Fatih sultan mehmet vakif ünversitesi İslami İLİmler faküLtesi Lİsans ders iÇERİkleriYüklə 155,19 Kb.
səhifə4/4
tarix30.12.2017
ölçüsü155,19 Kb.
1   2   3   4IV.YIL / VIII. DÖNEM

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLER

ISL434

MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU II

Bu derste Mukayeseli hukuk metodlarından da istifade edilerek İslâm Fıkıh mezhepleri arasındaki bazı görüş ayrılıkları karşılaştırmalı olarak incelenecek ve değişik mezheplerden seçilen metinler mukayeseli olarak okunacaktır.

ISL436

GÜNÜMÜZ FIKIH MESELELERİ II

Bu derste önceki dönemlerde bulunmadığı için üzerinde herhangi bir ictihad bulunmayan ve modern dönemde fetva konusu olan (organ nakli, Hücre kopyalama vs.) konular Fıkıh ilkeleri ile değerlendirilecek ve bu konuların islami hükümleri üzerinde durulacaktır.

ISL438

FETVA USULÜ

Bu derste temel Fıkıh ilkelerine bağlı kalarak yeni veya eski meseleler üzerinde fetva vermede takip edilecek metotlar üzerinde durulacak ve değişik ekollerin metotları arasında mukayese yapılacaktır.

ISL440

HUKUK DOKTRİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Bu derste Tarihte kullanılmış hukuk sistemleri, günümüzde yaşayan hukuk sistemleri incelenecek ve bu sistemlerin İslam hukuku ile mukayesesi yapılacaktır.

ISL442

OSMANLI HUKUK DÜZENİ

Bu derste Osmanlı Devletindeki Yargı sistemi, Mahkemelerin yapısı ve çeşitleri, esas aldıkları kanunlar ve Osmanlı Kadılarının yazdığı temel fetva/Kanun niteliğinde kitaplar üzerinde durulacak ve seçilecek bazı mahkeme kararları incelenecektir.

ISL444

İŞÂRÎ TEFSİR

Bu derste İşari tefsirin tanımı, ortaya çıkışı, diğer tefsirlerden farkları, bu alanda yazmış başlıca müellifler ve bu müelliflerin ekolleri ile Bu alanda yazılmış temel kitaplar tanıtılacak ve İşari tefsirlerden yapılan seçmeler okunacaktır.

ISL446

KIRAAT İLMİ II

Bu derste Kıraatler Ayetler üzerinde gösterilecek ve değişik kıraatlere göre karşılaştırmalı olarak bazı sureler okunacaktır.

ISL448

KURAN-I KERİMDE EDEBİ SANATLAR

Bu derste Kuran-ı Kerimdeki Edebi sanatları bir araya getiren Emsalu’l-Kuran türü eserler incelenecek, bu kitaplar üzerinden Ayetlerdeki Edebi sanatlar incelenecektir.

ISL450

KURAN İLİMLERİ

Sebeb-i Nüzul, İ’rabu’l-Kuran, Garibu’l-Kuran, Nasih-Mensuh, Münasebatü’l-Kuran, Muhkem ve müteşabih gibi ilimler işlenecek, bunların uygulamalı misalleri üzerinde durlacak ve bu alanda yazılmış temel kitaplardan bazı bölümler okunacaktır.

ISL452

HADİS İLİMLERİ

Bu derste Muhtelifu’l-hadis, Garibu’l-hadis, Sebeb-i Vürudi’l-hadis, Nasih ve Mensuh gibi hadis ilimleri incelenecek, bu alanlarda yazılmış müstakil eserler veya bölümler tanıtılacak ve bu ilimlerin hadislerin anlaşılması ve Ahkam çıkarmadaki yeri üzerinde durulacaktır.

ISL454

ORYANTALİZM VE HADİS II

Bu derste Oryantalistlerin hadis tenkid yöntemleri ve hadis alanında çalışmış önde gelen oryantalistlerin tanıtımı ve Oryantalistlerin hadis alanındaki tezlerinin İslam Dünyasındaki bir takım akademisyenler üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.


ISL456

HADİSE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Bu ders öğrenciye ana hatlarıyla şerh edebiyatını tanıttıktan sonra modern dönemde yazılmış hadis yorum-şerhlerini tanıtmayı, modern şerh yöntemi ve bunun hangi şartlardan etkilenerek ortaya çıktığının ortaya konması, bu eserlerden çeşitli seçmelerin okutulmasını, müelliflerin etkilendikleri fikri akımlar ve mezheplere göre bu yorumların değerlendirilip mukayese edilebilmesi kabiliyetinin kazandırılmasını ve genel olarak Klasik dönem şerhlerinden farklarının anlatılmasını hedeflemektedir.

ISL458

KARŞILAŞTIRMALI EHL-İ SÜNNET VE ŞİA HADİS İLİMLERİ

Bu derste Ehl-i Sünnet ve Şia’nın rivayet anlayışları sahabiler ve diğer tabakalardaki ravilere bakışları, hadis tashih yöntemleri ve genel manada hadis usullleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

ISL460

MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ

Bu derste Klasik dönemden başlayarak günümüze kadar dönem dönem İslam ve Batı düşüncesi incelenecek ve karşılaştırmalar yapılacaktır.

ISL462

GÜNÜMÜZ İSLAMİ AKIMLARI

Günümüzdeki siyasi ve fikri akımlar, cemaatler üzerinde durulacak, bunların ortaya çıkış sebepleri, temel özellikleri ve birbirlerinden farkları incelenecektir.

ISL464

GÜNÜMÜZ İSLAM DIŞI AKIMLARI

Bu derste Ateizm, deizm, Agnostisizim, Panteizm , Sekülarizm, Marksizim, Varoluşçuluk, Anarşizim gibi akımların temel görüşleri, ortaya çıktıkları fikri ve kültürel ortam üzerinde durulacak ve bu akımların islam Kelamı İlkelerine göre değerlendirilmesi yapılacaktır.

ISL466

İNSAN HAKLARI VE DİN

Klasik dönemde değişik din ve kültürlerde insan hakları mefhumu ve Modern dönemde gelişen insan hakları mefhumu üzerinde durulacak ve Modern Özgürlük, Cinsiyet, Düşünce, Ahlak-Kadın algısı gibi konular İslam Prensiplerine göre incelenecektir.

ISL468

MODERN İSLAM DÜŞÜNCESİ II

Bu derste Modern İslam düşüncesinin temel argümanları (Tarihselcilik, Hermenotik vs.) üzerinde durulacak ve bunların genel değerlendirmesi, hangi fikir akımlarından etkilenerek ortaya çıktığı üzerinde durulacak ve temel islami ilimlerin prensipleri ve usulleri gözönünde bulundurularak tenkidi yapılacaktır.

ISL470

KLASİK ARAP EDEBİYATI METİNLERİ

Bu derste Klasik Arap Edebiyatı alanında yazılmış eserler kısaca anlatıldıktan sonra değişik dönemlerden seçilen bazı metinler üzerinde durulacak ve bu metinler arasında karşılaştırmalı okumalar yapılacaktır.

ISL472

CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI

Bu derste cahiliye dönemi arap edebiyatı ana hatlarıyla tanıtılacak ve İslamdan sonra Arap Edebiyatında meydana gelen değişiklikler üzerinde durulacak ve bazı metinler okunup tahlil edilecektir.

ISL474

OSMANLI DÖNEMİ TASAVVUF METİNLERİ

Bu derste Osmanlı döneminde yaygın olan tasavvuf ekolleri ve bu ekollere mensup müelliflerin yazdığı tasavvuf kitapları ana hatlarıyla tanıtılacak ve bu dönemin önemlitasavvuf eserlerinden yapılan seçmeler okunacaktır.

ISL476

ARUZ İLMİ

Bu derste Aruz İlminin ortaya çıkışı, Bu alanda yazılmış önemli eserler, şiirdeki yeri ve önemi, aruz tef’ileleri, şiir vezinleri, şiir bahirlerinin tanıtımı (Tavil, Medid, Basit, Kâmil, Vâfir, Hezec, Recez, Remel, Seri, Münserih, Hafif ve Mudari, Müktedab ve Müctes, Mütekârab ve Mütedârak), bu bahirlerdeki illet ve zihaflar işlenecek; Ayrıca kafiyenin tarifi, isimleri, harfleri, kusurları ve müzdevec, mürabbaat, muhammesat ve müveşşehat gibi çeşitleri incelenecektir.

ISL478

MESNEVİ ŞERHİ II

Bu derste Mevlana Celaleddin Rumi’nin meşhur eseri Mesnevî’den seçme parçaların okunup incelenmesi ve açıklanması, yol gösterici tavsiyelerinin günümüzdeki yankılarının ortaya konulması, Mevlâna anlayışı ve yaklaşımının değerinin anlaşılması hedeflenmektedir.IV.YIL / VIII. DÖNEM

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLER

ISL480

İSLAM ÜLKELERİ TARİH VE COĞRAFYASI

Bu derste günümüz İslam dünyasının siyasi ve coğrafi tablosunun ortaya çıkışı, ayrıca bu ülkelerin Batılılaşma tecrübesi ve modern İslam dünyasında Batılılaşma sürecinde İslam’ın rolü gibi konuların ele alınması hedeflenmektedir.

ISL482

TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ

Bu derste mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.ISL484

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK

Bu derste İslam’ın tebliği ve Allah Teala’nın Emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak konusunda insanların uyarılması, Hak ve doğru olana irşad edilmesi hususunda Sahabe-i Kiram’dan günümüze kullanılan metotlar üzerinde durulacak ve bunların günümüzde nasıl uygulanabileceği işlenecektir.IV.YIL / VIII. DÖNEM

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLER

ISL486

YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIĞIN DİNİ METİNLERİ

Bu derste İncil ve Tevrat tanıtılacak, bu kitapların tarih içerisindeki serüveni ve geçirdikleri değişimler incelenecek, Kuran ayetleri ışığında bu kitaplardaki çelişkiler ve tahrifat üzerinde durulacaktır.

ISL488

İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Bu ders öğrenciye İslam filozoflarının klasik dönemden beri geliştirmiş olduğu islam düşüncesinin ve ekollerinin ana hatlarıyla öğretilmesi, İslam düşüncesinin diğer medeniyetlerin düşünce sistemleriyle karşılaştırmasını yapabilme kabiliyetinin kazandırılması ve bu alanda yazılmış temel eserler ile bu eserlerden yararlanma becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL492

MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ II

Bu İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm gibi dinlerin kutsal kitap anlayışları, Kitaplarının mukayesesi, İlah, Peygamber, İbadet anlayışları ve bunların mukayesesi yapılacaktır.
Kataloq: resim -> Dosya
Dosya -> Fakülte, meslek yüksek okulu veya eğİTİm kurumlari
Dosya -> Mimari koruma ve restorasyon ders iÇERİkleri zorunlu dersler res 501 Koruma Projesi I
Dosya -> Hakları (yaşama hakkı,adil yargılanma hakkı gibi) değerlendirmede iki ölçeğimiz var. Çünkü haklar konusunda bizim iki tane önemli başvuru yolumuz var denetim yolumuz var
Dosya -> Şirket Genel Bilgi Formu Ticaret Unvanı
Dosya -> Makedonya arnavutluk karadağ (hirvatistan) bosna hersek – sirbistan
Dosya -> 1. Uluslararası Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu Programı 11 Mayıs 2017 Giresun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
Dosya -> T. C. PendiK İcra mudurlugu’nden taşinmazin açik artirma ilani
Dosya -> Arsa karşiliği anahtar tesliM İNŞaat yapimi iŞİ İhale edilecektiR
Dosya -> İÇİndekiler giRİŞ 2İZMİt körfezi (kocaeli-yalova) BÜTÜnleşİk kiyi alanlari planinin temel ilkeleri 3
Dosya -> Özel çamlica çAĞlar ortaokulu 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif yardimci kitap ve gereçler listesi

Yüklə 155,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə