##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=10//level=1//sumtest=11//name=67 Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri.Kimyanın tədrisində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması metodikasıYüklə 1,03 Mb.
səhifə6/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num=10//level=1//sumtest=11//name=67 Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri.Kimyanın tədrisində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması metodikası

 • 1. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

 • A) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir

 • B) Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərləölçülməsi

 • C) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi

 • D) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

 • E) Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsidir

 • 2. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə həyata keçirilir?

 • A) 4

 • B) 3

 • C) 5

 • D) 2

 • E) 7

 • 3. Aşağıdakılardan hansı təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət

 • tələbidir?

 • A) Məzmun xətti

 • B) Təlim strategiyaları

 • C) Qiymətləndirmə standartı

 • D) Məzmun standartı

 • E) Alt - standart

 • 4. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

 • A) Milli qiymətləndirmə

 • B) Diaqnostik qiymətləndirmə

 • C) Formativ qiymətləndirmə

 • D) Böyük summativ qiymətləndirmə

 • E) Kiçik summativ qiymətləndirmə

 • 5. “Portfolio” nədir?

 • A) Şagirdin təlim nailiyyətləri və inkişaf göstəricilərindən, pedaqoji heyətin rəy və

 • tövsiyələrindən ibarət sənədlər toplusu.

 • B) Şagirdin yazı işləri və qiymətləri haqqında məlumat

 • C) Şagirdin davranışı barədə məlumatlar

 • D) Müəllimlərin şagird haqqında rəyləri

 • E) Şagirdin sağlamlıq göstəriciləri

 • 6. Diaqnostik qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

 • A) Hər dərsdə

 • B) Hər ayın əvvəlində

 • C) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində

 • D) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.

 • E) Tədris ilinin sonunda.

 • 7. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində

 • Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

 • A) Tərbiyyəsinə görə qiymətləndirmə

 • B) Qiymətləndirmə meyarları.

 • C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xususiyyətləri.

 • D) Buraxılış imtahanları.

 • E) Kurikulum uzrə qiymətləndirmə.

 • 8. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növu var?

  1. A) 5

  2. B) 4

  3. C) 3

  4. D) 2

  5. E) 6

  1. 9. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

  2. A) Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.

  3. B) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.

  4. C) Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.

  5. D) Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.

  6. E) Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərini və bacarıqlarını qiymətləndirmək

  7. 10. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

  8. A) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin

  9. yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir.

  10. B) Təhsilin muəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dovlət tələbidir.

  11. C) Siniflər uzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.

  12. D) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.

  13. E) Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir

  14. 11. Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?

  1. 1 - Milli

  2. 2 - Beynəlxalq

  3. 3 - Sinifdaxili

  4. 4 - Məktəbdaxili

  1. A) 1, 2, 4

  2. B) 3, 4

  3. C) 2, 3, 4

  4. D) 1, 3

  5. E) 2, 4

  1. 12. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

  2. 1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

  3. 2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

  4. 3 - KSQ bir dərs müddətində keçirilir.

  5. 4 - Yarımilin sonunda keçirilir.

  6. 5 - Yarımillik qiymətə təsir etmir.

  1. A) 1, 3

  2. B) 2, 4, 5

  3. C) 1, 2, 3

  4. D) 3, 4

  5. E) 1, 4

  1. 13. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərinə aid olanları seçin.

  2. 1 - Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.

  3. 2 - Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

  4. 3 - Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

  5. 4 - Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.

  6. 5 - Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilininsonunda)şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

  1. A) 2, 4, 5

  2. B) 2, 3, 5

  3. C) 1, 3, 5

  4. D) 1, 4, 5

  5. E) 1, 2, 3

  1. 14. Qiymətləndirmə standartlarına aid olanları seçin.

  2. 1– Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət

  3. tələbidir.

  4. 2 – Təlim fəaliyyəti və onun nəticələrinə qoyulan tələb

  5. 3 – Qiymətləndirmə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir

  6. 4 – Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə

  7. qoyulan tələb

  8. 5 – Məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqla baş vermiş

  9. dəyişikliklərin dərəcəsini müıyyın edir

  10. 6 – Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə

  11. qoyulan dövlət tələbidir

  12. 7 – Birbaşa fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə yönəlir

  13. 8 – Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb.

  14. 9 – Təlim prosesində meyarlara əsaslanan qiymətləndirmmədir

  15. 10 – Məktəbin nailiyyətlərinə qoyulan tələbdir

  16. A) 1, 3, 6, 7, 8

  17. B) 2, 4, 6, 8, 10

  18. C) 1, 3, 5, 7, 9

  19. D) 2, 4, 5, 9

  20. E) 4, 6, 7, 10

  21. 15. Aşağıdakılardan hansılar məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləridir?

  1. 1 – Epizodik

  2. 2 – Diaqnostik

  3. 3 – Kəmiyyətcə qiymətləndirmə

  4. 4 – Summativ

  5. 5 – Şəxsi qiymətləndirmə

  6. 6 - Formativ

  1. A) 1, 3, 6

  2. B) 1, 3, 5

  3. C) 2, 3, 5

  4. D) 3, 4, 5

  5. E) 2, 4, 6

  1. 16. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

  2. 1 – Təlim prosesinin əvvəlində

  3. 2 – Təlim prosesinin sonunda

  4. 3 – Hər hansı bir bölmənin tədrisinə başlamazdan əvvəl

  5. 4 – Tədris vahidinin sonunda

  6. 5 – Müntəzəm olaraq hər dərsdə

  7. 6 – Tədris vahidlərinin əvvəlində

  8. 7 – Təhsil səviyyəsinin əvvəlində

  9. 8 – Yarım ilin sonunda

  1. A) 1, 3, 6, 7

  2. B) 2, 4, 5, 8

  3. C) 1, 3, 5, 8

  4. D) 3, 4, 5, 8

  5. E) 4, 5, 6, 7

  1. 17. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

  2. 1 – Şagirdin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının

  3. mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləmək məqsədilə

  4. 2 - Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr

  5. əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

  6. 3 - Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq

  7. səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

  8. 4 – Şagirdlərin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının

  9. mənimsənilməsinin yoxlanılması zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan

  10. qaldırmaq məqsədilə

  11. 5 - Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda)

  12. şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.

  13. 6 – Yoxlama zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq üçün təhsilalanı

  14. istiqamətləndirmək məqsədilə

  15. 7 - Şagirdlərin təlim tərbiyyəsi haqqında məlumat almaq məqsədilə

  1. A) 1, 2, 4, 6

  2. B) 3, 5, 7

  3. C) 1, 3, 4

  4. D) 2, 3, 5, 7

  5. E) 3, 4, 5, 7

  1. 18. Qiymətləndirmə sxemlərinin funksiyaları hansılardır?

  2. 1– Şagirdlərdən tələb olunan bacarıqları və onları və onların qiymətləndirilməsi

  3. mexanizmini təsvir edir.

  4. 2 – Şagirdlərin əqli inkişafının qiymətləndirilməsinə xidmət edir

  5. 3 – Şagirdlərin aldıqları qiymətləri kəmiyyətcə xarakterizə edir

  6. 4 – Şagird irəliləyişlərinin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı məlumat bazası rolunu

  7. oynayır

  8. 5 – Təlim nailiyyətləri barədə şagirdlərə, valideynlərə və maraqlı tərəflrə məlumat

  9. verilməsi təmin olunur

  10. 6 – Şagirdlərin dərsə davamiyyəti barədə maraqlı tərəflərə məlumat verilməsi təmin olunur

  11. A) 1, 4, 5

  12. B) 2, 3, 6

  13. C) 1, 3, 6

  14. D) 2, 3, 5

  15. E) 2, 4, 6

  16. 19. Şagirdlərin kimyadan bacarıq və vərdişləri hansılardır?

  17. 1 – Kimya dilindən, kimyəvi proseslərin model, sxem və qrafiklərindən istifadə

  18. etmək

  19. 2 – Kimyəvi anlayışların mahiyyətini dərindən öyrənmək

  20. 3 – Kimyadan hər hansı bir dərsin məzmununu yaxşı mənimcəmək

  21. 4 – Kimyəvi avadanlıqlardan istifadə edə bilmək və mühüm kimyəvi əməliyyatları

  22. aparmaq

  23. 5 – İstehsalat məzmunlu və eksperimental məsələləri həll etmək

  24. 6 – Kimyanın əsas nəzəriyyələrinin mahiyyətini dərindən mənimsəmək

  25. 7 – Mürəkkəb olmayan praktiki (həyati) məsələləri həll etmək üçün kimya

  26. eksperimentindən istifadə etmək, qoyulan təcrübədən düzgün nəticə çıxara bilmək

  27. 8 – Kimyaya aid qanunların kəşfi tarixlərini mükəmməl bilmək

  28. A) 1, 4, 5, 7

  29. B) 2, 3, 6, 8

  30. C) 1, 3, 6, 8

  31. D) 3, 4, 6, 7

  32. E) 2, 3, 5, 6

  33. 20. Şagirdlərin kimya biliyinə düzgün qiymət verilməsi üçün hansı göstəricilər

  34. nəzərə alınmalıdır?

  35. 1 – Bilik və bacarıqların keyfiyyəti

  36. 2 – Bilik və bacarıqların kəmiyyəti

  37. 3 – Biliyin və praktiki bacarığın həcmi (əgər bu və ya digər təcrübənin nümayiş

  38. etdirilməsi və ya məsələ həlli şagirddən tələb olunursa)

  39. 4 –Əldə etdiyi biliyin dərslikdə olduğu kimi ifadə etməsi

  40. 5 –Şagirdin öz bilik və bacarığını göstərə bilmək qabiliyəti

  41. 6 – Dərslikdən öyrəndiyi mətni olduğu kimi əzbərdən deyə bilməsi

  42. A) 1, 3, 5

  43. B) 2, 4, 6

  44. C) 1, 4, 6

  45. D) 2, 3, 4

  46. E) 4, 5, 6

  47. 21. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

  48. 1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

  49. 2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

  50. 3 - BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

  51. 4 - Yarımilin və dərs ilinin sonunda keçirilir.

  52. 5 - BSQ -nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

  53. A) 2, 4

  54. B) 1, 3, 5

  55. C) 1, 2, 3

  56. D) 3, 5

  57. E) 3, 4

  58. 22. Aparılma müddətinə, yaxud sayına görə məktəbdaxili qiymətləndirmənin

  59. növlərini ardıcıl düzün.

  60. 1 – Yekun qiymətləndirmə

  61. 2 – Formativ qiymətləndirmə

  62. 3 – Kiçik summativ qiymətləndirmə

  63. 4 – Diaqnostik qiymətləndirmə

  64. 5 – Böyük summativ qiymətləndirmə

  65. A) 1, 5, 3, 4

  66. B) 1, 2, 3, 4

  67. C) 1, 4, 5, 3

  68. D) 4, 3, 5, 1

  69. E) 3, 4, 1, 5

  70. 23. “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə

  71. Konsepsiyası”nda əhatə olunan məsələlərin ardıcıllığı hansı halda düzgün

  72. verilmişdir?

  73. 1 – Konsepsiyanın yaradılması üçün zəruri səbəblər

  74. 2 – Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xüsusiyyətləri

  75. 3 – Əsas qiymətləndirmə növləri

  76. 4 – Müasir dövrdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər

  77. 5 – Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud olan problemlər

  78. A) 4, 5, 1, 2, 3

  79. B) 5, 1, 4, 3, 2

  80. C) 1, 2, 3, 4, 5

  81. D) 3, 2, 1, 5, 4

  82. E) 2, 3, 5, 1, 4

  83. 24. Kimyanın tədrisində şagirdlərin müasir qiymətləndirilməsinə verilən tələbləri

  84. ardıcıllıqla düzün.

  85. 1 – Şagirdə verilən yekun qiymət onun bilik və bacarıqlarının səviyyəsini və kimya

  86. fənninin ümumi konsepsiyasını necə dərk etdiyini əks etdirməlidir

  87. 2 – Qiymətləndirmənin açıq və şəffaf olmasına tiayət edilməlidir

  88. 3 – Qiymətləndirmə mövsud kurikuluma və normativ sənədlərə uyğun olmalıdır

  89. 4 – Qiymətləındirmə təkanverici, öyrədici və inkişafetdirici olmalı, təlim keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə xidmət etməlidir

  90. 5 – Qiymətləndirmədə obyektivlik təmin olunmalıdır, ədalətlilik prinsipi

  91. gözlənilməlidir

  92. 6 – Qiymətləndirmə təlimin nəticələri, şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlər barədə düzgün qərar çıxarmağa təminat verməlidir

  93. A) 1, 4, 5, 2, 6, 3

  94. B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

  95. C) 3, 6, 2, 5, 4, 1

  96. D) 4, 3, 1, 5, 2, 6

  97. E) 6, 3, 1, 4, 5, 2

  98. 25. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsulları məntiqi ardıcıllıqla düzün.

  99. 1 - Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

  100. 2 - Tapşırıqvermə

  101. 3 – Müşahidə

  102. 4 - Müsahibə

  103. A) 4, 3, 2, 1

  104. B) 1, 2, 3, 4

  105. C) 4, 1, 3, 2

  106. D) 3, 2, 1, 4

  107. E) 4, 2, 3, 1

  108. 26. Uyğunluğu müəyyən edin.

  109. I – Ənənəvi qiymətləndirmə

  110. II – Müasir qiymətləndirmə

  111. 1 - qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu

  112. 2 - müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanır

  113. 3 - qiymətləndirmə təhsili idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır

  114. 4 - tədris prosesinin yalnız bir hissəsində tətbiq edilir

  115. 5 - qiymətləndirmə standartları vardır

  116. 6 - əsasən bilik səviyyəsini qiymətləndirir

  117. 7 - tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir

  118. 8 - şagirdlərin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir

  119. 9 - şagird qiymət almaq xatirinə oxuyur

  120. A) I - 1, 2, 4, 6, 9; II - 3, 5, 7, 8

  121. B) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6, 9

  122. C) I - 3, 5, 7; II - 4, 6, 9

  123. D) I - 4, 6, 7, 8; II - 1, 2, 5, 9

  124. E) I - 1, 3, 5, 7, 8; II - 2, 4, 6, 9

  125. 27. Uyğunluğu müəyyən edin.

  126. I – Holistik qiymətləndirmə sxemləri

  127. II – Analitik qiymətləndirmə sxemləri

  128. 1 - bu qiymətləndirmə surətli aparılır.

  129. 2 - şagirdlər üçün nəzərdə tutulan konkret bacarıqların müəyyən olunmuş uzun

  130. müddət ərzində ardıcıl izlənilməsi və qiymətləndirilməsidir

  131. 3 - şagirdin ayrı - ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir.

  132. 4 - qiymətləndirmədə, əsasən, 4 - 5 ballıq şkaladan istifadə edilir.

  133. 5 - şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında

  134. daha ətraflı informasiya verilir.

  135. 6 - şagirdin inkişaf səviyyəsini qısa müddətdə ümumi şəkildə dəyərləndirir.

  136. 7 - qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt tələb olunur

  137. 8 - şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəssürat yaradır

  138. A) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 4, 5, 7

  139. B) I - 2, 3, 4, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

  140. C) I - 2, 3, 5; II - 4, 6, 8

  141. D) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

  142. E) I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3

  143. 28. Uyğunluğu müəyyən edin.

  144. I – Qiymətləndirmə forması

  145. II – Qiymətləındirmə üsulu

  146. III – Qiymətləndirmə vasitəsi

  147. 1 - qiymətləndirmənin keçirilmə mexanizmi

  148. 2 - qiymətləndirmə prosesində istifadə edilən alətlər

  149. 3 - qiymətləndirmə prosesini necə həyata keçirmək

  150. 4 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

  151. 5 - layihə

  152. 6 - test tapşırıqları

  153. 7 - mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan buraxılış imtahanları

  154. 8 - testləşdirmə

  155. 9 - valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

  156. 10 - imla, məsələ həlli

  157. A) I - 1, 4, 7; II - 3, 5, 8, 9; III - 2, 6, 10

  158. B) I - 2, 6, 10; II - 1, 4, 7; III - 3, 5, 8, 9

  159. C) I - 1, 8, 10; I - 5, 6, 7; III - 3, 4, 5

  160. D) I - 3, 5, 8, 9; II - 2, 6, 10; III - 1, 4, 7

  161. E) I - 5, 6, 10; II - 4, 7, 6; III - 1, 2, 3

  162. 29. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

  163. I – Diaqnostik qiymətləndirmə

  164. II – Formativ qiymətləndirmə

  165. III – Summativ qiymətləndirmə

  166. 1 - ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

  167. 2 - tapşırıqvermə, müsahibə və s. üsullardan istifadə etmə

  168. 3 - yekun qiymətləndirilmə

  169. 4 - buraxılış siniflərində attestasiya şəklində aparılan qiymətləndirilmə

  1. A) I - 1; II - 2 ; III - 3, 4

  2. B) I - 2; II - 1; III - 4

  3. C) I - 4; II - 1; III - 3

  4. D) I - 3; II - 1, 2; III - 4

  5. E) I - 1; II - 4; III – 3

  1. 30. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

  1. A) məqsədə

  2. B) mövzuya

  3. C) motivasiyaya

  4. D) standartaE) çevikliyə

  1. 31. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən qiymətləndirmə istiqaməti hansıdır?       1. Milli qiymətləndirmə

  2. PİSA qiymətləndirmə

  3. Məktəbdaxili qiymətləndirmə

  4. Dioqnostik qiymətləndirmə

  5. Beynəlxalq qiymətləndirmə

  1. 32. Hansı sənəd müasir qiymətləndirmə ilə bağlı deyil?

  1. Uşaq Hüquqları Konvensiyası

  2. “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın əsas istiqamətləri

  3. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və keyfiyyətin idarə edilməsi müasir qiymətləndirmə siyasətinin əsası kimi

  4. Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) və fizika fənni üzrə təhsil proqramında (kurikulumda) qiymətləndirmə məsələləri

  5. Ümumtəhsil məktəblərində “Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması” barədə

  1. 33. Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli xüsusiyyətini göstərin.

  2. A) Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu

  3. idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.

  4. B) Qiymətləndirmə standartları mövcud deyildi.

  5. C) Əsasən bilik səviyyəsi qiymətləndirilirdi.

  6. D) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilirdi.

  7. E) Qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.

  8. 34. Fikri tamamlayın. “Məzmun standartlarının mənimsənilməsi səviyyəsini ölçmək üçün...”

  1. ... qiymətləndirmə standartları müəyyənləşdirilmişdir.

  2. ... qiymətləndirmə normativləri müəyyənləşdirilmişdir.

  3. ... məzmun standartları müəyyənləşdirilmişdir.

  4. ... alt standartlar müəyyənləşdirilmişdir.

  5. ... qiymətləndirməmüəyyənləşdirilmişdir.

  1. 35. Qiymətləndirmənin istiqamətləri dedikdə nə nəzərdə turulur?

  2. A) təlim məqsədinə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

  3. B) eyni forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

  4. C) forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

  5. D) ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur. E) müxtəlif forma və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

  6. 36. Ölkəmizdə qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?

  7. A) Məktəbdaxili, formativ, summative

  8. B) Diaqnostik, milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə

  9. C) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə

  10. D) Diaqnostik, formativ, summativ

  11. E) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə

  12. 37. “Bu qiymətləndirmə müxtəlif ölkələrin 15 yaşlı şagirdlərinin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir və vəziyyətin digər ölkələrlə müqayisəsi üçün şərait yaradır. Bu qiymətləndirmə şagirdlərin qazanılmış bacarıqlardan istifadəetmə imkanlarının qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir, üç ildən bir həyata keçirilir”.Söhbət hansı qiuymətləndirmədən gedir?

  13. A) Milli

  14. B) Beynəlxalq

  15. C) Məktəbdaxili

  16. D) Ölkədaxili

  17. E) Regionlararası

  18. 38. “Təhsil prosesinin təşkili, planlaşdırılması haqqında toplanmış məlumatlar vasitəsilə kurrikulumun keyfiyyətini və təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Bu qiymətləndirmə xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə bir qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır”. Söhbət hansı qiuymətləndirmədən gedir?

  19. A) Milli

  20. B) Beynəlxalq

  21. C) Məktəbdaxili

  22. D) Ölkədaxili

  23. E) Regionlararası

  24. 39. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin hansı növləri var?

  25. A) Kiçik summativ, böyük summativ, yekun summativ

  26. B) Diaqnostik, formativ, summativ

  27. C) Formativ, kiçik summativ, böyük summativ

  28. D) Formativ, kiçik summativ, böyük summativ, yekun summativ

  29. E) Diaqnostik, formativ, mərkəzləşdirilmiş

  30. 40. Müəllim bu qiymətləndirmənin nəticəsində “Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər aparılmasına imkan yaradır. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir.”. Bu hansı qiymətləndirmənin nəticəsidir?

  31. A) diaqnostik

  32. B) formativ

  33. C) summativ

  34. D) beynəlxalq

  35. E) milli

  36. 41. Diaqnostik qiymətləndirmənin vasitələrinə aid olmayan variantı seçin.

  37. A) Şifahi və yazılı təqdimat

  38. B) Müşahidə (Müəllim şagirdin təlim fəaliyyətini müşahidə əsasında qiymətləndirir)

  39. C) Müsahibə (Şifahi yoxlama)

  40. D) Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə söhbət

  41. E) Sorğu

  42. 42. Formativ qiymətləndirmə nəyə əsasən aparılır?

  43. A) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş alt-standartlardan çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

  44. B) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş əsas-standartlardan çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

  45. C) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş məzmun standartlarından çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

  46. D)Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş məzmun xətlərindən çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

  47. E) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

  48. 43. “4.1.1. Məişətdə istifadə olunan kimyəvi maddələrlə davranma qaydalarını izah edir.” Standartından çıxarılan təlim məqsədinə uyğun olaraq formativ qiymətləndirmə hansı meyara əsasən aparılır?

  49. A) izahetmə

  50. B) fərqləndirmə

  51. C) tərtibetmə

  52. D) təcrübəaparma

  53. E) hesablama aparma

  54. 44. Summativ qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə nəyə xidmət edir?

  1. şagirdlərin təlim problemlərini müəyyənləşdirmək;

  2. şagirdlə əks əlaqə qurmaq və onu stimullaşdırmaq;

  3. planlaşdırma aparmaq və təkliflər vermək;

  4. qüvvədə olan kurikulum ilə bağlı mühakimə yürütmək;

  5. mövcud tədris vəsaitlərindəki, dərsliklərdəki uyğunsuzluqları araşdırmaq.

  1. Hamısı

  2. a, b, c

  3. a, c, e

  4. b, d

  5. a, e

  1. 45. Müasir qiymətləndirmə neçə səviyyədə aparılır?

  2. A) 3

  3. B) 4

  4. C) 2

  5. D) 5

  6. E) 1

  7. 46. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

  1. 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%, 5-ci səviyyə üzrə suallar 10%

  2. 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

  3. 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 10%

  4. 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

  5. 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

  1. 47. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

  2. A) Məzmun xətlərinin

  3. B) Qiymətləndirmə standartlarının

  4. C) Alt standartların

  5. D) Əsas və alt standartların

  6. E) Əsas standartların

  7. 48. Qiymətləndirmə standartı:

  8. A) Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.

  9. B)Dövlətin təhsilalanlarının bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

  10. C)Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblərdir.

  11. D) Şagirdlərin nailiyyətlərini meyarlar əsasında ölçən qiymətləndirmə şkalasıdır.

  12. E)Əsas standarıin tərkib hissəsidir.

  13. 49. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

   1. təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.

   2. təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi

   3. təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.

   4. təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

   5. heç biri

  1. 50. Böyük summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

  2. A) dərsin əvvəlində

  3. B) dərs ilinin əvvəlində

  4. C) ayın sonunda

  5. D) bölmə başa çatdıqda

  6. E) yarımilin sonunda

  7. 51. Kiçik summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

  8. A) dərs ilinin əvvəlində

  9. B) yarımilin və ya ilin sonunda

  10. C) bölmə başa çatdıqda

  11. D) mövzu başa çatdıqda

  12. E) dərsin əvvəlində

  13. 52. Kiçik summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

  14. A) 4 həftədən tez 6 həftədən gec olmayaraq

  15. B) 3 həftədən tez 7 həftədən gec olmayaraq

  16. C) 5 həftədən tez 12 həftədən gec olmayaraq

  17. D) hər həftə

  18. E) yarımilin sonunda

  1. 53.Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
   A) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
   B) Təlim prosesinin ilkin mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
   C)Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.
   D) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir. 
   E) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

   54. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?


   A)dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mutəmadi olaraq. 
   B) təlim prosesisinin əvvəlində.
   C) bölmə və hər movzunun əvvəlində.
   D) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 
   E) təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
  1. 55. Necə formativ qiymətləndirmə sxemi var?
   A) 5

  2. B) 2

  3. C) 6

  4. D) 4

  5. E) 3

   56. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur? 


  1. A) mövzuya

  2. B) məqsədə

  3. C) motivasiyaya

  4. D) standarta

  5. E) qiymətləndirməyə
  1. 57. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
   A) məqsədəuyğun
   B) meyara əsasən qiymətləndirmə 
   C) sürətli qiymətləndirmə
   D) alt standarta əsasən qiymətləndirmə E) bütöv qiymətləndirmə 

  2. 58. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
   A) Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir.  B) Şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini muəyyənləşdirir. 

  3. C) Bu qiymətləndirmə surətli aparılır.

  4. D) Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilir.

  5. E) Şagirdlərin nailiyyətləri haqqında daha ətraflı informasiya verilir.

  6. 59. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

  7. A) Şagirdlərin mükafatlandırılmasında

  8. B) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.

  9. C) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.

  10. D) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.

  11. E) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.

  12. 60. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil?

  13. A) Vaxt

  14. B) Məzmun

  15. C) Keyfiyyət

  16. D) Kəmiyyət

  17. E) Meyar

  18. 61. Aşağıdakılardanhansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

  19. A) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir

  20. B) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.

  21. C) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.

  22. D) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

  23. E) Müasir qiymətləndirmədə 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə standartı müəyyən olunmuşdur.

  24. 62. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

  25. A) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.

  26. B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.

  27. C) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq

  28. D) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.

  29. E)Yoxlama yazı işlər, inşa, imla və esselər.

  30. 63. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

  31. A) Şagirdin gündəliyində qeyd olunur.

  32. B) şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.

  33. C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək

  34. D) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.

  35. E) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək

  36. 64. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

  37. A) Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

  38. B) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində

  39. tətbiq edilir.

  40. C) Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir

  41. D) Təhsilin keyfiyyətini idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır

  42. E) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

  43. 65. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

  44. I. Qiymətləndirmə meyarları.

  45. II. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xüsusiyyətləri

  46. III. Buraxılış imtahanları

  47. IV. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə

  48. A) Yalnız I

  49. B) II, III, IV

  50. C) III

  51. D) heç biri

  52. E) yalnız IV

  53. 66. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aiddir?

  54. I. Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir.

  55. II. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.

  56. III. Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

  57. IV. Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

  58. A) II, III, IV

  59. B) yalnız I

  60. C) II, IV

  61. D) II, III

  62. E) yalnız II

  63. 67. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

  64. A) Yaradıcı tətbiqetmə

  65. B) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

  66. C) Tədqiqatın aparılması

  67. D) Qiymətləndirmə

  68. E) Motivasiya


  69. Yüklə 1,03 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə