Fənn: İnzibati menecment FakültəYüklə 1,02 Mb.
səhifə3/5
tarix22.06.2018
ölçüsü1,02 Mb.
#54459
1   2   3   4   5

366. Menecmentin metodları dedikdə hansı məqsədə uyğun fəaliyyət başa düşülür?

 1. idarəetmə subyektinin və yaxud idarəetmə sisteminin strateji və taktiki məqsədinin həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə yönəldilmiş məqsədəuyğun fəaliyyət

 2. idarəetmə obyektinin və yaxud idarəetmə sisteminin cari və perspektiv məqsədinin həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə subyektinə yönəldilmiş məqsədə uyğun fəaliyyətdir.

 3. idarəetmə obyektinin və yaxud idarəetmə prosesinin cari və taktiki məqsədinin həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə subyektinə yönəldilmiş məqsədə uyğun fəaliyyətdir.

 4. idarəetmə subyektinin və yaxud idarəetmə üsulunun qarşıya qoyduğu məqsədin həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə yönəldilmiş fəaliyyətdir.

 5. idarəetmə subyektinin və yaxud idarəetmə üsulunun qarşıya qoyduğu planın həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə yönəldilmiş məqsədə uyğun fəaliyyətdir.

367. Menecmentin metodları dedikdə nə başa düşülür?

 1. qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən iqtisadi, inzibati, sosoloji-psixoloji və hüquqi təsirlərin məcmusu başa düşülür.

 2. qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyekti tərəfindən idarəetmə subyektinə yönəldilən iqtisadi, ictimai, sosoloji və hüquqi təsirlərin məcmusu başa düşülür.

 3. qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən inzibati, siyasi, sosoloji-psixoloji və hüquqi təsirlərin məcmusu başa düşülür.

 4. qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən iqtisadi, ictimai, inzibati və hüquqi təsirlərin məcmusu başa düşülür.

 5. qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyekti tərəfindən idarəetmə subyektinə yönəldilən ictimai, iqtisadi, sosoloji-psixoloji və hüquqi təsirlərin məcmusu başa düşülür.

368. Motivləşdirmə" termini iqtisadi lüğətə hansı sözdən götürülüb? . A) latın 

b) ingilis

c)yunan

d)fransıze) alman

369. İqtisadi metoda təsir edən vasitələr hansılardır? 1. planlaşdırma, təsərrüfat hesabı, əmək haqqı və mükafatlandırma, mənfəət və rentabellik, qiymət və kredit

 2. proqnozlaşdırma, maliyyə hesabı, əmək haqqı, əmək məhsularlığının artırılması və maliyyə dəstəyi

 3. proqnozlaşdırma, planlaşdırma, təsərrüfat hesabı, əmək haqqı, qiymət və kredit.

 4. planlaşdırma, proqramlaşdırma, proqnozlaşdırma, əmək haqqı və mükafatlandırma, təsərrüfat hesabı

 5. planlaşdırma, proqramlaşdırma, proqnozlaşdırma, əmək məhsuldarlığının artırılması, qiymət və kredit

370. İnzibati metod digər metodlardan nə ilə seçilir?

 1. qüvvədə olan qanunçuluq əsasında idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə yönəltdiyi təsir üsulları ilə

 2. qüvvədə olan qanunçuluq əsasında idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi təsir vasitələri ilə

 3. qüvvədə olan qanunçuluq əsasında idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə yönəltdiyi təsərrüfat vasitələri ilə

 4. qüvvədə olan qanunçuluq əsasında idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi təşkilati vasitələri ilə

 5. qüvvədə olan qanunçuluq əsasında idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi təsir metodları ilə

371. İnzibati metoda təsir edən vasitələr hansılardır?

 1. təşkilati, sərəncamverici

 2. təbliğati, sərəncamverici

 3. təşviqati, sərəncamverici

 4. tədqiqat, sərəncamverici

 5. təlimat, sərəncamverici

372. Təşkilati metodun təsir vasitələri hansılardır?

 1. əsasnamə, nizamnamə, təlimat, qaydalar

 2. tələbnamə, əsasnamə, nizamnamə, təlimat

 3. əsasnamə, nizamnamə, təbliğat, təşviqat

 4. tələbnamə, nizamnamə, təlimat, təşkilat

 5. əsasnamə, tələbnamə, təşviqatüsulu, qaydalar

373. Sərəncamverici metodun təsir vasitələri hansılardır?

  1. əmr, təlimat, tapşırıq, göstəriş

  2. təlimat, qaydalar, əsasnamə, sərəncamverici

  3. əmr, təlimat, sərəncamverici, göstəriş

  4. sərəncamverici, göstəriş, nizamnamə, təlimat

  5. qaydalar, əmr, tapşırıq, göstəriş

374. Sosioloji-psixoloji təsir metodları digər metodlardan nə ilə fərqlənir?

 1. sosioloji-psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə yönəltdiyi təsir ilə

 2. sosioloji-psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi təsir vasitələri başa ilə

 3. sosioloji-psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi sərəncamverici metodları ilə

 4. sosioloji-psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi idarəetmə üsulları ilə

 5. sosioloji-psixoloji amillərdən istifadə edərək idarəetmə obyektinin idarəetmə subyektinə yönəltdiyi tədqiqat üsulu ilə

375. Sosioloji-psixoloji amillərin təsir vasitələri digər metodlardan necə fərqlənir?

 1. sosioloji, psixoloji

 2. sosioloji, sərəncamverici

 3. psixoloji, sərəncamverici

 4. sərəncamverici, əsasnamə

 5. psixoloji, əsasnamə

376. Sosioloji amillər hansılardır?

 1. qabaqcıl təcrübənin və yeniliklərin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi, sosial həvəsləndirmə, əmək kollektivinin birləşdirilməsinə təsir metodu

 2. qabaqcıl təcrübənin genişləndirilməsi, işgüzar mübadilə, xüsusi həvəsləndirmə

 3. təcrübə mübadiləsi, xüsusi həvəsləndirmə, əmək kollektivinin birləşdirilməsinə təsir edən metod

 4. qabaqcıl təcrübənin genişləndirilməsi, psixoloji həvəsləndirmə, işgüzar mübadilə

 5. işgüzar mübadilə, xüsusi həvəsləndirmə, təcrübə mübadiləsi

377. Psixoloji təsir metodları hansılardır?

 1. psixoloji təsirlilik, sosial psixologiya, əməyin humanizm psixologiyası, təhsil və peşə seçilməsi psixologiyası

 2. qabaqcıl təcrübənin genişləndirilməsi, sosial həvəsləndirmə, psixoloji təsirlilik

 3. sosial-psixologiya, sosial həvəsləndirmə, psixoloji təsirlilik

 4. təcrübə mübadiləsi, psixoloji, təsirlik, sosial-psixologiya

 5. sosial psixologiya, təcrübə mübadiləsi

378. Təşkilat rəhbəri nəzarət prosesinin məqsəd və funksiyalarını hansı andan həyata keçirməyə başlayır?

 1. təşkilat yaratdığı

 2. təşkilat funksiyasını başa çatdığı

 3. təşkilat digər təşkilatlarla əlaqə yaratdığı

 4. təşkilat böhran vəziyyətinə düşdüyü

 5. təşkilatda maliyyə pozğunluğu aşkar olunduğu

379. "Motivləşdirmə" termininin lüğəti mənası nədir?

a) sövqetmə, oxşatma

b) zövqetmə, təsiretmə

c) vadaretmə, zövqetmə

d) inandırma, oyatma

e) zövqetmə

380. Nəzarətin zəruriliyinin birinci amilləri hansılardır? 1. təşkilat rəhbəri qanunlardan, təşkilatın malik olduğu resurslardan və rəqabət amillərindən istifadə edərək təşkilatı daha yüksəklərə qaldıra bilər

 2. təşkilat rəhbəri mövcud təlimatdan və xarici mühit amillərindən istifadə edərək təşkilatı daha yüksəklərə qaldıra bilər.

 3. təşkilat rəhbəri mövcud qaydalardan və daxili mühit amillərindən istifadə edərək təşkilatı daha yüksəklərə qaldıra bilər.

 4. təşkilat rəhbəri qanunlardan, təşkilatın malik olduğu büdcə vəsaitindən qənaətlə istifadə edərək təşkilatı daha yüksəklərə qaldıra bilər.

 5. təşkilat rəhbəri mövcud göstərişlərdən və təşkilatın daxili ehtiyatlarından istifadə edərək təşkilatı daha yüksəklərə qaldıra bilər

381. Nəzarətin zəruriliyinin ikinci amilləri hansılardır?

 1. təşkilat rəhbəri tərtib olunmuş planlarla alınmış nəticələri müqayisə edir və tərtib olunmuş planlara hansı dərəcədə yaxınlaşmalı olduğunu müəyyən edir.

 2. təşkilat rəhbəri işçilərə verilmiş tapşırıqlarla yerinə yetirdikləri nəticələri müqayisə edir və bu tapşırıqlara hansı dərəcədə yaxınlaşmalı olduğunu müəyyən edir.

 3. təşkilat rəhbəri mövcud təlimatlar verir, yekunu nəticəilə müqayisə edir və işçilərin təlimatlara nə dərəcədə əməl etmələrini müəyyən edir.

 4. təşkilat rəhbəri tabeçilikdə olan işçiyə və mütəxəssislərə onun tərəfindən verilmiş sərəncamlara əməl etməyi tövsiyyə edir və sonra təşkilatın aldığı nəticəni müqayisə edərək onların sərəncamlara nə dərəcədə əməl etdiklərini müəyyən edir.

 5. təşkilat rəhbəri işçi və mütəxəssislər tərəfindən verilmiş göstərişlərə əməl etməyi tələb edir və sonra təşkilatın aldığı nəticəni müqayisə edərək onların göstərişlərə hansı dərəcədə əməl etdiklərini müəyyən edir.

382. Nəzarətin neçə növü var? 1. 3

 2. 5

 3. 4

 4. 2

 5. 6

383. Nəzarətin növləri hansılardır? 1. ilkin nəzarət, cari nəzarət, son nəzarət

 2. birinci nəzarət, başlamaq nəzarəti, axırıncı nəzarət

 3. ilkin nəzarət, birinci nəzarət, son nəzarət

 4. başlanğıc nəzarət, cari nəzarət, son nəzarət

 5. ilkin nəzarət, cari nəzarət, axırıncı nəzarət

384. İlkin nəzarət prosesi nə vaxt həyata keçirilir?

 1. təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə qədər

 2. təbliğat işlərinin yerinə yetirilməsinə qədər

 3. işə başlayarkən

 4. işlərin yerinə yetirilməsi prosesində

 5. təsərrüfat əməliyyatları və yaxud müəyyən olunmuş vaxt başa çatdıqdan sonra

385. Cari nəzarət prosesi nə vaxt həyata keçirilir?

 1. işlərin yerinə yetirilməsi prosesində

 2. təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə qədər

 3. təsərrüfat əməliyyatları və yaxud müəyyən olunmuş vaxt başa çatdıqdan sonra

 4. işə başlamazdan əvvəl

 5. təsərrüfat tapşırıqlarının yekunlaşması ərəfəsində

386. Son nəzarət prosesi nə vaxt həyata keçirilir?

 1. təsərrüfat əməliyyatları və yaxud müəyyən olunmuş vaxt başa çatdıqdan sonra

 2. işlərin yerinə yetirilməsi prosesində

 3. müəssisədə rəhbər tərəfindən verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsinədək

 4. təşviqat işlərinə başlamazdan əvvəl

 5. təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə qədər

387. Son nəzarət hansı məsələlərin həll olunmasına yönəldilir?

 1. təsərrüfat rəhbəri faktiki alınan nəticə ilə planlaşdırılmış vəziyyəti müqayisə edir, tərtib olunan planın nə qədər real olduğu haqqında qərar qəbul edir, istehsal xidmət vahidləri arasında əlaqələndirməni həyata keçirir və onların qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsinə təminat yaradır.

 2. təsərrüfat rəhbəri verilən tapşırıqla son nəticəni müqayisə edir, tapşırığın nə qədər real olduğu haqqında qərar qəbul edir, istehsal vahidləri arasında müəyyən prosesləri həyata keçirir və onların birgə fəaliyyət göstərməsinə təminat yaradır.

 3. təsərrüfat rəhbəri faktiki alınan nəticə ilə planlaşdırılmış vəziyyəti müqayisə edir, əmr və sərəncamların real olduğu haqqında qərar qəbul edir, istehsal və xidmət sahələri arasında birliyi müəyyən edir və onların birgə fəaliyyət göstərməsinə təminat yaradır.

 4. təsərrüfat rəhbəri onun tərəfindən hazırlanmış mövcud təlimat və qaydalara əməl edilməsini və bu təlimat və qaydaların düzgün tərtib edilməsi əlaqələndirməni həyata keçirir və onların qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsinə təminat yaradır.

 5. təsərrüfat rəhbəri təşkilatda alınan son nəticə ilə ilkin tapşırıqların verilməsini müqayisə edir, verilən tapşırığın düzgün olmasını müəyyən etdikdən sonra, təsərrüfatın bir sıra xidmət sahələri arasında qarşılıqlı əlaqənin tam yaranmasına təminat yaradır.

388. Nəzarət üçün istifadə edilən məqsədlər aşağıdakılardan hansılardır? 1. işin yerinə yetirilməli olduğu vaxt çərçivəsi, işin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan konkret meyarlar.

b) işin yerinə yetirilməsi üçün vaxt ayrılması, yerinə yetirilən işə rəhbər tərəfindən ciddi nəzarət edilməsi

c) işin tələb olunan şəkildə yerinə yetirilməsi, yerinə yetirilən işin rəhbərin əmrinə müvafiq olması

d) işin müəyyən edilmiş təlimat və qaydalara müvafiq şəkildə yerinə yetirilməsi və sonda rəhbərin yerinə yetirilən işə yekun nəzarəti

e) işin yerinə yetirilməsi üçün ona ayrılan vaxtda yetirilməsinin və işin tələbata tam cavab verməsinin müəyyən edilməsi

389. Nəzarət sisteminin üstünlüyü nədən çox olmamalıdır?


 1. nəzarətə çəkilən xərclərdən

 2. əmək məhsuldarlığının ümumi çəkisindən

 3. vaxta qənaət etməyə mane olmaqdan

 4. maya dəyərinə çəkilən xərclərdən

 5. ciddi nəzarətin keyfiyyətli məhsul istehsalına mane olmasından

390. Nəzarət sisteminə çəkilən xərclər hansılardır?

 1. informasiyaların toplanması, ötürülməsi, təhlili və bu prosesdə istifadə olunan avadanlıqlara çəkilən xərclər

 2. məlumatın verilməsi və bu verilən məlumatın düzgün olması üçün ona çəkilən xərclər

 3. informasiyaların ötürülməsi zamanı onlardan tələb olunan peşəkarlıq qabiliyyətinin olması və buna çəkilən xərclər

 4. qərarların qəbulu, ötürülməsi və icrasına nəzarət və nəzarətin düzgün qurulması üçün çəkilən xərclər

 5. istehsal prosesi zamanı işçilərin əmək məhsuldarlığını artırmaq, maya dəyərini yüksəltmək üçün rəhbərlik tərəfindən onlara edilən nəzarət prosesi zamanı çəkilən xərclər

391. Müəssisə və təşkilatların strateji məqsədi nədən ibarətdir?

 1. nəzərdə tutulan tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsi, təsərrüfat maliyyə işini səmərəli başa vurmaqdan ibarətdir

 2. nəzərdə tutulan işlərin tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməsi, üzərinə düşən tapşırıqların keyfiyyətli olmasından ibarətdir

 3. nəzərdə tutulan strateji planların vaxtında yerinə yetirilməsi, strateji məqsədə nail olmaqdan ibarətdir

 4. nəzərdə tutulan perspektiv planların vaxtında yerinə yetirilməsi, cari məsələlərin bu planda öz əksini tapmasından ibarətdir

 5. nəzərdə tutulan əmr və sərəncamların vaxtında yerinə yetirilməsi, bunun nəticəsində əmək məhsuldarlığını artırmaqdan ibarətdir

392. Təşkilatın strategiyası nəyi müəyyən edir?

 1. arzu olunan nəticəyə nail olmaq üçün yerinə yetiriləcək plan tapşırıqları ilə

 2. arzu olunan nəticəyə nail olmaq üçün yerinə yetiriləcək hərəkətlərin sərhədləri və istiqamətləri ilə

 3. arzu olunan nəticəyə nail olmaq üçün perspektiv planları hazırlamaq yolu ilə

 4. arzu olunan səviyyədə təşkilatı yüksəklərə qaldırmaq üçün uğur qazanmağın yolları ilə

 5. arzu olunan səviyyəyə çatmaq üçün rəhbər işçi və mütəxəssislərin normal işi ilə

393. Motivasiyanın mahiyyəti aşağıdakıardan hansıdır?

a) özünü və başqalarını özünün şəxsi və ya ictimai məqsədlərə nail olunması üçün fəaliyyətə vadar etmə prosesidir.

b) özünü və başqalarını özünün şəxsi keyfiyyətlərə nail olunması üçün fəaliyyətə təsir etmə prosesidir

c) özünün fərdi maraqarını müəyyən məqsədlərə nail olunması üçün fəaliyyətə vadar etmə prosesidir

d) özünü başqaları üzərində rəhbərliyini həyata keçirmək üçün istədiyi məqsədlərə nail olunması üçün fəaliyyətə vadar etmə prosesidir

e) özünü insanlara qarşı şəxsi keyfiyyətlərini göstərmək üçün ictimai məqsədlərə nail olunmağa vadar etmə prosesidir.


394. Strategiya sözünün mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. general məharəti

 2. general döyüşü

 3. general baxışı

 4. general marağı

 5. general nailiyyəti

395. Təşkilatın strategiyası nəyi müəyyən edən hərəkət planıdır?

 1. strateji planların hazırlanmasını, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün atılacaq addımların ardıcıllığı formasını

 2. strateji vəziyyətlərin prioritetlərini, resursları, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün atılacaq addımların ardıcıllığını

 3. strateji addımların atılması, bunun nəticəsində təşkilatın xarici mühit amillərinin qorunmasına nail olmaq üçün atılacaq addımların ardıcıllığını

 4. strateji taktikaların hazırlanmasını, bu taktika ilə qələbə qazanılmasına nail olmaq üçün atılacaq addımların ardıcıllığını

 5. strateji resurslardan istifadə edərək, təşkilatın daxili mühit amillərindən tam qorunması üçün atılacaq addımların ardıcıllığını

396. Bazar iqtisadiyyatının mühüm elementlərindən biri təşkilatın öz strategiyasını necə seçməsidir?

 1. düzgün

 2. ardıcıl

 3. fasiləsiz

 4. əsaslandırılmış

 5. qanunlar əsasında

397. Strategiyanın istiqamətlərinin aşağıdakı kimi fərqləndirirlər?

 1. korperativ, biznes, funksional strategiya

 2. kooperativ, biznesmen, funksional strategiya

 3. səhmdar cəmiyyət, kooperativ

 4. səhmdar cəmiyyəti, biznes, funksional strategiya

 5. kooperativ , funksional, sosioloji strategiya

398. Strateji idarəetmənin metodologiyalarının inkişafının mərhələlərini aşağıdakı kimi fərqləndirirlər?

 1. icraya nəzarət, ekstropolyasiya

 2. dəyişiklikləri qabaqcadan görmək, çevik və cəld qərar qəbul etmə əsasında idarəetmə

 3. icraya nəzarət, çevik və cəld qərar qəbul etmə, esktropolyasiya, dəyişiklikləri qabaqcadan görmək və korporativ təsərrüfatçılıq zonalarının əsasında idarəetmə

 4. strateji bölmələrin, funksional təsərrüfatçılıq zonalarının, icraya nəzarət və ekstropolyasiya əsasında idarəetmə

 5. strateji bölmələrin, dəyişiklikləri qabaqcadan görmək, icraya nəzarət və funksional təsərrüfatçılıq zonalarının əsasında idarəetmə

399. Təşkilatın davranışı neçə üslubdan ibarətdir?

 1. iki

 2. üç

 3. dörd

 4. beş

 5. altı

400. Təşkilatın davranışlarının üslubları hansılarıdr?

 1. sahibkarlıq davranışları, artım davranışları

 2. mənfəətlilik davranışları, artım davranışları

 3. mənfəəti maksimuma çatdırmaq davranışları və sahibkarlıq davranışları

 4. idarəetmə strukturunun davranışları, sahibkarlıq davranışları

 5. təşkilatın potensialı davranışları, sahibkarlıq davranışları

401. Strateji idarəetmənin iki son məhsulunu aşağıdakılardan biri kimi fərqləndirirlər?

 1. məqsədə nail olmaq üçün təşkilatın mövcud potensialı, təşkilatın mövcud idarəetmə strukturu

 2. məqsədə nail olmaq üçün təşkilatın potensialı, dəyişikliklərə reaksiyası baş verdikdən sonra

 3. təşkilatın hazırkı vəziyyətindən rəhbərliyin gələcəkdə görmək istədiyi vəziyyətə çatdırılması, təşkilatın mövcud idarəetmə strukturu

 4. məqsədə nail olmaq üçün təşkilatın mövcud potensialı, təşkilatın hazırkı vəziyyətindən rəhbərliyin gələcəkdə görmək istədiyi vəziyyətə çatdırılması

 5. məqsədə nail olmaq üçün təşkilatın mövcud potensialı, idarəetmə aparatında yüksək peşəkarlığa malik olan mütəxəssislərin çalışması

402. Təşkilatın mövcud potensialı dedikdə nə başa düşülür?

 1. xammal, maliyyə və insan resursları

 2. xammal, istehlakçılar

 3. insan resursları, maliyyə mənbələri

 4. istehsalçılar, maliyyə mənbələri

 5. istehlakçılar, xam məhsul

403. Rəhbərlik anlayışı aşağıdakılardan hansına aiddir?

 1. peşədir

 2. vəzifədir

 3. işdir

 4. dərəcədir

 5. icradır

404. Rəhbər təşkilatda qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün nə etməlidir?

 1. təşkilat üzvlərini koordinasiya etməlidir

 2. təşkilat üzvlərini mükafatlandırmalıdır

 3. təşkilat üzvlərini əmək haqqını artırmalıdır

 4. təşkilat üzvlərini irəli vəzifəyə çəkməlidir

 5. təşkilat üzvlərini bir yerə cəmləşdirməyi bacarmalıdır

405. Rəhbər hansı elmləri bilməlidir?

 1. idarəetmə nəzəriyyəsini, hüququ, pedaqogikanı və psixologiyanı

 2. iqtisadiyyatı, rəhbərlik üslubunu və təbiət elmlərini

 3. hüququ, psixologiyanı və dəqiq elmləri

 4. pedaqogiyanı, dəqiq elmləri və idarəçiliyi

 5. iqtisadiyyatı, hüququ və rəhbərlik üslubunu

406. Rəhbər birinci növbədə nəyi bilməlidir və təcrübədə onu tətbiq etməlidir?

 1. idarəetmə metodlarını

 2. idarəçilik üslublarını

 3. psixologiyanı

 4. pedaqogiyanı

 5. hüququ

407. Rəhbər idarəçilik fəaliyyətinə başlayarkən birinci növbədə nəyi öyrənməli, hansı məqsədi başa düşməli və müəyyənləşdirməlidir?

 1. işin vəziyyətini öyrənməli, qarşısında duran vəzifələri başa düşməli və vəziyyətini müəyyənləşdirməlidir

 2. maliyyə vəziyyətini öyrənməli, əmək məhsuldarlığını artırmağa başlamalı və məqsədi müəyyənləşdirməlidir

 3. istehsal prosesini öyrənməli, əmək məhsuldarlığını artırma yollarını axtarmalı və dəqiq məqsədi müəyyənləşdirməlidir

 4. təşkilatın istehsal vəziyyətini öyrənməli, maya dəyərini yüksəltmə yollarını araşdırmalı və qarşıda duran vəzifəni müəyyən etməlidir

 5. təşkilatın maliyyə potensialını öyrənməli, istehsal prosesinin artırılmasının vacib olduğunu başa düşməli və təşkilatı irəliyə aparmağın yollarını müəyyənləşdirməlidir

408. Müasir rəhbərlikdə başlıca cəhət hansı işləri hazırlamaqdır?

 1. sistemi

 2. planı

 3. layihəni

 4. məsələləri

 5. məqsədi

409. İdarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbərlik neçə şərtə dəqiq əməl etməlidir?

 1. üç

 2. iki

 3. dörd

 4. beş

 5. altı

410. İdarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbərlik aşağıdakı hansı şərtə əməl etməlidir?

 1. bütün tapşırıq və sərəncamlara dəqiq formalaşdırılmalı, icra müddəti və icraya məsul şəxs müəyyən edilməli, formalaşdırılmış tapşırıq və sərəncamların yerinə yetirilməsi müddətinə dəqiq nəzarət edilməli, nəzarətdə heç bir güzəştə yol verilməməli, nəzarət idarəetmə texnologiyasının zəruri elementi olmalı, əhəmiyyətindən asılı olmayaraq yerinə yetirilən hər iş rəhbər tərəfindən təhlil edilməli və qiymətləndirilməlidir, iradlar dərhal icraçılara deyilməli, yaxşı iş üçün təşəkkür elan edilməlidir

 2. bütün tapşırıq və sərəncamlara dəqiq formalaşdırılmalı, icra müddəti müəyyən edilməli, yerinə yetirilən hər iş rəhbər tərəfindən vaxtında müəyyən edilməli, iradlar tutulanlar haqqında ciddi tədbirlər görülməli, yaxşı işləyənlərə mükafatlar verilməlidir

 3. bütün tapşırıq və sərəncamlar dəqiq formalaşdırılmalı, icra müddəti zamanı icraya məsul olan şəxs öz məsuliyyətini dərk etməli, nəzarət zamanı kənarlaşmalar olarsa, onlar haqqında cəza tədbirləri görülməli, iş prosesi zamanı yerinə yetirilən hər iş düzgün qiymətləndirilməli, yaxşı işləyən heyətin əmək haqqı artırılmalıdır

 4. bütün tapşırıq və sərəncamlara düzgün müəyyənləşdirilməli, görülən işə cavabdeh şəxs müəyyən edilməli, iş məsuliyyətlə yerinə yetirilməli, bu görülən işlər üzərində dəqiq rəhbər nəzarəti olmalı, nəzarət prosesində ehtiyac olarsa, müasir texnologiyanın istehsalatda tətbiqinə nail olmaq, texnologiyanın tətbiqi nəticəsində yaxşı işə görən işçiləri yuxarı vəzifəyə təyin etməlidir

 5. bütün tapşırıq və sərəncamlar formalaşdırılmalı, görülən iş üzərində rəhbər nəzarəti olmalı, yerinə yetirilən işlərin keyfiyyəti araşdırılmalı, iş prosesində kənarlaşmalar olarsa onlar haqqında dərhal iclas çağırılmalı, kənarlaşan insanlar barəsində lazımi tədbirlər görülməlidir.

411. Rəhbərlik üslubu dedikdə nə başa düşülür?

 1. qərarların işlənib hazırlanması, icraçılara çatdırılması və icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi formaları

 2. rəhbər tərəfindən əmək məhsuldarlığının artırılması, bunun sayəsində əmək haqqı sistemində müsbət dəyişikliklərin həyata keçirilməsi formaları

 3. təşkilatların maliyyə resurslarında əsaslı dəyişikliklərin olması, işçilərə mükafatların verilməsi və bunun üzərində nəzarətin həyata keçirilmə formaları

 4. müəssisədə maya dəyərinin yüksəldilməsinə nail olunması, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edilməsi və onun üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi formaları

 5. qərarların işlənib hazırlanması, hazırlanan qərarların təşkilat rəhbəri tərəfindən ictimaiyyətlə birgə müzakirə edilməsi və müzakirə edilən qərarın həyata keçirilməsi formaları

412. Rəhbərlik üslubunun neçə əlamətləri vardır?

 1. on bir

 2. on altı

 3. beş

 4. dörd

 5. altı

413. Rəhbərlik üslubunun əlamətləri hansılardır?

 1. öz qüvvəsini başlıca məsələlərin həllinə yönəltmək, bütün işlər üçün icra müddətlərini müəyyən etmək, bütün qərarları öz vaxtında reallaşdırmaq, tabeçilikdə olan işçilərin fikirlərini öyrənmək, tabeçilikdə olan işçilər arasında funksiyaları dəqiq bölüşdürməklə, onlara maksimum fəaliyyət azadlığı vermək və xırda qəyyumçuluqdan əl çəkmək, rəhbər tərəfindən o işlər yerinə yetirilməlidir ki, həmin işlər onun şəxsi iştirakını tələb edir, rəhbər öz üzərinə nə qədər çox iş götürərsə, o qədər az müvəffəqiyyət qazanar, icra üzərində nəzarət daimi olmaqla yanaşı zəhlətökən və alçaldıcı olmamalı, xırda çatışmazlıqların dərhal aradan qaldırılmalıdır ki, o böyüyərək böyük fəsadlar yaratmasın, bütün faydalı təşşəbbüslər hər cür qiymətləndirilməli və həvəsləndirilməlidir.

 2. öz qüvvəsini başlıca məsələlərin həllinə yönəltmək, qərarları öz vaxtında reallaşdırmaq, rəhbər-tabeçi münasibətini düzgün qurmaq, qərar qəbulu zamanı rəhbərin üstünlük təşkil etmək, işçilərə fəaliyyət azadlığı verməklə onların məsuliyyətlə yerinə yetirilməsinə cavabdehlik daşımalı, bütün işləri rəhbər öz üzərinə götürülməli, belə olarsa keyfiyyətli iş prosesindən söhbət gedə bilməz, ona görə də rəhbərin əsas vəzifəsi öz göstərişini verməlidir

 3. öz qüvvəsini başlıca məsələlərin həllinə yönəltmək, bu məsələlərin həlli zamanı təkbaşına idarəçilik prinsipi əsas götürülməli və görülən işlərə rəhbərin nəzarəti formaları

 4. qərarların işlənib hazırlanması, bu qərarlar əsasında təşkilatın maliyyə vəziyyətinin artırılması və maliyyə resurslarına cavabdeh şəxsin birbaşa nəzarət etmə formaları

 5. öz qüvvəsini başlıca məsələlərin həllinə yönəltmək, görülən işlər üçün qrafiklər hazırlamalı bu qrafikə ciddi əməl edilməli, işçiləri daim nəzarət altında saxlamalı, rəhbər çox iş görərək işçilər arasında ruh yüksəkliyi yaratmalı, işçilərə qarşı tələbkarlıqla intizam yaradılmalı, işdə nizam-intizamda keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olunmalı, xırda çatışmazlıqlardan dərhal yaxa qurtarmalı, işdəki faydalı işlər düzgün qiymətləndirilməlidir

414. Rəhbərliyin möhkəmləndirilməsinə təsir edən neçə amillər vardır?

 1. doqquz

 2. dörd

 3. beş

 4. altı

 5. üç

415. Rəhbərliyin möhkəmləndirilməsinə təsir edən neçə amillər hansılardır? 1. məhəbbət və nüfuz, təmizlik, lider öz nəzəri biliklərini daim tamamlamalı, zənginləşdirməli və başqasının təcrübəsini öyrənməli, işçilərə etalon olmalı, onu qiymətləndirməli, nümunə götürməli, şəxsiyyət davranış və mülahizələrində sərbəst olmalı, humanistlik, qətiyyətlilik, qələbəyə inanmalı, işçiləri incitməməli və təhlil etməlidir

 2. məhəbbət və nüfuz, təmizlik, işçilərə qarşı tələbkar olmalı, hərəkətlərində ümumi fikir prinsipini rəhbər tutmalı, hər fikirdə işçilərin rəyini nəzərə almalı, işçiləri səhf işləri üstündə vaxtında tənbeh etməli

 3. hörmət, mərhəmət, etinazsızlıq, ədəb-ərkanlıq, özündən razılıq, qəbul edilən bütün qərarların iclaslarda birgə müzakirə əsasında qəbul ediləndən sonra həyata keçirilməsi, ciddilik, dəblə geyinmək, işçilərdən hərəkətləri ilə seçilməli, üzərinə düşən hər bir məsələni dəqiq təhlil etməli

 4. mərhəmətli, hörmətcil olmaq, sözünü yerində deməyi bacarmalı, işçilərə özünə tam tabe etməli, işdə tabeçilik prinsipinə, hər kəsə əməyinə görə əmək haqqının ayrılmasına əməl etməli, işdə ciddi əmək rejimi yaratmalı, işçilərin əməyinə güvənməli

416. Rəhbərin ən mühüm vəzifələrindən biri nədir?

 1. idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi

 2. idrəetmə prinsiplərinə əməl edilməsi

 3. idarəçilik üsulllarına əməl edilməsi

 4. idarəetmədə təlimat və qaydalara əməl edilməsi

 5. idarəçilik prinsipində əmr və göstərişlərə əməl edilməsi

417. Qərarların qəbulu zamanı rəhbərin müdrikliyini nə təşkil edir?

 1. son məqsədlər müəyyən edilməli, qarşıya qoyulmalı və həll edilməli, səhv qərarlardan imtina etməli, tabeçilikdə olan əməkdaşların fikirlərini qiymətləndirməli, obyektivliyə əməl etməli, doğru olmayan informasiyalardan imtina etməli, səhv qərarlar qəbul etməməli, günahlandırılan işçinin fikrini axıra qədər dinləməli, icraçılara çoxlu sayda tapşırıqlar verməməli, təkbaşına qərar qəbul etməməli, qəbul olunmuş qərar kollektiv üzvləri ilə müzakirə edilməli, sonra qəbul olunmalı

 2. son məqsədlər müəyyən edilməli, səhv qərarlar qəbul etməməli, tabeçilikdə olan əməkdaşların da fikirlərinə bəzən əməl etməli, verilən informasiyalardan yararlanmalı, təkbaşına idarəçilik prinsipinə əməl etməli, əməkdaşların fikrini öyrənsə də, son qərar olaraq öz fikrini rəhbər tutmalı

 3. son məqsədlər müəyyən edilməli, tabeçilikdə olan əməkdaşların fikirlərini qiymətləndirərkən öz qərarını əsas götürməli, alınan informasiyalardan tam istifadə etməli

 4. son məqsədlər müəyyən edilməli, lazım olan qərarları qəbul etməli, rəhbər icraçılara çoxlu sayda tapşırıqlar verməsi sayəsində məhsuldarlığını yüksəltməli, qərarların qəbulu zamanı obyektiv olmaqla ümumilik prinsipinə riayət etməli

 5. son məqsədlər müəyyən edilməli, tələb olunarsa qarşıya hər hansı bir məsələ qoyulmalı və həll edilməli, bu məsələdən irəli gələn qərarlar qəbul edilməli, tabeçilikdə olan işçilərin fikrini öyrənərkən bu fikrin doğru olmasını dəqiq arasdırmalı, günahı olan işçini cəzalandırmalı, icraçılara çox sayda tapşırıqların verilməsi nəticəsində təşkilat nümunəvi təşkilat səviyyəsinə qaldırılmalı, informasiyalardan istifadə etməyi bacarmalı

418. İdarəetmənin mühüm elementlərindən biri nədir?

a) qarşılıqlı münasibət

b) qarşılıqlı funksiyalar

c) qarşılıqlı yanaşma formaları

d) qarşılıqlı mühit amilləri

e) qarşılıqlı əmək bölgüsüdür

419. Kollektivdə sağlam və əlverişli mühit yaradılması üçün aşağıdakı hansı qaydalara əməl etmək lazımdır?


 1. psixoloji mühit lideri formalaşdırmalı, yaxşı ənənələri qorumalı və inkişaf etdirməli, inam, xeyirxahlıq və qarşılıqlı köməyə şərait yaratmalı, kollektivin hər bir üzvünün tələbatını bilmək, onu ödəməyə çalışmalı, rəhbər vaxta düzgün əməl etməli, reqlamenti gözləməli, kollektivdə işgüzar atmosfer yaratmalı, rəhbərin kobudluğu, diqqətsizliyi kollektivə əziyyət verməməli, kollektivin təşəbbüskarlığını əldə etməli

 2. psixoloji mühitdə öz nüfuzunu möhkəmləndirməli, rəhbərə hörmət, inam etibar hissini işçilər arasında aşılamalı, rəhbər işçilərin tələbatını bilməli, və onu ödəməyə alışmalı, vaxta düzgün əməl edilməli, reqlamenti gözləməli, kollektivdə işgüzar atmosfer yaratmalı, rəhbərin kobudluğu, diqqətsizliyi kollektivə əziyyət verməməli, kollektivin təşəbbüskarlığını əldə etməli

 3. psixoloji mühitdə öz nüfuzunu möhkəmləndirməli, yaxşı ənənələri qorumalı və inkişaf etdirməli, inam, xeyirxahlıq və qarşılıqlı köməyə şərait yaratmalı, kollektivin hər bir üzvünün tələbatını bilmək, ancaq müəssisənin maliyyə vəziyyətini nəzərə alaraq onlara komək edilməli, rəhbər vaxta düzgün əməl etməli, lazım gələrsə, reqlamenti artırmalı, rəhbərlik müddətində ilk növbədə rəhbər öz nüfuzunu işçilərə göstərməli və onları özünə tam tabe etməlidir

 4. psixoloji mühitdə lideri formalaşdırmaq, kollektivin xeyir və şər mərasimlərində iştirak etmə ənənələrini qorumalı, rəhbər üzvünun tələbatını öyrənməli, lakin vacib ehtiyatları ödəməli, kollektivdə normal mühit yaratmalı, rəhbərə tam tabe olmalı, rəhbərin kobud hərəkəti, dikbaşlığı kollektivə əziyyət verməməli, kollektivinin təşəbbüskarlığını əldə etməli

 5. psixoloji mühitdə öz nüfuzunu möhkəmləndirməli, yaxşı ənənəələri qorumalı və inkişaf etdirməli, kollektivin ehtiyaclarını öyrənməli, ehtiyacları tam təmin etmək, rəhbər vaxta əməl etməklə, əmək mməhsuldarlığının yüksəldilməsinə nail olmaq, hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün prinsipinə əməl etməli, kollektivdə sağlam mühit yaratmalı

420. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsinin ən mühüm elementlərindən biri nədir?

 1. Tənqid

 2. Işgüzarlıq

 3. Inam

 4. Etibarlıq

 5. Xeyirxahlıq

421. Liderlik hansı fəaliyyətin nəticəsidir?

 1. ayrı-ayrı şəxslərin və sosial qrupların əsas elementi olub, daha effektli fəaliyyətin nəticəsidir

 2. ayrı-ayrı sosial qrupların və istehsal vasitələrinin əsas elementi olub, daha effektli fəaliyyətin nəticəsidir

 3. ayrı-ayrı firmaların və əmək alətlərinin əsas elementi olub, daha effektli fəaliyyətin nəticəsidir

 4. ayrı-ayrı birjaların və maliyyə vəsaitlərinin əsas elementi olub, daha effektli fəaliyyətin nəticəsidir

e) ayrı-ayrı kiçik müəssisələrin və istehsal prosesinin əsas elementi olub, daha

effektli fəaliyyətin nəticəsidir422. Liderin keyfiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

 1. fiziki və emosional dözümlülük, təşkilatın missiyasını başa düşmək və onun fəaliyyətinin təşkili, ruh yüksəkliyi, digərlərinə müsbət yanaşma, intizam

 2. fiziki və emosional dözümlülük, öz ambisiyasını yeritmək, işdə fəaliyyətini düzgün təşkil etmək, işçilərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq və müsbət yanaşma

 3. fiziki və emosional dözümlülük, şəxsi keyfiyyətlərini yeritmək, işdə fəaliyyətini düzgün təşkil etmək, işçilərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq, ciddi nizam-intizamı təşkil etmək

 4. fiziki və emosional dözümlülük, fərdi xüsusiyyətlərini işçilərə tətbiq etmək, əmək məhsuldarlığının artırma yollarını öyrənmək, işçilərə qarşı ciddi olmaq

 5. fiziki və emosional dözümlülük, işçilərin fərdi xüsusiyyətlərini başa düşmək, işçilərdə işə düzgün yanaşma xüsusiyyətlərini aşılamaq, işçilərin işə vaxtında gəlib getmələrini təmin etmək, təşkilatın maliyyə potensialını öyrənmək

423. Liderlər hansı işləri yerinə yetirirlər?

 1. düz

 2. normal

 3. nəzərdə tutulan

 4. planlaşdırılan

 5. qərara alınan

424. Liderlərin iş üslubu və iş forması varmı?

 1. yoxdur

 2. Ehtiyac yaranarsa ola bilər

 3. Işçilər işin öhdəsindən gəlməzlərsə təşkil olunar

 4. əmək məhsuldarlığı aşağı düşərsə kollektiv üzvləri tərifindən iş üslubunun olması haqqında qərar qəbul edilər

 5. var

425. Liderlərin situasiyalı yanaşması onların hansını işini təşkil edir?

 1. əsas is üslubunu

 2. iş qabiliyyətini

 3. xüsusi bacarığını

 4. fitri istedadını

 5. əmək fəaliyyətini

426. Konkret şərait və xarici mühitin dinamikası hər bir liderin hansı fəaliyyətini müəyyən edir?

 1. uğurlu

 2. dəyərli

 3. gərəkli

 4. sərfəli

 5. qənaətli

427. Milli mədəniyyət effektli liderin yetişdirilməsində hansı rolu oynayır?

 1. əsas

 2. birinci

 3. sonuncu

 4. ikinci

 5. aralıq

428. Milli mədəniyyət liderin hansı əlamətlərini formalaşdırır?

 1. dəyərlərini və əqid sistemlərini

 2. milli mənsubiyyətini

 3. özünü idarəetmə qabiliyyətini

 4. etik normalarını

 5. davranışını

429. Menecerin fərdi xüsusiyyətləri hansılardır?

 1. inzibatçıdır, əmr edir, digərlərinin məqsədi ilə işləyir, fəaliyyətinin əsasını plan tutur, sistemə əsaslanır, nəzarət edir, hərəkətə yardım edir, peşəkardır, qərar qəbul edir, düz işləri yerinə yetirir, hörmətcildir, əsaslandırmalardan istifadə edir

 2. innovatordur, ruhlandırır, öz məqsədləri ilə işləyir, fəaliyyətinin əsasını perspektiv təşkil edir, planlara əsaslanır, emosiyaladan istifadə edir, inanır, hərəkətə impuls verir, qərarı reallığa çevirir, düz işləri görür, sevilir

 3. inzibatçıdır, öz məqsədi ilə işləyir, fəaliyyətinin əsasını plan tutur, insanlara əsaslanır, nəzarət edir, emosiyaladan istifadə edir, düz işləri yerinə yetirir, hərəkətə impuls verir , hörmətcildir, , qərarı reallığa çevirir

 4. Innovatordur, inzibatçıdır, əmr edir, ruhlandırır, sistemə əsaslanır, nəzarət edir, peşəkardır, qərar qəbul edir, hörmətcildir, qərarı reallığa çevirir, düz işləri görür

 5. Innovatordur, öz məqsədləri ilə işləyir, fəaliyyətinin əsasını perspektiv təşkil edir, emosiyalardan istifadə edir, sevilir, qərarı reallığa çevirir, hörmətcildir, peşəkardır, hərəkətə yardım edir, sistemə əsaslanır

430. Liderlik nəyə əsaslanır?

 1. xüsusi münasibətlər tipi olub, daha çox sosial qarşılıqlı təsir vəqarşılıqlı münasibətlərə

 2. şəxsi münasibətlər tipi olub, daha çox xüsusi qarşılıqlı təsirə və şəxsi münasibətlərə

 3. ümumi münasibətlər tipi olub, daha çox ümumi qarşılıqlı təsirə və münasibətlərə

 4. sadə münasibətlər tipi olub, daha çox sadə qarşılıqlı təsirə və sadə münasibətlərə

 5. mürəkkəb münasibətlər tipi olub, daha çox sosial qarşılıqlı təsirə və qarşılıqlı münasibətlərə

431. Liderlik təşkilatda kimlərə əsaslanır?

 1. ardıcıllara

 2. rəhbərə

 3. işçilərə

 4. mütəxəssislərə

 5. tabeçilikdə olanlara

432. Liderdə hansı bacarıq olmalıdır?

 1. kommunikasiya prosesində onnun gələcəyi görmək istiqamətində situasiyaları duymaq, onu dərk etmək və ardıcıllıqlara çatdırmaq

 2. istehsal prosesində əmək məhsuldarlığını artırmaq, maya dəyərini aşağı salmaq, işçilərin əmək haqqını yüksəltmək və mükafatlar vermək

 3. işlədiyi təşkilatın missiyasını düzgün dərk etmək, bu təşkilatın nüfuzunu saxlamaqla onu qorumaq

 4. müştərilərlə iş birliyi zamanı müştəriləi aldatmamaq, təşkilatın adına xələl gətirməmək

 5. isçilərlə münasibətdə ciddi olmalı, ancaq ciddilik tabeçiliyində olanları alçaltmamalı, təhqirlə əvəz olunmamalı

433. Liderlik necə təsirdir?

 1. ümumi məqsədə nail olmağa kömək edən ümumi

 2. planlaşdırılan işi yerinə yetirən ümumi

 3. ümumi məqsədli insanlar qrupunu cəmləyən

 4. başlayacağı işi yerinə yetirən ümumi

 5. davamçıları ardınca aparan

434. Rəhbərliyin üslubu aşağıdakılardan hansılardır?

 1. direktiv avtokrat, demokratik, liberal

 2. liderlik, demokratik, liberal

 3. direktiv avtokrat, kooperativ, liberal

 4. liberal, demokratik, aşkarlıq

 5. demokratik, liderlik, aşkarlıq

435. Rəhbərliyin neçə üslubu var?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 2

436. Direktiv rəhbərliyin üslubu hansıdır?

 1. rəhbərin bütün işləri öz əlində cəmləşdirməyi, tabeçiliyində olanlara öz sərbəstlik verməməyi və onlarda qorxu və məcburiyyət hissi

 2. rəhbərin yerinə yetirilən işləri bütün işçilər arasında yəni pilləlik əlamətləri əasında bölüşdürmək, onlara sərbəstlik vermək

 3. rəhbərin işin bir qismini öz əlində cəmləşdirməyi, tabeçiliyində olanlara tam sərbəstlik verməyi və onlarda həyəcan və qorxu yaratmamağı

 4. rəhbərin tabeçilik prinsipinə tam əməl etməsi, işlərin işçilər arasında normal bölüşdürülməsi, işçilərə qarşı məcburiyyət etməməsi

 5. rəhbərin qarşıya qoyduğu işi işçilər arasında normal səviyyədə bölüşdürməsi, işçilərə söz azadlığı verməsi səviyyədə bölüşdürməsi, işçilərə söz azadlığı verməsi və onlara qarşı təsiretmə metodlarından istifadə etməsi

437. Effektli liderin keyfiyyəti nə vaxt, harada və kim tərəfindən yaranmışdır?

 1. 1935-ci ildə Amerika tədqiqatçısı Tid tərəfindən

 2. 1934-cü ildə Afrika tədqiqatçısı Tic tərəfindən

 3. 1935-ci ildə Almaniya tədqiqatçısı Tic tərəfindən

 4. 1934-cü ildə Amerika tədqiqatçısı Tiol tərəfindən

 5. 1936-cı ildə Asiya tədqiqatçısı Tid tərəfindən

 1. Hakimiyyət və təsirin formaları aşağıdakılardan hansılardır?

 1. məcburiyyət hakimiyyəti və qorxu ilə təsir, mükafatlandırma hakimiyyəti və müsbət yardımla təsir, mükafatlandırma hakimiyyəti və müsbət yardımla təsir, qanuni hakimiyyət, karizma ilə təsir, ekspert hakimiyyət və rasional inamla təsir, inandırma ilə təsir, iştirakla təsir

 2. sərbəst hakimiyyət, lakin mükafatın, yardımların azalması, qanuni hakimiyyət, karizma ilə təsir, sərbəst hakimiyyət və işçilərə inamla təsir edərək inandırma prinsipinə əməl edilməsi, iştirakçılara təsir

 3. könüllü hakimiyyət, və işçilərə sərbəstliyin verilməsi, əmək haqqının artırılması, mükafatların verilməsi, işçiləri özünə inandırma ilə təsir

 4. formal hakimiyyət, işçilələrə iş prinsipində tam sərbəstliyin verilməsi, bəzən onların əməyionin yüksək qiymətləndirilməsi, ehtiyacı olanlara lazimi yardımların verilməsi, bütün bunlarla yanaşı, gunahı olan işçilərin cəzalandırılması, onlara psixoloji təsirlərin edilmməsi

 5. qeyri-formal hakimiyyət, işçilərəkənardan müdaxilələrin edilməsi, rəhbərin işçilərə qarşı aqressiv fikirlərdə olması, işçilərdə ruh düşkünlüyünü yaratması, işçiləri bunun vasitəsilə öz təsiri altında saxlaması

438. Münaqişə nədir?

 1. ziddiyyətli və ya bir araya sığmayan tərəflərin toqquşmasıdır

 2. insanlar arasındakı fikir ayrılığıdır

 3. iki və ya daha çox səxsin sözlərinin uyğunlaşmasıdır

 4. şəxslər arasında ziddiyyətin olması, ancaq bu ziddiyyətin xoş sonluqla nəticələnməsidir.

 5. Qrup və ya qruplararası ziddiyyətlərin yaranması, bu ziddiyyətin nəticəsində hər hansı qrupun üstünlük təşkil etməsidir

439. Münaqişələrin səbəbləri nədir?

 1. Birgə əmək fəaliyyəti prosesində əks maraqlar və ya anlaşılmamazlıq üzündən insanlar və ya kollektiv üzvləri arasında yaranan ziddiyyət, iki və ya çox tərəf arasında razılığın olmamasıdır

 2. Birgə əmək fəaliyyəti prosesində birgə maraqlar və ya iş birliyi üzündən insanların daha sıx birləşməsi, kollektiv arasında ünsiyyətin normal olması, lakin bununla yanaşı insanlararsında narazılıqların olması

 3. Birgə əmək fəaliyyəti prosesində çəkişmələrin, dartışmaların olması, işdə böyük narazılıqların yaranması, buna baxmayaraq insanların daha sıx birləşməsi, söz birliyinin olması

 4. Birgə əmək fəaliyyəti prosesində tərəflərin toqquşması, bu toqquşma nəticəsində ziddiyyətin böyüməsi, ziddiyyətin nəticəsində müqəssisə və ya təşkilatın dağılması

 5. Birgə əmək fəaliyyəti prosesində ayrı-ayrı şəxslər arasında sözlərin uyğun gəlməməsi, əks maraqların yaranması, sonda rəhbər tərəfindən bu narazılıqların aradan qaldırılması

440. Münaqişələrin mahiyyəti nədir?

 1. insan varlığının faktorudur

 2. insanın əsəbinin gərilməsidir

 3. insanların arasında ziddiyyətin olmasıdır

 4. insanların arasında anlaşılmazlığın olmasıdır

 5. insanlararasında əks maraqların toqquşmasıdır

441. Münaqişə harada baş verə bilər?

 1. firmalar, şirkətlər, kompaniyalar, assosiasiyalar və ya təşkilat daxilində

 2. hər yerdə

 3. təşkilatın xaricində, yolda, kənarda

 4. ictimai iaşə müəssisələrində, nəqliyyat vasitələrində

 5. şəxslər arasında

442. Hansı münaqişə təşkilati münaqişə adlanır?

 1. təşkilat daxilində baş verən

 2. təşkilat xaricində baş verən

 3. işçilər arasında baş verən

 4. rəhbər və mütəxəssislər arasında baş verən

 5. rəhbər və menecer arasında baş verən

443. Münaqişələr geridə qalan təşkilata nə kimi təsir edə bilər?

 1. canlandırar

 2. geriyə aparar

 3. dağıdar

 4. maliyyə çətinliyi yaradar

 5. kodların yerləşdirilməsində boyuk problemlər yaradar

444.Münaqişəsiz təşkilat varmı?

 1. yoxdur

 2. var

 3. bəzən ola bilər

 4. ola da bilər, olmaya da bilər

 5. baxır təşkilata

445. Münaqişəli vəziyyətə nələr daxildir?

 1. həm obyekt, həm də subyekt

 2. obyekt

 3. subyekt

 4. rəhbər

 5. işçilər

446. Münaqişə necə yarana bilər? 1. subyektlərin təşəbbüsü ilə, həm də onalrın irad və istəklərindən asılı olmayaraq ya obyektiv şərait və ya təsadüf nəticəsində

 2. tərəflərin toqquşması, yersiz hərəkət və ya söz-söhbətdən

 3. subyektlərin əsəb gərginliyindən, məqsədlərindən və hadisələrin gedişindən

 4. tərəflərin irad və istəklərindən, mövcud şəraitdən və ya hər hansı bir təsadüf nəticəsində

 5. arzu olunmayan bir vəziyyətdən, qeyri-sağlam bir mühitdən, əsəblərin gərilməsindən, etik normaların pozulmasından, səbəb və məqsədlərdən, hadisələrin gedişatından

447. Münaqişə sözü iqtisadi lüğətə hansı xarici sözdən götürülüb?

 1. latın

 2. alman

 3. ingilis

 4. rus

 5. fransız

448. Münaqişə termini hansı mənada işlənir, mənası nədir?

 1. toqquşma, ixtilaf, mübahisə

 2. gərginlik, səs-küy, əsəblərin gərilməsi

 3. insanların mübahisə etməsi

 4. dava-dalaş

 5. insanların mübahisələrinin böyüyüb sərhədləri aşması

449. Münaqişə nəyə deyilir?

 1. məqsədləri uyğun gəlməyən, öz məqsədlərini həyata keçirmək naminə bir-birinə qarşı mübarizə aparan iki və daha çox tərəfin toqquşmasıdır

 2. məqsədləri uyğun gələn, lakin öz şəxsimaraqlarını hər şeydən üstün tutan, kollektivdə süni narazılıqların yaranmasıdır

 3. fikirləri uyğun gələn, ancaq sözləri tez tez münaqişəyə səbəb olan kollektiv üzvləri arasında yaranan narazılıqlardır

 4. amalları eyni olan, lakin fərqli məqsədlərlə fəaliyyət göstərən qrupların söz ayrılığıdır

 5. əks maraqların bir-birinə düşmən mövqedə olması, ancaq lazım gələndə rəhbərliyə qarşı birləşən insanlar qrulapşmasıdır

450. Münaqişəni necə təsnifləşdirirlər?

 1. açıq və gizli

 2. qapalı və bağlı

 3. gizli və qapalı

 4. açıq və aşkar

 5. aşkar və aydın

451. Münaqişələr neçə səbəblərdən baş verə bilər? 1. 4

 2. 5

 3. 11

 4. 2

 5. 3

452. Münaqişələrin olması təşkilat üçün necə sayılır?

a) sağlam

b) arzu olunan

c) etik normalardan kənar

d) arzu olunmayan

e) etik normalar


453. İdarəetmə qərarları hansı prosesin nəticəsidir?

 1. mürəkkəb zehni

 2. müəssisə rəhbərinin şəxsi fikrinin

 3. işçilərin birgə qərarının

 4. rəhbər işçi və mütəxəssislərin qəbul etdikləri qərarların

 5. ümumi yığıncaqda qəbul edilən yekdil qərarın

454. İdarə etmə qərarlarının həyata keçirilməsi işçilərə səmərəlidirmi, o işçilərə necə təsir edir?

 1. iqtisadi səmərə verməli, qüvvədə olan qanuna uyğun gəlməli, psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə almalı və tabeçilikdə olanlara tərbiyəvi təsir etməlidir

 2. iqtisadi səmərə verməli, qüvvədə olan təlimat və qanunlara uyğun gəlməli, psixoloji vəziyyətlər nəzərə almalı və tabeçilikdə olanlara nümunəvi təsir etməlidir

 3. iqtisadi səmərə verməli, qüvvədə olan əsasnamə və nizamnamələrə uyğun gəlməli, psixoloji gərginlikləri nəzərə almalı və tabeçilikdə və öhdəsində olanlara ibrətamiz təsir etməlidir

 4. iqtisadi səmərə verməli, qüvvədə olan əmr və sərəncamlara uyğun gəlməli, sosioloji-psixoloji situasiyalar nəzərə almalı və tabeçilikdə olanlara nümunəvi təsir etməlidir

 5. iqtisadi səmərə verməli, qüvvədə olan tapşırıq və gostərişlərə uyğun gəlməli, sosial-psixoloji təsirləri nəzərə almalı və tabeçilikdə olanlara nümunəvi təsir etməlidir

455. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi hansı fəaliyyət növünə aiddir?

 1. gündəlik həyat və məişət də daxil olmaqla bütün

 2. müəssisə və təşkilatların gəldikləri yekun nəticəni

 3. rəhbər, işçi və mütəxəssislərin gündəlik təlimatlarının

 4. bir qrup işçilərin rastlaşdıqları qayda və qanunların

 5. rəhbər-tabeçi arasında yaranan qarşılıqlı əlaqələrin

456. idarəetmə qərarlarının hazırlanmasının əsasını nə ilə təmin edilməlidir?

 1. idarəetmə subyektinin kifayət qədər düzgün məlumatla

 2. idarəetmə obyektinin kifayət qədər düzgün təlimatla

 3. idarəetmə subyektinin kifayət qədər düzgün qayda-qanunla

 4. idarəetmə obyektinin kifayət qədər düzgün əsasnamə ilə

 5. idarəetmə subyektinin kifayət qədər əmr və sərəncamla

457. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi idarəetmə obyekti haqqında nələrlə əlaqədardır?

 1. məlumatın yığılması və nəql edilməsi ilə

 2. məlumatın düzgünlüyünun yoxlanması ilə

 3. məlumatın operativliyinin müəyyən edilməsi ilə

 4. məlumatın hansı instansiya tərəfindən verilməsi

 5. məlumatın rəhbər işçilər tərəfindən verilməsi, işçilərə ötürülməsi ilə

458. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi kimə məxsusdur?

 1. rəhbərə

 2. rəhbər, işçi və mütəxəssislərə

 3. idarəetmə subyektinə

 4. idarəetmə obyektinə

 5. müəssisə və təşkilatların keçirdikləri iclasların nəticələrinə

459. Qərar qəbul edildikdən sonra kim onun yerinə yetirilməsinə cavabdehdir?

 1. rəhbər

 2. rəhbər, işçi və mütəxəssislərə

 3. icraçılar

 4. sərəncamda olanlar

 5. istehsal və xidmət vahidi işçiləri

460. İdarəetmə qərarları qərarın qəbulu zamanı nə tələb edir?

 1. Ilham, dərrakə, hətta fantaziya

 2. Ilham, amal, istək, arzu

 3. Ilham, idrak, təfəkkür

 4. Ilham, dərketmə, amal, təfəkkür

 5. Ilham, amal, arzu, hətta fantaziya

461. İdarəetmə qərarlarının əsasını nə təşkil edir?

 1. məlumat

 2. çıxarılmış nəticə

 3. kollektivin birgə rəyi

 4. movcud qanunlar

 5. operativ gerçəkliyi

462. İdarəetmə qərarlarının hazırlanması hansı prosesin nəticəsidir?

 1. qərarların qəbulu və nəqli, məlumatın yığılması, işlənilməsi və nəqli

 2. qərarların yığılması, ötürülməsi, sərh edilməsi, və aydınlaşdırılması

 3. rəhbərlik üslubunda qərarların qəbul edilməsində məsuliyyətin yüksək olması

 4. tabeçilikdə olanlara daha fəal iştirak etmə imkanının olması

 5. qərarların qəbulu zamanı menecerlərin rəhbərlik üsullarını bilməsi

463. İdarəetmə qərarları nəyə istiqamət vermək üçün qəbul edilir?

 1. bütün kolektivin əməli fəaliyyətinə istiqamət vermək üçün

 2. bütün işçilərin vəzifə və hüquqlarını layiqincə yetirmək üçün

 3. bütün istehsal prosesində iştirak edənlərin istehsala lazimi koməklik etdiklərinə gorə

 4. rəhbərliyin düzgün nəticə çıxarması üçün

 5. çxarılan qərarların vacibliyini yoxlamaq üçün

464. Qərarlar qəbul edilərkən kollektivin təxmini neçə faizini müzakirəsi əsasında qəbul edilir?

 1. 60-70

 2. 30-40

 3. 70-80

 4. 80-90

 5. 50-60

465. İdarəetmə qərarları kim tərəfindən qəbul edilmiş tədbirlər planı kimi səciyyələndirilir?

 1. Rəhbərlik

 2. Menecerlər

 3. Səhmdarlar

 4. Icraçılar

 5. Tabeçilikdə olanlar

466. Təşkilatın rəhbəri təsərrüfatın gündəlik fəaliyyətinə rəhbərlik etmək üçün gün ərzində nə keçirir?

 1. Operativ müşavirələr

 2. Kollektiv iclaslar

 3. Disskussiyalar

 4. Deputatlar

 5. Yığıncaqlar

467. Qərar qəbul edildikdən sonra onun yerinə yetirilməsinə nəzarət üçün kimlər təyin edilir?

 1. Məsul olan şəxs

 2. Mütəxəssislər

 3. Qərarın qəbul edilməsində iştirak edənlər

 4. Icracılar

 5. Istehsal prosesində seçilən işçilər

468. Qərarların qəbul edilməsinə cavabdeh olan insanlar qərarların yerinə yetirilməsi prosesində nə edirlər?

 1. Nəzarət edir və rəhbərlik qarşısında hesabat verir

 2. Nəzarəti gücləndirir

 3. Insanlara işlərini məsuliyyətlə yerinə yetirməsinə stimul verir

 4. Qərarların yerinə yetirilməsi prosesinə yaxından koməklik edir

 5. əmək məhsuldarlığının artırılmasına, keyfiyyətli məhsul istehsalına nail olur

469. Proqnozlaşdırma ( planlaşdırma) menecmentin neçənci funksiyasıdır?

a) ilkin

b) son


c) ikinci

d) dorduncu

e) ucuncu
470. Planlaşdırma prosesinə kömək edən amillər?

a) idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, eləcə də reallaşdırılması

b) idarəetmə prosesinin təşkili, icrası və nəzarəti

c) istehsal prosesi zamanı əmək ehtiyatlarından düzgün istifadə edilməsi və əməin üfüqi bolgüsü

d) hökumətin qanunları və dövlət tənzimləmə normları

e) məhsul istehsalının artırılması, mənfəətin maksimuma çatdırılmsı

471. Planlaşdırma prosesi çərçivəsində idarəçilik fəaliyyətinin neçə funksiyasını fərqləndirmək olar?

a) 4


b) 5

c) 2


d) 3

e) 6
472. Planlaşdırmanın tətbiqi neçə üstünlüklərlə təmin edilir?

a) 8

b)5


c) 6

d) 4


e) 7
473. Məqsədlərin strateji idarəetmə prosesinin əhəmiyyətli hissəsinə çevrilməsi üçün yuxarı rəhbərlik bəzi addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda yanlışdır?

a) məqsədləri vaxtaşırı olaraq dəyişdirməlidir

b) məqsədlər haqda informasiya verməlidir

c) onların həyata keçməsini bütün təşkilatda stimullaşdırmalıdır

d) məqsədlər düzgün ifadə olunmalıdır

e) məqsədlər real olmalııdır.

474. «Menecment digər insanların köməyilə yerinə yetirilməsi təmin edilən işdir» fikri kimi məxsusdur?

a) M.P.Follet

b) M.Veber

c) E.Meyo

d) D.Makqreqor

e)Teylor


475. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin mahiyyətini tam şəkildə əks etdirir?

a) Özünün tamlığını saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və

bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

b) Öz tamlığını saxlayan sistemlərin xüsusiyyətidir

c) Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda olan elementlərin cəmidir

d) Öz tamlığını saxlaya bilməyən müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

e) Öz tamlığını saxlaya bilməyən müxtəlif təbiətli elementlərin məcmusudur və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur.
476. Dolayı xarici mühit amillərinə aid deyildir:

a) əhalinin alıcılıq səviyyəsi

b) ölkənin demokratikləşmə səviyyəsi

c) iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası

d) xalqin mənəvi-əxlaqi dəyərləri

e) məşğulluğun səviyyəsi


477. Birbaşa xarici mühit amillərinə aid deyildir:

a) dövlətin iqtisadi siyasəti

b) alıcıların zövqləri,tələbatları

c) dövlət orqanlarının fıaliyyəti

d) rəqiblərin strategiyası

e) istehlakçıların alıcılıq səviyyəsi


478. Fərdin əsas ümidlər qrupuna aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir?

a) İşin əhatəliliyi və ekstensivliyi..

b) Təşkilatda şəxslərarası münasibətlər

c) İşin orijinallığı və yaradıcı xarakterliyi.

d) İşin məzmunu, mənası və əhəmiyyəti

e) Məsuliyyət və risk dərəcəsi.

479. Kompensasiyaya davranışın öyrənilməsi və davranışın modifıkasiya edilməsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq onda həyata keçirilən davranışın möhkəmləndirilməsinə və ya ondan imtina edilməsinə gətirib çıxaran kompesasiyanın tipləri fərqləndirilir.Səhv variantı göstərin.

a) Mənfi kompensasiya

b) Müsbət kompensasiya.

c) Neytral kompensasiya

d) Arzu edilməyən davranışın həvəsləndirilməməsi

e) Tənbeh(cəza)

480. Təşkilat insanlardan özlərini aşağıdakı kimi aparmağı tələb edir.Bu yanaşmalardan hansı düzgün deyildir.

a) Təşkilata sadiq və kənarda onun maraqlarıni qorumayan insan kimi

b) Müəyyən şəxsi və davranış keyfıyyətlərinə malik insan kimi

c) Təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi və inkişafına kömək edən təşkilat

üzvü kimi

d) Müəyyən biliklərə və ixtisasa malik olan hər hansı bir sahənin mütəxəssisi kimi

e) Təşkilatın mənafeyini özünün mənafeyi kimi qəbul edən insan kimi

481. F.Teylor əməyin hansı formalarını fərqləndirirdi?

a) icraçı və idarəedici əmək

b) nəzarətçi və inzibati əmək

c) məhsuldar və qeyri-məhsuldar əmək

d) fərdi və kollektiv əmək

e) fərdi və qrup şəklində əmək
482. İstehsalın planlaşdırılması üçün kart-sxemləri kim tərtib etmişdir?

a) H.Qant

b) A.Fayol

c) F.Cilbert

d) F.Teylor

e) L.Cilbert


483. Teylora əsasən fiziki əməyin təşkili prosesi hansı elementlərdən ibarətdir?

a) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, nəzarət.

b) Təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət.

c) Motivasiya, liderlik, nəzarət.

d) Məqsəd, koordinasiya, motivasiya.

e) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, liderlik


484. Elmi menecmentin əməyin bölgüsü prosesi necə təşkil edilmişdi?

a) İdarəedici və icraedici.

b) qiymətləndirici və idarəedici.

c) İdarəedici və planlaşdırıcı.

d) Planlaşdırıcı və stimullaşdırıcı.

e) İdarəedici və stimullaşdırıcı


485. Təşkilatın strateji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi prosesinə aid deyildir:

a) qiymətləndirmə metodlarının işlənib hazırlanması

b) planlasdınlmış vəziyyətdən kənarlaşmaların təhlili

c) tsiklin məntiqi sonluğu kimi ssenarinin layihələşdirilməsi

d) təşkilatın müasir durumu haqqında informasiya yığılması

e) Təşkilatın müasir durumunun təhlil ediməsi

486. Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönəlmiş prinsip hansıdır?

a) Heyət üçün sabit iş yeri prinsipi

b) Ədalətlilik prinsipi

c) Təşəbbüskarlıq prinsipi

d) Qayda-qanun prinsipi

e) Əmək bölgüsü


487. "Hər kəs üçün yer və hər kəsin yerində olması" fıkri hansı prinsipdə nəzərdə tutulmuşdur?

a) Qayda-qanun prinsipində

b) Ədalətlilik prinsipində

c) Əmək bölgüsü prinsipində

d) Nizam-intizam prinsipində
488.Etik normativin mahiyyəti nədir

a) Etik dəyərlər və qaydalar məcmusu sistemidir

b)Etik və inzibati qaydalar məcmusu sistemidir

c)Etik hesabatlar sistemidir

d)Etik davranışa öyrədilmədir

e)Sosial təftişdir


489. Qeyd edilənlərdən hansı davranışın etikliklik səviyyəsinin

yüksəldilməsi tədbirlərinə aid deyildir

a) Sosial təftiş

b) Etika üzrə komitələr

c) İqtisadi təftiş

d) Etik davranışa öyrədilmə

e) Etik normativlər
490. Etik normativlərin işlənib hazırlanma məqsədlərinə aid deyildir

a) Qərarların hüquqi baxımdan əsaslandırılması

b)Etik atmosferin yaradılması

c)Qərarların etik baxımdan əsaslandırılması

d) Təşkilatın məqsədlərinin təsvir edilməsi

e) Etik davranışa öyrədilməsi


491. Etika üzrə komitələrin yaradılmasının əsas məqsədi nədir

a) Etika nöqteyi-nəzərdən gündəlik təcrübəni qiymətləndirmək üçün

b) Etalon etik dəyərlər və qaydalar məcmusunu yaratmaq üçün

c) Təşkilatın iqtisadi hesabatlarını işləyibhazırlamaq üçün

d) Təşkilatın məhsuldarlığını yüklətmək üçün

e) Münaqışələri idarəetmək üçün


492. Təşkilati mədəniyyətin mahiyyətini düzgün əks etdirən məhfum hansıdır

a) təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş və bölüşdürülmüş işgüzar davranışın mənəvi prinsip və dəyərlərinin əks olunmasıdır

b)kollektiv üzvlərinə təsir üsulları və metodlarının məcmusudur

c)cəmiyyətin əsas davranış qaydalarıdır

d )təşkilatın idarə olunmasının əsas prinsip və qaydalarını müəyyən edir

e) təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş və bölüşdürülm idarəetmə

prinsipləridir
493. Fərdi müəssisələrə aid olmayan hüquqi tələbi göstərin?

a) əmlakı tamamilə dövlətə məxsus müəssısələrdir.

b) Ticarət edilməsi və ya xidmət göstərilməsi haqqında müvafıq səlahiyyətli

orqanlardan lisenziya alınmalıdır.

c) Ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda alınmalıdır.

d) Əgər başqa adamların əməyindən istifadə olunursa, muzdla işə götürmə

haqqında müvcud qanunvericilik gözlənilməlidir.

e) Fərdi müəssisə şəxsin öz adı altında fəaliyyət göstərirsə, onun

qeydiyyatından keçməsi tələb olunmurı
494. Fərdi müəssisələrin üstün cəhətini göstərin.

a) Motivasiyanın yüksək olması.

b) İri miqyaslı istehsala nail olmağın az perspektivli olması.

c) iri miqyaslı tədarükün həyata keçirilməsinin qeyri məhdudluğu;

d) rəqabət qabiliyyətinin zəif olması.

e) Biznesin miqyasının kapital çərçivəsində məhdudluğu.

495. Azərbaycanda Dövlət büdcəsinin icrasına operativ-nəzarət hansı dövlət orqanına məxsusdur?

a) Milli məclisin Hesablama Palatasına

b) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

c) Milli Məclisə

d) Maliyyə nazirliyinə

e) Prezident aparatına


496. Nəzarət təşkilatların dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan...

a) qeyri-müəyyənliyi

b) müəyyənliyi

c) stresi

d) adaptasiyası

e) gərginliyi


497. ...böhranlı situasiyaların meydana gəlməsi haqqında xəbərdarlıq edir.

a) Nəzarət

b) Təşkilat

c) Menecer

d) Planlaşdırma

e) Təşkiletmə


498. Verilmiş kreditlərin məqsədəuyğun xərclənməsi üzərindəki nəzarət növü necə adlanır?

a) bank nəzarəti

b) valyuta nəzarəti

c) bankdaxili nəzarət

d) büdcə nəzarəti

e) Təsərrüfatdaxılı nəzarət


499. Kommunikasiya ... bir subyektdən digərinə ötürülməsi kimi şərh olunur.

Cümləni tamamlayın

a) informasiyanın

b) səsin


c) elektrik cərəyanın

d) əmtəəlik məhsulun

e) əmrin
500. Problemin dərk edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vasitə necə adlanır?

a) informasiyanın bolluğu

b) informasiyanın asılığı

c) informasiyanın yoxluğu

d) informasiyanın natamam olması

e) informasiyanın qərəzliliyi


501. Təşkilatın yüksələn kommunikasiya şəraitində informasiyanın yuxarı idarəetmə səviyyələrinə verilməsi nəyə təsir edir?

a) əmək məhsuldarlığına

b) idarəetməyə

c) qənaətçiliyə

d) səmərəliyə

e) təşkilatın imicinə


502. Hesabat, təklif və izah verici qeydlər formasında həyata keçirilən

informasiya mübadiləsi necə adlanır?

a) yüksələn

b) aşağı


c) azalan

d) yuxarı

e) qeyri-verbal
503. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təşkilat səviyyəsində aşağıdakı metod və vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun deyildir?

a) bütün növdən olan ehtiyatlara qənaət

formalaşdırılması

b) məhsul istehsalı üçün dövlət sifarişləri sisteminin formalaşdırılması

c) qiymətin əmələ gəlməsinin tənzimlənməsinə dövlət siyasətinin

d)malların və xidmətlərin sertifikasiyası


504. İdarəetmə metodlarının əsas ... istehsalın səmərəliyini yüksəltməklə,idarəetmə kamandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq və onu inkişaf etdirmək-dir. Bu cümləni tamamlayın

a) vəzifəsi

b) yeri və rolu

c) məqsədi

d) mexanizmi

e) funksiyası


505. Azərbaycan şəraitində proqnozları, strateji plan və məqsədli proqramları hansı dövlət orqanları və ya təşkilatlar işləyib hazırlayır?

1. İqtisadi inkişaf nazirliyi,

2. Maliyyə nazirliyi,

3. Mərkəzi bank,

4. Dövlət Statistika Komitəsi,

5. Gömrük Komitəsi,

6. Vergi Nazirliyi,

7. İcra Hakimiyyət Orqanları və müvafiq elmi təşkilatlar.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4, 7

C)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 7


506 İxtisas dərəcəsi dövlət qulluqçularının bəzi nailiyyətlərinə görə verilir. Hansı bu nailiyyətlər aid deyil?

A) qulluq stajına uyğun olaraq

B) tutduğu vəzifəyə görə

C) ixtisasına görə

D) əvvəllər verilmiş dərəcə nəzərə alınmaqla

E) aldığı mükafatlara görə


507. Hər bir dövlət qulluqçusu ......... rəhbər tutaraq, qanunların müddəalarına əməl etməyə borcludur. Boşluğa hansı gələ bilməz?

A) demokratik prinsipləri

B) qanunun aliliyini

C) insan hüquqlarını

D) yüksək etik davranış qaydalarını

E) şəxsi maraqlarını


508.Vahid konstitusiyası, vahid hüquqi sistemi, vahid vətəndaşlığı, vahid məhkəmə sistemi, vahid pulu olan dövlət hansıdır?

A) demokratik dövlət

B) unitar dövlət

C) federativ dövlət

D) parlamentar dövlət

E) monarxiyalı dövlət


509.Texniki qabiliyyətlərə ən çox ehtiyac duyan idarəetmə pilləsi aşağıdakılardan hansıdır ?
A) Baş menecer

B) Ən üst səviyyədəki idarəçilər

C) Aşağı səviyyəli idarəçilər

D) Mühəndislər

E) İnsan resursları
510. Dövlət .......... institutudur. Qanunları ilə ............... və hüquqlarını qoruyur. Boşluqlara hansı sözlər gəlməlidir?

A) vergi, vətəndaşları iqtisadi cəhətdən təmin edir

B) vətəndaşlıq, vətəndaşları tərbiyə edir

C) ailə, üzvlərinin refahını təmin edir

D) müstəmləkəçilik, mülkiyyətini

E) özünümüdafiə, insanları müdafiə edir

511. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri dərəcələrini hansı orqan verir?

A) Milli Məclis

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

C) Nazirlər Kabineti

D) Konstitusiya Məhkəməsi

E) Hərbi prokuroroluq

512. Dövlət qulluqçusunun .......... qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsidir və qanunla müəyyən edilmiş .......... və prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

A) xidməti davranış, dövlət qulluğu haqqında qanuna

B) xidməti davranışı, etik davranış qaydalarına

C) xidməti davranışı, mülki məcəllənin qaydalarına

D) hüquqi davranış, etik davranış qaydalarına

E) hüquqi davranış, mülki məcəllənin qaydalarına


513. Hansı səhvdir ?

A) Bir neçə vətəndaşlığı vardır,

B) Federasiya - bir qanunvericilik və hüquq sisteminə malik olur,

C) Federasiya dövlətin formal əlamətlərinə malik olan, lakin suverenliyə malik olmayan ayrı-ayrı subyektlərdən ibarət mürəkkəb dövlət quruluşu formasıdır,

D) Federasiyada muхtar quruluşun mövcud olma ehtimalı azdır,

E) Ərazisi federal subyektlərdən ibarətdir. Federasiyanın bölündüyü inzibati ərazi vahidləri siyasi müstəqilliyə malikdir.


514. Aşağıdakılardan hansı qanuni səlahiyyətə sahibdir?

A) Bill Gates

B) Krallar  

C) Qandi

D) Üst səviyyə idarəçisi

E) Qəbilə rəisi


515. .................... inkişafın istiqamətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutursa, ................. həm inkişafın istiqamətlərini, həm də məqsədlərini və ona çatmaq yollarını müəyyənləşdirir.

A) əlaqələndirmə, proqnozlaşdırma

B) planlaşdırma, proqnozlaşdırma

C) proqnozlaşdırma, planlaşdırma

D) təşkiletmə, planlaşdırma

E) nəzarət etmə, planlaşdırma


516. İxtisas dərəcəsinin vaxtından əvvəl verilməsi dövlət qulluqçusu ................. .

A) ixtisas kursu bitirdikdə mümkündür.

B) yüksək naliyyətlər əldə etdikdə verilir.

C) magistr dərəcəsi aldıqda verilir.

D) daha yüksək təsnifat üzrə vəzifəyə təyin edildikdə mümkündür.

E) əlavə 2 avropa dili bildikdə verilir.


517. Aşağıdakılardan hansılar dövlət qulluqçusunun vəzifəsi deyil ?

1. Əmr, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi,

2. Qərəzsizlik,

3. Korrupsiyanın qarşısının alınması,

4. Hədiyyə almaq,

5. Maraq toqquşmasının qarşısının alınması,

6. Dövlət əmlakından və məlumatlardan istifadə etməmək,

7. İctimai və ya siyasi fəaliyyət.

A) 3,4

B) 1,3


C) 2,5

D) 5,6


E) 4,7
518. Aşağıdakılardan hansına iqtisadi güclərin təsiri ola bilməz ?

A) Qərar vermək

B) Mühit analizləri

C) Planlamaq

D) Nəzarət

E) İdarəçi xüsusiyyətləri


519. "İnsanlar öz məqsədlərinə təşkilatın məqsədləri istiqamətindən baxmağa hər zaman istəkli değil. Bu mövzuda insanların təbliğata ehtiyacı var" fikrinə əsaslanan elm sahəsi aşağıdakılardan hansıdır ?

A)  Psixologiya

B)  Sosyal Psixologiya

C)  Sanayi Psixologiyası

D) Təşkilat Psixologiyası

E)  Sosyologiya


520. ........... dövlətçiliyi formasında ali hakimiyyət bir nəfərdən digərinə keçir. Ədalətin, qanun-qaydaların qorunmasında mütləq hakim, yalnız öz vicdanı qarşısında cavabdehdir.

A) Aristokratiya

B) Monarxiya

C) Demokratiya

D) Anarxiya

E) Diktatorluq


521. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi .......... ilə əlaqədar işdən azad edilməsi istisna olmaqla, dövlət qulluğuna xitam verildiyi bütün hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır.

A) Bir yerdən başqa bir yerə köçməsi

B) Millət vəkili seçilməsi

C) Daha yüksək vəzifəyə keçməsi

D) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması

E) Səhhəti ilə əlaqaəli problem yaranması


522. Dövlət orqanlarında etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti ......... həyata keçirir. Dövlət orqanının rəhbəri:

A) məhkəmə

B) prokurorluq

C) həmin orqanların müvafiq qurumları

D) dövlət qulluğu haqqında qanun

E) dövlət qulluqçusunun etik davranışlar haqqında qanun


523. Aşağıdakılardan hansı planların həyata keçirilməsində lazımi addımları müəyyən edən idarəetmə funksiyasıdır ?

A) Kadrolaşma

B ) Təşkiletmə

C) Qərar vermə

D) Əlaqələndirmə
E) Nəzarət etmə
524. Əslərdən bəri idarəetmə anlayış və mədəniyyətinin ən inkişaf etmiş hüquq tənzim edicisi nədir?

A) Konsitusiya

B) Dövlət

C) Cəmiyyət

D) Əhali

E) Nazirlik


525. Toplum və dövlət hayatına əxlaqın təzahürü nədir?

A) Bacarıq

B) Əxlaq

C) Bilik


D) Siyasət

E) Ünsiyyət


526. İnsanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün zəruri olan hər bir şəraiti kim yaratmalıdır?

A) Nazirlər

B) Dövlət

C) Hökümət

D) İnsanlar

E) Vətandaşlar


527. Iqtisadi sosial (ictimai) və siyasi funksiyalar dövlətin hansı funksiyasıdır?

A) Daxili

B) Siyasi

C) Xarici

D) İcbari

E)Ümumi
Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə