##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi


##num=11//level=1//sumtest=11//name=26Yüklə 1,03 Mb.
səhifə7/7
tarix08.02.2020
ölçüsü1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num=11//level=1//sumtest=11//name=26 Yeni dərsliklərlə və əlavə resurslarla iş. Kimyadan dərslik komponentləri ilə işin xüsusiyyətləri

 • 1. Dərslik komplekti neçə tərkib hissədən ibarətdir ?

 • A) 4

 • B) 3

 • C) 2

 • D) 5

 • E) 6

 • 2. Təlim standartlarına uyğunluq, mübahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, ortoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verılən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?

  1. A) Əyanilik

  2. B) Əhatəlilik

  3. C) Düzgünlük

  4. D) Ardıcıllıq

  5. E) Uyğunluq

  1. 3. Multimediya nədir?

  2. A) Səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi

  3. B) Video kadrlardan istifadə etmək

  4. C) Filmə xususi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri

  5. D) Animasiya, səs

  6. E) Hərəkət effektlərindən istifadə

  7. 4. Biri tədris resursuna aid deyil.

  1. A) Tədris planı

  2. B) Elektron təlim vasitələri

  3. C) Əyani vəsaitlər

  4. D) Didaktik materiallar

  5. E) Test tapşırıqları

  1. 5. Hansılar əlavə təlim resurslarına aiddir?

  2. A) Lüğət, cədvəl, dərs vəsaiti, testlər

  3. B) Fəaliyyət, terminologiya, dərslik, cədvəl

  4. C) Şəkil, testlər, tapşırıq, iş dəftəri

  5. D) Şəkil, sxem, testlər, cədvəl, lüğət

  6. E) Terminologiya, şəkil, iş dəftəri, fəaliyyət

  7. 6. Səs, şəkil, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi fikri nəyi

  8. göstərir?

  1. A) Video effektlər

  2. B) Multimediya

  3. C) İnternet

  4. D) Səs və vidio

  5. E) Müasir vidio cihazlar

  1. 7. Təlim prosesində iş dəftərinin rolu nədir?

  2. A) Şagirdlərin təlim prosesində əldə etdikləri biliklərin müstəqil şəkildə tətbiqinə imkan

  3. yaradır

  4. B) Şagirdlər tapşırıqları yerinə yetirirlər

  5. C) Dərslik komponentinə aid olmayib, şagirdlərin müstəqil işləmələrinə imkan verir

  6. D) Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir

  7. E) Fəal təlim üçün şəraitinin yaradılmasını tələb edir

  8. 8. Dərsliklərin kurikulumların tələbləri səviyyəsində hazırlanması üçün hansı

  9. prinsiplər gözlənilməlidir?

  1. 1 – Düzgünlük

  2. 2 – Şüurluluq

  3. 3 – Əyanilik

  4. 4 – İfadəlilik

  5. 5 – Ardıcıllıq

  6. 6 – Məqsədəuyğunluq

  7. 7 – Tamlıq

  8. 8 – Nəticə yönümlülük

  1. A) 2, 4, 6, 8

  2. B) 1, 3, 5, 7

  3. C) 1, 3, 4, 6

  4. D) 2, 3, 4 , 6

  5. E) 2, 4, 5, 8

  1. 9. Dərslik komplektinə aid olanları seçin.

  1. 1 - Müəllim üçün metodik vəsait

  2. 2 - Əlavə resurslar

  3. 3 - Dərslik

  4. 4 - İş dəftəri

  5. 5 - Cədvəl və sxemlər

  1. A) 1, 3, 4

  2. B) 2, 4, 5

  3. C) 1, 2, 3

  4. D) 3, 4, 5

  5. E) 2, 3, 4

  1. 10. Aşağıdakıların hansıları yeni dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlərdir?

  2. 1 – Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir.

  3. 2 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir.

  4. 3 – Şagirdlərə nəzəri materiallar əldə etməyə sövq edir

  5. 4 – Şagirdlərin fərqli idrakı ımkanlarının nəzərə alınmasına şərait yaradır.

  6. 5 – Şagirdlərin maksimum bilik əldə etmələrinə imkan yaradır

  7. 6 – Müəllimin şagirdlərə nəzarətini təmin edir

  1. A) 3, 4, 5

  2. B) 3, 5, 6

  3. C) 1, 3, 5

  4. D) 2, 5, 6

  5. E) 1, 2, 4

  1. 11. Müasir dərsliklərin funksiyaları hansılardır?

  2. 1 – Dərsliyin yaradılmasına pedaqoji problem kimi yanaşılması

  3. 2 – Dərsliklərin həcminin lazımı səviyyədə olması

  4. 3 – Dərsliklərin istiqamətverici məzmuna malik olması

  5. 4 – Dərsliklərin rəngarəng olması

  6. 5 – Dərsliyin inteqrativ xarakterə malik olması

  7. 6 –Dərslikdə humanistlik prinsipinin nəzərə alınması

  1. A) 1, 2, 3

  2. B) 2, 4, 6

  3. C) 1, 3, 5

  4. D) 3, 4, 6

  5. E) 2, 4, 5

  1. 12. Müasir kimya dərsliklərinə verilən tələblər hansılardır ?

  1. 1 – Düzgünlük

  2. 2 – Metodiki

  3. 3 – Şüurluluq

  4. 4 – Didaktik - pedaqoji

  5. 5 – Əyanilik

  6. 6 – Məntiqi - psixoloji

  7. 7 – İfadəlilik

  8. 8 – Struktura aid

  9. 9 – Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

  1. A) 2, 4, 6, 8

  2. B) 1, 3, 5, 9

  3. C) 2, 3, 4, 5

  4. D) 2, 4, 5, 9

  5. E) 3, 4, 5, 8

  1. 13. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları seçin.

  2. 1 - İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.

  3. 2 - Yeni təlim üsulları yaradır.

  4. 3 - Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.

  5. 4 - İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.

  6. 5 - Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır.

  1. A) 3, 4, 5

  2. B) 1, 2, 5

  3. C) 1, 2, 4

  4. D) 2, 3, 4

  5. E) 1, 3, 5

  1. 14. Veb - əsaslı resursların tədris prosesindəki müsbət tərəfləri hansılardır?

  2. 1 - Şagirdlərdə müstəqil təhsil məkanı formalaşır və yeni biliklər yaradıcısıdır

  3. 2 - Tədris materiallarındakı mövcüd olan boşluqları doldurur

  4. 3 - Şagirdləri əzbərçiliyə zövq etdirir

  5. 4 - İfrat dərəcədə istifadə şagirdi internetə meyilliliyini artırır

  6. 5 - Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qısa vaxt çərçivəsində qiymətləndirir

  1. A) 1, 2, 4

  2. B) 3, 4, 5

  3. C) 1, 2, 5

  4. D) 2, 3, 4

  5. E) 2, 4, 5

  1. 15. İnternetdən lazım olan resursun axtarışı üçün istifadə edəcəyiniz ardıcıllığı

  2. müəyyənedin.

  3. 1 - Müxtəlif saytların materialları ilə tanış olmaq

  4. 2 - Brauzerə daxil olmaq

  5. 3 - Resursun adını yazmaq

  6. 4 - Google. az saytını qeyd etmək

  1. A) 2, 1, 4, 3

  2. B) 1, 2, 3, 4

  3. C) 3, 1, 2, 4

  4. D) 2, 4, 3, 1

  5. E) 4, 2, 3, 1

  1. 16. Yeni dərsliklərin hazırlanması üçün mühüm olan pedaqoji prinsiplərin

  2. ardıcıllığını müəyyən edin.

  1. 1 – Əyanilik

  2. 2 – İnklüzivlik

  3. 3 – Oxunaqlıq

  4. 4 –Ardıcıllıq

  5. 5– Düzgünlük

  6. 6– Tamlıq

  7. 7– Müasirlik

  1. A) 7, 6, 1, 4, 5, 3, 2

  2. B) 2, 3, 4, 6, 7, 1, 5

  3. C) 5, 1, 7, 6, 4, 3, 2

  4. D) 3, 2, 6, 4, 1, 7, 5

  5. E) 4, 3, 5, 2, 1, 7, 6

  1. 17. Müasir kimya dərsliklərinə verilən tələblərin ardıcıllığını müəyyən edin.

  2. 1 – Didaktik - pedaqoji tələblər

  3. 2 – Metodiki tələbləır

  4. 3 – Dərsliklərin strukturuna verilən tələblər

  5. 4 – Məntiqi - psixoloji tələblər

  1. A) 3, 4, 1, 2

  2. B) 2, 1, 4, 3

  3. C) 1, 2, 3, 4

  4. D) 1, 4, 2, 3

  5. E) 4, 3, 2, 1

  1. 18. Standartların dərsliklərdə reallaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin.

  2. 1 – Mövzu2 – Tədris vahidi3 – Bölmə

  1. A) 2, 3, 1

  2. B) 1, 2, 3

  3. C) 1, 3, 2

  4. D) 2, 1, 3

  5. E) 3, 1, 2

  1. 19. Uyğunluğu müəyyən edin.

  2. I – Dərsliyə aid olanlar

  3. II – Müəllim üçün metodik vəsaitə aid olanlar

  4. 1 - təlimin səmərəli təşkilində müəllim üçün istiqamətverici rol oynayır

  5. 2 - müəllim dərsi yalnız onun əsasında keçməlidir

  6. 3 - məzmun standartlarının reallaşdırılması üçün mühüm vasitədir

  7. 4–şagirdlərə maksimum bilik vermək üçün mühüm vasitədir

  8. 5 - müəllim - şagird (tədris təlim) fəaliyyətinin tənzimlənməsinə xidmət edir

  9. 6 - müəllim –valideyn fəaliyyıtinin tənzimlənməsinə xidmət edir

  10. A) I - 1, 6; II - 2, 4

  11. B) I - 2, 4; II - 6

  12. C) I - 1; II - 3, 5

  13. D) I - 3, 5; II – 1

  14. E) I - 2, 6; II - 4, 5

  15. 20. Uyğunluğu müəyyən edin.

  16. I – Müasir kimya dərsliklərinə verilən metodiki tələblərə aid olanlar

  17. II – Müasir kimya dərsliklərinə verilən didaktik - pedaqoji tələblərə aid olanlar

  18. 1 - dərslik şagirdlərin analifik düşünmə qabiliyyətini formalaşdırmalıdır

  19. 2 - dərslikdə verilən məlumatlar doğru və öyrənilən elmin müasir səviyyəsinə uyğun

  20. olmalı, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə müvafiqlik gözlənilməlidir

  21. 3 - dərslikdə zəruri minimumu ifadə edən əsas mətnin tərkib hissələri optimal

  22. şəkildə əlaqələndirilməlidir

  23. 4 - dərsliyə daxil edilən təlim materialları problemli şəkildə şərh olunmalı və praktika

  24. ilə əlaqələndirilməlidir

  25. 5 - dərsliklərin məzmununa təhsil standartlarına müvafiq minimum baza

  26. informasiyaları daxil olmalıdır

  27. 6 - dərsliyə daxil edilən biliklər varislik və ardıcıllıq prinsiplərinə əməl olunmaqla,

  28. müəyyən məntiqi sistemlə təqdim olunmalıdır

  29. A) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

  30. B) 1 - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

  31. C) I - 3, 4, 6; II - 1, 2, 5

  32. D) I - 2, 4; II - 3, 5

  33. E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

  34. 21. Uyğunluğu müəyyən edin.

  35. I – Müasir kimya dərsliklərinə verilən məntiqi - psixoloji tələblər

  36. II – Müasir kimya dərsliklərinin strukturuna verilən tələblər

  37. 1 - dərslik əsas, əlavə və izahedici mətləndər ibarət olmalıdır

  38. 2 - dərslik hazırlanarkən fənnin həmin sinifdə öyrənilməsinə ayrılan vaxt - saat

  39. miqdarı nəzərə alınmalıdır.

  40. 3 - dərsliyin hər bir bölməsində giriş, paraqraf, yoxlayıcı tapşırıqlar olmalıdır

  41. 4 - dərslikdəki paraqrafların həcmi onun oxunmasına məktəblinin sərf etrdiyi vaxtla

  42. uzlaşdırılmalıdır

  43. 5 - dərsliyin hər bölməsində fəsil, şəkillər və praktik məşğələlər olmalıdır

  44. 6 - hansı sinfə aid olmasından asılı olaraq kimya fənlərinə aid dərsliklərdəki paraqraf

  45. mətnlərinin optimal həcmi müəyyənləşdirilməlidir

  46. 7 - dərsliyin paraqrafının birinci hissəsində əsas material, ikinci hissəsində isə

  47. şagirdin tanış olduğu mövzu ilə əlaqəli daha geniş material verilə bilər

  48. 8 - dərsliyin paraqrafının birinci hissəsində verilən əsas materiala dərs mövzusunun

  49. öyrənilməsi üçün bütün zəruri məlumatlar aid edilə bilər

  50. A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5, 7, 8

  51. B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6

  52. C) I - 1, 3, 4, 5; II - 2, 6, 7, 8

  53. D) I - 5, 7, 8; II - 2, 4, 6

  54. E) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

  55. 22. Uyğunluğu müəyyən edin.

  56. I – Müasir dərslikdə verilən materiallar üçün dərslik siyasəti sənədində qoyulan

  57. didaktik tələblər

  58. II – Müasir dərsliklərin hazırlanmasında gözlənilməsi zəruri hesab edilən pedaqoçi

  59. prinsiplər

  60. 1 - əyanilik

  61. 2 - şagirdlərin yaş psixologiyası və fzioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

  62. 3 - müasirlik

  63. 4 - dünyəvilik

  64. 5 - oxunaqlıq

  65. 6 - elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməməsi

  66. 7 - tamlıq

  67. 8 - illüstarasiyaların yığcam və mövzulara uyğun olması

  68. A) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

  69. B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

  70. C) I - 2, 4, 6, 8; II - 1, 3, 5, 7

  71. D) I - 3, 5, 7; II - 4, 6, 8

  72. E) I - 2, 5, 7; II - 3, 4, 6

  73. 23. Müasir təlimi həyata keçirmək üçün dərslik komplekti hansı hissələrdən ibarətdir?

  74. A) Dərslik, müəllim üçün metodik vəsait və iş dəftəri

  75. B) Yalnız dərslikdən

  76. C) Yalnız müəllim üçün metodik vəsaitdən

  77. D) Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən

  78. E) Dərslik, müəllim üçün metodik vəsaitdən, müxtəlif vəsaitlərdən.

  79. 24. Dərslik komplektinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

  80. I. Təhsil prosesində müəllim-şagird fəaliyyətinin tam təsəvvür olunmasını və üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edir.

  81. II. Müəllimin planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.

  82. III. Təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə imkan yaradır.

  83. IV. Vəsaitlərdən düzgün istifadəni təmin edir.

  84. A) II, III, IV

  85. B) yalnız IV

  86. C) I, II, III

  87. D) Hamısı

  88. E) yalnız II

  89. 25. Yeni dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlər

  90. A) Təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlumatlar əldə etməyə sövq edir.

  91. B) Hafizə əsaslı təhsili gücləndirir.

  92. C) Tətbiqi xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların formalaşmasına zəmin yaradır.

  93. D) Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir.

  94. E) Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir.

  95. 26. Əlavə resurslarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar

  1. Müəlliflik və Obyektivlik

  2. Dəqiqlik

  3. Sadədən mürəkkəbə

  4. Vaxt

  5. Əhatə dövrəsi

  Yüklə 1,03 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə