##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi


##num= 2// level= 1// sumtest=39// name= Biologiyanın tədrisində fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya” //Yüklə 1,03 Mb.
səhifə2/19
tarix12.12.2018
ölçüsü1,03 Mb.
#85764
növüDərslik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

##num= 2// level= 1// sumtest=39// name= Biologiyanın tədrisində fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya” //


1. Aşağıdakılardan hansı bioloji təhsilin mahiyyətinə aid deyil?

A) bioloji təhsil nəzəriyyə ilə təcrübəni birləşdirməyə xidmət etmir

B) bioloji təhsil səhiyyə işlərində şagirdlərə öz gigiyenasını bilməkdə mühüm rol oynayır

C) bioloji təhsil şagirdlərdə düzgün elmi dünyagörüşün tərbiyəsində mühüm rol oynayır

D) müşahidəçilik qabiliyyətinə, ətraf hadisələrin mahiyyətini öyrənməkdə mühüm rol oynayır

E) məktəblərdə bioloji təhsil politexnik xarakter daşımalıdır

2. Dərs demək üçün müəllim hansı hazırlıq işlərini icra etməlidir?

A) konspekt tutmalı, ekskursiyaya aparmalı

B) metodları seçməli, suallar verməli

C) metod seçməli, plan, konspekt tutmalı

D) plan tutmalı və dərs soruşmalı

E) əlavə ədəbiyyat soruşmalı, təcrübə aparmalıdır

3. Cansız təbiət obyektlərinə hansılar aiddir?

1 - torpaq

2 - bostan

3 - minerallar

4 - dağ süxurları

5 - bağ bitkilərinin meyvələri

6 - herbarilər

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, 6

4. Aşağıda verilənlərdən hansı oyun fəaliyyətli dərslərə daxildir?

1 - rollu oyunlar

2 - disput

3 - yarış oyunlar

4 - krossvord həlli

5 - müzakirə oyunlar

6 - gəzimti

7 - əyləncəli oyunlar

A) 1, 4, 5, 6

B) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 3, 4, 5

5. Düzgün cavabları tapın:

I - Müasir dərsdə müəllim bacarmalıdır

II - Müasir təlimdə qiymətlləndiirmə

1 - planlaşdirma

2 - fasilitasiya

3 - summativ

4 - formativ

A) I – 2, 3; II - 4; 1

B) I – 1, 3; II - 1; 2

C) I – 3, 4; II - 1; 2

D) I – 1, 4; II - 3; 2

E) I – 1, 2; II - 3; 4

6. Aşağıdakıvariantlardan hansında oyun fəaliyyətli oyunlar və sinifdənkənar könüllü məşğələlərə aiddir?

I - Oyun fəaliyyyətli oyunlar.

II - Sinifdənkənar könüllü məşğələlər.

1 - rollu oyunlar

2 - dərnək

3 - gecələr

4 - fərdi işlər

5 - yarış oyunlar

6 - müzakirə oyunlar

7 - əyəncəli oyunlar

A) I - 1, 5, 6, 7; II - 2, 3, 4,

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 5, 6, 7

C) I - 3, 4, 5; II - 1, 2, 6, 7

D) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3, 7

E) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7

7. Düzgün cavabı tapın:

I - Müasir təlimin prinsipləri

II - XXI - əsrin əsas xüsusiyətləri

1 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2 - dialoji

3 - əməkdaşliq

4 - inkişafetdirici

5 - iqtisadi mexanizmlərin inkişafı

6 - elm və texnikanın inkişafı

7 - tez - tez dəyişən həyat şəraiti

A) I - 1, 2 , 3, 4; II - 5, 6, 7

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 7

C) I - 5, 6, 7; II - 1, 2, 3

D) I - 3, 4, 5; II - 2, 6, 1

E) I - 5, 6, 2; II - 3, 4, 1

8. Aşağıdakı variantlardan hansında ana dilində təbiətə aid yazılmış ilk dərslik və H. Zərdabinin astronomiyaya aid məqalələri göstərilmişdir.

I - Ana dilində təbiətə aid yazılmış ilk dərslik

II - H. Zərdabinin astronomiyaya aid məqalələr

1 - “Təbiətə ilk addım”

2 - “Yeni ulduzlar”

3 - “Marsda insan yaşayırmı”

4 - “Təbiəti öyrən”

A) I - 1, 3; II - 2, 3

B) I - 2, 3; II - 1, 4

C) I - 1, 4; II - 2, 3

D) I - 3, 4; II - 1, 2

E) I - 1, 2; II - 3, 4

9. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Fəndaxili inteqrasiya

II- Fənlərarası inteqrasiya

a – botanika

b – zoologiya

c - ekologiya

d – coğrafiya

e - fizika

g - ədəbiyyat

A) I –a, c, e; II – b, d, g

B) I - a, b, c; II – d, e, g

C) I - b, c, g; II – a, d, e

D) I - c, d, e ; II – a, b, g

E) I - g, c, d; II - a, b, e

10. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Biz artıq nəyi bilirik, nəyi bilmək istəyirik, nəyi öyrənmişik və nəyi hələ də öyrənməliyik”

2 - Şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək

3 - “Bir, iki, üç”. . .

a – BİBÖ

b – klaster (şaxələndirmə)

c – auksion

A) 1 - b, 2 - a, 3 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

11. Fəal təlim metodları hansılardır?

1 - şifahi şərh

2 - əyani

3 - nağıl

4 - BİBÖ

5 - Beyin həmləsi

6 - klaster

A) 1, 2, 3

B) 4, 5, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 6

12. Müasir dünya təcrübəsindən inteqrasiyanın hansı səviyyələri fərqləndirilir?

1 - Fəndaxili

2 - Fənxarici

3 - Fənlərarası

4 - Fənlərüstü

5 - Fənləraltı

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 52

13. İnteqrasiya nədir?

A) təlim metodudur

B) təlimin əsas elementidir

C) təbiət haqqında elmdir

D) fənnin məzmununa verilən müasir tələbdir

E) fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı müəyyənləşdirir

14. Müasir dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə səviyyəsi müəyyənləşdirilir?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5

15. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnifatı hansılardır?

1 - Mənimsəmə ilə əlaqədar fənlərarası əlaqələr

2 - Kurslararası əlaqələr

3 - Kursdaxili əlaqələr

4 - Perspektiv əlaqələr

5 - Aydın əlaqələr

6 - Epizodik və sistematik əlaqələr

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 2, 4, 6

E) 3, 4, 5, 6

16. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə görə təsnif edin.

1 - birtərəfli əlaqələr

2 - kurslarüstü əlaqələr

3 - epizodik əlaqələr

4 - ardıcıl əlaqələr

5 - perspektiv əlaqələr

6 - dördtərəfli əlaqələr

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 6

C) 3, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 5

17. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1 - kollektiv

2 - fənndaxili

3 - qrup halında

4 - fənlərarası

A) 2, 4

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 1, 4

E) 2, 3

18. Aşağıdakılardan hansı beyin həmləsinin iş gedişinə aiddir?

1 - Müəllim həll olunmalı problemi elan edir

2 - Aparıcı müəyyənləşdirilir

3 - Cütlərdən yazdığı məlumatı təqdim etməyi xahiş edilir və sol sütun bütün qrupun razılaşdığı məlumat qeyd edilir

4 - Bütün qrup bu problemin həllinə cəlb olunur

5 - Qısa vaxt ərzində bütün fikir və təkliflər aparıcı “generator tərəfindən qeyd olunur

6 - Şagird mətni oxuyur

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4

E) 4, 3, 5, 1

19. Fənlərarası əlaqənin tiplərinin təsnifatı formaları hansı sırada düzgün göstərilmşidir?

1 - Perspektiv əlaqələr

2 - Epizodik və sistematik əlaqələr

3 - Fəndaxili əlaqələr

4 - Kurslararası əlaqələr

5 - Ətraf aləmlə əlaqələr

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

20. Fənlərarası əlaqənin tiplərinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

1 - Kurslararası əlaqələr

2 - Təlim keyfiyyətləri

3 - Epizodik və sistematik əlaqələr

4 - Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi

5 - Perspektiv əlaqələr

6 - Bioloji proseslər

7 - Birtərəfli, ikitərəfli və üçtərəfli əlaqələr

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

E) 1, 3, 5, 7

21. Müasir dünya təcrübəsində əsasən inteqrasiyanın səviyyələri hansılardır ?

A) bioloji proseslərin inteqrasiyası

B) kurslararası inteqrasiya

C) fəndaxili, fənlərarası və fənlərüstü inteqrasiya

D) canlıların quruluşunun inteqrasiyası

E) epizodik inteqrasiya

22. Fənlərarası (inteqrasiya) əlaqənin hansı funksiyaları vardır?

A) inteqrativ, təhsilverici, inkişafetdirici

B) təhsilverici, bilikverici, inkişafetdirici

C) istiqamətverici, təhsilverici, tərbiyəedici

D) təhsilverici, tərbiyəedici, inkiaşfetdirici

E) inteqrativ, tərbiyəedici, təhsilverici

23. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?

1 - düzgünlük

2 - şüurluluq

3 - əyanilik

4 - ifadəlilk

5 - müasirlik

6 - ardıcıllıq

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 3, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 2, 3, 4

24. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?

1 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2 - fəal idrak

3 - təlim prosesi

4 - inkişaf etdirici təlim

5 - qabaqlayıcı təlim

6 - cəlbedici təlim

7 - təlim - tərbiyə sisteminin çevikliyi

8 - əməkdaşlıq

9 - dioloji təlim

10 - fənnyönümlü

A) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 3, 4, 6, 8, 9

E) 3, 4, 6

25. Verilənlərdən hansı məzmun standartına aiddir?

A) Struktur və məzmun

B) Bilik və fəaliyyət

C) Proses və fəaliyyət

D) Strategiya və standart

E) Deklerativ

26. Azərbaycanda təbiətşünaslıq elmi ilə məşğul olan alimləri ardıcıllıqla göstərin.

1 - Nizami Gəncəvi

2 - Nəsirəddin Tusi

3 - Həsən bəy Zərdabi

4 - Əbülhəsən Bəhmənyar

A) 2, 4, 1, 3

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 1, 2, 3

E) 2, 1, 3, 4

27. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji institutunu ilk dəfə fənlərin tədrisi metodikası kafedrası nə vaxt yaradılıb və kim başçılıq etmişdir?

A) 1788 - ci ildə B. E. Raykov

B) 1835 - ci ildə N. Gəncəvi

C) 1941 - ci ildə M. Mehdizadə

D) 1956 - cı ildə N. Vəzirov

E) 1983 - cü ildə A. Orucəliyev

28. 1917 - ci ildə neçə ibtidai məktəbdə ana dilində dərs keçilməyə başlandı və bu neçənci sinifləri əhatə edirdi ?

A) 3 ibtidai məktəbdə. I və II sinifləri

B) 2 ibtidai məktəbdə III və IV siniflərdə

C) 4 ibtidai məktəbdə I və II sinifdə

D) 5 ibtidai məktəbdə I və IV sinifdə

E) 1 ibtidai məktəbdə III və IV sinifdə

29. Hansılar iş üsuludur?

A) Beyin həmləsi, cütlərlə iş

B) Qruplarla iş, fərdi iş, BİBÖ

C) Cütlərlə iş, akvarium, ziqzaq

D) Klaster, kollektiv iş, qərarlar ağacı

E) Beyin həmləsi, Venn diaqramı, Rollu oyun

30. Nə üçün motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?

A) dərsin vaxtında başa çatmasına kömək etmək üçün

B) tədqiqat prosesini çətinləşdirmək üçün

C) dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaratmaq üçün

D) şagirdlərdə idrak fəallığı oyatmaq üçün

E) tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək etmək üçün

31. Bunlardan hansı iş qruplarına aid deyil?

A) kollektivlə iş

B) cütlərlə iş

C) fəal iş

D) qruplarla iş

E) siniflə iş

32. Fəal təlimin xüsusiyyətinə daxil deyil.

A) hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi

B) dərsin əvvəlində problemin qoyulması və dərsin gedişinin problemin həllinə yönəldilməsi

C) yeni biliklərin müstəqil kəşf edilməsi

D) qrup işindən geniş istifadə olunması

E) biliklərin yaradıcı tətbiqi, müxtəlif tipli tapşırıqların, bilik mənbələrindən və iş vərəqlərindən istifadə edilməsi

33. Fəal dərsin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün.

1 – tədqiqatın aparılması

2 – motivasiya

3 – məlumatın müzakirəsi və təhlili

4 – ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması

5 – qiymətləndirmə və refleksiya

6 – produktiv (yaradıcı tətbiqetmə)

7 – məlumat mübadiləsi

A) 2, 1, 3, 5, 4, 7, 6

B) 2, 1, 7, 3, 4, 6, 5

C) 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7

D) 2, 1, 3, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6

34. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

A) dərsdə səs - küy olduğu üçün problemlər yaranır

B) edir əsas yer müəllimin nitqinə verilir

C) şagird özü tədqiqatçı olduğu üçün yorulur

D) şagirdin dərsə marağını artırır, axtarışlara sövq edir

E) şagird dərsə marağını artırmır

35. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1 – motivasiya, problemin qoyuluşu

2 – tədqiqatın aparılması

3 – məlumat mübadiləsi

4 – ev tapşırığının yoxlanılması

5 – məlumatların müzakirəsi

6 – nəticələrin çıxarılması

7 – yeni mövzunun izahı

8 – yaradıcı tətbiqetmə

9 – yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

10 – qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələlərdən sonra aparıla bilər)

A) 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

B) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10

C) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

D) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

E) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

36. Fəal təlim metodlarına nələr aiddir?

1 - tədris oyunları, icmallar, eksperiment

2 - beyin həmləsi

3 - klaster metodu, praktik işlər, ekskursiyalar

4 – müşahidələr, mühazirə, Venn diaqramı

5 - əyləncəli oyunlar

6 – çarpaz debatlar, canlı guşədə işlər, çöl təcrübələri

7 – disputlar

A) 5, 6, 2

B) 3, 4, 6

C) 1, 2, 5

D) 4, 3, 6

E) 2, 5, 7

37. Əşyavi mühitə hansılar aiddir?

1) məktəb maddi mühiti,

2) təbii mühit,

3) şagird - şagird mühiti

4) ailə - - şagird mühiti

5) yaşayış şəraiti

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 4,

D) 3. 4, 5

E) 2, 3, 4

38. Anlayışlar hansı hallarda şagird tərəfindən mənimsənilir?

1) Anlayışların əsas xüsusiyyətləri, əlamətləri arasında əlaqə yaradıldıqda

2) Tədris olunan bioloji əşya haqda obrazlı təsəvvürlərə malik olduqda

3) Dərs tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman bu anlayışlardn istifadə edə bildikdə

4) Anlayışları əzbərlədikdə

5) Anlayışlara aid testlər yazdıqda.

A) 1, 4, 5

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5

39. Ənənəvi kurikuluma aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) bilikyönümlü, fənyönümlü, təklifyönümlü

B) bilikyönümlü, nəticəyönümlü, şagirdyönümlü

C) müəlliyönümlü, şəxsiyyətyönümlü, fənnyönümlü

D) bilikyönümlü, fənyönümlü, nəticəyönümlü

E) şagirdyönümllü, müəllimyönümlü, bilikyönümlüYüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə