##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi


##num= 8// level= 1// sumtest=36 // name= Dərsdənkənar və sinifdənkənar işlər. Ekskursiyaların keçirilməsi //Yüklə 1,03 Mb.
səhifə9/19
tarix12.12.2018
ölçüsü1,03 Mb.
#85764
növüDərslik
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

##num= 8// level= 1// sumtest=36 // name= Dərsdənkənar və sinifdənkənar işlər. Ekskursiyaların keçirilməsi //


1. Sinifdənkənar işlərin neçə növü var?

A) 2

B) 4

C) 3

D) 1

E) 5

2. Sinifdənkənar işlərin növlərinə aiddir:

1 – kütləvi məşğələ

2 - alqoritmin çıxarılması

3 - BİBÖ

4 – Fərdi məşğələ

5 – qərarlar ağacı

6 – qrup məşğələsi

7 – karusel

8 – klaster

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 5, 7

D) 3, 5, 8

E) 3, 7, 8

3. Sinifdənkənar işlərin növlərinə aid deyil.

A) BİBÖ

B) albom təşkil etmək

C) canlı şüşədə iş

D) sinifdənkənar oxu

E) tədris - təcrübə sahəsində iş

4. Sinifdənkənar işlərin növlərinə aid olanları göstərin.

1 – gənc təbiətçilər dərnəyi

2 – klaster

3 – ziqzaq

4 – qəzet, albom təşkil etmək

5 – Venn diaqramı

6 – rollar üzrə oyun

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 5, 6

E) 3, 6

5. Qrup məşğələlərinə aiddir?

A) sinifdənkənar oxu

B) konfranslar

C) canlı güşədə iş

D) Gənc təbiətçilər dərnəyi

E) rollar üzrə oyun

6. Kütləvi məşğələlərə aid olanları göstərin.

A) gənc təbiətçilər dərnəyi, təbiətə ekskursiya

B) canlı güşədə iş, sinifdənkənar oxu

C) təbiətə ekskursiya, konfranslar

D) mühazirələrə kinofilm nümayişi, albom təşkil etmək

E) mühazirə və kinofilm nümayişi, konfranslar

7. Fərdi məşğələlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

1 – canlı güşədə iş

2 – sinifdənkənar oxu

3 – təbiətə gəzinti

4 – konfranslar

5 – gənc təbiətçilər dərnəyi

6 – albom təşkil etmək

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 6

C) 1, 2, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 5, 6

8. Biologiyadan dərnək məşğələləri təşkil edərkən ümumi bir “Gənc təbiətçilər”, “Ağ xalatlılar” və s. dərnəyi yaratmaq olar. Oraya bütün siniflərdən şagirdləri cəlb etmək mümkündür. Söhbət sinifdənkənar işlərin hansı növündən gedir?

A) kütləvi məşğələlər

B) qrup məşğələləri

C) rollar üzrə oyun

D) fantaziyanın polinomları

E) fərdi məşğələlər

9. Biologiyadan ekskursiyaların neçə forması var ?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 1

E) 5

10. Ekskursiyaların formalarına aiddir:

1 – ümumi xüsusiyətinə görə

2 – dərnəklər

3 – keçirilmə xüsusiyyətinə görə

4 – kütləvi məşğələlər

5 – vaxta görə

6 – biologiya gecələri

A) 1, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 2, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) , 4, 5

11. Keçirilmə xüsusiyyətinə görə ekskursiyalar aiddir:

A) gənc təbiətçilər dərnəyi, canlı güşədə iş

B) mövzu ilə əlaqədar tanış olma, tədqiqat

C) bitkilər, heyvanlar, ekologiya üzrə

D) bir, iki saatlıq, bu günlük və çoxgünlük

E) dərs, dərsdənkənar, sinifdənkənar işlər

12. Məqsədə görə aparılan ekskursiyaya aiddir:

A) bitkilər, heyvanlar, ekologiya üzrə

B) dərs, dərsdənkənar, sinifdənkənar işlər

C) mövzu ilə əlaqədar tanış olma, tədqiqat və ümumilşdirmə

D) bir, iki saatlıq, bu günlük və çoxgünlük

E) sinifdənkənar oxu, canlı guşədə iş

13. Ekskursiyanın uğurlu keçməsi üçün hansı qaydalara riayət olunmalıdır?

A) ekskursiyada mövzuya uyğun material toplanmalı, işlənməli və əyani vəsaitlərin hazırlanmasında istifadə olunmalıdır

B) tanış olmayan yeni adlar, anlayışlar haqda danışmaq

C) şagirdin diqqətini yayınmasına imkan vermək

D) şagirdlər yalnız dinləməlidir

E) ekskursiya gəzinti xarakteri daşımalıdır

14. . . . dərsin davamı olub sona praktik işləri icra etmək məqsədi ilə təşkil olunur. Bu dərsin davamı olduğu üçün məcburi hesab olunur. Nöqtələrin yerinə hansı açar sözü yazmaq olar?

A) qrup məşğələlər

B) Dərsdənkənar işlər

C) fərdi məşğələlər

D) qrup məşğələlər

E) ekskursiyalar

15. Dərsdənkənar işlərə aiddir:

1 – tədris - təcrübə sahəsində iş

2 – gənc təbiətçilər dərnəyi

3 – canlı guşədə iş

4 – qəzet, albom təşkil etmək

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 2, 3

16. Dərsdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

A) Dərsdənkənar işlər üçün müəllim həvəskar şagirdləri müəyyənləşdirir

B) Dərsdənkənar işlər yalnız təbiətdə aparıla bilər

C) Dərsdənkənar işlər yalnız biologiya kabinetində aparılır

D) Dərsdənkənar işlər tədris - təcrübə sahəsində, canlı guşədə aparıla bilər

E) Dərsdənkənar işlər yalnız ekskursiyada aparılır

17. Sinifdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirdən hansı doğrudur?

A) sinifdənkənar işlər yalnız tədris - təcrübə sahəsində aparıla bilər

B) müşahidə işləri, mikroskopdan istifadə üçün dərsdə imkan olmadığından sinifdənkənar işlər təşkil olunur

C) sinifdənkənar işlər dərsin davamı olub dərsdən sonra praktik işləri icra etməsi məqsədi ilə təşkil olunur

D) sinisdfnkənar işlər payızın sonunda, qışla və yazın əvvəlində aparılır

E) müəllim həvəskar şagirdləri müəyyənləşdirir

18. Sinifdənkənar işlərin xüsusiyyətləri haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A) sinifdənkənar işlərə eyni yaşda olan şagirdlər cəlb edilir

B) sinifdənkənar işləri təşkil olunması, onun məzmunu və forması şagirdlərin maraqlı düşüncələri və yerli şəraitdən asılıdır

C) Gənc təbiətçilər dərnəyi, qəzet, albom təşkil etmək, konfranslar sinifdənkənar işlərin növlərinə aiddir

D) sinifdənkənar işlərə şagirdlər könüllü cəlb olunmalıdırlar

E) ”Gənc təbiətçilər”, “Gənc fizioloqlar” və s. dərnəyinə bütün siniflərdən şagirdləri cəlb etmək mümkündür.

19. Dərsdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil

A) Müəllimin rəhbərliyi ilə şagirdlərin arzu və istəklərinə uyğun olaraq aparılan könüllü məşğələlərdir

B) Dərsdənkənar işlər tədris - təcrübə sahəsində biologiya kabinetində, canlı güşədə, təbiətdə aparıla bilər

C) dərsdənkənar işlər bəzən ilkin xarakter daşıya bilər, yəni dərsə bir neçə ay, həftə və gün qalmış da verilə bilər

D) uzun sürən müşahidə işləri, mikroskopdan istifadə üçün dərsdə imkan olmadığından dərsdənkənar məşğələ təşkil olunur

E) Bu dərsin davamı olduğu üçün məcburi hesab olunur

20. Uyğunluğu müəyyən edin.

A) dərsdənkənar işlər – könüllü məşğələlərdir

B) Qrup məşğələsi – gənc təbiətçilər dərnəyi

C) fərdi məşğələ - konfranslar

D) kütləvi məşğələ - sinifdənkənar oxu

E) dərsdənkənar işlər – təbiətə ekskursiya, biologiya gecələri

21. Əyani metodlara aid olanları seçin.

a - təbii obyektlərin nümayişi

b - izah

c - nağıl

d - təcrübə nümayişi

e - təsviri vasitələrin nümayişi

A) a, b, c

B) c, d, e

C) a, d, e

D) b, c, d

E) a, c, e

22. Praktik işlərin quruluşunu ardıcıllıqla düzün.

1 - tapşırığın verilməsi

2 - tədris olunacaq material haqda söhbətlər aparmaq

3 - müşahidə və təcrübələrin müstəqil aparılması

4 - yekunlaşdırıcı müsahibə

5 - nəticələrin formalaşdırılması

A) 3, 1, 2, 5, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 4, 5, 3

D) 1, 2, 3, 5, 4

E) 5, 4, 3, 2, 1

23. Nəbzi saymaq, ürəyi dinləmək, bədənində əzələləri tapmaq, hansı müşahidə formasına aiddir?

A) fasiləsiz müşahidəyə

B) uzunmüddətli müşahidəyə

C) daimi müşahidəyə

D) fasiləli müşahidəyə

E) qısa müddətli müşahidəyə

24. Hansılar şifahi metodlara aiddir?

1 - Müsahibə

2 - Eksperiment

3 - İzah

4 - Təcrübə nümayişi

5 - Nağıl

6 - Mühazirə

7 - təsviri əyani vəsaitlərin nümayişi

A) 4, 5, 6, 7

B) 1, 3, 5, 7

C) 3, 5, 6, 7

D) 1, 3, 5, 7

E) 1, 2, 4, 6

25. Aşağıdakılardan hansı praktik metodların növlərinə aiddir?

1 - Təbii obyektlərin tanınması və təyini

2 - Hadisələrin müşahidəsi

3 - Müsahibənin aparılması

4 - Eksperimentin aparılması

5 - Diskussiyanın təşkili

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

26. Metodlar seçilərkən aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır?

A) Konkret tapşırıq və məqsədlər

B) Tədris materiallarının həcmi

C) Yaş xüsusiyyəti

D) Fiziki sağlamlıq

E) Şagirdlərin ümumi inkişafı

27. Eramızdan əvvəl hansı metoda “Sokrat üsulu” deyilirdi?

A) müzakirə

B) nağıl

C) izah

D) şərhetmə

E) evristik müsahibə

28. Şifahi metodlara aid olmayanları göstərin.

1 - müsahibə

2 - nağıl

3 - evristik müsahibə

4 - təsviri vasitələrin nümayişi

5 - məktəb mühazirəsi

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 3, 5

D) 2, 4

E) 4, 5

29. Praktik işlərin quruluşunu ardıcıllıqla göstərin.

1 - Yekunlaşdırıcı müsahibə

2 - tapşırığın verilməsi

3 - Nəticələrin formalaşdırılması

4 - Material haqda söhbətlər aparmaq

5 - Müşahidə və təcrübələrin müstəqil aparılması

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 2, 4, 5, 3, 1

D) 3, 4, 5, 2, 1

E) 1, 2, 4, 5, 3

30. Uyğunluğu göstərin.

1 - nağıl

2 - evristik müsahibə

3 - təcrübə nümayişi

4 - eksperiment

a - praktik

b - əyani

c - axtarış

d - şifahi

A) 1-d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

B) 1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - c

C) 1 - a, 2 - d, 3 - c, 4 - b

D) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d

31. Praktik metodların növlərini göstərin.

1 - Təcrübə nümayişi

2 - Təbii obyektlərin tanınması və təyini

3 - Hadisələrin müşahidəsi

4 - Təsviri vasitələrin nümayişi

5 - Eksperimentin aparılması

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

32. Müəllim hansı şəxsi keyfiyyətlərə malik olmalıdır?

1) Müəllimlik fəaliyyətini təhlil edə bilmək.

2) Ekspressiv qabiliyyətlər.

3) Özünü qiymətləndirə bilmək.

4) Didaktik qabiliyyətlər.

5) Davranış mədəniyyətinə yiyələnmək.

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3.

C) 1, 2, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 4

33. Müəllim hansı şəxsi keyfiyyətlərə malik olmalıdır?

1) Fərziyyələr irəli sürmək.

2) Şagirdlərə humanist yanaşmaq.

3) Müəllimllik fəaliyyətini təhlil edə bilmək.

4) Major qabiliyyəti.

5) Qnostik qabiliyyəti

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

34. Yaddaşa dair tapşırıqlarda hansı sözlərdən istifadə olunur?

A) izah et, davam et, əzbərlə

B) təsvir et, müqayisə et, səhvləri tap

C) əzbərlə, yadına sal, tərif ver.

D) əzbərlə, sxem tərtib et, tərif ver

E) yadına sal, müqayisə et, sadala

35. Məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə dair tapşırıqlarda hansı sözlər istifadə olunur?

A) sxem tərtib et, dəyişdir, izah et.

B) sadala, yadına sal, izah et.

C) proqnoz ver, sxem tərtib et, dəyişdir

D) hesabla, şərh et, sxem tərtib et

E) hesabla, izah et, şərh et

36. Sinifdənkənar işlər hansı sırada düzgün verilmişdir?

A) canlı güşədə iş

B) biologiya kabinetində iş

C) tədris - təcrübə sahəsində iş

D) gecələr, konfranslar

E) meşədə, təbiətdə aparılan iş.Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə