Fənn: İnzibati menecment FakültəYüklə 1,02 Mb.
səhifə4/5
tarix22.06.2018
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5

528. Cəmiyyətin iradəsini mənəvi irsini, tarixini mədəniyyətini, əxlaq sistemini qoruyub saxlamaq dövlətin hansı funksiyasını əhatə edir.

A) Təşkil etmə

B) Siyasi

C) İctimai

D) İdarəedici

E) İqtisadi


529. İdarə etdiyi ərazini və bu ərazidəki təbii ehtiyatları maddi-mənəvi sərvətləri əhalinin xeyrinə səmərəli şəkildə istifadə etmək dövlətin hansı funksiyasına aiddir.

A) İqtisadi

B) Xarici

C) Daxili

D) Siyasi

E) Sosial


530. Dövlətin idarəetmə prosesində elmi cəhətdən əsaslandırılmış sistem hansıdır?

A) Əsaslandırma

B) Planlaşdırma və proqnəzlaşdırma

C) Mükafatlandırma

D) Sistemli yanaşma

E) Sahələrin inkişafı


531. İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin ali forması nədir?

A) Dövlət tənzimləməsi

B) Dövlət proqramlaşdırılması

C) Maliyyələşdirilməsi

D) Layihələndirilməsi

E) Proqnozlaşdırılması


532. XX-ci əsrin əvəllərində hansı alman alımi iqtisadiyyata məhsuldarlıq anlayışını gətirmişdir.

A) Engels

B) Harrington Emerson

C) Marks


D) Fridmen

E) Keynes


533. İdarəetmənin səmərəli təşkili və aparalmasını ölçmək üçün aşağıdakilar hansını bilmək lazımdır.

1) İdarə xərcləri nə qədərdir

2) Idarə işçilərinin maaşları nə gədərdi

3) Dəftərxana xərcləri nə gədərdi

4) Borclar nə gədərdi

5) İdarəetmənin ölçüsü meyarı

A) 2, 3, 5, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1,2, 4, 5

D) 3, 2, 4, 5

E) 3, 4, 2, 5
534. Qəbul olunmuş qərarların icra müddətindən aslı olaraq idarəetmə hansı 3 formada ola bilər.

A) İnzibati, operativ,

B) Operativ, , stratrji

C) Taktiki, inzibati, strateji

D) Kolektiv, inzibati, strateji

E) Təhlükəli, taktiki,


535.Ölkənin və ayrı-ayrı sahələrin idarə olunması üçün uzun müddətli məqsəd, vəzifə və tapşırıqları müəyyən edilməsi hansı idarəetmədir.

A) İnzibati

B) Strateji

C) Taktiki

D) Operativ

E) Kolektiv


536. Strateji idarəetmə dövlətin secdiyi siyasi kursu həyata keçirməyə xidmət edir. Strateji idarəetmədə hansı uç amili Misal göstərmək.

A) Mərkəzləşmə, təkrarlanma, ləğvetmə

B) Artım, stabillºmə, böhran

C) Azalma, mərkəzləşmə problemlər

D) Artma-azalma, mərkəzləşmə

E) Kollektivləşmə, icraetmə, təkrarlanma


537. Dövlət orqanlarını sinifləşdirmək üçün hansı kriteriyalar vardır ərazi səlahiyətinin miqyasına görə necə sinifləşdirilir.

A) 5


B) 2

C) 1


D) 3

E) 4
538. Federasiya nə cür dövlətdir.

A) Birləşmiş

B) Mürəkkəb

C) Sadə

D) Təkbə-tək

E) Suveren
539. Federasiya özündə hansı 3 növ subyekti birləşdirə bilər.

1. Milli dövlət birliklərini suveren respublikaları

2. Muxtar dövlət qrumlarını

3. Ərazi qrumlarını

4. Məhkəmə hakimiyyəti

5. İcra hakimiyyəti

A)1,2,3,

B)2,3,4,


C) 3,4,5

D) 2,3,5


E) 1,3,5
540. Dövlət orqanları müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Dövlət orqanlarının say tərkibi hansı tələbə uyğundur.

A) Səriştəlilik

B) Mobillik

C) Çeviklik

D) Tələbkarlıq

E) Qərar qəbul etmə


541. Dövlət orqanlarının daxili və xarici əlaqələrini nəzərə alaraq informasiyanın sürətli ötürülməsi və qərar qəbulu hansı tələbə uyğundur.

A) Səhlənkarlık

B) Operativlik

C) Mobillik

D) Gənaətcillik

E) Qərəzlilik


542. Aparatın saxlanılması və fəaliyyəti üçün çəkilən xərclərin maksimum qənaəti hansı tələbə uygundur.

A) Operativlik

B) Qənaətcillik

C) Mobillik

D) Fəaliyyətsizlik

E) Mudriklik


543. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcəsinin verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin neçənci ildə verdiyi fərmanla təsdiq edilmişdir.

A) 2003. 08. 10. tarixli 278№ fərmanı

B) 2001. 03. 09. tarixli 569№ fərmanı

C) 2000. 05. 09. tarixli 351№ fərmanı

D) 2002. 09. 11. tarixli 178№ fərmanı

E) 2004. 10.12. tarixli 189№ fərmanı


544. Dövlət öz hüquq və vəzifələrini icra etmək üçün nə formalaşdırır.

A) diktatura

B) aparat

C) hakimiyyət

D) hökmranlıq

E) təhlükəsizlik


545.Dövlət ölkənin beynəlxalq möhkəmliyinini, təhlükəsizliyini və dünya ictimaiyyəti ilə münasibətlərini nizama salaraq hansı hüquq qaydalarını qoruyur.

A) inzibati

B) daxili

C) xarici

D) fövqalədə

E) beynəlxalq.


546.İdarəetdiyi ərazini və bu ərazidəki təbii thtiyyatları, maddi- mənəvi sərvətləri əhalinin xeyrinə səmərəli şəkildə istifadə etmək. Dövlətin hansı funksiyasına aiddir.

A) sosial

B) xarici

C) daxili

D) iqtisadi

E) ictimai.


547.İqtisadiyyatda dövlət proqramları 2 yerə bölünür və hansılardır. Düzgün cavab 2 variantda verilmişdir.

A) sadə


B) adi

C) fövqalada

D) mürəkkəb

E) müxtəlif.


548. 5 il müddətini tərtib olunan proqramlar hansı proqramlardır.

A) sadə


B)Adi orta

C) mürəkkəb

D) məqsədli

E) maliyyələşən


549.Böhran kütləvi işsizlik, təhlükəli infliyasiya hallarında nisbətən qısa müddət üçün tərtib olunan proqramlar hansıdır.

A) təhlükəli

B)Fövqaladə

C) adi


D) böhranlı

E) kütləvi


550.Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur.

A)hüquqi tənzimləmə

B)inzibati tənzimləmə

C)siiyasi tənzimləmə

D) fövqaladə tənzimləmə

E) kütləvi tənzimləmə


551. Mövcud ehtiyatdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın sabit inkişafı və xalqın maddi və mənəvi təlabatının ödənilməsi. Dövlət idarəetməsinin hansı məqsədini əhatə edir.

A) iqtisadi

B)ümumi və əsas

C) ictimai

D) siyasi

E) ictimai-siyasi


552.Dövlət idarəetməsinin məqsədi necə xarakter daşımalıdır.

A) mürəkkəb

B) sistemli

C) səliqəli

D) sadə

E) sabit
553.Cəmiyyətin əminamanlıq şəraitində siyasi cəhətdən sabitliyi şəraitində inkişafın təmin edilməsi hansı məqsədi güdür.A) mənəvi

B)ictimaii-siyasi

C) soisal

D) iqtisadi

E) psixoloji
554.Birbaşa insanların iqtisadi və mədəni tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar məqsədlərhansıdır.

A) ümumi inkişaf

B) sosial məqsədlər

C) iqtisadi

D) mənəvi təlaabat

E) ictimai-siyasi


555.İctimai-siyasi və ya sosial məqsədləri həyata keçirmək və cəmiyyətin mənəvi potensialının artırılması hansı məqsədləri əhatə edir.

A) mədəni potensial məqsədlər

B) mənəvi-psixoloji məqsədlər

C) ictimai siyasi məqsədlər

D) mədəni təlabat məqsədlər

E) sosial siyasi məqsədlər


556. İqtisadiyyatda ümumi inkişaf ÜDM-un artırılması və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı ilə bağlı məqsədlər hansıdır.

A) kütləvi

B) iqtisadi

C) mənəvi

D) fövqalədə

E) ictimai siyasi


557.Dövlət idarəetmə sisteminin obyekt və subyektlərinin təşkilati qurluşunun təkmilləşməsi, yəni strukturların yaranması ilə əlaqədər məqsədlər hnsıdır.

A) Təşkilatın yaranması

B)Təşklati məqsədlər

C)Təşkilatın təkmlləşdirilməsi

D) Təşkilatın xarakteri

E) Təşkilatın operativliyi


558.Dövlət idarəetməsinin obyektiv əsaslar. hansı 3 dügün variantda verilmişdir.

A) ölkənin tarixi-mədəni irsi şəraiti

B) ölkənin təbii coğrafi şəraiti

C) ölkənin təbii-ictimai şəraiti

D) ölkənin idarəetmədə vəziyyəti

E) ölkənin idarəetmədə mövqeyi


559.Dövlət idarəetməsinin subyektiv əsaslar hansı 4 variantda verilmişdir.

A) Dövlət orqanlarında çalışanların idarəetmə qərarlarına münasibəti

B) Dövlətin idarəetmədə mövqeyi

C) Ölkədə mövcud olan qanunvericiliyin vəziyyəti

D) Dövlət orqanlarında çalışanların öz vəzifə borcuna münasibətdə aktivlik dərəcəsi

E) Dövlət orqanlarında çalışanların vəzifə maaşlarının verilməsi


560.Dövlət idarəetmə praktisasında çoxsaylı məktəblər və modellər mövcud olmuşdur. Lakin bunlardan üçü hazırki dövrdə istifadə olunmuşdur. Onlar kimlərdir?

A) Fridmen

B) Marksist məktəbi

C) Keynsçilik

D) A.Smit

E) D.Rikordo


561.Hansı alimin fikrincə bazar iqtisadiyyatı şəraitində Dövlət aktiv pul-kredit siyasəti qiymət siyasətini, verji siyasətini həyata keçirməlidir.

A)Fngels


B) Keyns

C) Marks


D)A.Smit

E) Fridmen


562.Hansı alman alimi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini tamamilə məhdudlaşdırmanı təklif edir.

A)Rikordo.

B) Fridmen

C) Keyns


D) Marks

E) D.Smit


563. Dövlət idarəetməsində başlıca vasitə planlaşdırmanın olması və planların yerinə-yetirilməsi məcburidir. Bu məktəbin müəllimi kimdir.

A) Keyns məktəbi

B) Marksist məktəbi

C) Azeizın məktəbi

D) Fredmen məktəbi

E) Pokfiller məktəbi


564.Marksist məktəbinin nümayəndəsi olan dövlətlər hansı dövlətlər olmuşdur.

A) SSRİ


B) İran

C) Almaniya Federativ respublikası

D) Türkiyyə

E) İzrail


565.İnfliyasiya zamanı dövlət xərclərinin azaldılması hansı idarəetmə məktəbinin əsas prinsipidir.

A) Keyns məktəbinin

B) Fredmen məktəbinin

C) Marksist məktəbinin

D) Teylor məktəbinin

E) Fngels məktəbinin


566.Konkret rəhbərlərin ayrı-ayrı bölmələrdə eyni səviyyədə yerləşdirilməsi asılı olmayan hansı əlaqələri meydana gətirir.

A) şaquli

B) üfiqi

C) düzgün

D) əyri

E) xətti
567.İdarəetmə işinin şaquli bölüşdürülməsi idaəetmə səviyyəsini və pillələrini yaratmaqla hansı xüsusiyyətləri əmələ gətirir.A) biri-digərindən asılılıq

B) asılılıq və cavabdehlik

C) tabesizlik və cavabdehlik

D) Rəhbərdən asılılıq və cavabdehlik

E) Fəsiləsiz asılılıq və cavabdehlik
568.Subyektə geniş səlahiyyətlərin havalə edilməsi, müstəqillik verilməsi hansı idarəetmənin prinsipi sayılır.

A) avtoritar

B) Demokratik

C) monarxiya

D) totalitar

E) Kollektiv


569. Demokratik düşüüncədə əsas meyar nə hesab edilir.

A) insan əməyini qiymətləndirmək

B) insanın məhsuliyyətdən qaçmaması əməyi sevməsi

C) insanın məhsuliyyətdən qaçması əməyi sevməməsi

D) qiymətləndirməmək

E) insan əməyini mükafatlandırmaq.


570.demokratik idarəetmə düşüncələrinin əksi hansı idarəetmədir.

A) Monarxiya

B) Avtoritar

C) Totalitar

D) Marksist

E) konstitusiyon.


571.Mərkəzi hakimiyyətin dövlətin tərkibinə daxil olan inzibati və milli vahidlərin qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətlərinə görə dövlət idarəetməsi hansı 2 formaya ayrılır.

A) qabiliyyətli

B) kordinasiyalı

C) subordinasiyalı

D) dəyanətsiz

E) zəif
572.Federasiya və konfederasiya formasında həyata keçirilən idarə etmə forması hansıdır.

A) tək hakimiyyətli

B) kordinasiyalı

C) subordinasiyalı

D)ümumi idarəetmə

E) demokratik.
573.Sərt inzibati tabeçiliyə yuxarıların verdiyi qərarların sərancamların aşağıların yerinə yetirməsi hansı idarəetmədir.

A) inzibati idarə etmə

B) Subardinasiyalı idarə etmə

C) mərkəzi idarə etmə

D) ərazi idarə etmə

E) yerli idarə etmə


574.Subordinasiyalı idarəetmə hansı dövlətlər üçün xas idarəetmədir.

A) Koperativ dövlət

B) Unitar dövlət

C) Totalitar dövlət

D) Federativ dövlət

E) Konstitusiyon dövlət


575. İnzibati ərazi vahidindən ibarət olub, vahid normativ əsasında fəaliyyət göstərən dövlətlər necə adlanır.

A) Fedarativ dövlət

B) Unitar dövlət

C) Demokrativ dövlət

D) Koperativ dövlət

E) İnzibati dövlət


576.İcra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən idarə olunan idarəetmə nədir?

A) İnzibati idarəetmə

B) Ərazi idarəetmə mərkəzi

C) Dövlət idarəetmə

D) Koperativ idarəetmə

E) Kollektiv idarəetmə


577. Elmi menecment dünyada neçənci əsrin əvələrində tanınmışdır.

A) XX əsrin ortaları

B) XX əsrin əvvəlləri

C) XXI əsrin əvvələri

D) XXI əsrin ortaları

E) XIX əsrin əvvəlləri


578. Elmi menecment hansı alimlərin tədqiqatları ilə sıx əlaqədardır.

1) F.U.Teylor

2) Frenk

3) Lili Qilbertlərin

4) Henri Qantın

5) Ralf Slauderr

A)1.2.3.4

B) 1.2.3.5

C) 1.3.4.5

D) 2.4.5.1

E) 1,3,5
579.Elmi menecment məktəbinin banisi hansı alim hesab edilir.

A) Henri Qant

B) F.U.Teylor

C) S. Munmen

D) Marks

E) Fredman


580. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə müxtəlif mülkiyyət formaları təsərrüfat subyektləri fəaliyyət göstərir. Belə təsərrüfat subyektlərinin bütün dünya ölkələrində olduğu kimi ən geniş yayılmış forması hansıdır.

A) kollektiv müəssissələridir

B) fərdi (ailə) müəssissələridir

C) koperativ müəssissələridir

D) səhmdar müəsisələr

E) məhdud məsuliyyətli müəssisələr


581.Hər hansı bir şəxsin öz vəsaiti hesabına yaratdığı müəsissələr hansı müəssisədir.

A) birgə


B)Fərdi

C) kollektiv

D) koperativ

E) səhmdar


582.Fərdi müəssisənin mənfi cəhəti nədən ibarətdir.

A) Dövlət maliyyələşdirir

B) Maliyyə dayaqları az olur

C) Maliyyə dayaqları çox olur

D) Dövlət kredit ayırır

E) Dövlət subsidiyalar ayırır.


583. Bəzi alimlərin fikirlərinə görə prinsiplərin funksiyaların metodların və üslubalrın bilavasitə həyata keçirilməsi kimi nəyi nəzərdə tutmuşdur.

A) Təşəbbüs karlığı

B) İdarəetməni

C) Təşkilatı

D) İnzibatçılığı

E) Əlaqələndirməni


584. İdarəetmənin səmərəli təşkilini ölçmək üçün nələri bilmək lazımdır.

1) İdarə xərcləri

2) İdarə işçilərinin maaşları

3) Dəftərxana xərcləri

4) Borclar

5) Dərəcələr

A) 3.4.1.5

B) 1.2.3.4

C)1.2.3.5

D)2.3.4.5

E) 4.5.3.1

585. İdarəetmə meyarı nədir.

A) Mükafat

B) Nəticə

C) Pul

D) DərəcəE) Borc
586. Dövlətin maraqları, dövlətin bütövlüyü, onun əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi əsas dövlət idarəetmə institutlarının saxlanması maraqları hansı idarəçilik növüdür.

A) Müəssisə idarəçiliyi

B) Dövlət idarəçiliyi

C) Nazirlik idarəçiliyi

D) Respublika idarəçiliyi

E) Fedarasiya idarəçiliyi


587. Tədqiqatların göstərdiyinə görə hansı səviyyənin işi daha gərgin və müxtəlif fəaliyyətdən ibarətdir.

A) Ali


B) Aşağı

C) Orta


D) Aşağı, orta

E) Orta, ali


588.Böyük təşkilatlarda orta səviyyənin rəhbərlərinin sayı o qədər çox ola bilər ki, verilən qrupu 2 yerə bölmək lazım gələr. Onda hansı ki, səviyyə meydana çıxa bilər.

A) Orta, yuxarı

B) Yuxarı, aşağı

C) Aşağı, orta

D) Ali, aşağı

E) Aşağı, orta


589.Münaqişənin idarə edilməsində təşkilatı-hüquqi formalar və mexanizmlərlə yanaşı yaradıcı iş üslubunun və s. Tətbiqinin böyük əhəmiyyəti vardır.

A)Demokratik təşkilat

B)Demokratik mədəniyyət

C) Demokratik söz

D)Yaradıcıtəşkilat
E)Situasiyalı təşkilat
590. Hansı səviyyə rəhbərləri ümumi idarəçilik işlərinin 60-70%-ni icra edir.

A) Orta, ali səviyyə

B) Orta səviyyə

C) Ali səviyyə

D) Texniki səviyyə

E) Orta, texniki səviyyə


591. İdarəetmə pillələrinin azaldılması və idarəçilik xərclərinin minimuma endirilməsinin ən əsas yolları hansılardır.

1) Kompüter texnologiyasından

2) İnformasiya şəbəkəsindən

3) İşçilərin sayının artırılması

4) İşçilərin sayının azaldılması

5) İşçilərə tələbkarlığın artırılması

A) 3.2

B) 1.2


C) 3.4

D) 3.5


E) 1.5
592. İdarəetməni səmərəli etmə yolları.

1) vəzifə tutan şəxsin öz fərdi keyfiyyətindən

2) Rəhbərin müsbət şəxsi keyfiyyəti

3) Rəhbərin müsirliyi görməyi

4) Rəhbərin intelektual səviyyəsi

5)Əməyin üfiqi və şaquli bölüşdürülməsi

A) 2.3.1.5.

B) 1.2.3.4.

C) 3.1.2.5.

D) 5.4.1.2.

E) 5.4.1.3.
593. Xammaldan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatlarn təşkili və icrası ardıcıllığının məqsədyönlü inkişaf etdirilməsi nədir.

A) işin başa çatması.

B) istehsal prosesi

C) Texnoloji proses

D) Əməliyyatın təşkili

E) işin icrası


594. İstehsal xarakterli müəssisələrdə idarəetmə prosesini 3 mərhələyə ayırmaq olar.

1-ci mərhələdə stehsala qədər ki dövr

2-ci mərhələdə stehsala prosesində, işçilərin və texnologiyanın köməyi ilə xammaldan hazır məhsulun alınması.

3-cü mərhələdə hazır məhsulun satışı

4-cü mərhələdə məhsulun saxlanmasının təşkili

5-ci məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək

A) 1.2.5

B) 1.2.3


C) 1.4.5

D) 1.3.4


E) 2.4.5
595. İdarəetmənin səmərəsini azaldan və yaxud ona mənfi təsir göstərən inzibatı idarəetmə prinsiplərinin qorunub saxlanmasının əsas səbəbi nədir.

A) ədalətsizlik

B)korrupsiya

C) ədalətçilik

D) operativlik

E) səriştəliik


596.Müəssisə və təşkilatların idarəedilməsinin səmərəliliyinə müsbət təsir göstərən şərtlər hansılardır.

A) özələşdirmə siyasəti

B) dövlət qanunculuğu ilə tənzimlənən vergi və rüsum siyasəti

C) ordu quruculuğu

D) iqtisadiyatın tənzimlənməsi siyasəti

E) korrupsiya


597. Dövlət idarəetməsinin mövcudluğu nə vaxtdan mümkün ola bilər.

A) yerli-özünü idarəetmə hakimiyyəti

B) dövlət hakimiyyətinin

C) yerli hakimiyyətinin

D) xarici əlaqələrin

E) daxili əlaqələrin


598.Dövlət idaəetməsinin hansı funksiyasıdır ki, dövlət məsələlərinin həllində sosial-iqtisadi, siyasi, vətəndaşlıq məsələrində hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsini tələb edir.

A) Funksional

B) İnstituzsional

C) Nizamlayıcı

D) Məqsədyönlü

E) İdeoloji


599.Dövlət sərhədləri daxilində cəmiyyətin birləşməsinə yönəlmiş ümummilli ideyaların formalaşması hansı funksiyanı əhatə edir.

A) Sosial

B) İdeoloji

C) Funksional

D) Real

E) Məqsədyönlü


600. Dövlət idarəçıliyinin neçə əsas prinsipi vardır.

A) 4


B) 6

C) 2


D) 3

E) 5
601.Neçənci ildə Fransız ensiklopedici Ş .Montcskye ona olan təklifə görə dövlət hakimiyyəti 3 əsas sferaya bölmək fikrini söyləmişdir onlar hansılardır.

1) sfera qanunverici

2) idarəedici

3) məhkəmə

4)nəzarətedici

5)işğaledici

A) 5.4.1


B) 1.2.3

C) 3.4.5


D) 3.4.5

E) 1.3.5


602.Hakimiyyətin bərabər olaraq həm yuxarı həm də aşağı strukturlar arasında bölüşdürülməsi hansı prinsipdir.

A) Suverenlik

B)Komplemental

C) Subsidar

D) Demokratik

E) Homogenlik


603. Dövlət hakimiyyətinin idarəedilməsində səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi prinsipi hansıdır.

A) hemogen

B) subsidar

C) suveren

D) demokratik

E) komplementar


604.Dövlətin beynəlxalq qanunvercilik səviyyəsində müstəqilliyyinə əsaslanan prinsip hansıdır.

A) Daxili

B) Suverenlik

C) Demokratik

D) Xarici

E) Hemogenlik


605.Əhalinin daha çox hissəsinin dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinə cəlb olunması hansı prensipə aiddir.

A) Suverenlik

B) Demokratik

C) Müstəqillik

D) Alilik

E) Fərqlilik


606.Federal qanunvericiliyin regionlara nisbətən üstünlüyü bütün idarəetmə institutlarının əsas qanuna tabeçiliyinə əsaslanan prinsip hansıdır.

A) Subsidar prinsipi

B) Hemogenlik prinsipi

C) Demokratik prinsipi

D) Suverenlik prinsipi

E) Daxili prinsipi


607.Dövlət idarəçliyinin müxtəlif forma və metodlarla ictimai institutlara təsir formasıdır. Siyasi rejim baxımından dövlətləri neçə cür qruplaşdırmaq olar.

1)Demokratik

2) qeyri-demokratik

3) mərkəzləşmiş

4) qeyri- demokratik

5) unita


A) 2.3

B) 1.2


C) 3.4

D) 3.5


E) 2.5
608.Demokratiyanın mənası demos-xalq, oratoz-hakimiyyət deməkdir. Bu hansı ölkənin sözüdür.

A) İngilis

B) Yunan

C) Latın


D) İran

E) Fransız


609.<< Demokratiya boş bir şeydir və o heç kəsi xöşbəxt etmir >> ideyasının müəllifi kim olmuşdur və ona görə demokratiya burja ideologiyası adlandırılmışdır.

A) Frenc


B) K.Marks

C) F.Engels

D) D.Pikardo

E) F.U. Teylor


610.Kadrların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində əsasən 3 məqsəd vardır. Hansılardır.

1) İnzibati tədbir görülməsi

2) İnformasiya toplamaq

3) Motivləşdirmə üçün şərait yaratmaq

4) İşçilərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması

5) Əmək ehtiyatlarının yaradılması

A) 1.4.5

B) 1.2.3


C) 2.3.4

D) 2.5.1


E) 5.4.3
611.Avtoritar, Totalitar, Diktatura, Teokraik, Klerexal, Kommunist, Faşist idarəetmə hansı rejimə uyğundur.

A) Diktatura

B) Qeyri-demokratik rejim

C) Demokratik

D) Totalitar

E) Faşist


612.Dövlət quruluşuna görə hansı formada olur.

A) Suveren

B) Unitar, Federativ

C) Konstitusiyalı, konstitusiyasız

D) Subsidar

E) Homogenlik


613.Unitar dövlət hansı formaya malik olur və latınca nə deməkdir.

A) mürrəkkəb

B) sadə

C) demokratikD) klassik

E) konstitusiyalı


614.Dövlətlərin (onun tərkibindəki ərazi vahidlərinin) müəyyən məqsədlər naminə müvəqqəti olaraq ittifaq yaradaraq birləşməsi nə sayılır.

A) konfederasiya

B) totalitar

E) monarxiya

D) kollektiv

E) klassik


615. Hansı fikirlər doğrudur?

1 - dövlət cəmiyyətin siyasi hakimiyyətə əsaslanan ərazi təşkili formasıdır.

2 - dövlətin daxili funksiyası iqtisadi, sosial(ictimai) funksiyalara bölünür.

3 - dövlət öz hüquq və vəzifələrini icra etmək üçün özünəməxsus quruluşa malik aparat formalaşdırır.

A) 1,2

B) 2,3


C) 1,2,3

D) 1,3


E) 2
616. Azərbaycan şəraitində proqnozları, strateji plan və məqsədli proqramları hansı dövlət orqanları və ya təşkilatlar işləyib hazırlayır?

1. İqtisadi inkişaf nazirliyi,

2. Maliyyə nazirliyi,

3. Mərkəzi bank,

4. Dövlət Statistika Komitəsi,

5. Gömrük Komitəsi,

6. Vergi Nazirliyi,

7. İcra Hakimiyyət Orqanları və müvafiq elmi təşkilatlar.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 1, 2, 3, 4, 7

D) 1, 2, 3, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 7
617.Aşağıdakı tədbirləri öncəlik sırasına görə tapın?

1. Dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin mənzil fondunun özəlləşdirilməsi,

2. Xüsusi mülkiyyətin o cümlədən istehsal vasitələri və torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin təmini,

3. Bütün müəssisə və sahibkarlara, vətəndaşlara, xarici vətəndaşlara, iqtisadi və sahibkarlıq fəaliyyəti azadlığının verilməsi.

4. Dövlət tənzimlənməsi vasitəsi olaraq qiymətlərin liberallaşdırılması.

5. Məcburi dövlət sifarişlərinin ləğvi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yenidən təşkili və fermer təsərrüfatlarının təşəkkül tapması.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 5, 3, 4, 1Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə