##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi


##num= 3// level= 1// sumtest=39 // name= Qiymətləndirmənin aparılması. Qiymətləndirmənin növləri //Yüklə 1,03 Mb.
səhifə3/19
tarix12.12.2018
ölçüsü1,03 Mb.
#85764
növüDərslik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

##num= 3// level= 1// sumtest=39 // name= Qiymətləndirmənin aparılması. Qiymətləndirmənin növləri //


1. Bunlardan hansı alt - standartı səciyyələndirmir?

A) əsas standartdakı məlumatı aydınlaşdırır

B) 3 rəqəmlə ifadə olunur

C) 2 rəqəmlə ifadə olunur

D) təlim strategiyalarının seçilməsinə şərait yaradır

E) rəqəmlə ifadə olunur

2. Hansı fikir qiymətləndirmə sisteminin xüsusiyyətlərinə aid deyil.

A) Şagirdin məntiqi təfəkkürünün inkişafını təmin edir

B) Faydalı əks əlaqə tam təmin olunmur

C) Nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsini təmin edir

D) Şagirdlər qiymətləndirmə meyarlarından xəbərdar olur

E) Müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə edir

3. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?

A) Kurikulumyönümlü milli qiymətləndirmə

B) Pedaqoji tələblərə uyğun beynəlxalq qiymətləndirmə

C) Beynəlxalq və məktəbdaxili qiymətləndirmə

D) Milli və məktəbdaxili qiymətləndirmə

E) Beynəlxalq, milli və məktəbdaxili qiymətləndirmə

4. Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsində səmərəli əks əlaqəni təmin edən komponent hansıdır?

A) təlim prosesində qərarların qəbulu

B) biliklərin tətbiqi

C) şagird naliyyətinin izlənilməsi

D) qiymətləndirmə məlumatları, qiymətləndirmə nəticələri

E) bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

5. Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi hansı dövlət sənədlərində öz əskini tapıb?

A) təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında

B) qəhsil qanununda

C) qiymətləndirilmə konsepsiyasında

D) dərslikdə

E) dərs vəsaitlərində

6. Qiymətləndirmə vasitələrini seçin:

1 - prosesdir

2 - şagirdə imkan verir

3 - müşahidə edilə bilir

4 - məqsədəuyğundur

5 - səmərəlidir

6 - qeydə alına bilir

7 - təhlil edilə bilir

8 - tətbıq edilə bilir

9 - bilik, bacarıq və dəyərləri nümayiş etdirə bilir. .

A) 4, 3, 2, 5, 8, 9

B) 1, 2, 3, 6, 7, 9

C) 1, 3, 4, 2, 7

D) 2, 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 2, 3, 6, 8

7. Aşağıda göstərilənlərdən hansı qiymətləndirmənin prinsiplərinə aiddir?

A) orjinallıq

B) obyektivlik

C) proqnostik

D) perspektivlik

E) səfərbəredici

8. BSQ - nın xüsusiyyətlərini seçin.

1 - bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

2 - qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

3 - BSQ - nın keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir

4 - Yarımilin sonunda keçirilir

5 - BSQ - nın keçirilmə tarixi illik planlaşdırmada nəzərdə tutulur

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5

9. Formativ qiymətləndirmə vasitələrinə aid olanları məntiqi ardıcıllıqla göstər.

1 - yazı işləri

2 - test tapşırıqları

3 - meyar cədvəli

4 - mətn

5 - müşahidə vərəqləri

6 - çalışmalar

A) 2, 4, 6, 5, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 6, 4, 1, 3, 2

D) 1, 3, 5, 6

E) 5, 6, 4, 1, 2

10. Diaqnostik qiymətləndirmənin vasitələrinə aid olanları göstərin:

1 - söhbətlər

2 - müəllimin sorğu vərəqi

3 - çalışmalar

4 - müəllimin qeydiyyat vərəqi

5 - müəllimin öyrənmək istədiyi məsələnin yazıldığı vərəq

6 - test

7 - müşahidə

8 - müsahıbə

A) 2, 3, 4, 5, 8

B) 3, 4, 6, 1, 2

C) 1, 2, 3, 5, 7

D) 1, 5, 4, 3, 7

E) 7,8,2,1,6

11. Şagirdin özünüqiymətləndirməsi hansı yollarla formalaşır?

1 - özünümüşahidə, özünütəhlil, müqayisə

2 - özünüdərketmə

3 - özünüqiymətləndirmə, özünənəzarət

4 - özünüidarə, müsahibə

5 - müqayisə, müşahidə

A) 3, 4

B) 2, 4

C) 2, 5

D) 1, 3

E) 2, 3

12. Qiymətləndirmədə səmərəli əsk əlaqəni təlim edən komponentləri seçin.

1 - qiymətləndirmə məlumatları

2 - fəal təlim metodları

3 - qiymətləndirmə nəticələri

4 - qavrama və möhkəmlətmənin rolu

5 - qiymətləndirmə standartları

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

13. Formativ qiymətləndirmənin məzmununa aid olanları seçin.

1 - şagirdlə nailiyyətlərini və fəaliyyətini izləyir

2 - qiymətləndirmə davamlı və qısa müddətli olur.

3 - qiymətləndirmə buraxılış siniflərdə yekun attestasiya formasında aparılır.

4 - şagirdlərin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə imkan yaradır.

5 - məzmun standartları əsasında qiymətləndirmə meyarları müəyyən olunur.

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 5

14. Qeyri - verbal hədiyyə nəyə deyilir ?

A) yazı vasitəsilə ötürmək

B) hərəkətlər və mimika vasitəsi ilə mehriban hissləri və ya hədiyyəni təsvir edib, dairə şəklində onları ötürmək

C) şifahi danışıq dili ilə uşaqları başa salmaq

D) şagirdlərə sərbəst yanaşmaq

E) şagirdlərin yaşını nəzərə almaq

15. Təsnifatı keçirdikdən və refleksiya vasitəsi ilə onun əsasını tapdıqdan sonra necə alqoritm çıxarılır ?

1 – təsnifatı keçirmək üçün obyekt çoxluğunun müəyyənləşdirilməsi

2 – ev tapşırığı vermək

3 – təsnifatın əsası kimi hansısa bir əlamətin çıxarılması

4 – ümumiləşdirmə və nəticə çıxarmaq

5 – çıxarılan əlamətə görə verilən obyekt çoxluğunun qruplara bölməsi

A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

16. “Heyvanlarda böyümə və inkişaf” mövzusunda hansı fənlərarası əlaqədən istifadə etmək olar?

A) musiqi, ədəbiyyat

B) tarix, sosiologiya

C) musiqi, tarix

D) yaş psixologiyası, bitki fiziologiyası

E) informatika, fizika, coğrafiya

17. Biri qiymətləndirmənin komponentlərinə aid deyil:

A) təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici

rolunun təmin edilməsiB) qiymətləndirmə məlumatları

C) məlumatların toplanması

D) qiymətləndirmə standartları

E) qiymətləndirmə nəticələri

18. Qiymətləndirmədə təlim prosesinin sadələşdirilmiş modelini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər.

1 - öyrədici mühit

2 - təlimin məzmunu

3 - təlim üsulları

A) 3, 1, 2

B) 1, 3, 2

C) 2, 3, 1

D) 2, 1, 3

E) 3, 2, 1

19. Rublik haqqında səhv fikri göstərin.

A) rublik qiymətləndirmənin həm üsulu, həm də vasitəsidir.

B) analıtik rublik daha sürətli, holistik rublik isə ləngdir

C) rublikin 2 növü var: analitik və holistik

D) holistik rublik şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəssürat yaradır.

E) analitik rublik şagirdin çoxşaxəli aspektləri üzrə ayrı - ayrı qiymətlər təyin edir.

20. “Nəzərdə tutulmuş məqsədlə qiymətləndirmə arasında uzlaşma təmin olunur. ” Bu qiymətləndirmənin hansı prinsipinə aiddir?

A) praktiklık

B) orjinallıq

C) etibarlılıq

D) relevantlıq

E) məqsədəuyğunluq

21. Hansı qiymətləndirmə və dəyərləndirmə metodu deyildir?

A) müşahidə

B) müsahibə

C) şifahi sorğu

D) tapşırıqvermə

E) eksperiment

22. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyildir?

A) keyfiyyət

B) kəmiyyət

C) məzmun

D) vaxt

E) standart

23. Şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsinin prinsiplərini məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1 - təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi

2 - məqsədəuyğunluluq

3 - toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi

4 - təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmini

5 - qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq

A) 2, 3, 5, 1, 4

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 3, 1, 5, 2, 4

D) 1, 3, 5, 2, 4

E) 2, 1, 3, 4, 5

24. Yeni qiymətləndiməyə aid olanları seçin.

1 - əsas məqsəd qiymət yazılması və yalnız biliyin qiymətləndirilməsidir

2 - faydalı - əks əlaqənin təmin ediməsidir

3 - özünüqiymətləndirməyə yol

4 - şagirdlərin təlim nəticələrini müxtəlif səviyyələrdə nümayiş etdirmək imkanının olmasıdır

5 - bilik, bacarıq, vərdiş və eləcə də prosesin qiymətləndirilməsi

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 5, 1, 2

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

25. Qiymətləndirmədə obyektivliyi təmin edən şərtləri ardıcıl göstər:

1 - qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı

2 - şagirdin özünüqiymətləndirilməsi

3 - qiymətləndirmə meyarları ilə şagirdin tanış olması

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 1

E) 3, 1, 2

26. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

A) gözəyarı

B) sürətli

C) uzunmüddətli

D) şifahi

E) yazılı

27. Formativ qiymətləndirmənin metodları və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - portfolio sistemi

2 - müsahibə

3 - kağız üzərində tapşırıqlar

4 - özünüqiymətləndirmə vərəqləri

5 - qrupdaxili qiymətləndirmə

a - şagirdə aid olan sənədlər qovluğu

b - şagirdin nə danışmaq və düşünmək, istədiyini öyrənmək məqsədilə aparılan iş

c - kağız üzərində öz suallarını və problemlərini yazırlar

d - meyarlar yazılmış vərəqlər vasitəsilə qiymətləndirmə aparılır

e - şagirdlər həm özlərini, həm də yoldaşlarını “ + ” və “ - “ işarələri ilə qiymətləndirirlər

A) 1a, 2b, 3c, 4e, 5d

B) 1c, 2a, 3a, 4e, 5d

C) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e

D) 1e, 2b, 3c, 4d, 5a

E) 1a, 2a, 3c, 4e, 5a

28. Ev tapşırığının əhəmiyyətini müəyyən edin:

1 - Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir.

2 - Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.

3 - Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır

4 - Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 4

29. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqə vasitəsi olan komponentlər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.

I - məlumatların toplanması

II - qiymətləndirmə nəticələri

III - qiymətləndirmə standartları

a - tədris prosesinin planlaşdırılması

b - təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək

c - şagird tapşırıqlarının yoxlanılması

d - fənn kurikulumlarının icra keyfiyyəti həyata keçirilir

A) Ic, IIa, IIIb

B) Ia, IIb, IIId

C) Ib, IIa, IIId

D) Id, IIa, IIIb

E) Id, IIb, IIIc

30. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A) diaqnostik qiymətləndirmə

B) formativ qiymətləndirmə

C) milli qiymətləndirmə

D) kiçik summativ qiymətləndirmə

E) Böyük summativ qiymətləndirmə

31. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A) müşahidə, sorğu

B) tapşırıqlar, təqdimatlar

C) şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, müsahibə

D) söhbət, test tapşırıqlarının nəticələri

E) şifahi təqdimat, tapşırıqlar

32. Böyük summativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərin seçin:

1 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

2 – təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək

3 – Yarımilin sonunda keçirilir

4 – bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 3

33. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A) yarımillik, illik, summativ

B) yarımililk, illik, diaqnostik

C) diaqnostik, formativ, illik

D) diaqnostik, formativ, summativ

E) formativ, şifahi, pratik

34. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) şagirdlərin özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək

B) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək

C) Təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək

D) şagirdlərin tədirs vahidiinn sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq

E) şagirdlərin mövzunun sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq

35. Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A) direktor müavini

B) məktəb direktoru

C) xüsusi komissiya

D) fənn müəllimi

E) fənn üzrə mteodist

36. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A) mövzuların sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

B) yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

C) şagirdin təlim prsoesində irəliləyininin izlənməsi

D) fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) məktəbdə təlimin səviyyəsini üməyyənləşdirmək

37. Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A) 6 həftədən gec olmayaraq

B) yarımilin sonunda

C) dərs ilinin sonunda

D) bölmənin sonunda

E) dərs ilinin əvvəlində

38. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri nə vaxt və harada qeyd olunur?

A) keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında

B) xüsusi jurnalda

C) məktəbin arxiv kitabında

D) müəlilmin qeyd dəftərində

E) qiymətləndirmə kitabında

39. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

A) 1

B) 2

C) 5

D) 3

E) 4


Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə