Fakultet jarrohlik –bir javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə6/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
1   2   3   4   5   6   7   8

D. qisilgan son churrasi

ye. kolostaz

J. xoletsistit

Z. pielonefrit

247. Yosh bolalarda qaysi kasalliklar bilan ko‘proq o‘tkir appenditsitni taqqoslash kerak (ortiqchasini aniqlang):

A. o‘tkir ichak tutilishi*

B. pnevmoniya*

V. dizenteriya

G. gastroenterit

D. pankreatit*

ye. xoletsistit*

J. gastrit

248. Keksalarda o‘tkir appenditsit diagnozini qo‘yishda xato ko‘proq bo‘lishi sabablarini ko‘rsating:

A. qon analizlarida dag‘al o‘zgarishlar bo‘lmasligi*

B. bemorlar korin oldi devori mushaklarining taranglashishning kam ifodanlanligi yoki bo‘lmasligi*

V. temperatur reaksiyaning bo‘lmasligi*

G. klinikasini aniq namoyon bo‘lmasligi*

D. kasallikni tez boshlanishi

ye. kasallikning sekinlik bilan rivojlanishi

J. ateroskleroz

249. Appendikulyar infiltrat belgilari bu:

A. subfebril xarorat*

B. m'yorii leykotsitoz*

V. o‘ng yonbosh soxasida xosila paypaslanishi*

G. profuz ichi ketishi

D. dizuriya

ye. tenezmы

J. diareya

250. O‘tkir appenditsitni tipik asoratlari bu:

A. periappendikulyar infiltrat*

B. periappendikulyar abssess*

V. maxalliy peritonit*

G. tarqalgan peritonit*

D. Mekkel divertikuli yallig‘lanishi

ye. turg‘un pnevmoniya

J. yaradan qon ketishi

Z. tuxumdon kistasini buralib qolishi

251. Appendektomiyadan so‘ng Duglas bo‘shlig‘i abssessida quyidagilar bo‘ladi:

A. gektik xarorat*

B. tos bo‘shlig‘ida og‘riq va tenezmlar bo‘lishi*

V. qin orqa gumbazi va to‘g‘ri ichak oldingi devori osilib turishi*

G. rektal ko‘rikda og‘riq bo‘lishi*

D. korin bo‘shligi rentgenoskopiyasida diafragma xarakatining cheklanganligi

ye. quriq yo‘tal

J. qabziyat

Z. anuriya

252. Duglas abssessida bajariladi:

A. punksiya, to‘g‘ri ichak orqali ochish va naychalash*

B. punksiya, qin orqali ochish va naychalash*

V. abssess bo‘shlig‘i ochib naychalangandan so‘ng antibakterial terapiya*

G. davolovchi xukna

D. qorin oldi devori orqali ochish

ye. qorin oldi devori orqali punksiya qilish

J. laparotomiya

253. Appendikulyar peritonitni boshlangich davrida bo‘ladi:

A. qorin oldi devori mushaklarini taranglashishi*

B. leykotsitlar sonining oshib borishi*

V. taxikardiya*

G. rektal tekshiruvda tos qorin pardasini og‘riqligi*

D. suv-tuz almashuvini buzilishi

ye. qabziyat

J. siyyolmaslik

Z. korin bo‘shligi rentgenoskopiyasida diafragma xarakatining cheklanganligi

254. Appendikulyar infiltratni dinamikada kechishi quyidagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baxolanadi:

A. leykotsitar intoksikatsiya indeksi*

B. infiltratni palpatsiyasi natijalari*

V. infiltratni O‘TT ma'lumotlari*

G. tana xaroratini kuzatish*

D. ich kelishi

ye. xammasi bo‘ladi

255. Destruktiv appenditsitdan keyin qorin bo‘shlig‘ida cheklangan yiringli o‘choqlar bo‘lishi mumkin:

A. ichaklar orasida*

B. o‘ng diafragmani ostida*

V. jigar ostida*

G. Duglas bo‘shlig‘ida*

D. qorin parda ortida

ye. paranefral

J. parapankreatik

256. Duglas bo‘shlig‘idan yiringni optimal evakuatsiya qilish yo‘li (ortiqchasini aniqlang):

A. laparotomiya va yiringli uchoqni naychalash*

B. pararektal to‘qima orqali ochish*

V. to‘g‘ri ichak oldingi devori orqali ochish

G. qinni orqa gumbazi orqali ochish

D. laporoskopiya va abssess bo‘shligini naychalash*

257. Appendektomiya operatsiyasidan so‘ng qorin bo‘shlig‘ida xosil bo‘lgan cheklangan yiringli uchoqlarni diagnostikasida qo‘llaniladi:

A. O‘TT*

B. kompyuter tomografiya*

V. rentgenologik tekshiruv

G. radiozotop diagnostika

D. angiografiya

258. O‘tkir appenditsitda chuvalchangsimon o‘simta tos bo‘shlig‘ida joylashganida aniqlanadigan asosiy belgilarni ko‘rsating:

A. Vaxengeym – Reder*

B. Delafua, Gurevich*

V. Voskresenskiy, Razdolskiy

G. Rovzing, Sitkovskiy

D. Obrazsov, Ikramov

259. Xomiladorlikni ikkinchi yarmida o‘tkir appenditsitni aniqlaydigan spetsifik belgilarni ko‘rsating:

A. Brend belgisi*

B. Mixelson belgisi*

V. Bartome-Mixelson belgisi

G. Sitkovskiy belgisi

D. Kurvaze belgisi

260. Appendikulyar infiltratda operatsiyaga ko‘rsatma:

A. tana xarorati ko‘tarilishi *

B. flyuktuatsiya aniqlanishi*

V. leykotsitlar soni qutarilishi*

G. o‘ng yonbosh soxasida og‘riqlar kuchayishi*

D. quriq yo‘tal

ye. diareya

J. dizuriya

Z. disminoreya

261. Appendektomiya operatsiyasidan keyingi davrda 50 yoshdan oshgan bemorlarda tromboembolik asoratlarni oldini olish maqsadida qo‘llaniladi:

A. antikoagulyantlar*

B. qonni realogiyasini yaxshilovchi vositalar*

V. oyoqlarni elastik bint bilan bintlash*

G. tozalovchi xukna

D. gemostatiklar

ye. vitaminlar

J. spazmolitiklar

262. Kolesov tasnifi bo‘yicha destruktiv appenditsit turlari bo‘ladi:

A. flegmanoz*

B. gangrenoz*

V. perforativ*

G. apostematoz

D. yarali

ye. oddiy flegmanoz

263. Bavosirni asosiy asoratlarini ko‘rsating:

A. qon ketish*

B. tushish*

V. tromboz*

G. diareya

D. dizuriya

ye. disminareya

264. Pararektal oqmalar bo‘ladi :

A. to‘liq*

B. noto‘liq ichki*

V. noto‘liq tashqi*

G. kombinatsiyalashgan

D. tashqi

ye. ichki

J. qisman to‘liq

265. Pararektal oqmani ichki teshigi joylashadi:

A. to‘g‘ri ichakni orqa devorida*

B. to‘g‘ri ichakni oldingi devorida*

V. to‘g‘ri ichakni yonbosh devorlarida*

G. to‘g‘ri ichakni oldingi yonbosh devorida

D. to‘g‘ri ichakni orqa yonbosh devorida

ye. yuqori devorida

J. pastki devorida

266. To‘g‘ri ichakni ekstrasfinkter oqmasini kesishdan keyin bo‘lishi mumkin asoratlar:

A. anal jomni bo‘shashishi*

B. jaroxatdan qon ketishi*

V. anal jomni to‘liq kesilishi*

G. to‘g‘ri ichakni tushishi

D. anal jomni strikturasi

ye. anal jomni gipertonusi

267. To‘g‘ri ichak qanaqa qismlardan iborat:

A. ampula usti*

B. ampulyar*

V. chot qismi (anal kanal)*

G. sigmoidal

D. yuqori

ye. yuqori-o‘rta

J. pastki

268. To‘g‘ri ichak qaysi arteriyalar orqali kon bilan ta'minlanadi:

A. yakka yuqori to‘g‘ri ichak arteriyasi*

B. juft o‘rta to‘g‘ri ichak arteriyalari*

V. juft pastki to‘g‘ri ichak arteriyalari*

G. juft yuqori to‘g‘ri ichak arteriyalari

D. yakka o‘rta to‘g‘ri ichak arteriyasi

ye. yakka pastki to‘g‘ri ichak arteriyasi

269. Anal sfinkterini Aminev usulida sfinkterometriya qilganda qanaqa ko‘rsatkichlarni aniqlashga yordam beradi:

A. sfinkter tonusi *

B. sfinkterni maksimal kuchini*

V. iroda kuchini*

G. asab bushashganligini

D. sfinkterni o‘zgarishsiz kuchini

ye. siyish kuchini

270. Gemorroidektomiya operatsiyasidan so‘ng asosan qanaqa asoratlar bo‘lishi mumkin?

A. tugunlar oyoqchasidan qon ketishi*

B. reflektor siyyolmasligi*

V. diareya

G. sfinkter yetishmovchiligi

D. to‘g‘ri ichak tushishi

271. Etiologik faktori bo‘yicha paraproktitlar farqlanadi:

A. nospetsifik*

B. spetsifik*

V. posttravmatik*

G. sil


D. kriptogen

ye. kombinatsiyalashgan

272. Kelib chiqishiga ko‘ra bavosir bo‘ladi:

A. birlamchi*

B. ikkilamchi*

V. uchlamchi

G. spetsifik

D. nospetsifik

273. Oqma yulining anal sfinkteriga nisbatan joylashuviga ko‘ra pararektal oqmalar farqlanadi:

A. intrasfinkter*

B. transsfinkter*

V. ekstrasfinkter*

G. medial-sfinkterli

D. lateral-sfinkterli

ye. kombinatsialashgan

274. To‘g‘ri ichak oqmasini kesishdan oldin nima uchun metilen ko‘ki eritmasini vodorod perekisi bilan yuborishadi:

A. yiringli bitishmalarni eritishga*

B. oqma yo‘li va yiringli cho‘ntaklar devorini bo‘yash uchun*

V. qon ketishi profilaktikasi

G. maxalliy antibakterial terapiya

D. sfinkterni oqma kanalidan ajratishga

275. Anal yorimlari rivojlanishini tushuntiradigan qanaqa nazariyalar farqlanadi:

A. mexanik*

B. infeksion*

V. asab-reflektor*

G. endokrin

D. immunologik

ye. kriptogen

276. Anal yorimalari qanaqa joylashish variantlarini bilasiz:

A. oldingi*

B. orqa*

V. oldingi-yonbosh

G. orqa-yonbosh

D. yonbosh

277. Yo‘g‘on ichakni qaysi kasalliklarida psevdopoliplar bo‘ladi:

A. nospetsifik yarali kolitda *

B. yo‘g‘on ichak polipozida*

V. yo‘g‘on ichak divertikulezida

G. idiopatik megakolonda

D. Girshprung kasalligida

ye. Kron kasalligida

278. Girshprung kasalligidagi asosiy belgilarni ko‘rsating:

A. qorinni kattalashishi*

B. meteorizm*

V. uzoq muddat maboynida ichning kelmasligi*

G. tenezmlar

D. diareya

ye. axlat bilan birga yiring va qon kelishi

279. Yo‘g‘on ichak quyidagi qon tomirlar bilan ta'minlanadi:

A. a. mesenterica superior*

B. a. mesenterica inferior*

V. a. gastrocolica sinistra

G. a. gastrocolica dextra

D. a. mesenterica media

280. Yo‘g‘on ichak qanaqa vazifalarni bajaradi:

A. suyuqlikni so‘rib oladi *

B. axlatni quyuqlashtiradi*

V. saxarozani so‘rib oladi

G. monopeptidlarni parchalaydi

D. mochevinani chiqarib tashlaydi

281. Kron kasalligida shikastlanishi mumkin:

A. qizilungach*

B. me'da*

V. 12 b/ichak*

G. och ichak*

D. yo‘g‘on ichak*

ye. xoledox

J. pankreatik yo‘li

Z. o‘t pufagi

282. Kron kasalligi bilan shikastlangan ichak devorida qanaqa 4 ta morfologik o‘zgarishlar bo‘ladi:

A. devori shishib qalinlashadi*

B. xamma qavatlari shikastlanadi*

V. shilliq qavati «toshli yo‘lsimon» bo‘ladi*

G. «kengeru sakrashi» belgisi aniqlanadi*

D. shilliq qavati shishi va ko‘plab eroziyalar aniqlanadi

ye. psevdopoliplar xosil bo‘ladi

J. shikastlanish shilliq qavatidan boshlanadi

Z. ichak bo‘shligi kengayadi

283. Kron kasalligini klinik tasnifida farqlashadi:

A. o‘tkir bosqichi*

B. o‘tkir osti bosqichi*

V. surunkali bosqichi*

G. surunkali zurayib boruvchi

D. surunkali qaytalanuvchi

ye. o‘tkir yashinsimon

284. Kron kasalligida endoskopik qanaqa belgilar aniqlanadi?

A. qo‘shilishga moyilligi yo‘q yaralar*

B. «toshli yo‘l» simon shilliq qavati relefi*

V. qo‘shiliyotgan eroziyalar va yaralar

G. mikroabssesslar borligi

D. psevdopoliplar borligi

285. Kron kasalligini nazariyalarini ko‘rsating:

A. bauginit nazariyasi*

B. virusli nazariya*

V. immunologik nazariya*

G. limfatik nazariya*

D. ferment nazariya

ye. alimentar nazariya

J. nevrogen nazariya

286. S. Ya. Doletskiy tasnifi bo‘yicha megakolon bo‘ladi:

A. birlamchi megakolon*

B. ikkilamchi megakolon*

V. sentral megakolon

G. simptomatik megakolon

D. tizimli megakolon

287. Girshprung kasalligida maxsus tekshiruv usullariga kiradi:

A. irrigografiya*

B. svenson bo‘yicha to‘g‘ri ichak transanal biopsiya *

V. anoskopiya

G. to‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshirish

D. Nurbaev bo‘yicha biopsiya

288. Girshprung kasalligida yo‘g‘on ichakni asosan qaysi qismlari shikastlanadi:

A. pastka tushuvchi chambar ichak*

B. sigmosimon ichak*

V. ko‘tariluvchi chambar ichak

G. ko‘r ichak

D. ko‘ndalang chambar ichak

289. Girshprung kasalligini yo‘g‘on ichak o‘smalaridan farqini ko‘rsating:

A. palpatsiyada aniqlangan xosila ich kelganidan so‘ng yo‘qoladi*

B. Gerzunini yopishqoqlik belgisi aniqlanadi*

V. palpatsiyada aniqlangan xosila ich kelganidan so‘ng yukolmaydi

G. Shternberg belgisi aniqlanadi

D. Abdullaev belgisi aniqlanadi

290. A. mesenterica inferior yo‘g‘on ichakni qaysi qismlarini qon bilan ta'minlaydi:

A. ko‘ndalang chambar ichakni bir qismini va pastka tushuvchi ichakni *

B. sigmasimon ichakni*

V. to‘g‘ri ichakni*

G. ko‘tariluvchi chambar ichakni

D. ileotsekal burchakni

D. yo‘g‘on ichakni jigar burchagini

291. Hamma son churralarining umumiy farq qiluvchi belgilari sanab bering:

A. chov burmasi ostida chiqish*

B. son sohasida bo‘rtma borligi*

V. son venasidan ichki tomonda joylashishi*

G. chov bo‘rmasi ustidan chiqishi

D. churra bo‘rtmasi urug‘ tizimchasidan ichki tomondan chiqishi

292. Siydik qopi xisobiga xosil bo‘lgan sirpanuvchi churraning belgilarini ko‘rsating:

A. ikki bosqichli siyish*

B. siydik qopi to‘lgan paytda churra bo‘rtmasi kattalashishi*

V. siygandan so‘ng churra bo‘rtmasining yo‘qolishi*

G. tezlashgan va og‘riqli, qiynalib siyish

D. og‘riqlarning oyokka uzatilishi

293. Siydik qopi sirpanuvchi churrasida operativ davo maqsadi quyidagilardan iborat:

A. siydik qopini mobilizatsiya qilish va uni churra qopidan ajratish*

B. churra qopini kesish*

V. siydik qopini reviziya qilish*

G. churra kanalini plastika qilish*

D. siydik qopini rezeksiyasi

ye. xamma javoblar noto‘g‘ri

294. Siydik kopi xisobiga xosil bo‘lgan sirpanuvchi churra tashxisi quyidagi tekshiruvga asoslanib qo‘yiladi:

A. sistoskopiya*

B. sistografiya*

V. operatsiya*

G. shoshilinch urografiya

D. laparoskopiya

295. Qorin oq chizig‘i churrasi bor bemorga nima uchun oshqozon rentgenoskopiyasi qilinishi lozim:

A. oshqozon va 12b/i yondosh kasalligini aniqlash uchun*

B. churra qopidagi a'zoni aniqlash (balki oshqozonni biror qismi) uchun*

V. churra darvozasini xajmini aniqlash uchun

G. qorin oldi lipomasi bilan farqlash

D. bu tekshiruv lozim emas

296. Asoratlanmagan chov-yorg‘oq churrasini qaysi kasalliklar bilan solishtirma tashxis qilish kerak:

A. varikotsele*

B. gidrotsele*

V. tuxum o‘smasi*

G. chov limfodeniti

D. oqib tushgan sil suyuqligi

297. Operatsiyadan keyingi churralariga olib keluvchi faktorlar:

A. yara yiringlashi*

B. operatsiyadan keyingi davrda ichaklar parezi*

V. noadekvat antibakterial terapiya

G. qorin mushaklari innervatsiyasi buzilishi*

D. operatsiyadan keyingi 3 oy ichida ogir jismoniy mexnat*

ye. operatsiyadan so‘ng erta o‘rnidan turishi

J. ichaklarni erta stimulyasiyasi

298. Qorin ichki bosimi oshishiga olib keluvchi omillarni ko‘rsating:

A. og‘ir jismoniy mexnat*

B. o‘pka surunkali kasalliklarida uzoq yo‘talish*

V. davom qiluvchi ich qotish*

G. prostata bezi adenomasi yoki siydik yo‘llari strikturasida qiynalib siyish*

D. semirish yoki ozib ketish

ye. irsiy moyillik

299. Qisilgan ichak xayotga moyilligining asosiy kriteriylarini ko‘rsating:

A. fiziologik och pushti rangi paydo bo‘lishi*

B. ichak tutqich tomirlari pulsatsiyasi bo‘lishi*

V. peristaltika bo‘lishi*

G. devorining qalinlashishi

D. ichak tutqichining shishli yallig‘lanishi

ye. seroz qavat rangi xiraligi

300. Qisilgan ichaklar xayotga moyil emasligini bildiruvchi 4-ta belgilarni sanab bering:

A. rangi qoralashib borishi*

B. seroz qavatining xiralashishi*

V. ichak peristaltikasi yo‘qligi*

G. ichak tutqich tomirlari pulsatsiyasi yo‘qligi*

D. yorqin infiltratsiyalangan ichak tutqichi

ye. ichak devorlari shalvirab qolishi

J. ichak devorida qontalashlar bo‘lishi

301. Siydik qopining churrada qisilishiga xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

A. churra bo‘rtmasi soxasida og‘riq bo‘lishi*

B. dizuriya*

V. oksalaturiya

G. ich kelmasligi va yel chiqmaslik

D. tenezmlar

ye. dispepsik buzilishlar

302. Son churralari ko‘pincha uchraydi:

A. ko‘p tuqqan ayollarda*

B. yoshi ulug‘ va qariya ayollarda*

V. erkaklarda

G. yosh bolalarda

D. qariyalarda

303. Statistika bo‘yicha ko‘proq uchraydigan churra turlari:

A. qiyshiq chov churrasi*

B. to‘g‘ri chov churrasi*

V. son churrasi

G. kindik churrasi

D. qorin oq chizig‘i churrasi

304. Tug‘ma qiyshiq chov churrasining 3-ta belgisini ko‘rsating:

A. og‘riq davrining yo‘qligi*

B. chov-yorg‘oq churrasining tezroq shakllanishi*

V. tuxumni paypaslashning iloji yo‘qligi*

G. qisilishga moyilligi

D. siyishga soxta chaqirishi

305. Churrada ichakni devoriy qisilishida tashxis qo‘yish qiyinligiga sabab:

A. churra bo‘rtmasi xajmi kichik bo‘lishi*

B. xar doim xam uni aniqlashning iloji yo‘qligi*

V. ichak tutilishi belgilari yo‘qligi*

G. paralitik ichak tutilishi belgilari bilan nikoblanishi

D. og‘riq simptomatikasining yo‘qligi

ye. strangulyasion ichak tutilishi kuzatiladi

306. Chov kanalinini to‘liq yo‘qotilib qaysi plastik usul qo‘llaniladi:

A. Postemskiy usuli*

B. Kukudjanov usuli

V. Bassini usuli

G. Spasokukotskiy usuli

D. Martыnov usuli

307. Churralarda qaysi xolatda yo‘tal turtki belgisi manfiy bo‘ladi:

A. qisilgan churralarda*

B. to‘g‘rilanmaydigan churralarda*

V. churra yallig‘lanishida*

G. koprostazda

D. son churrasida

ye. sirpanuvchi churrada

308. Qiyshiq chov-yorg‘oq churrasining tuxum istisqosidan farqlarini ko‘rsating:

A. zich elastik konsistensiyalik xosila*

B. sillik yuzaga ega xosila

V. perkussiyada bo‘g‘iq tovush

G. perkussiyada timpanik tovush*

D. chov kanali tashqi teshigiga bog‘liq bo‘lgan xosila oyokchasining bo‘lishi*

ye. yorg‘oq xosilasini moyak va uning ortiqlaridan aloxida ajratib palpatsiya qilishning imkoni yo‘qligi

309. Churra yallig‘lanish sabablarini ko‘rsating:

A. churra ichidagi chuvalchangsimon o‘simta yallig‘lanishi*

B. churra ichidagi Mekkel divertikuli yallig‘lanishi*

V. churra ustidagi teri qoplamasidagi yallig‘lanish jarayonlar (furunkul, matseratsiya)*

G. churra to‘g‘rilanmasligi

D. terminal ileit

310. Ventral churralarda koprostaz asoratining rivojlanish sabablarni ko‘rsating:

A. ichak motor faoliyati buzilishi*

B. ichak devori tonusining birdaniga kamayishi*

V. ichak ajralmasiga e'tibor bermaydigan ruxiy bemorlarda churra ichida axlat turib qolishi*

G. meteorizm

D. qorin bo‘shlig‘ida va churra qopidagi chandiqli jarayonlar

311. Son churralarining 4 xil ko‘rinishi:

A. Gesselbax churralari*

B. Loje churralari*

V. Kloke churralari*

G. Kuper churralari*

D. Littre churralari

ye. Rixter churralari

J. Zudek churralari

312. To‘liq son churrasi shakllanishida churra qavatlarini ko‘rsating:

A. qorin oldi yog‘ to‘qimasi*

B. ko‘ndalang fassiya*

V. qon tomirlar lakuna to‘qimasi*

G. g‘alvirsimon mushaklar*

D. tojsimon mushaklar

ye. tojsimon fassiya

ye. yonbosh-tojsimon fassiya

313. Skarpov uchburchagi yuqori qismida joylashgan lipomaning to‘g‘rilanadigan son churrasidan farq qiluvchi 2-ta solishtirma tashxis belgilarini ko‘rsating:

A. o‘smani bo‘lakchasimon tuzilishi va xarakatchanligi*

B. son kanalining tashqi teshigi bilan bog‘liq bo‘lmasligi*

V. son kanalining tashqi teshigi bilan bog‘liqlikning borligi

G. xosila ustida perkutor timpanik tovushning aniqlanishi

D. «yo‘tal turtki» belgisining musbatligi

314. Katta taqim osti venasi anevrizmatik tugunining son churrasidan farqlovchi 3-ta qiyosiy diagnostik belgilarni ko‘rsating:

A. bo‘rtma ustida teri yupqalashgan, ko‘kimtir rangda*

B. boldir venalari varikoz kengayishi*

V. yo‘tal turtki belgisini aniqlashda qonning teskari oqishini sezish*

G. yo‘tal turtkisi musbat

D. shish ustida teri rangi odatdagidek

ye. oyoqlarda varikoz kengayish yo‘qligi

315. Sildagi bel soxasidagi oqib tushgan abssessni son churrasidan farqlovchi belgilarni ko‘rsating:

A. chov bog‘lami pastida juda yumshoq xosila aniqlanishi*

B. flyuktuatsiya belgisi aniqlanishi*

V. yo‘tal turtki belgisi musbat

G. burtma ustida teri qoplami giperemiyasi

D. paypaslaganda xosila og‘riqli

ye. xosila ustida timpanik tovushning aniqlanishi

316. Qisilgan churra qaysi ichak tutilishi xiliga xosligini ko‘rsating:

A. mexanik ichak tutilishi*

B. strangulyasion ichak tutilishi*

V. obturatsion ichak tutilishi

G. dinamik ichak tutilishщi

D. paralitik ichak tutilishi

ye. spastik ichak tutilishi

J. invaginatsion ichak tutilishi

317. Retrograd churra qisilishining o‘ziga xosligi nimadan iborat:

A. churra qopida bir nechta ichak qovuzlog‘i bo‘lishi*

B. bog‘lanuvchi oraliq qovuzlog‘i qorin bo‘shlig‘ida joylashuvi*

V. oraliq qovuzlog‘i ko‘proq darajada qisilishi*

G. «yutal turtki» belgisining musbatligi

D. churra shishi xamirsimon konsistensiyaga ega va og‘riqsiz

ye. og‘riqli, taranglashgan churra shishining yo‘qligi

318. Koprostazning churra najasli qisilishidan farqli belgilarini ko‘rsating:

A. sekin asta rivojlanadi*

B. churra bo‘rtmasi xamirsimon, kam og‘riqli*

V. yo‘tal turtki belgisi musbat*

G. surunkali ichak tutilishi alomatlarining kuzatilishi*

D. churra bo‘rtmasi og‘riqli, tarang

ye. o‘tkir ichak tutilishi alomatlarining kuzatilishi

J. yo‘tal turtki belgisi manfiy

Z. qorindagi to‘lg‘oqsimon og‘riq

319. Tarqalgan peritonitni davolashda eng muhim tadbirlar quyidagilardir:

A. peritonit manbaini bartaraf qilish*

B. qorin bo‘shlig‘ini naychalash*

V. nazoenteral intubatsiya*

G. siydik qopini naychalash

D. konservativ terapiya

320. Peritoneal ekssudatni bakteriologik ekib tekshirganda ko‘pincha o‘sadi:

A. pnevmokokklar

B. stafilokokklar*

V. ichak tayoqchalari*

G. anaerob flora*

D. proteylar

321. Odatda qaysi xollarda ko‘pincha tarqalgan peritonit rivojlanadi:

A. ichaklar jaroxatlanganda*

B. me'da yarasi perforatsiyasida*

V. disbakteriozda

G. keragidan oshiqcha ovqatlanganda

D. jismoniy zo‘riqishda

322. Duglas bo‘shlig‘i abssessini aniqlashda qaysi tekshiruv usullarini qo‘llash ma'qulroq:

A. rektoromanoskopiya

B. laparoskopiya

V. qorin bo‘shlig‘i ultratovush tekshiruvi*

G. to‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshirish*

D. qorin bo‘shlig‘i rentgenoskopiyasi

323. Peritonitning klinik kechishida quyidagi davrlar tafovut qilinadi (ortiqchasini aniqlang):

A. o‘tkir*

B. oraliq*

V. reaktiv

G. toksik

D. terminal

324. Peritonitning etiologik sababi bo‘lib quyidagilar xizmat qilishi mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. destruktiv xoletsistit

B. yiringli xolangit*

V. mezenterial tromboz

G. destruktiv appenditsit

D. proktosigmoidit*

325. Tarqalgan yiringli peritonit uchun xos:

A. Щetkin-Blyumberg simptomi*


Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə