Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


İnvestisiya layihəsinin həyata keçirilməsində kommersiya səmərəliliyinin maliyyə təsiri əks olunur?Yüklə 0,92 Mb.
səhifə2/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
#54429
1   2   3   4   5   6   7   8   9

71. İnvestisiya layihəsinin həyata keçirilməsində kommersiya səmərəliliyinin maliyyə təsiri əks olunur?

a) Layihənin birbaşa iştirakçılarında

b) Dövlət, Naxçıvan MR və yerli büdcələrdə

c) Sənaye malları istehlakçılarında

d) Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarında

e) Vergi ödəyicilərində72. İnvestisiya layihəsinin ekoloji göstəricilərinə daxil deyil?

a) İşsizlərin sayı

b) İstehsalın inkişafının ekoloji təsirləri

c) Ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsi

d) A və B variantları

e) Yuxarıdakılardan heç biri73. İnvestisiya layihəsinin sosial göstəricilərinə daxil deyil?

a) Məhsulların satışı

b) İşsizlərin sayı

c) İşçilərin gəlirləri

d) İşçilərin social qayğıları

e) A və C variantları74. Bir ildən artıq olmayan dövr üçün gəlir əldə etmək niyyəti ilə qoyulan investisiyalara?

a) Qısa müddətli investisiyalar deyilir

b) Uzun müddətli investisiyalar deyilir

c) Orta müddətli investisiyalar deyilir

d) Müvəqqəti investisiyalar deyilir

e) Mülayim investisiyalar deyilir75. Əgər investisiya layihəsi ölkənin iqtisadi, sosial və ekoloji vəziyyətinə təsir edirsə?

a) Böyük həcmli layihədir

b) Qlobal layihədir

c) Regional layihədir

d) Yerli (local) layihədir

e) Layihə qeyri-neft bölməsini əhatə edir76. İnvestisiya fəaliyyəti çərçivəsində maliyyə vəsaitləri və onların ekvivalentləri özündə birləşdirmir?

a) Əmək sərfi (adam⁄gün)

b) Qiymətli kağızları (səhmlər və istiqrazlar)

c) Veksellər, kreditlər

d) Pul və valyutanı

e) A, B və C variantları77. Kapitalın obyektlərə qoyuluşu baxımından investisiyalar fərqləndirilir?

a) Real və maliyyə investisiyaları

b) Borc və amortizasiya fondundan formalaşan investisiyalar

c) Mənfəətdən ayırmaları və sığorta iddialarından formalaşan investisiyalar

d) Kredit resurslarından formalaşan investisiyalar

e) B, C və D variantları78. İnvestisiya iqlimi dedikdə nə başa düşülür?

a) İnvestisiya fəaliyyəti üçün ölkədə mövcud olan situasiya

b) Ehtiyat fondu baxımından ölkədə mövcud olan situasiya

c) Mənfəət baxımından ölkədə mövcud olan situasiya

d) Amortizasiya fondu baxımından ölkədə mövcud olan situasiya

e) Yalnız manatın devalvasiyası baxımından ölkədə mövcud olan situasiya79. Amortizasiya investisiya proqramının maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri ola bilərmi?

a) Bəli


b) Xeyr

c) İnvestisiya proqramının birinci ili ola bilər

d) İnvestisiya proqramının ikinci ilindən başlayaraq ola bilər

e) Heç bir80. Sürətli amortizasiya metodunun əsas üstünlüyü?

a) Müəssisənin investisiya imkanlarının artması

b) İstehsalın gəlirliliyinin artımı

c) İstehsal xərclərinin azaldılması

d) Vergi dərəcələrinin azaldılması

e) DSMF-yə ayırmaları artırır81. Aşağıdakı risklərdən hansı investisiya riskinə aid edilmir?

a) Zaman riski

b) Sİyasi risklər

c) Maliyyə riskləri

d) Xarici ticarət fəaliyyəti üzrə risklər

e) İstehsal sferasındakı risklər82. Kapital qoyuluşu nə ilə səciyyələnmir?

a) Dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli maliyyələşdirilməsini təmin edir

b) Geniş təkrar istehsalın əsası olub, müəssisənin istehsal vasitələrinin təzələnməsini təmin edir

c) Sahələrin kompleks inkişafını təmin edir və lazımi xammal bazasını yaradır

d) Elmi- texniki tərəqqinin inkişafını təmin etməklə məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır

e) İşzizliyin aradan qaldırılmasını təmin edir və sosial sahələrin inkişafına, ətraf mühitin mühafizəsini və digər problemlərin həllinə şarait yaradır83. İnvestisiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş real kapital qoyuluşu aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilə bilməz:

a) Kredit faizinə görə

b) Məqsədinə və texnoloji quruluşuna görə

c) İstifadə istiqamətinə və ya təkrar istehsal quruluşuna görə

d) Maliyyələşmə mənbələrinə görə

e) Mərkəzləşmə dərəcəsinə və yaranma mənbələrinə görə84. Sahibkar üçün investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi sxeminin hansı üstünlük verir?

a) Xüsusi hesablamalarla əsaslandırılmış

b) Özünümaliyyələşdirmə və kreditin cəlb edilməsi

c) Özünümaliyyələşdirmə

d) Eyni tipli layihələrə uyğun hesablamalar

e) Yuxarıdakılardan heç biri85. Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin yekununda əlavə investisiya ehtiyacını müəyyən edirsiniz?

a) Bəli


b) Xeyr

c) Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunu 10 faizlik gəlirlilik dərəcəsi ilə bitdikdə

d) Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunu 15 faizlik gəlirlilik dərəcəsi ilə bitdikdə

e) Heç bir86. Layihənin investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi müəyyənedilir?

a) NPV (Net Present Value - Xalis Cari Dəyər) dəyəri ilə

b) Hər vahid kapitala proqnozlaşdırılan mənfəət

c) Proqnozlaşdırılan mənfəətin həcmi ilə

d) Yalnız iqtisadi amillərlə

e) Yalnız siyasi sabitlik və psixoloji amillərlə87. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyi asılıdır?

a) Layihənin həyata keçirilməsi müddətində xərclərin və gəlirlərin bölgüsü

b) Əmlak vergisinin dərəcəsindən

c) Layihənin sahəvi xüsusiyyətindən

d) Mənfəət vergisinin dərəcəsindən

e) Torpaq vergisinin dərəcəsindən88. Pul vəsaitlərinin hərəkəti?

a) ( Mənfəət + amortizasiya) – (vergilər və faiz ödənişləri)

b) Mənfəət (aşağı xərclərlə daxilolma)

c) Məhsulların satışından (xidmətlərin göstərilməsindən) daxil olan məbləğ

d) Torpaq vergisindən daxilolmalar

e) Mənfəət vergisindən daxilolmalar89. Pul vəsaitlərinin artımı aşağıdakı istiqamətlərdən gözlənilir?

a) Əməliyyat, investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən

b) Maliyyə fəaliyyətinin nəticələrindən (mənfəətdən, zərərdən)

c) İstehsalın həcmindən

d) Götürülən kreditdən

e) Yalnız qiymətli kağızların satışından90. Pul vəsaitlərinin hərəkəti xarakterizə olunur?

a) Pul vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmaları qalığı ilə

b) İstehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə (zərərlə)

c) Müsbət balansla

d) Əsas vəsaitlərlə

e) Əsas və dövriyyə vəsaitlərilə91. Transfer ödənişləri özündə birləşdirir?

a) Pul vəsaitlərinin bütün növ daxili köçürmələri, hansı ki, ölkənin real xərclərini və ya faydalarını əks etdirmir

b) Vergilər, subsidiyalar

c) Məhdudlaşdırılmış məhsul həcmi, istehsal amili, ehtiyatlardan ən səmərəli alternativ istifadə

d) Mərkəzi Bankla kommersiya banklarının hesablaşmaları

e) Subvensiyalar92. Diskontlaşdırma?

a) Bu gün sərmayə edilən vəsaitin gələcək dəyərinin hesablanması prosesi

b) Pulun əvvəlki dəyərinin hesablanması

c) Gələcəkdə töhfə verəcək vəsaitin qənaətlə istifadə edilməsi

d) Depozitə vəsaitin qoyulması

e) Uzunmüddətli krditlərin illik faiz dərəcəsinin hesablanması prosesidir93. Diskont dərəcəsi nəyin əsasında müəyyənləşir?

a) Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi

b) İnflyasiya indeksi

c) Mənfəət vergisinin dərəcəsi

d) Əmlak vergisinin dərəcəsi

e) Torpaq vergisinin dərəcəsi94. Diskont dərəcəsi?

a) Verilmiş (hədəf) dəyərdir

b) Gözlənilən inflyasiyanın səviyyəsindən asılıdır

c) Bank kredit faizindən asılıdır və dəyəri onunla müəyyən edilir

d) Risk portfelinin müəyyən edilməsidir

e) Mərkəzi Bankın uşot dərəcəsidir95. İnvestisiya portfeli nədir?

a) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün investisiya alətlərinin toplusu başa düşülür

b) Pul vəsaitlərinin daxil və xaric olmalarının məbləği arasındakı fərqin müəyyən edilməsi başa düşülür

c) Gələcəkdə aktivlərin əldə etməsi hüququnun müəyyən edilməsi başa düşülür

d) İnvestisiyalar və layihə ilə bağlı xərclərin müqayisəsinin aparılması başa düşülür

e) Hesablamaların dəqiqliyi başa düşülür96. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən xarici investisiyanın cəlb edilməsi aşağıdakı hansı strateji məsələnin həllini sürətləndirmir?

a) Pul daxilolmalarının məbləğinin investisiya xərcləri ilə müqayisəsinin axtarışını

b) Yeni satış bazarlarının axtarışını

c) Yeni xammal ehtiyatlarının axtarışını

d) Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı imkanlarının axtarışını

e) Yeni məlumat bazasının axtarışını97. Aşağıdakılardan hansılar qiymətli kağızlar bazarının vəzifələrinə aid deyil?

a) Standart kimi seçilmiş investisiya cəlbediciliyinin səviyyəsi

b) Konkret investisiyaların cəlb edilməsi üçün müvəqqəti sərbəst maliyyə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi

c) Dünya standartlarına cavab verən bazar infrastrukturunun formalaşması

d) Qiymətli kağızların ikinci bazarının inkişaf etdirilməsi, bazar və idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

e) İnvestisiya riskinin azaldılması və qiymətqoymanın inkişaf etdirilməsi və s.98. İnvestisiyanın geriyə qayıtma (T) dövrünün (müddətinin) hesablanması üsulu?

a) İlkin investisiyanın yenidən bərpası üçün lazım olan müddətinin müəyyənləşdiriməsidir

b) Gəlirin məbləğinin investisiya məbləğinə bərabər olacaq hesablama metodu

c) Hesablanmış dəyərin artırılmasıdır

d) İnvestisiya xərclərinin rentabellik səviyyəsinə nisbətidir

e) İnvestisiya xərclərinin investisiyanın müddətinə nisbətidir99. Sizə bu gün 13000 manat qoyub, bir ildən sonra 14000 manat götürə biləcəyiniz investisiya layihəsi təklif olunub. Bu investisiya layihəsinin illik gəlirliliyi neçədir?

a) 7,7 %


b) 3,0 %

c) 2,0%


d) 10,0%

e) 20,0 %100. Fərz edək ki, risksiz faiz dərəcəsi 8,0 %, bazarda gözlənilən gəlirlilik isə 16,0 %-dir. Səhmin betası 0,5 olduqda, onun gözlənilən gəlirliliyi nə qədər olar?

a) 12%


b) 9%

c) 10%


d) 8%

e) 22%


101. Əsas kapitala investisiyalar nədir?

a) əsas fondların yaradılmasına, təkrar istehsalına və alınmasına xərclərdir

b) dövriyyə fondların yaradılmasına xərclərdir

c) dövlət büdcəsinin xərcləridir

d) müəssisənin xərcləridir

e) verilənlərdən heç biri deyil102. İnvestisiyaların maliyyə mənbələrini göstərin?

a) müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri, bank kreditləri, başqa təşkilatların borc vəsaitləri, büdcə vəsaitləri, büdcədənkənar fondların vəsaitləri, vətəndaşların xüsusi vəsaiti və s.

b) dövriyyə fondların satışı

c) dövlət büdcəsinin vəsaitləri

d) müəssisə və təşkilatların xüsusi vəsaitləri

e) əsas fondların satışı103. İnvestisiyanın texnoloji strukturu necədir?

a) tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi, tikintinin smeta dəyərinə daxil edilər və daxil edilməyən maşın və avadanlıqların, alət və inventarların alınmasına çəkilən xərclər və sair investisiya xərcləri

b) əsas və dövriyyə fondlarına çəkilən xərclər

c) dövlət büdcəsinin xərcləri

d) müəssisə və təşkilatların bütün xərcləri

e) bank kreditləri, başqa təşkilatların borc vəsaitləri


104. Kapital qoyuluşunun ölkə iqtisadiyyatında rolu hansı variantda öz əksini tapmamışdır?

a) işsizliyin aradan qaldırılmasını təmin etmir

b) geniş təkrar istehsalın əsası olub, müəssisənin istehsal vasitələrinin təzələnməsini təmin edir

c) sahələrin kompleks inkişafını təmin etməklə, lazımi xammal bazası yaradır

d) elmi- texniki tərəqqinin inkişafını təmin etməklə məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır

e) sosial sahələrin inkişafına, ətraf mühitin mühafizəsinə şərait yaradır


105. İnvestisiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş real kapital qoyuluşu aşağıdakı əlamətlərdən hansına görə təsnifləşdirilə bilməz?

a) layihənin həcminə va yayihənin hansı dildə yazılmasına görə

b) məqsədinə və texnoloji quruluşuna görə

c) istifadə istiqamətinə və ya təkrar istehsal quruluşuna görə

d) maliyyələşmə mənbələrinə görə

e) mərkəzləşmə dərəcəsinə və yaranma mənbələrinə görə


106. İnvestorların nöqteyi nəzərindən aşağıdakı variantlardan hansında daşınmaz əmlakın spesifik xüsusiyyəti verilməmişdir?

a) daşınmaz əmlakın istənilən an qiymətləndirilə bilinməməsi xüsusiyyəti

b) daşınmaz əmlakın baza xüsusiyyəti, bu onun material- əşya məzmunundan irəli gəlir

c) daşınmaz əmlakın əmtəə olması xüsusiyyəti

d) daşınmaz əmlakın təşkilati- hüquqi xarakteri

e) daşınmaz əmlakın investisiya xarakterli olması


107. Diskont əmsalı 8 % olduqda, bir ildən sonra 1200 manat ödəyəcək investisiyanın indiki dəyəri nə qədər olar?

a) 1111,2

b) 1100,4

c) 1296,2

d) 1130,2

e) 1030,5


108. İldə 9 % ödəyən investisiyaya 10 000 manat investisiya etsəniz, iki ildən sonra nə qədər vəsaitiniz olar?

a) 11881


b) 11500

c) 11000


d) 12400

e) 13000
109. İldə 7 % ödəyən investisiyaya 10000 manat investisiya etsəniz, üç ildən sonra nə qədər vəsaitiniz olar?

a) 12250

b) 15000


c) 10900

d) 9000


e) 7900
110. İnvestisiya layihələrinin məzmunu və məntiqi həllini düzgün yerinə yetirmək üçün hansı variantdakı məsələyə fikir verilməsi məqsədəuyğun deyil?

a) layihələrin bərabərləşdirilməsi

b) seçim

c) müqayisə

d) layihənin istismarının optimallaşdırılması

e) investisiya proqramının formalaşdırılması


111. Maliyyə investisiyası hansı sahələrə qoyulur?

a) uzunmüddətli maliyyə aktivlərinə- səhm, istiqraz, pay və s.

b) maddi istehsal sahələrinə

c) qeyri- maddi istehsal sahələrinə

d) xidmət sahələrinə

e) kənd təsərrüfatına


112. Diversifikasiya

a) bazar riskini azaldır

b) qeyri-sistematik riski azaldır

c) inflyasiyanı artırır

d) bazar riskini artırır

e) kredit faizlərinin endirilməsi


113. Real investisiya hansı sahələrə qoyulur?

a) maddi və qeyri- maddi istehsal sahələrinə

b) uzunmüddətli maliyyə aktivlərinə

c) qısamüddətli maliyyə aktivlərinə

d) bank sektoruna

e) qiymətli kağızlar bazarına


114. Nominal dəyəri 800 manat olan istiqraz satılır. Bu istiqraz üçün illik 14% nəzərdə tutulur. Faiz ödənişi ildə bir dəfə aparılır. İstiqrazın ödəmə müddəti 2 ildir. İnvestisiya riski nəzərə alınmaqla tələb olunan gəlir norması 16% olarsa, istiqrazın məzənnəyə müvafiq qiyməti neçə manat olar?

a) 180,13

b) 70,00

c) 96,55


d) 83,58

e) 90,06
115. Sahibkarlıq riski nədir ?

a) istehsal, satış, bank xidməti, nəqliyyat və digər sahələrin təsirindən irəli gəlir

b) mənfəətdən irəli gəlir

c) yalnız istehsalın təsirindən irəli gəlir

d) yalnız satışın təsirindən irəli gəlir

e) yalnız müxtəlif bank xidmətinin təsirindən irəli gəlir
116. Maliyyə riski?

a) borc edilmiş vəsaitlərlə əlaqəli risk

b) borc edilməmiş vəsaitlərlə əlaqəli risk

c) xarici valyuta ilə əlaqəli risk

d) inflyasiya ilə əlaqəli risk

e) milli valyuta ilə əlaqəli risk


117. Nominalı 100, indiki dəyəri isə 90,9 olan bir illik kuponsuz istiqrazın gəlirliyi neçə faizdir (istiqrazın bu gün buraxıldığı fərz olunur) ?

a) 10,1%


b) 9,2 %

c) 6%


d) 15%

e) 8,3%
118. Nominalı 100, kuponu 5%, indiki dəyəri isə 90 olan bir illik istiqrazın gəlirliyi nə qədərdir (istiqrazın bu gün buraxıldığı fərz olunur) ?

a) 10,0%

b) 9,4 %


c) 32,3 %

d) 16,6 %

e) 12,8%
119. Bir illik kuponlu istiqrazın nominalı 100, kuponu 5%, gəlirliyi isə 9 %-dir. Bu istiqrazın indiki dəyəri nə qədərdir (istiqrazın bu gün buraxıldığı fərz olunur) ?

a) 91,8


b) 96,3

c) 101


d) 110

e) 123
120. İnvestor bu gün edəcəyi investisiyaya görə bir ildən sonra 50 manat, iki ildən sonra isə 100 manat qazanacaq. Tələb olunan gəlirliyin 10 % olduğunu fərz etsək, bu investisiyanın bu günki dəyəri nə qədərdir?

a) 61

b) 50


c) 128

d) 151


e) 123
121. Qiymətli kağızlar bazarının funksiyaları hansılardır?

a) yenidənbölgü, maliyyə risklərinin sığortalanması, tənzimləmə, uçot, informasiya, nəzarət, tələblə təklifin tarazlaşdırılması və kommersiya

b) yenidənbölgü, bank risklərinin sığortalanması, alqı- satqı, tələb və ticarət

c) yenidənbölgü, sosial risklərin sığortalanması, tələb, təklif və ticarət

d) yenidənbölgü, təbii risklərin sığortalanması, təklif və ticarət

e) yenidənbölgü, kredit risklərinin sığortalanması, tələb, qiymət və uçot


122. Aşağıdakı variantlardan hansı bankların investisiya məqsədi ilə qiymətli kağızlarla əməliyyatlarının əsasına aid deyil?

a) Qiymətli kağızların tələb və təklif əsasında dəyərinin müəyyənləşdirilməsi

b) Fond bazarının inkişaf səviyyəsi

c) Yüksək səviyyəli peşəkar kadrların olması

d) Qiymətli kağızların müddəti, forması üzrə diversifikasiya oluna bilməsi

e) Qanunverici və normativ bazanın olması123. Aşağıdakı variantlardan hansı lizinqin üstünlüklərinə aid deyil?

a) sizin pullarınız və dövriyyə kapitalınız Sizdə qalmır

b) lizinq kredit xətlərini istifadəsiz saxlayır

c) sizin yalnız istifadə etdiyiniz müddət üçün haqq ödəyirsiniz

d) lizinq yüzfaizli maliyyələşdirmədir

e) lizinq- əsas vəsaitlərin təzələnməsi vasitəsidir124. Aşağıdakı sistemlərdən hansı yaşayış tikintisinin maliyyələşdirilməsində istifadə olunmur?

a) fərdi kommersiya tikinti sistemi

b) ipoteka kreditlərinin sekyuritizasiyası sistemi

c) ixtisaslaşmış ipoteka bankları sistemi

d) yaşayış- tikinti əmanətləri sistemi

e) universal kommersiya bankları sistemi125. “Lizinq xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a) 1994


b) 1992

c) 1995


d) 1993

e) 1996


126. “İpoteka krediti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a) 2005


b) 2006

c) 2007


d) 2004

e) 2008


127. Aşağıdakılardan hansı ölkənin valyutasının məzənnəsinin düşməsinə səbəb olar bilər?

a) ölkənin inflyasiyası ticarət etdiyi ölkəyə nisbətən daha yüksək olması

b) ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin artması

c) ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin azalması

d) a və c

e) ölkənin ümumi daxili məhsulunun azalması128. Əgər ölkənin ticarət kəsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

a) ölkənin idxalatı ixracatından çoxdur

b) ölkənin ixracatı idxalatından çoxdur

c) ölkə büdcə xərcləri gəlirlərdən daha çoxdur

d) ölkənin idxalatı ixracatına bərabərdir

e) ölkənin ümumi daxili məhsulunun artması129. İnvestisiyanın riski necə hesablanır?

a) gözlənilən orta gəlirliyi hesablamaqla{E(R)}

b) gözlənilən orta gəlirliyin standart kənarlaşmasını hesablamaqla

c) gözlənilən orta gəlirliyin dispersiyasını hesablamaqla

d) ölkənin ümumi daxili məhsulu ilə cəmi investisiya qoyuluşu müqayisə olunur

e) variantlardan heç biri130. Birbaşa investisiyalar dedikdə?

a) investor tərəfindən investisiya obyektinə bilavasitə qoyulan vəsait nəzərdə tutulur.

b) investor tərəfindən investisiya obyektinə bilavasitə qoyulmayan vəsait nəzərdə tutulur.

c) investor tərəfindən yalnız kənd təsərrüfatına dolayı qoyulan vəsait nəzərdə tutulur.

d) investor tərəfindən yalnız nəqliyyat sektoruna dolayı qoyulan vəsait nəzərdə tutulur.

e) investor tərəfindən yalnız neft sektoruna dolayı qoyulan vəsait nəzərdə tutulur.131. Diversifikasiya nə vaxt faydalıdır?

a) Bazar iştirakçılarının sayı çox olduqda

b) Aktivlər arasında korrelyasiya yüksək olduqda

c) İqtisadi vəziyyət pis olduqda

d) Aktivlər arasında korrelyasiya aşağı olduqda

e) İnflyasiya olduqda132. Aşağıdakı məlumatlardan istifadə edərək şirkətin əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitini hesablayın. Qeyd- şirkət gəlir vergisi vermir. Torpaq üçün ödənilmiş pul 30000$, amortizasiya xərci 10000$, maaşların ödənilməsi üçün verilmiş pul 60000$, ehtiyatlar üçün ödənilən pul 40000$, müştərilərdən yığılan pul 150000$, istiqraz sahiblərinə ödənilən faizlər 20000$, avadanlıq satışlarından yığılan pul 75000$

a) 65000$

b) 30000$

c) 50000$

d) 55000$

e) 40000$133. Əsas fondlar nədir?

a) tikintisi başa çatdırılan və hesabat dövründə istifadəyə verilən bina və qurğuların, bütün növ nəqliyyat vasitələrinin və iqtisadiyyatın bütün digər sahələri üzrə vəsaitlərin dəyəri

b) müəssisənin dövriyyə vəsaitləri + bankdakı vəsaitləri

c) yalnız nağdı pul kütləsinin dəyəri

d) maddi qiymətlilərin dəyərindən – dövriyyə vəsaitləri

e) cavablar arasında düzgün cavab yoxdur


134. İstehsal gücləri nədir?

a) hesabat dövründə istifadəyə verilmiş istehsal gücləri yaşayış və sosial-mədəni obyektlər haqqındakı məlumatlar sifarişçi və podratçı təşkilatların müvafiq hesabatlarında dövlət komissiyasının təsdiq etdiyi qəbul aktlarına əsasən göstərilir

b) hər bir ölkənin ixrac potensialıdır

c) hər bir ölkənin idxal potensialıdır

d) hər bir ölkənin investisiya imkanlarıdır

e) vergi dərəcələri aşağı olan xüsusi kateqoriyalı ölkələrdir


135. İstehsal təyinatlı obyektlər?

a) tikintisi başa çatdıqdan sonra maddi istehsal sahəsində fəaliyyət göstərməli olan obyektlər

b) yalnız kənd təsərrüfatı obyektləri

c) yalnız sənaye obyektləri

d) yalnız xidmət obyektləri

e) tikintisi başa çatmamış maddi istehsal sahəsində fəaliyyət göstərməyən obyektlər


136. İstehsal təyinatlı obyektlərə yönəldilmiş investisiyalar?

a) tikintisi başa çatdıqdan sonra maddi istehsal sahəsində fəaliyyət göstərməli olan obyektlərə yönəldilən investisiyalar

b) xidmət sahəsinə yönəldilən investisiyalar

c) ixraca yönəldilən investisiyalar

d) idxala yönəldilən investisiyalar

e) yalnız kənd təsərrüfatına yönəldilən investisiyalar


137. Əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiya?

a) xarici investorlar tərəfindən hesabat dövründə aparılan tikinti işləri üzrə maliyyə və yaxud material xərcləri

b) daxili investorlar tərəfindən hesabat dövründə aparılan tikinti işləri üzrə maliyyə və yaxud material xərcləri

c) daxili və xarici investorlar tərəfindən hesabat dövründə aparılan tikinti işləri üzrə maliyyə və yaxud material xərcləri

d) dövlət qurumları tərəfindən hesabat dövründə aparılan tikinti işləri üzrə maliyyə və yaxud material xərcləri

e) özəl qurumlar tərəfindən hesabat dövründə aparılan tikinti işləri üzrə maliyyə və yaxud material xərcləri
Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə