##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi ##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikasıYüklə 0,54 Mb.
səhifə1/6
tarix24.12.2018
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6

##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi

##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup: qiyabi, 501

##Fənnin adı: ATM - II

Kafedra müdiri: dos.K.Bəşirov

##Müəllimin adı: dos.P.Paşayeva

##Işçi qrupu: dos. Ş.Nəbiyeva dos.R.Hümmətova p.ü.f.d G.Abdullayeva

##book_id=351//book_name=ATM//

##fk=110// ks=03 //fn= 351// sumalltest= 691 //

Mündəricat

1) ##num=1// level= 1// sumtest=83 // name= Oxu təliminin əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri. Oxu materiallarının tematikası və xarakteri. Oxu vərdişlərinin inkişafı. Müxtəlif janrlardan olan bədii əsərlərin oxusu, xüsusiyyətləri. Elmi kütləvi mətnlərin oxusu üzrə işin

xüsusiyyətləri. Sinifdənxaric oxunun təşkili metodikası //.......................................................2-16

2) ##num=2 // level= 1// sumtest=89 // name= Qrammatika tədrisinin metodikası. Fonetikanın tədrisi metodikası. Morfologiyanın tədrisi. Nitq hissələrinin tədrisi metodikası (isim, sifət, say). Əvəzliyin, feilin, zərfin tədrisi metodikası//........................................................................16-37

3) ##num=3// level= 1// sumtest=49 // name=Sintaksisin tədrisi metodikası. Orfoqrafiya təliminin metodikası. Yazılı çalışmaların növləri //……........................................……........38-51

4) ##num=4// level= 1// sumtest=56 // name= Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi. Rabitəli nitqin inkişafı // ....................................................................................51-64
##num=1// level= 1// sumtest=83 // name= Oxu təliminin əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri. Oxu materiallarının tematikası və xarakteri. Oxu vərdişlərinin inkişafı. Müxtəlif janrlardan olan bədii əsərlərin oxusu, xüsusiyyətləri. Elmi kütləvi mətnlərin oxusu üzrə işin xüsusiyyətləri. Sinifdənxaric oxunun təşkili metodikası //
T-1

1. Şüurluluğun təmin olunması üçün istifadə olunan vasitə və üsullardan biri doğru deyil.

A) məzmunun mənimsənildiyini yoxlamaq üçün suallar verilməlidir

B) mətnin məzmunu əyaniləşdirilməlidir

C) məzmun və ideya həyatla əlaqələndirilməlidir

D) obrazların konkretləşdirilməsi və mücərrədləşdirilməsi üzrə iş aparılmalıdır

E) mətn intonasiya ilə oxunmalıdır

2. Biri düzgün oxuya aiddir.

A) sadə sözlələri seçib oxumaq

B) heca vurğusunu düzgün işlətmək

C) mətn üzrə plan tutmaq

D) mətnə aid suallara cavab verəmk

E) mətnin ideyasını aça bilmək

3. Oxunun düzgünlüyünün pozulmasına səbəb olan nöqsan hansıdır?

A) dialekt və şivə tələffüzünün vaxtında qarşısının alınmaması

B) nitqin fizioloji cəhətdən qüsurlu olması

C) sözlərin mənasının başa düşülməməsi

D) Savad təlimi dövründə oxunun hecalarla deyil, bütöv sözlərlə aparılması

E) müəllimin nöqsanlı oxusu

4. Biri oxunun düzgünlüyünü təmin edir.

A) mətni tələffüz edərək tez oxumaq

B) kəkələmə, tıntınlıq, pəltəklik kimi nitq nöqsanlarına yol verməmək

C) mətni intonasiya ilə oxumaq

D) mətnin hissələrinə plan tutumaq

E) mənası tanış olmayan sözlər üzərində iş aparmaq

5. Bunlardan biri ifadəli oxuya verilən tələb deyil:

A) İntonasiya çalarlarını gözləmək

B) Sözləri düzgün tələffüz etmək

C) Səs tonunu surətin xarakterinə uyğunlaşdırmaq

D) Oxunan şeiri əzbərləmək

E) Nəfəsalma və nəfəsverməni idarə edə bilmək

6. İfadəli oxuya verilən tələblərdən biri səhvdir.

A) bildiyin kimi oxu

B) danışdığın kimi oxu

C) sadə və təbii oxu

D) monoton oxuma

E) heca və məntiqi vurğunu gözlə

7. Biri ifadəli oxunun vasitəsi sayıla bilməz.

A) melodika

B) heca və məntiqi vurğu

C) ahəng qanunu

D) səs


E) fasilə

8. İfadəli oxuya verilən tələblərdən biri səhvdir

A) sadə və təbii oxu

B) heca və məntiqi vurğunu gözlə

C) monoton - bir tonla oxuma

D) səsini məzmuna uyğun alçalt və yüksəlt

E) Hecalarla oxunun tələblərinə əməl et

9. İfadəli oxu vərdişlərinin yaranmasında rollarla oxunun böyük əhəmiyyəti var. Verilən müsbət cəhətlərdən biri səhvdir

A) tələffüz surətin xarakterinə uyğunlaşdırılır

B) oxu texnikası inkişaf etdirilir

C) mətndəki surətin xarakterinə uyğun səs tonu tənzimlənir

D) Şagirdlər səsli oxuya alışdırılır

E) sözün səs tərtibatı üzrə iş gedir

10. Biri savad təlimi dövründə şagirdlərin nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirən əsas məqsədlərdən hesab oluna bilməz

A) mətnin məzmununu ifadəli oxumaq, plan tərtib etmək, qrammatik qayda və qanunları öyrənmək, cümlə üzvlərinə və nitq jissələrinə görə ayırd etmək

B) şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənnginləşdirmək və dəqiqləşdirmək

C) onlara düzgün cümlə qurmağı öyrətmək

D) öz fikirlərini və oxuduqları mətnin məzmununu ardıcıl surətdə söyləməyi öyrətmək

E) tələffüz cəhətcə nitqlərində olan nöqsanları aradan qaldırmaq

11. Biri oxu təlimində qazanılan vərdişlərə aid deyil.

A) düzgün orfoepik oxu vərdişləri qazanmaq

B) sözü səslərin tələffüzü qaydalarına əməl etməklə oxumaq

C) sözü hərf - heca tərkibinə görə təhlil etmək bacarığı

D) obrazları təhlil edə bilmək bacarığı

E) mətnin ideyasını başa düşmək

12. Oxu materiallarının tematikasına nələr daxildir?

A) anaların bayramı, dini mövzuları, dastanlar

B) Azərbaycanın tarixi keçmişi, riyazi məsələ və çalışmalar

C) folklor nümunələri, siyasi materiallar

D) məktəblilərin həyatı, düzgün yazı nümunələri

E) ailə məişət mövzuları, ilin fəsilləri, quşlar, heyvanlar, tarixi materiallar

13. Şeirlərin oxusunda məqsəd nədir?

A) şagirdlərin hafizəsini möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, estetik zövqünü tərbiyə etmək

B) dərslikdəki janr müxtəlifliyini təmin etmək

C) qafiyəli sözlərin ritm yaratmasını şagirdlərə öyrətmək

D) oxunun ifadəliliyini əyani sübut etmək

E) şagirdləri bədii təsvir vasitələri ilə tanış etmək

14. Folklor nümunələrinin tədrisinin məqsədi kimi verilmiş müddəalardan biri səhvdir.

A) milli adət – ənənələrimizə hörmət hissi tərbiyə etmək

B) az sözlə böyük fikirlər ifadə etməyi öyrədir

C) şagirdləri oxu dərslərində əyləndirmək, canlı xalq danışıq dilinin gözəllikləri ilə valeh etmək

D) Vətənə, torpağa, xalq məhəbbət hissləri aşılamaq

E) şagirdlərin təxəyyülünü, fantaziyasını inkişaf etdirmək

15. Biri elmi - kütləvi mətnin xüsusiyyəti sayıla bilməz.

A) tarix - təbiyət haqqında məlumat verilir

B) elmi - kütləvi mətnlərdə obrazlı sözlərdən istifadə olunur

C) mətnlər elmi üslubda deyil - publistik üslubda yazılır

D) elmi - kütləvi mətnlərin oxusu induktiv yolla getməlidir

E) uşaqlarda vətənə - xalqa məhəbbət hissi tərbiyə olunur

16. Biri elmi - kütləvi mətnin xüsusiyyətidir.

A) əsasən Azərbaycan dilinə aid elmi terminlər öyrədilir.

B) elmi - kütləvi mətnlərdə obrazlı sözlərdən istifadə olunur

C) şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri üstünlük təükil edir.

D) tarix - təbiət haqqında məlumat verilir

E) yalniz şeirlər və onların müəlliflərinin yaradıcılığı tədris edilir.

17. Oxu materiallarının tematikası və xarakterinə görə düzgün göstərildiyi cərgə:

A) psixoloji lirikaya həsr olunmuş mətnlər, bədii mətnlər

B) sinifdənxaric oxu mətnləri, elmi - kütləvi mətnlər

C) bədii mətnlər, sinifdənxaric oxu mətnləri, elmi - kütləvi mətnlər

D) tarixə aid mətnlər, coğrafiyaya aid mətnlər

E) Bədii mətnlər, elmi - kütləvi mətnlər

18. Oxu materiallarının tematikasına nələr daxildir?

A) kalliqrafiya üzrə iş aparılır

B) müxtəlif formalı şifahi və yazılı inşalar üzrə iş aparılır

C) ikihecalı sözlər bütöv oxudulur

D) ailə məişət mövzuları, ilin fəsilləri, quşlar, heyvanlar, tarixi materiallar

E) Azərbaycanı tarixi keçmişi, riyazi məsələ və çalışmalar

19. Bunlardan hansı oxunun düzgünlüyünə aid deyil

A) oxunmuş mətnin hissələrinə plan tutmaq

B) sözlərin məna və vurğunu yerində işlətmək

C) sözləri ədəbi tələffüz normalarına uyğun oxumaq

D) oxuyarkən səs, heca buraxmamaq

E) oxu zamanı ləhcə tələffuzünə yol verməmək

20. Aşağıdakılardan biri şüurlu oxu yaratmaq uçün istifadə olunan üsul və vasitələrə aid ola bilməz

A) mətn üzrə plan tərtib olunmalıdır

B) oxunmuş mətnin mənası həyatla əlaqələndirilməlidir

C) mənası çətin söz əşyanın öziü va ya şəkli gostərməklə izah olunmalıdır.

D) tez - tez ifadəli oxudan istifadə edilməlidir

E) mətndəki fakt və hadisələrin konkretləşdirilməsi üçün məqsədyönlü iş apanlmalıdır

21. Oxunun düzgünlüyünü təmin etmək üçün aparılan işlərdən biri səhvdir.

A) sözü hərftərkibinə uyğun oxumağı öyrətmək

B) sözü səs tərkibinə uyğun oxumağı öyrətmək

C) oxuyanı dinləmək, səhvin xarakterini müəyyənləşdirmək

D) səhv oxunan sözü nümunə əsasında yenidən oxutmaq

E) sözün və ya ifadənin mənasım izah etmək

22. Biri düzgün oxuya verilən tələbdir.

A) əsərin növ və janr xüsusiyyətlərini izah etmək

B) mətni hərf tərkibinə uyğun oxumaq

C) bədii və elmi – kütləvi mətnləri fərdiləşdirə bilmək

D) ədəbi tələffüz normalarını gözləmək

E) oxunmuş mətnin hissələrinə plan tutmaq

23. Biri şüurlu oxuya verilən tələb deyil.

A) plan əsasında məzmunu nağıl etmək

B) cümlənin mənasını başa düşmək

C) mətndəki çətin və ifadələrin mənasını aça bilmək

D) sözləri yazıldığı kimi oxumaq

E) məzmun və ideyanı mənimsəmək

24. Şagirdlərdə düzgün oxu vərdişləri formalaşdırmaq üçün istifadə olunan priyomlardan biri səhvdir.

A) şagirdin səhv oxusu onun diqqətinə çatdırılıb, irad tutulmalıdır

B) səhv oxunan sözü təkrar oxutdurmalıdır

C) səhv oxunan sözün mənası izah olunmalıdır

D) tez - tez düzgün oxu nümunəsi verilməlidir

E) şagirdin oxu vərdişinin yaxşı cəhətləri diqqətə çatdırılmalıdır

25. Atalar sözü necə tədris edilir?

A) Janr haqda şagirdləri məlumatlandırmaq üçün.

B) Nəqli cümləni öyrətmək üçün .

C) Hazircavab olmaq üçün.

D) Fikri aydinlaşdımaq ücün mətnin sonunda.

E) Xalqın tarixi keçmişi ilə şagirdləri tanış etmək üçün.

26. Şeirlərin oxusunda məqsəd nədir?

A) şagirdlərin hafizəsini möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, estetik zövqünü tərbiyə etmək

B) dərslikdəki janr müxtəlifliyini təmin etmək

C) qafiyəli sözlərin ritm yaratmasını şagirdlərə öyrətmək

D) oxunun ifadəliliyini əyani sübut etmək

E) şagirdləri bədii təsvir vasitələri ilə tanış etmək

27. Folklor nümunələrinin tədrisinin məqsədi kimi kimi verilmiş müddəalardan biri səhvdir.

A) milli adət – ənənələrimizə hörmət hissi tərbiyə etmək

B) az sözlə böyük fikirlər ifadə etməyi öyrədir

C) şagirdləri oxu dərslərində əyləndirmək, canlı xalq danışıq dilinin gözəllikləri ilə valeh etmək

D) Vətənə, torpağa, xalqa məhəbbət hissləri aşılamaq

E) şagirdlərin təxəyyülünü, fantaziyasını inkişaf etdirmək

28. Biri hekayələrə aid xüsusiyyət deyil.

A) hekayədə obrazlar xarakterinə görə bir - birindən fərqlənir

B) hekayənin konkret müəllifi olur

C) hekayədə hadisələr, obrazlar surətlər vasitəsilə təsvir olunur

D) hekayə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir

E) hekayədə əsas və ikinci dərəcəli fikirlər təsvir edilir

29. Sinifdənxaric oxunun təşkilində məqsəd nədir?

A) dərsdənkənar vaxtlarda sinifdənxaric oxu materiallarını səhnələşdirərək oxumaq

B) şagirdlərə sürətli oxu vərdişi aşılamaq

C) kitabla rəftar etməyi, aydın oxumağı öyrətmək

D) sinif oxusu prosesində əldə edilmiş materialların dolğunlaşması, məktəblilərə tərbiyəvi təsir göstərmək

E) dərsdənkənar vaxtlarda xorla oxu vərdişlərinə yiyələnmək

30. Oxu dərslərində lüğət işinə aid deyil.

A) obrazlı ifadələr üzrə iş

B) mənası çətin sözlərin seçilməsi

C) mənası çətin sözlərin izahı

D) Sözün mənşəyi haqqında məlumat

E) tematik sözlər üzrə iş

31. Biri mənası çətin sözlərin izahında istifadə olunmur.

A) sözün mənasının sinonimlərlə izah olunması

B) sözün mənasının müqayisə yolu ilə izahı

C) sözün mənasının əyani vasitə ilə izahı

D) sözün mənasının morfoloji quruluşa görə izah olunması

E) sözün mənasının yaxın mənalı sözlə izah olunması

32. Çətin sözün mənasını mənimsətmək üçün aparılan işlərdən biri səhvdir.

A) çətin söz müxtəlif cümlələrdə işlədilərək oxunmalıdır

B) mənası çətin söz əşyanın özü göstərilməklə izah olunmalıdır

C) əşyanın şəkli göstərilməklə izah olunmalıdır

D) sinonimi deyilməklə izah olunmalıdır

E) cins anlayışını növlərə ayırmaqla izah olunmalıdır

33. Mənası çətin sözlərin izahında istifadə olunmur.

A) başqa dildə qarşılığını tapmaqla izahı

B) əyani vasitə və ya müqayisə yolu ilə izahı

C) mənşə və işlənmə dairəsinə görə izahı

D) sinonimlərini tapmaqla izahı

E) əşyanın özünü və ya şəklini göstərməklə izahı

34. Biri mənası çətin sözlərin başa salınması üsulu deyil.

A) sinonim və antonimlərlə izahı

B) başqa dildə qarşılığını tapmaqla izahı

C) əyani vasitə ilə izah olunması

D) müqayisə yolu ilə izahı

E) sözün qrammatik mövqeyinin izahı

35. Oxu dərslərində lüğət işinə aid deyil.

A) sözün leksik mənasının izah olunması

B) sözün yazılışının izah olunması

C) mənası çətin sözlərin izah olunması

D) tematik sözlərlə zənginləşdirmə

E) obrazlı ifadələrlə zənginləşdirmə

36. Mənası çətin sözlərin izahı üsullarına aid deyil.

A) mənanın təsvir yolu ilə təhlili

B) orfoqrafik və orfoepik təhlil vasitəsilə izah

C) sinonimlərini tapmaqla izah

D) müqayisə yolu ilə izah

E) başqa dildə qarşılığını tapmaq

37. Oxu dərslərində lüğət işinə aid olmayan cərgəni tapın.

A) çətin sözlərin izah olunması

B) tematik lüğət üzrə iş

C) obrazlı ifadələr üzrə iş

D) çətin sözlərin tapılması üzrə iş

E) söz yaradıcılığında mövqeyi

38. Mənası çətin sözlərin izahı üsuluna daxil olmayan cərgə:

A) sözün mənasının başqa dildə qarşılığını tapmaqla izah edilməsi

B) sözün mənasının əyani vasitələrlə izah olunması

C) sözün fonetik və qrammatik cəhətdən izah edilməsi

D) sözün mənasının sinonimlərlə izah olunması

E) sözün yaxın mənalı sözlə izah olunması

39. Şagirdlərin nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirmək, şagirdlərdə dilin bölmələri haqqında sistemli bilik yaratmaq, düzgün tələffüz və ifadəli oxu vərdişlərinin yaradılması Azərbaycan dili təliminin hansı vəzifəsinə aiddir?

A) konkret didaktik vəzifəsinə

B) ümumi vəzifəsinə

C) təlim vəzifəsinə

D) ümumi didaktik vəzifəsinə

E) təlim - tərbiyə vəzifəsinə

40. Biri Azərbaycan dili təliminin məqsədi deyil:

A) sözün dəyişməsi vasitələrini öyrətmək

B) dilin normalarına dair sadə bilik verməklə nitqi inkişaf etdirmək

C) orfoqrafiya və orfoepiya üzrə davamlı vərdişlər yaratmaq

D) ifadə və inşa yazmağı öyrətməklə rabitəli nitqin inkişafı

E) qrammatika üzrə bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq

41. Fonetik, leksik, durğu işarələrinə görə təhlil və qrammatik təhlil hansı təhlil növünə daxildir?

A) sintaktik təhlil

B) morfoloji təhlil

C) linqvistik təhlil

D) orfoqrafik təhlil

E) leksik təhlil

42. Ahəng qanunun əsas prinsipi nədir?

A) sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsi

B) kar və cingiltili samitlərin bir - birini izləməsi

C) sözlərin hecalara düzgün bölünməsi

D) incə və qalın saitlərin bir - birini izləməsi

E) saitlə samitin bir - birini izləməsi

43. Fonetik məlumatlar hansı anlayışların verilməsi ilə başlanır?

A) vurğu

B) heca və söz

C) hərf, heca

D) səs, hərf

E) ahəng qanunu

44. Fonetikananın tədrisində qarşiya qoyulan vəzifələrdən biri səhvdir:

A) Şagirdlərin düzgün yazı vərdişlərini daha da möhkəmləndirmək

B) Səs və hərf haqqında şagirdlərə sistemli bilik vermək

C) Şagirdləri bəzi orfoepik normalarla tanış etmək

D) Şagirdlərə tələffüz səslərinin yaranmasını, tələffüz orqanları barədə ətraflı məlumat vermək.

E) Danışıq səslərinin bölgüsünü mənimsətmək.

45. Heca hansı qaydanın öyrədilməsində mühüm rol oynayır?

A) nitq inkişafında

B) sözlərin düzgün yazılışında

C) sözlərin düzgün tələffüzündjə

D) sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsində

E) cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafında

46. Biri samitlərin tələffüz qaydalarına aid deyil.

A) mürəkkəb hərftərkibli sözlərin tələffüzü

B) qoşasamitli sözlərin tələffüzü

C) söz sonunda eynicinsli qoşa samitlərin tələffüzü

D) söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü

E) söz sonunda kar samitlərin tələffüzü47. Səslə hərfi səsləndirmək üçün hansı priyomlardan istifadə olunur?

A) cümlə təhlil etmək

B) cümlələr tərtib etmək

C) hecalarla oxumaq

D) sözlər düzəltmək

E) səs və hərf tərkibinin müqayisəli təhlili48. Biri lüğətin genişləndirilməsi üzrə işə aid deyil:

A) taniş olmayan sözün tanış sözlə müqayisəsi

B) mənasi məlum sözdən çox istifadə etmək

C) mücərrəd mənalı sözü kontekstdə izah etmək

D) sözün başqa dildəki qarşılığını tapmaq

E) sözün mənasının sinonimlərlə izahı

49. Biri nitq hissələrinin tədrisində əsas götürülür.

A) leksik tərkibinin kəmiyyətcə çoxluğu və nitqdə çox işlənməsinə görə

B) mənimsənilməsinin asanlığına görə

C) qrammatik vasitələrinin azlığına görə

D) əsas nitq hissəsi olduğuna görə

E) öyrədilməsinə az vaxt sərf olunduğuna görə

50. Azərbaycan dili təliminin əsas didaktik prinsipi:

A) qrammatik təhlil apara bilmək

B) dilin bölmələri haqqında elmi təsəvvür

C) sözün morfoloji quruluşu üzrə təhlil aparmaq

D) leksikanın tədqiqat obyektini mənimsəmək

E) şagirdlərin yazılı və şifahi nitqinin inkişafı

51. Biri Azərbaycan dili təliminin əsas prinsiplərinə aiddir.

A) sözün tərkibini mənimsəmək

B) Azərbaycan dilinin işlənmə dairəsinin genişləndiyini başa salmaq

C) fonetika təliminin elmi əsaslarını mənimsəmək

D) dil bölmələrini əlaqəli öyrənmək

E) şagirdlərin yazılı və şifahi vərdişlərinin formalaşdırılması və inkişafı

52. Cümlə qurmaq vərdişlərinə aid olmayanı tapın.

A) cümlə üzvlərinin sxemini hazırlamaq

B) dağınıq verilmiş bir neçə sözdən söz birləşməsi tərtib etmək

C) buraxılmiş sözü yerinə qoymaqla cümləni tamamlamaq

D) durğu işarəsinin tələbinə görə cümləni düzgün oxumaq

E) sxem əsasında cümlə qurmaq

T-2

53. Düzgün oxuya verilən tələbləri seç1 - oxunan cümlənin növünü müəyyənləşdirmək

2 - ədəbi tələffüz normalarını gözləmək

3 - cümləyə söz əlavə etməmək

4 -mətndəki fikri emosional çatdırmaq

5- sözə səs və heca artırmamaq

6 --durğu işarəsinə uyğun oxumaq7- intonasiya ilə oxumaq

8- ləhcə tələffüzünə yol verməmək

A) 2,4,5,7,8

B)1,4,7,8

C)1,3,5,6

D) 2,3,5,6,8

E)1,5,7,8

54. Oxunun növləri verilən bəndi seçin.

1) ifadəlilik

2) optimal sürətlilik

3) səsli

4) səssiz

5) şüurlu

A) 2,4

B)1.3


C) 2,5

D) 3,4


E)1,4

55. 1-ci sinifdə cümlə ilə tanışlıq prosesinə aid olan düzgün fikirləri seçin.1- nitqdən cümləni ayırmaq

2- cümlədə nə haqda danışıldığını müəyyən etmək

3- cümlə tərtib etmək

4- sualların verilməsi ilə cümləni genişləndirmək

5- cümləni təşkil edən sözlərin cümlə üzvləri olmasını müəyyənləşdirmək

6- cümlə üzvlərinin birinci və ikinci dərəcəli olması

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 2,4,5

D) 1,5,6

E) 3,4,5

56. 1-ci sinifdə cümlə üzrə iş prosesində şagirdlərə nələr aşılanır?1-Nitqdən cümləni ayırmaq

2-Cümləni təşkil edən sözlərin onun üzvləri olduğunu müəyyənləşdirmək

3-Cümləni böyük hərflə başlamaq

4-süjetli şəkillər üzrə cümlə qurmaq

5-Cümlədə kimin və ya nəyin haqqında danışıldığını müəyyənləşdirmək

A) 1,2,4

B)1,2,5

C)2,3,5

D) 1,3,5

E)2,4,5

57.Oxunun ifadəliliyinə aiddir :

1-tənəffüs.

2-sözlərin asanlığı.

3-diksiya.

4-səs.

5-intonasiya.6-vurğu.

7-orfoepik tələffüz.

8-orfoqrafik tələffüz.

A) 1,2,3,4,7,8

B)1,2,3,4,5,6

C)3,4,5,6,7,8

D)2,4,5,6,7,8

E) 1,3,4,5,6,758. İfadəli oxu vərdişlərinin yaradılması müəllimdən nələri tələb edir?

1-səbirli olmağı

2-şagirdlərin oxusuna eyni tələbləri verməyi

3-qətiyyətli olmağı

4-uşaqlardan aktyor kimi oxumağı

5-sistemli iş aparmağı

A) 1,3,4

B)2,4,5

C) 1,3,5

D)2,3,4

E)1,4,5

59. Oxunun ifadəliliyini təmin edən amilləri göstər.

1-vurğu

2-lüğət üzrə iş

3-intonasiya

4-sözün qrammatik formasını digəri ilə əvəz etməmək

5-fasilə


A) 1,3,4

B)3,4


C)2,3,5

D) 1,3,5

E)2,3,4

T-3


60. Oxu dərslərində lüğət üzrə aparılan işlərin ardıcıllığını müəyyənləşdirin:

1 – çətin sözlər üzərində iş

2 – sözün səs-hərf tərkibinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üzrə iş

3– sabit söz birləşmələri üzərində iş

4– düzgün cümlə qurmaq vərdişləri üzrəində iş

A) 1,4


B) 1,2

C) 3,4


D) 1,3

E) 2,3


61. Qrammatikanın tədrisində istifadə edilən metodlar verilmiş bəndin ardıcıllığını seçin

1 -Müşahidə

2 -Elmi metodik ədəbiyyatın öyrənilib təhlil edilməsi

3 -Məktəb sənədlərinin öyrənilib təhlil edilməsi

4 -Müsahibə

5 -Təhlil-tərkib metodu

6 -Eksperiment

A) 1,3,4

B) 1,4,5

C)2,3,6

D)3,4,5

E)2,4,6

62. Dərsin yaxşı keçməsi nədən asılıdır?1 – mövzunun dəqiq, məqsədin düzgün müəyyənləşdirilməsindən;

2 – ev tapşırığının yoxlanılmasından;

3 – müvafiq materialın düşünülmüş şəkildə seçilməsindən;

4 – dərsin planlaşdırırlmasından;

5 – şagirdlərə veriləcək sualların düzgün müəyyənləşdirilməsindən;

6 – bilik, bacarıq və vərdişlərin hesaba alınmasından;

7 – yoxlama işinin aparılmasından

A) 1, 2, 6, 7

B)2, 3, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5

D)3, 4, 5, 7

E)1, 4, 6, 7

63.Qrammatika təliminin inkişafetdirici məqsədinə aiddir:1-şagirdlərin iradi, emosional qabiliyyətlərini inkişaf etdirir;

2-tədris materialı, əyani və texniki vasitələrdən istifadə imkanına şərait yaradır;

3-şagirdlərinin diqqətini, yaddaşını təfəkkürünü inkişaf etdirir;

4-böyüklərə hörmət, vətənə məhəbbət hissini artırır;

5-şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır

6-fiziki mədəniyyətə, etik təsəvvürlərə tələbatı ödəyir.

A) 3, 5, 6

B)2, 4, 6

C)1, 4, 5

D)2, 3, 6

E) 1, 3, 5

64. Qrammatikanın tədrisi metodlarından dilin nəzəri cəhətdən öyrənilməsinə xidmət edən ümumpedaqoji metodlar hansılardır ?1-Müəllimin şərhi

2-Müsahibə

3-Müzakirə

4-Dərslik üzərində şagirdlərin müstəqil işləri

5-Diskussiya

6-Anket sorğusu

A) 3,4,6

B) 1,2,4

C)2,5,6

D)1,3,5

E)2,4,5

65. Yeni bilik verən dərsin sxeminin ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir ?1 - ev tapşırığının verilməsi

2 - qrammatik inşaların aparılması

3 - çalışmalar üzərində iş

4 - yeni dərsin izahı

5 - səhvlər üzərində iş

6 - sinfin təşkili

7 - keçmiş dərsin sorğusu

8 - dərslər arasında əlaqə

9 - ev tapşırıqlarının yoxlanılması

A) 3, 4, 5, 6, 7, 8

B) 2, 4, 6, 8, 9,

C) 6, 9, 7, 8, 4, 3, 1

D) 1, 4, 5, 7, 8,

E) 1, 2, 6, 8, 9, 3
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə