Fənn: İnzibati menecment FakültəYüklə 1,02 Mb.
səhifə5/5
tarix22.06.2018
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5

C) 2, 3, 5, 4, 1

D) 1, 3, 4, 5, 2

E) 5, 4, 3, 2, 1
618. Dövlətin ................. öz mahiyyətinə görə insanın təkrar istehsalı və yaşaması üçün şərait yaradır. Bu baxımdan dövlət normal təhsil - tərbiyə -maddi təminat şəraiti yaratmalıdır.

A) xarici funksiyası

B) sosial funksiyası

C) iqtisadi funksiyası

D) daxili funksiyası

E) strateji funksiyası


619. Dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində İndiqativ planlaşdırma ............... xarakteri daşıyır.

A) əlaqələndirmə

B) nəzarət

C) məsləhət

D) direktiv

E) məcburi


620. Dövlət proqramlaşdırılması iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin .......... formasıdır. Iqtisadiyyatda dövlət proqramları adi və ............ proqramlara bölünür. Adi və orta müddətli proqramlar adətən ........ müddətinə tərtib olunur.

A) ali, mürəkkəb, 5 il

B) ali, fövqəlada, 5 il

C) birbaşa, mürəkkəb, 5il

D) dolayı, fövqəlada, 5 il

E) ali, fövqəlada, 4 il


621. .......... məqsədlər - cəmiyyətin əminamanlıq şəraitində, siyasi cəhətdən sabitlik şəraitində inkişafını təmin etmək.

A) Təşkilati

B) Ictimai-siyasi

B) Sosial

D) İqtisadi

E) İstehsal xarakterli


622. . ............................. - ingilis alimi Keynsin təşəbbüsü ilə formalaşmışdır. Bu məktəbə görə bazar iqtisadiyyatı öz - özünə tənzimlənə bilməz. Makroiqtisadi tarazlığı tənzimləməyə ehtiyac var. Dövlət aktiv pul - kredit siyasəti, qiymət siyasəti (qiymətə nəzarət), vergi siyasəti həyata keçirməlidir. İnvestisiya cəlbinə, əhalinin məşğulluğuna üstünlük verməlidir. Vergilərin ağırlığı cəmiyyətin varlı təbəqələri üzərindən alınmalıdır.

A) Kapitalist məktəbi

B) Keynsçilik məktəbi

C) Marksist məktəbi

D) Fridmen məktəbi

E) Demokrat məktəbi


623. İdarəetmə modellərini seçin.

1. Azad sahibkarlıq modeli

2. Qərbi – Avropa modeli

3. Çin, Yapon modeli

4. Skandinaviya modeli

5. Sosial yönümlü təsərrüfatçılıq modeli

A) 1,2,3

B) 2,4,5


C) 1,3,4

D) 2,3,5


E)1,4,5
624. Avtoritar idarəetmə düşüncəsinə aid deyildir?

A) Avtoritar idarəetmə düşüncəsində cəmiyyətdəki hərcü-mərcliyin qarşısını almaq, insan fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün ona nəzarət etmək, məcbur etmək və ya qadağalar qoymaq vacibdir.

B) Avtoritar idarəetmə düşüncəsində mərkəzləşdirilmiş hakimiyyəti möhkəmlət-mək, idarəedilən obyektin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, tək hakimiyyətliliyik vacibdir.

C) Avtoritar idarəetmə düşüncəsində nəzarət əsasən yuxarı təbəqənin əlində cəmlənir.

D) Avtoritar idarəetmə düşüncəsində lider böyük şəxsi hakimiyyətə malikdir.

E) Avtoritar idarəetmə üslubu anarxizmə və ya demokratizmə gətirib çıxara bilər.


625. Federasiyaya daxil olan dövlət hansı özəlliklərə məxsus olmalıdır?

1. Konstitusiyası olmalıdır,

2. Sərhədləri olmalıdır.

3. Dövlət bayrağı və gerbi olmalıdır

4. Qanunverici, idarəedici və məhkəmə orqanlarına malik olmalıdır.

5. Vahid federal hakimiyyət orqanı yaradılır.

6. Ümumi vətəndaşlıq və pul vahidi müəyyən edilir.

A) 1,2,3,4,5

B) 2,3,4,5,6

C) 1,2,3,4,5,6

D) 1,3,4,5,6

E) 1,2,3,4


626. Dövlət .............. öz ərazisindəki hər insanın hüquq və azadlığını təmin etməkdir.

A) sosial funksiyası

B) iqtisadi funksiyası

C) daxili funksiyası

D) xarici funksiyası

E) strateji funksiyası


627.İdarəetmə məqsədləri həcminə görə ................, nəticələrinə görə ............., zaman etibarı ilə ............... məqsədlərə ayrılır.

A) Ictimai və siyasi, ümumi və xüsusi, uzun, orta və qısa müddətli

B) operativ və taktiki, sosial və siyasi, uzun və qısa müddətli

C) ümumi və xüsusi, son və aralıq, uzun, orta və qısa müddətli

D) iqtisadi və siyasi, son və aralıq, operativ və taktiki

E) istehsal xarakterli, son və aralıq, uzun, orta və qısa müddətli


628. ............ ali hakimiyyət cəmiyyətin üst təbəqəsinə, xüsusi ilə onun ağıllı, bilikli və təcrübəli nümayəndələrinə məxsus olur.

A) Demokratiyada

B) Aristokratiyada

C) Monarxiyada

D) Anarxiyada

E) Diktatorluqda


629. ............... ali dövlət hakimiyyəti xalqa-onların vətəndaşlarına məxsusdur. Xalqın mənafeyini onun seçdiyi nümayəndələr təmsil edir.

A) Aristokratiyada

B) Monarxiyada

C) Demokratiyada

D) Anarxiyada

E) Diktatorluqda


630. Idarəetmə formasına və ya dövlət hakimiyyətinin tərkibi formasına görə dövlətlər ............. respublikalarına bölünür.

A) unitar və prezident

B) parlament və demokrat

C) aristokrat və unitar

D) parlament və prezident

E) monarx və unitar


631. . ............................. - ingilis alimi Keynsin təşəbbüsü ilə formalaşmışdır. Bu məktəbə görə bazar iqtisadiyyatı öz - özünə tənzimlənə bilməz. Makroiqtisadi tarazlığı tənzimləməyə ehtiyac var. Dövlət aktiv pul - kredit siyasəti, qiymət siyasəti (qiymətə nəzarət), vergi siyasəti həyata keçirməlidir. İnvestisiya cəlbinə, əhalinin məşğulluğuna üstünlük verməlidir. Vergilərin ağırlığı cəmiyyətin varlı təbəqələri üzərindən alınmalıdır.

A) Kapitalist məktəbi

B) Keynsçilik məktəbi

C) Marksist məktəbi

D) Fridmen məktəbi

E) Demokrat məktəbi


632. . .......................... - amerikan alimi Fridmenenin təşəbbüsü ilə formalaşmışdır. Bu məktəb dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin tamamı ilə məhdudlaşdırılmasını təklif edir. Bazar avtomatik surətdə tarazlıq vəziyyətini almalıdır. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi dövlətə ziyan vura bilər. Bu məktəbin prinsipi infliasiya zamanı dövlət xərclərinin azaldılmasıdır. Dövlət investisiyaların, birdəfəlik dövlət yardımların məhdudlaşdırlmasını tələb edir. Sosial proqramların məhdudlaşdırılmasının, əmək haqqıların artırılmasının, pul emisyasının, dövlət borclarının artırılmasının əleyhinə çıxır ya da məhdudiyyətlər qoyur.

A) Kapitalist məktəbi

B) Keynsçilik məktəbi

C) Marksist məktəbi

D) Fridmen məktəbi

E) Demokrat məktəbi


633. .............. inzibati ərazi vahidlərindən ibarətdir. Burada idarəetmə nazirliklər və baş idarələr tərəfindən yerinə yetirilir. Mərkəzdən başlayaraq müəssisəyə qədər şaquli tabeçilik mövcuddur. Ərazi idarəetmə mərkəzi icra hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

A) Unitar dövlətlər

B) Demokratik dövlət

C) Mojaritar dövlət

D) Avtoritar dövlət

E) Federativ dövlət


634. Qəbul olunmuş qərarların icra müddətindən asılı olaraq idarəetmə .........., ............ və ........... olur.

A) ali, orta, aşağı

B) operativ, taktiki, stratejik

C) ali, taktiki, stratejik

D) intellektual, normativ, amator

E) operativ, orta, amator


635. Aşağıdakılardan hansı dövlət orqanına qoyulmuş tələblərdən deyil?

A) Qarşısına qoyulmuş məqsəd və vəzifələri məsuliyyətlə yerinə yetirilmək.

B) Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətdəki şöbələrlə birlikdə işləmək.

C) Idarəetmə məsələlərinin həlli zamanı səlahiyyətlərin üfüqi bölgüsü və şaquli istiqamətdə həvalə olunması ilə səlahiyyət – məsuliyyət münasibətini təmin etmək.

D) Dövlət orqanı qulluqçularını özü seçməlidir.

E) Dövlət orqanı yaradılarkən onun dövlət idarəetməsinin təşkilati strukturunda vəziyyəti müəyyənləşdirməli, dövlət orqanlarının təsnifatına uyğunlaşdırılmalıdır.


636. Dövlət orqanlarını təsnifatlaşdırmaq üçün müəyyən kriteriyalar var. Aşağıdakılardan hansılar bu kriteriyalara aiddir?

  1. Ərazi səlahiyyətinin miqyasına görə hər bir orqanın mərkəzi, federal, yerli və yerli özünü idarə prinsipi.

  2. Qarşılıqlı tabeçilik prinsipi(xüsusiyyəti).

  3. Təşkil olunma qaydalarına görə(seçkili və təyin olunan)

  4. Səlahiyyətlərin xarakter və məzmununa görə ümumi sahə və sahələrarası xüsusiyyətinə bölünməsi.

5. Məsələləri həll edərkən qərar vermək növləri: kollegial və təkbaşına.

6. İdarəetmə strukturuna görə yalnız sosial, iqtisadi xüsusiyyətlərə malikdir.

A) 2,3,4,5,6

B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 2,3,5
637.Aşağıda göstərilən mayarlardan hansı idarəetmə qərarlarına təsir göstərən amillərdəndir.

A) Qəbuletmə

B) Elmi əsasa söykənmək

C)İşin düzgünlüyü

D) Tələbkarlıq

E) Təsiretmə


638.İdarəetmənin uğurlu və uğursuzluğu nə ilə bağlıdır.

A) Məhsuldarlığı artırmaq

B) Qərar qəbul edilməsi
C)İşə nəzarət
D) İnformasiya
E) Səmərəlilik
639.İdarəetmədə səhv qərarın nəticəsi nə ola bilər.

A)Təhlükəsizlik

B) Uğursuzluq

C) Son nəticə


D)Əlaqəsizlik
E)Ciyayəzkarlıq
640.İnsan fəaliyyətinin əsas xarakteristikasından biri, iqtisad elminin ən mühüm kateqoriyası nədir?

A)Məhsuldarlıq

B)Səmərəlilik

C)Texnolojilik


D) Dəyərlilik
E) Qənaətçili
641.Səmərəlilik (effuciency) nadir amillərin məsrəfi ilə əmtəə və xidmətlər buraxılışı arasındakı nədir.

A)Bərabərsizlikdir

B)Nisbətdir

C)Bərəbərlikdir


D)Xəbardarlıqdır
E)Müəyyənlikdir
642.Meyyar qiymətləndirmə ölçüsü və qiymətləndirmənin əsas səciyyələndirir.

A)Əl yazmalarla müəyyən edilməsi

B)Rəqəmlərin diti və kəmiyyət müəyyənliyinin göstərir

C)Elektron variantda müəyyənləşdirir

D)Bütövlükdə rəqəmlərlə müəyyənləşdirilir.
E)Məhsuldarlıqla müəyyən edilməsi
643.Yeni iqtisadi və siyasi sistemin formalaşmasına manecilik törədən bir sıra səbəblər var ki, bundan ən başlıcası nədən ibarətdir.

A) Dövlət idarəçiliyinin məhsuldar olması

B)Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin aşağı olması

C) Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin yüksək olmas

D)Siyasi davamlılığının olması
E) Dövlətin gələcəyini müəyyən etmək
644.Dövlət idarəetməsinin obyektiv əsası kimi nəyi qeyd etmək olar.

A)Torpaq sahəsi

B) Təbii coğrafi şəraiti

C)Ətraf mühiti

D)Yer kürəsi
E)Uyğun ərazi
645.Dövlət idarəciliyinin ikinci obyektiv əsas nədir?

A)Umumi, ictimai şəraitdir

B)Təbii, ictimai şəraitdir

C)Kollektiv, ictimai şəraitdir

D)Obyektiv , ictimai şəraitdir
E)Siyasi, ictimai şəraitdir
646.Sosial-iqtisadi səmərəlilik göstəricisi nədir.

A)Milli gəlir, umimi daxli məhsul

B)Umumi milli məhsul və ya adım başına düşən millin gəlir

C)Umumi daxil məhsul

D)Stastik göstərici və milli gəlir
E)Xərclər və gəlirlər
647.Dövlət səviyyəsində səmərəlilik nədir?

A)Gəlirlərlə tədavül xərclər arasında nisbət

B)Xərclər əldə edilən nəticələr arasında nisbətlə

C)Məhsuldarlıqla xərclər arasında nisbət


D)Əlavə gəlirlə, xərclər arasında nisbətlə ölçülür
E)Milli gəlir, əlavə gəlir arasında nisbət
648.---------------------təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik qeyri- müəyyənliyi azaldır.

A)Qərar qəbul etmə İnformasiya

B)Nəzarət

C)Müəyyənlik


D) İnformasiya
E)İstiqamətləndirmə
649.-------------------mövqelərin, görüşlərin, mənafelərin bir-birinə uyğun gəldiyi şəraitdə, habelə problemlərin çətinliklə həll olunduğu halda baş verir.

A)Təhlükəsizlik

B)Münaqişələr

C)İşgüzarlıq


D)Çətinlik
E)Gərginlik
650.------------öz təbiətinə görə açıq və gizli, müəyyən və nisbətən qeyri-müəyyən formalarda ola bilər.

A) Həyacan

B)Münaqişələr

C) Stres
D)Çətinlik


E)Müəyyənlik
651.Əmək kollektivlərində münaqişə sitiuasiyaların bir sıra ümumi və xüsusi halları mövcuddur. Bu baxımdan münaqişələr neçə cür olur.

A)Mütanasib, qeyri mütənasib

B)obyektiv, subyektiv

C) Müəyyən, qeyri-müəyyən

D)Nisbət, mənfi
E)Kafi, qeyri kafi
652.Birgə fəaliyyət zamanı seçilmiş və yaxud təyin olunmuş rəhbərlər tərəfindən məqsədyönlü təsiretmə yolu nədir.

A)Təsir etmə vasitəsi

B)İdarəetmə

C)Yadaşlıq

D)Nizamlama
E)İntelektual idarəetmə

653.Motivasiya stresə təsir edən-----------------------------------------------.

A)Msələdir

B)Faktordur

C)Sərtdir

D)Ehtiyacdır


E)Əlaqədir
654.Fiziki(erqonomik) və romantik səbəblər stresə səbəb olan------------------.

A)Ehtiyacdır

B)Faktordur

C)Xidmətdir


D)Xəstəlikdir
E)İstiqamətdir
655.-----------------Fərdin iş xaricində yaşadığı problemlər və əldə etdiyi təcrübələr onun işinə təsir edə bilər.

A)Fərdi fərqliliklər

B)Fərdi faktorlar

C)İş təcrübəsi


D)İqtisadi çətinliklər
E)İqtisadi problemlər
656.Obyektiv –işgüzaar xarakter daşıyan münasibətlər və əmək fəaliyyəti sahəsində bir növ siqnal rolunu oynayır və nə adlanır.

A)İşgüzar

B)İstehsal münaqişəsi

C)Kollektiv

D)Emosional
E)Stuasiyalı
657.Münaqişələrikn idarə edilməsi bilavasitə onların ------------ilə bağlıdır.

A)Sərbəstliyi

B)Xarakteri

C)Aliliyi

D)Münasibətləri
E)Səbəblərin
658.Münaqişənin idarəedilməsində ən başlıca məsələ ona----------------yanaşmadır.

A)Mənfi


B)Obyektiv

C)Subyektiv

D)Müsbət
E)İşgüzar
659.Əlaqələndirilən və birləşdirən mexanizmlər münaqişəli situasiyanın idarə edilməsinin bir-------------------------.

A)Əlaqədir

B)Üsuldur

C)Ənənədir


D)Tədbirdir
E)Prinsipdir
660.------------------Bu üsulda insan münaqişəədən uzaqlaşmağa çalışır.

A)Sakitləşmə

B)Yayınma

C)Yumşatma

D)Ciddiləşmə
E)Paylaşma
661.Strateji idarəetmə üst pillənin vəzifəsi olub -------------------tərzidir.

A)Mürəkkəb idarəetmə

B)Xüsusi idarəetmə

C)Ümumi idarəetmə

D)Sadə idarəetmə
E)Düşüncəli idaretmə?
662.Hədəflər strateji məqsədlərin reallaşdırıla bilməsi üçün ortaya qoyulan spesfik və ölçülə bilən --------------------------.

A)Orta məqsədlərdir

B)Alt məqsədlərdir

C)Üst məqsədlərdir

D)Ali məqsədlərdir
E)Sıravi məqsədlərdir

663.Münaqişələr həm funksional (faydalı, yaradıcı) və həmdə disfunksional (faydasız dağıdıcı).

A)İdarə edilməyən

B)Ola bilər


C)Ola bilməz
D)İdarə edilən
E)İddia ediləndir
664.Stresin idarə edilməsində onu törədən səbəblərin sistemli hallarda öyrənilməsi.

A)Məcburidir

B)Vacibdir
C)Qənaət bəxşdir
D)Müvafiqdir
E) Lazımdır
665.Nəticəyə görə idarəetmə neçənci əsrdə meydana gələn yanaşmadır.

A)Xərclərə görə idarəetmə

B)Nəticəyə görə idarəetmə
C)Gəlirlərə görə idarəetmə
D)Kəmiyyətə görə idarəetmə
E)Keyfiyyətə görə idarəetmə
666.Fin alimləri tərəfindən təklif olunmuş rəftarla bağlı yanaşma hansıdır.

A)İnkişafda görə idarəetmə

B)Nəticəyə görə idarəetmə
C)Məqsədə görə idarəetmə
D)İnnovasiya görə idarəetmə
E)Rəftar görə idarəetmə
667.İstifadə edilən mədaxillərlə əldə edilən çıxışlar aşağıdakı əlaqəylə əlaqədar bir anlayışdır.

A)Müvəffəqiyyət

B)Məhsuldarlıq
C)Tutumluluq
D)Yoxlama
E)Nəzarət
668.Planlaşdırma, təşkiletmə, motivləşdirmə, nəzarət, marketinq, idarəetmənin funksional------------------.

A)Nəticəsi

B)Ardıcıllığı
C)Sonu
D)Məqsədi
E)Planıdır
669.----------------------menecmentdə işçilər, təşkilat və ətraf mühit amillərinin qarşılıqlı əlaqələri (daxili və xarici amillər) kimi baxılır.

A)Marksis yanaşma

B)Situasiya yanaşması
C)Proses yanaşması

D)Demokratik yanaşması


E)Klassik yanaşması
670.---------------------Təsərüfat əməliyyatlarının yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata keçir.

A)İlkin nəzarət

B)İllik nəzarət

C)Son nəzarət


D)Gündəlik nəzarət
E)Aylıq nəzarət

671.-----------------icra edilərkən onların səmərəlilik, komplekslilik, qənaətçillik, etibarlılıq kimi prinsipləri nəzərə alınmalıdır.

A)Qaydalar

B)Qanunlar

C)Qərarlar
D)Əkirlər
E)Aktlar
672.-----------------------, digər idarəetmə funksiyalarının tamamlayıcıdır.

A)Təhlil


B)Nəzarət
C)Sintez
D)Əməliyyat
E)Tədbir
673.----------------------.Müəsissə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən nəzarətdir.

A)Cari nəzarət

B)Şəxsi nəzarət
C)Fərdi nəzarət
D)Kollektiv nəzarət
E)Yekun nəzarət
674.----------------------.Bu nəzarət formasında müəsissədə hər hansı bir işi yerinə yetirməmişdən əvvəl bütün fəaliyyət prosesi əvvəlcədən gözdən keçirilir.

A)Son nəzarət

B)İlkin nəzarət
C)Cari nəzarət
D)Yekun nəzarət
E)Dövlət nəzarəti
675. ---------- görə informaasiya prosesində 3 əsas ünsür var: danışan, danışmaq, dinləyici.

A)Teylora

B) Aristotelə
C)Fredmenə

D)Marksa


E)Merkerə
676. Müasir modellərin qarışıq və mürəkkəb olmasına baxmayaraq ------------modelinə əsaslanır.

A)Teylor


B)Aristotelin
C)Frenkin
D)Henrinin
E) Uilsonun
677.Öyrənənin ən gözəl yolu nədir?

A)qəzəl oxumaq

B) kitab oxumaq
C)qəzet oxumaq
D)məlumat oxumaq
E)plakat oxumaq
678.İş dünyasının müvəffəq şəxslərindən kim belə demişdir: İş həyatı qədər maraqlı bir yer yoxdur?
A)Frederik

B)Selfridge

C)Aristitel
D)Uilson
E)Elton-Miyo
679.Menecmentdə Elmi yanaşma ilk dəfə neçənci ildə yaranmışdır?

A)1913- ci il

B)1911- ci il
C)1912- ci il
D)1915- ci il
E)1918- ci il
680.------------ Sadəcə olaraq yalnız əmək proseslərinin səmərəli təşkilini modelini deyil həm də 1-ci növbədə insan davranışı modelini əsas götürmüşdür.

A)Elton Meyo

B)Robert Ouen
C)Frederik
D)Uilson Teylor
E)F.Teylor

681. Qərarın qəbul edilməsi üçün bu və ya digər modelin srçilməsi məsələsinin _____və onun həllinə vaxtdan asılıdlr.

A)növündən
B)adəndan
C)tərkibindən
D)vaxtından
E)səmərəliliyin
682.Rəqabət aparmaq və rəqabətə dözümlülük ilk növbədə marketinq ilə bağlı olduğunda müəssisədə _________ xidməti kifayət qədər səriştəli təşkil edilməlidir.

A)qiymət


B)Marketinq
C)menecment
D)idarəetmə
E)keyfiyyət

683.Müasir şəraitində istehsalın və əmtəənin layihələndirilməsi prosesində hansı üsullardan istifadə edilir?  1. İstehsal proseslərinin layihələndirilməsi sistemləri

  2. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

  3. Robortlar

  4. Çevik istehsal sistemləri

  5. Avtomatlaşdırılmış anbarlar sistemi

  6. texniki təhlükəsizlik

A)2,3,4,5,6

B) 1,2,3,4,5

C)2,3,4,6

D)1,3,4,6

E)3,4,5,1,6
684.Əmtəənin layihələndirilməsi, istehsal prosesinin təşkili və onun formaları ilə sıx bağlı olduğundan, hər bir əmtəənin layihələndirilməsi fərdi, seriyalı, kütləvi və fasiləsiz proseslərlə___________.

A)Uyğunlaşdırılmalıdlr.

B)Bərabərləşdirilməlidir

C)Dəyişdirilməlidir

D)Sıralanmalıdır

E)Eyniləşdirilməlidir


685.Fərdi layihələr, analoqu olmayan və xüsusi sifarişlə hazırlanan üçündür.

A) Sifarişlər

B)Əmtəələr

C) Məqsədlər

D) Səbəblər

E) Partiyalar


686.Seeriyalı istehsal üçün əmtənin layihələndirilməsi tipik----------əsaslanır.

A)Standartlara

B)Aktlara

C)Normalara

D)Ədədlərə

E)Qeydlərə


687.Əmtənin layihələndirilməsi eyni zamanda istehsal xüsusiyyətlərini -------------- tələb edir.

A)Avtomatlaşdırmağı

B)Dəqiqləşdirirməyi

C) Eyniləşdirməyi

D)Bölüşdürməyi

E)Mexanikləşdirməyi


688.---------dedikdə hər hansı bir fərdi və ya qrupu məqsədə çatmaq üçün öz araxasınca apara bilən şəxs başa düşülür.

A)Liderlik

B) Alimlik

C) Müəllimlik

D) Mühasiblik

E) Müdrilik


689.Liberal rəhbər idarəetmədə və qərar qəbul edilməsində---------etibar edir.

A) Kollektivə

B)İnsanlara

C) Bölməyə

D) İşgüzarlara

E) Ekspertə


690.Rəhbərin sosial-mədəni keyfiyyətlərindən özünə qarşı münasibəti hansılardır.

1.Yüksək iş qabiliyyəti

2.Konkretlilik

3.Şərti tələbkarlıq

4.Məhsuldarlıq

5.İqtisadi xərclər

A) 4,5,1

B)1,2,3


C) 2,3,4

D) 3,4,5


E) 4,5,2
691. Öz sözünü yeridən adam.

A) Başçı


B)Diktator

C) Hakim


D) Hökmdarr

E) Müdir
692.Hakimiyyəti bütövlükdə mənimsəyən rəhbər kimdir?

A) Hakimiyyət

B)Avtoritar

C) Proletar

D) Birokratiya

E) Şəxsi hökmranlıq
693.Ümumi nəticə almaq üçün eyni cinsli göstəriciləri cəmləmək nədir

A)Aqreqasiya

B)Altruizm

C)Alternativ

D) Additiv

E) Müqaisəli


694.-------------- (ingiliscə) behaviorism, behqvior- rəftar, dabranış) –işçilərin aspektlərinin öyrənilməsi, onların istək və maraqlarının aşkar edilməsi barədə nəzəriyyə.

A)”Neon nəzəriəsi”

B) Bixeviorizm

C) Biokratiya

D) “X” nəzəriyyəsi

E) “X” “X” nəzəriyyəsi


695.------------idarəçiliyin elə formsıdır ki, bu halda idarəetmə qurluşu qanunla, normativlərə standartlara ciddi əməl edilməsinə və eləcədə ixtisaslaşmış əmək bölgüsünə, əməyin obyektiv qiymətləndirilməsinə üstünlük verir.

A)Biokratiya

B) Hakimiyyət

C) Aristokratiya

D) Monarxiya

E) Anarxiya


696.Dövlət və yerli orqanların özünün idarəetmə üçün yönəldilmiş pul vəsaiti fondunun yaranması və xərclənməsi funksiyasını (təmin edən) maliyyələşmə formaası nədir?

A) Kapital

B)Büdcə

C) Pul
D) Gəlir


E) Qızıl
697.Sözlə və ya yazı ilə ifadə olunan informasiya hansıdır.

A)Verbal informasiya

B) İnternet informasiya
C)Telefon informasiya
D) Teleqraf informasiya
E) Görüntülü informasiya
698.---------------məcburi olan zərurətdir və onu dəyişmək olmaz.

A) Qayda


B) Qanun

C) Qərar
D) Əmr


E) Standart
699.----------------müəyyən qədər eyni hadisələrin lahüd təkrarıdır.

A)Qanunauyğunluq

B) Qanunsuzluq
C) Mütanasüblük
D) Bərabərlik
E) Bərabərsizlik
700.------------------iki və daha çox adamın bir məqsəd uğrunda birgə fəaliyyət qurması.

A) Təşkilat

B) Qrup

C) Cəmiyyət


D) Müəsissə
E) Partiya

Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F.ƏKafedranın müəllimi: b/m. Əlizadə Ş.S. ass. Məmmədova X.F.

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə