##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycanYüklə 0,65 Mb.
səhifə2/4
tarix11.02.2020
ölçüsü0,65 Mb.
#102091
1   2   3   4

2. Fəal təlim nəyə əsaslanır?

A) Hamısına.

B) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə. Şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə. Problemli şəraitin yaranmasına.

C) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına.

D) Heç birinə.

E) Təfəkkürün inkişafına. Təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə. Əməkdaşlığa.3. Hansı fikir qiymətləndirmə sisteminin xüsusiyyətlərinə aid deyil.

A) Faydalı əks əlaqə tam təmin olunmur

B) Şagirdin məntiqi təfəkkürünün inkişafını təmin edir

C) Nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsini təmin edir

D) Şagirdlər qiymətləndirmə meyarlarından xəbərdar olur

E) Müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə edir


4. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?

A) Milli və məktəbdaxili qiymətləndirmə

B) Pedaqoji tələblərə uyğun beynəlxalq qiymətləndirmə

C) Beynəlxalq və məktəbdaxili qiymətləndirmə

D) Beynəlxalq, milli və məktəbdaxili qiymətləndirmə

E) Kurikulumyönümlü milli qiymətləndirmə


5. Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsində səmərəli əks əlaqəni təmin edən komponent hansıdır?

A) qiymətləndirmə məlumatları, qiymətləndirmə nəticələri

B) biliklərin tətbiqi

C) şagird naliyyətinin izlənilməsi

D) təlim prosesində qərarların qəbulu

E) bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

6. Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi hansı dövlət sənədlərində öz əskini tapıb?

A) dərslikdə

B) qəhsil qanununda

C) təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında

D) qiymətləndirilmə konsepsiyasında

E) dərs vəsaitlərində


7. Qiymətləndirmə vasitələrini seçin:

1- prosesdir

2- şagirdə imkan verir

3- müşahidə edilə bilir

4- məqsədəuyğundur

5- səmərəlidir

6- qeydə alına bilir

7- təhlil edilə bilir

8- tətbıq edilə bilir

9- bilik, bacarıq və dəyərləri nümayiş etdirə bilir..

A) 2, 3, 4, 5,6

B) 4, 3, 2, 5,8,9

C)1, 3, 4, 2, 7

D) 1, 2, 3, 6,7,9

E)1, 4, 2, 3, 6,8
8. Aşağıda göstərilənlərdən hansı qiymətləndirmənin prinsiplərinə aiddir?

A) orjinallıq

B) obyektivlik

C) proqnostik

D) perspektivlik

E) səfərbəredici


9. BSQ-nın xüsusiyyətlərini seçin

1-bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

2- qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

3-BSQ-nın keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir

4- Yarımilin sonunda keçirilir

5- BSQ-nın keçirilmə tarixi illik planlaşdırmada nəzərdə tutulur

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5
10. Formativ qiymətləndirmə vasitələrinə aid olanları məntiqi ardıcıllıqla göstər

1- yazı işləri

2- test tapşırıqları

3- meyar cədvəli

4- mətn

5- müşahidə vərəqləri6- çalışmalar

A) 5, 6, 4, 1, 3, 2

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 6, 5, 1

D) 1, 3, 5, 6

E) 5, 6, 4, 1, 2


11.İnternetdən lazım olan resursun axtarışı üçün istifadə edəcəyiniz ardıcıllığı müəyyən edin

1- müxtəlif saytların materialları ilə tanış olmaq

2- brauzerə daxil olmaq

3- resursun adını yazmaq

4- Google.az saytını qeyd etmək

A) 2, 1, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 4, 3, 1

E) 4, 2, 3, 1


12. Diaqnostik qiymətləndirmənin vasitələrinə aid olanları göstərin:

1- söhbətlər

2-müəllimin sorğu vərəqi

3- çalışmalar

4- müəllimin qeydiyyat vərəqi

5- müəllimin öyrənmək istədiyi məsələnin yazıldığı vərəq

6-tapşırıqvermə

7-müşahidə

8-müsahıbə

A) 2, 3, 4, 5,8

B) 3, 4, 6, 1, 2

C) 1, 2, 3, 5,7

D) 1, 5, 4, 3, 7

E) 1,2,3,4,5


13. Şagirdin özünüqiymətləndirməsi hansı yollarla formalaşır?

1- özünümüşahidə, özünütəhlil, müqayisə

2- özünüdərketmə

3- özünüqiymətləndirmə, özünənəzarət

4- özünüidarə, müsahibə

5- müqayisə, müşahidə

A) 1, 3

B) 2, 4


C) 2, 5

D) 3, 4


E) 2, 3
14. Qiymətləndirmədə səmərəli əsk əlaqəni təlim edən komponentləri seçin.

1- qiymətləndirmə məlumatları

2- fəal təlim metodları

3- qiymətləndirmə nəticələri

4- qavrama və möhkəmlətmənin rolu

5- qiymətləndirmə standartları

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5
15. Formativ qiymətləndirmənin məzmununa aid olanları seçin.

1- şagirdlə nailiyyətlərini və fəaliyyətini izləyir

2- qiymətləndirmə davamlı və qısa müddətli olur.

3- qiymətləndirmə buraxılış siniflərdə yekun attestasiya formasında aparılır.

4-şagirdlərin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə imkan yaradır.

5- məzmun standartları əsasında qiymətləndirmə meyarları müəyyən olunur.

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 5

16. Qeyri-verbal hədiyyə nəyə deyilir

A) şagirdlərə sərbəst yanaşmaq

B)yazı vasitəsilə ötürmək

C)şifahi danışıq dili ilə uşaqları başa salmaq

D) hərəkətlər və mimika vasitəsi ilə mehriban hissləri və ya hədiyyəni təsvir edib, dairə şəklində onları ötürmək

E)şagirdlərin yaşını nəzərə almaq
17. Təsnifatı keçirdikdən və refleksiya vasitəsi ilə onun əsasını tapdıqdan sonra necə alqoritm çıxarılır

1 – təsnifatı keçirmək üçün obyekt çoxluğunun müəyyənləşdirilməsi

2 – ev tapşırığı vermək

3 – təsnifatın əsası kimi hansısa bir əlamətin çıxarılması

4 – ümumiləşdirmə və nəticə çıxarmaq

5 – çıxarılan əlamətə görə verilən obyekt çoxluğunun qruplara bölməsi

A) 1,3,5

B)2,4,5


C)1,2,4

D)3,4,5


E)1,2,5

18.“Heyvanlarda böyümə və inkişaf” mövzusunda hansı fənlərarası əlaqədən istifadə etmək olar?

A) tarix, sosiologiya

B) informatika, fizika, coğrafiya

C)trm, ttm

D)yaş psixologiyası, bitki fiziologiyası

E)musiqi, ədəbiyyat
19. Ziqzaq və ya mozaika metodunun əhəmiyyəti hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?

1 – məntiqi, tənqidi, müstəqil düşünməni inkişaf etdirir

2 – qısa vaxt ərzində interaktiv şəkildə mövzunu əhatəli keçməyə imkan verir

3 – şagirdlərdə özünə inam hissini passivləşdirir

4 – fərdi və qrup məsuliyyətini zəiflədir

5 – mübahisə, ünsiyyət, qrupdaxili qarşılıqlı əlaqə formaları inkişaf etdirir

A) yalnız 1, 2

B)1,3,5


C)2,4

D)1,2,3,4,5

E) 1,2,5
20. İKT vasitəsi ilə...

I – dünyanın geniş informasiya bazasına daxil olmaq imkanları insan məlumatları qısa vaxtda əldə etməklə

II – induktiv vərdişlərin inkişafını təşkil etmək

III – deduktiv düşünmənin inkişafına şərait yaratmaq

IV – tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişafına mənfi təsir göstərir

V – təlim və tədris prosesinin keyfiyyətini azaldır

A) I,II,III

B)I,III,V

C)II,IV

D)IV,V


E)I,III,IV

21. Biri qiymətləndirmənin komponentlərinə aid deyil:

A) təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici

rolunun təmin edilməsi

B) qiymətləndirmə məlumatları

C) məlumatların toplanması

D) qiymətləndirmə standartları

E) qiymətləndirmə nəticələri

22. Qiymətləndirmədə təlim prosesinin sadələşdirilmiş modelini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər.1- öyrədici mühit

2- təlimin məzmunu

3- təlim üsulları

A) 2,3,1


B) 1,3,2

C) 3,1,2


D) 2,1,3

E) 3,2,1


##num=6//level=1//sumtest=22 //name=// Qiymətləndirmənin növləri
1.Rublik haqqında səhv fikri göstərin.

A) holistik rublik şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəssürat yaradır.

B) rublik qiymətləndirmənin həm üsulu,həm də vasitəsidir.

C) rublikin 2 növü var: analitik və holistik

D) analıtik rublik daha sürətli,holistik rublik isə ləngdir

E) analitik rublik şagirdin çoxşaxəli aspektləri üzrə ayrı-ayrı qiymətlər təyin edir.

2. “Nəzərdə tutulmuş məqsədlə qiymətləndirmə arasında uzlaşma təmin olunur.” Bu qiymətləndirmənin hansı prinsipinə aiddir?

A) relevantlıq

B) orjinallıq

C) etibarlılıq

D) praktiklık

E) məqsəsəuyğunluq

3. Hansı qiymətləndirmə və dəyərləndirmə metodu deyildir?

A) şifahi sorğu

B) müsahibə

C) eksperiment

D) tapşırıqvermə

E) müşahidə

4. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyildir?

A) məzmun

B) kəmiyyət

C) keyfiyyət

D) vaxt

E) standart5. Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas prinsiplərini seçin.

1- məqsədəuyğunluq

2- əyanilik

3- sistemlilik və ardıcıllıq

4- qarşılıqlı dəyərləndirilmə və etibarlılıq

5- inkişafyönümlülük

6- qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdarlıq

A) 1,4,5,6

1, 5, 6, 4

B) 1, 2, 4, 5

C) 2, 3, 4, 6

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 5, 6, 4

6. Şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsinin prinsiplərini məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1- təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi

2- məqsədəuyğunluluq

3- toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi

4- təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmini

5- qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq

A) 2, 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 3, 1, 5, 2, 4

D) 1, 3, 5, 2, 4

E) 2, 3, 5, 1, 4


7. Yeni qiymətləndiməyə aid olanları seçin.

1- əsas məqsəd qiymət yazılması və yalnız biliyin qiymətləndirilməsidir

2- faydalı-əks əlaqənin təmin ediməsidir

3- özünüqiymətləndirməyə yol

4- şagirdlərin təlim nəticələrini müxtəlif səviyyələrdə nümayiş etdirmək imkanının olmasıdır

5- bilik, bacarıq, vərdiş və eləcə də prosesin qiymətləndirilməsi

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 5, 1, 2

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

8. Qiymətləndirmədə obyektivliyi təmin edən şərtləri ardıcıl göstər:

1- qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı

2- şagirdin özünüqiymətləndirilməsi

3- qiymətləndirmə meyarları ilə şagirdin tanış olması

A) 3, 2, 1

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 1, 2, 3

E) 3, 1, 2

9. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

A) şifahi

B) gözəyarı

C) uzunmüddətli

D) sürətli

E) yazılı

10.Formativ qiymətləndirmənin metodları və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1- portfolio sistemi

2- müsahibə

3- kağız üzərində tapşırıqlar

4- özünüqiymətləndirmə vərəqləri

5- qrupdaxili qiymətləndirmə

a- şagirdə aid olan sənədlər qovluğu

b- şagirdin nə danışmaq və düşünmək, istədiyini öyrənmək məqsədilə aparılan iş

c- kağız üzərində öz suallarını və problemlərini yazırlar

d- meyarlar yazılmış vərəqlər vasitəsilə qiymətləndirmə aparılır

e- şagirdlər həm özlərini, həm də yoldaşlarını “+” və “-“ işarələri ilə qiymətləndirirlər

A) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e

B) 1c, 2a, 3a, 4e, 5d

C) 1a, 2b, 3c, 4e, 5d

D) 1e, 2b, 3c, 4d, 5a

E) 1a, 2a, 3c, 4e, 5a

11. Ev tapşırığının əhəmiyyətini müəyyən edin:

1-Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir.

2-Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.

3-Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır

4-Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A) 2,3,4


B) 1,2,3

C) 1,3,4


D) 1,2,3,4

E) 1,2,4
12. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqə vasitəsi olan komponentlər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.

1- məlumatların toplanması

2-qiymətləndirmə nəticələri

3- qiymətləndirmə standartları

a- tədris prosesinin planlaşdırılması

b- təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək

c- şagird tapşırıqlarının yoxlanılması

d- fənn kurikulumlarının icra keyfiyyəti həyata keçirilir

A) Id, IIa, IIIb

B) Ia, IIb, IIId

C) Ib, IIa, IIId

D) Ic, IIa, IIIb

E) Id, IIb, IIIc

13.Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A) diaqnostik qiymətləndirmə

B)formativ qiymətləndirmə

C) milli qiymətləndirmə

D)kiçik summativ qiymətləndirmə

E) Böyük summativ qiymətləndirmə


14. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A) söhbət, test tapşırıqlarının nəticələri

B)tapşırıqlar, təqdimatlar

C)şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, müsahibə

D) müşahidə, sorğu

E)şifahi təqdimat, tapşırıqlar

15.Böyük summativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərin seçin:

1 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

2 – təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək

3 – Yarımilin sonunda keçirilir

4 – bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

A) 1,2


B)2,4
C)1,4

D) 1,3


E)2,3

16.Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A) diaqnostik, formativ, summativ

B)yarımililk, illik, diaqnostik

C)diaqnostik, formativ, illik

D)yarımillik, illik, summativ

E)formativ, şifahi, pratik

17.Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) şagirdlərin özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək

B) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək

C) Təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək

D) şagirdlərin tədirs vahidiinn sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq

E)şagirdlərin mövzunun sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq

18.Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A) xüsusi komissiya

B)məktəb direktoru

C) fənn müəllimi

D)direktor müavini

E)fənn üzrə mteodist

19.Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A) şagirdin təlim prsoesində irəliləyininin izlənməsi

B)yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi


C) mövzuların sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

D)fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E)məktəbdə təlimin səviyyəsini üməyyənləşdirmək
20. Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A) dəps ilinin əvvəlində

B)yarımilin sonunda

C)dərs ilinin sonunda

D)bölmənin sonunda

E)6 həftədən gec olmayaraq

21. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri nə vaxt və harada qeyd olunur?

A) müəlilmin qeyd dəftərində

B)xüsusi jurnalda

C) məktəbin arxiv kitabında

D) keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında

E) qiymətləndirmə kitabında

22. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

A) 3


B)2
C)5

D)1


E)4

##num=7// level= 1// sumtest 25 // name=// Fəal təlim metodları.”Beyin həmləsi”


1. Auksion metodunda məqsəd:

1 – cisim və hadisənin xüsusiyyətlərini öyrənmək

2 – bilikləri aktuallaşdırmaq

3 – şagirdlərin keçmiş biliklərini müəyyənləşdirmək

4 – qaydaları izah etmək

5 – qaydalar izah olunmur

A) 4,5

B)2,4,5


C) 1,2,3,4

D)heç biri

E)1,3,5

2. Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün hansı meyarlardan istifadə olunur?  1. Sualların sayı

  2. Məntiqi ardıcıllığı

  3. Originallığı

  4. Təsviri və ya dərin suallar

  5. Sualın məzmununun əhəmiyyətliyinin dərəcəsi

A) yalnız 1

B)heç biri

C)yalnız 2,3

D)yalnız 4,5

E) hamısı

3. Fəal təlim metodlarını seçir:

1 – BİBÖ

2 – Kollektivlə iş

3 – qruplarla iş

4 – söz assosiasiyası

5 – anlayışın çıxarılması

6 – qərarlar ağacı

A) 1,3,4,5

B)3,4,5,6

C)1,4,5,6

D)1,3,5,6

E)1,2,3,4

4. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnifat formalarını seçin:

1– fəndaxili əlaqələr

2- Perspektiv əlaqələr

3– epizodik və sistematik əlaqələr

4- Fənlərüstü inteqrasiya

5-Kurslararası əlaqələr

A)2,3,5


B)3,4,5

C)2,4,5


D)1,2,3

E)2,3,4


5. Aşağıda verilmiş fikir hansı metodun açıqlamasıdır?

Verilmiş əsas anlayışa aid şagirdləri bacardıqları qədər söz assosiasiyaları (anlayışlar, hadisələr, xüsusiyyətlər və s.) tapmağa və ideyalar arasında əlaqələr barədə düşünməyə istiqamətləndirir

A) BİBÖ

B) klaster (şaxələndirmə)C)suallar

D)müzakirə

E)Venn diaqramı

6. Venn diaqramı nədir?

A) iş üsulu

B)dərs forması

C)təlim metodu

D)dərs nümunəsi

E)iş vərəqi

7.Aşağıdakı metodlardan hansı fəal təlim metodlarıdır?

A) karusel, şifahi

B) karusel, bibö

C)şifahi, əyani

D)klaster, praktik

E)əyani, beyin həmləsi

8. Beyin həmləsi metoduna aid verilənlərdən hansı yanlışdır?

A) fəal təlim metodudur

B)əqli hücumda deyilir

C)şagirdlərin yaradıcılığını stimullaşdırmağa kömək edir

D) Yalnız dərsin sonunda tətbiq olunan metoddur

E) məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir

9.Fəal təlim metodlarına hansı aid deyil?

A) Auksion

B)BİBÖ


C) beyin həmləsi

D)klaster

E)mühazirə

10. Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə etmək olar: Hansı variant uyğun deyil?

A) sualların çətinliyi

B) orijinallığı

C)məntiqi ardıcıllığı

D)sualların sayı

E)sualların məzmununun əhəmiyyətliliyinin dərəcəsi
11. Fəal təlim metodlarına hansı aid deyil?

A) klaster

B) beyin həmləsi

C)BİBÖ


D)auksion

E) mühazirə

12. Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə etmək olar: Hansı variant uyğun deyil?

A) Sualların çətinliyi

B) sualların sayı

C)orijinallığı

D)məntiqi ardıcıllığı

E) sualların məzmununun əhəmiyyətliliyinin dərəcəsi

13. “Beyin həmləsi” metodu 1953-cü ildə kim tərəfindən təklif olunmuşdur

A) A.Asborn

B)M.Mehdizadə

C)A.Abdullayev

D)M.A.Danilov

E)Ə.A.Ağayev

14. Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün hansı meyarlardan istifadə etmək olar?

1 – sualların sayı

2 – sualların mürəkkəblik dərəcəsi

3 – orijinallığı

4 - ənənəviliyi

5 – məntiqi ardıcıllığı

A) 1,2,3

B) 1,3,4


C),3,4

D)3,4,5


E)1,4,5

15.BİBÖ-də cədvəl qurarkən hansı başlıqlar yazılır:

1– bilirəm

2- Bilmək istəmirəm

3 – bilmək istəyirəm

4 – biz nəyi bilmirdik

5 – biz nəyi öyrəndik?

A)1,3,5


B)1,2,3

C)1,2,4


D)1,4,5

E)2,3,4


16. Hansılar müasir dərsin mərhələləridir?

1 – motivasiya

2 – sinfin təşkili

3 – tədqiqatın aparılması

4 – yeni dərsin izahı

5 – informasiya mübadiləsi

6 – köhnə mövzunun sorğusu

7 – informasiya müzakirəsi

8 – nəticə və ümumiləşdirmə

9 – ev tapşırıqları

10 – yaradıcı tətbiqetmə

11 – qiymətləndirmə

A) 1,3,4,7,8,10,11

B) 1,2,4,7,8,10,11

C) 2,3,6,7,9,10,11

D) 1,2,34,5,6,7

E) 2,4,5,6,7,8,9

17. Bunlardan hansı alt-standartlı səciyyələndirmir?

A) əsas standartdakı məlumatı aydınlaşdırır

B) 2 rəqəmlə ifadə olunu

C) 3 rəqəmlə ifadə olunur

D)təlim strategiyalarının seçilməsinə şərait yaradır

E)rəqəmlə ifadə olunmur

18. Müasir fənn kurikulumlarırının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin

1- bilikyönümlü

2 – şəxsiyyətyönümlü

3 – müəllimyönümlü

4 – təklifyönümlü

5 – tələbyönümlü

6 – şagirdyönümlü

A) 1,2,4,6

B)1,3,4,6

C) 2,5,6

D)3,5,6


E)1,4,5

19. Düzgün cavabları tapın:

I – Fənnin məzmunu

II – Milli kurikulum

III – Fənn kurikulumu

Yuxarıdakıları aid olanları tapın

1 – təhsil pillələri və fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri

2 – siniflər üzrə ümumi təlim nəticələri

3 – məzmun xətləri

4 – məzmun standartları

A) I-3,4 II-1, III-2

B) I-1,2; II-3; III-4

C)I-1,3; II-2; III-4

D)I-2; II-3; III-1,4

E)I-1, II-2; III-3,4

20. Bunlardan hansı fənnin məzmununa aiddir?

A) məzmuna qoyulanlar

B) məzmun xətləri, məzmun standartları

C)fənnin məqsədi

D)əsas qiymətləndirmə növləri

E)məzmun standartları

21.“________________ təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən konseptual sənəddir”. Nöqtələrin yerinə uyğun sözü seçin

A) kurikulum

B)fəal təlim

C) fasilitator

D)məzmun xətti

E)məzmun standartları

22.Şagirdlərin idraki prosesinin inkişafını seçin

1 – təfəkkür

2- hafizə

3 – şagirdin sosial-psixolojisi

4 – diqqət

5 – emosional-iradi

6 – təxəyyül prosesi

7 – bilik, bacarıq vərdişləri

A) 1,2,4,6,7

B) 1,2,3,4,5

C) 2,3,5,6,7

D)3,4,5,6,7

E)1,3,4,5,7

23.Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin

1 – bilikyönümlüdür

2 – şəxsiyyətyönümlüdü

3 – müəlilmyönümlü

4 – təklifyönümlü

5 – tələbyönümlü

6 – şagirdyönümlü

A) 1,4,5


B) 2,5,6

C) 2,3,4


D)3,4,5

E)1,2,4


24.Təhsil kurikulumları müxtəlif növlərdə olur. Onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 – fənyönümlü

2 – şəxsiyyətyönümlü

3 – nəticəyönümlü

a- kurikulumlar konkret fənn üzrə standartları əhatə edir

b – kurikulumlar təhsildə əldə ediləcək nəticələri onlarla bağlı bacarıq və vərdişləri əhatə edir

c – kurikulular şəxsiyyət üçün vacib keyfiyyətləri – həyati bacarıq və vərdişləri, təhsildə əldə ediləcək nəticələri əldə edir

e – kurikulumlar təhsildə əldə ediləcək nəticələri (fənlər, siniflər və təhsil pillələri üzrə) əhatə edir

A) 1b, 2a, 3c

B)1b, 2a, 3c

C) 1a, 2c, 3b

D) 1c, 2e, 3a

E)1c, 2a, 3 b

25.Milli kurikuluma aid olanları seçin

1 – müəllimyönümlülük

2 – şagirdyönümlülük

3 – nəticəyönümlülük

4 – məzmunyönümlülük

5- inteqarvtivlik

6 – təklifüönümlülük

7 – tələbyönümlülük

A) 2,3,4,5

B)1,4,6,7

C)3,4,5,6

D)4,5,6,7

E)2,5,6,7


##num=8//level=1//sumtest=25//name=// Müzakirə metodları.
1. Fəal təlim metodlarını seçin

1 – BİBÖ


2 – Beyin həmləsi

3 – mühazirə

4 – laboratoriya işi

5 – diskussiya

A) 1,3,5

B)3,4,5


C)2,3,4

D) 1,2,4


E)2,4,5

2.Beyin həmləsi metodunda işin gedişi aşağıdakılardan hansıdır

1 – müəllim həll olunmalı problemi elan edir

2 – 1953-cy ildə Amerika psixoloqu tərəfindən tapılmış metoddur

3 – aparıcı müəyyənləşdirilir

4 – nəyi bilirik, nəyi bilmək istəyirik, nəyi öyrənmək istəyirik məsələlərini həll edin

5 0 bütün qrup bu problemin həllinə cəlb olunur

6 – şaxələndirilmə aparılır

A)1,3,5

B) 2,3,4


C)2,4,6

D)1,2,3


E)3,4,5

3. Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün hansı meyarlardan istifadə edilir

1 – sualların sayı

2 – sualların vaxtı

3 – orijinallıq

4 – hörümçək toruna oxşaması

5 – təsviri və ya dərin suallar

6 - əqli hücum etməsi

7 – məntiqi ardıcıllığı

A) 2,4,6,7

B) 1,3,5,7

C)1,2,3,4

D)2,3,6,7

E)3,4,5,6

4. “Əqli hücum” metodu neçənci ildə təklif olunub?

A) 1953


B)1900

C)1802


D)1960

E)1999


5. Auksion metodunda verilmiş variantlardan hansı məqsəd sayıla bilməz?

A) qaydaları izah etmək

B)bilik və anlamanı müəyyənləşdirmək

C) mütaliə etmək

D)bilikləri aktuallaşdırmaq

E)dinləmə mədəniyyətini inkişaf etdirmək

5. A.Osborn tərəfindən ideyaların yaradılması və məsələlərin həlli vasitəsi kimi hansı metod təklif edilmişdir, neçənci ildə?

A) beyin həmləsi, 1953

B)BİBÖ, 1953

C)Auksion, 1967

D)Klaster, 1988

E)BTBÖ, 1967

6. uyğunluğu müəyyən edin

I-Beyin həmləsi 1 – şaxələndirmə

II-klaster 2 - əqli hücum

III – Venn diaqramı 3 - sorğu

4 – fərqli və oxşar cəhətlər

A) I-1,2, II-3, III-4

B)I-1, II-2, III-3

C)I-2, II-4, III-1,3

D) I-2,3; II-1, III-4

E)I-3, II-1,2, III-4

7. Auksion metodunda məqsəd aşağıdakılardan hansıdır?

1 – bilik və anlamanı müəyyənləşdirmək

2 – cütlərdən istifadə etmək

3 – bilikləri aktuallaşdırmaq

5 – şagirdlərin mətni oxuması

6 – dinləmə mədəniyyətini inkişaf etdirmək

A) 1,3,6

B)1,2,3


C)2,3,4

D)2,3,5


E)2,3,6

8.BİBÖ metodunun açıqlaması nədir?

A) nəyi bilirik, nəyi istəyirik bilək, nəyi öyrəndik

B)şaxələndirmə

C)motivasiyanı

D)tədqiqatın aparılmasını

E)diaqram qurmağı

9.Fəal təlim metodunu seçin

A) klaster

B)axtarış

C)şifahi şərh

D)əyani


E)praktik

10. Diskussiya metodunda işin gedişi hansı mərhələlərdən ibarətdir?

1 – şagirdlərə müzakirə qaydalarını xatırlatmaq

2 – şagirdləri yarımdairəvi və ya dairəvi şəkildə otuzdurmaq

3 – reqlementə riayət

4 – xanaları krasvordda həll edib doldurmaq

5 – müzakirə mövzusunu aydın şəkildə, şagirdlər öz ideyalarını yada edə bidəcək tərzdə təqdim etmə

6 – suallar “bəli”, “xeyir” şəkildə olmalıdır

A) 2,3,5

B)1,3,4


C)2,4,6

D) 1,2,5


E)1,3,6

11. “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə də öyrənilməlidir” sözləri kimə məxsusdur?

A) Y.A.Komenski

B)Ə.M.Hüseynov

C)F.Rzabəyli

D)M.İsaxov

E)B.E.RAykov

12. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnifat formalarına aid deyil?

1 – kurslararası əlaqələr

2 – perspektiv əlaqələr

3- epizodik və sistematik əlaqələr

4 – fəndaxili əlaqələr

5 - əsası dərslik materialı olan əlaqələr

A) 2,5


B)1,2

C)2,3


D)3,4

E) 4,5


13....... metodu – 1953-cü ildə Amerika psixoloqu A.Osborn tərəfindən ideyaların yaradılmvası və məsələlərin həlli vasitəsi kimi təklif edilmişdir.

A) “Beyin həmləsi”

B) BİBÖ

C)auksionD)klaster (şaxələndirmə)

E)suallar


14. Cisim və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrənmək, bilik və anlamanı müəyyənləşdirmək, bilikləri aktuallaşdırmaq, təhlil proseslərini inkişaf etdirmək.... metodu hansı metoda məxsus xüsusiyyətdir?

A) beyin həmləsi

B)BİBÖ

C)suallarD) Auksion

E)insert


15. Klasterin məqsədi nədir

A) şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək

B)şagirdlərə əvvəlki bilik, təcrübə və yeni biliklər arasında əlaqə yaratmaq

C)cisim və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrənmək

D) Problemin həlli yollarını araşdırmaq

E) bilikləri aktuallaşdırmaq

16. Beyin həmləsi metodu eyni zamanda nə adlanır?

A) əqli hücum

B) məntiqi təfəkkür

C) təlimat

D)BİBÖ

E)Aparıcı ideya17. Fəal təlim metod və texnikaları hansılardır?

A) auksion

B)beyin həmləsi

C) hamısı

D)BİBÖ

E)heç biri18. İllik planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı hansı sənədlərə istinad etməlidir:

1) Dərslik

2) Tədris planı

3) məzmun standartı

4) Müəllim üçün vəsait

5) qiymətləndirmə standartı

A) hamısı

B) 5, 3


C)2,4

D) 1, 2, 3

E)2, 4, 5

19. Təlim modelinin neçə əsas komponenti var?

A) 1

B) 4


C)3

D)6


E)2

20. Təlim modelinin 4-cü əsas komponenti hansıdır

A) Öyrədici mühit

B)təlimin məzmunu

C) Qiymətləndirmə

D)Təlim metodları

E) motivasiya

21.Kurikulum nədir?

A) standart

B) konseptual sənəd

C) planlaşdırma

D)qiymətləndirmə

E)nəticə

22. Təlim modelinin komponentlərinə aiddir?

1. Təlimin məzmunu

2. Təlimin metodları

3. Öyrədici mühit

4. Qiymətləndirmə

5. Təlim üsulları

6. Müəllim üçün vəsait

A) 1, 4, 5, 6

B)3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4

D)2, 3, 4, 5

E)1, 3, 5, 6

23. İlkin planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1. Məzmun standartları

2. Qiymətləndirmə standartları

3. Tədris planı

4. Dərslik

5. Müəllim üçün vəsait

6. şagirdlərin maraqları

7. Şagirdlərin psixoloji vəziyyəti

A) 1,2,3,4,6

B) 1,2,3,4,7

C) 1,2,3,4,5

D)2,3,4,5,6

E)3,4,5,6,7

24. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istina edə bilməz?

I - məzmun standartları

II – Tədris planı

III – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

IV – Testlər

V – Qiymətləndirmə standartları

A) II,III

B)yalnız III

C)III,IV,V

D) I, II


E) III, IV

25. Fəal dərsin hansı növləri var və deyilən mülahizələrdən hansı düzgün qeyd olunub?

I - İnduktiv

II - Qeyri-fəad

III – Deduktiv

1. İnduktiv tədqiqat xüsusi biliklərdən ümumi biliklərə doğru irəliləyir

2. Deduktiv tədqiqat xüsusidən ümumiyə doğru irəliləyə biliklərdir

3. İnduktiv tədqiqat yeni mövzunun keçirilməsi zamanı istifadə olunur

4. Deduktiv tədqiqat mövzunun möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə tətbiq olunur

5. Qeyri-fəal tədqiqat hadisə haqqında ümumi nəticəyə gəlməyi nəzərdə tutur.

A) I-3, II-5

B) I-1,3, II-2, 5

C)I-1, III-2

D) I-1, 3, III-4

E) I-1,3, II-5, III-4


Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK204%20Biologiya%20(qiyabi)
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> B – qarışıq variant
KREDİT -> ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya
FK204%20Biologiya%20(qiyabi) -> ##Fakültə: Biologiya ##İxtisas: Biologiya

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə