Fənn: İnzibati menecment FakültəYüklə 1,02 Mb.
səhifə1/5
tarix22.06.2018
ölçüsü1,02 Mb.
#54459
  1   2   3   4   5

Fənn: İnzibati menecment

Fakültə: Avtomatika, Telekommunikasiya və İnformatika

Kafedra: “İnzibati idarəetmə”

İxtisas: Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Kurs: II

Müəllim: B.m. Əlizadə Ş. S., ass. Məmmədova X.F.
 1. Menecment hansi sözdən göturulmuşdur?

 1. İngilis

 2. Fransız

 3. Yunan

 4. Roma

 5. İtaliya
 1. Menecmentin lügəti mənası nədir?

 1. Muzdla tutulmuş mutəxəssis

 2. Qulluqcu

 3. İcraçı

 4. Tabeçi

 5. Hüquqi şəxs
 1. Menecmentin inkişaf mərhələsi neçə dövrü əhatə edir?

 1. 4

 2. 3

 3. 6

 4. 7

 5. 9
 1. Qədim filosoflar cəmiyyətin yoxsul vəziyyətdə yaşamasının nəyin olmamasında görürdülər?

 1. Ədalətli idarəetmənin

 2. Qanunların

 3. İnsan münasibətlərinin

 4. Hüquqi aktların

 5. Ali təhsilli insanların
 1. İlk dəfə menecment hansı dövlətdə inkişaf etməyə başlamışdır?

 1. İngiltərə

 2. Amerika

 3. Fransa

 4. Almaniya

 5. Yaponiya
 1. Almaniyada kiçik və orta müəssisələri necə adlandırırlar?

a)orta səviyyəli iqtisadiyyat

b) yüksək səviyyədə inkişaf etmiş iqtisadiyyat

c) aşağı səviyyədə inkişaf etmiş iqtisadiyyat

d) iqtisadiinkişaf tapmış

e) iqtisadi inkişafdan geri qalmış


 1. Menecmentin inkişaf və təşəkkür tapmasına əhəmiyyətli töhvə hansı dövlət tərəfindən verilmişdir?

 1. Amerika

 2. Almaniya

 3. Fransa

 4. Yaponiya

 5. İngiltərə

8. Menecmentə ilk dəfə böyük maraq necənci ildən sonra özunu büruzə verməyə başlamışdır? 1. 1911

 2. 1913

 3. 1915

 4. 1917

 5. 1920

9.Menecmentin obyekti nələr hesab olunur? 1. Texnika və insan

 2. Texnika

 3. İnsan

 4. Cəmiyyət

 5. Kollektiv

10.Hal hazırda idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsini təmin edən neçə mühim yanaşma forması mövcuddur? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

11.Birinci dövr necə adlanır? 1. Qədim dövr

 2. İctimai dövr

 3. Sənayeləşmə dövrü

 4. İnformasiya dövrü

 5. Texnologiyalar dövrü

12.İdarəetmə məktəbi neçə yerə bölünür? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

13.İkinci dövr necə adlanır? 1. Sənayeləşmə dövrü

 2. Kollektivləşmə dövrü

 3. Sistemləşmə dövrü

 4. İnformasiya dövrü

 5. Texnologiyalar dövrü

14.Üçüncu dövr neçənci illərə təsadüf edir? 1. 1956-1960

 2. 1960-1965

 3. 1965-1970

 4. 1975-1980

 5. 1980-1985

15.Dördüncü dövr hansı dövr adlanır? 1. İnformasiyalaşdırmalar dövrü

 2. Sənayeləşdirmələr dövrü

 3. Sistemləşdirmələr dövrü

 4. Kollektivləşdirmələr dövrü

 5. Texnologiyalaşdırma dövrü

16.Elmi menecment məktəbi bütün dünyada nə vaxt tanınmağa başlamışdır? 1. 20-ci əsrin əvvəlində

 2. 20-ci əsrin 30-cu illərində

 3. 20-ci əsrin 40-cı illərində

 4. 20-ci əsrin 50-ci illərində

 5. 20-ci əsrin 60-cı illərində

17.Elmi menecment məktəbinin əsas nümayəndələri kimlər hesab edilir? 1. F.U. Teylor, Frenq və Lil Cilbertlər, Henry Qant

 2. Frenq və Lil Cilbertlər

 3. A.Fayol, Henry Qant

 4. Meri Parket Foller və Elton Meyo

 5. Elton Meyo, A.Fayol

18.Teylorun sisteminə görə əmək neçə yerə bölünməlidir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

19.İnzibati məktəb nümayəndələri neçə əsas momentə diqqət yetirirdilər? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

20.İnzibati məktəb nümayəndəsi əsas kim hesab edilirdi? 1. Anri Fayol

 2. F.U Teylor

 3. Frenq və Lil Cilbertlər

 4. Elton Meyo

 5. Kris Anderis

21.İnsan münasibətləri məktəbinin əsas nümayəndələri kimlər hesab edilir? 1. Meri Parket Foller və Elton Meyo

 2. F. U Teylor

 3. Anri Fayol

 4. Frenk və Lil Cilbertlər

 5. Kris Anderis

22.Davranış qaydaları haqqında elmi məktəb nə vaxtdan sonra inkişaf etməyə başlamışdır? 1. 2-ci dünya müharibəsindən sonra

 2. 20-ci əsrin əvvəllərində

 3. 20-ci əsrin sonlarında

 4. 19-cu əsrin əvvəllərində

 5. 19-cu əsrin sonlarında

23.Prosesli yanaşma hansı məktəb nümayəndələri tərəfindən təklif edilmişdir? 1. İnzibati

 2. Elmi

 3. İnsan

 4. Davranış qaydaları

 5. Kəmiyyət metodları

24Kəmiyyət metodları məktəbindən nə vaxta qədər istifadə edilmişdir? 1. Dünya müharibəsinə qədər

 2. Vətəndaş müharibəsinə qədər

 3. Rus Yapon müharibəsinə qədər

 4. Yunan Türk Müharibəsinə qədər

 5. İtaliya İspaniya müharibəsinə qədər

25.İdarəetmə özündə nəyi əks etdirir? 1. Fasiləsiz qarşılıqlı əlaqədə olan fəaliyyəti

 2. Fasiləsiz fəaliyyəti

 3. Rəhbər tabeçi münasibətini

 4. Rəhbər mütəxəsis münasibətini

 5. Rəhbər fəhlə münasibətini

26.İdarəetmə prosesi nəyin ümumi cəmidir? 1. İdarəetmə funksiyalarının

 2. İdarəetmə fəaliyyətinin

 3. İdarəetmə münasibətlərinin

 4. Rəhbər tabeçi münasibətlərinin

 5. Rəhbər kollektiv münasibətlərinin

27.İdarəetmə funksiyaları neçə yerə bölünür? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

28.Sistemli yanaşma dedikdə nə başa düşülür? 1. Bütöv bir tamlığı əmələ gətirən qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məcmui

 2. İdarə olunan elementlerin qarşılıqlı əlaqəsi və məcmui

 3. İdarə edən elementlərin qarşılıqıi əlaqəsi və məcmui

 4. Rəhbər və kollektivin qarşılıqlı əlaqəsi və məcmui

 5. Rəhbər və mütəxəssislərin qarşılıqlı əlaqəsi və məcmui

29.İdarəetmə sistemi neçə yarımsistemdən ibarət təşkil edilir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

30.Situasiya dedikdə nə başa düşülür? 1. Konkret vaxtda təşkilata güclü təsir edən hadisələrin konkret məcmui

 2. Konkret vaxtda kollektivə güclü təsir edən hadisələrin məcmui

 3. Konkret vaxtda cəmiyyətə təsir edən hadisələrin məcmui

 4. Konkret vaxtda qrupa təsir edən hadisələrin məcmui

 5. Konkret vaxtda fəhlələrə təsir edən hadisələrin məcmui

31.Təşkilat dedikdə nə başa düşülür? 1. Ümumi məqsəd və məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu sürətdə koordinasiya edilən insan qrupları

 2. Fəaliyyətləri əlaqələndirilən insan qrupları

 3. Fəaliyyətləri əlaqələndirilən istehsal vasitələri

 4. Fəaliyyətləri əlaqələndirilən emal sahələri

 5. Fəaliyyətləri əlaqələndirilən xidmət sahələri

32.Təşkilat idarəçilik fəaliyyətinin nəyi hesab edilir? 1. Idarəetmə fəaliyyətinin tərkib hissəsi

 2. İdarəetmə orqanlarının tərkib hissəsi

 3. Rəhbər tabeçi munasibətlərinin tərkib hissəsi

 4. Rəhbər fəhlə münasibətlərinin tərkib hissəsi

 5. Idarəetmə strukturunun tərkib hissəsi

33.Təşkilat özü neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

34.Təşkilat idarəetmənin nəyi hesab olunur? 1. Obyekti

 2. Subyekti

 3. Texniki vasitələri

 4. Texnoloji vasitələri

 5. İstehsal prosesləri

35.Qeyri formal təşkilat dedikdə nə başa düşülür? 1. Formal təşkilatın tərkibindəki qruplar

 2. Formal təşkilatin tərkibindəki insanlar

 3. Formal təşkilatin tərkibindəki istehsal vahidləri

 4. Formal təşkilatın tərkibindəki mütəxəsislər

 5. Formal təşkilatın tərkibində fəaliyyət göstərən sexlər

36.Təşkilatın strukturu neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

37.Qeyri formal əlaqələr neçə cür ola bilər? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

38.İdarəetmənin necə qanunu vardır? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

39.İstehsalın idarəedilməsinin ümumi məqsədi nə ilə müəyyən edilir? 1. Əsas iqtisadi qanunlarla

 2. İdarəetmə qanunları ilə

 3. Hüquqi normativ aktlarla

 4. Texniki və texnoloji sistemlərlə

 5. Sosial iqtisadi sistemlərlə

40.İdarəetmənin məqsədi əsasən neçə tələbə cavab verməlidir? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

41.İdarəetmənin məqsədi nədən başlanır? 1. İdarəetmənin qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən və qoyuluşundan

 2. İdarəetmə strukturundan

 3. İstehsal strukturundan

 4. Təşkilati strukturdan

 5. Rəhbər tabeçi strukturundan

42.Cəmiyyətin iqtisadi məqsədləri üçün idarəetmə proseslərinin tədqiqatında əsas neçə cəhəti nəzərə almaq lazımdır? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

43.İdarəetmənin məqsədləri neçə əlamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

44.Təşkilatlar hansı formada çıxış edirlər? 1. Açıq və qapalı

 2. Açıq

 3. Qapalı

 4. Sistem halında

 5. Kollektiv halında

45.Əməyin üfüqi bölgüsü dedikdə nə başa düşülür? 1. Yerinə yetirilən bütün işlərin tərkib elementlərinə bölünməsi

 2. Yerinə yetirilən bütün işlərin planlandırılması

 3. Yerinə yetirilən bütün işlərin əlaqələndirilməsi

 4. Yerinə yetirilən bütün işlərin təşkili

 5. Yerinə yetirilən bütün işlərə nəzarət edilməsi

46.Əmtəə təsərrüfatlarının əsasını nə təşkil edir? 1. İçtimai əmək bölgüsü

 2. İnzibati əmək bölgüsü

 3. Kollektiv əmək bölgüsü

 4. Qrup əmək bölgüsü

 5. Şəxsi əmək bölgüsü

47.İxtisaslaşmanın maddi əsasını nə təşkil edir? 1. Əmək alətlərinin differensiyası

 2. Əsas fondların differensiyası

 3. Dövriyyə fondlarının differensiyası

 4. Maliyyə vəsaitlərinin differensiyası

 5. Əmtəə pul münasibətlərinin differensiyası

48.Əmək bölgüsündən asılı olaraq ixtisaslaşmanın neçə növünü bir -birlərindən fərqləndirirlər? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

49.Təşkilatda əmək bölgüsü neçə yerə ayrılır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

50.Xarici mühit amilləri neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

51.Birbaşa təsir edən xarici mühit amili dedikdə nə başa düşülür? 1. Təşkilatda yerinə yetirilən əməliyyatlara bilavasitə təsir edən amillər

 2. Təşkilatda yerinə yetirilən işlərə təsir edən amillər

 3. Təşkilatda aparılan struktur dəyişilkərinə təsir edən amillər

 4. Təşkilatda işçilərə təsir edən amillər

 5. Təşkilatda maliyyə əməliyyatlarına təsir edən amillər

52.Xarici mühitin dolayi təsir amilləri dedikdə nə başa düşülür? 1. Təşkilatda yerinə yetirilən əməliyatlara birbaşa sürətdə təsir etməyən amillər

 2. Təşkilatda yerinə yetirilən əməliyyatlara bir başa təsir edən amillər

 3. Təçkilatda yerinə yetirilən istehsal proseslərinə təsir edən amillər

 4. Təşkilatda yerinə yetirilən maliyyə bank proseslərinə təsir edən amillər

 5. Təşkilatda yerinə yetirilən satış proseslərinə təsir edən amillər

53.Xarici mühiti xarakteristika edən amillər neçə qrupa bölünürlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

54.Xarici mühitin qeyri müəyyənliyi nə ilə müəyyən edilir? 1. Təşkilatın malik oldugu informasiyanın miqdar funksiyası ilə

 2. Təşkilatın malik oldugu əsas fondların miqdarı ilə

 3. Təşkilatın malik oldugu dövriyyə fondlarının miqdarı ilə

 4. Təşkilatin malik oldugu xammal materialın miqdarı ilə

 5. Təşkilatın malik oldugu pul vəsaitlərinin miqdarı ilə

55.Təşkilat nə vaxt ugur qazanmış hesab edilə bilər? 1. Məqsədə çatmış olduqda

 2. İstehsal planlarını yerinə yetirdikdə

 3. Mənfəət əldə etdikdə

 4. Rentabelli işlədikdə

 5. İşçiləri mükafatlandırdıqda

56.Kommnikasiya dedikdə nə başa düşülür? 1. İnformasiyanın bir subyekdən digər subyektə ötürülməsi

 2. Bir şəxsdən digər şəxsə ötürülməsi

 3. Rəhbərdən icracıya ötürülməsi

 4. Rəhbərdən fəhlələrə ötürülməsi

 5. Rəhbərdən mütəxəsislərə ötürülməsi

57.Kommnikasiya hansı sözdən götürülmüşdür? 1. Latın

 2. İtalyan

 3. İngilis

 4. Yunan

 5. Fransız

58.Kommnikasiyanın lügəti mənası nə deməkdir? 1. Ümumi

 2. Xüsusi

 3. İstehsal təyinatlı

 4. İqtisadi təyinatlı

 5. İnformasiya təyinatlı

59.İnformasiya termini hansı sözdən gətürülmüşdür? 1. Latın

 2. İngilis

 3. Yunan

 4. Roma

 5. İspan

60.İnformasiya terminin lügəti mənası nə deməkdir? 1. Şərh etmə, aydınlaşdırma və xəbərdar etmə

 2. İzah etmə, rəy vermə

 3. Rəy vermə, Şərh etmə

 4. Şərh etmək və xəbərdar olmaq

 5. Aydınlaşdırmaq və şərh etmək

61.İnformasiya neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

62.İnformasiya harada baş verir? 1. İdarəetmə obyektində

 2. İdarəetmə subyektində

 3. Təşkilatın xarici mühitində

 4. Təşkilatın daxili mühitində

 5. İnzibati idarəetmə aparatında

63.Təşkilatın formal komnikasiyası dedikdə nə başa düşülür? 1. Şaquli kommunikasiya çərçivəsində təşkilat daxilində bir səviyyədən digər səviyəyə keçmə

 2. Şaquli kommunikasiya çərçivəsində rəhbərdən mütəxəssisə keçmə

 3. Şaquli kommunikasiya çərçəvəsində rəhbərdən icraçıya keçmə

 4. Şaquli kommunikasiya çərçivəsində rəhbərdən tabeçiyə keçmə

 5. Şaquli komnikasiya çərçivəsində rəhbərdən bölmə rəhbərlərinə keçmə

64.Təşkilatdakı cəmiyyətlər arası kommunikasiya özündə neçə amili birləşdirir? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

65.Qeyri formal kommunikasiya kanalları dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Şayələrin yayılması

 2. Fəhlələrin ixtisarı

 3. Rəhbərin işdən çıxarılması

 4. Əmək haqqının azaldılması

 5. Mükafatdan məhrum etmə

66.Kommnikasiya prosesinin modeli neçə yerə ayrılır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

67.Kommnikasiya üslubunun neçə növü vardır? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

68.Empatiya dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Digər insanların hislərinə diqqət yetirmək

 2. Digər insanlara tapşırıqlar vermək

 3. Digər insanlara qulaq asmaq

 4. Digər insanların işlərini əlaqələndirmək

 5. Digər mütəxəsislərin işlərini təşkil etmək

69.Rəhbərin yaratdıgı şəbəkəni nələr təşkil edir? 1. Şaquli, üfiqi və dioqnal əlaqələr

 2. İdarəetmə münasibətləri

 3. Tabeçilik sistemi

 4. Rəhbər tabeçi münasibətləri

 5. Rəhbər icraçı münasibətləri

70.Şaquli əlaqələr hansı xəttlər üzrə qurulur? 1. Rəisdən tabeçilikdə olanlara yönəldilən rəhbərlik xətti üzrə

 2. Rəhbərdən iş icraçısına yönəldilən rəhbərlik xətti üzrə

 3. Rəhbərdən şöbələr üzrə yönəldilən rəhbərlik xətti üzrə

 4. Rəhbərdən mütəxəsislər üzrə yönədlilən rəhbərlik xətti üzrə

 5. Rəhbərdən digər bölmə rəhbərlərinə yönəldilən rəhbərlik xətti üzrə

71.Menecimentin funksiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyektinə yönəldilən tədbirlər planı

 2. Məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə subyektinə yönəldilən tədbirlər planı

 3. Məqsədə nail olmaq üçün istehsala yönəldilən tədbirlər planı

 4. Məqsədə nail olmaq üçün satışa yönəldilən tədbirlər planı

 5. Məqsədə nail olmaq üçün əmək haqqına yönəldilən tədbirlər planı

72.İdarəedilən obyektinin xüsusiyyətləri nəyi müəyyən edir? 1. Vəzifələrin məzmununu

 2. İstehsal planlarını

 3. Satış planlarını

 4. Əmək haqqı planlarını

 5. Mənfəət planlarını

73.Ümumi idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirmək üçün nə yaradılmalıdır? 1. Ümumi idarəetmə aparatı

 2. Şöbələr

 3. Bölmələr

 4. Quruluş vahidləri

 5. Ustalar

74.İdarəetmə funksiyaları neçə əlamət üzrə təsnifləşdirilə bilər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

75.İdarəetmə funksiyaları məzmununa görə neçə yerə bölünürlər? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

76.Sənaye kapitalının indiki mühim dövretmə sisteminə müvafiq olaraq istehsal fondları öz hərəkətləri zamanı neçə mərhələdən keçirlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

77.Birinci mərhələ şərti olaraq nə adlanır? 1. Hazırlıq mərhələsi

 2. İstehsal mərhələsi

 3. Planlaşdırma mərhələsi

 4. Satış mərhələsi

 5. Əlaqələndirmə mərhələsi

78.Birinci mərhələ neçə qrupa bölünür? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

79.İqtisadi proseslərin səmərəliliyi neçə idarəetmə funksiyası ilə müəyyən edilir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

80.İdarəetmə funksiyaları kompleksini neçə qrupa bölmək olar? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

81.1İdarəetmə aparatının tərkibi neçə kateqoriyaya bölünür? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

82.İdarəetmə işçilərini onların yerinə yetirdikləri funksiyaların məzmununa görə neçə qrupa bölmək olar? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

83.Metod hansı sözdən götürülmüşdür? 1. Yunan

 2. İtalyan

 3. Roma

 4. İngilis

 5. Fransız

84.Metodun lügəti mənası necə başa düşülür? 1. Tədqiqat üsulu

 2. Müşahidə üsulu

 3. Təhlil üsulu

 4. Qiymətləndirmə üsulu

 5. Yekunlaşdırma üsulu

85.Metodlar mahiyyətinə görə idarəetmə fəaliyyətinin nəyi hesab edilir? 1. Aləti

 2. Vasitəsi

 3. Əlaqələndirilməsi

 4. Planlaşdırılması

 5. Nəzarət edilməsi

86.Metodlar kimin tərəfini əks etdirir? 1. Subyekt

 2. Obyekt

 3. Rəhbər

 4. Mütəxəsis

 5. Usta

87.Subyekt dedikdə nə başa düşülür? 1. İdarə edən sistem

 2. İdarə olunan sistem

 3. Sosial iqtisadi sistem

 4. Texniki və texnoloji sistem

 5. İnformasiya sistemləri

88.Obyekt dedikdə nə başa düşülür? 1. İdarə olunan sistem

 2. İdarə edən sistem

 3. Texniki və texnoloji sistem

 4. Sosial iqtisadi sistem

 5. İnformasiya sistemləri

89.İdarəetmə subyekti ilə idarəetmə obyekti arasında olan əlaqələr nə deyilir? 1. İdarəetmə münasibətləri

 2. Rəhbər tabeçi münasibətləri

 3. Rəhbər mütəxəsis münasibətləri

 4. Rəhbər İcraçı münasibətləri

 5. Rəhbər kollektiv münasibətləri

90.İdarəetmə münasibətləri nəyə əsaslanır? 1. Tabeçilik sisteminə

 2. Rəhbər mütəxəsis münasibətlərinə

 3. Rəhbər şöbə müdiri münasibətlərinə

 4. Rəhbər biriqadir münasibətlərinə

 5. Rəhbər tabeçi münasibətlərinə

91.Tabeçilik sistemi neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

92.Tabeçilik sistemi dedikdə nə başa düşülür? 1. Aşagı idarəetmə pillələrinin yuxarı idarəetmə pilləsinin əmr və sərəncamlarının yerinə yetirilməsi və həmin pillə qarşısında hesabat verməsi

 2. Mütəxəsislərin rəhbərə tabe olması

 3. Fəhlələrin rəhbərə tabe olması

 4. Şöbə müdirlərinin rəhbərə tabe olması

 5. Briqadirlərin rəhbərə tabe olması

93.İdarəetmə metodları nədən irəli gəlir? 1. İdarəetmənin mahiyyəti və məzmunundan

 2. İdarəetmə münasibətlərindən

 3. Tabeçilik sistemindən

 4. Tabeçilik əlaqələrindən

 5. Rəhbər tabeçi münasibətlərindən

94.İdarəetmə obyekti dedikdə nə başa düşülür? 1. İdarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsiri vasitələri

 2. İdarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə təsir vasitələri

 3. Rəhbərin kollektivə təsir vasitələri

 4. Rəhbərin tabeçilikdə olanlara təsir vasitələri

 5. Rəhbərin tabeçilikdə olanlara idarəetmə münasibətləri

95.İdarəetmə metodları idarəetmə nəzəriyyəsinin nəyinə daxildir? 1. Kateqoriyasına

 2. Qanunlarına

 3. Funksiyalarına

 4. Rəhbər tabeçi münasibətlərinə

 5. İdarəetmə münasibətlərinə

96.İdarəetmənin məqsədi necə təyinat adlanır? 1. Məqsədyönlü

 2. Planlaşdırılmış

 3. Təşkiletmə

 4. Əlaqələndirmə

 5. Nəzarət

97.Məqsədlər neçə əlamətlərinə görə fərqlənirlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

98.İdarəetmə metodları öz məzmununa görə neçə qrupa bölünürlər? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

99.İqtisadi metodlar dedikdə nə başa düşülür? 1. İqtisadi amillərdən istifadə edərək idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsiri

 2. İqtisadi amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə təsir vasitələri

 3. İqtisadi amillərdən istifadə edərək rəhbərin işçilərə təsir vasitələri

 4. İqtisadi amillərdən istifadə edərək rəhbərin fəhlələrə təsir vasitələri

 5. İqtisadi amillərdən istifadə edərək mütəxəsislərin fəhlələrə təsir vasitələri

100.İqtisadi metodlar təsir vasitələrinə görə neçə qrupa bölünürlər? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

101.İnzibati metodlar dedikdə nə başa düşülür? 1. İnzibati vasitələrdən istifadə edərək idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsiri

 2. İnzibati vasitələrdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə təsir vasitələri

 3. İnzibati vasitələrdən istifadə edərək rəhbərin mütəxəsislərə təsir vasitələri

 4. İnzibati vasitələrdən istifadə edərək rəhbərin fəhlələrə təsir vasitələri

 5. İnzibati vasitələrdən istifadə edərək mütəxəsislərin fəhlələrə təsir vasitələri

102.İnzibati metodlar neçə hissədən ibarət olur? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

103.İnzibati metodlar təsiretmə vasitələrinə görə neçə qrupa bölünürlər? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

104.Hüquqi metodlar dedikdə nə başa düşülür? 1. Hüquqi amillərdən istifadə edərək idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsiri

 2. Hüquqi amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə təsiri vasitələri

 3. Hüquqi amillərdən istifadə edərək rəhbərin mütəxəsislərə təsiri vasitələri

 4. Hüquqi amillərdən istifadə edərək rəhbərin fəhlələrə təsiri vasitələri

 5. Hüquqi amillərdən istifadə edərək mütəxəsislərin rəhbərlərə təsiri vasitələri

105.Sosioloji və psixoloji metodlar dedikdə nə başa düşülür? 1. Sosioloji və psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsiri vasitələri

 2. Sosioloji və psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə təsiri vasitələri

 3. Sosioloji amillərdən istifadə edərək rəhbərin mütəxəssislərə təsiri vasitələri

 4. Sosioloji və psixoloji amillərdən istifadə edərək rəhbərin fəhlələrə təsiri vasitələri

 5. Sosioloji amillərdən istifadə edərək rəhbərin şöbə müdirlərinə təsiri vasitələri

106.Sosioloji və psixoloji metodların neçə təsir vasitələri vardır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

107.Sosioloji təsir vasitələri neçə qrupa bölünürlər? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

108.Psixoloji təsir vasitələri neçə qrupa bölünürlər? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

109.İdaretmə aparatının operativ fəaliyyət göstərməsinə olan tələblər neçə qrupa bölünür? 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

110.Idarəetmə aparatının quruluşunu müəyyənləşdirərkən hansı amilləri nəzərə almaq lazımdir? 1. Onun formalaşması və inkişafına təsir edən amillər

 2. Onun inkişafına təsir edən amillər

 3. Onun idarəetmə quruluşuna təsir edən amillər

 4. Onun istehsal quruluşuna təsir edən amillər

 5. Onun təşkilatı quruluşuna təsir edən amillər

111.İdarəetmə aparatının quruluşu nə ilə müəyyən edilir? 1. Mövcud təsərrufat mexanizminin sosial-iqtisadi təbiəti ilə

 2. Mövcud təsərrufat mexanizminin sosial quruluşu ilə

 3. Mövcud təsərrufat mexanizminin inkişafı ilə

 4. Mövcud təsərrufat mexanizminin təkmilləşməsi ilə

 5. Mövcud təsərrufat mexanizminin əsaslandırılması ilə

112.İdarəetmə aparatının quruluşuna təsir göstərən və idarəetməyə xas olan amillər neçə yerə ayrılırlar? 1. 7

 2. 8

 3. 9

 4. 10

 5. 11

113.İdarəetmə mexanizmini yenidən qurmaq üçün əsasən neçə şərtə əməl olunmalıdır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

114.Prinsip dedikdə nə başa düşülür? 1. Konkret hazırlanmış oyun qaydaları və davranış normaları

 2. Konkret hazırlanmış iş normaları

 3. Konkret hazırlanmış istehsal tapşırıqları

 4. Konkret hazırlanmış satış tapşırıqları

 5. Konkret hazırlanmış mənfəət tapşırıqları

115.Menecerlərin əsas vəzifələrindən birincisi nə hesab olunur? 1. Təşkilatı quruluşu yaratmaq

 2. İstehsalat quruluşunu yaratmaq

 3. İdarəetmə quruluşunu yaratmaq

 4. Sosial iqtisadi sistem yaratmaq

 5. Texniki və texnoloji sistem yaratmaq

116.İdarəetmə aparatı quruluşunun ən sadə və çox yayılmış növü hansı sistemdir? 1. Xətti

 2. Funksiyanal

 3. Xətti funksioanal

 4. Matris

 5. İnformasiya

117.İstehsal təşkilat quruluşları formalaşdırarkən nəyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır? 1. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsinə

 2. İstehsalın ixtisaslaşmasına

 3. İstehsalın təşkilinə

 4. İstehsalın əlaqələndirilməsinə

 5. Satışın təkmilləşdirilməsinə

118.Funksional vəzifələrin düzgün bölüşdürülməsi nəyin həqiqiliyini təmin edir? 1. İdarəetmənin

 2. İstehsal proseslərinin

 3. İstehsal tapşırıqlarının

 4. Əmrlərin

 5. Satış tapşırıqlarının

119Bölgü neçə istiqamətdə həyata keçirilir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

120.Nəzarət menecment prosesinin neçənci funksiyasıdır? 1. Sonuncu

 2. Birinci

 3. İkinci

 4. Üçüncü

 5. Beşinci

121.Nəzarətlərin obyektləri və aparılma müddəti dəqiq vaxtı nə vaxt müəyyən edilir? 1. Planlaşdırılma mərhələsində

 2. Təşkiletmə mərhələsində

 3. Əlaqələndirmə mərhələsində

 4. Funksional tapşırıqların bölüşdürülməsi mərhələsində

 5. Xətti tapşırıqların bölüşdürülməsi mərhələsində

122.Təşkilat nəyə adaptasiya olunmalıdır? 1. Xarici mühitdə baş verən dəyişikliklərə

 2. Daxili mühitdə baş verən dəyişikliklərə

 3. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində baş verən dəyişikliklərə

 4. Satış tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində baş verən dəyişikliklərə

 5. Mənfəət tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində baş verən dəyişikliklərə

123.Təşkilatın xarici mühitində baş verən dəyişiklərə adaptasiya olunmasına nə kömək edir? 1. Nəzarət

 2. Təşkiletmə

 3. Əlaqələndirmə

 4. Planlaşdırma

 5. Yeni texnologiyalar

124.Nəzarət özundə nəyi əks etdirir? 1. Məqsədə çatmagı təmin edən prosesi

 2. Istehsal planlarının yerinə yetirilməsini təmin edən prosesi

 3. Xidmət normalarının yerinə yetirilməsini təmin edən prosesi

 4. Satış normalarının yerinə yetirilməsini təmin edən prosesi

 5. Mənfəət normalarının yerinə yetirilməsini təmin edən prosesi

125.Nəzarət prosesi birinci növbədə nə ilə başlanır? 1. Standartların müəyyən edilməsi

 2. Standartların təşkil edilməsi

 3. Standartların istehsala tətbiqi

 4. Standartların satışa tətbiqi

 5. Standartların uygunlugu

126.Rəhbərlik nəzarət funksiyasını nə vaxtdan həyata keçirməyə başlayır? 1. Təşkilat yaratdıgı andan

 2. Təşkilat strukturu yaratdıgı andan

 3. İstehsal strukturu yaratdıgı andan

 4. İdarəetmə strukturu yaratdıgı andan

 5. İstehsal texnologiyalarını tətbiq etdiyi andan

127.Nəzarətin zəruriliyi neçə şərtlə şərtləndirilir? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

128.Təsnifatına görə nəzarətin neçə növü mövcuddur? 1. 32

 2. 37

 3. 34

 4. 35

 5. 36

129Nəzarətin neçə növünü bir birindən fərqləndirirlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

130.İlkin nəzarət nə vaxt həyata keçirilir? 1. Təsərrufat əməliyyatlarını yerinə yetirməyə başlayana qədər

 2. Təsərrufat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi prosesində

 3. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi prosesində

 4. Satış tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi prosesində

 5. Mənfəət planlarının yerinə yetirilməsi prosesində

131.Cari nəzarət nə vaxt həyata keçirilir? 1. İşlərin yerinə yetirilməsi gedişində

 2. İşlərin planlaşdırılması gedişində

 3. İşlərin təşkili gedişində

 4. İşlərin əlaqələndirilməsi gedişində

 5. İstehsal texnologiyalarının tətbiqi gedişində

132.Son nəzarəti həyata keçirmək üçün idarəetmə aparatında nə yaratmaq lazımdır? 1. Əks əlaqə

 2. Qarşılıqlı əlaqə

 3. Tabeçilik sistemi

 4. Xətti əlaqə

 5. Funksional əlaqə

133.Son nəzarət prosesində əks əlaqədən nə vaxt istifadə edilir? 1. İşlər yerinə yetirildikdən sonra

 2. İşlər planlaşdırıldıqdan sonra

 3. İşlər əlaqələndirildikdən sonra

 4. İşlər təşkil edildikdən sonra

 5. İşlər qiymətləndirildikdən sonra

134.Son nəzarət prosesində neçə funksiyadan istifadə edilir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

135.Nəzarət prosesi neçə mərhələdən ibarətdir? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

136.Nəzarət üçün standartlar kimi istifadə edilən məqsədləri neçə qrupa ayırmaq olar? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

137.Təşkilatın qarşıya qoydugu məqsədə çatmasını təmin edən effektli nəzarətin xarakterik xüsusiyyətləri neçə amillə baglıdır? 1. 7

 2. 8

 3. 9

 4. 10

 5. 11

138.Nəzarətin başlıca məqsədi nədən ibarətdir? 1. Təhlükəli xarakter alana kimi kənarlaşmanı aradan qaldırmaq

 2. Təhlükəli xarakter alana kimi kənarlaşmanı müəyyən etmək

 3. Təhlükəli xarakter alana kimi kənarlaşmanı təhlil etmək

 4. Təhlükəli xarakter alana kimi kənarlaşmaya nəzarət etmək

 5. Təhlükəli xarakter almaması üçün tədbirlər görmək

139.Effektli nəzarət sistemi dedikdə nə başa düşülür? 1. Böhran baş verənə qədər lazımi informasiyanın lazımi insanlara verilməsi

 2. Böhran baş verənə qədər lazımi istehsal informasiyasının əldə edilməsi

 3. Böhran baş verənə qədər lazımi materialın toplanılması

 4. Böhran baş verənə qədər lazımi maliyyə vəsaitlərinin əldə edilməsi

 5. Böhran baş verənə qədər lazımi texnologiyalara nail olunması

140.Nəzarətin sadə metodları nəyin tətbiqinə imkan verir? 1. Az güc tətbiq etməklə daha qənaətcil olmaga

 2. Az material xərcləməklə daha qənaətcil olmaga

 3. Az əmək sərf etməklə daha qənaətcil olmaga

 4. Az maliyyə vəsaiti tətbiq etməklə daha qənaətcil olmaga

 5. İstehsal və əmək məsariflərinə qənaət etməklə

141.Ugur qazanmaq üçün təşkilatlar nə etməlidir? 1. Düzgün strategiya seçməli

 2. Düzgün planlaşdırmanı həyata keçirməli

 3. Düzgün təşkiletməni həyata keçirməli

 4. Düzgün əlaqələndirməni həyata keçirməli

 5. Düzgün nəzarət prosesini həyata keçirməli

142.Strategiya hansı sözdən götürülmüşdür? 1. Yunan

 2. Latın

 3. İngilis

 4. Amerikan

 5. Alman

143.Strategiya sözünün lügəti mənası nə deməkdir? 1. General məharəti

 2. Marşal məharəti

 3. Hərbi nazir məharəti

 4. Hərbi strategiya məharəti

 5. Hərbi taktika məharəti

144.Təşkilat hansı halda daha tez ugur qazana bilir? 1. Öz strategiyasını yaxşı planlaşdırdıqda

 2. Öz strategiyasını yaxşı seçdikdə

 3. Öz strategiyasını yaxşı təşkil etdikdə

 4. Öz strategiyasını yaxşı əlaqələndirdikdə

 5. Öz strategiyasına yaxşı nəzarət etdikdə

145.Strategiya qərar qəbul etmək üçün təşkilat rəhbəri üçün nə hesab edilir? 1. Öz əlində cəmləşdirdiyi qaydaların məcmusi

 2. Öz əlində cəmləşdirdiyi qaydaların seçilməsi

 3. Öz əlində cəmləşdirdiyi qaydaların tətbiqi

 4. Öz əlində cəmləşdirdiyi qaydalardan istifadə

 5. Öz əlində cəmləşdirdiyi qaydaların qiymətləndirilməsi

146.Seçilmiş obyekdən asılı olaraq strateji idarəetmənin neçə istiqamətini bir birindən fərqləndirirlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

147.Korparativ strategiya dedikdə nə başa düşülür? 1. Bütövlükdə təşkilatın strategiyası

 2. Bütövlükdə bölmələrin strategiyası

 3. Bütövlükdə şöbələrin strategiyası

 4. Bütövlükdə istehsal vahidlərinin strategiyası

 5. Bütövlükdə işçilərin strategiyası

148.Biznes strategiyası dedikdə nə başa düşülür? 1. Təşkilatın ayrı ayrı strateji bölmələrinin strategiyası

 2. Təşkilatın ayrı ayrı sahələrinin strategiyası

 3. Təşkilatın ayrı ayrı funksional xidmət sahələrinin strategiyası

 4. Təşkilatın şöbələrinin strategiyası

 5. Rəhbər işçi və mütəxəssislərin strategiyası

149.Funksional strategiya dedikdə nə başa düşülür? 1. Funksional təsarrufatçılıq zonalarının strategiyası

 2. Funksional təsərrufatçılıq bölmələrinin strategiyası

 3. Funksional təsərrufatçılıq şöbələrinin strategiyası

 4. Funksional təsərufatçılıq əlaqələrinin strategiyası

 5. Funksional təsərrufat daxili strategiya

150.Strateji idarəetmə metodologiyasının, inkişafının neçə mərhələsini bir birindən fərqləndirirlər? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 8

151.Strateji idarəetmə təkamül yolu ilə nədən yaranır? 1. Planlaşdırmadan

 2. Təşkiletmədən

 3. Əlaqələndirmədən

 4. Yeni texnologiyaları tədbiq etmədən

 5. Yeni texnologiyalara nəzarət etmədən

152.Strateji idarəetmə özündə nəyi əks etdirir sualına cavab vermək üçün neçə amil əsas götürülür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

153.Kommersiya və qeyri kommersiya təşkilatları hansı üslubdan istifadə edirlər? 1. Artım və sahibkarlıq

 2. Qənaətçilik

 3. Yıgım

 4. Mənfəətin artırılması

 5. Gəlirin artırılması

154.Qeyri kommersiya təşkilatları sahibkarlıq üslubundan nə vaxt istifadə edirlər? 1. Öz inkişafının ilkin mərhələsində

 2. Öz inkişafının aralıq mərhələsində

 3. Öz inkişafının planlaşdırma mərhələsində

 4. Öz inkişafının yekun mərhələsində

 5. Öz inkişafının qiymətləndirmə mərhələsində

155.Strateji planlaşdırma davranışın sahibkarlıq üslubuna necə yanaşmanı nəzərdə tutur? 1. Sistemli yanaşmanı

 2. Prosesli yanaşmanı

 3. Situasiyalı yanaşmanı

 4. Strateji yanaşmanı

 5. Taktiki yanaşmanı

156.Rəhbər nə vaxt dəyişikliklərə gedə bilər? 1. Təşkilat xarici mühitdə çətin problemlərlə qarşılaşsın

 2. Təşkilatın xammal materialı çatışmasın

 3. Təşkilatın əsas vəsaitləri çatışmasın

 4. Təşkilatın maliyyə vəsaitləri çatışmasın

 5. Təşkilatın əmək ehtiyatlarının çatışmaması

157.Strateji idarəetmənin neçə əsas son məhsulunu bir birindən fərqləndirirlər? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

158.Strateji idarəetmənin neçə qrupunu bir birlərindən fərqləndirirlər? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

159.Strateji planlaşdırma prosesi idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün nə hesab edilir? 1. Alət

 2. Vasitə

 3. Vəsait

 4. İnformasiya

 5. Texnologiya

160.Strateji planlaşdırmanın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? 1. Ətraf mühitdə baş verən dəyişiklərə tez reaksiya vermək

 2. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikləri nəzərə almaq

 3. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikləri təhlil etmək

 4. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikləri müqayisə etmək

 5. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikləri qiymətləndirmək

161.Strateji planlaşdırma prosesinin modeli neçə mərhələdən ibarətdir? 1. 6

 2. 7

 3. 8

 4. 9

 5. 10

162.Təşkilatın qarşısında idarəetmənin hansı məqsədi durur? 1. Ali

 2. Operativ

 3. İlkin

 4. Cari

 5. Son

163.Xarici mühit amillərinə hansı amillər aiddir? 1. İqtisadi amillər, siyasi amillər,bazar amilləri, rəqabət amilləri

 2. Siyasi amillər, iqtisadi amillər, sosial amillər

 3. Texniki və texnoloji amillər, sosial amillər, rəqabət amilləri

 4. Exnoloji və texniki amillər, sosial iqtisadi amillər

 5. Rəqabət amilləri, sosial amillər, siyasi amillər

164.Rəhbərin malik oldugu biliklərin həcmi kimlərin biliklərindən çox olmalıdır? 1. Onun səviyyəsində olan digər mütəxəsislərin

 2. Onun səviyyəsində olan bölmə rəhbərlərinin

 3. Şöbə rəislərinin

 4. briqada rəhbərlərinin

 5. Müəyyən işçilərin

165İnzibatçılıq üçün rəhbərdən nəyi bilmək tələb olunur? 1. İdarəetmə metodlarını

 2. İdarəetmə üsullarını

 3. İdarəetmə funksiyalarını

 4. İdarəetmə prinsiplərini

 5. İdarəetməyə sistemli yanaşmanı

166.Müasir rəhbərlikdə başlıca cəhət nəyi işləyib hazırlamaqdır? 1. Sistemi

 2. Metodları

 3. Funksiyaları

 4. Üsulları

 5. Strategiyanı

167.İdarəetmənin növbəti mərhələsində rəhbər nəyi yerinə yetirməlidir? 1. İdarə aparatı funksiyalarının dəqiq bölüşdürülməsini

 2. İdarəetmə aparatı funksiyalarının dəqiq təşkilini

 3. İdarəetmə aparatı funksiyalarının dəqiq əlaqələndirilməsini

 4. İdarəetmə aparatı funksiyalarının dəqiq təhlilini

 5. İdarəetmə aparatı funksiyalarının təhlilinin qiymətləndirilməsini

168.Idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət gəstərməsi üçün rəhbər neçə başlıca şərtə əməl etməlidir? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

169.Üslub kim tərəfindən formalaşdırılır? 1. Rəhbər

 2. Şöbə müdiri

 3. Sahə müdiri

 4. Mütəxəssis

 5. Briqadir

170.Üslub rəhbərin nəyini xarakterizə edir? 1. Idarəetmə manevrini

 2. İdarəetmə üsullarını

 3. İdarəetmə funksiyalarını

 4. Idarəetmə metodlarını

 5. İdarəetmə qərarlarını

171.Müasir ədəbiyyatlarda rəhbərlik üslubunun neçə əlamətləri verilir? 1. 11

 2. 12

 3. 9

 4. 8

 5. 5

172.Nüfuz rəhbərin kollektivə təsirinin nəyi hesab edilir? 1. Mühim vasitəsi

 2. Mühim aləti

 3. Mühim əlaqəsi

 4. Mühim sərancam verməni

 5. Mühim təşkiletməni

173.Nüfuzun möhkəmləndirilməsi üçün ən mühüm neçə amil nəzərə alına bilər? 1. 11

 2. 10

 3. 9

 4. 8

 5. 7

174.Rəhbərin ən mühim vəzifələrindən biri nə hesab edilir? 1. Qərarın qəbul edilməsi

 2. Qərarın işlənib hazırlanması

 3. Qərarın icraçılara çatdırılması

 4. Qərarın icrasına nəzarət edilməsi

 5. Qərarın icrasının qiymətləndirilməsi

175.Qərar qəbul edilməsi prosesində rəhbərin müdrikliyinin əsası neçə amildən ibarətdir? 1. 10

 2. 11

 3. 9

 4. 8

 5. 7

176.Idarəetmənin mühim elementlərindən biri kollektivdə necə adlanır? 1. Qarşılıxlı münasibətlər

 2. Qarşılıxlı təsir

 3. Qarşılıxlı əlaqələndirmə

 4. Qarşılıxlı nəzarət

 5. Qarşılıxlı qiymətləndirmə

177.Rəhbər kollektivdə saglam və əlverişli mühit yaratmaq üçün neçə vacib qaydalara əməl etməlidir? 1. 9

 2. 10

 3. 8

 4. 7

 5. 6

178.Idarəetməni təkmilləşdirməyin ən kəskin alətlərindən biri nə hesab edilir? 1. Tənqid

 2. Özünü təlqin

 3. Özünə inam

 4. Öz hərəkətlərinə nəzarət

 5. Özünü reallaşdırmaq

179.Tənqid işçinin nəyinə yönəldilməlidir? 1. Pis işinə

 2. Xarakterinə

 3. Qənaətsizliyinə

 4. Əmək məhsuldarlığını tam yüksəltmədiyinə görə

 5. Nəzakətsizliyinə görə

180.Formalizm rəhbərlərin nəyi hesab edilir? 1. Xəstəliyi

 2. Saglamlıgı

 3. İş bacarıgı

 4. İşi qiymətləndirmə bacarıgı

 5. Qabiliyyətsizliyi

181.Rəhbərlik istənilən səviyyədə kütlə qarşısında nə etməyi bacarmalıdır? 1. Cıxış

 2. Söhbət

 3. Həvəsləndirmə

 4. Təşkiletmə

 5. Əlaqələndirmə

182.İlk dəfə liderin keyfiyyətini təyin etmək üçün liderin keyfiyyətləri nəzəriyyəsi neçənci ildə yaradılmışdır? 1. 1935

 2. 1930

 3. 1933

 4. 1936

 5. 1937

183.Liderin keyfiyyət nəzirəyyəsi hansı tədqiqatçı tərəfindən müəyyən edilmişdir? 1. Tid

 2. Marks

 3. Fayol

 4. Meyo

 5. Lil Cilbert

184.Liderliyin neçə keyfiyyəti müəyyəndir? 1. 5

 2. 6

 3. 3

 4. 7

 5. 9

185.Menecerlə lideri fərqləndirən neçə xüsusiyyət mövcuddur? 1. 12

 2. 10

 3. 8

 4. 6

 5. 4

186.Liderin yetişdirilməsində nə əsas rol oynayır? 1. Milli mədəniyyət

 2. Milli adət və ənənə

 3. Milli xüsusiyyət

 4. Özünü dərk etmə

 5. Özünü tanıma

187.Liderlik keyfiyyətlərini təyin etmək üçün əsas neçə meyyar götürülür? 1. 4

 2. 6

 3. 8

 4. 5

 5. 3

188.Hakimmiyyət dedikdə nə başa düşülür? 1. Hərəkət etmək imkanı və situasiyada digər insanların davranışına təsir etmək

 2. Digər insanların işini təşkil etmək

 3. Digər insanların işini planlaşdırmaq

 4. Digər insanların işini əlaqələndirmək

 5. Digər insanların işini qiymətləndirmək

189.Menecerlər işçilərlə münasibət qurmaq və onların işinə təsir etmək üçün nəyə əsaslanırlar? 1. Vəzifə hakimiyyətinə və onun mənbəyinə

 2. İdarəetmə münasibətlərinə

 3. Tabeçilik sisteminə

 4. Qarşılıqlı əlaqəyə

 5. Qarşılıqlı təsirə

190.Idarəetmədən fərqli olaraq liderlik təşkilatda tabeçiliklərə deyil nəyə əsaslanır? 1. Ardıcıllara

 2. Davamcılara

 3. Mütəxəsislərə

 4. Briqadirlərə

 5. Fəhlələrə

191.Menecerlər hansı münasibətlər əsasında fəaliyyət göstərirlər? 1. Müdir-tabeçi

 2. Müdir-davamçı

 3. Müdir-mütəxəssis

 4. Müdir-briqadir

 5. Müdir-fəhlə

192.Lider hansı münasibətlər əsasında fəaliyyət göstərir? 1. Davamçı

 2. Vəzifə

 3. Hakimiyyət

 4. Rəhbərlik

 5. Qabiliyyət

193.Formal liderlik dedikdə nə başa düşülür? 1. Tutdugu vəzifə əsasında insanlara təsir

 2. Tutdugu vəzifə əsasında insanların işinin təşkili

 3. Tutdugu vəzifə əsasında insanların işinin əlaqələndirilməsi

 4. Tutdugu vəzifə əsasında insanların işinin qiymətləndirilməsi

 5. Tutdugu vəzifə əsasında insanların işinə nəzarət yetirilməsi

194.Qeyri formal liderlik necə adlanır? 1. İnsanlara lazımi qabiliyyət, bacarıq, resurslar vasitəsilə təsir

 2. İnsanlara maddi maraq yaratmaqla təsir

 3. İnsanların işlərini mükafatlandırmaqla təsir

 4. İnsanların işini qiymətləndirməklə təsir

 5. İnsanların işlərinə əlavə əmək haqqı verməklə təsir

195.Liderlik ümumi məqsədlərə nail olmaga kömək edən nə adlanır? 1. İnsanlara təsir

 2. Kollektivə təsir

 3. Qrupa təsir

 4. Şəxsiyyətə təsir

 5. Cəmiyyətə təsir

196.Liderlikdə hakimiyyət kimi insanların malik oldugu nə adlanır? 1. Potensial

 2. Güc

 3. İmkan

 4. Bilik

 5. Qüvvə

197.Liderlik münasibətlərini fərqləndirən cəhət nə hesab olunur? 1. Davamçılar liderliyi o zaman qrup və təşkilatın tərkib hissəsi kimi qəbul edirlər

 2. Lideri təşkilatın üzvi hesab edirlər

 3. Lideri təşkilatın əməkdaşı hesab edirlər

 4. Lideri təşkilatın rəhbəri hesab edirlər

 5. Lideri təşkilatın aparıcı qüvvəsi hesab edirlər

198.Lider öz hakimiyyətini kimdən alır? 1. Ardıcıllardan

 2. Mütəxəsislərdən

 3. Sex rəislərindən

 4. Briqadirlərdən

 5. Fəhlələrdən

199.Liderlər ardıcıllar üçün nə vaxt cazibədar olurlar? 1. Özünün və davamçıların birgə səyi əsasında nail olunacagı görmək qabiliyyətinə malik olduqda

 2. Gələcəyi planlaşdırma qabiliyyətinə malik olduqda

 3. Gələcəyi təşkiletmə qabiliyyətinə malik olduqda

 4. Gələcəyi əlaqələndirmə qabiliyyətinə malik olduqda

 5. Gələcəyə nəzarət etmə qabiliyyətinə malik olduqda

200.Liderlik necə davranış forması adlanır? 1. Qrup davranış forması

 2. Kollektiv davranış forması

 3. Qrup daxili davranış forması

 4. Kollektiv daxili davranış forması

 5. Şəxslər arası davranış forması

201.Müasir iqtisadi təşkilatlarda neçə struktur forması mövcuddur? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

203.Liderin ən mühim qabiliyyəti nə hesab olunur? 1. Hakimiyyəti idarə etmək

 2. Hakimiyyəti təşkil etmək

 3. Hakimiyyəti əlaqələndirmək

 4. Hakimiyyət bölgüsünü həyata keçirmək

 5. Hakimiyyət bölgüsü üzərində nəzarət etmək

204.Təsir dedikdə nə başa düşülür? 1. Ayrı ayrı fərdlərin və qrupların davranışlarına dəyişiklik etmək

 2. İnsanların hərəkətlərinə təsir etmək

 3. Qrupun hərəkətlərinə təsir etmək

 4. Kollektivin hərəkətlərinə təsir etmək

 5. Qrup daxili insanların hərəkətlərinə təsir etmək

205.Hakimiyyət dedikdə nə başa düşülür? 1. Başqalarının davranışlarına təsir etmək imkanı

 2. Başqalarının işini planlaşdırma imkanı

 3. Başqalarının işini əlaqələndirmə imkanı

 4. Başqalarının işini təşkil etmə imkanı

 5. Başqalarının işinə nəzarət etmə imkanı

206.Hakimiyyət və təsirin neçə forması vardır? 1. 7

 2. 9

 3. 6

 4. 5

 5. 4

207.Təşkilatı mədəniyyət dedikdə nə başa düşülür? 1. Təşkilatn fəlsəfəsi, idarəetmə ideologiyası, dəyərləri, əqidə və inacları, gözləmələri

 2. Təşkilatın ideyası və idarəetmə ideologiyası

 3. Idarəetmə ideologiyası və dəyərləri

 4. Əqidə və inaclar

 5. Dəyərlər, gözləmələr, əqidə və inaclar

208.Təşkilatı mədəniyyətin idarə edilməsi hansı proses adlanır? 1. Sistemli

 2. Situasiyalı

 3. Sosial iqtisadi

 4. Texniki və texnoloji

 5. İnformasiya

209.Bütün təşkilatların fəaliyyəti əsasən neçə vəzifəyə nail olmaga istiqamətlənmişdir? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 6

 5. 7

210.Təşkilatın mədəniyyətinin inkişafı neçə mərhələdən ibarətdir? 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 9

211.Münaqişə dedikdə nə başa düşülür? 1. Ziddiyyətli və bir araya sıgmayan tərəflərin toqquşması

 2. Tərəflər arasında əlaqələrin olmaması

 3. Tərəflər arasında münasibətlərin olmaması

 4. Tərəflər arasında razılıgın olmaması

 5. İki nəfərdən birinin digərini eşitməməsi

212.Münaqişə insan varlıgının nəyi hesab edilir? 1. Faktrı

 2. Əlaqəsi

 3. Münasibəti

 4. Təşkili

 5. Əlaqələndirilməsi

213.Təşkilatda münaqişə idarə olunmazdırsa bu nəyə gətirib çıxara bilər? 1. Konfrantasiyaya

 2. Ziddiyətə

 3. Mübarizəyə

 4. Toqquşmaya

 5. Əlaqələrin kəsilməsinə

214.Münaqişə təşkilata problemlə yanaşı nədə gətirə bilər? 1. Xeyir

 2. Zərər

 3. Ziddiyət

 4. Toqquşma

 5. Münasibətlərin kəsilməsi

215.Kollektiv üzvləri arasında münaqişənin olması təşkilat üçün necə sayılır? 1. Saglam

 2. Zərərli

 3. Ziddiyətli

 4. Düşünülməmiş

 5. Düşünülmüş

216.Münaqişədən xeyir götürmək üçün nə olmalıdır? 1. Düşmənçiliksiz dəstəklə dolu olan ətraf mühit olmalıdır

 2. Xarici mühit amilləri olmalıdır

 3. Daxili mühit amilləri olmalıdır

 4. İstehsal resusları olmalıdır

 5. İnsan resusları olmalıdır

217.Münaqişəni inkişaf etdirmək üçün nə olmalıdır? 1. Hadisə

 2. Əlaqə

 3. Vəsait

 4. Xammal

 5. Material

218.Hadisənin olması üçün tərəflərdən biri o birinə qarşı hansı hərəkət etməlidir? 1. Maraqlarını pozan

 2. Maraqlarına toxunan

 3. Maraqlarını qoruyan

 4. Maraqlarını nəzərə almayan

 5. Birinin maragının digərinin maragına uygun gəlməməsi

219Münaqişəni həll etmək üçün menecer nəyi bilməlidir? 1. Münaqişənin təbiətini və tiplərini

 2. Münaqişənin yaranma səbəblərini

 3. Münaqişəni törədən amilləri

 4. Münaqişəni təhlil etməyi

 5. Münaqişəni aradan qaldırmagı

220.Münaqişənin neçə tipi mövcuddur? 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

223.Təzahür etmək dərəcəsinə görə münaqişənin neçə təsnifatı vardır? 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

224.Gizli münaqişə adətən neçə adama aid olur? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

225. Münaqişənin müxtəlifliyi nəyə görə seçilir? 1. İntriqaya görə

 2. Ziddiyətə görə

 3. Münasibətlərin olmamasına görə

 4. Əlaqələrin olmamasına görə

 5. Tabeçilik sisteminin düzgün təşkil olunmamasına görə

226.Münaqişəni yaradan səbəblər neçə qrupa ayrılır? 1. 11

 2. 9

 3. 8

 4. 6

 5. 5

227.Münaqişə neçə səbəbdən ola bilər? 1. 11

 2. 9

 3. 7

 4. 5

 5. 3

228.Münaqişəni həll etmək üçün menecer iştirakçıların sayını neçəyə endirməlidir? 1. Minumuma

 2. Sıfıra

 3. Olmamasına

 4. Olmasına

 5. Münaqişədən uzaqlaşmasına

229.Menecer münaqişəni nə vaxt asan həll edə bilər? 1. İştirakçıların sayı az olduqda

 2. İştirakçılar olmadıqda

 3. Münaqişə yaradan səbəblər olduqda

 4. Ziddiyətli münasibətlər olduqda

 5. Bir nəfərin digərinə qarşı yaxşı münasibəti olduqda

230.Münqaişənin həll edilməsi zamanı rəhbərin hərəkətlərini neçə amil əhatə edir? 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 8

 5. 9

231.Münaqişənin neçə nöqteyi nəzəri mövcuddur? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

232.Münaqişənin həll olunmasının hansı qrupları seçilir? 1. Pedaqoji və inzibati

 2. Hüquqi

 3. Inzibati

 4. Sosioloji

 5. Psixoloji

233.Münaqişənin pedaqoji yolla idarə olunmasına nələr aiddir? 1. Söhbət, xahiş, inandırmaq

 2. Söhbət, məsləhətləşmələr

 3. Söhbət ,inandırma

 4. Xahiş, tələbkarlıq

 5. Mükafatlandırma

234.Münaqişənin inzibati yolla idarə olunmasına nələr aiddir? 1. Münaqişənin güc hesabına həll edilməsi, insanların maraqlarının basılması və s

 2. Münaqişənin aradan qaldırılması

 3. Münaqişənin təhlil edilməsi

 4. Münaqişənin araşdırılması

 5. Münaqişənin qiymətləndirilməsi

235.Fərdi təşkilatlar səviyyəsinə görə neçə cür fərqləndirilirlər? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

236.Korparativ təşkilatlar özündə neçə amili birləşdirir? 1. 10

 2. 7

 3. 6

 4. 14

 5. 2

237.Fərdiyətci təşkilatlar dedikdə nə başa düşülür? 1. Sərbəst açıq və könüllü şəkildə birgə fəaliyyəti həyata keçirən insanların birliyini

 2. Kollektivin birliyini

 3. Cəmiyyətin birliyini

 4. Resursların birliyini

 5. Vəsaitlərin birliyini

238.Fərdi təşkilatların resursları nəyin ətrafında birləşir? 1. Insanların

 2. İstehsal vasitələrinin

 3. Dövriyyə vasitələrinin

 4. Maliyyə vasitələrinin

 5. Texniki vasitələrin

239. Fərdiyyətçi təşkilatlarda maraqların subyektlər nə olur? 1. Şəxsiyyətlər

 2. İnsanlar

 3. Rəhbərlər

 4. Mütəxəssislər

 5. Fəhlələr

240. Fərdiyyətçi təşkilatlarda qərarların qəbul edilməsi hansı prinsip üzrə həyata keçirilir? 1. Azlıq prinsipi və veto hüququ üzrə

 2. Səsvermə üzrə

 3. Çoxluq prinsipi üzrə

 4. Kollektiv üzvələrinin fikrinin nəzərə almaq üzrə

 5. Rəhbər işçi və mütəxəssislərin fikrinin nəzərə almaq üzrə

341. İnsanların bugünkü marağı təşkilatın hansı marağına çevrilə bilər? 1. Sabahkı marağına

 2. Bugünkı marağına

 3. Gələcək marağına

 4. Srateji marağına

 5. Taktiki marağına

242.Menecer ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün hansı startegiyanı seçməlidir? 1. Kompramisə getmə strategiyasını

 2. Palnlaşdırma strategiyasını

 3. Təşkilati strategıyanı

 4. Texnoloji strategiyanı

 5. Nəzarət strategiyasını

243.Stres sözü hansı sözdən götürülmüşdür? 1. İngilis

 2. Fransız

 3. Alman

 4. Yapon

 5. İspan

244.Stres sözünün lüğəti mənası nə deməkdir? 1. Tarıma çəkmək

 2. Tənqid etmək

 3. Töhmət vremək

 4. Cəzalandırmaq

 5. Təhqir etmək

245.Rəhbər münasibəti ilə baglı olan stres hansı amillərlərlə xarakterizə olunur? 1. Fizioloji və psixoloji

 2. Sosial-iqtisadi

 3. Sosial-siyasi

 4. Texniki və texnoloji

 5. Pedoqoji

246.Stresin əsas səbəbi nə hesab olunur? 1. Dəyşiliklər

 2. Həddən çox yüklənmə

 3. Həddən çox tapşırığın verilməsi

 4. Tənqid olunması

 5. Başqa işə keçirilməsi

247.Təşkilatda stresin ən geniş yayılmasına səbəb olan amillər nə hesab edilir? 1. Həddən çox yüklənmə

 2. Həddən çox tənqid edilmə

 3. Həddən çox əmək intizamını pozmaq

 4. Həddən çox işdən qaçmaq

 5. Həddən çox məzəmmət etmək

248.Münaqişə nə vaxt yaranır? 1. Işçiyə ziddiyyətli tələblər qoyulduqda

 2. Işçiyə az əmək haqqı verildikdə

 3. Işçini mükafatdan məhrum etdikdə

 4. Işçinin öz peşəsinə uyğun işlə təmin etmədikdə

 5. Işçi işdən qovulduqda

249.Stresi yaradan amillər neçə yerə bölünür? 1. 2

 2. 5

 3. 3

 4. 4

 5. 1

250.Stresi yaradan amillər hansılardır? 1. Təşkilati və şəxsi

 2. Qrup amilləri

 3. Kollektiv amilləri

 4. Cəmiyyət amilləri

 5. Insan amilləri

251.Stresi yaradan təşkilati amillər neçə cür olur? 1. 4

 2. 8

 3. 7

 4. 3

 5. 5

252.Stresi yaradan şəxsi amillərə neçə amil daxildir? 1. 8

 2. 5

 3. 6

 4. 2

 5. 7

253.Başqalarını idarəetmək yüksək əmək məhsuldarlığına və stresin aşağı səviyyəsinə nail olmaq üçün menecer neçə başlıca şərtə əməl etməlidir? 1. 6

 2. 5

 3. 4

 4. 2

 5. 7

254.Qərar idarəetmə işlərindəki hansı əməliyyatlara aiddir? 1. Yaradıcı əməliyyatlara

 2. Planlaşdırma əməliyyatlarına

 3. Təşkiletmə əməliyyatlarına

 4. Əlaqələndirmə əməliyyatlarına

 5. Nəzarətetmə aktlarına

255.Aşağıdakılardan hansı qərar akt hesab olnur? 1. Psixoloji

 2. Sosioloji

 3. Iqtisadi

 4. Texniki

 5. Təşkilatı

256.Qərar idarə olunan obyektdə hansı təsir forması kimi çıxış edir? 1. İdarəedici

 2. Təşkiledici

 3. Əlaqələndirici

 4. Nəzarət edici

 5. Texnoloji

257.Qərarın qəbulu informasiya mübadiləsi kimi nəyin tərkib hissəsi kimi hesab olunur? 1. Idarəetmə funksiyalarının

 2. Idarəetmə üsullarının

 3. Idarəetmə prinsiplərinin

 4. Idarəetmə metodlarının

 5. Idarəetmə mexanizminin

258.Bütün qərarlar nə ilə əlaqələndirilir? 1. Insanla və təşkilatla

 2. Istehsal prosesi ilə

 3. İstehsalın anbarlaşdırılması

 4. Satışın təşkili

 5. Texniki və texnoloji amillərlə

259.Idarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri neçə qrupa ayrılır? 1. 4

 2. 2

 3. 5

 4. 8

 5. 3

260.Idarəetmə qərarları hansı sistemin yaradıcı fəaliyyətinin təsiridir? 1. Idarəetmə subyektinin

 2. Idarəetmə obyektinin

 3. Kollektivin

 4. Qrupun

 5. Şəxsin

261.Qərarlar harda baş verən əsas əməliyyat hesab edilir? 1. Təşkilatda

 2. Qrupda

 3. Kollektivdə

 4. Cəmiyyətdə

 5. Briqadada

262.Qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması prosesində rəhbərlər əsasən neçə funksiyanı yerinə yetirirlər? 1. 4

 2. 9

 3. 3

 4. 7

 5. 2

263.Qərarların işlənib hazırlanmasında və qəbul edilməsi prosesində işçilərin neçə tipi iştirak edirlər? 1. 2

 2. 9

 3. 5

 4. 3

 5. 4

264.Məqsədin aşkara çıxarılması prosesi necə xarakter daşıyır? 1. Intraktiv (çoxtərəfli)

 2. Şəxsi

 3. Qrup

 4. Kollektiv

 5. Sosial

265.Rəhbərin iştirakı ilə yerinə yetirilən işlərin praktiki tətbiqində əməkdaşlıq formasının neçə cəhəti faydalıdır? 1. 2

 2. 5

 3. 3

 4. 7

 5. 4

266.Model dedikdə nə başa düşülür? 1. Obyektin, sistemin və ya ideyanın tamam özündən bir qədər fərqlənən formada təsir edilməsi

 2. Müəssisənin təşkil edilməsi

 3. Müəssisənin əlaqələndirilməsi

 4. Müəssisədə yeni texnologiyanın tətbiq edilməsi

 5. Nəzarət prosesinin həyata keçirilməsi

267.Idarəetmə qərarları nəyin nəticəsidir? 1. Mürəkkəb zehni prosesin

 2. Informasiya mübadiləsinin

 3. Planlaşdırmanın

 4. Təşkiletmənin

 5. Əlaqələndirmənin

268.Qərarların qəbul edilməsi prosesi rəhbərin hansı funksiyalarından biridir? 1. Mürəkkəb və məsuliyyətli

 2. Zehni

 3. Fiziki

 4. Güc tətbiq etmək

 5. Pedoqoji üsulla

269.Qərar yaradıcı proses olmaqla menecerdən nə tələb edir? 1. Ilham, dərrakə və hətta fantaziya

 2. Peşə, bilik

 3. Dərrakə

 4. İlham

 5. Çeviklik

270.Qərar hər şeydən əvvəl nəyi dərk etmək deməkdir? 1. Gerçəkliyi

 2. Yalanı

 3. Istehsalı

 4. Texnologiyanı

 5. Informasiya sistemlərini

271.Qərarı qəbul etmək üçün əsas nə lazımdır? 1. Məlumat

 2. İstehsal planları

 3. Satış planları

 4. Xammal və material

 5. Maliyyə vəsaitləri

272.Idarəetmə qərarlarının başlıca nöqtəsi nə hesab edilir? 1. Məqsəd

 2. İdeya

 3. Yeni texnologiya

 4. Yeni texnika

 5. Xammal və material

273.Məqsəd dedikdə nə başa düşülür? 1. Arzu olunan vəziyyət

 2. Arzuolunmayan vəziyyət

 3. İstehsal vəziyyəti

 4. Texnoloji vəziyyət

 5. Maliyyə vəziyyəti

274.Məqsədi kim irəli sürür və əsaslandırır? 1. Insan

 2. Kollektiv

 3. Qrup

 4. Şəxsiyyət

 5. Cəmiyyət

275.Idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi idarəetmə obyekti haqqında nəyin yığılması və nəql edilməsi ilə əlaqədardır? 1. Məlumatın

 2. Xammal. materialın

 3. Istehsal ehtiyyatlarının

 4. Satışı ehtiyyatlarının

 5. Texniki təchizat ehtiyyatlarının

276.Idarəetmə qərarları kollektivin nəyinə istiqamət verilməsi üçün qəbul edilir? 1. Əməli fəaliyyətinə

 2. Şəxsi fəaliyyətinə

 3. Qrup fəaliyyətinə

 4. Kollektiv fəaliyyətinə

 5. Sosial fəaliyyətinə

277.Qərar qəbul edildikdən sonra rəhbər işçi onun nəyinə cavabdehdir? 1. Yerinə yetirilməsinə

 2. Əsaslandırılmasına

 3. Nəzərə alınmasına

 4. Icraçılara çatdırılmasına

 5. Icrasına nəzarət edilməsinə

278.Qərarların yerinə yetirilməsi və onlara nəzarət edilməsi kimlərə həvalə edilə bilər? 1. Həmin sahədə coxlu təcrübəsi olan şəxslərə

 2. Mütəxəssislərə

 3. Rəhbərlərə

 4. Qrup rəhbərlərinə

 5. Bölmə rəhbərlərinə

279.Idarəetmə qərarları neçə prinsip üzrə qruplaşdırıla bilər? 1. 2

 2. 6

 3. 3

 4. 7

 5. 1

280.Təsiretmə müddətinə görə qərarlar necə ola bilər? 1. Uzunmüddətli, qısamüddətli və operativ

 2. Uzunmüddətli və qısamüddətli

 3. Qısamüddətli və operativ

 4. Operativ və uzunmüddətli

 5. Texniki və texnoloji

281.Sosioloji əhəmiyyətinə görə qərarlar neçə qrupa bölünür? 1. 3

 2. 8

 3. 7

 4. 15

 5. 2

282.Yerinə yetirilməsinin vacibliyinə görə qərarlar neçə qrupa ayrılırlar? 1. 7

 2. 5

 3. 6

 4. 2

 5. 3

283.Ümumi halda qərarların qəbul edilməsi neçə mərhələni əhatə edir? 1. 7

 2. 5

 3. 6

 4. 17

 5. 9

284.Qərar variantlarının qiymətləndirilməsi neçə mərhələdə aparılır? 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 9

 5. 6

285Qərarın qiymətləndirilməsi əhəmiyyətinə görə neçə prinsip üzrə sıraya düzülür? 1. 3

 2. 6

 3. 5

 4. 8

 5. 9

286.Qərarın yerinə yetirilməsi üçün nə tərtib edilməlidir? 1. Fəaliyyət planı

 2. Fəaliyyət istiqaməti

 3. Fəaliyyətin təşkili

 4. Fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

 5. Fəaliyyətə nəzərət edilməsi

287.Icraçılar seçilərkən rəhbər nələri nəzərə almalıdır? 1. Ixtisasını, təcrübəsini, kollektiv xüsusiyyətini

 2. Peşəkarlığını

 3. Peşə biliyini

 4. Işi yerinə yetirmə qabiliyyətini

 5. Ixtisas dərəcəsini

288.Idarəetmə qərarlarınlın faydalılığı nədən asılıdır? 1. Onların keyfiyyətindən

 2. Onların kəmiyyətindən

 3. Onların növ müxtəlifliyindən

 4. Onların yerinə yetirilmə tezliyindən

 5. Onların qiymətləndirilməsi baxımından

289.Idarəetmə qərarları kimlər tərəfindən qəbul edilə bilər? 1. Bir şəxs tərəfindən və qrup şəxs tərəfindən

 2. Mütəxəssislər tərəfindən

 3. Briqadirlər tərəfindən

 4. Fəhlələr tərəfindən

 5. Ustalar tərəfindən

290.Praqnozlaşdırma menecment prosesinin ilkin funksiyası olub özündə təşkilatın nəyini əks etdirir? 1. Təşkilatın qarşıya qoydugu məqsədə çatması yollarını və vasitələrini birləşdirən prosesi

 2. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilmə müddətini

 3. İstehsal tapşırıqlarına sərf olunan məsariflərin miqdarını

 4. Satış planlarının yerinə yetirilmə müddətini

 5. Əmək haqqının verilməsi vaxtı və müddətini

291.Proqnozlaşdırma prosesində nələr işlənib hazırlanır? 1. Müxtəlif müddətləri əhatə edən proqramlar (planlar) işlənib hazırlanır

 2. İstehsal təşkil edilir

 3. İstehsal əlaqələndirilir

 4. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir

 5. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi təhlil edilir və qiymətləndirilir

293.Planlaşdırmanın tətbiqi təşkilatı neçə cür üstünlüklə təmin edir? 1. 8

 2. 6

 3. 4

 4. 10

 5. 12

294.Planlaşdırma prosesi çərçivəsində idarəçilik fəaliyyətinin neçə cür əsas funksiyasını fərqləndirmək olar? 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

 5. 10

295.Xarici mühitə adaptasiya təşkilatın ətraf mühitə nəyini yaxşılaşdıran tədbirləri əhatə edir? 1. Münasibətini

 2. Vəzifəsini

 3. Vəziyyətini

 4. Təhlilini

 5. Qiymətləndirilməsini

296.Strateji planlaşdırma özündə nəyi əks etdirir? 1. İdarəetmə qərarlarının əsasını

 2. İdarəetmə qərarlarının seçilməsini

 3. İdarəetmə qərarlarının işlənilməsini

 4. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini

 5. İdarəetmə qərarlarının qiymətləndirilməsini

297.Məqsədlər təşkilatın fəaliyyətinin planlaşdırma sisteminin hansı elementi sayılır? 1. İlkin elementi

 2. Cari elementi

 3. Operativ elementi

 4. Aralıq elementi

 5. Yekun elementi

298.Strateji planlaşdırmanın əsas komponenti kimi nə çıxış edir? 1. Məqsəd

 2. Təşkiletmə

 3. Əlaqələndirmə

 4. Nəzarət

 5. Təhlil

299.Məqsəd özündə idarəetmə obyektinin nəyini əks etdirir? 1. Gələcək vəziyyətinin təsvirini

 2. Indiki vəziyyətinin təsvirini

 3. Kecmiş vəziyyətinin təsvirini

 4. Cari fəaliyyətinin təsvirini

 5. Operativ fəaliyyətinin təsvirini

300.Məqsəd idarəetmə obyekti və subyekti arasında nəyi müəyyən edən ilkin həlqədir? 1. Münasibətləri

 2. Əlaqələri

 3. Tabeçilik sistemini

 4. Texnoloji sistemi

 5. Texniki sistemi

301.Strategiya dedikdə nə başa düşülür? 1. Uzun müddətli məqsədlərə nail olmaq vasitələri və üsullarının məcmusu

 2. Qərarların qəbul edilməsi prosesi

 3. Qərarların icraçılara çatdırılması prosesi

 4. Qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət prosesi

 5. Qərarların yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi prosesi

302.Məqsədlər nə əsasında formalaşır? 1. Fərdlərin ödənilməyən təlabatları əsasında

 2. Fərdlərin ödənilən təlabatı əsasında

 3. Fərdlərin qidaya olan təlabatı əsasında

 4. Fərdlərin məişət əşyalarına olan təlabatı əsasında

 5. Fərdlərin geyimə olan təlabatı əsasında

303.Təşkilatın qarşıya qoyulan məqsədlərinin neçə tipini bir birindən fərqləndirirlər? 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

304.Məqsədlərin effektliyi nəyin mövcudlugu ilə müəyyən edilir? 1. Əks əlaqə sisteminin

 2. Üfiqi əlaqə sisteminin

 3. Şaquli əlaqə sisteminin

 4. Xətti əlaqə sisteminin

 5. Funksional əlaqə sisteminin

305.Məqsədlərin mühim xarakteriskası dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Onların yerinə yetirilə bilən və real olması

 2. Onların yerinə yetirilmə ehtimalı

 3. Onların yerinə yetirilmə müddəti

 4. Onların yerinə yetirilməsinə təsir vasitələri

 5. Onların icrasının qiymətləndirmə vasitələri


306. Almaniyadakiçik və orta biznesin daha geniş yayılmış hüquqi forması hansıdır ?

a) “məhdud məsuliyyətli cəmiyyət”

b) “açıq tipli səhmdar cəmiyyətiYüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə