##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyasıYüklə 1,75 Mb.
səhifə11/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


##num= 15// level= 1// sumtest=21 // name= Tənlik və bərabərsizliklərin onların sisteminə aid məsələlərin təlimi //1. „Fəzada vektorlar ” mövzusunun məzmunu:

A) Fəzada vektor anlayışı, vektorların bərabərliyi, vektorların toplanması və çıxılması, vektorun ədədə vurulması, komplanar vektorlar, paralepiped qaydası, vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılması

B) Planimetriyada vektorlarla əlaqədar öyrənilənlərin təkrarı, vektorların bərabərliyi, vektorların toplanması, vektorun ədədə vurulması, üçbucaq qaydası, vektorun oxlar üzrə ayrılısı

C) Vektorun tərifi, vektorlar fəzası, vektorların çıxılması, vektorun skalyara hasili, kolleniar vektorlar, paraleqram qaydası, vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılışı

D) Vektorlar fəzası, veyl aksiomatikası, vektorların toplanması, kolleniar vektorlar, üçbucaq qaydası, vektorların toplanması və çıxılmasına aid məsələlər həlli

E) Fəzada vektor anlayışı, vektorun uzunluğu, vektorların çıxılması, vektorun ədədə vurulması, vektorlar fəzası, komplanar vektorlar, Paraleloqram qaydası

2. Aşağıdakı münasibətlərdən hansı vektorun ədədə vurulmasının xassəsi deyildir:

A) Istənilən vektoru, istənilən x və y ədədləri üçün x·(y) =(xy) bərabərliyi doğrudur

B) ≠0 və vektorları kollineardırsa, onda elə yeganə k ədədi vardır ki, =k və tərsinə, və vektorları üçün =k bərabərliyi ödənirsə və onda onlar kollineardır

C) Istənilən vektoru üçün 1· = və - 1·= - bərabərlikləri doğrudur

D) Istənilən vektoru, istənilən x və y ədədləri üçün (x + y) =x + y bərabərliyi doğrudur

E) Istənilən və vektorları və k ədədi üçün k( + ) =k + k bərabərliyi doğrudur

3. Aşağıdakı münasibətlərdən hansı vektorların toplanmasının xassəsi deyildir:

A) Fəzada istənilən və vektorları üçün + = + bərabərliyi doğrudur

B) Istənilən vektoru üçün + = bərabərliyi doğrudur

C) və vektorlarının fərqi elə vektoruna deyilir ki, onu vektoru ilə topladıqda vektoru alınsın

D) Fəzada istənilən , və vektorları üçün + ( + ) =( + ) + bərabərliyi doğrudur

E) Əks vektorların cəmi sıfır vektora bərabərdir: + ( - ) =

4. Müstəvi üzərində koordinatlar anlayışı hansı sinifdən başlayaraq propedevtik öyrənilir?

A) IV - V

B) II - III

C) I - VIII

D) V - VI

E) VII - VIII

5. ‘’Müstəvi üzərində koordinatlar’’ anlayışı hansı sinifdən başlayaraq sistematik öyrənilir?

A) X

B) VII

C) VIII

D) IX

E) XI

6. IX sinifdə “Müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi” mövzusu ilə əlaqədar VI sinifdə öyrənilmiş hası materialları təkrar etmək lazımdır?

A) Rasional ədədlər üzərində əməllər

B) Tənlik, tənlik qurmaqla məsələ həlli

C) Çoxluqların fərqi, ədənin modulu

D) Düz xətt üzərində nöqtənin koordinatı, ədəd oxu, müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi

E) Dioqramlar, qraafiklər

7. Koordinatlar üsulu tətbiq olunmur:

A) Çevrənin və düz xəttin tənliyinin çıxarılmasında

B) Parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarının tapılmasında

C) Vektorun uzunluğunin, onun koordinatları ilə ifadəsindən

D) Koordinat müstəvisində iki nöqtə arasındakı məsafənin tapılmısında

E) Sinuslar teoreminin isbatında

8. x - ın hansı qiymətlərində vektoru vektoru ilə eyni istiqamətli olar? Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) x> - 5 (VII)

B) x> - 1 (VIII)

C) x> - 2 (IX)

D) x> - 3 (X)

E) x> - 4 (XI)

9. x - ın hansı qiymətlərində x vektoru vektoru ilə əks istiqamətli olar? Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) x< - 2 (IX)

B) x< - 2 (VII)

C) x< - 1 (VIII)

D) x< - 3 (X)

E) x< - 4 (XI)

10. VIII sinifdə vektorlar üzərində əməlləri yerinə yetirməyi öyrənməyin əsas məqsədi:

A) Burada əsas məqsəd toplamada və çıxmada alınan vektorun həndəsi yolla tapılmasına nail olmaqdır

B) Burada əsas məqsəd toplamada, çıxmada və ədədə vurmada alınan vektorun həndəsi yolla tapılmasına nail olmaqdır

C) Burada əsas məqsəd toplama və ədədə vurmada alınan vektorun da vektor olduğunu göstərməkdir

D) Burada əsas məqsəd toplama və çıxmada üçbucaq qaydasından istifadə etməyi şagirdlərə öyrətməkdir

E) Burada əsas məqsəd vektorların yoplanmasının paraleloqram qaydasını şagirdlərə öyrətməkdir

11. Məsələni həll edin və aid olduğu sinifi göstərin? Diametrləri 6 sm və 4 sm olan iki konsentrik dairə çəkilmişdir. İki dairə arasında qalan hissənin sahəsini hesablayın

A) 15, 7 sm2 (V)

B) 15, 7 sm2 (VI)

C) 15, 7 sm2 (VII)

D) 14, 7sm2 (VIII)

E) 14, 7sm2 (IX)

12. Parçanın ölçülməsi xassəsi və onun aid olduğu sinif :

A) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsi ilə uzunluqları eyni olan iki parçaya ayırmaq olar . ( VIII )

B) Verilmiş parçanın daxilindəki nöqtə ilə onu iki parçaya ayırmaq olar . ( VI )

C) Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu var, yəni uzunluq vahidi seçməklə hər bir parçanın uzunluğunu ölçmək olar . ( VII )

D) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsilə birinin uzunluğu digərinin uzunluğundan iki dəfə kiçik olan parçalara ayırmaq olar . ( X )

E) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsilə birinin uzunluğu eyni olan uç dəfə kiçik olan parçalara ayırmaq olar . ( IX )

13. Bucağın ölçülməsi xassəsi və onun öyrənildiyi sinif :

A) Bir nöqtədən çıxan iki şüa bir – biri ilə iti bucaq əmələ gətirə bilər . Bu bucağın qiyməti - də ola bilər . ( X )

B) Hər bir bucağın sıfırdan fərqli müəyyən dərəcə ölçüsü var . Açıq bucaq - yə bərabərdir . ( VIII )

C) Bir nöqtədən çıxan iki şüa sıfırdan böyük dərəcə ölçüsü olan bucaq əmələ gətirir, Bu bucağın qiyməti - də ola bilər . ( IX )

D) Hər bir bucağın sıfırdan böyük müəyyən dərəcə ölçüsü var . Açıq bucaq - yə bərabərdir . ( VII )

E) Bir nöqtədən çıxan iki şüa bir – birilə kor bucaq əmələ gətirə bilər . Bu bucağın dərəcə ölçüsü - də ola bilər . ( XI )

14. Bucaqların toplanması xassəsi və onun öyrənildiyi sinif :

A) Bucağın dərəcə ölçüsü, bu bucağın daxili şüası ilə bölündüyü bucaqların dərəcə ölçüləri cəminə bərabərdir . ( VI )

B) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə bucaqlara ayırmaq olar . ( VI )

C) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə dərəcə ölçüləri eyni olan iki bucağa ayırmaq olar .

D) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə birinin dərəcə ölçüsü digərinin dərəcə ölçüsundən iki dəfə böyük olan bucaqlara ayırmaq olar . ( VIII )

E) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə birinin dərəcə ölçüsü digərinin dərəcə ölçüsündən iki dəfə kiçik olan bucaqlara ayırmaq olar . ( X )

15. İti bucağı 300 və hündürlüyü 10sm olan rombun sahəsini tapın.

A) 400sm2

B) 150sm2

C) 180sm2

D) 350sm2

E) 200 sm2

16. Düz xətti kəsməyən parçanın ucları düz xətdən 10 sm və 18 sm məsafədədir. Parçanın orta nöqtəsindən düz xəttə qədər olan məsafəni tapın.

A) 12

B) 8

C) 14

D) 16

E) 7

17. Trapesiyanın oturacaqları 2:5 nisbətindədir. Trapesiyanın orta xətti 14 sm olarsa, oturacaqlarını tapın.

1 - 8sm

2 - 10sm

3 - 7sm

4 - 20sm

5 - 6sm

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 5, 3

D) 3, 2

E) 1, 4

18. AB və CD parçaları O nöqtəsində kəsişir və yarıya bölünür. AC=15sm, BD məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 14sm (VI )

B) 15sm (VII)

C) 16sm (VIII)

D) 17sm (IX)

E) 18sm (X)

19. ABC üçbucağında CT tənböləndir. AT=3sm, AC=BC olarsa, BT məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 6sm (IX)

B) 4sm (VI)

C) 5sm (VIII)

D) 3sm ( VII)

E) 2sm (X)

20. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucağın dərəcə ölçüləri nisbəti 2:7 kimidir. Bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

1 - 200

2 - 400

3 - 1400

4 - 1000

5 - 1200

A) 1, 3

B) 2, 5

C) 3, 2

D) 4, 5

E) 4, 1

21. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Üçbucağın sahəsi

2 - Trapesiyanın sahəsi

3 - Rombun sahəsi

a - diaqonallar hasilinin yarısına bərabərdir.

b - medianın ayırdığı üçbucaqların sahələri cəminə bərabərdir.

c - tərəflə bu tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısına bərabərdir.

d - orta xətti ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir.

e - iki qonşu tərəfin hasilinə bərabərdir.

A) 1 - d; 2 - a ; 3 - b, e.

B) 1 - d; 2 - b ; 3 - a, e ;

C) 1 - a; 2 - b ; 3 - d ;

D) 1 - b; 2 - d ; 3 - c, e ;

E) 1 - b, c ; 2 - d; 3 - a

##num=16//level=1// sumtest=20 //name= Elementar funksiyaların öyrədilməsi. Tənliklərin ümumi həllinin öyrədilməsi. Eynigüclü tənliklərin təlimi. Tənlik qurmaqla məsələ həlli //


 1. Xətti bərabərsizliklər sisteminin həll alqoritmi aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Bərabərsizliklərin ortaq elementləri çoxluğu müəyyən edilir və həlli göstərilir

 2. Xətti bərabərsizliklər sistemini həll etmək üçün hər bərabərsizliyin həllər çoxluğu və bu çoxluqların kəsişdiyi çoxluq tapılır

 3. Xətti bərabərsizliklər sistemini həll etmək üçün hər bərabərsizliyin həllər çoxluğunu, sonra bu çoxluqların kəsişdiyi çoxluğu tapıb, ortaq elementləri çoxluğu sistemin həllidir.

 4. Xətti bərabərsizliklər sisteminin kəsişdiyi nöqtələr çoxluğu həll çoxluğudur

 5. Bərabərsizliyin həll alqoritmi yoxdur.

 1. İkidəyişənli xətti tənlik” anlayışı neçənci sinifdə daxil edilir?

A) VII

B) VIII

C) IX

D) VI


E) X

 1. Hər hansı ikidəyişənli tənlik növünü yeni daxil edərkən problemli vəziyyətin yaradılmasına necə başlamaq olar?

A) Əvvəlki dərslərdə öyrənilmiş tənliklərin həlli üsullarını xatırlatmaqla

B) Əvvəlki dərslərdə öyrənilmiş uygun materialın təkrarı ilə

C) Müəyyən cəbri ifadənin eyni çevrilməsilə

D) Baxılan tənliyə gətirilən məsələ həll etməklə

E) Öyrənilmiş ifadələrin təsnifatı ilə


 1. VIII sinifdə “ Ədədi bərabərsizliklər və onlarin xassələri”mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsədi :

A) Şagirdlərdə ədədi bərabərsizliklərin xassələrinə aid çalışmalar həlli vərdişlərini inkişaf etdirmək, bərabərsizliklərin toplanması qaydasını, sadə bərabərsizlikləri, ədədi və həndəsi orta arasındakı asılılıqdan istifadə etməklə, isbat etməyi onlara öyrətmək

B) Ədədi bərabərsizliklərin xassələrini, onların toplanması, vurulması qaydalarını öyrənmək, şagirdlərdə ədədləri müqayisə etmək vərdişləri yaratmaq, sadə bərabərsizlikləri isbat etmək üsullarını onlara öyrətmək

C) Ədədi bərabərsizliklərin toplanması, vurulması qaydalarını, sadə bərabərsizlikləri isbat etmək və bunları misallar üsuluna tətbiq etməyi üsullarını şagirdlərə öyrətmək

D) Ədədi və həndəsi orta arasındakı asılılıgın isbatını, bunun misallar həllinə tətbiqini, ədədləri müqaisə etməyi şagirdlərə öyrətməkE) Ədədi və həndəsi orta arasında asılılıga əsasən bərabərsizliyi isbat etməyi, onları toplamaq və çıxmaq qaydasını şagirdlərə öyrətmək

 1. Uyğunluğu müəyyən edin

 1. Həlli yoxdur

 2. 2 həlli var

 3. 3 həlli varA) ad; bc; e

B) bc; ae; d

C) ba; e; c

D) ac; de; bE) cd; ab; e 1. Yüklə 1,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə