##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=4//level=1//sumtest=11//name=33 Fənn kurikulumlarının strukturu vəxarakterik xüsusiyyətləriYüklə 1,03 Mb.
səhifə3/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
#101998
1   2   3   4   5   6   7

##num=4//level=1//sumtest=11//name=33 Fənn kurikulumlarının strukturu vəxarakterik xüsusiyyətləri

1. Fənn kurikulumunun strukturuna aid olmayan hansıdır?

A) Təlim strategiyaları

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

C) Tədris planı

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

E) Məzmun standartlarının şərhi

2. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

A) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, mövzuların tədrisi ardıcıllığı

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları, bilik, bacarıq və

vərdişlərin həcmi

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, muəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına

dair nümunələr, bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

E) Fənnin məqsədi, məzmunu, planlaşdırılması, mövzuların tədrisi ardıcıllığı

3. Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinə uyğun olanı göstərin.

A) Nəticəyönümlüdür

B) Bilikyönümlüdür

C) Müəllimyönümlüdür

D) Fənyönümlüdür

E) Bilikyönümlüdür

4. Tələbyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

B) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması

C) Şagirdin tələbatının nəzərə alınması

D) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması

E) Dövlətin tələbatının nəzərə alınması

5. Nəticəyönümlülük dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərin nəticələr formasında əvvəlcədən

müəyyənləşdirilməsi

B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

C) Fəaliyyətin təhsilalanın potensial imkanlarının inkişafına yönəldilməsi

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) Təhsilalanın həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin

formalaşdırılması

6. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?

A) Məzmun standartı

B) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

C) Məzmun xətti

D) Ümumi təlim nəticələri

E) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblər

7. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil?

A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

B) Təhsilin məzmunu

C) Təlim strategiyaları

D) Şagird nailiyylərinin qiymətləndirilməsi

E) Məzmun standartlarının şərhi

8. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.

1 – Bilikyönümlü

2 – Şəxsiyyətyönumlu

3 – Müəllimyönümlü

4 – Təklifyönümlü

5 – Tələbyönümlü

6 – Şagirdyönümlü

A) 2, 5, 6

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 4

9. Aşağıdakılardan hansılar fənnin məzmununa aiddir.

1 - Fəaliyyət xətləri

2 - İnkişafyönümlülük

3 - Ümumi təlim nəticələri

4 - Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5 - Müzakirələr

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 5

10. Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri hansılardır?

1 – Nəticəyönümlü

2 – Bilikyönümlü

3 – Şagirdyönümlü

4 – Müəllimyönümlü

5 – İnteqrativlik

6 – Təklifyönümlü

7 – Tələbyönümlü

8 – Fənyönümlü

A) 2, 4, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 6, 8

D1, 3, 5, 7

E) 3, 4, 6, 8

11. Fənn kurikulumunda əks olunanlar hansılardır?

1 – Fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 – Ümumi tələbləır

3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

4 – Fənnin məqsədi və vəzifələri ümumi nəticələr

5 – Mövzuların tədrisi ardıcıllığı

6 – Təlim strategiyaları

7 – Bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

8 – Təlim prosesinin planlaşdırılması

A) 2, 4, 5, 6

B) 3, 5, 7

C) 1, 2, 3, 5, 7

D) 4, 5, 8

E) 1, 2, 4, 6, 8

12. Fənn proqramında əks olunanları seçin.

1 – Fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

3 – Bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

4 – Təlimin üsul və formaları

5 – Təlim prosesinin planlaşdırılması

6 – Fənnin məqsədi və vəzifələri

7 – Siniflər üzrə məzmun standartları

8 – Mövzuların tədrisi ardıcıllığı

A) 2, 3, 6, 8

B) 1, 4, 5, 7

C) 2, 3, 5, 7

D) 4, 5, 6, 8

E) 3, 6, 7, 8

13. Fənnin məzmununa aid olanları ardıcıllıqla düzün

1 – Ümumi təlim nəticələri

2 – Fəaliyyət xətləri

3 – Məzmun xətləri

4 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

6 – Məzmun standartları

A) 4, 6, 2, 3, 1, 5

B) 1, 3, 5, 2, 6, 4

C) 3, 5, 4, 2, 1, 6

D) 2, 4, 6, 1, 5, 3

E) 5, 3, 1, 4, 6, 2

14. Təlim strategiyalarına aid olanların ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

2 – Fənnin məzmun standartlarının şərhi

3 – Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

4 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

A) 4, 1, 3, 2

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 3, 2, 4

E) 3, 2, 4, 1

15. Fənn kurikulumunun strukturunun ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Təlim strategiyaları

2 – Qiymətləndirmə

3 – Fənnin məzmunu

A) 3,2,1

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 1, 3

E) 1, 3, 2

16. Uyğunluğu müəyən edin.

I – Ənənəvi kurikulumun səciyyəvi cəhətləri

II – Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri

1 - nəticəyönümlü

2 - bilikyönümlü

3 - şagirdyönümlü

4 - tələbyönümlü

5 - fənyönümlü

6 - təklifyönümlü

A) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 4

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

C) I - 3, 4; II - 5, 6

D) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

E) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

17. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fənnin məzmununa aid olanlar

II – Təlim strategiyalarına aid olanlar

1 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələbləır

2 - ümumi təlim nəticələri

3 - məzmun xətləri

4 - təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

5 - müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

6 - məzmun standartlar

7 - fənnin məzmun standartlarının şərhi

8 - inteqrasiya

A) I - 1, 4, 7; II - 3, 6, 8

B) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 7

C) I - 1, 4, 5, 7; II - 2, 3, 6, 8

D) I - 4, 5, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

18. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fənn proqramında əks olunanlar

II – Fənn kurikulumunda əks olunanlar

1 - fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 - təlim strategiyaları

3 - fənnin məqsədi və və vəzifələri

4 - bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

5 - ümumi tələblər

6 - bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

7 - təlim strategiyaları

8 - mövzuların tədrisi ardıcıllığı

A) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

B) I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

C) I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

D) I - 2, 5, 7; II - 3, 4, 8

E) I - 2, 3, 5; II - 6, 7, 8

19. Biri fənn kurikulumunun strukturuna daxil deyil.

A) həftəlik dərs saatlarının miqdarı

B) məzmun xətləri

C) təlimin forma və üsulları

D) qiymətləndirmə

E) inteqrasiya

20. Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

A) Məzmun ardıcıllığı məntiqi ardıcıllıq

B) Zaman ardıcıllığı, fikir ardıcıllığı, xronoloji ardıcıllıq

C) Sadədən mürəkkəbə ardıcıllığı, xronoloji, məntiqi ardıcıllıq

D) Anlayışların ardıcıllığı, resursların ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllıq

E) Anlayışların ardıcıllığı, xronoloji, məntiqi ardıcıllıq

21. Hansı cəhətlər kurikulumu səciyyələndirənlərə aiddir?


1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür

A) 1,3,5

B) 2,3,5

C) 2,4,6

D) 3,5,6

E) hamısı

22. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.


A) tədris

B) vasitə

C) pedaqoji proses

D) metod

E) öyrənmə


23. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?

A) Materialların həcminə görə

B) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə

C) Tədris proqramına görə

D) Tədris planına görə

E) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə

24. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 – dərs;
2 – dərnək;
3 – bilik;
4 – tərbiyəvi söhbət;
5 – ekskursiya;
6 – ev tapşırıqları

A) 1,6


B) 1,3,6

C) 2, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

25. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

A) Əks əlaqələrin intensivliyindən

B) Təlimin daxili və xarici stimullarından

C)Təhsil - tərbiyənin məqsədindən, təhsilin məzmunundan , şagirdlərin yaşından

D) Korekksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından

E) Maddi - texniki təminatdan, təlim prosesinin təşkilindən

26. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
2 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A) 1 - c, b, ə; 2 - a, e, d

B) 1 - a, c, e; 2 - b, d, ə

C) 1 - b, d, e; 2 - a, c, ə

D) 1 - e, ə, d; 2 - a, b, e

E) 1 - ə, b, d; 2 - d, e, c

27. Şəxsiyyətyönümlülük nədir?

A). Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

B) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır

C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.

28. Tələbyönümlülük nədir?

A) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

B) Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.

E) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

29. İnteqrativlik nədir?

A) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir

B) Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

D). Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.

E) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

30. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” sənədinin strukturuna (quruluşuna) nələr daxildir?

a. Ümumi təhsilin pillələri üzrə təlim nəticələri

b. Fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri

c. Siniflər üzrə təlim nəticələri

A) a və c

B) a və b

C) hamısı

D) yalnız a

E) yalnız c

31. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) çərçivə sənədinin strukturunda ümumi müddəalara daxil deyil.

A) ümumi təhsilin idarə olunması

B) ümumi təhsilin strategiyası

C) ümumi təhsilin infrastrukturu.

D) ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazası.

E) ümumi təhsil pilləsində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri.

32. Fənnin məzmununa nə daxil deyil?

A) Məzmun, təlim strategiyaları, qiymətləndirmə

B) Ümumi təlim nəticələri, təlim strategiyaları, məzmun xətləri üzrə

təlim nəticələri, məzmun standartları, inteqrativlik

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, fəaliyyət xətti, məzmun xətləri üzrə

təlim nəticələri, məzmun standartları, inteqrativlik

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, fəaliyyət xətti.

E) Məzmun xətləri, fəaliyyət xətti, qiymətləndirmə, məzmun standartları, inteqrativlik

33. Hansı təlim strategiyasına aid deyil?  1. Məzmun standartlarının şərhi

  2. Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri

  3. Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

  4. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

  5. Məzmun xətləri

##num=5//level=1//sumtest=11//name=51 Məzmun standartları və onun komponentləri. Təhsil taksonomiyaları və onların məzmun standartlarının müəyyən olunmasında rolu

1. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt standartlara aid deyil?

A) Sinifdən - sinfə keçdikcə qismən dəyişir

B) Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

C) Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

D) Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

E) Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

2. Aşağıdakılardan biri səhvdir.

A) Alt - standart daim dəyişir

B) Məzmun xətti dəyişməzdir

C) Əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) Alt - standart dəyişməzdir

E) Məzmun xətti və əsas standart dəyişməzdir

3. Biri alt standartın funksiyası deyil:

A) Təlimdə iteqrativliyi təmin edir

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq muəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

C) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

E) Fənlər uzrə muəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri uzrə umumi şəkildə edir

4. Deklarativ bilik nədir?

A) İdrak prosesinin gedişatına kömək edən biliklərdir

B) Hər hansı fənn və ya bilik sahəsində fəaliyyətin icrasına kömək edən , prosedur

qaydaları əhatəedən biliklərdir

C) Fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir

D) Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

E) Əqli nəticənin əldə edilməsinə yönəldilən biliklərdir

5. Aşağıdakılardan biri səhvdir.

A) Alt - standart daim dəyişir)

B) Məzmun xətti dəyişməzdir

C) Əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) Alt - standart dəyişməzdir

E) Məzmun xətti dəyişəndir

6. Təhsil standartı nədir?

A) Təlim prosesində istifadə olunan metod vəüsulların məcmusudur

B) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur.

C) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir.

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır.

E). Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

7. Metal və onun birləşmələrinin quruluşunu , fiziki xassələrini şərh edir. Bu standarthansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir.

A) Prosedural bilik – idraki fəaliyyət

B) Kontekstual bilik – psixomator fəaliyyət

C) Deklorativ bilik - affektiv fəaliyyət

D) Deklorativ bilik - idraki fəaliyyət

E) Kontekstual bilik - affektiv fəaliyyət

8. Şagirdlər apardıqları təcrübə əsasında oksigen alaraq onun fiziki xassələrini

öyrənməklə ,yeni bilik əldə etmişlər. Bu ,biliyin hansı komponentinə uyğundur?

A) Deklorativ

B) Prosedural

C) Kontekstual

D) Affektiv

E) Psixomotor

9. Məzmun standartının tərkib hissələri hansılardır?

A) Bacarıq, vərdiş

B) Bilik, fəaliyyət, vərdiş.

C) Bilik, fəaliyyət.

D) İdrak, təfəkkür

E) Fəaliyyət, vərdiş.

10. Məzmun standartlarının bilik komponentləri hansılardır?

A) İdraki, affektiv, psixomotor

B) Təlim, bacarıq, vərdiş.

C) Məntiqi, yaradıcı, tənqidi.

D) Motivasiya, inteqrasiya, karusel

E) Deklarativ, prosedural , kontekstual.

11. Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Koqnitiv

B) Deklarativ

C) Prosedural

D) Kontekstual

E) İdraki

12. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1 - Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.

2 - Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.

3 - Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.

4 - Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A) 1, 2, 3

B) 2, 3


C) 1, 3

D) 1, 2, 4

E) 2, 4

13. Aşağıdakı funksiyalardan hansıları alt stadartlara aid deyil.1 - Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

2 - Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühum rol oynayır.

3 - Sinif və fənnlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

4 - Məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələrini təmin edir.

A) 1, 3

B) 3, 4


C) 2, 4

D) 1, 2


E) 2, 3

14. Standartın məqsədi hansılardır ?

1 - Vətəndaşların təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verməmək

2 - Təlim strategiyalarını düzgün seçmək

3 - Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən standart tələbləri müəyyənləşdirmək

4 - Təhsil alanlar üçün bərabər şərait yaratmaq

5 - Məzmun xətlərini muəyyən etmək

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 5

15. Aşağıdakılardan hansılar alt standarta aiddir?

1 – Mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür

2 – Sadə fikirlər ümumiləşdirilir

3 – Təlim məqsədlərinin müəyyən olunması üçün zəmin olan komponentləi əks

etdirir

4 – Siifdən - sinfə keçdikcə dəyişmir5 – Sinifdən - sinfə keçdikcə dəyişir

6– İnteqrasiyanı təmin edir

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3

16. Məzmun standartları özündə nələri əks etdirir? Düzgün cavabları seçin.

1 – Biliyi

2 – Dərketməni

3 – Bacarığı

4 – Fəaliyyəti

5 – Qiymətləndirməni

6 – Strategiyanı

A) 2, 4

B) 1, 4


C) 3, 5

D) 2, 6


E) 1, 3

17. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

1 – Deklorativ

2 – İdraki

3 – Prosedural

4 – Psixomotor

5 – Kontekstual

6 – Affektiv

A) 1, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5

18. Fəaliyyətin xüsusiyyətləri hansılardır?

1 – Deklorativ

2 – İdraki

3 – Prosedural

4 – Affektiv

5 – Kontekstual

6 – Psixomotor

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 5, 6

19. Aşağıdakılardan hansılar dərketmə üsullarıdır?

1 - Bədən/kinestik

2 - Fərddaxili

3 - Linqivistik

4 - Oxuyur

5 - Prosedual

6 - Vizual/məkan

7 - Xatırlayır

8 - İcra edir

A) 1, 2, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3 , 4

D) 2, 5, 6

E) 2, 3, 5, 6

20. Affektiv taksonomiyaların mərhələlərini ardıcıllıqla düzün.

1 – Reaksiyavermə

2 – Dəyərləndirmə

3 – Məqbulsayma

4 – Təşkiletmə

5 – Əksetdirmə

A) 1, 2, 4, 5, 3

B) 5, 4, 2, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4,

D) 3, 1, 2, 4, 5

E) 2, 4, 3, 1, 5

21. Məzmun standartlarının yerinə yetirilmə ardıcıllığını təyin edin.

1 – Məzmun xətti

2 – Əsas standart

3 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

4 – Təlim nəticələri

5 – Alt standart

A) 4, 1, 3, 2, 5

B) 1, 3, 4, 2, 5

C) 1, 4, 3, 5, 2

D) 2, 5, 1, 3, 4

E) 4, 3, 1, 2, 5

22. Amerika psixoloqu B. Blumun verdiyi idrak fəaliyyətinin səviyyəsini

müəyyənləşdirmək üçün olan taksonomiyalarının ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Bilik əldəetmə

2 – Analiz və sintezetmə, qiymətləndirmə

3 – Anlama

4 - Tətbiqetmə

A) 4, 2, 1, 3

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 4, 2, 1

D) 1, 3, 4, 2

E) 2, 4, 1, 3

23. B. Blum taksonomiyasının mərhələlərinin aşağıdan yuxarıya doğru ardıcıl sırası

necədir.


1 - Bilmə

2 - Tətbiqetmə

3 - Anlama

4 - Sintez

5 - Analiz

6 - Qiymətləndirmə  1. 3, 1, 4, 2, 5, 6

  2. 5, 3, 2, 1,4, 6

  3. 1, 3, 2, 5, 4, 6

  4. 1, 2,3, 4, 6, 5

  5. 5, 3, 1,4, 2, 6

24. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Bu biliklərə anlayışlar, təriflər və faktlar daxildir

II - Problemlərin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

III - Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir

1 - Kontekstual

2 - Prosedural,

3 - Deklorativ

A) I - 2, II - 3, III - 1

B) I - 1, II - 3, III - 2

C) I - 3, II - 1, III - 2

D) I - 3, II - 2, III - 1

E) I - 2, II - 1, III - 3

25. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Anlama və ona aid olan fellər

II – Tətbiqetmə və ona aid fellər

1 - kimyəvi formul üzrə hesablama aparır

2 - tərkibin sabitliyi qanunu izah edur

3 - hesablama zamanı qanuna aid düsturdan istifadə edir

4 - oksidlərə aid nümunələr gətirir

5 - oksigenin alınmasına aid təcrübə nümayiş etdirir

6 - turşuları əsaslılığına görə fərqləndirir

A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 3, 4, 5; I - 1, 2, 6

E) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

26. Biliyin kateqoriyaları və fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyğun olanları müəyyən

edin.


I – Biliyin kateqoriyaları

II – Fəaliyyətin xüsusiyyətləri

1 - deklorativ

2 - idraki

3 - emosional

4 - prosedural

5 - psixomotor

6 - kontekstual

7 - informatik

8 - həyati

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

B) I - 2, 6, 7; II - 1, 4, 8

C) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

D) I - 1, 8; II - 2, 7

E) I - 3, 5; II - 4, 6

27. Hovard Qardnerin “Muxtəlif usullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən aşağıdakı

uyğunluğu müəyən edin .

I – Rəqəm və fiqurlarla işləməyi xoşlayır.

II – Dərslərini bağçada və ya parkda daha yaxşı öyrənir

III – İnsanları xüsusi tədbirlərə yığmağı xoşlayır

IV – Musiqini instrumentdə çalmağı xoşlayır

1 - musiqi –səs

2 - riyazi/məntiqi

3 - naturalist/təbiət

4 - fərdlərarası

5 - fərddaxili

A) I - 1; II - 3; III - 4, 5; IV - 2

B) I - 1; II - 3; III - 5, IV - 2, 4

C) I - 2; II - 3, 5; III - 4; IV - 1

D) I - 2; II - 3, III - 4, IV - 1

E) I - 1; II - 2; III - 4; IV – 3

28. Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?


A) sistemlilik

B) əyanilik

C) tamlıq

D) ardıcıllıq

E) düzgünlük

29. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?


A) müasirlik B) düzgünlük C) tamlıq D) uyğunluq E) sistemlilik

30. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?


A) 8 B)2 C)5 D) 3E) 6

31. Muəllim şagirdlərə “Mənim ailəm” movzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı.Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?

A) visual/ təbiət

B) vizual/məkan

C) naturalistik/təbiət

D)linqvistik/ məkan

E) linqvistik dərketmə

32. Təklikdə oyrənmək vərdişləri numayiş etdirir, qarşısındakl insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. Qeyd olunanlar hansı dərketmə üsulunu xarakterizə edir?


A) linqvistik riyazi i

B)linqvistik dərketmə

C) fərdlərarası

D) məntiqi riyazi

E) fərddaxil

33. Üç dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi cox xoşlayıram”. Vusal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə internetdə işləməyi çox xoşlayıram. Internet vasitəslə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür”.dostların dərketmə üsullarını müəyyən edin.


A) Vusal – psixomotor, Elnur –idraki, Anar – emosional

B) Elnur- linqvistik, Anar –emosional, Vusal - vizual/məkan

C) Anar- naturalistik, Vusal - bədən/kinestik, Elnur - vizual/məkan

D)Anar-vizual/məkan, Vusal - bədən/kinestik,Elnur –naturalistic

E) Anar-vizual/məkan, Vusal -naturalistik,Elnur -bədən/kinestik

34. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?


1. düzgünlük

2. şüurluluq

3. əyanilik

4. ifadəlilik

5.mənbələrin gostərilməsi

6.fəal təlim ucun şəraitin yaradılması


A) 2,3,4,5

B) 1,3,5,6

C)1,3,4, 6

D)2,3,4,6

E) 6,1,3,5,

35.Multimediya nədir?


A) filmə xususi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri
B) video kadrlardan istifadə etmək 
C) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi 

D) audio kadrlardan istifadə etmək 

E) audio və video kadrlardan istifadə etmək 

36. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?


A) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları
B) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə

C) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, məzmun standartlarının şərhi

D) pedaqoji prosesin tamlığı, məzmun xətləri, məzmun standartları

E) təlimin forma və usulları, ümumi təlim nəticələri,məzmun xətləri, məzmun standartları

37. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?
A) Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici, tərbiyəedici,inkişafetdirici) şəkildə həyata kecirilir. 
B) Pedaqoji proses munasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.
C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

D) Pedaqoji proses xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.

E) Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. 

38. Təlim usullarını seçin:


1. BBİÜÖ

2.qrup işi

3. karusel

4. kollektivlə iş

5. auksion

6. ziqzaq 


7. cütlərlə iş
A) 2, 4, 7

B)1,2, 4, 7

C) 1,3, 5, 6

D)1, 2, 4,6

E) 2,3,4.

39. Təlimin necə forması var?


A) 4

B) 2


C) hər muəllimin oz təlim forması var

D) təlim forması 120- dən çoxdur

E) 5

40. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?


A) İdraki, emosional, psixomotor
B) Psixomotor, prosedural, koqnitiv 
C) Deklorativ, emosional, idraki
D) İdraki, kontekstual, emosional

E) Deklorativ, procedural, psixomotor


41. İdraki taksonomiyaları təsnif olunub.


A) D.Krasvol, 1964
B) K.D. Mur, 1972 

C) E.J Simpson , 1972


D)Benjamen Blum , 1956

E) Benjamen Blum ,

42. “Bu usul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır.Şagirdlər dord nəfərlik qruplara bolunur (əsas qrup).Qruplardakı şagirdlər yenidən nomrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Цyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
A) Ziqzaq

B) Karusel

C) BBİÜÖ

Ç) Qərarlar ağacı

D) Auksion

43. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:


A) Karusel

B) Venn diaqramı

C) BİBÖ

D) Ziqzaq

E)Akvarium

44. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?


A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması
B)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması
C) Pedaqoji prosesin tamlığı
D) Şagirdyönümlülük

E) Təlimdə bərabər imknların yaradılması


45. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A) Hər bir insan dərketmənin yalnız bir üsulunun daşıyıcısıdır.

B) Düşünmə üsulunun düzgün müəyyən edilməsi dərketmə səviyyəsinə təsir edir; 

C) İnsanlar ən azı bir formaya görə daha güclü dərketmə imkanına malikdirlər; 

D) İnsanlar düşünməyə müxtəlif üsullarla cəlb edilirlər; 

E) İnsanlar düşünməyə eyni üsullarla cəlb edilirlər; 

46. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını mьəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi ьзьn real imkanlar yaradır.Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A) fərdi iş

B) qrup işi

C) karusel

D) BBİÜÖ

E) cütlərlə iş

47. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti böluşməyə optimal imkan yaradır.Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?


A) kollektivlə iş

B) cütlərlə iş

C)fərdi iş

D) akvarium

E) anlayışın çıxarılması

48. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?


A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması

D)Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

E) Şagirdyönümlülük

49. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:


A) Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli materialı öyrənmək imkanı verir;
B)Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir;
C) Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir;
D) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır; E) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır;

50. Biri mikro idraki bacarıq deyil:


A) qərar qəbul etmək

B) bilmək

C) anlamaq

D) sintez

E)analiz

51. Biri makro idraki bacarıqdır:


A) tətbiq etmək

B) problemi həll etmək

C) təhlil etmək

D) dəyərləndirmək

E) analamaqYüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə