##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= İqtisadi və sosial biliklərin formalaşması //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə14/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= İqtisadi və sosial biliklərin formalaşması //


1. Aşağı siniflərdə coğrafiyanın tədrisində anlayış və təsəvvürlərin formalaşmasında hansı yol məqsədəuyğundur:

A) yalnız diyarşünaslıq prinsipindən istifadə ilə

B) ümumi anlayış və təsəvvürlərdən fərdi anlayış və təsəvvürlərin formalaşması

C) müxtəlif müstəqil və praktik işlərin yerinə yetirilməsi

D) fərdi və ümumi anlayış və təsəvvürlərin ayrı - ayrılıqda öyrənilməsi ilə

E) fərdi anlayış və təsəvvürlərdən ümumi anlayış və təsəvvürlərin formalaşdırılması

2. Yuxarı siniflərdə coğrafiyanın tədrisində anlayış və təsəvvürlərin formalaşdırılmasında hansı yol məqsədə müvafiqdir:

A) ümumi anlayış və təsəvvürlərdən fərdi anlayış və təsəvvürlərin formalaşdırılmasına

B) fərdi anlayış və təsəvvürlərdən ümumi anlayış və təsəvvürlərin formalaşdırılmasına

C) müxtəlif müstəqil və praktik işlərin yerinə yetirilməsi

D) yalnız diyarşünaslıq materiallarından istifadə edilməsi

E) fəndaxili və fənlərarası əlaqə yolu

3. Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir:

A) yerli ərazilərin daha dəqiq təsvir edilmiş plan və xəritələrinin hazırlanması

B) məhəllin öyrənilməsi üçün sinifdənxaric işlrdən istifadə edilməsi

C) məhəllin adət və ənənələrinin öyrənilməsi

D) məhəldə kartoqrafik ölçmə işlərinin aparılması

E) coğrafi bilik və bacarıqların formalaşdırılmasında yerli materiallardan istifadə edilməsi və öyrənilməsi

4. Hansı tapşırıq coğrafiya dərsində səbəb - nəticə əlaqələrini göstərir:

A) hansı göstəricilərə görə ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə dair fikir söyləmək olar

B) ABŞ -da kənd təsərrüfatı ixtisaslaşmasının şərqdən qərbə dəyişməsi nə ilə izah olunur

C) İEÖ ilə İEOÖ arasında əsas fərqləri seçin

D) sənayenin sahəvi strukturu xarakterik olan sosial iqtisadi ölkələri sadalayın

E) Polşada sənayenin hansı sahələri inkişaf etmişdir

5. Coğrafiya dərslərində riyazi hesablamalar aparılması hansı məqsədə xidmət edir?

A) Sinifdənxaric işlərin yaxşılaşdırılmasına, testlərlə işləmək bacarığının artmasına

B) riyazi biliklərin atrırılmasına

C) Əyani vəsaitlərlə işləmək bacarıqlarına.

D) Müxtəlif coğrafi hadisə və proseslərin sübutluluğuna və möhkəmləndirilməsinə.

E) Dərslik üzərində işin aparılmasına, mətnin qısaldılmasına

6. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı qiymətləndirmə formasına aiddir?

1. Şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə aparılır

1 - Dərs ilinin əvvəlində aparılır

2 - Şagirdə fərdi yanaşmanı təmin etmək üçün aparılır

3 - Nəticəsi jurnalda qeyd olunmur.

A) Böyük summativ

B) Formativ

C) Diaqnostik

D) Kiçik summativ

E) Hamısına

7. Əhalinin öyrədilməsi zamanı hansı məsələlər üzrə riyazi hesablamalar aparmaq olar:

I - əhalinin təbii artımı

II - cins və yaş tərkibi

III - milli və dini tərkibi

IV - əhalinin sıxlığı

V - urbanizasiya

A) I. IV. V

B) I. II. III

C) II. III. V

D) I. III. IV

E) III. IV. V

8. Hansı hadisələr iqtisadi coğrafiya kurslarındakı səbəb - nəticə əlaqələrini göstərir:

I – təbii şəraitin kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasına təsiri

II - əhalinin milli və dini tərkibi arasındakı əlaqə

III – ölkənin İCM - in urbanizasiya prosesi ilə asılılığı

IV – istehsal və əhalinin sıxlığı arasında əlaqə

V – faydalı qazınlılarla təmin olunmanın əhalinin sıxlığı ilə əlaqəsi

A) II. V

B) I. IV

C) I. III

D) I. V

E) III. IV

9. Tədris prosesində coğrafiya dərsliyinin əsas funksiyaları hansılardır?

1 - Yeni mövzunun öyrənilməsinə xidmət edir

2 - Yeni vərdişlərin qazanılmasına imkan yaradır

3 - Coğrafi obyektlərin yerini göstərməyə xidmət edir

4 - Texniki avadanlıqlar ilə rəftar etməyə imkan yaradır

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 1. 3

D) 3, 4

E) 1, 4

10. Coğrafiya dərslərində istifadə olunan əsas texniki təlim vasitələrini seçin:

1 – kompas

2 – video maqnitofon

3 – qlobus

4 – kinoaparat

5 – meteroloji butka

6 – kompyüter

A) 1. 3. 5

B) 2. 4. 6

C) 1. 2. 4

D) 1. 3. 6

E) 2. 4. 5

11. İş vərəqinin hazırlanmasına verilən tələbləri müəyyən edin

1 - Məqsəd və sual aydın və konkret olmalıdır

2 - Cəlbedici məzmun və tərtibat

3 - Riyazi hesablamalar və statistik məlumatlar olmalıdır

4 - Diaqram, cədvəl və illüstrativ vasitələr mətnin əsas hissəsini təşkil etməlidir.

5 - Uşaqların səviyyəsin uyğun olmalıdır

6 - Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6

12. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Refleksiya

2 - Motivasiya

3 - Müzakirə

4 - Tədqiqatın aparılması

5 - Nəticə

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 4, 3, 5, 1

C) 4, 5, 2, 3, 1

D) 5, 1, 4, 2, 3

E) 3, 4, 2, 1, 5

13. Fərdi və ümumi coğrafi anlayışlara aid olanları ardıcıl seçin:

1 - Savanna

2 - Göygöl

3 - Səhra

4 - Şahdağ

5 - Bataqlıq

A) 5, 3, 1, 4, 2

B) 2, 4, 1, 3, 5

C) 2, 5, 4, 3, 1

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 5, 3, 1, 2, 4

14. Fərdi və ümumiləşdirilmiş təsəvvürlərə aid olanları ardıcıl seçin:

1 - Eyni adı daşıyan obyektlər haqqında ən mühüm əlamətlər

2 - Şagirdlərə məlum olmayan əlamətlər

3 - Konkret coğrafi obyektər haqqında olan təsəvvürlər

A) 3, 1, 2

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

15. Coğrafi problemlərin öyrənilməsi ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - lokal

2 - regional

3 - yerli

4 - qlobal

A) 3, 1, 2, 4

B) 3, 2, 1, 4

C) 4, 2, 1, 3

D) 3, 4, 2, 1

E) 1, 3, 2, 4

16. Uyğunluğu seçin

I - Fərdi coğrafi anlayışlar

II - Ümumi coğrafi anlayışlar

1 - Savanna

2 - Göygöl

3 - Səhra

4 - Şahdağ

5 - Bataqlıq

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

C) I - 1, 2; II - 3, 4, 5

D) I - 4, 5; II - 1, 2, 3

E) I - 2, 4; II - 1, 3, 5

17. Uyğunluğu seçin:

I – Venn diaqramı

II – İnsert metodu

1 - Şaxələnmə üsulundan istifadə etməklə mövzunun düşünülməsi

2 - Fərdi və oxşar əlamətlərin qruplar üzrə araşdırılması

3 - İşarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi

A) I - 1; II - 2

B) I - 3; II - 2

C) I - 2; II - 3

D) I - 2; II - 1

E) I - 3; II - 1

18. Ənənəvi (I) və müasir (II) dərsin xarakterik əlamətlərini müəyyən edin:

1 - Şagird passivdir, o yalnız dinləyici rolundadır

2 - Müəllim coğrafi biliklərin ötürücüsüdür

3 - Müəllim istiqamətləndirici rola malikdir

4 - Şagird obyekt rolunda çıxış edir

5 - Şagird subyekt rolunda çıxış edir

6 - Şagirdin aktivliyi dərsin bütün mərhələlərində müşahidə edilir

A) I - 1, 2. 3 : II - 4, 5, 6

B) I - 1, 2, 4: II - 3, 5, 6

C) I - 3, 5. 6 : II - 1. 2. 4

D) I - 1, 3. 5: II - 2, 4. 6

E) I - 2, 4, 5: II - 1, 3, 6

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - idrak fəaliyyətinə görə

II - bilik mənbələrinə görə

1 - İzahlı - illüstrativ

2 - Praktik

3 - Əyani

4 - Problemli

5 - Tədqiqat

6 - Şifahi şərh

A) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

B) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6

D) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Fənnyönümlü kurikulum

II. Şəxsiyyətyönümlü kurikulum

1 - Həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilir

2 - Əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşması ön plana çəkilir

3 - Adətən təhsilin icbari mərhələsində istifadə olunur

4 - Daha çox ixtisaslar, təmayüllər üzrə təhsilalma prosesində istifadə olunur

5 - Fənnin elmi potensialı artır, məlumatlılıq səviyyəsi çoxalır

6 - Kurikulumun keyfiyyətində biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır

A) I - 1, 2. 3; II - 4, 5, 6

B) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

C) I - 1, 3, 5; II - 2. 4, 6

D) I - 1, 2, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 2, 3, 4; II - 1, 5, 6

##num= 15// level= 1// sumtest=19 // name= Yeni dərsliklərlə işin təşkili metodikası //


1. Təlim motivi nədir?

A) xəritəni öyrənməyin müxtəlif mərhələləri

B) Şagirdlərin dərsdə fəaliyyətinin mərhələləri

C) Müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətlərinin mərhələləri

D) Şagirdlərin fəaliyyətini təmin edən psixoloji əsas

E) dərsin müxtəlif mərhələlərinin əlaqələndirilməsi

2. Coğrafi obyektlərin xarakteristikası üçün tipik planlardan istifadə edilməsinin əsas metodik mahiyyəti ibarətdir:

A) Statistik materiallar, diaqramm, qrafiklə işləmək bacarıqlarının artırılmasından

B) Müşahidə və təcrübə aparmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasından

C) Şagirdlərin nitq qabiliyyətlərinin və yaradıcı fəaliyyətlərinin inkişafından

D) Müxtəlif bilik mənbələri ilə müstəqil işlərin təşkil edilməsindən

E) Riyazi hesablamaları həll etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən

3. Şagirdlərin diqqətlərinin mövzuya cəlb edilməsi, maraqlandırılması fəal təlimin hansı hissəsinə uyğun gəlir:

A) nəticələr çıxarılmasına

B) tətbiqetməyə

C) tədqiqatın təşkilinə

D) məlumat mübadiləsinə

E) motivasiyaya

4. Fəal təlimdə motivasiyaya aid olan xüsusiyyət:

A) yeni biliklər alınır, əvvəlki biliklər arasında əlaqə yaradılır

B) mövzuya diqqət cəlb edilir, maraq yaradılır

C) əldə edilmiş biliklər möhkəmləndiririlir

D) yeni informasiyanı öz sözləri ilə ifadə edilir

E) əldə edilmiş biliklər yeni tədris situasiyasına tətbiq edilir

5. Dərsin sonunda şagirdlərin dərsə aid rəy və təkliflərinin yazılı surətdə verməsi prosesi adlanır:

A) motivasiya

B) refleksiya

C) dərketmə

D) inteqrasiya

E) demonstrasiya

6. Milli kurikulumun coğrafiyadan siniflər üzrə hansı vəsaitlərin hazırlanmasını tələb edir:

I – dərslik

II – təqvim planı

III – gündəlik

IV – müəllim üçün vəsait

V - əyani vəsaitlər

A) I. IV.

B) I. III.

C) II. V

D) I. IV.

E) I. II.

7. Coğrafiya fənni üzrə milli kurikulumun əsas məzmun xətlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Coğrafi şərait

2 - Coğrafi məkan

3 - Təbii komplekslər

4 - Təbii şərait

5 - Təbiət

6 - Cəmiyyət

7 - İqtisadiyyat

A) 2. 5. 6

B) 2. 4. 7

C) 1. 4. 5

D) 2. 3. 6

E) 4. 5. 7

8. Tədris vəsaiti kimi natural obyektlərə aiddir:

1 - Herbari

2 - Faydalı qazıntı nümunələri

3 - Kinofilmlər

4 - Faydalı qazıntı işarələri

5 - Dağ süxurları nümunələri

6 - Maket və mulyajlar

A) 1. 2. 5

B) 1. 2. 6

C) 2. 4. 6

D) 1. 3. 6

E) 2. 3. 5

9. Pedaqoji üsul kimi interaktivlik tələb edir:

1 - müstəqil düşünməyi

2 - sərbəst rəy söyləməyi

3 - müəllimin fikrini əsas götürməyi

4 - hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirməyi

5 - digər şagirdlərin fikirlərini təsdiq etməyi

6 - çoxluğun qərarını qəbul etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmağı

A) 1, 2, 3, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 6

10. Qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinin ardıcıllığını seçin:

1 - Müşahidə

2 - İş vərəqləri

3 - Çalışmalar

4 - Sual - cavab

5 - Tapşırıq vermə

A) 1, 4, 5, 2, 3

B) 3, 2, 5, 4, 1

C) 1, 5, 2, 3, 4

D) 2, 3, 5, 4, 1

E) 1, 3, 2, 4, 5

11. Fəal təlimin iş formalarını seçin:

1 - Fərdi iş

2 - Fəal iş

3 - Cütlərlə iş

4 - Qruplarla iş

5 - Kütləvi iş

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

12. Problemli təlimin həayat keçirilmə yollarını seçin:

1 - Problemli izah

2 - Müəllimin aktiv fəaliyyəti

3 - Tədqiqat metodu

4 - Şagirdlərin diqqətli dinləməsi ilə

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 3

13. Qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtına uyğun gələnləri seçin:

I - Diaqnostik

II - Formativ

1 - Şagird fəaliyyətinin gündəlik, daim izlənməsi

2 - Dərs ilinin, tədris vahidini əvvəlində aparılır

3 - Təlim prosesinin müəyyən mərhələlərində aparılır

A) I - 1; II - 2

B) I - 2; II - 1

C) I - 3; II - 1

D) I - 1; II - 3

E) I - 2; II - 3

14. Qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtına uyğun gələnləri seçin:

I - Diaqnostik

II - Summativ

1 - Şagird fəaliyyətinin gündəlik, daim izlənməsi

2 - Dərs ilinin, tədris vahidini əvvəlində aparılır

3 - Təlim prosesinin müəyyən mərhələlərində aparılır

A) I - 2; II - 3

B) I - 3; II - 1

C) I - 1; II - 3

D) I - 3; II - 2

E) I - 2; II - 1

15. Qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtına uyğun gələnləri seçin:

I - Formativ

II - Summativ

1 - Şagird fəaliyyətinin gündəlik, daim izlənməsi

2 - Dərs ilinin, tədris vahidini əvvəlində aparılır

3 - Təlim prosesinin müəyyən mərhələlərində aparılır

A) I - 3; II - 1

B) I - 3; II - 1

C) I - 2; II - 3

D) I - 1; II - 3

E) I - 1; II - 2

16. Uyğunluğu seçin:

I – Klaster metodu

II – İnsert metodu

1 - Şaxələnmə üsulundan istifadə etməklə mövzunun düşünülməsi

2 - Fərdi və oxşar əlamətlərin qruplar üzrə araşdırılması

3 - İşarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi

A) I - 1; II - 2

B) I - 3; II - 1

C) I - 2; II - 1

D) I - 1; II - 3

E) I - 3; II - 2

17. Venn diaqramı, Klaster və İnsert metodlarına aid olanları ardıcıl seçin.

1 - Şaxələnmə üsulundan istifadə etməklə mövzunun düşünülməsi

2 - Fərdi və oxşar əlamətlərin qruplar üzrə araşdırılması

3 - İşarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi

A) 3, 2, 1

B) 3, 1, 2

C) 1, 2, 3

D) 2, 1, 3

E) 2, 1, 3

18. Qanunauyğunluğu müəyyən edin

I- Terminoloji testlər

II- Proqnoz testləri

III- İzahat testləri

IV- Ümumiləşdirici testlər

1 - Hadisə və proseslərin gələcək inkişaf istiqamətlərini soruşmaqla mövcud bilik və bacarıqların səfərbərliyə alınmasını tələb edir

2 - Proses və hadisələrin səbəb - nəticə əlaqələri, onların mahiyyəti tələb olunan suallar qoyur.

3 - Proses və hadisələrin ümumiləşdirilmiş cəhətləri soruşulur

4 - Termin və anlayışların tərifi, əsas xüsusiyyətləri soruşulur

A) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 4

B) I - 1, II - 2, III - 3, IV - 4

C) I - 3, II - 1, III - 2, IV - 4

D) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

E) I - 4, II - 1, III - 2, IV - 3

19. Qanunauyğunluğu müəyyən edin

1 - Şagird biliyinin qiymətləndirilməsində ilkin səviyyənin müəyyən edilməsi

2 - İrəliləmə və geriləmənin izlənməsi

3 - Yekun qiymətləndirmə

a - diaqnostik

b - formativ

c - summativ

A) a - 1, b - 2, c - 3

B) a - 2, b - 3, c - 1

C) a - 2, b - 1, c - 3

D) a - 3, b - 2, c - 1

E) a - 3, b - 1, c - 2

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə