##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası


IX sinifdə “Funksiya və onun xassələri” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsədYüklə 1,75 Mb.
səhifə14/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

IX sinifdə “Funksiya və onun xassələri” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

1- Ümumi şəkildə funksiyanın təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu və qrafiki anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın artması, azalması, cütlüyü, təkliyi xassələrini öyrətmək

2- Ümumi şəkildə funksiyanın təyin oblastı anlayışını daxil etmək, Funksiyanın artması və azalması xassələrini öyrətmək, misallar vasitəsiylə bunları möhkəmləndirmək

3- Ümumi şəkildə funksiyanın qiymətlər çoxluğu anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın cütlüyü, təkliyi xassələrini öyrətmək, çalışmalar vasitəsiylə bunları möhkəmləndirmək.

4- Ümumi şəkildə funksiyanın qrafiki anlayışını daxil etmək. Funksiyanın artması və cütlüyü xassələrinin öyrətmək, misallar möhkəmləndirmək

5- Ümumi şəkildə funksiyanın qiymətlər çoxluğu qrafiki anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın azalması və təkliyi xassələrini öyrətmək. Bunların çalışmalar həllinə tətbiqini göstərmək

 1. 2,5

 2. 3,5

 3. 2,4

 4. yalnız 1

 5. Yalnız 3

 1. Funksiyanın mənasının olub olmadığını müəyyən etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?

1- Funksiyanın təyin oblastı anlayışından

2- Funksiyanın qiymətlər çoxluğu anlayışından

3- Çoxluq anlayışından

4- Qarşılıqlı birqiymıtli uyğunluq anlayışından

5- Çoxluqların kəsişməsi anlayışından

 1. 2,5

 2. yalnız 1

 3. 3,4

 4. 4,5

 5. 1,2

 1. VII sinifdə funksiyanın hansı verilmə üsullarına baxılır?

A) Sözlər və düstur

B) Cədvəl və düstur

C) Düstur və qrafik

D) Cədvəl və qrafik

E) Cədvəl, düstur, qrafik


 1. VII sinfin hazırkı riyaziyyat kursunda funksiya hansı anlayış əsasında daxil edilir?

1- Dəyişən kəmiyyət

2- Cədvəl

3- Qrafik

4- Düstur

5- Düz mütənasiblik

 1. yalnız 1

 2. 3,5

 3. Yalnız 3

 4. 1,4

 5. Yalniz 2

 1. Funksiya hansı siniflərdə propedeftik öyrənilir?

A) II - III

B) I - VI

C) IV - V

D) V - VI

E) VI - VII


 1. Funksiya anlayışı hansı sinifdən başlayaraq sistematik öyrənilir?

A) VI

B) VIII

C) VII

D) IX


E) X

 1. Tərs triqonometrik funksiyalar hansı sinifdə öyrənilir?

A) XI

B) VIII

C) IX

D) X


E) VII

 1. IX sinifdə “ Kvadrat funksiya və onun qrafiki” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

1- y=ax2 + bx + c kvadrat funksiyasının qrafikini qurmağı öyrətmək

2- y=ax2 + bx + c funksiyasından tam kvadrat ayırmağı öyrətmək

3- y=ax2 + bx + c funksiyasının koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapmağı öyrətmək

4- y=ax2 + bx + c funksiyasının ekstremumunu tapmağı öyrətmək

5- y=ax2 + bx + c funksiyasının dəyişmə oblastını tapmağı öyrətmək

 1. yalnız 3

 2. 2,5

 3. 4,3

 4. 2,1

 5. yalnız 1

 1. VIII sinifdə “Cəbri kəsrlərin vurulması və bölünməsi” mövzusunun daxilində hansı funksiya öyrənilir?

1- y=k/x

2- y=kx

3- y=kx + b

4- y=ax2

5- y=x2

 1. yalnız 3

 2. 1,2

 3. 4,5

 4. 3,5

 5. yalnız 1

 1. VI sinifdə “ Diaqramlar və qrafiklər” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

A) Xətti, sütunlu, dairəvi diaqramları qurmağı, oxumağı və cədvələ görə qrafik qurmağı öyrətmək

B) Xətti, sütunlu qrafikləri qurmağı, onları tətbiq etməyi öyrətmək

C) Sütunlu, dairəvi qrafikləri qurmağı, onları lazımı hesablamalarda tətbiq etməyi öyrətmək

D) Koordinatlar müstəvisində qrafikləri qurmağı, qurulmuş qrafiki oxumağı öyrətmək

E) Xətti və dairəvi qrafikləri qurmağı, oxumağı, habelə müvafiq hesablamalarda tətbiq etməyi öyrətmək


 1. XI sinifdə üfüqi, şaquli və maili asimtot anlayışları nə məqsədlə daxil edilir?

1- Funksiyanın araşdırılması və qrafikinin qurulması

2- funksiyanın törəməsinin tapılması

3- funksiyanın artması və azalması əlamətlərinin verilməsi

4- törəmənin tətbiqlərinin göstərilməsi

5- törəmənin həndəsi mənasın izahı məqsədilə

 1. yalnız 4

 2. 2,5

 3. 1,4

 4. 3,5

 5. Yalnız 1

 1. Məsələni həll edin və aid olduğu sinfi göstərin: “y=2x2 və y=5x + 3 funksiyalarının kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. ”

A) (3/4; 2) , (2; 1)

B) (1/2; 1) , (2; 16)

C) (3/2; 1) , (3; 17)

D) ( - 1/2; 1/2) , (3; 18)E) (1/2; 1/2) , (4; 2)

 1. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin:


 1. a. tək funksiyadır

  1. x=1 funksiyanın minumum nöqtəsidir

  2. nə tək, nə də cüt funksiyadır

  3. x=2 funksiyanın maksimum nöqtəsidir

  4. cüt funksiyadır

 1. cd; a; be

 2. cd; be; a

 3. c; ab; e

 4. cd; b; ae

 5. cd; ab; e

 1. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. y=-2x

 2. y=3x-6

 3. y=-2x+6

 1. absis oxuna paraleldir

 2. kordinat başlanğıcından keçir

 3. I, III, IV kordinat rüblərindən keçir

 4. Digər ikisi ilə kəsişir

 5. absis oxunu (3; 0) nöqtəsində kəsir

 1. cd; be; a

 2. b; cd; e

 3. cd; a; be

 4. cd; b; ae

 5. cd; ab; e

 1. olarsa funksiyasının təyin oblastını tapın.

 1. [0; 1]

 2. [-1; 1]

 3. (0; 2]

 4. [-2; 1]

 5. [-2; 2]

##num=18//level=1// sumtest=20 //name= Məktəb riyaziyyat kursunda ədədi ardıcıllıqlar və silsilələrin təlimi // 1. IX sinifdə “Həndəsi silsilə” mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsəd:

A) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, ümumi hədli və hədlər cəmi düsturlarını çıxarmaq

B) Artan və azalan ardıcıllıqlara baxmaq, həndəsi silsilənin n - ci həddinin düsturlarını çıxarmaq

C) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, onun n - ci həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq və buna aid misallar həlli

D) Həndəsi silsilənin n - ci həddinin düsturunun tətbiqi ilə məsələ həllini şagirdlərə öyrətmək, ilk n həddinin cəminin və <1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi düsturlarını çıxarmaq

E) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, n - ci həddinin, ilk n həddinin cəminin və <1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi düsturlarını çıxarmaq


 1. IX sinifdə “Ədədi silsilə” mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsəd:

1- Ədədi silsilənin tərifini vermək, n - ci həddinin və ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

2- Ardıcıllığa nümunə göstərmək, ədədi silsilənin n - ci həddinin düsturlarını çıxarmaq

3- Artan və azalan ardıcıllıqlara misallar göstərmək, ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

4- Ədədi silsilənin n - ci həddinin düsturunun tətbiqi ilə məsələ həllini şagirdlərə öyrətmək, ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

5- Ədədi silsilənin tərifini vermək, onun n - ci həddinin cəmi düsturlarının məsələ həllinə tətbiqini göstərmək

 1. yalnız 4

 2. 2,5

 3. 4,5

 4. Yalnız 1

 5. Yalnız 3

 1. Ədədi silsilədə a2 + a4=14, a3a5=77 olarsa, onun ilk altı həddinin cəmini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) 47 (VIII)

B) 46 (VII)

C) 48 (IX)

D) 49 (X)

E) 50 (XI)


 1. olarsa, həndəsi silsilənin ilk səkkiz həddinin cəmini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) 80 (VII)

B) 85 (IX)

C) 81 (VIII)

D) 82 (X)E) 84 (XI)

 1. Riyaziyyatda silsilə ilə bağlı anlayışlar aşağıdakılardan hansına tətbiq edilmir?

1- Həndəsi ortanın tapılması

2- fiqurların sahələrinin tapılması

3- mürəkkəb faizlərin tapılmasına

4- həcmlərin hesablanmasına

5- dövri kəsrlərin adi kəsrlərə çevrilməsinə

 1. yalnız 1

 2. 1,4

 3. 2,5

 4. 3,5

 5. Yalnız 4

 1. İlk həddinin cəmi , ümumi həddi olan ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin. 1. a. 2

2. b. 3.

3. c.

d.

e.

A) cb; a; e

B) cb; d; e

C) cb;e;a

D) cb; a; d

E) cb; e; d
 1. Yüklə 1,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə