##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=9//level=1//sumtest=11//name=22 İnteqrasiya. Kimya fənni kurikulumunun inteqrativ xarakteriYüklə 1,03 Mb.
səhifə5/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num=9//level=1//sumtest=11//name=22 İnteqrasiya. Kimya fənni kurikulumunun inteqrativ xarakteri

1. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?

A) 4

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6

2. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.

B) Bütün fənlər uzrə təhsilin muxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.

C) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün

qərarlar qəbul etmək lazımdır.

D) Fərqli inteqrasiya modelləri muxtəlif nəticəyə gətirib cıxarır.

E) Hamısı doğrudur.

3. Fəndaxili inteqrasiya hansı hissələrə ayrılır?

A) Yalnız mövzular arası

B) Kurslar arası

C) Yaxın, oxşar fənlər arası

D) Üfiqi və şaquli

E) Yalnız sinif daxili

4. Kimya fənni hansı fənlərlə daha sıx inteqrasiya edir.

A) Bütün fənlərlə

B) Yalnz təbiət elmıləri ilə

C) Fizika, riyaziyyat, biologiya və adəbiyyatla

D) Yalnız dəqiq elmlərlə

E) Təbiət və texniki fənlərlə

5. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?

1 – Fəndaxili inteqrasiya

2 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

3 – Fənlərarsı inteqrasiya

4 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

A) 1, 5

B) 1, 3


C) 2, 4

D) 3, 5


E) 2, 3

6. İnteqrasiyanın mahiyyəti nədir? Düzgün cavabları seçin

1 – Şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq

2 – İnteqrasiya şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına kımək edir

3 – Şagirdləri inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları

sistemləşdirmək

4 – Təlim prosesini maraqlı edir

5 – İnteqrasiya tədris edilən fənlərin sayının artmasına səbəb olur

6 – İnteqrasiy təlim prosesini təkmilləşdirir

7 – Şagirdləri istehsalatda işləməyə həvəsləndirir

8 – İnteqrasiya fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət

edir.


A) 1, 3, 6, 8

B) 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 7

D) 4, 5, 6, 8

E) 1, 2, 5, 7

7. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsiniə hansılar aiddir?

1 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

2 – Fənnə əsaslanaraq

3 – Bacarıqların inteqrasiyası

4 – Layihələrə əsaslanaraq

5 – Sərbəst inteqrasiya

6– Mövzuya əsaslanaraq

7– Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

8– Digər şərtlərə əsaslanraq

A) 3, 4, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 4, 6, 8

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 4, 6, 7

8. İnteqrasiyanın səviyyələri hansılardır?

1 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 – Fəndaxili inteqrasiya

3 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

4 – Fənlərarası inteqrasiya

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

A) 1, 3, 5

B) 1, 3

C) 1, 5


D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5

9. Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanalrı ardıcıllıqla düzün

1 – Fənnə əsaslanaraq

2 – Digər şərtlərə əsaslanaraq

3 – Mövzuya əsaslanaraq

4 – Layihələrə əsaslanaraq

A) 3, 4, 1, 2

B) 2, 4, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 3, 4, 2

E) 4, 2, 3, 1

10. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanların ardıcıllığı hansı

halda düzgün göstırilmişdir?

1 – Bacarıqların inteqrasiyası

2 – Sərbəst inteqrasiya

3 – Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

4 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

A) 4, 1, 3, 2

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 1, 3, 4, 2

11. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

II – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

1 - iki fənni uyğunlaşdıraraq

2 - mövzuya əsaslanaraq

3 - layihələrə əsaslanaraq

4 - bacarıqların inteqrasiyası

5 - fənnə əsaslanaraq

6 - sərbəst inteqrasiya

7 - digər şərtlərə əsaslanaraq

8 - bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

A) I - 3, 4, 5, 7; II - 1, 2, 6, 8

B) I - 1, 4, 5, 7; II - 5, 6, 7, 8

C) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

D) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7,

E) I - 5, 6, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4,

12. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – İnteqrasiyanın növləri

II – İnteqrasiyanın səviyyələti

1 - fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 - fənlərarası inteqrasiya

3 - fəndaxili interasiya

4 - fənlərin birləşdidilərək inteqrasiya edilməsi

5 - fənlərüstü inteqrasiya

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4

B) I - 1, 4; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

D) I - 1, 5; II - 2, 4

E) I - 2, 3; II - 1, 4, 5

13. “Dərsin ilk mərhələsidir, şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, müxtəlif yollarla qurulur, fəaliyyətə sövqetmədir.” Söhbət müasir təlimin hansı mərhələsindən gedir?

A) Motivasiya

B) Tədqiqat

C) Nəticə və ümumiləşdirmə

D) Qiymətləndirmə

E) Ev tapşırıqlarının yoxlanılması

14. Motivasiya haqqında hansı fikir səhvdir?

A) Motivasiya - fəal dərsin vacib komponenti olub, təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

B) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

C) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

D) Motivasiya – biliyin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

E) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.15. Biri motivasiyanın düzgün qiymətləndirilməsi meyarları deyil.

 1. motivasiyanın yığcamlığı - qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi,

 2. motivasiyanın məqsədəuyğunluğu

 3. motivasiya nəticəsində problemin və müxtəlif fərziyyələrin yaranmaması,

 4. onun hazırlanmasına müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi,

 5. uşaqlar tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi

16. İş vərəqlərinin hazırlanması üçün nəyi nəzərdə tutmaq lazımdır?

 1. Tapşırığın həcmini

 2. Sualların miqdarını

 3. Sualların növlərini

 4. Tərtib etmə qaydalarını

 1. a, b, d

 2. a, b

 3. Hamısını

 4. yalnız c

 5. heç birini

 1. 17. İş vərəqlərinin hazırlanma meyarlarını müəyyən edin.

 1. şagirdlərin fəallaşdırılması

 2. sualların çətinliyi

 3. şagirlərə işlərinin nəticələrini eyni formada təqdim etmə yollarının öyrədilməsi

 4. əlavə təlim motivasiyasının yaradılmaması

 5. müəllimin vaxtına qənaət edilməməsi

 1. 18. Hansı tənqidi təfəkkürün inkişafına xidmət edən fəaliyyətdir?

 2. A) Müxtəlif baxış nöqtə-lərindən qiymətləndir

 3. B) Öyrən.Əzbərlə.

 4. C) Yadına sal .

 5. D) Xəyalında canlandır.

 6. E) Yadında saxla.

 7. 19. Hansı yaradıcı təfəkkürün inkişafına xidmət etməyən fəaliyyətdir?

 1. Qrafik 1. Tərtib et

 2. Model

 3. Proqnoz

 4. Yadında saxla

 1. 20. Şagirdləriniz hansı tip tapşırıqları daha müvəffəqiyyətlə yerinə yetirərdilər?

 1. Hafizəyə əsaslanan

 2. Təfəkkürə əsaslanan

 3. Əzbər xarakterli

 4. Düsturları olan

 5. Tənasüblü

 1. 21. Hansı tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı təhlil və müqayisə edilir?

 2. A) Hafizəyə əsaslanan

 3. B) Tənqidi təfəkkürə əsaslanan

 4. C) Yaradıcı təfəkkürə əsaslanan

 5. D) Məntiqi təfəkkürə əsaslanan

 6. E) Yaddaşa əsaslanan

 7. 22. İş vərəqi nədir?

 8. a. Şagirdlərin tədqiqat işini təşkil edən vasitədir

 9. b. Kiçik qruplara verilən problemi əks etdirən vasitədir

 10. c. Tapşırığın həllinin nəticələri əks olunan vasitədir.

 11. A) heç biri

 12. B) hamısı

 13. C) a və c

 14. D) a və b

 15. E) yalnız a

 16. ##num=9//level=1//sumtest=11//name=38 Planlaşdırma. Kimyanın tədrisində təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

 17. 1. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü vardır?

 18. A) 3

 19. B) 6

 20. C) 2

 21. D) 4

 22. E) 5

 23. 2. Hansı illik planlaşdırmaya aid deyil

 24. A) Dərsin planı

 25. B) İnteqrasiya

 26. C) Standart

 27. D) Resurslar

 28. E) Tədris vahidi

 29. 3. Cari planlaşdırmada ən çox buraxılan səhv hansıdır?

 30. A) Dərsdə reallaşdırılacaq alt - standartları müəyyənləşdirmək

 31. B) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.

 32. C) İş vərəqlərini hazırlamaq.

 33. D) Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.

 34. E) Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.

 35. 4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil

 36. deyil?

 37. A) Məntiqi

 38. B) Əks - əlaqə

 39. C) Xronoloji

 40. D) Psixoloji

 41. E) Tematik

 42. 5. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 43. A) Tədris vahidi

 44. B) Resurslar

 45. C) Mövzu

 46. D) İnteqrasiya

 47. E) Təlim usulları

 48. 6. Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

 49. A) Tədqiqatın aparılması

 50. B) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuları müəyyənləşdirmək.

 51. C) İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

 52. D) Resurslar seçmək.

 53. E) Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirmək

 54. 7. Müasir təhsildə illik planlaşdırmada əvvəlcə nə nəzərdən keçirilir?

 55. A) Sinif üzrə standartlar

 56. B) Tədris vahidlərinin ardıcıllığı

 57. C) Təlim strategiyaları

 58. D) Tədris vahidləri

 59. E) Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü

 60. 8. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün kimya muəllimi hansı bacarıqlara malik

 61. olmalıdır?

 62. 1 – Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirmək

 63. 2 – Tədris vahidinə aid olan mövzuların həcmini müəyyənləşdirmək

 64. 3 – Tədqiqat xarakterli eksperiment aparmaq baçarığına

 65. 4 – Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə

 66. dəqiqləşmələr aparmaq

 67. 5 – Məzmun ardıcıllığında sadədən mürəkkəbə getmək prinsipinə düzgün əməl

 68. etmək

 69. 6 – Əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etmək

 70. 7 – Mövzuların ardıcıllığında asandan çətinə doğru getməyi bacarmaq

 71. 8 – Kompütürdə işləməyi bacarmaq

 72. 9 – Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

 73. A) 1, 4, 5, 7

 74. B) 2, 3, 6, 8

 75. C) 1, 3, 4, 9

 76. D) 1, 2, 4, 5

 77. E) 3, 4, 5, 6

 78. 9. Kimya müəllimi tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən nələri nəzərə almalıdır?

 79. 1 – Fəndaxili inteqrasiyanı

 80. 2 – Xarici əks - əlaqənin yaradılması prinsipini

 81. 3 – Ardıcıllığın qurulması prinsipini

 82. 4 – Tədris vahidlərinin sayını

 83. 5 – Fənlərarası inteqrasiyanı

 84. A) 1, 3, 5

 85. B) 2, 3, 4

 86. C) 1, 3, 4

 87. D) 2, 4, 5

 88. E) 1, 2, 4

 89. 10. Cari plamlaşdırmada məzmunun müəyyənləşdirən zaman nələr edilir?

 90. 1 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

 91. 2 – Dərslikdəki mövzulara nəzər salınır

 92. 3 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 93. 4 – Əlavə ədəbiyyatlar müəyyənləşdirilir

 94. 5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 95. 6 – Praktiki məşğələlərin sayı müəyyənləşdirilir

 96. A) 1, 4, 6

 97. B) 2, 4, 6

 98. C) 1, 3, 5

 99. D) 2, 3, 4

 100. E) 4, 5, 6

 101. 11. Cari planlaşdırmada məqsədlərin müəyyən olunması zamanı nələr edilir?

 102. 1 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 103. 2 – Müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını nəzərdən

 104. küçirir.

 105. 3 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

 106. 4 – Məzmun standartlarının alt standartları nəzərdən keçirilir

 107. 5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 108. 6 – Dərsin məqsədləri müəyyənləşdirilir

 109. A) 2, 4, 6

 110. B) 1, 3, 5

 111. C) 2, 3, 5

 112. D) 1, 3, 4

 113. E) 3, 5, 6

 114. 12. Cari planlaşdırmada strategiyaların hazırlıanması zamanı nələr edilir?

 115. 1 – Məqsədlərin reallaşdırılmasına yararlı təlim forması seçilir

 116. 2 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

 117. 3 – Didaktik materiallar müəyyənləşdirilir

 118. 4 – Standartlar əsasında dərsin məqsədləri müəyyən olunur

 119. 5– Məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim üsulları seçilir

 120. 6 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 121. A) 1, 3, 5

 122. B) 2, 4, 6

 123. C) 1, 2, 4

 124. D) 2, 4, 5

 125. E) 3, 4, 6

 126. 13. Kimya dərslərində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müəllim tədris

 127. prosesinin hansı komponentlərini əsas götürməlidir?

 128. 1 – Kimya təliminin köməkçi formalarını

 129. 2 – Tədrisin məqsədini

 130. 3 – Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini

 131. 4 – Kimya tədrisi prosesinin məzmununu

 132. 5 – Təlimin üsul, priyom və vasitələrini

 133. 6 – Tədris prosesinin modelini

 134. 7 – Tədrisi (kimya müəlliminin fəaliyyətini)

 135. 8 – Didaktik materialın həcmini

 136. 9 – Öyrənməni (kimyanı öyrənən şagirdlərin) fəaliyyətini

 137. A) 2, 3, 5, 7, 8

 138. B) 1, 3, 6, 8

 139. C) 2, 4, 5, 7, 9

 140. D) 4, 5, 7, 8

 141. E) 1, 2, 3, 5, 7

 142. 14. Tədrisin inkişafetdirici funksiyasını həyata keçirmək üçün hansı üsullardan

 143. istifadə edilməlidir?

 144. 1 – Şagirdlərə yüksək bilik vemək

 145. 2 – Dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə tərbiyəvi işləri pedaqoji baxımdan düzgün

 146. təşkil etmək

 147. 3 – Dərsdə məntiqi və eksperimental məsələlər həll etdirmək

 148. 4 – Uşaqları yaradıcı əmək prosesinə qoşmaq

 149. 5 – Şagirdlərin təxəyyülünü və digər qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək

 150. 6 – Dərsdə əldə edilən bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlatmaq

 151. A) 2, 4, 5

 152. B) 1, 4, 6

 153. C) 1, 3, 6

 154. D) 1, 2, 4

 155. E) 2, 3, 5

 156. 15. Müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinə nələr daxildir?

 157. 1 – Şagirdlər arasında, müəllimlə şagirdlər arasında ünsiyyət yaratmaq

 158. 2 – Problem xarakterli suallardan, yaradıcı tapşırıqlardan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin maksimum aktivləşməsinə fəaliyyət göstərmək

 159. 3 – Şagirdlər üzərində müşahidə aparmaq

 160. 4 – Şagirdləri müxtəlif fəaliyyət növlərinə və ictimai işlərə cəlb etmək

 161. 5 – Təlim - tərbiyə materiallarını şagirdlərin bilik və yaş səviyyələırinə , həmçinin

 162. dərsin məqsədində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə uyğun şəkildə seçə bilməsi

 163. 6 – Şagirdlər arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

 164. 7 – Kütləvi siyasi tədbirlərdə, hökumətin qərar və göstərişlərini geniş xalq kütləsi

 165. içərisində yaymaqda fəal iştirak eymək

 166. 8 – Şagirdlərin dərsdənkənar vaxtlarını və işlərini düzgün planlaşdırmaq

 167. A) 2, 4, 6, 8

 168. B) 1, 3, 5, 7

 169. C) 2, 4, 5, 7

 170. D) 1, 3, 6, 8

 171. E) 1, 2, 3, 4

 172. 16. Şagirdlərin kimya elminin əsaslarmı mənimsəməkdən ibarət olan öyrənmə

 173. prosesinin quruluşuna hansı elementlər daxildir?

 174. 1 – Kimyaya aid maksimum bilik əldə etməsi

 175. 2 – Müəllimdən və təlim vasitələrindən verilən kimyəvi informasiyaları qavraması

 176. 3 – Kimyaya aid bilikləri əzbərləməsi və yaddaşa köçürməsi

 177. 4 – Kimyanın əsaslarının tədrisi ilə əlaqədar materialın məzmununu dərk etməsi və

 178. onu yaradıcı tətbiq etməsi

 179. 5 – Kimyaya aid bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlaması və əzbərləməsi

 180. 6 – Fənnin məzmununu mənimsəməsi, tədris - idrak probleminin həlli üçün kimyəvi

 181. bilik və bacarıqları tətbiq etməsi

 182. 7 – Kimyəvi informasiyaları şifahi və terminoloji ifadə etməyi bacarması

 183. 8 – Kimyəvi biliklərin ardıcıllığını müəyyən etməsi

 184. A) 1, 2, 3, 4

 185. B) 1, 3, 5, 8

 186. C) 1, 4, 3, 5

 187. D) 2, 6, 7, 8

 188. E) 2, 4, 6, 7

 189. 17. Kimya müəlliminin dərsə hazırlaşması hansı yollarla həyata keçirilməlidir?

 190. 1 – Müəllim özünün ümumi elmi, siyasi, pedaqoji, psixoloji və metodik hazırlığını

 191. daim artırmağa çalışmalı

 192. 2 – Müəllim öz üzərində müntəzəm surətdə məqsədyönlü şəkildə ciddi işləməli

 193. 3 – Kimya müəllimi şagirdlərin tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı

 194. 4 – Şagirdlərin ev tapşırıqlarını dəqiqliklə yoxlamalı

 195. 5 – Kimya fənninin əhatə etdiyi didaktik materiallar üzərində sistematik və ardıcıl

 196. surətdə işləməli

 197. 6 – Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsində obyektiv olmalı

 198. 7 – Kimya dərslərinin təşkili və keçirilməsinə aid dövlət proqramı (kutikulumu) ,

 199. dərsliklər, elmi - kütləvi və metodik ədəbiyyatlar ilə yaxından tanış olmalı

 200. A) 2, 4, 6, 7

 201. B) 1, 2, 5, 7

 202. C) 3, 4

 203. D) 1, 4, 6

 204. E) 1, 4, 6, 7

 205. 18. Müasir təhsildə hansı planlaşdırmadan istifadə edilir? Düzgün cavabları seçin

 1. 1 – İllik

 2. 2 – gündəlik

 3. 4 – rüblük

 4. 5 – cari

 5. 6 – həftəlik

 1. A) 2, 3

 2. B) 1, 5

 3. C) 5, 6

 4. D) 1, 4

 5. E) 2, 6

 1. 19. Perspektiv planlaşdırma hansı ardıcıllıqla aparılır?

 2. 1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

 3. 2 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

 4. 3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

 5. 4 – Resurslar seçilir

 6. 5 – İnteqrasiya imkanları müəyyənləşdirilir

 7. 6 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

 8. 7 – Qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

 9. 8 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

 10. A) 3, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 7

 11. B) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5

 12. C) 2, 6, 7, 1, 8, 4, 5, 3

 13. D) 7, 2, 1 , 4, 3, 5, 6, 8

 14. E) 4, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 5

 15. 20. Cari planlaşdırmanın aparılması ardıcıllığı hansı halda düzgündür?

 16. 1 – Standartlara əsasən məqsədlər müəyyən olunur

 17. 2 – Dərsin planı hazırlanır

 18. 3 – İllik planlaşdırmadan istifadə edərək məzmun müəyyənləşdirir

 19. 4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

 20. 5 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

 21. 6 – Resurslar seçilir

 22. 7 – Strategiya hazırlanır

 23. A) 3, 1, 7, 5, 6, 4, 2

 24. B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3

 25. C) 1, 3, 5, 6, 7, 4, 2

 26. D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 27. E) 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1

 28. 21. Dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin.

 29. 1 – Dərsin məqsədləri

 30. 2 – Təlim üsulları

 31. 3 – Standartlar

 32. 4 – Sinifdə iş forması

 33. 5 – Dərsin mərhələlərinin gedişinin təsviri

 34. 6 – İstifadə ediləcək resurslar

 35. 7 – Dərsin mövzusu

 36. A) 3, 5, 7, 6, 1, 2, 4

 37. B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 38. C) 5, 6, 4, 2, 1, 7, 3

 39. D) 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5

 40. E) 1, 2, 7, 6, 3, 4, 5

 41. 22. Perspektiv planlaşdırma sxeminin ardıcıllığını müəyyən edin.

 42. 1 – Standartlar

 43. 2 – Tədris vahidi

 44. 3 – Resurslar

 45. 4 – İnteqrasiya

 46. 5 – Saat

 47. 6 – Qiymətləndirmə

 48. 7 – Tarix

 49. 8 – Mövzular

 50. A) 7, 5, 3, 4, 1, 8, 2, 6

 51. B) 2, 8, 1, 4, 3, 6, 5, 7

 52. C) 2, 7, 8, 6, 1, 3, 5, 4

 53. D) 1, 4, 8, 6, 2, 3, 7, 5

 54. E) 6, 8, 2, 3, 5, 4, 7, 1

 55. 23. Müasir təhsildə illik planlaşdırılmada ardıcıllığı müəyyən edin

 56. 1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

 57. 2 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

 58. 3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

 59. 4 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

 60. 5 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

 61. 6 – Resurslar seçilir

 62. A) 3, 1, 4, 2, 5, 6

 63. B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 64. C) 6, 5, 2, 4, 1, 2

 65. D) 3, 6, 1, 5, 4, 2

 66. E) 4, 2, 1, 5, 3, 6

 67. 24. Müasir təhsildə cari planlaşdırmada ardıcıllığı müəyyən edin

 68. 1 – Strategiya hazırlanır

 69. 2 – Standartlar əsasında məqsədlər müəyyən olunur

 70. 3 – Məzmun müəyyənləşdirilir

 71. 4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

 72. 5 – Resuslar seçilir

 73. 6 – Dərsin planı hazırlanr

 74. A) 3, 6, 2, 4, 1, 5

 75. B) 5, 4, 6, 3, 2, 1

 76. C) 3, 2, 1, 5, 4, 6

 77. D) 2, 6, 5, 4, 1, 3

 78. E) 1, 5, 2, 6, 3, 4

 79. 25. Müasir dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin

 80. 1 – Təlim üsulları

 81. 2 – Dərsin məqsədləri

 82. 3 – Standartlar

 83. 4 – Dərsin mövzusu

 84. 5 – Dərsin mərhələlərlə gedişinin təsviri

 85. 6 – İstifadə ediləcək resurslar

 86. 7 – Sinifdə iş formaları

 87. A) 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5

 88. B) 3, 5, 4, 6, 2, 7, 1

 89. C) 4, 2, 3, 7, 1, 5, 6

 90. D) 1, 7, 2, 6, 5, 3, 4

 91. E) 2, 1, 5, 4, 6, 3, 7

 92. 26. Kimya müəllimi dərsə hansı ardıcıllıqla hazırlaşmalıdır?

 93. 1 – həm dərslikdə olan, həm də əlavə materialları dərindən öyrənməli

 94. 2 – dərsin mövzusunu, məqsədini, necə təşkil edəcəyini müəyyənləşdirməlidir

 95. 3 – təcrübələri əvvəlcədən diqqətlə yoxlamalı və onları nümayiş etdirmək üçün

 96. hazırlamalı

 97. 4 – keçən dərsin nəticələrini təhlil etməli

 98. 5 – dərsə müvafiq demonstrasiya və ya illüstrasiya materialını, laborator

 99. təcrübələrini və praktik məşğələ üçün lazım olan materialı hazırlamalı

 100. A) 1, 3, 2, 5, 4

 101. B) 1, 2, 3, 4, 5

 102. C) 5, 1, 4, 3, 2

 103. D) 2, 4, 5, 1, 3

 104. E) 4, 2, 5, 3, 1

 105. 27. Uyğunluğu müəyyən edin.

 106. I – Perspektiv planlaşdırmada nələr edilir

 107. II – Cari planlaşdırmada nələr edilir

 108. 1 - məzmun müəyyənləşdirilir

 109. 2 - standartlar nəzərdən keçirilir

 110. 3 - tədris vahidləri müəyyən edilir

 111. 4 - dərsin planı hazırlanır

 112. 5 - tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

 113. 6 - məqsədlər müəyyən olunur

 114. 7 - qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

 115. 8 - qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

 116. A) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

 117. B) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

 118. C) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 7

 119. D) I - 4, 5, 6, 8; II - 1, 2, 3, 7

 120. E) I - 3, 4, 5, 6; II - 1, 2, 7, 8

 121. 28. Kimya müəlliminin həyata keçirdiyi təlim prosesinin istiqamətləri ilə onlara aid

 122. olanlar arasında uyğuluğu müəyyən edin

 123. I – Şagirdlərin idrak prosesləri

 124. II – Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

 125. 1 - təxəyyül

 126. 2 - sosial - psixoloji

 127. 3 - təfəkkür

 128. 4 - emosional - iradi

 129. 5 - hafizə

 130. 6 - diqqət

 131. A) I - 2, 4; II - 1, 3

 132. B) I - 2, 4; II - 1, 3, 5, 6

 133. C) I - 5, 6; II - 1, 2, 3, 4

 134. D) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4

 135. E) I - 3, 2, 4; II - 1, 5, 6

 136. 29. Cari planlaşdırmada uyğunluğu müəyyən edin

 137. I – Strategiyaların hazırlanması zamanı nələrə baxılır

 138. II – Məzmunun müəyyənləşdirilməsi zamanı nələrə baxılır

 139. 1 - illik planlaşdırma

 140. 2 - didaktik materiallar

 141. 3 - həftəlik tədris vahidi

 142. 4 - təlim üsulları

 143. 5 - təlim forması

 144. 6 – dərsin mövzusu

 145. A) I - 2, 3, 6: II - 1, 4, 5

 146. B) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5

 147. C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6

 148. D) I - 4, 5; II - 2, 3, 6

 149. E) I - 2, 6; II - 1, 4, 5

 150. 30. Uyğunluğu müəyyən edin

 151. I – Məzmun müəyyənləşdirilən zaman

 152. II – Məqsədlərin müəyyən olunması zamanı

 153. III – Strategiyaların hazırlanması zamanı

 154. 1 - məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim forması və üsulları seçilir

 155. 2 - illik planlaşdırılma nəzərdən keçirilir

 156. 3 - müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını və onun alt

 157. standartlarını nəzərdən keçirir

 158. 4 - həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 159. 5 - strategiyaların həyata keçirilməsi üçün uyğun didaktik materiallar

 160. müəyyənləşdirilir

 161. 6 - tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 162. A) I - 2, 4, 6; II - 3; III - 1, 5

 163. B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6

 164. C) I - 2, 5; II - 3, 4, 6; III - 1

 165. D) I - 3; II - 6; III - 4

 166. E) I - 1; II - 5; III - 2

 167. 31. Kimya müəlliminin funksiya və vəzifələri ilə onlara aid olanlar arasında

 168. uyğunluğu müəyyən edin.

 169. I – Öyrədici

 170. II – Tərbiyəedici

 171. III – İnkişafetdirici

 172. IV –Konstruktiv

 173. V – Kommunikativ

 174. 1 - şagirdlər və şagirdlərlə müəllim arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq

 175. 2 - elmi - dünyagörüş

 176. 3 - ideya - siyasi əqidə

 177. 4 - hafizənin, təxəyyülün inkişafı

 178. 5 - kimya elmi və sənayesinə, kimya proqramında müəyyən edilmiş mövzulara aid

 179. bilikləri mənimsətmək

 180. 6 - müəllimin əməli fəaliyyəfi

 181. 7 - ünsiyyət yaratmaq

 182. A) I - 5; II - 2, 3; III - 4; IV - 6, V - 1, 7

 183. B) I - 4; II - 5; III - 2; IV - 1, 7; V - 6

 184. C) I - 2; II - 6; III - 1; IV - 3; V - 4

 185. D) I - 7; II - 1; III - 6; IV - 2; V - 3

 186. E) I - 3, 7; II - 6; III - 2, 4; V – 5

 187. 32. Kimya fənn kurikulumunda neçə cür planlaşma vardır?

 188. A) 2

 189. B) 3

 190. C) 4

 191. D) 5

 192. E) 1

 193. 33. Perspektiv planlaşmada hansı nəzərdə tutulmayıb

 194. A) Resurslar

 195. B) İnteqrasiya

 196. C) Alt standartlar

 197. D) Dərsin mərhələləri

 198. E) Qiymətləndirmə

 199. 34. Cari planlaşmanın həyata keçirilmə alqoritmini göstərin?

 200. A) Alt standart, inteqrasiya, təlim məqsədi, mövzu, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

 201. B) Əsas standart, alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

 202. C) Məzmun xətti, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

 203. D) Alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

 204. E) Alt standart, təlim məqsədi, inteqrasiya, mövzu, təlim üsulu, təlim forması, resrslar, dərsin mərhələləri.

 205. 35. Cari planlaşma nümunəsində nəzrdə tutulan dərsin mərhələlərinin alqoritmini müəyyən edin.

 206. A) Tədqiqatın aparılması, motvasiya, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

 207. B) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, yaradıcı tətbiqetmə, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə.

 208. C) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə, ev tapşırığı.

 209. D) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə, yaradıcı tətbiqetmə.

 210. E) Ev tapşırığının yoxlanılması, motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

 211. 36. İllik planlaşdırma zamanı müəllimdə olan bacarıqlara aid deyil?

  1. mövzuların sadədən mürəkkəbə

  2. vaxt bölgüsü aparmaq

  3. dərsin mərhələlərinin alqoritminə diqqət etmək

  4. məntiqi ardıcıllığını nəzərə almaq

  5. mövzuları bölmək və ya birləşdirmək

 1. 37. Perspektiv planlaşdırma aparmaq məqsədilə müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlara aid olmayan variantı müəyyən edin:

 1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq və əlavə resurslar seçmək.

 2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

 3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

 4. Dərsliyə əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

 5. Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü aparmaq.

 1. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.

 2. 38. Planlaşma apararkən müəllim nəyi əsas tutmaya bilər.

 3. A) Fəal dərsin mərhələlərini

 4. B) Məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğun illik planlaşdırma aparır və ya mövcud planlaşdırmanı məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğunlaşdırır;

 5. C) Dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün müvafiq forma və üsulları, təlim tapşırıqlarını müəyyənləşdirir;

 6. D) Dərsin təlim məqsədlərinə müvafiq qiymətləndirmə meyar və vasitələrini tərtib edir;

 7. E) Gündəlik dərs planı nümunəsi tərtib edir və hazırladığı nümunəvi dərsi nümayiş etdirir.


 8. Yüklə 1,03 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə