Felsefe grubu öĞretmenliĞİ Lİsans programi ders tanimlariYüklə 122,72 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü122,72 Kb.
#41415


T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


I. YARIYIL

FLS101 Felsefeye Giriş I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bir düşünce etkinliği olan felsefenin başlıca disiplinlerini, temel kavram, ilke ve sorunlarını felsefi metinlerden hareketle tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Bir düşünce etkinliği olarak felsefenin ne olduğu sorunu, felsefenin temel disiplinlerinden bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve varlık felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunları ile bu disiplinlerle ilgili filozoflardan örnek metin çözümlemeleri.
FLS103 Antik Çağ Yunan Felsefesi Tarihi ve Metinleri I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Antik Çağ Yunan felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Antik Çağ Yunan felsefesinin genel karakteri ve özellikleri; doğa felsefesi: İyonya Okulu, Pythagorasçılar, Elea Okulu, Herakleitos ve Plüralistler; insan üzerine felsefe: Sofistler, Sokrates, Sokratik Okullar, Platon ve Antik Çağ Yunan filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS105 Eskiçağ Doğu Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Eskiçağ Doğu felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Eskiçağ Doğu felsefesinin tanımı, Eskiçağ Doğu felsefesinin genel karakteri ve özellikleri, Eski Hint Felsefesi, Eski Çin Felsefesi, Eski Japon Felsefesi, Eski İran Felsefesi ve onlara ait metin incelemeleri.
FLS107 Felsefenin Temel Kavramları ve İlkeleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Felsefenin temel kavramlarını ve ilkelerini felsefi metinlerden hareketle tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Felsefenin varlık, bilgi, bilim, ahlak, siyaset, sanat, insan, dil, kültür, din ve eğitim gibi disiplinleriyle ilgili temel kavramların ve ilkelerin belirlenmesi ve onların felsefi metin içinde kullanılmalarıyla birlikte verilmesi.
FLS109 Klasik Mantık T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Klasik mantığın temel kavram, ilke ve sorunlarını yakından tanıtarak, öğrencilere eleştirel bir zihin ve yorum gücü kazandırabilmektir.

Dersin İçeriği: Mantığın tanımı ve konusu, mantığın amacı, mantığın diğer bilimlerle ilişkisi, mantığın kısa tarihçesi, kavram ve terim, tanım ve bölme, hüküm ve önerme, akıl yürütme ve kıyas, tasdik türleri ve beş sanat, analoji ve tümevarım.
FLS111 Sosyolojiye Giriş I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sosyolojinin temel kavram, ilke ve sorunlarını, toplumu ve toplumun yapısını tüm unsurlarıyla birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Sosyolojinin tanımı, konusu ve amacı, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojinin alt bilim dalları, sosyolojide metot ve araştırma teknikleri, sosyolojinin tarihçesi, sosyolojinin bazı temel kavramları (örf ve âdet, gelenek ve görenek, sosyal rol, sosyal statü, sosyal norm, sosyal olay ve sosyal olgu, sosyal yapı, sosyal değer(ler), sosyal ilişki, sosyal kontrol, sosyal mesafe, halk, millet, çağdaşlaşma ve ileri sanayi toplumu), sosyal gruplar, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, aile kurumu, sosyal bir kurum olarak eğitim, kültür ve toplum.
UOZTS1 Türk Dili I T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Yüksek Öğrenim gören gençlere Türk Dili’nin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizi temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Dilin mahiyeti, dil ve kültür, dillerin doğuşu, Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, Türklerin kullandığı yazı sistemleri, ses bilgisi, Türkçe’nin ekleri, kelime bilgisi, cümle bilgisi ve imla.


II. YARIYIL

FLS102 Felsefeye Giriş II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bir düşünce etkinliği olan felsefenin başlıca disiplinlerini, temel kavram, ilke ve sorunlarını felsefi metinlerden hareketle yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Felsefenin temel disiplinlerinden ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi ve eğitim felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunları ile bu disiplinlerle ilgili filozoflardan örnek metin çözümlemeleri.
FLS104 Antik Çağ Yunan Felsefesi Tarihi ve Metinleri II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Antik Çağ Yunan felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır

Dersin İçeriği: Aristoteles, Hellenistik felsefe, Epikürosçuluk, Stoacılık, Septisizm, Yeni-Plâtonculuk ve Antik Çağ Yunan filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS106 Mitoloji ve Felsefe T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Mitolojinin ne olduğunu tanıtararak, eros-mitos-logos sürecinde felsefî düşüncenin ortaya çıkmasında mitolojinin yeri ve önemini oratya koymaktır.

Dersin İçeriği: Mitolojinin tanımı, mitolojilerin doğuşu, mitolojilerin amaçları, eros-mitos-logos (din-mitoloji-felsefe) ilişkisi, mitlerin sınıflandırılması (genel kategori olarak, özel kategori olarak), dünya mitolojilerinden örnek mitler: 1. Mezopotamya Mitolojisi, 2. Mısır Mitolojisi, 3. İran Mitolojisi, 4. Hint Mitolojisi, 5. Çin Mitolojisi, 6. Yunan Mitolojisi, 7. Roma Mitolojisi, 8. Türk Mitolojisi ve onlarla ilgili metin çözümlemeleri.
FLS108 Felsefe ve Eleştirel Düşünme T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Felsefede eleştirel düşünmenin ne olduğunu, süreçlerini, yeri ve önemini ortaya koyarak, eleştirel düşünmenin nasıl yapılabileceğini felsefi metinlerden hareketle yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Eleştiri ve eleştirel düşünmenin tanımı; eleştirel düşünmenin temel kavram ve ilkeleri; eleştirel düşünmenin önemi ve özellikleri; eleştirel düşünmede temel süreçler; eleştirel düşünme becerileri; eleştirel düşünme ile eleştirel olmayan düşünce arasındaki farklar; düşünceye etki eden faktörler; eleştirel düşünmede dil ve mantık, eleştirel düşünmede mantık yanlışları: totolojiler, çıkarımlar, kanıtlamalar; eleştirel düşünmede dil yanlışları ve bazı felsefi metinler üzerinde eleştirel düşünme incelemeleri ve çözümlemeleri.
FLS110 Modern Mantık T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Modern mantığın temel kavram, ilke ve sorunlarını yakından tanıtarak, öğrencilere eleştirel bir zihin ve yorum gücü kazandırabilmektir.

Dersin İçeriği: Modern mantığın tanımı, konusu ve amacı; modern mantığın uygulama alanları; iki değerli mantık (1. Önermeler mantığı, 2. Niceleme mantığı); çok değerli mantık; kiplik mantığı; özdeşlik mantığı; varlık mantığı ve mantığın uygulamaları (1. Devreler mantığı, 2. Mantık-matematik, 3. Mantık ve doğa bilimleri, 4. Mantığın eleştirel düşünüş ve akılcı tartışmaya uygulanması).
FLS112 Sosyolojiye Giriş II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sosyolojinin temel kavram, ilke ve sorunlarını, toplumu ve toplumun yapısını tüm unsurlarıyla birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Toplum ve kültür, toplumsal bir kurum olarak ekonomi, toplum ve siyaset, kentleşme ve kent sorunları, sosyal değişme, sosyal gelişme, sosyal bütünleşme, sosyal çözülme ve yabancılaşma (alinasyon).
UOZTD2 Türk Dili II T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Yüksek Öğrenim gören gençlere Türk Dili’nin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizi temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Kompozisyon ve edebi türler, sözlü anlatım türleri ve yazışmalar.


III. YARIYIL

FLS201 Ortaçağ Batı Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Orta Çağ felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Orta Çağ felsefesi nedir? Orta Çağ felsefesi ile kültürünün özellikleri, Patristik felsefe nedir? Patristik felsefenin önemli temsilcileri: Sn. Augustinus ve Boethius. Skolastik felsefe nedir? Skolâstik felsefenin özellikleri, skolâstik felsefenin dönemleri: 1. Erken skolâstik (J. Scotus Erigena, Sn. Anselmus, Roscelinus, P. Abelardus), 2. Yüksek skolâstik (B. Siger, Sn. Bonaventura, Albert Magnus ve Aquino’lu Thomas), 3. Geç skolâstik (Roger Bacon, J. Duns Scotus ve Ockham’lı William) ve Orta Çağ filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS203 İslâm Felsefesi Tarihi I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: İslâm felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: İslam felsefesinin tanımı, İslam’da felsefi düşüncenin doğuşunun temel nedenleri, İslam felsefesinin kaynakları, İslam felsefesinin özellikleri, İslam felsefesinin varlığı ve özgünlüğü problemi, Orta Çağ İslam filozoflarından Kindi, Muhammed İbn-i Zekeriya El-Razi, Farabi, İhvan-ı Safa, İbn Miskeveyh, İbn-i Sina ve Gazali’nin tanıtımı ve onlara ait metin incelemeleri.
FLS205 Varlık Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Varlık felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Varlık felsefesinin tanımı ve konusu; varlık felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; varlık felsefesinin temel problemleri; varlık felsefesi ile bilim arasındaki ilişkiler; “Varlık nedir?” sorusuna aranan cevaplar: metafizik ve önemli temsilcileri, ontoloji ve önemli temsilcileri, fenomenoloji ve önemli temsilcileri, varoluşçuluk ve önemli temsilcileri ve varlık felsefesiyle ilgili çağdaş yaklaşımlar.
FLS207 Dil ve Mantık Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Dil ve mantık felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Dil felsefesinin tanımı ve kapsamı, dil felsefesinin problem alanı, dilin varlık-yapısı, dil ile varlık-dünyası, dil-varlık-düşünce ilişkisi, dil hakkındaki teoriler, semiyotik ve dil, dilin görevleri, çok-görevlilik, bildirişme ve bildirişmeyi aksatan etkenler, anlama ve tanımlama. Witgenstein, J. L. Austin, P. F. Strawson, J. Searle ve G. Ryle gibi filozofların dil görüşleri ve eleştirileri. Mantık felsefesinin tanımı ve kapsamı, mantığın ilkeleri, mantıkta bazı temel sorunlar: 1. mantıkta kavram sorunu, 2. Mantıkta değişmezler sorunu, 3. Mantıkta doğruluk değeri ve varlık kavramı sorunu, 4. Tümevarımın değeri sorunu, 5. Mantığın kaynağı sorunu.
FLS209 Psikolojiye Giriş I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Psikolojinin temel kavram, ilke ve sorunları ile önemli kuram ve yaklaşımları hakkında bilgiler vererek, öğrencilerde kendisine, başkalarına ve yaşama karşı bir farkındalık yaratabilmeye sevk edebilmektir.

Dersin İçeriği: Psikoloji tanımı, konusu ve amacı; psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi; psikolojinin doğuşu ve tarihi; psikolojinin temel yaklaşımları; psikolojide insan doğasıyla ilgili temel yaklaşımlar; psikolojinin alt dalları; psikolojide kullanılan araştırma teknikleri; psikolojinin önemi ve yararı; psikolojinin kullanıldığı yerler; gelişim; güdülenme; heyecan; dikkat ve algı.
FLS211 Osmanlı Türkçesi ve Felsefi Metinler I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Öğrencilere Osmanlı Türkçesini okuma yazma düzeyinde öğreterek, onların, Türk düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı dönemine ait felsefi metinleri okuyup anlayabilmelerini sağlayabilmektir.

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesi alfabesinin tanıtımı, harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları, harekeler ve bitişen-bitişmeyen harfler, Türkçe ünlü-ünsüzlerin yazılışı ve okunuşu, Arapça ve Farsça kelimelerde ünlü-ünsüz durumu, Türkçede ses karşılığı bulunmayan harflerin tanıtımı, köklerin yazılışı, fiil eklerinin yazılışı, edatların gösterilişi ve yazılışı, rakamlar ve yazılışı, ayın ve hemze kullanımı, Türkçe eklerin yazımı, zarf-fiil ve sıfat-fiil eklerinin yazımı ve Osmanlı Türkçesiyle felsefi metin okuma ve çözümleme.
UOZYD1 Yabancı Dil I (İngilizce) T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere İngilizcenin temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Başlangıç seviyesinde temel cümle yapıları ve zaman cümlelerinin öğretimi ve örnek çözümler.
FLS213 Seçmeli Ders I
Seçmeli Dersler
SFLS221 Arapça I T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere Arapçanın alfabesi ile temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru Arapça cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Arapçanın morfolojisi, isimler, zamirler, edatlar, sıfatlar, fiiller ve fiil çekimleri, basit isim ve fiil cümleleri kurma, yalın metin çevirileri, felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve Arapçadan felsefi metin okuma ve çözümleri.
SFLS223 Farsça I T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere Farsçanın alfabesi ile temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru Farsça cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Farsçanın morfolojisi, isimler, zamirler, edatlar, sıfatlar, fiiller ve fiil çekimleri, basit isim ve fiil cümleleri kurma, yalın metin çevirileri, felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve Farsçadan felsefi metin okuma ve çözümleri.
SFLS225 Rasyonalist Felsefe T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Rasyonalist felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Rasyonalist felsefenin tanımı, rasyonalist felsefenin temel kavram ve ilkeleri, rasyonalist felsefenin temel sorunları, rasyonalist felsefeden Parmenides, Elealı Zenon, Sokrates, Platon, Aristoteles, Aziz Augustinus, Farabi, İbn-i Sina, Aquinolu Thomas, Descartes, Leibniz, Spinoza, Fichte, Schelling ve Hegel gibi önemli filozofların tanıtımı ve onlarla ilgili felsefi metin çözümlemeleri.
SFLS227 Çocuklar İçin Felsefe T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Felsefi düşüncenin yalnızca yetişkinlere özgü olmayıp çocuklara da özgü olduğunu felsefi metinlerden hareketle ortaya koyarak, insanın her dönemde hemen hemen aynı düşünce mantığına sahip olduğunu temellendirmektir.

Dersin İçeriği: Felsefi bilgiye ulaşmada çocuk yetişkin ayrımı var mıdır? Çocuklar felsefe yapabilir mi? Felsefi bilgiye nasıl ulaşılır? Çocuk-dünya-yaşam ilişkisi; çocuk ve merak; çocuk ve soru sorma; çocuk ve algılama/anlama; çocuk ve sınırlandırma; çocuk ve tartışma; çocuk ve eleştiri; çocuk ve değerlendirme; çocuk ve anlamlandırma; çocuk ve yargıda bulunma; çocuk ve yaratıcı olma; çocuk ve bilim; çocuk ve bilim-dışı düşünüş; çocuk ve değer; çocuk ve sanat; çocuklar için yazılmış bilimsel ve felsefi metinlerin incelenmesi.

IV. YARIYIL

FLS202 Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Rönesans felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Rönesans’ın tanımı ve amacı, Rönesans’ın tarihsel ve sosyal kaynakları, Rönesans felsefesi ile kültürünün özellikleri, Rönesans felsefesinin akımları: 1. Hümanizm, 2. Plâtonizm, 3. Aristotelesizm, 4. Atomizm, 5. Şüphecilik; Rönesans’ın din anlayışı: 1. Reform tanımı ve düşünsel temelleri 2. Önemli dini akımlar: Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm ve Jansencilik, 3. Doğal din akımı, 4. Reformun sonuçları; Rönesans’ın devlet-hukuk felsefesi: 1. Mutlak monarşik devlet 2. Liberalist devlet, 3. Demokratik devlet, 4. Sosyalist devlet; Rönesans’ın doğa felsefesi ile Rönesans filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS204 İslâm Felsefesi Tarihi II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Fahreddin Razi, İbn-i Bacce, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, Şahabeddin Sühreverdi, Şehristânî, İbn-i Teymiyye, İbn-i Haldun ve Molla Sadra (Sadruddin Şirazi)’nın tanıtımı ve onlara ait metin incelemeleri.

Dersin İçeriği: Fahreddin Razi, İbn-i Bacce, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, Şahabeddin Sühreverdi, Şehristânî, İbn-i Teymiyye, İbn-i Haldun ve Molla Sadra (Sadruddin Şirazi)’nın tanıtımı ve onlara ait metin incelemeleri.
FLS206 Bilgi Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bilgi felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Bilgi felsefesinin tanımı ve konusu; bilgi felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; bilgi felsefesinin temel problemleri; bilgi felsefesiyle ilgili temel akımlar ve temsilcileri: Akılcılık, deneycilik, kritisizm, pragmatizm, sezgicilik, şüphecilik, pozitivizm, fenomenoloji ve postmodernizm.

FLS208 Sosyoloji Tarihi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sosyolojinin habercilerini ve modern sosyolojinin kurucularını önemli sosyolojik düşünceleriyle birlikte tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Sosyolojinin habercilerinin (Platon, Aristoteles, İbn-i Haldun, G. W. Friedrich Hegel, Henri de Saint Simon, Auguste Comte, Karl Marx) ve modern sosyolojinin kurucularının (Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo Pareto) sosyolojik yaklaşımları ve sosyolojiye katkıları.
FLS210 Psikolojiye Giriş II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Psikolojinin temel kavram, ilke ve sorunları ile önemli kuram ve yaklaşımları hakkında bilgiler vererek öğrencilerde kendisine, başkalarına ve yaşama karşı bir farkındalık yaratabilmeye sevk edebilmektir.

Dersin İçeriği: Öğrenme, bellek, alışkanlık, unutma, savunma mekanizmaları ve ruh sağlığı, düşünme, imgeleme ve iletme, zekâ ve yetenekler, kişilik ve benlik, kişi ve toplum.
FLS212 Osmanlı Türkçesi ve Felsefi Metinler II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Öğrencilere Osmanlı Türkçesini okuma yazma düzeyinde öğreterek, onların, Türk düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı dönemine ait felsefi metinleri okuyup anlayabilmesini sağlayabilmektir.

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar, Osmanlı Türkçesinde yazı çeşitleri, aruz ve Osmanlı Türkçesiyle felsefi metin okuma ve çözümleme.
UOZYD2 Yabancı Dil II (İngilizce) T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere İngilizcenin temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Metinlerin yardımıyla öğrenilen zamanların pratik edilmesi ve basit cümleden karmaşık cümle kurulumunun öğretilmesi.
FLS214 Seçmeli Ders II
Seçmeli Dersler
SFLS222 Arapça II T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere Arapçanın alfabesi ile temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru Arapça cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edip felsefi metin çözümleyebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Arapçada fiil çekimleri, felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar ve Arapçadan felsefi metin okuma ve çözümleri.

SFLS224 Farsça II T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Öğrencilere Farsçanın alfabesi ile temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, onların anlamlı ve doğru Farsça cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edip felsefi metin çözümleyebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada fiil çekimleri, felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar ve Farsçadan felsefi metin okuma ve çözümleri.
SFLS226 Empirist Felsefe T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Empirist felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Empirist felsefenin tanımı, empirist felsefenin temel kavram ve ilkeleri, empirist felsefenin temel sorunları, empirist felsefeden Demokritos, Epikuros, David Hume, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, George Berkeley, J. Stuart Mill, Condillac ve Viyana Çevresi’nden Moritz Schlich, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Karl Menger ve Hans Reichenbach gibi önemli filozofların tanıtımı ve onlarla ilgili felsefi metin çözümlemeleri.
SFLS228 Düşünme Eğitimi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Hem felsefede hem de günlük yaşamda sağlıklı bir düşünmenin nasıl olabileceğini felsefi metinlerden hareketle öğretmektir.

Dersin İçeriği: Neden düşünme eğitimi? Düşünme şekilleri: eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, özenli düşünme; bir düşünceyi farklı yollardan ifade edebilme; doğru, tutarlı ve geçerli bir düşünmede takip edilecek yöntemler: alternatif belirleme, amaç araç belirleme, anlama ve ifade etme, bağlama duyarlı olma, benzerlik farklılık belirleme, bilgi edinme, bütün parça ilişkisi kurma, doğru yanlışı belirleme, empati kurma, genelleme yapma, gerekçelendirme, kavram geliştirme, neden-etki-sonuç ilişkisi kurma, ölçüt (kriter) belirleme ve kullanma, önem ve öncelik belirleme, planlama, problem çözme, sınıflama, soru-cevap belirleme, koşulları göz önünde bulundurma, tahminde bulunma, tutarlılık arama, tümel ve tikel ilişkisi kurma, varsayım oluşturma ve bu yöntemlerden hareketle felsefi metinler üzerinde farklı konularda inceleme ve uygulamaların yapılması.

V. YARIYIL

FLS301 17. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: 17. yüzyıl felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: İlk Çağ, Orta Çağ ve Rönesans felsefelerinin 17.yüzyıl felsefesine etkisi; 17. yüzyıl felsefesinin genel karakteri ve özellikleri; 17. yüzyıl filozoflarından Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Baruch Spinoza, G. Wilhelm Leibniz, John Locke ve George Berkeley’in tanıtımı ve 17. yüzyıl filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS303 Ahlâk Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Ahlak felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Ahlâk felsefesinin tanımı ve konusu, ahlak felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, ahlak felsefesinin temel sorunları, temel etik kuram tipleri, betimleyici etik modelleri, normatik etik modelleri, varoluşçu anlayış, hedonist anlayış, materyalist anlayış.

FLS305 İnsan Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: İnsan felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: İnsan felsefesinin tanımı ve konusu, insan felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, insan felsefesinin temel sorunları, insanın varlık yapısı ve nitelikleri: bilen bir varlık olarak insan, yapıp-eden bir varlık olarak insan, değerleri duyan bir varlık olarak insan, tavır takınan bir varlık olarak insan, önceden belirleyen bir varlık olarak insan, özgür bir varlık olarak insan, devlet kuran bir varlık olarak insan, konuşan bir varlık olarak insan, İlkçağ’dan günümüze filozofların insan ile ilgili görüşleri; Scheler’de insan sorunu, Dilthey ve tin bilimleri, Rocthacker ve tarihselcilik, Cassirer ve simgesel biçimler felsefesi, Albert Camus ve başkaldırı felsefesi, Ortega Y Gasset ve yaşam felsefesi, çağımızda insana ve insan problemlerine ilişkin temel yönelimler.
FLS307 Bilim Tarihi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bilim tarihinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve çağ ve dönemlere göre bilimsel gelişmeleri temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Bilimin tanımı ve konusu; bilimsel bilginin tanımı; bilimsel bilginin özellikleri; bilim çeşitleri; bilim tarihinin tanımı; bilim tarihinin önemi; bilim tarihinin yöntemleri; bir şeyin bilim olmasının koşulları; bilimin değeri; bilim-toplum ilişkisi; bilimin doğuşu ve İlkçağlarda bilim: 1. Yazılı Tarih Öncesi Çağlarda bilim. 2. İlk Çağlarda bilim; Orta Çağ’da bilim: 1. Orta Çağ Batı dünyasında bilim, 2. Orta Çağ İslâm dünyasında bilim; Yeni Çağ’da bilim: 1. Batı’da Rönesans düşüncesinin özelliği ve bilime etkisi 2. XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında bilim 3. XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Osmanlılar’da bilim; Yakın Çağ’da bilimdeki gelişmeler ve bilimsel teoriler; Türkiye’de bilimsel çalışmalar ve bilimsel araştırma kurumları.
FLS309 Çağdaş Psikoloji Akımları T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Çağdaş psikolojinin genel karakter ve özelliklerini önemli kuramlarıyla birlikte yakından tanıtarak, psikoloji tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Sigmund Freud ve psikanaliz, Alfred Adler ve bireysel psikoloji, Carl Gustav Jung ve analitik psikoloji, Otto Rank ve psikoterapi kuramı, Karen Horney ve bütüncü yaklaşım, Harry S. Sullivan ve ilişkiler kuramı, Erich Fromm ve hümanistik yaklaşım, varoluşçu psikiyatri ile tüm bu yaklaşım ve kuramların psikolojiye katkıları.
FLS311 Çağdaş Sosyoloji Kuramları T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Çağdaş sosyolojinin genel karakter ve özelliklerini önemli kuramlarıyla birlikte yakından tanıtarak, sosyoloji tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Çağdaş sosyolojinin ortaya çıkışı, çağdaş sosyolojinin genel karakter ve özellikleri, klasik sosyoloji ile çağdaş sosyoloji arasındaki farklar, sosyoloji kuramlarının ortak özellikleri, kuramlar arası ilişkiler, kuramların tarihi ve ideolojik temelleri, kuramların sınıflandırılması, fonksiyonalist teori (Parsons ve Merton), fonksiyonalist tabakalaşma teorisi (Davis ve Moore), strüktüralist teori (C. Levi-Strauss), sembolik etkileşimcilik teori (C. H. Coolley, W. I. Thomas, Park, G. H. Meat, H. Blumer), çatışma teorileri (Yeni-Marksizm ve Natüralistler), eleştirel teori (Glukacks, K. Korsh, H. Marcuse, K. Mannheim, T. H. Adorno ve Habermas), fenomenolojist sosyoloji (A. Schutz, P. Berger), post-strüktüralizm, alış-veriş teorisi (G. C. Homans), hümanist sosyolojinin sosyolojik yaklaşımları ve sosyolojiye katkıları.
UOZTA1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Yakın çağ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış olan sosyal, siyasi ve tarihsel olayları açıklığa kazandırarak, öğrencilere Atatürkçü düşünce sistemi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının genel karekter ve özellikleri hakkında bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği: Türk inkılâbının stratejisi, sosyal alanda yapılan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar, eğitim ve kültür inkılâbı ve iktisadi inkılâplar.
FLS314 Seçmeli Ders III
Seçmeli Dersler
SFLS321 Felsefi Metin Okuma ve Yorumlama I T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Bir felsefi metni okumanın diğer metinlerden nasıl ayrıldığını ortaya koyarak, bir felsefi metnin doğru olarak nasıl okunabileceğini örnek metinlerden hareketle açıklayıp göstermektir.

Dersin İçeriği: Felsefi metnin tanımı ve özelliği; yazar-metin-okur ilişkisi; felsefi metinde dil-gerçeklik ilişkisi; felsefi metinde anlam ve doğrulma sorunu; felsefi metin okumada yöntem sorunu; felsefi metni anlamada işlem şemasının nasıl oluşturulacağı sorunu: 1. Metnin dilbilgisel yapısının çözümlenmesi, 2. Metindeki kavramların tespiti ve çözümlenmesi, 3. Metnin izleği ve tezi, 4. Metnin devingen yapısı (en çok vurgulanan kavram, olgu ve olayların tespiti), 5. Metinde tartışma; okunan bir felsefi metne alternatif yeni bir metnin seçimi, okunması ve yorumlanması; felsefi metinlerin yorumlanmasında bütünlüğün kaybolduğu sorunu ve felsefenin varlık, zaman, bilgi, mantık, bilim, ahlak, siyaset, sanat, kültür, insan, dil ve din gibi sorunları üzerine filozoflardan seçme metinlerin okunup yorumlanması.
SFLS323 Din Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Din felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Din felsefesinin tanımı ve konusu, din felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, din felsefesinin temel sorunları, Tanrı’nın varlığıyla ilgili deliller, Tanrı’nın sıfatları, kötülük problemi ve insan özgürlüğü, sıfatlar ve tanrı-alem ilişkisi, ateizm, ölüm ve sonrası, din-bilim, din-ahlak ve din-sanat ilişkileri.
SFLS325 Çevre Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Çevre felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Çevre felsefesinin tanımı ve konusu; çevre felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; çevre felsefesinin temel sorunları; etik kuramı ve çevre; uygulamalı etik olarak çevre etiği; doğal dünyaya karşı sorumluluklar; çevre etiği kuramları; vahşi doğal alanlar, ekoloji ve etik; yeryüzü etiği; çevresel adalet ve toplumsal ekoloji; ekofeminizm; çoğulculuk, pragmatizm ve sürdürülebilirlik ve çevre felsefesiyle ilgili metin incelemeleri.

SFLS327 Zihin Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Zihin felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Zihin felsefesinin tanımı ve konusu; zihin felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; zihin felsefesinin temel sorunları; zihnin yapısı; zihin-beden düalizmi: Descartes’te zihin-beden düalizmi, J. Locke’ta zihin-beden düalizmi, Leibniz’de zihin-beden düalizmi; doğuştan fikirler ve zihin: Descartes’a göre doğuştan fikirler, J. Locke’a göre doğuştan fikirler, Leibniz’e göre doğuştan fikirler; zihin ve algı; zihin ve hatırlama; zihin ve ayırt etme yetisi; zihin ve bağıntı ideleri; zihin ve idelerin çağrışımı; zihin felsefesi üzerine yaklaşımlar: düalizm, natüralizm, bihevyorizm, materyalizm, fonksiyonalizm.


VI. YARIYIL

FLS302 18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: 18. yüzyıl felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: 18. yüzyıl felsefesinin genel karakterleri ve özellikleri, Aydınlanma nedir? 18. yüzyıl filozoflarından David Hume, Thomas Reid, E. Bonnot de Condillac, Fransız materyalistleri (J. O. De Lamettrie, Baron d’Holbach) F. Marie Voltaire, Ansiklopedistler, C. Thomasius, C. Wolff, İmmanuel Kant, J. Gottlieb Fiche, F. W. Joseph Schelling, G. W. Friedrich Hegel ve Arthur Schopenhauer ile 18. yüzyıl filozoflarına ait metin incelemeleri.
FLS304 Demokrasi ve İnsan Hakları T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Demokrasi ve insan haklarının temel kavram, ilke ve sorunlarını öğreterek, demokrasi insan hakları ilişkisini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: İnsan, insanlık, hak ve insan hakları kavramlarının tanımı; felsefe ve insan hakları; demokrasi ve insan hakları; devlet ve insan hakları; ekonomi ve insan hakları; kültür ve insan hakları; hukuk ve insan hakları; insan hakları ve eğitim; belli başlı insan hakları; insan hakları ve temel özgürlüklerini korumaya yönelik sözleşmeler; küreselleşme ve insan hakları; Türkiye’de insan haklarının tarihsel gelişimi ve demokrasi kültürü ve insan haklarıyla ilgili filozoflardan seçme metin incelemeleri.
FLS306 Tarih Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Tarih felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Tarih felsefesinin tanımı ve konusu; tarih felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; tarih felsefesinin temel sorunları; Antik Çağ’ın döngüsel tarih anlayışı: Aristoteles; Bat Ortaçağ’ında döngüsel tarihten çizgisel tarihe geçiş: Augustinus; Ortaçağ İslâm dünyasının tarih anlayışı: İbni Haldun; Aydınlanmacı ilerleme idesi ve Yeni Çağ’ın tarih anlayışı: Descartes, Rousseau, Voltaire, Herder, Hume, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx; Modern Çağ’ın bilimsel tarih anlayışı: Bradley, Toynbee, Dilthey, Meyer, Spengler, Kierkegaard, Nietzsche, pozitivizm, Bergson, Croce, varoluşçu tarih anlayışı, postmodernist tarih felsefesi ve tarih felsefesiyle ilgili örnek metin incelemeleri.
FLS308 Bilim Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bilim felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuramlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Bilimin tanımı ve nitelikleri; bilimsel bilgi; bilimin işleyişi; bilimsel yöntem: teori-olgu ilişkisi ve algı-gözlem; doğrulama ve yanlışlama ilkeleri; doğa bilimsel etkinlik; doğa bilimlerinde kavram, yasa ve kuram; doğa bilimleri felsefesi; doğa bilimi ve kültür biliminin özellikleri; doğa bilimsel nesnellik ve tarihsellik; bilim tarihinden bilim felsefesine: Henri Poincaré, Emilé Meyerson, Pierre Duhem, Alexander Koyré; tarihselci bilim felsefesi açısından bilim; doğrulamacı bilim kuramı: pozitivizm ve mantıksal pozitivizm; yanlışlamacı bilim kuramı: Karl Popper; bilimde süreklilik ve devrim anlayışı: Thomas Kuhn; bilimsel araştırma programları metodolojisi: Imre Lakatos; anarşist bilim/bilgi kuramı: Paul K. Feyerabend; postmodern bilim anlayışı.
FLS310 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Gelişim ve öğrenmenin temel kavram, ilke ve sorunları ile önemli kuram ve yaklaşımları temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, Gelişimin Temel İlkeleri, Bireysel Farklılıklar, Gelişim Kuramları: Fiziksel ve Motor Gelişim, Zihinsel (Bilişsel) Gelişim, Ahlâk Gelişimi: Kişilik Gelişimi: 1. Psikoseksüel Gelişim, 2. Psikososyal Gelişim; Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Öğrenme Kuramları: 1. Klasik Koşullama: Pavlov, 2. Bitişiklik Kuramları: Watson, Guthrie, 3. Bağlaşımcılık: Thorndike, 4. Edimsel Koşullama: Skinner, 5. Sistematik Davranış Kuramı: Tolman, 6. Sosyal Bilişsel Kuramı: Bandura, 7. Gestalt Kuramı, 8. Bilgiyi İşleme Kuramı, 9. Nörofizyolojik Kuram: Hebb.
FLS312 Postmodern Sosyoloji T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Postmodern sosyolojinin genel karakter ve özelliklerini vererek, postmodernitenin önemli sosyologlarını kuram ve yaklaşımlarıyla birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Modern, modernite, modernizm ve posmodernizmin tanımı; postmodern sosyolojinin tanımı ve temel sorunları; postmodernizmin belirtileri ve özellikleri; postmodern toplumun özellikleri; postmodern sosyolojinin felsefi temelleri ya da postmodernizmin soykütüğü; postmodernizmin doğuşu; postmodernizmin türleri ve görünüşleri; postmodern toplum ve postmodern sosyoloji; postmodern sosyolojinin önemli temsilcileri: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jean-Francios Lyotard, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek, Jürgen Habermas, Alain Touraine ve postmodernizmin değerlendirmesi ve eleştirisi.
UOZTA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Yakın çağ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış olan sosyal, siyasi ve tarihsel olayları açıklığa kazandırarak, öğrencilere Atatürkçü düşünce sistemi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının genel karakter ve özellikleri hakkında bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i sükûn dönemi, Türk hukuk inkılâbı, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp, Atatürk dönemi Türk dış politikası, jeopolitizm ve Türkiye’nin jeopolitik durumu.

FLS314 Seçmeli Ders IV
Seçmeli Dersler
SFLS322 Felsefi Metin Okuma ve Yorumlama II T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Bir felsefi metni okumanın diğer metinlerden nasıl ayrıldığını ortaya koyarak, bir felsefi metnin doğru olarak nasıl okunabileceğini örnek metinlerden hareketle açıklayıp göstermektir.

Dersin İçeriği: Felsefenin varlık, zaman, bilgi, mantık, bilim, ahlak, siyaset, sanat, kültür, insan, dil ve din gibi sorunları üzerine filozoflardan seçme metinlerin okunup yorumlanması.
SFLS324 İslâm Felsefesi Problemleri T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: İslam düşüncesinin üç temel akımı olan tasavvuf, kelam ve felsefeyle ilgili temel problemleri ve çözümleri temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: İslâm düşüncesinde üç temel akım: 1. Tasavvuf, 2. Kelam, 3. Felsefe. Tasavvuf felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, tasavvufun doğuşu, gelişimi ve kurumsallaşması, tasavvuf felsefe ilişkisi, tasavvufî terbiye ve ahlak, tasavvufun temel sorunları. Kelamın temel kavram ve ilkeleri, kelamın temel sorunları, felsefe-kelam ilişkisi, İslâm düşüncesinde kelami ekoller (cebriyye, kaderiyye, mürcie, mutezile, matürudiyye, eş’ariyye, zahirilik, batınilik). İslâm felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, felsefe-hikmet ilişkisi, İslâm düşüncesinde felsefi ekoller (meşşâiyye, rivâkiyye ve işrâkiyye), vahiy-akıl ilişkisi, İslâm felsefesinde felsefe-din uzlaşması, İslam’da felsefi düşüncenin gerilemesinin nedenleri.
SFLS326 Teknoloji Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Teknoloji felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve çözüm arayışlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Teknoloji felsefesinin tanımı ve konusu, teknoloji felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, teknoloji felsefesinin temel sorunları, teknolojinin gelişimi, teknolojik gelişme ve ilerlemelerin insan ve tabiat üzerindeki etkisi, teknolojinin tarihçesi, teknolojik determinizm, teknoloji teorileri, teknoloji ve ahlak, teknolojiye yönelik eleştiriler.
SFLS328 İletişim Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: İletişim felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: İletişim felsefesinin tanımı ve konusu, iletişim felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, iletişim felsefesinin temel sorunları, iletişimin doğası, özü, amacı, kapsamı ve içeriği, sağlıklı bir iletişim için gerekli olan koşullar ve iletişim sürecinde kullanılan yöntemler, dilin doğası, deneyimin öznelliği, yorumların bilgibilimsel ya da bilgikuramsal kökeni, bilginin ve iletişimsel eylemlerin politikası.

VII. YARIYIL

FLS401 19. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: 19. yüzyıl felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: 19. yüzyıl felsefenin genel karakteri ve özellikleri, 19. yüzyılda önemli felsefi akımlar ve temsilcileri: pozitivizm, materyalizm, yaşama felsefesi (materyalist yaşama felsefesi, idealist yaşama felsefesi), fenomenoloji ve bu felsefi akımlarla ilgili filozoflara ait metin incelemeleri.
FLS403 Türk Düşünce Tarihi I T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Türk düşüncesinin genel karakter ve özelliklerini önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Türk düşüncesinin tarihsel temelleri, Türk düşüncesinin temel karakter ve özellikleri, Tanzimat’tan önceki kültürel yaşam, Tanzimat döneminde modernleşme, Tanzimat sonrası düşünce dünyası, meşrutiyet dönemi modernleşme hareketleri, meşrutiyet sonrası düşünce dünyası, Türkiye’de modern felsefeye ilgi.
FLS405 Siyaset Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Siyaset felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Siyaset felsefesinin tanımı ve konusu, siyaset felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, siyaset felsefesinin ortaya çıkışı ve temel problemleri, siyaset felsefesi açısından ütopyalar, İlk Çağ, Roma ve Orta Çağ’da siyaset felsefeleri, 17. ve 18. yüzyıldaki temel siyaset felsefesi akımları, siyaset felsefesi açısından liberalizm, sosyalizm, Marksizm, faşizm, sosyal devlet ve demokrasi ile çağdaş siyaset felsefesinin temel sorunları ve yaklaşımları.
FLS407 Sanat Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sanat felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Sanat felsefesinin tanımı ve konusu, estetik ve sanat felsefesi, sanat felsefesinin temel kavramları (estetik tavır, estetik nesne, estetik haz, estetik değer, güzel, yüce, trajik ve humor vb.), sanatların sınıflandırılması, sanat felsefesi ve sanat eleştirisi, sanat eserinin farklı değerleri, sanat ve ahlâk, sanat ve doğru, estetik sanatsal değerlere öznelci ve nesnelci yaklaşımlar, sanat kuramları (Platon ve taklit olarak sanat, romantikler ve yaratım olarak sanat, Schiller ve oyun olarak sanat), fenomenolojik-ontolojik estetik, Marksist estetik, estetik yargı sorunu (Kant’ın ve Wittgenstein’ın estetik yargı temellendirmeleri) ile çağdaş sanat felsefesinin temel sorun ve yaklaşımları.
FLS409 Sosyal Bilimler Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sosyal bilimler felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunları ile önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Sosyal bilimler felsefesinin tanımı ve konusu; sosyal bilimler felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; sosyal bilimler felsefesinin temel sorunları; sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri; sosyal bilimlerde metodoloji problemi; sosyal bilimlerde farklılaşma ve bu farklılaşmalardan yararlanılarak ortak alanların oluşturulması problemi; doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farklar; insan ve doğa; bilim, doğa ve toplum; bilimde empirizm ve pozitivizm; kültürler, gelenekler ve hermeneutik; eleştirel rasyonalite; eleştirel realizm ve sosyal bilimler; postyapısalcılık ve sosyal bilimler; postmodernizm ve sosyal bilimler.
FLS411 Kişilik Kuramları T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Kişilikle ilgili temel kavram ve ilkeleri vererek, kişiliğin oluşumuyla ilgili ileri sürülen farklı kuram ve yaklaşımlarını temsilcileri birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Kişiliğin ve kuramın tanımı, kişilikle ilgili temel kavramlar, kişilik kuramları: 1. Psikodinamik kuramlar: Freud, Adler, Jung, Horney, Fromm, Sullivan ve Erikson, 2. Davranışçı kuramlar: Skinner, Miller ve Dollard, 3. Bilişsel kuramlar: Bandura ve Kelly, 4. Araştırma odaklı kuramlar: Allport, Cattell, Eysenck, McCrea ve Costa, 5. İnsancı/varoluşçu kuramlar: Rogers, Maslow ve May.
FLS413 Seçmeli Ders V
Seçmeli Dersler
SFLS421 Uygulamalı Etik T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Uygulamalı etiğin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileri ve uygulamalı etik örnekleriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Uygulamalı etiğin tanımı ve konusu, uygulamalı etiğin temel kavram ve ilkeleri, uygulamalı etikte başvurulan teoriler: metaetik, normatif teoriler, eleştirel etik. Uygulamalı etik örnekleri: Tıp etiği, biyoetik (kürtaj, ötenazi), çevre etiği (toprak etiği, ekosantrik etik, ekofeminist etik, hayvan etiği, dünyadaki açlık), siyaset etiği (ölüm cezası, sivil itaatsizlik), eğitim etiği, cinsellik etiği (eşcinsellik, pornografi) ve medya etiği.
SFLS423 Hukuk Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Hukuk felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Hukuk felsefesinin tanımı ve konusu, hukuk felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, hukuk felsefesinin temel sorunları, hukuk epistemolojisi, problematik hukuk felsefesi, hukuk aksiyolojisi, klasik Yunan düşüncesinde hukuk felsefesi, Ortaçağ felsefesinde hukuk felsefesi, Rönesans’ta hukuk felsefesi, modern düşüncede hukuk felsefesi, tarihçi hukuk okulu, faydacı Anglo-Sakson yaklaşım, hukuksal realizm, fenomenolojik hukuk anlayışı, postmodern hukuk yaklaşımları.
SFLS425 Fenomenoloji-Varoluşçuluk T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Fenomenoloji ve varoluşçuluğun temel kavram, ilke ve sorunlarını ve çözümlerini önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Fenomenolojinin tanımı, fenomenolojinin temel kavram ve ilkeleri, fenomenolojinin temel sorunları, fenomenolojinin önemli temsilcileri: Husserl, Heidegger, Fink, Schutz, Sartre, Merleau-Ponty ve Levinas. Varoluşçuluk nedir? Varoluşçuluğun temel kavram ve ilkelri, varoluşçuluğun temel sorunları, fenomenoloji varoluşçuluk ilişkisi, varoluşçuluğun önemli temsilcileri: Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve temel felsefi sorunlara fenomenolojik-varoluşsal bakış.
SFLS427 Feminist Teoriler T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Feminizmin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Feminizmin tanımı, feminist düşüncenin kökleri, cins ve cinsiyet (biyolojik cinsiyet), cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve siyaset, aydınlanmacı liberal feminizm, kültürel feminizm, sosyalist feminizm, feminizm ve varoluşçuluk, radikal feminizm, yeni bir feminist ahlak, cinsiyet ve din ve yeni postmodernizm ve feminizm.

VIII. YARIYIL

FLS402 20. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: 20. yüzyıl felsefesinin genel karakter ve özelliklerini önemli filozoflarıyla birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: 20. yüzyıl felsefenin genel karakteri ve özellikleri, 20. yüzyılda önemli felsefi akımlar ve temsilcileri: yeni ontoloji, varoluşçuluk, pragmatizm, yapısalcılık, postyapısalcılık, postmodernizm ve bu akımlarla ilgili filozoflara ait metin incelemeleri.
FLS404 Türk Düşünce Tarihi II T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Türk düşüncesinin genel karekter ve özelliklerini önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Çağdaş Türk düşüncesinin genel karakteristiği, cumhuriyetten önceki kültürel yaşam, Geç Osmanlı düşünce hareketleri: Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, meşrutiyetten cumhuriyete geçiş, erken cumhuriyet ve modernleşme, reform sonrası cumhuriyet dönemi, cumhuriyet dönemi düşünce hareketleri.
FLS406 Felsefe ve İdeoloji T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: İdeolojinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: İdeolojinin tanımı; felsefe ideoloji ilişkisi; ideoloji kavramının doğuşu, ideoloji kavramının tarihsel arka planı: Francis Bacon, Adrien Helvétius, Dietrich Holbach, Destutt de Tracy, Napuléon Bonaparte; 19. Ve 20. Yüzyıllarda ideoloji anlayışı: Karl Marx, W. I. Lenin, Georg Lukács, Antonio Gramsci, Louis Althusser; toplumsalın söylemselliği ve anlamın kuruluşu ve ideoloji kuramın eleştirisi.
FLS408 Eğitim Felsefesi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Eğitim felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Eğitim felsefesinin tanımı ve konusu, eğitim felsefesinin temel kavram ve ilkeleri, eğitim felsefesinin temel sorunları, felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), çağdaş eğitim sistemleri (Ivan Illich: okulsuz toplum, Bernstein: dil kodları, Pierre Bourdieeu: eğitim ve kültürel yeniden üretim, Paul Willis: kültürel yeniden üretimin yeniden incelenmesi), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri.
FLS410 Bilgi Sosyolojisi T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Bilgi sosyolojisinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Bilgi sosyolojisinin tanımı ve konusu, bilgi sosyolojisinin temel kavram ve ilkeleri, bilgi sosyolojisinde araştırma ve yöntem sorunu, bilgi sosyolojisinin öncüleri (İbn-i Haldun, F. Bacon, Aydınlanma dönemi, Auguste Comte, E. De Roberty), Karl Marx, Max Scheler, Karl Mannheim, Pitirim A. Sorokin ve Georges Gurvitch’in bilgi sosyolojisiyle ilgili yaklaşım ve değerlendirmeleri.
FLS412 Sosyal Psikoloji T.U.K

3.0.3

Dersin Amacı: Sosyal psikolojinin temel kavram, ilke ve sorunları ile önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Sosyal psikolojinin tanımı ve konusu, sosyal psikolojinin araştırmalarında yöntem ve örnekler, sosyal etki ve uyma, tutumlar, tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar, iletişim ve propaganda, grup yapısı ve dinamiği, sosyalleşme, kültür ve kişilik ve Türkiye’de sosyal psikoloji.
FLS414 Seçmeli Ders VI
Seçmeli Dersler
SFLS422 Medya Eleştirisi ve Etiği T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Medya etik ilişkisini yaşanılan veya yaşanılabilecek sorunlardan hareketle ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Medyanın varlık koşulları ile işleyiş koşulları arasındaki ilişkinin irdelenmesi, medyanın uymak durumunda olduğu etik ilkeler, Türkiye’de medyanın yapılanışı ve işleyişi.
SFLS424 Kültür Felsefesi T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Kültür felsefesinin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Kültür felsefesinin tanımı ve konusu; kültür felsefesinin temel kavram ve ilkeleri; kültür felsefesinin temel sorunları; kültürün özü, yapısı ve gelişimi; kültürel değerler; kültür eleştirileri; kültürün üretilmesi ve alımlanması; metin olarak kültür: anlatı ve hermeneutik; postyapısal ve postmodern eleştirel kuram; kültür değişmeleri ve kültürler arası ilişkiler.

SFLS426 Postyapısalcılık ve Postmodernizm T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Postyapısalcılık ve postmodernizmin temel kavram, ilke ve sorunlarını ve önemli kuram ve yaklaşımlarını temsilcileriyle birlikte yakından tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Postyapısalcılık ve postmodernizmin tanımı; postyapısalcılık postmodernizm ilişkisi; Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari ve Lyotard gibi postyapısalcı-postmodernist düşünürlerde varlık, deneyim, bilgi, bilim, iktidar ve etik gibi konulardaki görüşlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
SFLS428 Felsefe ve Edebiyat T.U.K

2.0.2

Dersin Amacı: Felsefe edebiyat ilişkisini felsefi ve edebi metinlerden hareketle göstererek, felsefi dil ve edebi dilin birbirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: Edebiyat üzerine felsefi incelemeler, anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alan ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, felsefenin şiirsel dille anlatılması ve karşılaştırılması.

Yüklə 122,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə