Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


“Qiymətli kağızlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilib?Yüklə 0,92 Mb.
səhifə3/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

138. “Qiymətli kağızlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a) 1998


b) 1999

c) 1997


d) 2000

e) 2001
139. İnvestisiyanın hansı növü qeyri- maliyyə aktivlərinin investisiyalarna daxil deyil?

a) dövlət kreditlərin istiqrazlarının digər şəxslərin qiymətli kağızlarına investisiyalar

b) qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar

c) əsas kapitala investisiyalar

d) əsas vəsaitlərin təmirinə investisiyalar

e) torpaqların alınmasına investisiyalar

140. Kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı şirkətin xərclərinə aiddir?

a) Uzun müddətli xərclər

b) Cari xərclər

c) Variantların heç birində düzgün cavab yoxdur

d) Yalnız dövriyyə vəsaitlərinə xərclər

e) Yalnız qısa müddətli xərclər141. Rentabelliyin qiymətləndirlilməsi?

a) qoyulmuş şəxsi və ümumi kapitala olan faiz ödənişləridir

b) yalnız uzun müddətli ödənişlərdir

c) variantların heç birində düzgün cavab yoxdur

d) yalnız bank kreditlərinin ödənişidir

e) yalnız əmək məhsuldarlığına uyğun əmək ödənişləridir142. İnvestisiya nə vaxt səmərəlidir?

a) kapitala olan faiz ödənişləri həmin kapitalın alternativ istifadəsindən artıq olsun

b) kapitala olan faiz ödənişləri həmin kapitalın alternativ istifadəsindən az olsun

c) kreditə olan faiz ödənişləri həmin kreditin alternativ istifadəsindən artıq olsun

d) əmək haqqı üzrə ödənişlərin həmin ödənişlərin alternativ istifadəsindən artıq olsun

e) variantların heç birində düzgün cavab yoxdur143. İnvestisiyada diskontlaşma (faiz güzəşti)?

a) faiz və mürəkkəb faizlərin hеsablanması nəzərə alınmaqla gələcək ödənişin bu günkü qiymətlərlə müəyyənləşdirilməsi

b) investorların dəyişən faiz tələblərinin nəzərə alınması

c) kreditə olan faiz ödənişlərinin həmin kreditin bu günkü qiymətlərlə nəzərə alınması

d) bu günkü qiymətlərin gələcək faiz və mürəkkəb faizlərin hеsablanması nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməsi

e) b və c variantları


144. Diskontlaşma az olsa?

a) ucuzlaşma yüksəkdir

b) bahalaşma yüksəkdir

c) təmit- tikinti materialları tələbatı ödəmir

d) əmək ehtiyatları tükənir

e) variantların heç birində düzgün cavab yoxdur


145. Diskontlaşmada hеsablanmış faiz dərəcəsi nə qədər yüksəkdirsə?

a) investisiya layihəsi üzrə ödəniş müddəti bir o qədər qısa olacaqdır

b) investisiya layihəsi üzrə ödəniş müddəti bir o qədər uzun olacaqdır

c) investisiya layihəsi üzrə ödəniş müddəti bir o qədər qısa və uzun olacaqdır

d) investisiya layihəsi üzrə ödəniş müddəti bir o qədər səmərəli olacaqdır

e) investisiya layihəsi üzrə ödəniş müddəti bir o qədər səmərəsiz olacaqdır146. İnvestisiya layihələrində mənfəətin maksimallaşdırılması strategiyası nəyi tələb edir?

 1. İnvestisiya layihələri üzrə bütün qərarlar məhsul istehsalı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması və xərclərin azaldılması imkanlarından maksimum istifadəyə şərait yaratsın

 2. Məhsulların istehsalı və satışının artırılması, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi imkanlarından maksimum istifadə edilsin

 3. Məhsulların istehsalı və satışının artırılması, istehsal ehtiyatlarının yaradılması imkanlarından maksimum istifadə edilməsi

 4. Məhsulların istehsalı və satışının artırılması, hesablaşmaların aparılması imkanlarından maksimum istifadə edilməsi

 5. Məhsulların istehsalı və satışının artırılması, gəlirlərin əldə edilməsi imkanlarından maksimum istifadə edilməsi. 1. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində hansı əsas istehsal fondları sığortalanır?

 1. Kənd təsərrüfatı təyinatlı, binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və s.

 2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri, mədəniyyət evləri və s.

 3. Kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, mexanizmlər, sosial-məişət təyinatlı binalar və s.

 4. Kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri, yaşayış binaları və s.

 5. Kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri, yeməkxanalar və s. 1. Kapitalın qoyulduğu obyektlərə görə investisiya hansı növlərə ayrılır?

 1. Real investisiya və maliyyə investisiyası

 2. Real investisiya və birbaşa investisiyası

 3. Real investisiya və maddi istehsala qoyulan investisiya

 4. Real investisiya və qeyri-maddi istehsala qoyulan investisiya

 5. Real investisiya və qiymətli kağızlara qoyulan investisiya, dolayı investisiyalar 1. İnvestisiyalar dövrünə görə hansı növlərə bölünür?

 1. Qısamüddətli və uzunmüddətli

 2. Qısamüddətli və ortamüddətli

 3. Ortamüddətli və uzunmüddətli

 4. Uzunmüddətli və cari investisiyalar

 5. Qısamüddətli və cari investisiyalar 1. İnvestisiya prosesində iştirakçının xarakterinə görə investisiyalar hansı investisiyalara bölünür?

 1. Təsərrüfat subyektlərinin birbaşa və birbaşa olmayan investisiyaları

 2. Təsərrüfat subyektlərinin birbaşa və adi investisiyaları

 3. Maliyyə bazarı iştirakçılarının birbaşa və real investisiyaları

 4. İnvestorların birbaşa və maliyyə investisiyaları

 5. Təsərrüfat subyektlərinin birbaşa və icmal investisiyaları 1. Uzunmüddətli investisiyaların əsas forması hansı investisiyadır?

 1. Əsas vəsaitlərin təkrar istehsalına qoyulan investisiya

 2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı bina və qurğulara qoyulan investisiya

 3. Maşın və mexanizmlərin yenisinin alınmasına yönəldilən investisiya

 4. Nəqliyyat vasitələrinin yenisinin alınmasına yönəldilən investisiyalar

 5. İstehsal ehtiyatlarının yaradılmasına yönəldilən investisiyalar 1. Kapital qoyuluşu nəyə deyilir?

 1. Yeni əsas fondların yaradılması mövcud fondların genişləndirilməsi, yenidən qurulması və texniki cəhətdənsilahlandırılması ilə əlaqədar olan xərclərdir

 2. Yeni əsas fondların yaradılması, mövcud olanların yenidən qurulması, genişləndirilməsi, toxum və əkin materiallarının satın alınması ilə əlaqədar xərclərdir

 3. Yeni əsas fondların yaradılması, mövcud olanların genişləndirilməsi, yenidən qurulması, yanacaq və yağlayıcı materialların satın alınması və s. xərclərdir

 4. Yeni əsas fondların yaradılması, mövcud olanların genişləndirilməsi, yenidən qurulması, istehsal ehtiyatlarının yaradılması və s. xərclərdir

 5. Yeni əsas fondların yaradılması, mövcud olanların genişləndirilməsi, yenidən qurulması, mineral gübrələrin satın alınması və s. xərclərdir 1. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində kapital qoyuluşu necə planlaşdırılır?

 1. Əsas istehsal fondlarının mövcud vəziyyəti və onlardan istifadə səviyyəsi nəzərdən keçirilir və yeni əsas fondları tələbat müəyyən edilir

 2. Əsas fondların mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilir, maliyyə imkanları əsasında yeni əsas fondlara tələbat müəyyən edilir

 3. Əsas fondların mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilir, büdcədən subsidiyaların alınması müəyyən edilir

 4. Əsas fondların mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilir, amortizasiya fondunun vəsaiti nəzərə alınmaqla yeni əsas fondlara tələbat müəyyən edilir

 5. Əsas fondların mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilir, borc vəsaitinin həcmi nəzərə alınmaqla yeni əsas fondlara tələbat müəyyən edilir 1. Maşın, avadanlıq, mexanizmlər, nəqliyyat vasitələri və digər kənd təsərrüfatı texnikasının satın alınması xərcləri hansı mənbələrdən maliyyələşdirilir?

 1. Təsərrüfatın xüsusi vəsaiti, cəlb edilən vəsaitlər, borc vəsaiti

 2. Təsərrüfatın xüsusi vəsaiti, borc vəsaiti, subsidiyalar

 3. Təsərrüfatın xüsusi vəsaiti, borc vəsaiti, büdcə vəsaiti

 4. Təsərrüfatın xüsusi vəsaiti, borc vəsaiti, xidmətedici təşkilatların vəsaiti

 5. Təsərrüfatın xüsusi vəsaiti, borc vəsaiti, bələdiyyələrin vəsaiti 1. Əsas vəsaitlərin təmiri xərclərinə daxildir:

 1. Layihə-smeta axtarış işləri, avadanlıqların quraşdırılması, avadanlıqların tam və qismən sökülməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, təmir materiallarının satın alınması, təmir işçilərinin əmək haqqı və sair

 2. Layihə axtarış işləri, avadanlıqların quraşdırılması, tam və qismən sökülməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, təmir materiallarının satın alınması, təmir işçilərinin əmək haqqı, sığorta haqqının ödənilməsi və s.

 3. Layihə-smeta axtarış işləri, avadanlıqların quraşdırılması, avadanlıqların tam və qismən sökülməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, təmir materiallarının satın alınması, təmir işçilərinin əmək haqqı, xüsusi təyinatlı fondların yaradılması və s.

 4. Layihə-smeta axtarış işləri, avadanlıqların quraşdırılması, avadanlıqların tam və qismən sökülməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, təmir materiallarının satın alınması, təmir işçilərinin əmək haqqı, yığım fondunun yaradılması və s.

 5. avadanlıqların quraşdırılması, tam və qismən sökülməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, təmir materiallarının satın alınması, təmir işçilərinin əmək haqqı, istehlak fondunun yaradılması və s. 1. Kapital qoyuluşuna kredit alınması üçün hansı sənədlər banka təqdim edilməlidir?

 1. Kreditə tələbatın hesablanması, kredit müqaviləsi, girov müqaviləsi, girov əmlakının qiymətləndirilməsi aktı, girov əmlakının sığortalanmasına dair şəhadətnamə və s.

 2. Kreditə tələbatın hesablanması, kredit müqaviləsi, girov müqaviləsi, girov əmlakının sığortalanmasına dair şəhadətnamə, sığorta müqaviləsi və s.

 3. Kreditə tələbatın hesablanması, kredit müqaviləsi, girov müqaviləsi, girov əmlakının qiymətləndirilməsi aktı, girov əmlakının sığortalanmasına dair şəhadətnamə, maliyyə planı və s.

 4. Kreditə tələbatın haqq-hesabı, kredit müqaviləsi, girov müqaviləsi, girov əmlakının sığortalanmasına dair şəhadətnamə, girov əmlakının qiymətləndirilməsi aktı, podrat müqaviləsi

 5. Kreditə tələbatın haqq-hesabı, kredit müqaviləsi, girov müqaviləsi, girov əmlakının qiymətləndirilməsi aktı, girov əmlakının sığortalanmasına dair şəhadətnamə, icarə müqaviləsi və s. 1. İnvestisiya üzrə operativ işlərin məqsədi nədir?

 1. Cari maliyyə əməliyyatlarının dəqiq və vaxtında aparılmasından ibarətdir

 2. Maliyyə sistemi ilə hesablaşmaların dəqiq və vaxtında aparılmasını təmin etmək

 3. Sığorta orqanları ilə hesablaşmaların dəqiq və vaxtında aparılmasını təmin etmək

 4. Malsatan və alıcılarla hesablaşmaların dəqiq və vaxtında aparılmasını təmin etmək

 5. Maliyyə və kredit təşkilatları ilə hesablaşmaların vaxtında aparılması və vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin etmək 1. Əsas fondların geniş təkrar istehsalına aiddir:

 1. Yeni tikintilər, mövcud müəssislərin genişləndirilməsi, onların yenidən qurulması və texnika ilə silahlandırılması və s.

 2. Yeni tikintilər, mövcud müəssislərin genişləndirilməsi, onların yenidən qurulması, əsas fondların çıxdaş edilməsi və s.

 3. Yeni əsas fondların əldə edilməsi, mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi, əsas fondların icarəyə verilməsi və s.

 4. Yeni əsas fondların əldə edilməsi, mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi, əsas fondların satılması və s.

 5. Yeni əsas fondların əldə edilməsi, mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi, yenidən qurulması, əsas fondların müvəqqəti istifadəyə verilməsi və s. 1. Əsas fondlar əsasən hansı dəyərinə görə qiymətləndirilir?

 1. İlk, bərpa və qalıq dəyəri

 2. İlk, bərpa və müqayisəli

 3. İlk, Bərpa və faktiki

 4. İlk, bərpa və balans dəyəri

 5. İlk, bərpa və tənzimləyici
 1. İnvestisiya fəaliyyəti

 1. İnvestorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hərəkətlərinin məcmusudur.

 2. İnvestorların sahibkarlıq fəaliyyəti və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hərəkətlərinin məcmusudur.

 3. İnvestorların işgüzarlıq fəaliyyəti və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hərəkətlərinin məcmusudur.

 4. İnvestorların iqtisadi tənzimləmə fəaliyyəti və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hərəkətlərinin məcmusudur.

 5. İnvestorların maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hərəkətlərinin məcmusudur.
 1. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri

 1. İqtisadiyyatın bütün sahələrində hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər və s.

 2. Hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, qiymətli kağızlar, gömrük rüsumları, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər və s.

 3. Hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar, qiymətli kağızlar, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər, sığorta fondları, digər mülkiyyət obyektləri və s.

 4. İqtisadiyyatın sahələrində hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, qiymətli kağızlar, nizamnamə kapitalı, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər və s.

 5. İqtisadiyyatın sahələrində hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, qiymətli kağızlar, istehlak və yığım fondları, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər və s.
 1. İnvestisiya riskinin səviyyəsinə görə investisiyanın növləri

 1. Aşağı riskli, orta riskli, yüksək riskli

 2. Aşağı riskli, orta riskli, super riskli

 3. Aşağı riskli, orta riskli, gözlənilən riskli

 4. Aşağı riskli, orta riskli, ortadan aşağı riskli

 5. Aşağı riskli, orta riskli, yüksək riskli, yüksəkdən aşağı riskli. 1. İnvestorlar vəsait qoyuluşunu hansı mənbələr hesabına həyata keçirirlər?

 1. Xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti, büdcə vəsaiti

 2. Xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti, cəlb edilən vəsaitlər

 3. Xüsusi vəsaitlər, cəlb edilən vəsaitlər, cərimə və sanksiyalar

 4. Xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti və dotasiyalar

 5. Xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti və subvensiyalar 1. Mərkəzləşdirilmiş kapital qoyuluşu hansı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilir?

 1. Bölgələrdə kompleks tədbirlərin, yeni torpaqların yararlı hala salınması, meliorasiya və irriqasiya işləri, istehsalın inkişafına kömək edən digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilir

 2. Ayrı-ayrı təsərrüfatlarda kompleks tədbirlərin, yəni torpaqların yararlı hala salınması, məhsul mal-qaranın əsas sürüsünün təşkili tədbirlərinə yönəldilir

 3. Ailə-kəndli təsərüfatlarında kompleks tədbirlərin, yəni torpaqların yararlı hala salınması, meliorasiya və irriqasiya işləri və çoxillik əkmələrin salınması tədbirlərinin həyata keçirilməsinə yönəldilir

 4. Bölgələrdə kompleks tədbirlərin, yəni meliorasiya və irriqasiya işləri, torpaqların yararlı hala salınması, məhsul istehsalına çəkilən xərclərin ödənilməsi və digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilir

 5. Ayrı-ayrı təsərrüfatlarda meliorasiya və irriqasiya işləri, torpaqların yararlı hala salınması, əmək haqqının ödənilməsi və digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilir 1. Qeyri-mərkəzləşdirilmiş kapital qoyuluşu kimlər tərəfindən həyata keçirilir və hansı vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilir?

 1. Təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilir və xüsusi vəsaitlər, bank kreditləri hesabına maliyyələşdirilir

 2. Təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilir, xüsusi vəsaitlər və büdcədənkənar fondların vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir

 3. Təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilir, xüsusi vəsaitlər, dövlət rüsumları və s. vəsaitlər hesabına həyata keçirilir

 4. Təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilir, xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti və gömrük rüsumları hesabına həyata keçirilir

 5. Təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilir, xüsusi vəsaitlər, investorların vəsaiti və dotasiyalar hesabına maliyyyələşdirilir 1. Tikinti işləri üzrə xərclərin planlaşdırılması zamanı hansı sənədlər tərtib edilir?

 1. Tikinti obyektinin layihəsi, titul siyahısı (tikinti daxili və bütün tikinti dövrü üçün), smeta-maliyyə haqq-hesabı

 2. Tikinti obyektinin layihəsi, titul siyahısı, podrat müqaviləsi

 3. Tikinti obyektinin layihəsi, titul siyahısı, girov müqaviləsi

 4. Tikinti obyektinin layihəsi, titul siyahısı, maya dəyərinin kalkulyasiyası

 5. Tikinti obyektinin layihəsi, titul siyahısı, smeta-maliyyə haqq-hesabı, sığorta müqaviləsi 1. Təmir xərcləri hansı vəsaitlər hesabına ödənilir?

 1. Xüsusi vəsaitlər və bank kreditləri hesabına

 2. Xüsusi vəsaitlər, möhkəm passivlər və subsidiyalar hesabına

 3. Xüsusi vəsaitlər, bank kreditləri və maliyyə yardımları hesabına

 4. Xüsusi vəsaitlər, cəlb edilən vəsaitlər və sığorta ödənişi hesabına

 5. Xüsusi vəsaitlər, borc vəsaiti və sosial sığorta vəsaiti hesabına 1. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir?

 1. 21

 2. 23

 3. 13

 4. 8

 5. 4 1. Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə bömə və neçə maddədən ibarətdir?
 1. 7 bölmə, 43 maddə

 2. 6 bölmə, 40 maddə

 3. 5 bölmə, 30 maddə

 4. 3 bölmə, 38 maddə

 5. 17 bölmə, 28 maddə
 1. Beynəlxalq müqavilələr nədir?

 1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsində investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən olunduqda, beynəlxalq müqavilənin qaydaları tətbiq edilir.

 2. Xalq təsərrufatının ustunluk verilən sahələrində və ayrı-ayrı ərazilərdə xarici

investisiya ucun Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə əlavə guzəştlər

 1. Xarici investisiyalı muəssisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış hər hansı fəaliyyət novu ilə məşğul olmaq.

 2. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı muəssisələrin ucotunun muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılması.

 3. Xarici investisiyalı muəssisələrdə nizamnamə fondunun 25 faizinədək məbləğdə ehtiyat fondunun yaradılması. 1. Məhsul hazırlanmasına xidmət istеhsal faktorlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

a) Torpaq və əmlak, xidmət və hüquqi faktorlar

b) Yalnız əmlak faktorlar

c) İstehsal gücləri faktorları

d) Təhsil, əsas və dövriyyə faktorları

e) Yalnız aqrar sahə faktorları

172. Balans dəyəri nədir?

a) Balansda olan əmlakın və öhdəliklərin dəyəridir

b) Yalnız əmlakın dəyəridir

c) Yalnız öhdəliklərin dəyəridir

d) Yalnız əsas və dövriyyə vəsaitlərinin dəyəridir

e) Yalnız hesablanmış dəyərdir173. Aşağıdakılardan hansı layihələrin qiymətləndirmə üsullsrından deyil?

a) Ardıcıl və davamlı

b) Orta və orta hesabla

c) Fərdi və qrup

d) Fifo metoduna əsasən

e) Lifo metoduna əsasən174. İnvestisiya layihələrində ilk satış dəyəri dəyərin hansı həddidir?

a) Aşağı


b) Yuxarı

c) Orta


d) İlkin

e) Başlanğıc175. İnvestisiyanın maliyyə mənbələri tərkibi və quruluşundan asılı olaraq necə təsnifləşdirilir?

a) daxili və xarici

b) uzunmüddətli

c) irimiqyaslı

d) çoxşaxəli

e) kompleks və sistemli176. İnvestisiya layihələrində istehsal texnologiyalarının müəyyənedici parametrləri hansılardır?

a) Məhsul buraxılışı və istehsal vasitələrindən istifadə

b) Bank kreditləri

c) İşçi qüvvəsi

d) Layihənin müddəti

e) Ümumi daxili məhsul177. İnvestisiya layihələrində intensivlik nədir?

a) Tətbiq olunan bir istehsal faktorunun həcminin başqa bir istehsal faktorunun müəyyən həcminə olan nisbətidir.

b) Tətbiq olunmayan bir istehsal faktorunun həcminin başqa bir istehsal faktorunun müəyyən həcminə olan nisbətidir.

c) İşçi qüvvəsinin ümumi istehsal faktorlarının həcminə olan nisbətidir.

d) Layihənin müddətinin istehsal faktorunun müəyyən həcminə olan nisbətidir.

e) Ümumi daxili məhsulun həcminin başqa bir istehsal faktorunun müəyyən həcminə olan nisbətidir.178. İnvestisiya layihələrində məhsuldarlıq nədir?

a) Məhsulun həcminin istehsalda iştirak edən hər hansı bir istehsal faktoruna olan nisbətidir.

b) Əsas vəsaitlərin dəyərinin istehsalda iştirak edən hər hansı bir istehsal faktoruna olan nisbətidir.

c) İşçi qüvvəsinin istehsalda iştirak edən hər hansı bir istehsal faktoruna olan nisbətidir.

d) Layihənin müddətinin istehsalda iştirak edən hər hansı bir istehsal faktoruna olan nisbətidir.

e) Ümumi daxili məhsulun istehsalda iştirak edən hər hansı bir istehsal faktoruna olan nisbətidir.179. İnvestisiya layihələrində məhsuldarlığın növlərindən deyil?

a) Diferensial məhsuldarlıq

b) Həcm məhsuldarlığı

c) Dəyər məhsuldarlığı

d) Brutto məhsuldarlıq

e) Netto məhsuldarlıq180. İnvestisiya layihələrində səmərəlilik nədir?

a) Məhsul həcminin istehsalda iştirak edən bütün istehsal faktorlarının həcminə nisbətidir

b) Pul vəsaitlərinin istehsalda iştirak edən bütün istehsal faktorlarının həcminə nisbətidir

c) Cəmi bank kreditlərinin istehsalda iştirak edən bütün istehsal faktorlarının həcminə nisbətidir

d) Dövriyyə vəsaitlərinin istehsalda iştirak edən bütün istehsal faktorlarının həcminə nisbətidir

e) Əsas vəsaitlərin həcminin istehsalda iştirak edən bütün istehsal faktorlarının həcminə nisbətidir
Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə