##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=6//level=1//sumtest=11//name=18 Kimya fənnkurikulumunun strukturu vəməzmunuYüklə 1,03 Mb.
səhifə4/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num=6//level=1//sumtest=11//name=18 Kimya fənnkurikulumunun strukturu vəməzmunu.

1. Kimya fənni üzrə neçə məzmun xətti müəyyən edilmişdir

A) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 2

2. Kimya fənninin tədrisində neçə fəaliyyət xətti əsas götürülür

A) 6

B) 8


C) 7

D) 12


E) 4

3. Kimya fənni kurikulumunun dördüncü məzmun xətti necə adlanır?

A) Kimya və həyat

B) Eksperiment və modelləşdirmə

C) Maddə və maddi aləm

D) Kimyəvi hadisələr

E) Modelləşdirmə

4. “Sadə təcrübələr aparır” standartı hansı məzmun xəttinə aiddir?

A) Eksperiment və modelləşdirmə

B) Kimya və həyat

C) Maddə və maddi aləm

D) Kimyəvi hadisələr

E) Maddi aləm

5. Şagird azotu bəsit maddə kimi xarakterizə edir ifadəsi hansı məzmun xəttinə

aiddir?

A) Kimyəvi proseslərB) Kimyəvi hadisələr

C) Maddə və maddi aləm

D) Eksperiment və modelləşdirmə

E) Kimya və həyat

6. Kimyəvi hadisələr məzmun xəttinə uyğun olan ifadəni göstərin.

A) Hidrogenin kimyəvi xassəsinə aid təcrübə aparır

B) Hidrogen atomları arasında kimyəvi rabitənin təbiətini şərh edir

C) Hidrogenin tətbiqi barədə məlumat verir

D) Hidrogenin alınması reaksiyalarının tənliklərini tərtib edir

E) Hidrogendən ekoloji cəhətdən təmiz yanacaq kimi istifadə edilə biləcəyi barədə

məlumat verir

7. Kimya fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır

1 – Maddə və maddi aləm

2 – Maddənin quruluşu

3 – Kimyəvi hadisələr

4 – Eksperiment və modelləşdirmə

5 – Kimya sənayəsi

6 – Kimya və həyat

7 – Əlaqələndirmə

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 7

C) 1, 3, 4, 6

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 6, 7

8. Bu fikirlərdən hansılar kimya və həyat məzmun xəttinə aiddir.

1 – Maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir.

2 – Mühüm qeyri - üzvi birləşmələrə aid müşahidə və təcrübələr aparır, nəticələrə

münasibət bildirir.

3 – Ətraf mühütin kimyəvi maddələrlə çirklənməsinə dair məlumatlara malik

olduğunu nümayiş etdirir

4 – Maddənin tətbiq sahələrini şərh edir

A) 1, 4


B) 1, 2

C) 3, 4


D) 1, 3

E) 2, 3


9. Aşağıdakılardan hansılar maddə və maddi aləm məzmun xəttinə aiddir.

1 – Metallar və onun birləşmələrinə aid məsələlər tərtib edir və həll edir

2 – Kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır

3 – Maddələri tərkibinə görə təsnif edir

4 – d - metalların tətbiq sahələrini və həyatda rolunu şərh edir

5 – Metalların quruluşunu və fiziki xassələrini izah edir

A) 3, 5

B) 1, 4


C) 1, 2

D) 4, 5


E) 3, 4

10. Aşağıdakılardan hansılar kimya fənni kurikulumunun fəaliyyət xəttinə aiddir?

1 – Maddələrin adlandırılması

2 – Maddələrin təmizlənməsi

3 – Mətnlərin dinlənilməsi

4 – Problemlərin həlli

5 – Ünsiyyətqurma və əlaqələndirmə

6 – Oxuma

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 1, 3, 6

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

11. Kimya fənni kurikulumunda hansı məsələlər əhatə olunur?

1 – Kimya təliminin məzmunu

2 – Siniflər üzrə fənnin tədrisinə ayrılan saatlar

3 – Təlim strategiyaları

4 – Tədris vahidlərinə aid testlər

5 – Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi

6 – Tədris vahidlərinə uyğun praktiki məşğələlərin sayı

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 6

E) 2, 4, 5

12. Kimya fənni kurikulumunda kimya təliminin məzmununa hansılar aiddir?

1 - Ümumi təlim nəticələri

2 – Kimya təliminin təşkilinə verilən tələblər

3 – Məzmun xətləri

4 – Kimya fənninin məzmun standartlarının şərhi

5 – Fəaliyyət xətləri

6 – Planlaşdırma nümunələri

7 – İnteqrasiya

8 – Məzmun standartlarının şərhi

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 6, 8

D) 2, 4, 5, 7

E) 2, 3, 4, 5

13. Kimya fənni kurikulumunda məzmun xəttlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Kimyəvi hadisələr

2 – Kimya və həyat

3 – Maddə və maddi aləm

4 – Eksperiment və modelləşdirmə

A) 3, 1, 4, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 1, 3, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 3, 4, 1, 2

14. Kimya fənni kurikulumunun məzmun xətləri və standartlarının ardıcıllığını

müəyyən edin.

1 – Əsas standart

2 – Məzmun xətti

3 - Alt standart

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 1

15. Kimya fənni kurikulumunun fəaliyyət xətlərini ardıcıllıqla düzün.

1 – Ünsiyyətqurmq və əlaqələndirmə

2 – Məsələ və çalışma həlli

3 – Təqdimetmə

4 – Kimyəvi təcrübələrin yerinə yetirilməsi

5 – Problemlərin həlli

6 - Maddələrin adlandırılması

A) 2, 1, 3, 4, 6, 5

B) 4, 2, 5, 1, 6, 3

C) 6, 5, 4, 2, 1, 3

D) 1, 3, 4, 2, 5, 6

E) 5, 3, 2, 4, 6, 1

16. Kimya fənni kurikulumunun məzmun və fəaliyyət xətləri ilə onlara aid olanlar

arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Məzmun xətti

II – Fəaliyyət xətləri

1 - maddə və maddi aləm

2 - ünsiyyətqurma

3 - əlaqələndirmə

4 - kimyəvi hadisələr

5 - təqdimetmə

6 - eksperiment və modelləşdirmə

7 - kimya və həyat

8 - kimyəvi hesablama

A) I - 1, 4, 6, 7; II - 2, 3, 5, 8

B) I - 2, 3, 5, 8; II - 1, 4, 6, 7

C) I - 2, 3; II - 6, 7

D) I - 1, 2, 3; II - 6, 7, 8

E) I - 1, 4, 5, 8; II - 2, 3, 6, 7

17. Məzmun xətləri və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Maddə və maddi aləm

II – Kimyəvi hadisələr

III – Eksperiment və modelləşdirmə

IV – Kimya və həyat

1 - maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir.

2 - reaksiya tənlikləri əsasında hesablamalar aparır

3 - kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır

4 - maddənin tətbiq sahələrini şərh edir

5 - kimya sahəsində görkəmli alimlərin kəşfləri barədə məlumata malik olduğunu

nümayiş etdirir

A) I - 5; II - 3; III - 4; IV - 1, 2

B) I - 2; II - 1; III - 3, 4; IV - 5

C) I - 1; II - 2; III - 3, IV - 4, 5

D) I - 2; II - 3, III - 1; IV - 5

E) I - 1, 4; II - 3; III - 2; IV – 5

18. Aşağıdakılardan hansılar maddə və maddi aləm məzmun xəttinə aiddir.

1- Metallar və onun birləşmələrinə aid məsələlər qurur və həll edir

2- Kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır

3- d- metalların tətbiq sahələrini və həyatda rolunu şərh edir

4- Metalların quruluşunu və fiziki xassələrini izah edir


  1. 1, 4

  2. 2,4

  3. 1,3,4

  4. 2,3

  5. 3, 4

##num=7//level=1//sumtest=11//name=27 Təlim strategiyaları. Kimya təlimin təşkilinə verilən tələblər və kimya dərslərinin müasir təsnifatı.

1. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

A) Fəaliyyətin stimullaşdırılması

B) Təlimin forma və üsulları

C) Fənnin məqsədləri

D) Valideynin arzusu

E) Şagirdlərin idrak fəallığı

2. Təlim strategiyalarına aid olmayanı göstərin:

A) Planlaşdırmaya dair nümunələr

B) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri

C) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

D) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi

E) Dəstəkləyici mühütin yaradılması

3. Aşağıdakılardan biri təlimin təşkilinə verilən tələblərə aid deyil.

A) Fəaliyyətin stimullaşdırılması.

B) Pedaqoji prosesin tamlığı.

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması.

D) Yekun qiymətləndirmənin aparılması.

E) Şagirdyönümlülük .

4. Təlim strategiyaların mahiyyətini nə təşkil edir?

A) Məzmun, və iş forması

B) Forma, üsul, vasitə və yanaşmalar

C) Təlim və tədris üsulları

D) Yalnız forma və üsullar

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər

5. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A) Pedaqoji proses munasib maddi - texniki baza əsasında və sağlam mənəvi – psixoloji mühitdə təşkil edilir.

B) Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici (təhsil) , inkişafetdirici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir

C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad vəqabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

D) Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması

E) Pedaqoji proses şagirdləri potensial imkanlarının inkişafına yönəldir

6. Bütun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial

imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən

tələblərindən hansının şərhidir?

A) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması

D) Şagirdyönümlülük

E) Fəaliyyətin stimullaşdırılması

7. Təlim strategiyalarina aid olanları seçin.

1 – Formalar

2 – Dərslik

3 – Üsullar

4 – Təhsilverənlər

5 – Vasitələr

6 – Təhsilalanlar

7 – Yanaşmalar

8 – Tədris vahidləri

A) 1, 2, 4. 6

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 3, 4, 6, 8

E) 2, 4, 6, 7

8. Təlim strategiyaları hansı məsələləri əhatə edir?

1 – Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 – Qiymətləndirmə növləri

3 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

4 – Təlimin nəticələri

5 – Məzmun standartları

6 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 2, 4, 6

9. Kimya kursunda qarşıya qoyulan didaktik məqsəddən və təlim materialının

məzmunundan asılı olaraq dərsin tipləri hansılardır? Düzgün cavabları seçin.

1 – Yeni bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

2 – Biliklərin təkrar edilməsi

3 – Məsələ həlli dərsi

4 – Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi

5 – Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

6 – Müəllimin əlavə materiallardan istifadə etməklə yeni biliklər verməsi

7 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması

8 – Kombinə edilmiş dərslər

9 – Laboratoriya məşğələsi

10 – Tədqiqat xarakterli dərs

A) 1, 4, 5, 7, 8

B) 2, 3, 6, 9, 10

C) 3, 5, 7, 8, 10

D) 1, 2, 5, 7, 9

E) 3, 4, 6, 8, 10

10. Müasir dərs tipləri hansılardır?

1 - Yeni biliklərin və bacarıqların mənimsənilməsi dərsləri

2 - Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi dərsləri

3 - Mühazirə dərsləri

4 - Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi dərsləri,

5 - Praktiki məşğələ dərsləri

6 - Ekskursiya dərsləri

7 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması dərsləri

8 - Biliklərin təkrarlanması dərsləri

9 - Qarışıq (mürəkkəb) və ya kombinə edilmiş dərslərA) 4, 5, 6, 7

B) 1, 3, 5

C) 1, 5, 6, 7, 9

D) 2, 3, 5, 6, 8

E) 1, 2, 4, 7, 9


11. Müasir dövrdə kimyanın tədrisi və təlimi zamanı hansı prinsiplərə əməl

olunmalıdır? Düzgün cavabları seçin

1 – Şagirdlərə azad təlim imkanı verilməlidir

2 – Müəllim daima öz elmi - metodiki səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır

3 – Şagirdlərə maksimum bilik verilməlidir

4 – Təlim prosesi motivasiyayaradıcı olmalıdır

5 – Şagirdlərin maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır

6 – Dəstəkləyici təlim mühiti yaradılmalıdır

7 – Təlim prosesi şagirdyönümlü olmalıdır

8 – Təlim prosesi müəllimyönümlü olmalıdır

9 – Təlim və tədris inkişafetdirici olmalıdır

10 – Təlim və tədris stimullaşdırıcı olmalıdırA) 1, 4, 5, 8, 10

B) 2, 3, 5, 8, 10

C) 1, 4, 6, 7, 9

D) 7, 2, 3, 8

E) 6, 3, 5, 2


12. Pedaqoji texnologiyaların növlərini seçin

1 – Elmi texnologiya

2 – Təlim texnologiyası

3 – Mikrotexnologiya

4 – İnkişaf texnologiyası

5 – Prosessual texnologiya

6 – Tərbiyə texnologiyası

7 – Təsviri texnologiya

8 – Diaqnostika texnologiyasıA) 3, 5, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 4, 6, 8

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4


13. Şəxsiyyətyönümlü təlim texnologiyalarını seçin.

1 – Problemli şərh üsulu ilə təlim

2 – Əməkdaşlıqla təlim

3 – Tədqiqatçılıq üsulu ilə təlim

4 – Müxtəlif səviyyələrin təlimi

5 – Modullarla təlim

6 – Evristik təlim

7 – Biliklərin tam mənimsənilməsi

8 – Yaradıcılıq

9 – Lahiyələr metodu

10 – İnkişafetdiriciA) 2, 4, 5, 7, 9

B) 1, 3, 6, 8, 9

C) 7, 9, 1, 3, 6

D) 5, 6, 8, 9

E) 3, 6, 8


14. Pedaqoji texnologiyaların prinsiplərini seçin

1 – Müvafiqlik prinsipi

2 – İnkişafetdirici təlim prinsipi

3 – Humanitarlaşdırma prinsipi

4 – Maksimum bilik əldəetmə prinsipi

5 – Optimal psixi gərginlik prinsipi

6 – Bütün şagirdlərlə əks - əlaqə prinsipi

7 – Müəllimin liderlik prinsipi

8 – Təlimdə yaxın inkişaf zonasın yönəltmə prinsipi

10 – Müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi


A) 2,5, 6, 8, 10

B) 1, 3, 4, 7, 9

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 1, 5, 4, 7, 9

E) 1,2, 4, 7, 8


15. Təhsilə aid olan ifadələrin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təhsil nəticədir

2 – Təhsil dəyərdir

3 – Təhsil prosesdirA) 1, 3, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 2, 1, 3


16. Kimya təliminin təşkilinə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün.

1 – Dəstəkləyici təlim mühitinin yaradılması

2 – Pedaqoji prosesin tamlığı

3 – Şagirdyönümlülük

4 – Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

5 – İnkişafyönümlülük

6– Fəaliyyətin stimullaşdırılması

A) 3, 5, 4, 6, 2, 1

B) 1, 6, 5, 3, 4, 2

C) 4, 3, 2, 1, 6, 5

D) 6, 1, 3, 5, 2, 4

E) 2, 4, 3, 5, 6, 1

17. Pedaqoji texnologiyaların növlərini məntiqi ardıcıllıqla düzün.

1 – Diaqnostika texnologiyası

2 – İnkişaf texnologiyası

3 – Təlim texnologiyası

4 – Tərbiyə texnologiyası

A) 3, 4, 2, 1

B) 1, 2, 4, 3

C) 4, 2, 3, 1

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 1, 2, 4

18. Fəal dərsin planında ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

2 – Dərsin məqsədlərini müəyyən emək

3 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

4 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlaşdırmaq

5 – Standartları konkretləşdirmək

6 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini planlaşdırmaq

7 – Dərs üçün lazım olan resusları müəyyən etmək

8 – Dərsin hər bir mərhələsi üçün sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

9 – İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

10 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 3, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 11, 10, 6, 9

B) 4, 6, 8, 2, 1, 9, 5, 7, 11, 10, 3

C) 6, 10, 1, 9, 4, 8, 2, 11, 5, 7, 3

D) 3, 5, 2, 4, 1, 6, 10, 9, 8, 11, 7

E) 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 11

19. Fəal dərsin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu

2 – İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

3 – Tədqiqatın aparılması

4 – İnformasiya mübadiləsi

5 - Qiymətlləndirmə və refleksiya

6 - Yaradıcı tətbiqetmə

7 – Nəticə və ümumiləşdirmə

A) 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1

B) 5, 1, 6, 3, 2, 4, 7

C) 6, 7, 2, 4, 3, 5, 1

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 1, 3, 4, 2, 7, 6, 5

20. Fəal dərsin planında nəzərdə tutulanları ardıcıllıqla düzün

1 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

2 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

3 – Dərsin məqsədini müəyyən etmək

4 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

5 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

6 – Standartı konkretləşdirmək

7 – İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

8 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini müəyyənləşdirmək

9 – Dərsin hər bir mərhələsinə sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

10 – Dərs üçün lazım olan resusları (təchizatı) müəyyən etmək

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

B) 2, 10, 6, 11, 3, 7, 5, 1, 4, 8, 9

C) 10, 11, 7, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 6, 3

D) 2, 6, 3, 5, 4, 8, 1, 7, 9, 11, 10

E) 8, 1, 7, 3, 5, 9, 2, 6, 11, 10, 4

21. Müasir dərsin tipləri ilə onlara aid olan fəaliyyət növləri arasında uyğunluğu

müəyyən edin

I – Yeni materialn öyrədilməsi

II – Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi

III – Bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

IV – Bilik bacarıq və vərdişlərin səviyəsinin qiymətlədirilməsi

1 - dialoji şərh

2 - praktiki işlər, seminar dərsi, ekskursiya

3 - nəzəri və praktiki xarakterli müstəqil işlər

4 - şifahi və yazılı sorğu

5 - məsələ və çalışmalar

6 - öyrənilənlərin təkrarı və dərinləşdirilməsi

7 - yoxlama yazı işi

8 - müsahibə

9 - müstəqil işlər, laboratoriya təcrübələri

A) I - 2, 9; II - 1, 3; III - 4, 7; IV - 3, 8

B) I - 4, 7; II - 5, 6; III - 1, 8; IV - 2, 9

C) I - 1, 3, 8; II - 2, 9; III - 5, 6; IV - 4, 7

D) I - 5, 7; II - 1, 4; III - 8, 9; IV - 2, 3

E) I - 2, 3; II - 1, 8, 9; III - 4, 7; IV - 5, 6

22. Təlim məqsədləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə

II – İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

III – İdrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

1 – öyrədici

2 – hafizə

3 – bilmə

4 – inkişafetdirici

5 – anlama

6 – təfəkkürün müxtəlif növləri

7 – tətbiq

8 – tərbiyəedici

9 – analiz

10 – qiymətləndirmə

11 – sintez

A) I - 2, 6; II - 1, 4, 8; III - 3, 5, 7, 9, 10, 11

B) I - 1, 4, 8; II - 3, 5, 7, 9, 10, 11; III - 2, 6

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6; III - 9, 10, 11

D) I - 2, 3, 5, 6; II - 1, 4, 8, 10; III - 7, 10, 11

E) I - 1, 2, 4, 6; II - 7, 10, 11; III - 3, 5, 7, 8

23. Fəal/interaktiv təlim və ənənəvi təlimə aid olanlar hansılardır? Uyğunluğu

müəyyən edin

I – Fəal/interaktiv təlimin xüsusiyyətləri

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

1 – hafizəyə əsaslanma

2 – məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

3 – dialoji təlim

4 – monoloji təlim

5 – tədrisdə avtoriter üslüb (müəllim “reproduktiv”)

6 – tədrisin forma və metodlarının çevikliyi , bilik mənbələrinin müxtəlifliyi

7 – demokratik tədris üslubu ( müəllim “bələdçi”)

8 – tədrisin forma və metodlarının sərtliyi, müəllim və dərsliyin biliyin əsas mənbə

olması


9– biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

10 – biliklərin yeni şəraitdə yaradıcı tətbiqi

A) I - 1, 4, 5, 8, 9; II - 2, 3, 6, 7, 10

B) I - 2, 3, 5, 8, 9; II - 1, 4, 6, 7

C) I - 4, 5, 8, 9; II - 3, 7, 6, 10

D) I - 2, 3, 6, 7, 10; II - 1, 4, 5, 8, 9

E) I - 1, 4, 5, 6; II - 2, 3, 7, 9

24. Müasir dövrdə kimya dərslərinin effektli keçilməsi üçün vacib olan şərtlər və

onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Sosial - pedaqoji şərtlər

II– Psixoloji - didaktik şərtlər

1 – ixtisasını, ən mühüm pedaqoji və psixoloji qaydaları bilən səriştəli, yaradıcı

müəllimin olması

2 – konkret təlim mərhələsində şagirdlərin müvafiq bilik və bacarıqlarının olması

3 – oxumağa və öyrənməyə həvəsi olan şagird kollektivinin olması

4 – qüsursuz dərsliyin, kimya laboratoriyalarının olması

5 – təlim - tərbiyə prosesinin təşkilində didaktik prinsip və qaydaların gözlənilməsi

6– müəllim və şagirdlər arasında əlverişli ünsiyyət mühitinin olması

7 – dərsdə fəal təlimin metodlarının tədbiqi

8 – təlim almaq üçün şagirdlərdə formalaşmış motivasiyanın olması

A) I - 4, 5, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4

B) I - 2, 5, 7, 8; II - 1, 3, 4, 6

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6

D) I - 2, 4, 5, 6; II - 1, 3, 7, 8

E) I - 1, 3, 4, 6; II - 2, 5, 7, 8

25. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Təlimin təşkili prinsipləri

II – Pedaqoyi texnologiyaların prinsipləri

1 - tərbiyəedici

2 - şagiryönümlülük

3 - bütün şagirdlərlə əks - əlaqə

4 - dəstəkləyişi təlim mühitinin yaradılması

5 - müntəzəm olaraq təkraretmə

6 - fəaliyyətin stimullaşdırılması

7 - təlimdə yaxın inkişaf zonasına yönəltmə

8 - bərabər imkanların yaradılması

A) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

C) I - 2, 4, 6, 8; II - 1, 3, 5, 7

D) I - 5, 6, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4

E) I - 3, 5, 6, 8; II - 1, 2, 4, 7

26. Texnoloji yanaşmanın strukturuna aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən

edin.

I – ŞaquliII– Üfiqi

1 - elmi - nəzəri texnologiya

2 - formal - təsviri texnologiya

3 - metatexnologiya

4 - prosessual - aktiv

5 - mezatexnologiya

6 - elmi - ptaktiki texnologiya

7 - makrotexnologiya

8 - mikrotexnologiya

A) I - 3, 4; II - 1, 7

B) I - 1, 2, 4, 5; II - 3, 5, 6, 8

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 8

D) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4

E) I - 2, 4, 7; II - 1, 5, 8

27. Pedaqoji texnologiyaların növləri və səviyyələrinə aid olanlar arasında

uyğunluğu müəyyən edin.

I - Pedaqoji texnologiyaların növləri

II - Pedaqoji texnologiyaların səviyyələri

1 – ümumipedaqoji texnologiya,

2 – təlim texnologiyası,

3 – inkişaf texnologiyası,

4 – xüsusi pedaqoji texnologiya,

5 – lokal pedaqoji texnologiya,

6 – tərbiyə texnologiyası,

7 – diaqnostika texnologiyası

A) I - 4, 5, 7; II - 2, 6

B) I - 1, 2, 4, 7; II - 3, 5, 6

C) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6, 7

D) I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5

E) I - 4, 5, 6; II - 2, 3, 7##num=8//level=1//sumtest=11//name=42 Fəal/interaktiv təlim. Kimyadan fəal dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi metodikası

1. "Beyin həmləsi” nədir?

A) Təlim üsulu

B) Dərs nümunəsi

C) Təlim forması

D) Dərs forması

E) Dərs mövzusu

2. Biri fəal dərsin mərhələsidir.

A) İş vərəqlərinin hazırlanması

B) Qrup işinin təşkili

C) Məlumat mübadiləsi

D) Veb - resurslardan istifadə

E) Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması.

3. Bu üsulda müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərinə dairə çəkilir və onun

mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə

tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz, onunla əlaqəli

sözlər xəttlərlə birləşdirilir. Haqqında danışılan təlim üsulunu hansıdır?

A) Klaster

B) Ziqzaq

C) Akvarium

D) Venn diaqramı

E) Auksion

4. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini

müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsul

hansıdır?

A) Venn diaqramı

B) Ziqzaq

C) Karusel

D) BİBÖ

E) Akvarium5. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu, təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi üçün real imkanlar yaradır. Qeyd olunan fikirlər ,təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) Fərdi iş

B) Karusel

C) Qruplarla iş

D) BİBÖ

E) Cütlərlə iş6. Dərsdən əvvəl iri ,ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim

Qruplaramüxtəlif sual yazılmış bir kağız verir.Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır.Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür.Sizcə fəal təlimin hansı üsulundan söhbət gedir ?

A) Klaster

B) Ziqzaq

C) Karusel

D) Akvarium

E) Auksion

7. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə

daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə

optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) Cütlərlə iş

B) Karusel

C) Kollektivlə iş

D) Fərdi iş

E) BİBÖ

8. Aşağıdakılardan biri ənənəvi təhsilə aid deyil.A) Nəticəyönümlüdür

B) Müəllimyönümlüdür

C) Təklifyönümlüdür

D) Bilikyönümlüdür

E) Fənyönümlüdür

9. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin iş formasıdır?

A) Cütlərlə iş

B) Sinifdən kənar iş

C) Valideynlə birlikdə iş

D) Məkdəbdən kənarda iş

E) Müəllimin köməkliyi ilə iş

10. Oksigen və ozonu müqayisə etdikdə fəal təlimin hansı üsulundan istifadə etmək

olar?

A) Venn diaqramıB) Anlayışların çıxarılması

C) Problemli vəziyyət

D) Diskusiya

E) Beyin həmləsi

11. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

A) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları .

B) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin

planlaşdırılması.

C) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili

qiymətləndirmə .

D) təlim nəticələri, forma v üsullar, təlimin təşkilinə verilən tələblər .

E) forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr .

12. Təlim üsullarını seçin

1 – Müzakirə

2 – Qeyri - standart dərs

3 – Beyin həmləsi

4 – Kiçik qruplarla iş

5 – Venn diaqramı

6 – Debatlar

7 – Kiçik qruplarla iş

8 – Şaxələndirmə

9 – Fərdi iş

A) 2, 4, 5, 6, 9

B) 1, 2, 4, 7, 9

C) 1, 2, 4, 6, 7

D) 1, 3, 5, 6, 8

E) 2, 3, 4, 6, 8

13. Fəal təlimin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

1 – Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyasının yaradılması

2 – Müəllimin maksimum bilik verməsi

3 – Problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin

stimullaşdırılması

4 – Problemin həlli zamanı müəllimin mövqeyininin üstün olması

5 – Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin kəışfi üçün şəraitin yaradılması

6 – Şagirdlərin dərslikdəki matareialları dərindən mənimsəmələri üçün şəraitin

yaradılması

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

14. Təlim formaları hansılardır?

1 – Müzakirə

2 – Kollektivlə

3 – Beyin həmləsi

4– Kiçik qruplarla iş

5– Debatlar

6–Fərdi


7– Şaxələndirmə

A) 1,3,5,7

B) 2,4,6

C)3,5,7


D)1,3,6

E)3,4,5,7

15.Təlim formalarını seçin.

1– BİBÖ


2– Qruplarla iş

3– Karusel

4– Kollektivlə iş

5– Auksion

6– Müzakirə

7– Cutlərlə iş

A)2,4,7

B)1,3,5,6C)3,5,7

D)1,2,5,6

E) 3, 5,6

16.Təlim üsullarını seçin

1– Müzakirə

2– Qeyri-standart dərs

3– Beyin həmləsi

4– Kiçik qruplarla iş

5-Venn diaqramı

6 – Debatlar

7 – Motivasiya

8 – Tədqiqat sualı

A) 2, 4, 6, 8

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 3, 7, 8

D) 3, 4, 5, 7

E) 1, 3, 5, 6

17. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir?

1 - Tədqiqatın aparılması

2 - Motivasiya, problemin qoyuluşu

3 - İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

4 - Nəticə və ümumiləşdirmə

5 - Qiymətləndirmə və refleksiya

6 - Yaradıcı tətbiqetmə

7 - İnformasiya mübadiləsi

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7

C) 2, 1, 3, 5, 6, 7, 4

D) 2, 3, 1, 5, 4, 7, 6

E) 2, 1, 7, 3, 4, 6, 5

18. Fəal təlimin əsaslandığı amilləri seçin.

1 – əməkdaşlıq

2 – prinsipiallıq

3 –fəal dərketmə

4 – fəal davranma

5 – təfəkkürün müstəqilliyi

6 – müəllimin intensiv biliklər verməsi

7 – biliklərin müstəqil əldə edilməsi

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanması

A) 7, 8, 6

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 5, 2, 4

D) 1, 4, 6

E) 1, 3, 5, 7

19. Ölkəmizdə təhsil sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələr hansılardır?

1 – İstehsalatda çalışmağa həvəsi olan gənclərin hazırlanması

2 – Bilikli gənclərin hazırlanması

3 – Təlimə maksimum sayda uşaqların cəlb edilməsi

4 – Yüksək mədəniyyətli gəncləin hazırlanması

5 – Hərtərəfli inkişaf etmiş qurucuların hazırlanması

6 – Şagirdlərdə oxmağa maraq oyadılması

7 – Rəqabətədavamlı qurucuların hazırlanmaını təmn etmək

8 – İqtisadi biliklərə malik qurucuların hazırlanmasını təmin etmək

9 – İdeya inamlı və möhkəm əqidəli qurucular hazırlanmasını təmin etmək

10 – Bir neçə xarici dil bilən qurucular hazırlanmasını təmin etmək

A) 2, 4, 5, 7, 9

B) 1, 3, 7, 10

C) 1, 3, 6, 8

D) 4, 6, 8, 10

E) 2, 3, 6, 7, 8 21

20. Fəal təlimin üsullarını seçin.

1 – Rollu oyunlar

2 – Venn diaqramı

3 – Müntəzəm təkraretmə

4 – Demonstrasiyalı müsahibə

5 – Beyin həmləsi

6 – Müsahibə

7 – Müzakirə

8 – Reproduktiv

A) 1, 2, 5, 7

B) 3, 4, 6, 8

C) 5, 6


D) 7, 8

E) 2, 3, 6, 8

21. Fəal təlimdə nəzərdə tutulan təlim modelinin komponentlərini seçin.

1 – Təlimin priyomları

2 – Təlimin məzmunu

3 – Öyrədici mühit

4 – Təlimin planlaşdırılması

5 – Təlimin metodları

6 – Təlimin prinsipləri

7– Qiymətləndirmə

8 – Təlimin məqsədi

A) 2, 3, 5, 7

B) 1, 4, 6, 8

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 6

22. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Problemin qoyuluşu

2 – Şagirdlərin fəallığı

3 – Təfəkkürün fəallaşması;

A) 1, 3, 2,

B) 3, 2, 1

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 2

23. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması və tədqiqi üçün vacib olan

xüsusiyyətlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Şagirdə öz bacarığını həyata keçirməyə imkan verən

2 – Müxtəlif fərziyyələr yaradan

3 – Şagirdin inamlarına müvafiq olan

4 – Diqqət cəlb edən və maraqlı

5 – Müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan

A) 2, 5, 3, 1, 4

B) 4, 2, 5, 3, 1

C) 3, 1, 2, 5, 4

D) 5, 1, 3, 4, 2

E) 1, 3, 2, 5, 4

24. Təlim üsullarının dövrlər üzrə ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Problemli təlim

2 – Dialoji təlim

3 – İzahlı illüstrativ təlim

4 – Fəal təlim

A) 2, 3, 1, 4

B) 3, 2, 4, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 1, 2, 3, 4

E) 4, 3, 2, 1

25. Fəal təlimin əsaslandığı amillərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Şagirdlər tərəfindən biliklərin müstəqil əldə edilməsinə

2 – Şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə

3 – Problemli şəraitin yaradılmasına

4 – Təfəkkürün müstəqilliyinə

5 – Təfəkkürün sərbəstliyinə

6 – Şagirdlərin fikrlərini sübuta yetirməsinə

7 – Şagirdlərin sərbəst fikir söyləməsinə

8 – Şagirdlərin bilikləri yaradıcı tətbiq etməsinə

9 – Əməkdaşlığa

A) 6, 3, 7, 9, 8, 4, 1, 5, 2

B) 4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3, 9

C) 5, 2, 4, 1, 9, 8, 7, 6, 3

D) 3, 9, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6,

E) 2, 1, 4, 3, 9, 6, 7, 5, 8

26. Ənənəvi və fəal təlimlə onlara aid olan səciyyəvi xüsusiyyətlər arasındakı

uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

1 - müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyanın yaradılması

2 - problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin

stimullaşdırılması

3 - biliklərin hazır şəkildə təqdim olunması

4 - yaddaşa üstünlük verilməsi

5 - şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi üçün şəraitin

yaradılması

6 - şagirdlərin icraçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılması

7 - şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə şəraitin yaradılması

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanmaları üçün müəllimin fəaliyyətinin üstünlüyü

A) I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3

B) I - 3, 4, 8; II - 2, 5, 7

C) I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

D) I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6,8

E) I - 1, 4, 8; II - 2, 3, 7

27. Fəal dərsin səmərəliliyini təmin edən psixoloji mexanizmlərlə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Problemli vəziyyətin yaradılması

II – Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi

III – Psixoloji dəstək - hörmət və etibar

1 - müxtəlif fərziyələrin yaranması

2 - müəllimlə valideyinin əməkdaşlığı

3 - müəllim tədqiqatçı, şagird öyrənən

4 - ən zəif şagirdin belə yaradıcı prosesə qoşulması

5 - şagird tədqiqatçı

6 - şagird - şagird əməkdaşlığı

7 - şagirdlərdə inamsızlıq hissinin aradan qaldırılması

8 - optimal üsulun tapılması

A) I - 1; II - 3; III - 2

B) I - 2, 6; II - 3, 4; III - 1, 5

C) I - 2; II - 8; III - 3

D) I - 1, 8; II - 6, 7; III - 4, 5

E) I - 1, 5; II - 6, 8; III - 4, 7

28. Ənənəvi və fəal təlimlə onların xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

II – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

1 - məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

2 - monoloji təlim

3 - reproduktivlik

4 - demokratik tədris üsulu

5 - dialoji təlim

6 - biliklərin hazır formada mənimsənilməsi

7 - biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

8 - azadlıq və təşəbbüskarlığa geniş imkanların yaradılması

A) I - 2, 3, 5, 8; II - 1, 4, 6, 7

B) I - 1, 4, 5, 8; II - 2, 3, 6, 7

C) I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5, 8

D) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 7

E) I - 2, 3, 4; II - 1, 6, 7

29. Fəal təlim, pedaqoji texnologiya və müasir təlimin prinsiplərini uyğunlaşdırın.

I – Fəal təlimin prinsipləri

II – Müasir təhsilin prinsipləri

III – Pedaqoli texnologiyaların prinsipləri

1 - demokratikləşdirmə

2 - tərbiyəedici

3 - təlimdə müvəffəqiyyət əldə etnək

4 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

5 - fərdiləşdirmə

6 - optimal psixi gərginlik

7 - fəal idrak

8 - qabaqlayıcı təlim

9 - inteqrasiya

A) I - 1, 4; II - 5, 8; III - 2, 9

B) I - 2, 3, 6; II - 4, 7, 8; III - 1, 5, 9

C) I - 2, 9; II - 3, 4; III - 1, 5

D) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7; III - 6, 8, 9

E) I - 4, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 2, 3, 6

30. Kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işlər və onlara aid olanlar

arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Kollektivlə iş

II – Qrupla (kiçik qrupla) iş

III – Cütlərlə iş

IV – Fərdlərlə iş

1 - şagirdlərdə ünsiyyətyaratma vərdişinin təşəkkülü və inkişafını təmin edir

2 - şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkan yaradır

3 - şagirdlərdə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır

4 - müəllim - qrup - şagird ünsiyyətinin qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə

tutur və hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir

A) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1

B) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3

C) I - 1; II - 4; III - 3; IV – 2

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2

E) I - 2; II - 1; III - 4; IV – 3

32. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.

1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.

2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.

3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.

4. mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə bu mərhələdə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.

5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir

A) 1, 5

B) 1, 4


C) hamısı

D) 1,2,3

E) 4, 5

33. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.A) Biliyi möhkəmləndirir

B) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarıdır.

C) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

D) Biliyin praktiki əhəmiyyətini şagirdə açıb göstərir

E) Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər.

34. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən prosesdir.

B) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

C) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır

D) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.

E) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

35. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

A) Fəal dərsin dördüncü mərhələsidir.

B) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

C) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun yaradıcı surətdə tətbiqidir.

D) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

E) Mənimsənilmiş və əldə olunmuş bilik və bacarıqların ümumilə.dirilməsidir.

36. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.

A) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin informasiya mübadiləsini aparırlar.

B) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

C) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

D) Fəal dərsin birinci mərhələsidir.

E) Tədqiqat sualı ilə bitir.

37. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A) 1,2,3,5,6,8,10

B) 2,3,4,5,7,8,9

C) 3,4,6,7,8,9,10

D) 1,4,6,7,8,9,10

E) 4, 1, 6,7,8,9,10

38. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

B) Təlim üsullar

C) Mövzu

D) İnteqrasiya

E) Təlim forması

39. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

I. sadədən mürəkkəbə

II. əlaqəlilik

III. xronoloji

IV. məntiqi

A) Yalnız II

B) I, II, III

C) II və III

D) yalnız IV

E) hamısı

40. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.

1. Tədris vahidi

2. Motivasiya

3.Mövzular

4. Standratlar

5. İnteqrasiya

6.Tədqiqat sualının qoyuluşu

7. Tarix

A) 3,5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1,2,4,5,6

D) 1,3,5, 6, 7

E) 1,3,4,5,7

41. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) ayı


B) İli

C) hər günü

D) həftəni

E) bir dərsi

42. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) Şagirdyönümlülük

E) Müəllimyönümlülük
Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə