##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası


##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= Adi, onluq kəsrlər, müsbət, mənfi, kompleks ədədlər və onlar üzərində əməllərin təlimi. Riyazi ifadələr və eyni çevirmələrin təlimi //Yüklə 1,75 Mb.
səhifə10/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= Adi, onluq kəsrlər, müsbət, mənfi, kompleks ədədlər və onlar üzərində əməllərin təlimi. Riyazi ifadələr və eyni çevirmələrin təlimi //1. Bunlardan hansı VI sinifdə yerinə yetrilməli olan sadə qurmalıdır?

1 - tərəfinə və ona bitişik bucaqlarına görə üçbucağı qurun

2 - radiusuna görə çevrəni qurun

3 - A nöqtəsindən d düz xəttinə perpendikulyar m düz xəttini qurun

4 - Dörd tərəfinə görə trapesiyanı qurun

5 - 540 - lik bucağı üç bərabər hissəyə bölün

A) 1; 2; 3

B) 1; 3; 4

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 4; 5

2. Bunlardan hansı VI sinifdə yerinə yetirilməli olan sadə qurmalardır?

1 - Tərəfinə və ona bitişik bucaqlarına görə üçbucağı qurun

2 - Radiusuna görə çevrəni qurun

3 - A nöqtəsindən d düz xəttinə perpendikulyar m düz xəttini qurun

4 - Dörd tərəfinə görə trapesiyanı qurun

5 - 540 - lik bucağı üç bərabər hissəyə bölün

A) 1; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 4; 5

3. Dördbucaqlını qurmaq üçün onun neçə əsas elementi verilməlidir?

A) 4

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

4. n - bucaqlı prizma üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1 - n=5

2 - n=8

3 - n=10

a - 12 üzü var.

b - 40 diaqonalı var.

c - 15 tili var.

d - 10 təpə nüqtəsi var.

e - bütün üzləri dördbucaqlıdır.

A) 1 - a; 2 - d ; 3 - c, e ;

B) 1 - b; 2 - c ; 3 - a, e ;

C) 1 - a, e ; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - c, d; 2 - b; 3 - a ;

E) 1 - c; 2 - a ; 3 - d, e.

5. n - bucaqlı prizma üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1 - n=6

2 - n=9

3 - n=12

a - 18 tili var.

b - 18 diaqonalı var.

c - 14 üzü var.

d - 18 təpə nüqtəsi var.

e - bütün üzləri dördbucaqlıdır.

A) 1 - a; 2 - d ; 3 - c, e ;

B) 1 - b; 2 - c ; 3 - a, e ;

C) 1 - a, e ; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - a, b; 2 - d; 3 - c ;

E) 1 - c; 2 - a ; 3 - d, e.

6. Bunlardan hansılar çoxüzlülərin əsas elementləridir?

1 - çoxüzlünün üzləri;

2 - çoxüzlünün tilləri;

3 - çoxüzlünün təpə nöqtələri;

4 - çoxüzlünün müstəvi kəsikləri;

5 - çoxüzlünün yan tilinin oturacaq müstəvisilə əmələ gətirdiyi bucaq

A) 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 3

7. Bunlardan hansıları həndəsədən qurma məsələlərinin didaktik məqsədi ola bilər?

1 - Fəza həndəsəsinin təlimi prosesində müstəvi fiqurlarının xassılərinin təkrarı

2 - Həndəsədən alınmış biliklərin süurlu mənimsənilməsinə nəzarət

3 - Yeni nəzəri biliklərin mənimsənilməsi dərəcəsini, məslə həllinin öyrənilmiş metodlarının tətbiq edilməsi vəziyyətini müəyyənləşdirmək

4 - Həndəsənin humanist tərbiyədə rolu

5 - V - VI siniflərdə öyrənilən həndəsə elementlərinə şagirdlərin diqqətini cəlb etmək

A) 1; 2; 3

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5

8. Bunlardan hansılar fəzada qurma məsələləridir?

A) Kubun iki qarşı tilindən, sahəsi olan kəsik keçirilmişdir. Kubun tilinin uzunluğunu tapın

B) İki çarpaz düz xətdən paralel müstəvilər keçirmək mümkün olduğunu əsaslandırın

C) Düzgün üçbucaqlı MABC piramidasında AB=8 sm, . Piramidanın hündürlüyünü tapın

D) Silindrin ox kəsiyi, sahəsi olan kvadratdır. Silindrin tam səthinin sahəsini tapın

E) Müstəvi ax + by + cz + d=0 tənliyi ilə verilir. (a; b; c) vektorunun bu müstəviyə perpendikulyar olduğunu əsaslandırın

9. Məktəb həndəsə kursunun öyrənilməsində qurma məsələlərinin əhəmiyyəti:

1 - Belə məsələlərin həlli şagirdlərin fəza təsəvvürünün inkişafına kömək edir

2 - Onlar şagirdlərin konstruktiv qabiliyyətlərinin inkişafına kömək edir

3 - Alınmış həllin araşdırılması şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına səbəb olur

4 - Belə məsələlərin həlli şagirdlərdə elmi dünyagörüşü yaranmasına təsir edir

5 - Şagirdlərin pərgardan düzgün istifadə etmələrinə imkan yaradır

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5

10. Bunlardan hansıları məktəb həndəsə kursunun öyrənilməsində qurma məsələlərinin əhəmiyyətləridir?

1 - Qurma məsələsi həllinin birinci mərhələsində aparılan analiz şagirdləri təşəbbüskarlığa sövq edir

2 - Qurmaya aid məsələlər həlli həndəsə kursunda alınmış nəzəri biliklərin lazımı səviyyədə möhkəmləndirilməsinə təsir edir və

3 - Şagirdlərdə zəruri çertyoj vərdişlərinin inkişafına və möhkəmləndirilməsinə kömək edir

4 - Şagirdlərdə xətkeşdən istifadə vərdişlərinin inkişafına kömək edir

5 - Şagirdlərdə transportirdən istifadə vərdişləri yaradır

A) 2; 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 1; 2; 3

D) 3; 4; 5

E) 4; 5

11. Aşağıdakı çevirmələrdən hansı hərəkət deyil?

A) Müstəvi simmetriyası

B) Nöqtəyə nəzərən simmetriya

C) ox simmetriyası

D) Oxşarlıq

E) Paralel köçürmə

12. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) ortaq başlanğıclı şüalar kəsişərlər

B) Homotetiya dönmə çevirməsidir

C) çevrələrin mərkəzləri var

D) eynilik ekvivalentlilik mqnasibıti

E) ikitərtibli əyrilərin simmetriya oxu var

13. Bunlardan hansı hərəkətdir?

A) Homotetik çevrilmə

B) Oxşarlıq çevrilməsi

C) Nöqtəyə nəzərən simmetriya

D) Inversiya

E) Müstəvi fiqurun hissələri

14. Müstəviyə nəzərən simmetriyanın hərəkət olması haqqında teoremin isbatında hansı düsturdan istifadə olunur?

A) ox simmetriyasının koordinatlarla ifadəsindən

B) İki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan

C) Nöqtəyə nəzərən simmetriyanın koordinatlarla ifadəsindən

D) Müstəvinin tənliyindən

E) Koordinatları ilə verilmiş iki vektorun skalyar hasili düsturundan

15. “Həndəsi çevirmələr”in öyrənilməsində hansı çalışmanın tətbiqi doğru deyil?

A) Proobraz və vektorunun vasitəsi ilə obrazın qurulması;

B) Proobraz və simmetriya oxu verildikdə obrazın qurulması;

C) Tərəfləri məlum olan üçbucağın orta xəttini qurmaq;

D) Homotetiya mərkəz, homotetiya əmsalı və proobraz məlum olduqda obrazın qurulması;

E) Obraz və proobrazın verilməsi ilə simmetriya oxunun tapılması;

16. Hansı çevirmə hərəkəti deyil?

A) Ox simmetriyası

B) Dönmə

C) Homotetiya

D) Mərkəzi simmetriya

E) Paralel köçürmə

17. Ox simmetriyası mövzusunun tədrisində hansı təklif doğrudur?

A) Tetraedrin diaqonalı onun simmetriya oxudur;

B) Tənbölən üçbucaqda təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin ortasını birləşdirir;

C) Çevrənin uzunluğu düsturu ilə hesablanır;

D) Uyğun nöqtələri (obraz və proobraz) birləşdirən parçalar simmetriya oxuna perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;

E) Kubun diaqonal kəsiyi onun simmetriya oxudur;

18. Fəzada müstəvinin tənliyi hansı düsturun çıxarılmasına oxşar mühakimələr alınır?

A) Düz xəttin tənliyi

B) İki vektorun skalyar hasili düsturunun

C) İki nöqtə arasındakı məsafə

D) Vektorun uzunluğu

E) İki vektor arasındakı bucağın kosinusunun düsturuna

19. Məktəb həndəsə kursunda teoremlər isbatı və məsələlər həllində istifadə edilən əsas metodlar:

A) Eynigüclülük, eynitamamlama, üst - üstə düşmə

B) Eynitərkiblilik, qurmalar, araşdırma

C) Konqruyentlik, inikas, müadillik

D) Tənliklər, bərabərsizliklər, eynilik

E) Koordinatlar, çevirmələr, vektorlar

20. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

1 - Homotetiya dönmə çevirməsidir

2 - ortaq başlanğıclı şüalar kəsişərlər

3 - çevrələrin mərkəzləri var

4 - eynilik ekvivalentlilik mqnasibıti

5 - ikitərtibli əyrilərin simmetriya oxu var

A) yalnız 3

B) 2, 5

C) yalnız 1

D) 4, 1

E) yalnız 5


Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə