Fənn birləşməsinin vəzifələriYüklə 311,81 Kb.
səhifə1/2
tarix10.01.2022
ölçüsü311,81 Kb.
#102098
növüDərs
  1   2

Fənn birləşməsinin vəzifələri

  1. Proqram və dərslikdə olan yeniliklərlə müəllimləri tanış etmək.

  2. Mütəmadi olaraq elmi-metodiki yeniliklərlə, qabaqcıl təcrübə ilə fənn müəllimlərini tanış etmək.

  3. Problem doğuran, tədrisi çətinlik yaradan mövzularla əlaqədar fənn müəllimləri arasında müzakirə aç- maq, onun həlli yollannı tapmaq, açıq dərslər keçirmək, qarşılıqlı dərsdinləmə təşkil etmək.

  4. Gənc, həmçinin elmi-metodiki cəhətdən zəif olan müəllimlərə hami müəyyənləşdirmək, daima onlan iz- ləmək.

  5. Bazis tədris planı ilə seçim fənlərinə görə şagirdlərin qruplaşdırılmasmda iştirak etmək, il boyu onlann meyl, maraq və qabiliyyətlərini izləmək.

  6. Istedadh şagirdləri üzə çıxarmaq, fənn müəllimlərinin onlarla fərdi yanaşma yolu ilə işləməsini təmin və təşkil etmək.

Qabaqcıl təcrübəni izləmək, üzə çıxarmaq və yaymaq, yaradıcı müəllimlərin işi ilə maraqlanmaq, onla- tm yaradıcılığı ilə yerli və dövri mətbuatda çıxışlarmı təmin etmək.

8. Məktəb rəhbərliyi qarşısmda təkliflərlə çıxış etmək.

* 9. Fənn gecələri, viktorinalar, fənn olimpiadaları keçirmək, fənn bülletenləri çıxarmaq.

10. Şəhər üzrə bölmə yığmcaqlarında məruzələrlə çıxış etmək, dövri mətbuatda elmi, metodiki məqalələr dərc etdirmək.Umumtəhsil məktəblərində ayrı-ayrı fənlər üzrə müəllimlərin ixtisasartırma təhsilinə olan tələbatı

Müəllimin adı, soyadı, atasmın adı ;ixtisası işlədiyi məktəb dərs apardığı siniflərMüəllimin fəaliyyət göstəriciləri

Öhdəsindən gəlirəm

Köməyə ehtiya- cım var

1

Təqvim planmm hazırlanması2

Gündəlik planm tərtibi3

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər planmm hazır- lanması4

Şəxsi təhsil planınm tərtibi və həyata keçirilməsi5

; Fənn kabineti üzrə iş6

tctimai işlərdə iştirak7

Yeni standartlar, proqramlar və dərsliklərlə iş8

Dərs zamanı dərslik, lüğət, didaktik materiallar və əlavə ədəbiyyatla işin təşkili9

Metodiki fəaliyyətin təşkili (metodşura tərəfindən bəyənilmiş metodiki materialar, pedaqoji şurada, seminarlarda, vali- deyn iclaslarmda və s. çıxışlann materialları, hazırlanmış plakatlar, stendlər və məruzələr)10

Fənn üzrə əyani və didaktik materiallarm hazırlanması və onlardan istifadə olunması11

Sənədləşmə işini aparma mədəniyyəti (səliqəlilik, dəqiqlik, obyektivlik, operativlik)12

Qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsi ilə tamşlxq və ondan istifadə olunması13

Öz işini təhlil etmək bacarığı14

Fənn üzrə biliklərin elmiliyi, anlaşıqlığı, yeniliyi və əsaslılığı15

Dərs məşğələsinin struktur elementlərinin didaktik cəhətdən əsaslandırılması: istinad biliklərinin aktuallaşdırılması, yeni mövzunun əsaslandırılması, yeni biliklərin tətbiqi, onların qavramlması səviyyəsinin yoxlanılması16

Fəal və interaktiv təlim texnologiyaları ilə tanışlıq
34Ms

Müəllimin fəaliyyət göstəriciləri

Ohdəsindən gəli- rəm

Köməyə ehtiya- cım var

17.

Dərsin motivasiyası18

Fəal təlim metodları ilə keçirilən dərslərdə şagird biliyinin qiymətləndirilməsi19

Dərsin məzmununa müvafiq idrak fəaliyyətini stimullaşdı- ran yeni faktorların, məlumatlann daxil edilməsi20

Fəndaxili ıə fənlərarası əlaqənin yaradılması21

TəHmin yeni texnologiyalarmın nümayişi ilə keçirilən açıq dərslər22

Öyrədici xarakter daşıyan müstəqil işlər23

Tədris materiallarınm optimal müəyyənləşdirilməsi əsasmda sistemli biliklərin formalaşdırılması24

Dərsin formasmm məzmununa uyğun seçilməsi (mühazirə, seminar, laborator işi və s.)25

Müasir pedaqoji texnologiyalardan (konseptual, qabaqlayı- cı, istiqamətləndirici və s.) istifadə və müvafiq texnologiyala- ra uyğun fəal təlim metodlarınm (problemli, oyun, dialoq, əqli hücum və s.) tətbiqi26

Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təşkili vasitələri: dinamik cütlər, qruplarla təlim, qarşılıqh rəyvermə, fərdi iş və s.27

Dərsin axtarıcılıq və tədqiqatçılıq xarakter daşıması: tədqi- qat tipü seminar məşğələləri, problemH dərketmə vəzifələri- nin həlli28

Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin təşkili: kitab, sənəd və digər mənbələrlə iş; didaktik materiallardan istifadə; plan, sxem, cədvəl və s. tərtibi29

Əldə edilmiş biliklərə nəzarət üsuüarı30

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalardan istifadə31

Öyrədici və tərbiyəvi işlərin müxtəlif formalarmdan istifadə32

Fənn üzrə sinifdənxaric işlərin təşkili33

Sinifdə özünüidarə qurumlarmm təşkili34

Dərnək işinin təşkili35

Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyət yolları36

Əməkdaşlıq pedaqogikası elementlərindən istifadə37

Şagird şəxsiyyətinin bərabərhüquqlu subyekt kimi sərbəst inkişafma şəraitin yaradılması38

Büik, bacarıq və vərdişlərin qeydiyyatı və qiymətləndirilməsi39

Testlərin, müstəqil və yoxlama işlərinin təşkili və keçirilməsi40

Şagirdlərdə idrak marağı, biliklərə tələbat, müvəffəqiyyətə nail olmaq, borc və məsuliyyət, şərəf hissi və s. motivlərin formalaşdırılması41

TəHmin differensial xarakteri: istedadlı və yetirməyən şagird- lərlə iş42

Dərsin inkişafetdirici funksiyalan: diqqət, hafizə, təfəkkür və qabiliyyətlərin inkişafı, onlarm dərsdən-dərsə məqsədyönlü formalaşdırılması43

Dərsin tərbiyəedici funksiyaları və təlimin humanist xarakte- ri44

Şagirdlərin biHk səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları45

Əks əlaqənin yaradılması
Qeyd: Müəllim çəkinmədən göstərilən parametrlərlə öz ehtiyacmı qeyd edir (hökm deyildir ki, 45 bəndin hamısmı qeyd etsin, özünə lazım bildiyi, ehtiyacı olduğu bəndi qeyd edir).

Təqdim olunan anket formasım hər bir müəllimin fərdi iş şəraitinə və konkret yeni mühitə uyğun olaraq dəyişdirib təkmilləşdirmsi mümkündür.

Hər bir müəllim anketi doldurub metodbirləşmə rəhbərinə, o da dayaq məntəqələrinə çatdırmahdır.


Metodbirləşməhrinin işinin qiymətləndirilmə göstəriciləri

İşin planlaşdınlmasında fənnin tədrisi ilə əlaqədar qar-
şıda duran muasir vəzifələrin, xüsusilə təhsilin humani-
stləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması və uşaq hüquqla-
nnm müdafiəsi ideyalannın reallaşdınlması, tətbiqi
sahəsində tədbirlərin nəzərə ahnması, bunlarla bağlı

aktual mövzulara həsr olunmuş məruzələrin təşkili.


Məktəbin üzərində işlədiyi problem ilə fənn metodbir-

ləşməsinin fəaliyyətinin uzlaşdınlması.


Şagirdlərin fənlər üzrə proqram materiallarını dövlət
standartlan səviyyəsində mənimsəmələrini təmin etmə-

si üçün müəllimlərə kömək etməsi.


Fənnin tədrisində təhsilin humanistləşdirilməsi, huma

nitarlaşdmlması və uşaq hüquqlannm müdafiəsi ideya-


larinın tətbiqi ilə əlaqədar tövsiyələrin hazırlanması və

müəllimlərə çatdırılması, həmin məsələlərə həsr olunandiskussiyalannın, fənn həftələrinin keçirilməsi.

Qabaqcıl təcrübənin, pedaqoji nailiyyətlərin, interaktiv

təlim metodlarmm və yeni texnoloqiyalarm öyrənilib


müəllimlərə çatdınlması, fənnin tədrisində tətbiq edil-

məsi.


Fənnə xüsusi meyl və maraq göstərən şagirdlərin
müəyyənləşdirilməsi, onların bilik və bacanq səviyyəsi-

nin daha da artınlması üçün test yoxlamalann, olim

piadalann, inşa yazı müsabiqələrin, əlavə məşqələlərin

və s. təşkil edilməsi.

Şagirdlərin fənn üzrə təlim göstəricilərinin öyrənilməsi, əvvəlki illərlə müqayisəli təhlil əsasmda çatışmazlıqla- nnm aşkara çıxanlması və aradan qaldınlması
.

Müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsinə dair təklifiərinin verilməsi.

Fənnin tədrisi vəziyyətinə aid məsələlərin metodbirləş-

mənin təşəbbüsü ilə pedaqoji şurada müzakirəyə çıxa-


nlması.

Təlimin texniki vasitələrindən, tədris filmlərindən isti-
fadə etmək qaydalan ilə müəllimlərin tamş edilməsi.


Açıq və qarşılıqlı dərs dinləmələrin keçirilməsinin tə-
min edilməsi

Gənc, həmçinin azstajlı müəllimlərin peşə ustalığının

artmlması məqsədilə apanlan metodiki işin məzmunu.


Metodbirləşmə sənədlərinin, o cümlədən iş planının,
metodbirləşmə üzvləri haqqmda məlumatlannın, iclas

^rotokollannın və digər sənədlərin işlənmə səviyyəsi.


Fənn üzrə proqram materiallannı lazımi səviyyədə
mənimsəyə bilməyən şagirdlərin həmin fəndən mini-
mum həcmdə bilik almasma nail olması üçün tədbirlə-

rin hazırlanması və həyata keçirilməsi.Fənn kabinetlərində işin təşkili və hər bir dərs üçün
əyani vəsaitlərin, didaktik materialların, əl işlərinin
hazırlanması, elmi-metodiki, pedaqoji mətbuatın iz-

ənməsi, qaldınlan məsələlərə münasibətin bildirilməsi,yeni təlim texnologiyalann tətbiqi sahəsində işlərin
apanlması.Metodbirləşmələrin işinin qiymətləndirilməsi üçun göstəricilərYüklə 311,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə