##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyiYüklə 0,64 Mb.
səhifə11/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


##num= 11// level= 1// sumtest=20 // name= Təlimin təşkili formaları //


1. Təlim zamanı şagirdlərin sübyekt tərəfdaş kimi qəbul edilməsinin əhəmiyyəti nədir:

A) şagirdlərin əhval - ruhiyyəsinə xidmət edir

B) şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına xidmət edir

C) şagirdlərin rahat çalışmasına xidmət edir

D) şagirdlərin mövzunu dərk etməsinə xidmət edir

E) şagirdlərin fənnə marağının artmasına xidmət edir

2. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin rolu nədən ibarətdir:

A) şagirdlərdə fənnə sevgi yaranır

B) şagirdlər sinifdə sərbəst olurlar

C) şagirdlər təlim zamanı yorulmurlar

D) şagirdlər biliyi müstəqil mənimsəyirlər

E) şagirdlərin fəallığı artır

3. Təlim metodları hansı fəaliyyət növlərini birləşdirir:

A) müəllimin didiaktik, şagirdin təfəkkür

B) müəllimin öyrənmə, şagirdin öyrətmə

C) müəllimin tədqiqat, şagirdin axtarış

D) müəllimin öyrənmə, şagirdin psixometrik

E) müəllimin öyrətmə, şagirdin öyrənmə

4. Tədris fəaliyyətinin təşkilat formaları:

A) sinif, kollektiv

B) fərdi, sinif, kollektiv

C) sinif, kollektiv

D) fərdi, qrup, kollektiv

E) frontal, individual

5. Təbiət və ya cəmiyyətin hər hansı bir sahəsində baş verən ictimai, istehsal və elmi fəaliyyətin ümumiləşdirilmiş təcrübəsi necə adlanır?

A) Qanunauyğunluqlar

B) Nəzəriyyə

C) Abstraksiya

D) İllüstrasiya

E) Empirik biliklər

6. Yeni biliklərin mənimsənilməsində şagirdlərin düşüncələrini istiqamətləndirməyə xidmət edən suallar hansılardır?

A) Mətnin ortasında verilən suallar

B) Mövzunun əvvəlində verilən suallar

C) Mövzunun sonunda verilən suallar

D) İri mövzuların və bölmələrin sonunda verilən suallar

E) Ev tapşırığı zamanı verilən suallar

7. Empirik bililərin tərkib hissəsi olan faktlar iki qrupa ayrılır. Bunlar hansılardır?

A) Təqribi faktlar, dəqiq faktlar

B) Nəzəri faktlar, abstrakt faktlar

C) Ümumiləşdirilmiş faktlar, qeyri - dəqiq faktlar

D) İllüstrativ faktlar, öyrədici faktlar

E) İnkişafetdirici faktlar, nəzarətedici faktlar

8. Müəllim coğrafiya təlimində hansı xüsusiyyətləri yüksək dərəcədə mənimsəməlidir?

1 - Məsələlərin həllinə kopleks yanaşmaq

2 - Şagirdin bacarığının inkişafına diqqət yetirmək

3 - Məktəb müdriyyəti ilə şagirdlər arasında rabitə yaratmaq

4 - Mövzular arası əlaqələri yaratmaq

5 - Şagirdlərin sinifdənxaric fəaliyyətlərini müəyyən etmək

6 - Tədris nəşrlərinin və dərsliklərin nəşrini, yayılmasını təmin etmək

A) 1, 3, 5

B) 4, 5, 6

C) 2, 4, 6

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3

9. Məktəb coğrafiya dərslərində aparılan mühazirələrə qoyulan tələbləri seç:

1 – mühazirənin planı tərtib olunmalıdır

2 – mühazirə geniş mövzulara tədrisində tətbiq olunmalıdır

3 – mühazirə 35 - 40 dəqiqə davam etməlidir

4 – mühazirədə geniş sual - cavablara yol ayrılmalıdır

5 – mühazirədə diyarşünaslıq prinsipi nəzərə alınmalıdır

A) 2. 4. 5

B) 1. 2. 3

C) 2. 3. 4

D) 1. 3. 5

E) 1. 2. 5

10. Coğrafi koordinatların təyin olma sxeminin düzgün variantını tapın:

1 – en dairəsinin təyini

2 – uzunluq dairəsinin təyini

3 – en dairəsinin qiymətinin təyini

4 – ekvatorun təyini

5 – miqyasın təyini

6 – uzunluq dairəsinin qiymətinin təyini

7 – tropik xətlərin təyini

A) 3. 4. 6. 7

B) 1. 3. 4. 5

C) 2. 3. 5. 6

D) 1. 2. 3. 6

E) 2. 4. 5. 7

11. Coğrafiya meydançasında yaradılan şöbələri seçin:

1 – topoqrafik şöbə

2 – kartoqrafik şöbə

3 – astrometrik şöbə

4 – ekoloji şöbə

5 – metoroloji şöbə

6 – morfoloji şöbə

7 – hipsoqrafik şöbə

A) 1. 2. 5. 6

B) 1. 3. 5. 6

C) 2. 3. 5. 6

D) 1. 2. 4. 6

E) 2. 3. 6. 7

12. Dərsliyin mətndənkənar komponentlərinə daxildir

1 - Mənimsəməni təşkil edən aparat

2 - İstiqamətləndirici aparat

3 - İzahedici aparat

4 - Terminlərin izah edilməsi

5 - İllüstrativ material

A) 1. 2. 5

B) 2. 3. 5

C) 3. 4. 5

D) 1. 4. 5

E) 2. 3. 4

13. Uygunluğu müəyyən edin.

I- Motivasiya

II - Tətbiqetmə

III - Tədqiqatin təşkili

IV - Məlumatin mübadiləsi

1 - Promlemin həlli istiqamətində tapşiriqlarin verilməsi

2 – Şagirdlərin diqqətinin mövzuya cəlb edilməsi

3 - Yeni biliklərə əsasən müəllimin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi

4 - Verilən tapşırıqlarla əlaqədar şagirdlərin öz aralarında əlaqə yaratmaları

A) I - 2; II - 4; III - 1; IV - 3

B) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2

C) I - 4; II - 1; III - 3; IV - 2

D) I - 2; II - 3; III - 1:IV - 4

E) I - 1; II - 2; III - 31 ; IV - 4

14. Ənənəvi (I) və müasir (II) dərsin əlaamətlərini müəyyən edin:

1- Şagird passivdir, o yalnız dinləyici rolundadır

2 - Müəllim coğrafi biliklərin ötürücüsüdür

3 - Müəllim istiqamətləndirici rola malikdir

4 - Şagird obyekt rolunda çıxış edir

5 - Şagird subyekt rolunda çıxış edir

6 - şagirdin aktivliyi dərsin bütün mərhələlərində müşahidə edilir

A) I - 1, 3. 5: II - 2, 4. 6

B) I - 1, 2. 3 : II - 4, 5, 6

C) I - 3, 5. 6 : II - 1. 2. 4

D) I - 1, 2, 4: II - 3, 5, 6

E) I - 2, 4, 5: II - 1, 3, 6

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Fəal təlim

II - Ənənəvi təlim

1 - Müəllim bilik mənbəyidir.

2 - Müstəqil düşünmək.

3 - Əzbərçiliyə yönəltmə

4 - Təfəkkürun inkişafı

A) I - 1, 2; I - 1, 3

B) I - 1. 4; II - 2, 3

C) I - 2. 3; II - 1, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 2, 4; II - 1, 3

16. İfadələrə uyğun gələn sözləri seçin.

I - İş üsulları

II - Təlimin təşkili formaları

1 - ekskursiya

2 - kollektiv

3 - meydança

4 - sinif

5 - qrup

6 - cütlər

A) I - 2, 6, 4 II - 1, 3, 5

B) II - 1, 4, 5 I - 3, 2, 6

C) I - 2, 1, 3 II - 4, 5, 6

D) I - 2, 5, 6 II - 1, 3, 4

E) II - 1, 6, 5 I - 2, 4, 3

17. Uyğun gələn ifadələri göstərin.

I - Fasilitator

II - Müəllim

1 - izah edir

2 - mənimsədir

3 - bələdçilik edir

4 - “rejissor”luq edir

A) I - 3. 4, II - 1. 2

B) I - 2. 3, II - 5. 4

C) I - 1. 3, II - 2. 4

D) I - 1. 2, II - 3. 4

E) I - 1. 4, II - 3. 5

18. Uyğunluğu seçin:

I - Düşünməyə yönəltmə

II - Dərketmə

III - Düşünmə

1 - Yeni biliyin qazanılması

2 - Möhkəmləndirmə

3 - Dərsə marağın yaradılması

A) I - 3, II - 1, III - 2

B) I - 2, II - 3, III - 1

C) I - 1, II - 2, III - 3

D) I - 3, II - 2, III - 1

E) I - 2, II - 1, III - 3

19. Uyğunluğu seçin:

I - Təlimin təşkilat forması

II - Təlimin prinsipi

1 - Ekskursiya

2 - Diyarşünaslıq

3 - Dərs

4 - Müqayisə

A) I - 1, 3; II - 2, 4

B) I - 2, 3; II - 1, 4

C) I - 1, 4; II - 2, 3

D) I - 2, 4; II - 3, 1

E) I - 4, 3; II - 2, 1

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I. İllüstrativ faktlar

II. Öyrədici faktlar

1 - Coğrafi obyekt haqqında tarixi məlumatlar

2 - Coğrafi kəşflər tarixi

3 - Göl və dənizlərin dərinlikləri

4 - Coğrafi nomenklatura

A) I - 1, 3; II - 2, 4

B) I - 1, 4; II - 2, 3

C) I - 1, 2; II - 3, 4

D) I - 3, 4; II - 1, 2

E) I - 2, 4; II - 1, 3Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə