##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyasıYüklə 1,75 Mb.
səhifə20/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Bunlardan hansı hərəkətdir?

1 - Oxa nəzərən simmetriya

2 - Oxşarlıq çevriməsi

3 - Homotetik çevirmə

4 - Inversiya

5 - Müstəvi fiqurların hissələri

A) yalnız 1

B) 1, 2

C) 2, 5

D) 5, 1

E) 4, 3 1. Fiqurlardan hansının simmetriya mərkəzi yoxdur?

A) Çevrə

B) Üçbucaq

C) Parça

D) Paraleloqram

E) Düz xətt


 1. Fiqurlardan hansının simmetriya mərkəzi vardır?

A) Üçbucaq

B) Trapesiya

C) Paraleloqram

D) İxtiyari dördbucaqlı

E) Şüa


 1. Həndəsi çevirmələr hansı sinifdə propedeftik öyrənilir?

1- I - IV;

2- V;

3- VI;

4- X;

5- XI

A) 3; 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 4; 5 1. Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr hansı siniflərdə sistematik öyrənilir?

1-VII ;

2- VIII;

3- IX;

4- V;

5- VI

A) 4; 5


B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 3 1. Fəzada həndəsi çevirmələr hansı siniflərdə propedevtik öyrənilir?

1- IV - VI;

2- VII - VIII;

3- IX;

4- X;

5- XI

A) 1; 2; 3

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5 1. Bu çevirmələrdən hansıları müstəvidə V sinifdə öyrənilir?

1- Dönmə;

2- Sürüşmə;

3- Simmetriya;

4- Oxşarlıq;

5- Homotetiya

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5 1. Bunlardan hansıları VI sinifdə düz xəttə nəzərən verilmiş nöqtəyə simmetrik nöqtənin qurulması alqoritmin ilk 3 addımıdır?

1 - c düz xətti və onun üzərində olmayan A nöqtəsi götürək

2 - A nöqtəsindən c düz xəttinə perpendikulyar düz xətt çəkək

3 - Düz xəttin c ilə kəsişmə nöqtəsini qeyd edək

4 - Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə perpendikulyar endirək

5 - Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə paralel çəkək

A) 2; 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 1; 2; 3

D) 3; 4; 5

E) 4; 5 1. Bunlardan hansıları VI sinifdə düz xəttə nəzərən verilmiş nöqtəyə simmetrik nöqtənin qurulması alqoritmin 3 addımıdır

1 - c düz xətti və onun üzərində olmayan A nöqtəsi götürək

2 - O nöqtəsindən başlayaraq düz xətt üzərində OA parçasına bərabər olan OB parçasını ayıraq

3 - Alınmış B nöqtəsi c düz xəttinə nəzərən A nöqtəsinə simmetrik nöqtədir

4 - Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə paralel düz xətt çəkək

5 - Verilmiş düz xətt üzərində götürülmüş nöqtədən verilmiş parçaya bərabər parça ayıraq

A) 3; 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 4; 5 1. Bunlardan hansıları IX sinifdə öyrənilən həndəsi çevirmələrdir?

1 - nöqtəyə nəzərən simmetriya;

2 - oxa nəzərən simmetriya və onun xassələri;

3 - Hərəkət və onun xassələri;

4 - İnversiya;

5 - İnversiyanın tətəbiqilə məsələlər həlli

A) 4; 5


B) 1; 4 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 3 1. Bunlardan hansıları IX sinifdə öyrənilən həndəsi çevirmələrdir?

1 - Paralel köçürmə;

2 - Dönmə;

3 - Oxşarlıq;

4 - Cəbri metod;

5 - İnversiya

A) 1; 2; 3

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5 1. Bunlardan hansıları XI sinifdə öyrənilən həndəsi çevirmələrdir?

1 - Oxa və nöqtəyə nəzərən simmetriya

2 - Müstəviyə nəzərən simmetriya

3 - Paralel köçürmə

4 - Fəzada inversiya

5 - İnversiya aid məsələlər həlli

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5 1. IX sinifdə ‘Həndəsi çevirmələr’ mövzusunun məzmunu

A) Nöqtəyə və oxa nəzərən simmetriya ilə əlaqədar aşağı siniflərdə öyrənilənlərin təkrarı, paralel köçürmə və dönmənin koordinatlarla paralel köçürmə və dönmənin koordinatlarla ifadəsi, hərəkət anlayişı, həndəsi çevirmələrin tətbiqilə isbat məsələlərinin həlli üsulları, oxşarlıq çevirməsi və homotetiya

B) Nöqtəyə və oxa nəzərən simmetriya, paralel köçürmə və dönmə, oxşarlıq və homotetiya, oxşar çoxbucaqlıların perimetrləri və sahələri arasında asılılıq, həndəsi çevirmələrin tətbiqilə hesablama məsələlərinin həlli üsulları

C) Mərkəzi simmetriya və ox simmetriyasi, hərəkət və onun, paralel köçürmə, dönmə, fiqurlarin bərabərliyi, oxşarlıq və homotetiya, oxşarlıq çevrilməsinin xassələri, fiqurların oxşarlığı, oxşar fiqurların xassələri, oxşar çoxbucaqliların perimetrləri və sahələri nisbəti, həndəsi çevirmələrin qurma məsələləri həllinə tətbiqi

D) Dönmə və parallel köçürmə ilə əlaqədar aşaği siniflərdə öyrənilənlərin təkrarı, nöqtəyə və oxa nəzərən simmetriyaların koordinatlarla ifadəsi, oxşarlıq çevirməsi və homotetiyanın tətbiqilə məsələlər həlli. Həndəsi çevirmələrin tətbiqilə qurma məsələlərinin həll üsulları

E) Ox simmetriyası, hərəkət və onun xassələrı, oxşarlıq çevirməsinin xassələri, homotetiya, dönmə. oxşar çoxbucaqlıların perimetri və sahəsi, dönmə və ox simmetriyasının tətbiqilə hesablama və qurma məsələlərinin həlli

##num=21//level=1// sumtest=21 //name= Çoxüzlülərin səth və həcminin təlimi //


 1. Məsələni həll edin və aid olduğu sinifi göstərin? Diametrləri 6 sm və 4 sm olan iki konsentrik dairə çəkilmişdir. İki dairə arasında qalan hissənin sahəsini hesablayın

A) 15, 7 sm2 (VI)

B) 15, 7 sm2 (V)

C) 15, 7 sm2 (VII)

D) 14, 7sm2 (VIII)

E) 14, 7sm2 (IX)


 1. Parçanın ölçülməsi xassəsi və onun aid olduğu sinif :

A) Verilmiş parçanın daxilindəki nöqtə ilə onu iki parçaya ayırmaq olar . ( VI )

B) Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu var, yəni uzunluq vahidi seçməklə hər bir parçanın uzunluğunu ölçmək olar . ( VII )

C) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsi ilə uzunluqları eyni olan iki parçaya ayırmaq olar . ( VIII )

D) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsilə birinin uzunluğu digərinin uzunluğundan iki dəfə kiçik olan parçalara ayırmaq olar . ( X )

E) Verilmiş parçanı onun müəyyən daxili nöqtəsilə birinin uzunluğu eyni olan uç dəfə kiçik olan parçalara ayırmaq olar . ( IX )


 1. Bucağın ölçülməsi xassəsi və onun öyrənildiyi sinif :

A) Bir nöqtədən çıxan iki şüa sıfırdan böyük dərəcə ölçüsü olan bucaq əmələ gətirir, Bu bucağın qiyməti - də ola bilər . ( IX )

B) Hər bir bucağın sıfırdan fərqli müəyyən dərəcə ölçüsü var . Açıq bucaq - yə bərabərdir . ( VIII )

C) Hər bir bucağın sıfırdan böyük müəyyən dərəcə ölçüsü var . Açıq bucaq - yə bərabərdir . ( VII )

D) Bir nöqtədən çıxan iki şüa bir – biri ilə iti bucaq əmələ gətirə bilər . Bu bucağın qiyməti - də ola bilər . ( X )

E) Bir nöqtədən çıxan iki şüa bir – birilə kor bucaq əmələ gətirə bilər . Bu bucağın dərəcə ölçüsü - də ola bilər . ( XI )


 1. Bucaqların toplanması xassəsi və onun öyrənildiyi sinif :

A) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə birinin dərəcə ölçüsü digərinin dərəcə ölçüsundən iki dəfə böyük olan bucaqlara ayırmaq olar . ( VIII )

B) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə bucaqlara ayırmaq olar . ( VI )

C) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə dərəcə ölçüləri eyni olan iki bucağa ayırmaq olar .

D) Bucağın dərəcə ölçüsü, bu bucağın daxili şüası ilə bölündüyü bucaqların dərəcə ölçüləri cəminə bərabərdir . ( VI )

E) Hər bir bucağı onun daxili şüası ilə birinin dərəcə ölçüsü digərinin dərəcə ölçüsündən iki dəfə kiçik olan bucaqlara ayırmaq olar . ( X )


 1. İti bucağı 300 və hündürlüyü 10sm olan rombun sahəsini tapın.

A) 400sm2

B) 150sm2

C) 180sm2

D) 350sm2

E) 200 sm2


 1. Düz xətti kəsməyən parçanın ucları düz xətdən 10 sm və 18 sm məsafədədir. Parçanın orta nöqtəsindən düz xəttə qədər olan məsafəni tapın.

A) 14

B) 8


C) 12

D) 16


E) 7

 1. Trapesiyanın oturacaqları 2:5 nisbətindədir. Trapesiyanın orta xətti 14 sm olarsa, oturacaqlarını tapın.

1 - 8sm

2 - 10sm

3 - 7sm

4 - 20sm

5 - 6sm

A) 2, 4


B) 1, 4

C) 5, 3

D) 3, 2

E) 1, 5 1. AB və CD parçaları O nöqtəsində kəsişir və yarıya bölünür. AC=15sm, BD məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 16sm (VIII)

B) 14sm (VI )

C) 15sm (VII)

D) 17sm (IX)

E) 18sm (X)


 1. ABC üçbucağında CT tənböləndir. AT=3sm, AC=BC olarsa, BT məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 6sm (IX)

B) 4sm (VI)

C) 5sm (VIII)

D) 3sm ( VII)

E) 2sm (X)


 1. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucağın dərəcə ölçüləri nisbəti 2:7 kimidir. Bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

1 - 200

2 - 400

3 - 1400

4 - 1000

5 - 1200

A) 4, 1


B) 2, 5

C) 1, 3

D) 4, 5

E) 3, 2


 1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Üçbucağın sahəsi

2 - Trapesiyanın sahəsi

3 - Rombun sahəsi

a - diaqonallar hasilinin yarısına bərabərdir.

b - medianın ayırdığı üçbucaqların sahələri cəminə bərabərdir.

c - tərəflə bu tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısına bərabərdir.

d - orta xətti ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir.

e - iki qonşu tərəfin hasilinə bərabərdir.

A) 1 - b, c ; 2 - d; 3 - a

B) 1 - d; 2 - b ; 3 - a, e ;

C) 1 - a; 2 - b ; 3 - d ;

D) 1 - b; 2 - d ; 3 - c, e ;

E) 1 - d; 2 - a ; 3 - b, e. 1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Paraleloqramın sahəsi

2 - Dairənin sahəsi

3 - Düzbucaqlı trapesiyanın sahəsi

a - iki tərəf ilə onlar arasında qalan bucağın sinusu hasilinə bərabərdir.

b - radiusun kvadratı ilə π ədədinin hasilinə bərabərdir.

c - diaqonallar hasilinə bərabərdir.

d - orta xətti ilə oturacaqlara perpendikulyar olan yan tərəfin hasilinə bərabərdir.

e - tərəflə bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyün hasilinə bərabərdir.

A) 1 - d; 2 - b ; 3 - a, e ;

B) 1 - a, e ; 2 - b; 3 - d

C) 1 - a, e ; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - a; 2 - d ; 3 - c, e ;

E) 1 - d; 2 - c ; 3 - b, e. 1. Sahəsi 60sm2 olan rombun dioqanalları 5 və 6 ədədləri ilə mütənasibdir. Rombun dioqanallarını tapın.

1 - 6sm

2 - 10 sm

3 - 18 sm

4 - 12sm

5 - 4sm

A) 3, 1


B) 2, 5

C) 2, 4


D) 3, 4

E) 1, 5 1. Bunlardan hansılar parçanın aksiomlarla ifadə olunan xassələridir:

1 - Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu var

2 - Parçanın uzunluğu onun hər hansı daxili nöqtəsi ilə bölündüyü parçaların uzunluqları cəminə bərabərdir

3 - Şüa üzərində onun başlanğıcından uzunluğu verilmiş bir və yalnız bir parça ayırmaq oalr

4 - Parçanın uzunluğu uzunluq vahidləri ilə ölçülür

5 - C nöqtəsi AB düz xətti üzərində A və B nöqtələri arasında yerləşirsə, AC və CB parçalarının uzunluğu verildikdə AB - nin uzunluğunu tapmaq olar

A) 3; 4; 5

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 4; 5 1. Bunlardan hansı bucağın ölçülməsinin aksiomlarla ifadə olunan xassələridir?

1 - Hər bir bucağın sıfırdan böyük müəyyən dərəcə ölçüsü var

2 - Açıq bucaq 1800 - yə bərabərdir

3 - Bucağın dərəcə ölçüsü bu bucağın daxili şüası ilə bölündüyü bucaqların dərəcə ölçüləri cəminə bərabərdir

4 - Dərəcə ölçüsü bərabər olan bucaqlar bərabərdir

5 - İki bucaqdan dərəcə ölçüsü böyük olan bucaq böyükdür

A) 4; 5


B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 3 1. XI sinifdə “Cisimlərin həcmi” mövzusunun məzmunu:

A) Çoxüzlülərin və fırlanma cisimlərin həcmi.

B) Həcm aksiomları, silindirin həcmi,

C) Çoxüzlünün həcmi anlayışı, konusun həcmi.

D) Düzbucaqlı paralelopipedin həcmi, firlanma cisimlərin həcminin müəyyən inteqralın köməyi ilə hasablanması.

E) Paralelopipedin həcmi, kürə və onun hissələrinin həcmi.


 1. XI sinifdə “Fırlanma cisimlərinin həcmi” mövzusunun öyrənməsində əsas məqsəd:

A) Həcm anlayışını konus üçün genişləndirmək, silindrin həcmi üçün düstur çıxarmaq, inteqral köməyi ilə konusun həcmi düsturunu almaq, kürənin həcmi düsturunu çıxarmaq, sferanın sahəsi düsturunu isbat etmək.

B) Həcm anlayışını fırlanma cisimləri üçün ümumiləşdirmək, bəzi fırlanma cisimləri həcmləri üçün düsturlar çıxarmaq, inteqralın köməyi ilə fırlanma cisimlərinin həcmi üçün ümumi düstur almaq, bu düsturun köməyi ilə kürə və onun hissələrinin həcmlərini hesablamağı öyrətmək, sferanın sahəsi düsturunu isbat etmək.

C) Həcm anlayışını silindr üçün genişləndirmək, konusun həcmi üçün düstur çıxarmaq, inteqralın tətbiqi ilə kürənin düsturunu almaq, bunları məsələlər həllinə tətbiq etməyi öyrətmək.

D) Həcm anlayışını kəsik konus üçün genişləndirmək, fırlanma cisimlərindən kürənin hissələrinin həcmləri üçün düstur çıxartmaq, inteqralın köməyi ilə konusun həcmini hesablamağı öyrətmək, sferanın sahəsi düsturunu həcm anlayışından istifadə etməklə çıxarmaq.

E) Həcm aksiomlarını fırlanma cisisimləri üçün ümumiləşdirmək, silindrin həcmi üçün düstur çıxarmaq, inteqralın tətbiqi ilə fırlanma cisimlərinin həcmi üçün ümumi düstur almaq, kəsik konusun həcmi düsturunu çıxarmaq, həcm üçün alınmış düsturları məsələlər vasitəsilə möhkəmləndirmək.


 1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Düzgün beşbucaqlı

2 - Düzgün altıbucaqlı

3 - Düzgün yeddibucaqlı

a - daxili bucaqların cəmi 900° - yə bərabərdir.

b - daxili bucaqların cəmi 540° - yə bərabərdir.

c - daxili bucaqların cəmi 1080° - yə bərabərdir.

d - daxili bucaqların cəmi 720° - yə bərabərdir.

e - xarici bucağı daxili bucağından 2 dəfə kiçikdir.

A) 1 - a; 2 - b ; 3 - d ;

B) 1 - d; 2 - b ; 3 - a, e ;

C) 1 - b; 2 - d, e; 3 - a

D) 1 - b; 2 - d ; 3 - c, e ;

E) 1 - d; 2 - a ; 3 - b, e 1. Uzunluğu 60 sm olan AB parçası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1 - AC - nin uzunluğu CB - nin uzunluğundan 40% böyükdür.

2 - AC - nin uzunluğu CB - nin uzunluğundan 50% böyükdür.

3 - AC - nin uzunluğu CB - nin uzunluğundan 2 dəfə kiçikdir.

a - AC=20 sm

b - CB=24 sm

c - AC=40 sm

d - CB=25 sm

e - AC=36 sm

A) 1 - a; 2 - b ; 3 - c, e ;

B) 1 - c; 2 - b ; 3 - a, e ;

C) 1 - a, e; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - d; 2 - b, e ; 3 - a ;

E) 1 - d; 2 - c, e ; 3 - a. 1. VIII sinifdə düzbucaqlı üçbucağın sahəsi haqqındakı teoremin isbatında aşağıdakılardan hansından istifadə olunur?

1 - Düzbucaqlının sahəsindən;

2 - Sahələrin bərabərliyi aksiomundan;

3 - Sahələrin toplanması aksiomundan;

4 - Dairənin sahəsindən;

5 - Sektorun sahəsindən

A) 4; 5


B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 3 1. XI sinifdə konusun yan səthi düsturunun çıxarılışında aşağıdakların hansılarından istifadə olunur?

1 - konusun yan səthinin tərifindən

2 - Limitin xassəsindən

3 - Çevrənin uzunluğu düsturundan

4 - Dairə sektorunun sahəsindən

5 - Dairə seqmentinin sahəsindən

A) 1; 2; 3

B) 1; 4; 5

C) 2; 4; 5

D) 3; 4; 5

E) 4; 5


##num=22//level=1// sumtest=21 //name= Yuvarlaq cisimlərin səth və həcminin təlimi //


 1. VIII sinfin hazırki həndəsə kursunda çoxbucaqlının sahəsi anlayışının xassələri neçə aksiomda ifadə olunur?

A) 4

B) 3


C) 2

D) 5


E) 6

 1. VIII sinfin hazırki həndəsə kursunda çoxbucaqlının sahəsi anlayışının xassələri hansı aksiomlarla ifadə olunur?

A) Sahələrin: varlığı, tərkibi, çıxılması, aksiomları və kvadrat aksiomu

B) Sahələrin: varlığı, bərabərliyi, toplanması aksiomları və sahə vahidi aksiomu

C) Sahələrin: varlığı, tərkibi, çıxılması aksiomları fiqur aksiomları, sahə vahidi aksiomu

D) Sahələrin: bərabərliyi və fiqurların konquriyentliyi aksiomları, fiqurun varlığı və yeganəliyi faktı

E) Sahələrin: toplanması, fiqurların eyni tərkibliliyi və eynitamamlayıcı aksiomları, hər bir sadə fiqurun seçilmiş ölçü vahidi ilə ifadə olunmuş müsbət sahəsi vardır


 1. VIII sinifdə planimetriyadan öyrənilən nəzəri materialı məsələlərin hansı növlərindən istifadə etməklə möhkəmləndirmək məqsədə uyğundur?

A) Hesablama və qurma

B) Hesablama və isbat

C) Hesablama, isbat və qurma

D) isbat və qurma

E) hesablama


 1. Bunlardan hansı stereometriyanın aidlik aksiomudur?

A) Iki müxtəlif müstəvinin ortaq nöqtəsi varsa, onlar bu nöqtədən keçən düz xətt boyunca kəsişirlər

B) Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən bir və yanlız bir müstəvi keçir

C) Planimetriyanın bütün aksiomları və teoremləri fəzanın hər bir müstəvisində doğrudur

D) Fəzada düz xətt və müstəvi var. Hər bir düz xəttə və hər bir müstəviyə aid olan və aid olmayan nöqtələr var

E) Fəzadakı hər bir müstəvi fəzanın bu müstəviyə aid olmayan nöqtələrini aşağdakı şərti ödəyən iki çoxluğa ayırır:a) Eyni çoxluğa aid olan ixtiyari iki nöqtəni birləşdirən parça bu müstəvini kəsmir; b) Müxtəlif çoxluqlara aid olan istənilən iki nöqtəni birləşdirən parça müstəvini kəsir.


 1. Bunlardan hansı stereometriya aksiomlarından alınan ilk nəticələrdən biridir?

A) Eyni bir düz xəttə paralel iki düz xətt paraleldir

B) Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən bir və yanlız bir müstəvi keçir

C) Bir müstəvi üzərində olan və kəsişməyən düz xəttlərə paralel düz xətlər deyilir

D) Fəzada düz xətt xaricində götürülmüş nöqtədən həmin düz xəttə paralel bir və yanlız bir düz xətt keçir

E) Iki kəsişən düz xəttən bir və yanlız bir müstəvi keçir


 1. Nöqtənin düz xəttə aid olma aksiomu:

A) Hər hansı düz xəttin üzərində olan nöqtələr və onun üzərində olmayan nöqtələr vardır

B) Hər hansı düz xəttin üzərində heç olmasa bir nöqtə vardır

C) Hər hansı düz xəttin üzərində olmayan nöqtə vardır

D) Hər hansı düz xəttin üzərində sonsuz sayda nöqtə vardır

E) Hər hansı düz xəttin üzərində olmayan sonsuz sayda nöqtə vardır


 1. Düz xəttin xassəsi ifadə olunan aksiom:

A) Düz xətt nöqtələr çoxluğudur

B) Düz xətt fiqurdur

C) Düz xətt iki fiqurun kəsişməsidir

D) Hər hansı iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar

E) Düz xətt iki nöqtə arasında ən qısa məsafədir


 1. Parça anlayışının tərifində hansı anlayışlardan istifadə olunur?

A) Nöqtə

B) Nöqtə və düz xətt

C) Düz xətt

D) Çoxluq

E) Çoxluqların birləşməsi 1. Yüklə 1,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə