Fənn: İnzibati menecment Fakültə


” c) “qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti” d)Yüklə 1,02 Mb.
səhifə2/5
tarix22.06.2018
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5

c) “qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti”

d) kooperative) assosiasiya
307.Menecmentə hansı yanaşma forması vardır?

 1. İdarəetmə məktəbləri, prosesli, sistemli, situasiyalı

 2. Elmi menecment, prosesli, situasiyalı

 3. inzibati, prosesli, sistemli, situasiyalı

 4. elmi menecment, prosesli, proseduralı, sistemli

 5. inzibati, prosesli, sistemli, proseduralı

308.Davranış haqqında elmi məktəb nümayəndələri kimlər hesab edilir?

 1. Diqlas Mak, Kris Andciris, Rensis Laykert

 2. Anri Fayol, Lili Cilbert, Diqlas Mark

 3. F.Cilbert, L. Cilbert, Kris Andciris

 4. U Teylor, A. Fayol, Pensis Laykert

 5. Lili Cilbert, Uilyam Teylor, Diqlas Mark

309.Teylor sisteminin mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Əmək icraçı və idarəetmə əməyinə bölünməlidir

 2. Əmək idarəetmə əməyinə bölünməlidir

 3. Əmək icraçı əməyinə bölünməlidir

 4. Əmək əlaqələndirmə əməyinə bölünməlidir

 5. Əmək nəzarət proesini həyata keçirilmə sisteminə bölünməlidir

310.Davranış haqqında elmi məktəbin inkisafı hansı dövrə təsaduf edir?

 1. II Dunya muharibəsindən sonraya

 2. I Dunya muharibəsindən əvvələ

 3. Sistemləşmə dovrunə

 4. Sənayeləşmə dovrunə

 5. IX əsrin sonuna

311.Prosesli yanaşma hansı məktəb nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir?

 1. inzibati məktəb

 2. davranış haqqında elmi məktəb

 3. elmi məktəb

 4. insan munasibətləri məktəbi

 5. kəmiyyət metodları məktəbi

312.Prosesli yanaşma özündə nəyi əks etdirir?

 1. fasiləsiz qarsılıqlı əlaqədə olan fəaliyyəti

 2. sex rəsisi ilə texnoloq arasında olan əlaqəni

 3. tabeçi-icraçı münasibətlərini

 4. rəhbərlə başçı arasında olan əlaqəni

 5. mutəxəssislə fəhlə arasında olan əlaqəni

313.Hansı elmi menecment məktəbləri var?

 1. elmi menecment, inzibati, insan munasibətləri, kəmiyyət metodları,davranış haqqında məktəblər

 2. inzibati məktəb, insan munasibətləri, prosesli məktəb, proseduralı, kəmiyyət metodları məktəbləri

 3. elmi menecment, inzibati, situasiyalı, kəmiyyət, insan munasibətləri məktəbləri

 4. insan munasibətləri, sistemli, situasiyalı, inzibati, elmi menecmentməktəbləri

 5. davranış haqqında, inzibati, sistemli, prosesli məktəb, elmi menecment məktəbləri

3314.Təşkilat dedikdə nə başa dusulur?

 1. firma, idarə, müəssisə

 2. briqada, idarə, bölmə

 3. firma, sahə, müəssisə

 4. briqada, müəssisə, firma

 5. idarə, firma, sosial qurumlar

315. Təşkilatların müxtəlifliyinə görə xarakteristikası hansıdır?

 1. 1. təşkilat idarə edilən və idarə olunan sistemdir

2. təşkilat umumi məqsədli insanlar qrupudur

3. təşkilat birgə əmək prosesində birgə yeri olan vəzifələrin, hüquqların, əlaqələrin məcmusudur.

b) 1. təşkilat idarə edilən bir sistemdir

2. təşkilat əmək prosesində yeri olan vəzifəli şəxsin idarəçilik fəaliyyətidir

3. təşkilat insanların birgə qruplasmasıdır

c) 1. təşkilat idarəedici bir orqandir

2. təşkilat əmək prosesində yeri olan göruslərin, danışıqların, əlaqələrin məcmusudur

3. təşkilat insanların toplaşmasıdır

d) 1. təşkilat aparıcı sistemdir

2. təşkilat əmək prosesində yeri olan iclasların, tədbirlərin yığıncaqların birgə məcmusudur

3. təşkilat bir qrup insanların cəmləşməsidir

e) 1. təşkilat idarəetmədə yeri olan bir sistemdir

2. təşkilat əmək prosesində yeri olan əvəzolunmanın, qarşılaşmanın, qruplaşmanın birgə məcmusudur

3. təşkilat şözu bir olan insanların qruplaşmasıdır

316. Təşkilat nəyə deyilir?


 1. təşkilat ümumi məqsədə və məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə uzlaşdırılan insan qrupudur

 2. təşkilat başlayacağı işi məqsədli yerinə yetirən bir qurumdur

 3. təşkilat məqsədi həyata keçirən vəzifəli şəxslərin qrupudur

 4. təşkilat qarşıya çıxan məsələləri həyata keçirir

 5. təşkilat əmək prosesində yeri olan bir qurumdur

317. ABŞ-da kiçik və orta biznesin menecment sistemi nə vaxtdan mövcud-dur?

a) yarım əsrdən çoxdur

b) keçən əsrdən

c) XXY əsrdən

d) XXYI əsrdən

e) XXYIII əsrdən


318. Qeyri-formal təşkilatlar hansı təşkilatlarda rast gəlinir?

 1. 3-5 nəfər işçisi olan xırda təşkilatları çıxmaq şərti ilə butun formal təşkilatların daxilində

 2. bütün formal təşkilatların daxilində

 3. Qarşıya qoydugu məqsədi həyata keçirən təşkilatlardır

 4. Rəhbərin əmr və gostərişlərinə tabe olan işçi qruplarında

 5. Rəhbər-tabeçi arasında olan əlaqəyə əməl edən təşkilatlarda

319. Qeyri-formal təşkilatlar hansı səbəblər üzündən yaranır?

 1. daxili səbəblər üzündən

 1. qohumluq əlaqələri əsasında

 2. dostluq əlaqələri əsasında 1. xarici səbəblər uzundən

 1. yad insanlarla əlaqə əsasında

 2. mütəxəssislərlə əlaqə əsasında 1. ümumi səbəblər uzundən

1. rəhbərin gostərişi əsasında

2. briqada isçilərinin birgə əməyi əsasında

d) qarşılıqlı səbəblər üzündən

1.qarşıya çıxan məqsədi həyata keçirməkdə çətinlik çəkdikdə

2.qarşılıqlı münasibətlər düzgün qurulmadıqda

e) arzu olunan səbəblər üzündən

1. məqsədi həyata keçirdikdə

2. işi layiqincə yerinə yetirdikdə


320.ABŞ-da kiçik və orta biznesin menecment sistemi hansı Administrasi-ya tərəfindən idarə edilir?

a) Kiçik Biznes üzrə Administrasiya (SBA)

b) Orta sahibkarlıq üzrə Administrasiya

c) Kiçik və orta biznes sahələri üzrə Administrasiya

d) Kiçik müəssisələr üzrəAdministrasiya

e) kooperativlər üzrə Administrasiya

321. Neçə cür muhit amili var? 1. 2

 2. 1

 3. 5

 4. 4

 5. 3

322. Daxili mühit amilləri hansılardır?

a) insan resursları, əmək ehtiyatları, texnika və texnologiya

b) texnika və texnologiya, həmkarlar təşkilatı, hökumətin huquqi normativ aktları

c) insan resursları, həmkarlar təşkilatları

d) hökumətin huquqi norma aktları, əmək ehtiyatları

e) rəqabət aparılan təşkilatlar, istehlakçılar


323. Xarici mühit amilləri hansılardır?

a) iqtisadi şərait, istehlakçılar, həmkarlar təşkilatı, hökumətin huquqi normativ aktları, qanunlar, xarici firmalar

b) insan resursları, həmkarlar təşkilatı, əmək ehtiyatları, iqtisadi şərait, istehlakçılar, rəqabət aparan təşkilatlar, texnologiya,

c) hokumətin huquqi normativ aktları, insan resursları, istehlakçılar

d) iqtisadi şərait, əmək ehtiyatları

e) insan resursları, istehlakçılar


324. Əmək bölgüsündən asılı olaraq ixtisaslaşmanın neçə növü var?

a) 5


b) 4

c) 3


d) 2

e) 8
325. Müəssisənin daxilində ixtisaslaşdırılma dedikdə nə başa düşülür?

a) ayrı-ayrı sahələrin və iş yerlərinin müəyyən texnoloji əməliyyatların və ya əməliyyatlar qruplarının yerinə yetirməli oldugu işlər

b) ayrı-ayrı sahələrin yerinə yetirdiyi əməliyyatlar qruplarının yerinə yetirməli oldugu işlər

c) ayrı-ayrı şəxslərin müəyyən texnoloji əməliyyatların və ya əməliyyatlar qruplarının yerinə yetirməli oldugu işlər

d) ayrı-ayrı rəhbər şəxslərin müəyyən texnoloji əməliyyatların və ya əməliyyatlar qruplarının yerinə yetirməli oldugu işlər

e) ayrı-ayrı firmaların və səhmdar cəmiyyətlərin qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün görəcəyi işlər

326. Mühitin xarakteristikası dedikdə nə başa düşülür?

a) xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olması

b) daxili mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olması

c) istehsal resursları ilə qarşılıqlı əlaqədə olması

d) əmək resursları ilə qarşılıqlı əlaqədə olması

e) material resursları ilə qarşılıqlı əlaqədə olması

327. Menecerlərin direktorlar surası və səhmdarlar qarşısında nə kimi öhdəlikləri vardır?

a) menecerlərin direktrlar surası qarşısında birbasa və səhmdarlar qarşısında dolayı öhdəlikləri vardır

b) menecerlərin direktorlar surası qarşısında dolayı və səhmdarlar qarşısında birbasa öhdəlikləri vardır

c) menecerlərin direktrlar surası qarşısında cavabdehlik və səhmdarlar qarşısında mükəmməl öhdəlikləri vardır

d) menecerlərin direktrlar surası qarşısında material resurslarina cavabdehlik və səhmdarlar qarşısında kapital resurslarına öhdəlikləri vardır

e) menecerlərin direktorlar şurası qarşısında istehsal resurslarına və səhmdarlar qarşısında birbasa öhdəlikləri vardır

328. Əmək bölgüsündən asılı olaraq ixtisaslaşmanın növləri hansılardır?

a) bölmədaxili, firmadaxili, sahələrarası, dövlətlərarası, sahədaxili

b) bölmədaxili, firmadaxili, sahədaxili, şəhərarası

c) ölkədaxili, firmadaxili, firma xarici, şəhərarası, ölkələr arası

d) firmadaxili, bölmədaxili, dövlətlərarası, dövlətlər xarici

e) sahədaxili, sahə xarici, şəhərarası

329. Təşkilatda əmək bölgüsü hansıdır?

a) üfüqi, şaquli

b) üfüqi, diaqonal

c) şaquli, diaqonal

d) üfüqi, paralel

e) diaqonal, maili

330. Əməyin üfüqi bölgüsü nədir?

a) eyni vəzifə və funksiyanı yerinə yetirən işlərin keyfiyyət və kəmiyyət parametrləri ilə xarakterizə olunması

b) təşkilatda işlərin kütləvi şəkildə yerinə yetirilməsi, onların üzərində məsuliyyətin olması

c) müxtəlif vəzifəli insanların birgə məsuliyyəti

d) rəhbər, isci və mutəxəssislərin işlərinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin xarakterizə edilməsi

e) baş mütəxəssislər tərəfindən götürülən işlərə nəzarətin həyata keçirilməsi

331. Təşkilatın sosial məsuliyyəti hansıdır?

a) təşkilat mənfəəti maksimuma çatdırdıqda sosial cəhətdən məsuliyyətli hesab olunur

b) təşkilat işçilərə qarşı tələbkar olduqda sosial cəhətdən məsuliyyətli hesab olunur

c) təşkilat tabeçiliyində olanlara qarşı tələbkar olduqda sosial cəhətdən məsuliyyətli hesab olunur

d) təşkilat uğur qazandıqda sosial cəhətdən məsuliyyətli hesab olunur

e) təşkilat digər təşkilatlardan irəliyə getdikdə sosial cəhətdən məsuliyyətli hesab olunur

332. Təşkilatda menecerin sosial məsuliyəti nədir?

a) menecerin sosial məsuliyyəti könüllü prinsiplər əsasında həyata kecirilir

b) menecerin sosial məsuliyyəti şəxsi maraqlar əsasında həyata keçirilir

c) menecerin sosial məsuliyyəti daxili maraqlar əsasında həyata keçirilir

d) menecerin sosial məsuliyyəti ətraf muhiti qorumaq əsasında həyata keçirilir

e) menecerin sosial məsuliyyəti ekoloji cəhətdən saf məhsul istehsal etmələri əsasında həyata keçirilir

333.. Təşkilatın hüquqi məsuliyyəti nədir?

a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, huquqi normativ aktlarına əməl etmək

b) movcud nizamnamələrə əməl etmək

c) təlimat və qaydalara əməl etmək

d) nizamnamə və əsasnamələrə əməl etmək

e) əmr və sərəncamlara əməl etmək
334. Almaniyada kiçik və orta firmalara köməyin şərtləri, forma və mexanizmləri, elmi tədqiqatlara və elmi-tədqiqatla məşğul olan işçi heyətin hazırlanmasına dotasiyaların verilməsi .......təsbit edilmişdir.Cümləni ta- mamlayın .

a) qanunvericilikdə

b) nizamnamədə

c) əsasnamədə

d) hüquqi aktlarda

e) ümumi yığıncaqda


335.Sahibkarlığa dövlət köməyinin Avstriya təcrübəsi kiçik və orta biznesin ölkədə ............. inkişafını təmin etməli olması prinsipinə əsaslanır.Cümləni tamamlayın.

a)dayanıqlı təsərrüfat

b) kooperativ təsərrüfat

c) rəqabət qabiliyyətli təsərrüfat

d) dünya bazarına məhsul çıxaran təsərrüfat

e) marketinq strategiyasından yaralanan təsərrüfat


336. Menecment sistemində etik dəyərlər nədir?

a) rəhbər, işçi və mütəxəssislərin öz fəaliyyətlərində istifadə etdikləri etik normalar

b) muzdlu heyətin öz fəaliyyətini həyata keçirərkən istifadə etdikləri etik normalar

c)fəhlələrin iş prosesində həyata keçirərkən istifadə etdikləri etik normalar

d) kooperativlərin işləri həyata keçirərkən istifadə etdikləri etik normalar

e) səhmdarların işləri həyata keçirərkən istifadə etdikləri etik normalar


337. Ətraf mühitin mühafizəçiləri biznesi hansı sahədə günahlandrırlar?

a) 1. ətraf muhiti çirkləndirdiklərinə gorə

2. ekoloji cəhətdən saf olmayan məhsul istehsal etdiklərinə gorə

b) 1. Məhsul istehsalını asağı saldıqlarına görə

2. istehsal etdikləri məhsulları dünya bazarlarına çıxarmadıqlarına görə

c) 1. Yüksək məhsuldarlıq əldə etmədiklərinə görə

2. məhsul istehsalı zamanı zay məhsul istehsal etdiklərinə görə

d) 1. məhsulun maya dəyəri asagı olduguna görə

2. istehsal etdikləri məhsulla ekoloji tələbata cavab vermədiklərinə görə

e) 1. ətraf muhiti çirkləndirərək biznes etikasını pozduqlarına görə

2. acıq hava səraitində məhsul istehsal etdiklərinə görə
338. Menecment sistemində etika nədir?

a) etika noqteyi nəzərdən gündəlik təcrübəni qiymətləndirmək

b) xoş rəftar

c) etik normalar çərcivəsində rəftar

d) dəyərlər və qaydaları özündə birləşdirən hərəkət

e) mədəni rəftar


339. Kommunikasiya prosesində informasiya necə ötürülür?

a) bir subyektdən digər subyektə

b) bu subyektdən digər obyektə

c)bir tərəfdən digər tərəfə

d) bir cəmiyyətdən digər cəmiyyətə

e) bir formadan digər formaya


340. İqtisadi ədəbiyyatlarda kommunikasiya termini necə göstərilmişdir?

a) kommunist

b) kommunizm

c) kapitalist

d) kooperativ

e) kommersiya


341. İqtisadi ədəbiyyatlarda informasiya termini necə göstərilmişdir?

a) şərh edirəm

b) bəhs edirəm

c) güman edirəm

d) dərk edirəm

e) həsr edirəm


342. Kommunikasiya prosesi istirakçılara qarşı hansı tələbləri irəli sürür?

a) görmə, eşitmə, hissetmə, toxunma, dadbilmə

b) baxma, seyretmə, qoxu bilmə

c) duyma, qavrama, irəliləmə

d) səsləmə, saflaşdırma, qruplaşdırma

e) seçmə, qablaşdırma, çeşidləmə


343. İnformasiya termini hansı bölmədən ibarətdir?

a) istehsal informasiyası, iqtisadi informasiya

b) ictimai informasiya, ibtidai informasiya

c) istehsal informsiyası, icbari informasiya

d) ümumi informasiya, iqtisadi informasiya

e) xüsusi informasiya, ümumi informasiya

344. Cəmiyyətlərarası kommunikasiyanın hansı bölmələri var?

a) sahələr( şöbələr), rəhbər-tabeçi arasında və rəhbər – qrup arasında

b) səhmdar cəmiyyətlər, kooperativ, assosiasiyalar arasında olan kommunikasiya

c) təşkilatlar, firmalar, bölmələr arasında olan kommunikasiya

d) sahələr( şöbələr), firmalar, bölmələr arasında olankommunikasiya

e) təşkilarlar, rəhbər- tabeçi bölmələr arasında olan kommunikasiya

345. Kommunikasiyanın neçə növü var?

a) 2


b) 1

c) 5


d) 7

e) 3
346. Kommunikasiyanın növləri hansılardır?

a) formal kommunikasiya, qeyri- formal kommunikasiya

b) fərdi kommunikasiya, qeyri-formal kommunikasiya

c) üfüqi kommunikasiya, şaquli kommunikasiya

d) dioqonal kommunikasiya, qeyri- formal kommunikasiya

e) üfüqi kommunikasiya, formal kommunikasiya
347. Birinci halda kommunikasiya hansı xarakter dasıyır?

a) şəxslərarası

b)muəssisələrarası

c) söbələrarası

d) cəmiyyətlərarası

e) təşkilatlararası


348. Formal kommunikasiya nədir?

a) briqada rəhbəri ilə briqada üzvləri arasında əlaqə

b) bir briqadanın rəhbəri ilə digər briqadanın rəhbəri arasında əlaqə

c) bir briqada üzvləri ilə digər briqada üzvləri arasında əlaqə

d) bir müəssisə ilə digər müəssisələr arasındakı əlaqə

e) ölkələr və dövlətlərarasındakı əlaqə


349. Qeyri- formal kommunikasiya nədir?

a) iki rəhbər arasında mübahisələrin baş verməsi

b) Rəhbərlərin birliyi

c) rəhbər-tabeçi münasibətləri

d) sahə( şöbələrin) rəhbərlərinə – işçilərin tabe olması

e) işçilərin cavabdehliyi

350. Avstriya hökuməti əsas diqqəti, ilk növbədə, sahibkarlıq üçün əlverişli start şəraitinin yaradılmasına --.................... konyunktura və tələbat barədə informasiyaların verilməsinə yönəltmişdir. Cümləni tamamlayın.

a) güzəştli kredit və dotasiyaların

b) sahibkarlara köməklik olunmasl üçün hazırlanmış layihələrin

c) faizsiz kreditin

d) nəqd vəsaitin

e) güzəştsiz şərtlərlə dotasiyaların


351. Sahələr (şöbələrarasında) olan kommunikasiya hansıdır?

a) üfüqi kommunikasiya

b)formal kommunikasiya

c) qeyri-formal kommunikasiya

d) diaqonal kommunikasiya

e) şaquli kommunikasiya


352. Rəhbər-tabeçi arasında olan kommunikasiya hansıdır?

a) göz qabağında olan kommunikasiya

b) planlaşdırılmış kommunikasiya

c) qabaqcadan hazırlanmış kommunikasiya

d) nəzərdə tutulmuş kommunikasiya

e) gizli qalan kommunikasiya


353. Rəhbər- qrup arasında olan kommunikasiya hansıdır?

a) ümumi məqsədlər üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən işçilərlə qrup rəhbəri arasında olan əlaqə

b) ümumi məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən muzdlu heyət arasında olan əlaqə

c) ümumi məqsədlər üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən qrup rəhbəri arasında olan əlaqə

d) ümumi məqsədlər üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən işçilər arasında olan əlaqə

e) ümumi məqsədlər üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən briqada üzvləri arasında olan əlaqəÇətin

354. Menecmentin neçə funksiyası var?

a) 4

b) 3


c) 2

d) 5


e) 6
355. Menecmentin funksiyaları hansılardır?

a) planlaşdırma, təşkiletmə, əlaqələndirmə, nəzarət

b) planlaşdırma, proqnozlaşdırma, nəzarət, əlaqələndirmə

c) planlaşdırma, təşkiletmə, bölüşdürmə, nəzarət

d) planlaşdırma, təşkiletmə, proqnozlaşdırma

e) planlaşdırma, təşkiletmə, əsaslandırma, əlaqələndirmə


356. Planlaşdırma funksiyası nədir?

 1. məqsədin qoyuluşu ilə başlanır, məqsədin yerinə yetirilməsinin uçotu və təhlili ilə başa çatır

 2. məqsədin qoyuluşu ilə başlanır, məqsədin perspektiv planlaşdırılması əsasında başa çatır

 3. təsərrüfat maliyyə fəaliyyəti planlaşdırma prosesinin həyata keçirilməsi ilə başlanır

 4. məqsədin həyata keçirilməsi ilə başlayır və məqdəsin operativ planı ilə yekunlaşır

 5. məqsədin başlanması ilə iş yerinə yetirilir və planın həyata keçiriməsi ilə yekunlaşır.

357. Təşkiletmə funksiyasının mahiyyəti nədir?

 1. əmək-elementləri arasında nisbətlər idarəedən və idarə olunan sistem təşkil edir

 2. əmək prosesi arasında nisbilik yaranır və onlar idarə olunan bir sistemi təşkil edir

 3. əmək alətləri arasında nisbətlər müəyyən edilir və onları idarə edilən sistem vasitəsilə qruplaşdırılır

 4. əmək cisimləri arasında əlaqə yaradır və onları idarə edən bir sistem halında birləşdirir

 5. əmək ehtiyatları arasında münasibət yaradılır və idarə edən sistemlə idarə olunan sistem arasında vəhdət yaradır

358. Əlaqələndirmə funksiyasının mahiyyəti nədir?

 1. daxili və xarici əlaqələr yaratmaq yolu ilə təşkilatın müəyyən hissələri arasında uyğunluğu təmin edir

 2. xarici əlaqələr yaratmaq yolu ilə təşkilatın müəyyən hissələri arasında uyğunluğu təmin edir

 3. daxili əlaqələr arasında yaratmaq yolu ilə təşkilatın müəyyən hissələri arasında uyğunluğu təmin edir

 4. sistem arasında müəyyən əlaqələr yaratmaq yolu ilə təşkilatın müəyyən hissələri arasında uyğunluğu təmin edir

 5. tamlıq arasında əlaqələr yaratmaq yolu ilə təşkilatın müəyyən hissələri arasında uyğunluğu təmin edir

359. Nəzarət funksiyasının mahiyyəti nədir?

 1. istehsal tapşırıqlarının proqrama uyğun olaraq yerinə yetirilməsi və uçot və təhlili əsasında həyata keçirilməsi

 2. öhdəlikdə olan tapşırıqların yerinə yetirilməsi və onlara rəhbərlik tərəfindən nəzarət edilməsi

 3. işlərin görülməsi və görülən işlərə görə rəhbərlik tərəfindən ilkin nəzarətin olması

 4. perspektiv planların yerinə yetirilməsi və onlar üzərində ciddi nəzarətin olması

 5. cari planların tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilən işə rəhbərlik tərəfindən son nəzarətin olması

360. Nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsində hansı şərtə əməl olunmalıdır?

 1. istehsal tapşırıqlarının dəqiq müəyyən edilməsi, tapşırıqların icrasının yoxlanması, icra proqramından uzaqlaşıbsa onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi

 2. istehsal tapşırıqlarının vaxtında yerinə yetirilməsi, yerinə yetirilən tapşırığın əmək məhsuldarlığına təsiri və əmək haqqının artırılması

 3. işçilərin üzərinə düşən işi tələb edilən səviyyədə yerinə yetirilməsi, yerinə yetirilən işin müqabilində əmək məhsuldarlığının artırılmasına nail olunması və işçilərə mükafatların verilməsi

 4. iş yerində ciddi nizam intizam olması əldə edilmiş intizam nəticəsində əmək məhsuldarlığının artırılması

 5. iş yerində nəzarət funksiyasından qarşıya çıxan tələblərə tam əməl edilməsi, bu tələblər əsasında maya dəyərinin yüksəldilməsinə nail olunması

361. Koreya iqtisadiyyatını ön mövqelərə məhz hansı sahə çıxarmış və bu sahə Koreya iqtisadiyyatının əsasına çevrilmişdir?

a) kiçik biznes

b) sahibkarlıq sahələri

c) elektrotexnologiya sahələri

d) korporativlər

e) şirkətlər

362. Metod anlayış etibarilə nəyin yerinə yetirilməsi vasitəsidir?


 1. fənd, üsul, tapşırıq və sərəncam, təlimat və qaydaların

 2. fərasət, fərd, əmr və sərəncamların, təbliğat və qaydaların

 3. fərdi yanaşma üsulu, təşviqat və qaydaların

 4. fərqli yanaşma üsulu, tədqiqat və qaydaların

 5. fasiləli yanaşma üsulu, təminat və qaydaların

363. ABŞ-dabiznesin kreditləşdirilməsi üzrə müxtəlif proqramları kom-mersiya bankları və digər hansı təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirilir?

a) maliyyə-kredit təşkilatları

b) özəl təşkilatlar

c) korporativlər

d) kiçik və orta biznes təşkiatları

e) sahibkarlığa dəstək təşkilatı

364. Menecmentin üsulları nəyin təsir vasitəsidir?


 1. konkret tapşırıqların verilməsi və onların icrasına

 2. konkret işlərin yerinə yetirilməsi və onlara nəzarətə

 3. konkret iş üslubunun seçilməsi və işin icrasına rəhbərin göstərişinin

 4. konkret sövdələşmələrin aparılması və aparılan sövdələşməyə uyğun işin seçilməsinin

 5. konkret əmrlərin verilməsi, rəhbərinnəzarət əmrlərinə işçilərin əməl edilməsinin

365. Menecmentin metodları hansı prosesdir?

 1. çoxcəhətli və mürəkkəb

 2. çoxsahəli və sadə

 3. sadə və mürəkkəb

 4. sadə və çoxsahəli

 5. çoxcəhətli və çoxsahəli  Yüklə 1,02 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə