##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası


##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Riyaziyyat təliminində məsələlərin rolu //



Yüklə 1,75 Mb.
səhifə4/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
#101979
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Riyaziyyat təliminində məsələlərin rolu //



1. Xətti bərabərsizliklər sisteminin həll alqoritmi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Xətti bərabərsizliklər sistemini həll etmək üçün hər bərabərsizliyin həllər çoxluğu və bu çoxluqların kəsişdiyi çoxluq tapılır

B) Xətti bərabərsizliklər sistemini həll etmək üçün hər bərabərsizliyin həllər çoxluğunu, sonra bu çoxluqların kəsişdiyi çoxluğu tapıb, ortaq elementləri çoxluğu sistemin həllidir.

C) Bərabərsizliklərin ortaq elementləri çoxluğu müəyyən edilir və həlli göstərilir

D) Xətti bərabərsizliklər sisteminin kəsişdiyi nöqtələr çoxluğu həll çoxluğudur

E) Bərabərsizliyin həll alqoritmi yoxdur.

2. “İkidəyişənli xətti tənlik” anlayışı neçənci sinifdə daxil edilir?

A) VII

B) VIII

C) IX

D) VI

E) X

3. Hər hansı ikidəyişənli tənlik növünü yeni daxil edərkən problemli vəziyyətin yaradılmasına necə başlamaq olar?

A) Müəyyən cəbri ifadənin eyni çevrilməsilə

B) Əvvəlki dərslərdə öyrənilmiş uygun materialın təkrarı ilə

C) Baxılan tənliyə gətirilən məsələ həll etməklə

D) Əvvəlki dərslərdə öyrənilmiş tənliklərin həlli üsullarını xatırlatmaqla

E) Öyrənilmiş ifadələrin təsnifatı ilə

4. VIII sinifdə “ Ədədi bərabərsizliklər və onlarin xassələri”mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsədi :

A) Ədədi və həndəsi orta arasındakı asılılıgın isbatını, bunun misallar həllinə tətbiqini, ədədləri müqaisə etməyi şagirdlərə öyrətmək

B) Şagirdlərdə ədədi bərabərsizliklərin xassələrinə aid çalışmalar həlli vərdişlərini inkişaf etdirmək, bərabərsizliklərin toplanması qaydasını, sadə bərabərsizlikləri, ədədi və həndəsi orta arasındakı asılılıqdan istifadə etməklə, isbat etməyi onlara öyrətmək

C) Ədədi bərabərsizliklərin toplanması, vurulması qaydalarını, sadə bərabərsizlikləri isbat etmək və bunları misallar üsuluna tətbiq etməyi üsullarını şagirdlərə öyrətmək

D) Ədədi bərabərsizliklərin xassələrini, onların toplanması, vurulması qaydalarını öyrənmək, şagirdlərdə ədədləri müqayisə etmək vərdişləri yaratmaq, sadə bərabərsizlikləri isbat etmək üsullarını onlara öyrətmək

E) Ədədi və həndəsi orta arasında asılılıga əsasən bərabərsizliyi isbat etməyi, onları toplamaq və çıxmaq qaydasını şagirdlərə öyrətmək

5. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - Həlli yoxdur

2 - 2 həlli var

3 - 3 həlli var











A) ac; de; b

B) bc; ae; d

C) ba; e; c

D) cd; ab; e

E) ad; bc; e

6. Tənliklər sistemi üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3.

  1. 4 həlli var

  2. Həlli yoxdur

  3. 2 həlli var

  4. 3 həlli var

  5. 1 həlli var

A) ad; b; c

B) b; a; d

C) a; b; c

D) a; d; b

E) a; e; c

7. bərabərsizliyini həll edin.

A)

B)

C) (

D) (5; + )

E) ()

8. İkidəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemi neçənci sinifdən sistematik olaraq tədris olunur?

A) XI sinif

B) X sinif

C) IX sinif

D) VIII sinif

E) VII sinif

9. Planlaşdırmaya əsasən IX sinfin riyaziyyat fənn kurikulumunda “Bərabərsizlik” mövzusuna neçə saat vaxt ayrılıb?

A) 19 saat

B) 20 saat

C) 18 saat

D) 16 saat

E) 22 saat

10. IX sinfin riyaziyyat dərsliyində bərabərsizlik mövzusu üçün neçə dərs saatı nəzərdə tutulmuşdur?

A) 16 dərs saatı

B) 20 dərs saatı

C) 18 dərs saatı

D) 19 dərs saatı

E) 22 dərs saatı

11. X sinifdə hansı tərs troqonometrik funksiyalar öyrənilir?

A) y=arcsinx, y=arccosx, y=arctgx

B) y=arcsinx, y=arccosx

C) y=arcsinx, y=arccosx, y=arcctgx, y=arctgx

D) y=arccosx, y=arcctgx, y=arctgx

E) y=arcsinx, y=arcctgx, y=arctgx

12. Aşağıdakı funksiyalardan hansı cüt funksiyadır.

A) y=tgx

B) y=sinx

C) y=cosx

D) y=ctgx

E) y=x3

13. IX sinifdə istənilən bucağın triqonometrik funksiyalarının tərifləri hansı anlayış əsasında daxil edilir?

1 - Müstəvi üzərində nöqtənin koordinatları

2 - Radius vektor

3 - Düzbucaqlı üçbucaq

4 - Vektor

5 - Uzunluq

A) 4, 5

B) 3, 4

C) 2, 5

D) yalnız 1

E) 3, 2

14. VII sinifdə “Funksiyalar” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

1 - Şagirdləri funksiya anlayışı, onun təyin və qiymətlər oblastları, verilmə üsulları ilə tanış etmək, onlarda funksiyanın qrafikini qurmaq bacarığı aşılamaq

2 - Şagirdləri funksiya anlayışı, onun təyin oblastı, analitik verilmə üsulu ilə tanış etmək, onlarda qrafikləri oxumaq bacarığı aşılamaq

3 - Şagirdləri funksiyanın qrafiki anlayışı, onun qiymətlər oblastı, cədvəllə verilmə üsulu ilə tanış etmək, onlarda qrafik qurmaqla tənlik həlli bacarığını aşılamaq

4 - Funksiyanın tərifini və verilmə üsullarını öyrətmək

5 - Funksiyanın təyin və dəyişmə oblastları anlayışlarını daxil etmək, verilmə üsullarını şagirdlərə başa salmaq

A) 2, 3

B) 1, 5

C) Yalnız 5

D) Yalnız 1

E) 2, 4

15. Fənn kurikulumu əsasında tərtib edilmiş X sinfin riyaziyyat kursunda hansı elementar funksiyalar öyrənilir?

1 - Triqonometrik, tərs triqonometrik, üstlü və loqarifmik funksiyalar

2 - Triqonometrik, üstlü və loqarifmik funksiyalar

3 - y=sinx, y=cosx, y=arcsinx, y=arccosx, y=ax funksiyaları

4 - Tərs triqonometrik, üstlü və loqarifmik funksiyalar

5 - y=sinx, y=tgx, y=ctgx, y=ax, y=logax funksiyaları

A) 2, 3

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 4, 5

E) yalnız 1

16. IX sinifdə “Funksiya və onun xassələri” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

1 - Ümumi şəkildə funksiyanın təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu və qrafiki anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın artması, azalması, cütlüyü, təkliyi xassələrini öyrətmək

2 - Ümumi şəkildə funksiyanın təyin oblastı anlayışını daxil etmək, Funksiyanın artması və azalması xassələrini öyrətmək, misallar vasitəsiylə bunları möhkəmləndirmək

3 - Ümumi şəkildə funksiyanın qiymətlər çoxluğu anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın cütlüyü, təkliyi xassələrini öyrətmək, çalışmalar vasitəsiylə bunları möhkəmləndirmək.

4 - Ümumi şəkildə funksiyanın qrafiki anlayışını daxil etmək. Funksiyanın artması və cütlüyü xassələrinin öyrətmək, misallar möhkəmləndirmək

5 - Ümumi şəkildə funksiyanın qiymətlər çoxluğu qrafiki anlayışlarını daxil etmək. Funksiyanın azalması və təkliyi xassələrini öyrətmək. Bunların çalışmalar həllinə tətbiqini göstərmək

A) 3, 5

B) yalnız 1

C) 2, 4

D) 2, 5

E) Yalnız 3

17. Funksiyanın mənasının olub olmadığını müəyyən etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?

1 - Funksiyanın təyin oblastı anlayışından

2 - Funksiyanın qiymətlər çoxluğu anlayışından

3 - Çoxluq anlayışından

4 - Qarşılıqlı birqiymıtli uyğunluq anlayışından

5 - Çoxluqların kəsişməsi anlayışından

A) 4, 5

B) 2, 5

C) 3, 4

D) yalnız 1

E) 1, 2

18. VII sinifdə funksiyanın hansı verilmə üsullarına baxılır?

A) Cədvəl, düstur, qrafik

B) Cədvəl və düstur

C) Düstur və qrafik

D) Cədvəl və qrafik

E) Sözlər və düstur

19. VII sinfin hazırkı riyaziyyat kursunda funksiya hansı anlayış əsasında daxil edilir?

1 - Dəyişən kəmiyyət

2 - Cədvəl

3 - Qrafik

4 - Düstur

5 - Düz mütənasiblik

A) Yalnız 3

B) 3, 5

C) yalnız 1

D) 1, 4

E) Yalniz 2

20. Funksiya hansı siniflərdə propedeftik öyrənilir?

A) VI - VII

B) II - III

C) IV - V

D) V - VI

E) I - VI


Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə