, 6, 7

C) I - 1, 5, 6, 7; II - 2, 3, 4,

D) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3, 7

E) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 710. Düzgün cavabıtapın:

I - Müasir təlimin prinsipləri

II - XXI - əsrin əsas xüsusiyətləri

1 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2 - dialoji

3 - əməkdaşliq

4 - inkişafetdirici

5 - iqtisadi mexanizmlərin inkişafı

6 - elm və texnikanın inkişafı

7 - tez - tez dəyişən həyat şəraiti

A) I - 1, 2 , 3, 4; II - 5, 6, 7

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 7

C) I - 5, 6, 7; II - 1, 2, 3

D) I - 3, 4, 5; II - 2, 6, 1

E) I - 5, 6, 2; II - 3, 4, 111. Aşağıdakı variantlardan hansında ana dilində təbiətə aid yazılmış ilk dərslik və H. Zərdabinin astronomiyaya aid məqalələri göstərilmişdir.

I - Ana dilində təbiətə aid yazılmış ilk dərslik

II - H. Zərdabinin astronomiyaya aid məqalələr

1 - “Təbiətə ilk addım”

2 - “Yeni ulduzlar”

3 - “Marsda insan yaşayırmı”

4 - “Təbiəti öyrən”

A) I - 3, 4; II - 1, 2

B) I - 2, 3; II - 1, 4

C) I - 1, 3; II - 2, 3

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 1, 2; II - 3, 4

12. “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə də öyrənilməlidir”

Yuxarıdakı fikrin müəllifi kimdir?

A) Y.A.Komenski

B)Z.Veysova

C)N.Tusi

D)H.Zərdabi

E)M.F.Axundov

13. Uyğunluğu müəyyən edin

I Fəndaxili inteqrasiya

II Fənlərarası inteqrasiya

a – botanika

b – zoologiya

c- ekologiya

d – coğrafiya

e-fizika

g-ədəbiyyat

A) I-b, c, g; II – a, d,e

B)I –a, c, e; II – b, d, g

C) I-a,b,c; II – d, e, g

D) I-c, d, e ; II – a, b, g

E) I-g, c, d; II-a, b,e

14. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Biz artıq nəyi bilirik, nəyi bilmək istəyirik, nəyi öyrənmişik və nəyi hələ də öyrənməliyik”

2. Şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək

3. “Bir, iki, üç”...

a – BİBÖ


b – klaster (şaxələndirmə)

c – auksion

A) 1-a, 2-b, 3-c

B) 1-b, 2-a, 3-c

C)1-c, 2-a, 3-b

D)1-b, 2-a, 3-b

E)1-a, 2-c, 3-b

15. Fəal təlim metodları hansılardır?

1. şifahi şərh

2. əyani


3. nağıl

4. BİBÖ


5. Beyin həmləsi

6. klaster

A) 1, 2, 3

B) 4, 5, 6

C)1, 3, 5

D)2,4, 6


E)3, 4, 6

16. Müasir dünya təcrübəsindən inteqrasiyanın hansı səviyyələri fərqləndirilir?

1. Fəndaxili

2. Fənxarici

3. Fənlərarası

4. Fənlərüstü

5. Fənləraltı

A) 2,3,4


B)1,2,3

C)2,4,5


D) 1,3,4

E)3,4,52


17. İnteqrasiya nədir?

A) fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı müəyyənləşdirir

B) təlimin əsas elementidir

C)təbiət haqqında elmdir

D)fənnin məzmununa verilən müasir tələbdir

E)təlim metodudur

18. Müasir dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə səviyyəsi müəyyənləşdirilir?

A) 2


B)1

C) 3


D)4

E)5


19.Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnifatı hansılardır?

1. Mənimsəmə ilə əlaqədar fənlərarası əlaqələr

2. Kurslararası əlaqələr

3. Kursdaxili əlaqələr

4. Perspektiv əlaqələr

5. Aydın əlaqələr

6. Epizodik və sistematik əlaqələr

A) 1,3,5,6

B)1,2,3,4

C)2,4,5,6

D) 1,2,4,6

E)3,4,5,6

20. Fənlərarası əlaqənin malik olduğu funksiyaları göstərin

1. təlimləndirici

2. təhsilverici

3. məntiqi təfəkkür formalaşdırılması

4. tərbiyəedici

5. dünya görüşü inkişafı

6. inkişafetdirici

A) 2,4,6


B)1,2,3

C)1,3,5


D)4,5,6

E)1,2,6


##num=4//level=1//sumtest=18//name=// Fənlərarası inteqrasiya

1. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnif edin

1. birtərəfli əlaqələr

2. kurslarüstü əlaqələr

3. epizodik əlaqələr

4. ardıcıl əlaqələr

5. perspektiv əlaqələr

6. dördtərəfli əlaqələr

A) 1,4,5

B)1,2,6


C)3,4,6

D)2,5,6


E) 1,3,5

2. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var

A)3

B)1


C)4

D)2


E)5

3. İnteqrasiyanın növləri hansılardır:

1. fəndaxili

2. fənlərin birləşdirilməsi

3. fənlərarası

4. fənlərin əlaqələndirilməsi

A) 1,2

B)1,4


C) 1,3

D)3,2


E) 2, 4

4.İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1. kollektiv

2. fənndaxili

3. qrup halında

4. fənlərarası

A) 2,4

B)3,4


C)1,2

D)1,4


E)2,3

5. Fənlərarası əlaqənin funksiyası hansıdır?

A) təhsilverici, tərbiyəedici

B)perspektiv, epizodik

C)sistematik, kurslararası

D) perspektiv , kurslararası

E) sistematik, tərbiyəedici

6. Aşağıdakılardan hansı beyin həmləsinin iş gedişinə aiddir?

1. Müəllim həll olunmalı problemi elan edir

2. Aparıcı müəyyənləşdirilir

3. Cütlərdən yazdığı məlumatı təqdim etməyi xahiş edilir və sol sütun bütün qrupun razılaşdığı məlumat qeyd edilir

4. Bütün qrup bu problemin həllinə cəlb olunur

5. Qısa vaxt ərzində bütün fikir və təkliflər aparıcı “generator tərəfindən qeyd olunur

6. Şagird mətni oxuyur

A) 1,3,4,5

B)2,3,4,6

C) 1,2,4,5

D)1,2,3,4

E)4,3,5,1

7. Fənlərarası əlaqənin tiplərinin təsnifatı formaları hansı sırada düzgün göstərilmşidir?

1. Perspektiv əlaqələr

2. Epizodik və sistematik əlaqələr

3. Fəndaxili əlaqələr

4. Kurslararası əlaqələr

5. Ətraf aləmlə əlaqələr

A) 2,3,4


B)1,2,3

C) 1,2,4


D)3,4,5

E)1,2,5


8. İnteqrasiyanın səviyyələrini göstərin

I fəndaxili

II fəsil daxili

II fənlərarası

IV mövzulararası

V fənlərüstü

A) I, III, V

B)I,II,III

C)I,II,IV

D)III,IV,V

E)I,IV,V

9. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

1. Kurslararası əlaqələr

2. Təlim keyfiyyətləri

3. Epizodik və sistematik əlaqələr

4. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi

5. Perspektiv əlaqələr

6. Bioloji proseslər

7. Birtərəfli, ikitərəfli və üçtərəfli əlaqələr

A) 4,5,6,7

B)2,3,4,5

C)3,4,5,6

D) 1,3,5,7

E)1,3,4,6

10. Müasir dünya təcrübəsində, əsasən inteqrasiyanın neçə səviyyəsi fərqləndirilir?

A) 3


B)5

C)6


D)1

E)2


11. Müasir dünya təcrübəsində əsasən inteqrasiyanın səviyyələri hansılardır

A) kurslararası inteqrasiya

B) fəndaxili, fənlərarası və fənlərüstü inteqrasiya

C)bioloji proseslərin inteqrasiyası

D)canlıların quruluşunun inteqrasiyası

E)epizodik inteqrasiya

12. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə aşağıdakı təsnifat formaları verilmişdir. Hansı variant uyğun deyil?

A) İnduktiv əlaqələr

B) Mənimsəmə ilə əlaqədar fənlərarası əlaqələr

C)Perspektiv əlaqələr

D)Epizodik və sistematik əlaqələr

E) təlim-tərbiyə məqsədi ilə tətbiq edilən əlaqələr

13. Fənlərarası (inteqrasiya) əlaqənin hansı funksiyaları vardır?

A) inteqrativ, təhsilverici, inkişafetdirici

B)təhsilverici, bilikverici, inkişafetdirici

C)istiqamətverici, təhsilverici, tərbiyəedici

D) təhsilverici, tərbiyəedici, inkiaşfetdirici

E) inteqrativ, tərbiyəedici, təhsilverici

14. Dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə səviyyəsi fərqləndirilir və hansılardır?

A) 3, fənlərarası, fənndaxili, fənlərüstü

B)2, fənlərarası, fəndaxili

C)3, fənlərarası, inteqrasiya, induktiv

D)2, fəndaxili, fənlərüstü

E)2, fənlərüstü, inteqrativ

15. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnifat formalarına aid deyil?

A) epizodik əlaqələr

B)perspektiv əlaqələr

C)kurslararası əlaqələr

D) Kurslardaxili

E)birtərəfli, ikitərəfli, üçtərəfli əlaqələr

16. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?

1- düzgünlük

2- şüurluluq

3- əyanilik

4- ifadəlilk

5- müasirlik

6- ardıcıllıq

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4,6

E) 1, 2, 3, 4

17. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?

1- şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2- fəal idrak

3-təlim prosesi

4- inkişaf etdirici təlim

5- qabaqlayıcı təlim

6- cəlbedici təlim

7- təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi

8- əməkdaşlıq

9- dioloji təlim

10-fənnyönümlü

A) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 3, 4, 6, 8, 9

E) 3, 4, 6


18. Verilənlərdən hansı məzmun standartına aiddir?

A) Bilik və fəaliyyət

B) Struktur və məzmun

C) Proses və fəaliyyət

D) Strategiya və standart

E) Deklerativ##num=5//level=1//sumtest=22 //name=// Qiymətləndirmənin aparılması

1. Bunlardan hansı alt-standartı səciyyələndirmir?

A) təlim strategiyalarının seçilməsinə şərait yaradır

B) 3 rəqəmlə ifadə olunur

C) əsas standartdakı məlumatı aydınlaşdırır

D) 2 rəqəmlə ifadə olunur

E) rəqəmlə ifadə olunur


Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK204%20Biologiya%20(qiyabi)
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> B – qarışıq variant
KREDİT -> ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya
FK204%20Biologiya%20(qiyabi) -> ##Fakültə: Biologiya ##İxtisas: Biologiya

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə