Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


Yaponiyada 1950-ci ildən sonra prioritet sayılan sahə hansıdır ?Yüklə 0,92 Mb.
səhifə5/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

244. Yaponiyada 1950-ci ildən sonra prioritet sayılan sahə hansıdır ?

a) avtomobil sənayesi

b) kömür sənayesi

c ) metallurgiya

d) yeyinti sənayesi

e) kimya sənayesi


245. İnkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadi artım tempini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün nə edir?

a) milli gəlirin böyük hissəsini investisiyalara yönəltməli olurlar

b) ÜDM-nin 50 %-ni investisiyalara yatırır

c) heç biri

d) hamısı

e) xalis gəliri kənd təsərrüfatına yatırırlar


246. İnvestisiya- innovasiya strategiyasına görə birinci qrup ölkələrin strategiyasına məxsus cəhətlər hansılardır ?

a) hamısı

b) müasir təhsil və elm sistemlərini yaratmaq

c) qabaqcıl ölkələrdən yüksək texnologiyaları əldə etmək

d) xarici texnologiyalar əsasında öz texnologiyalarını yaratmaq

e) ÜDM-ə nisbətən investisiyaların payını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq247. İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin ikinci qrupuna hansı ölkələr daxildir?

a) Türkiyə, Misir, Çili

b) Azərbaycan, ABŞ, Rusiya

c) Tayvan, Fransa, İtaliya

d) ABŞ, Fransa, İtaliya

e) İspaniya, Portuqaliya, Yunanıstan


248. İrlandiya və Finlandiya iqtisadiyyatın hansı inkişaf modelindən istifadə etmişlər?

a) Avropa modeli

b) Şərqi Asiya modeli

c) Amerikan modeli

d) Yaponiya modeli

e) Heç biri


249. Adı çəkilənlərdən hansılar Azərbaycanda Milli innovasiya sisteminin tərkib hissəsinə aid etmək olar?

a) bütün cavablar düzdür

b) intellektual mülkiyyət obyektlərinin kommersiyalaşdırılması mexanizminin yaradılması

c) innovasiya sahəsində rəqabətin gücləndirilməsi

d) elm-təhsil və istehsalat arasında əlaqənin yaradılması

e) elmi-texniki məhsullar bazarının yaradılması250. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilməz?

a) qanunla qadağa olunmuş əmlak;

b) əsas fondlar;

c) dövriyyə vəsaiti;

d) qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri;

e) istənilən qadağa qoyulmayan əmlak.251. Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına təminat verir?

a) bütün investisiyaların

b) xarici investisiyalarının

c) daxili investisiyaların

d) dövlət investisiyalarının

e) heç birinin


252. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin məqsədi nədən ibarətdir?

a) vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsindən

b) dövlətin maliyyə ehtiyatlarının artırılmasından

c) xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsindən

d) investorların maraqlarına xidmət etməkdən

e) Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədən.


253. Azərbaycan Respublikasında investisiya siyasəti hansı vasitə ilə həyata keçirilir?

a) hər bir vasitə ilə

b) dərəcə və güzəştlər sistemi vasitəsilə

c) dövlət norma və standartların tətbiqi vasitəsilə

d) investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi vasitəsilə

e) kredit və amortizasiya siyasəti vasitəsilə


254. Dolayı investisiyalar?

a) vasitəçi köməyi ilə həyata keçirilən investisiya qoyuluşudur

b) həyata keçirilən yalnız xarici investisiyalardır

c) həyata keçirilən yalnız daxili investisiyalardır

d) həyata keçirilən yalnız dövlət investisiyalarıdır

e) yuxarıdakılardan heç biri deyil


255. Portfel investisiyalar?

a) qiymətli kağızlara qoyulan kapital nəzərdə tutulur

b) yalnız daxili və xarici investisiyalardır

c) həyata keçirilən yalnız investisiyalardır

d) dövlət büdcəsindən ayrılan investisiyalardır

e) yuxarıdakılardan heç biri deyil


256. Hüquqi bazasından asılı olaraq hansı investisiya siyasəti mövcuddur?

a) formallaşdırılmış və qeyri-formallaşdırılmış

b) balans

c) uzunmüddətli

d) ortamüddətli

e) qısamüddətli


257. İdarə edilmə tipinə görə investisiya siyasəti bölünür?

a) liberal və mərkəzləşdirilmiş

b) asılı

c) qismən asılı

d) mülayim

e) sərt
258. Hər bir dövlətin investisiya siyasəti hansı hissələrdəndən ibarətdir?

a) tənzimləmə və stimullaşdırma

b) fiskal və bölüşdürücü

c) yığım və paylayıcı

d) b və c variantları

e) təkanverici və qoruyucu
259. İnvestisiya siyasəti müddətinə görə fərqləndirilir:

a) uzun və qısamüddətli

b) tənzimlənən

c) yalnız qısamüddətli

d) qoruna bilən

e) c və d variantları


260. İnvestisiya mühiti nədir?

a) bu və ya digər ölkədə, region və ya sahədə investisiyaqoyuluşları üçün əlverişli və ya əlverişsiz şəraitin olmasını əks etdirir

b) hər hansı bir ölkədə investisiya şirkətlərinin sayını əks etdirir

c) ətraf mühitin bir göstəricisidir.

d) hər hansı bir ölkədə bankların sayını əks etdirir

e) hər hansı bir ölkədə sığorta şirkətlərinin sayını əks etdirir


261. İnvestisiya iqliminin formalaşmasına təsir edir?

a) dövlətin investisiya siyasəti, investisiya obyektlərinin fəaliyyəti

b) yalnız özəl investisiya şirkətlərinin sayı

c) yalnız dövlət investisiya şirkətlərinin sayı

d) özəl və dövlət investisiya şirkətlərinin sayı

e) yalnız xarici ölkələrin müvafiq qanunvericiklik bazası


262. İnvestisiya mühitinə cəmiyyət tərəfindən təsir edən amilləri 2 qrupda təsnifləşdirilir:

a) obyektiv amillər: təbii-iqlim şəraiti, coğrafi mövqe, enerji-xammal resursları və s.; subyektiv amillər: insan fəaliyyətinin idarə edilməsi.

b) zəruri və qeyri-zəruri amillər.

c) sabit və dəyişən amillər.

d) mikroiqtisadi amillər.

e) makroiqtisadi amillər.


263. İnvestisiya aktivliyi ?

a) əsas kapitala edilən kapitalqoyuluşu

b) investisiya müqaviləsi

c) investisiya əqdi

d) investisiya nəzəriyyəsi

e) reinvestisiya


264. İnvestisiya potensialı?

a) b və c variantları

b) mövcud vəziyyətdə iqtisadi sistemin maksimum nəticə vermək imkanı

c) ərazinin kapitalı mənimsəməsi imkanı

d) yalnız bank kreditləri

e) subsidiya və subvensiya


265. İnvestisiya riskləri?

a) baş verə biləcək itkiləri, gəlirlərin gözlənildiyindən az olması, alınan

gəlirin dəyərdən düşməsi deməkdir

b) baş verə biləcək təbii fəlakət

c) baş verə biləcək kapital axınları

d) baş verə biləcək bank kredit faizlərinin enməsi

e) baş verə biləcək kortəbii hadisələr
266. İnvestisiya riskləri qruplaşdırılır:

a) spesifik (kommersiya) və qeyri-spesifik (qeyri-kommersiya)

b) birbaşa və dolayı

c) sabit və dəyişən

d) mikroiqtisadi

e) makroiqtisadi


267. İnvestisiya cəlbediciliyi hansı göstəricilərindən ibarətdir?

a) investisiya aktivliyi, investisiya potensialı və investisiya risklərindən

b) büdcə kəsirindən

c) vergitutmadan

d) mikroiqtisadi və makroiqtisadi göstəricilərdən

e) düzgün cavab verilməmişdir


268. Dünyada investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirməsi sahəsində hansı metodikalardan istifadə edilir?

a) Dou-Conson əmsalı, BERİ, Harvard Biznes Məktəbinin üsulu və s.

b) birbaşa və dolayı üsullardan

c) korelyasiya və reqresiya üsulundan

d) əmsal üsulundan

e) balans üsulundan


269. İnvestisiya mühitinin meyarları hansılardır?

a) Dar, amil və amil-risk yanaşması

b) Dəqiq və qeyri-dəqiq yanaşma

c) Sabit və qeyri-sabit yanaşma

d) Mülayim və sərt yanaşma

e) Ciddi və qeyri-ciddi yanaşma


270. Xarici investisiyaların növləri hansılardır?

a) birbaşa investisiya, portfel investisiyalar, qeyri-maddi aktivlərə investisiya, insan kapitalına investisiyalar, vençur investisiyalar

b) neft sektoruna investisiyalar

c) nəqliyyat sektoruna investisiyalar

d) turizm sektoruna investisiyalar

e) b, c və d variantları


271. Texnoparklar nədir?

a) elm və sənayenin inteqrasiya formasıdır

b) yalnız elm müəssisəsidir

c) yalnız sənaye müəssisəsidir

d) yalnız kənd təsərrüfatı müəssisəsidir

e) aqrolizinq birliyidir


272. Amortizasiya nədir?

a) istismar müddətində əsas fondların dəyərinin mütəmadi istehsal olunan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesidir

b) istismar müddətində dövriyyə fondların dəyərinin mütəmadi istehsal olunan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesidir

c) istismar müddətində nizamnamə fondunun dəyərinin mütəmadi istehsal olunan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesidir

d) istismar müddətində yığım fondunun dəyərinin mütəmadi istehsal olunan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesidir

e) istismar müddətində tədavül fondunun dəyərinin mütəmadi istehsal olunan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesidir


273. İstiqrazlar?

a) təsbit edilmiş gəlirə malik olan uzunmüddətli maliyyə kredit öhdəlikləridir

b) təsbit edilməmiş gəlirə malik olan qısamüddətli maliyyə kredit öhdəlikləridir

c) təsbit edilmiş gəlirə malik olan bank kreditləridir

d) təsbit edilmiş gəlirə malik büdcə vəsaitləridir

e) təsbit edilmiş gəlirə malik bələdiyyə vəsaitləridir


274. Diskontun mahiyyəti nədir?

a) gələcəkdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz vasitəsi ilə indiki zamanda

hesablanmasıdır

b) investisiya layihələrində gəlirlərin dərəcəsidir

c) investisiya layihələrində xərclərin dərəcəsidir

d) investisiya layihələrində bank kreditlərinin dərəcəsidir

e) investisiya layihələrində intensiv gəlir əmsalıdır
275. Kommersiya gəlir norması nədir?

a) kapitalın istifadəsinin digər istifadə istiqamətlərində investisiya qoyuluşu və risk səviyyəsinin müqayisə edilməsini nəzərdə tutur

b) kapitalın istifadəsinin yalnız elmi istiqamətlərdə istifadə edilməsini nəzərdə tutur

c) kapitalın istifadəsinin yalnız sənaye istiqamətlərində istifadə edilməsini nəzərdə tutur

d) kapitalın istifadəsinin yalnız kənd təsərrüfatı istiqamətlərində istifadə edilməsini nəzərdə tutur

e) kapitalın istifadəsinin yalnız turizm istiqamətlərində istifadə edilməsini nəzərdə tutur


276. Sosial gəlir norması nədir?

a) burada maliyyə maraqlarından başqa sosial, ekoloji tələblər və prioritetlər nəzərə alınır

b) burada yalnız maliyyə maraqları nəzərə alınır

c) burada yalnız investisiya layihəsinin davamlılığı nəzərə alınır

d) burada yalnız ali təhsilli kadrların maraqları nəzərə alınır

e) burada yalnız yüksək gəlir əldə etmək diqqətdə saxlanılır


277. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları hansılardır?

a) sadə (statik) və dinamik (diskontlaşdırılma prosesində istifadə olunan)

b) balans və iqtisadi təhlil

c) korelyasiya və reqresiya

d) əmsal və faiz

e) fərdi və ümumi


278. Aşağıdakılardan hansı metodlar statik metodlara aid deyil?

a) balans, iqtisadi təhlil, əmsal və faiz

b) gəlirin hesablanması və müqayisəsi

c) məsrəflərin hesablanması və müqayisəsi

d) gəlirliliyin (rentabelliliyin) hesablanması və müqayisəsi

e) ödənilmə müddətinin hesablanması


279. Bankın depozit faizi illik 11,5%. Tələb olunur: iki ildən sonra hesabda 100 min manat əldə etmək üçün tələb olunan ilkin məbləği hesblayın.

a) 40650,4 manat

b) 30630,4 manat

c) 20250,7 manat

d) 50850,3 manat

e) 10750,3 manat


280. Kredit 180 gün ərzində illik 24%-lə götürülüb. Borclu 100 min manat pul ödəməlidir. Tələb olunur: kreditin ilkin məbləğini tapmaq.

a) 89445,4 manat

b) 90630,4 manat

c) 80250,7 manat

d) 90850,3 manat

e) 80750,3 manat


281. Əmanətin ilkin məbləği 50000 manatdır, faiz dərəcəsi isə 10,5%-dir. Tələb olunur: yığılmış əmanətin 3ildən sonrakı məbləğini tapmaq.

a) 67461,6 manat

b) 70630,4 manat

c) 72250,7 manat

d) 65850,3 manat

e) 68750,3 manat


282. Əmanətin ilkin məbləği 2 min. manat, faiz dərəcəsi 15%. Tələb olunur: artırılmış əmanətin 4 ildən sonrakı məbləğini tapın.

a) 3498,0 manat

b) 3063,4 manat

c) 2025,7 manat

d) 4085,3 manat

e) 3375,3 manat


283. İnvestisiya layihəsinin həyata keçməsi nəticəsində aşağıdakı əsas

məqsədlər nəzərdə tutulur:

a) lazımi gəlirin əldə edilməsi, müəssisənin likvidliyinin və maliyyə durumunun

dəstəklənməsi

b) burada yalnız sosial maraqlar nəzərə alınır

c) burada yalnız ekoloji tələblər və prioritetlər nəzərə alınır

d) burada yalnız ali təhsilli kadrların maraqları nəzərə alınır

e) burada yalnız humanitar məsələlər diqqətdə saxlanılır
284. İnvestisiya layihələrində rentabellik əmsallarına daxil deyil:

a) ərazinin iqlim və relyefinin rentabellilik əmsalı;

b) aktivlərin rentabellilik əmsalı;

c) investisiya kapitalının rentabellilik əmsalı;

d) şəxsi kapitalın rentabelliliyi;

e) satışın rentabelliliyi və satışın dəyəri (məhsulun maya dəyərinin satışın həcminə

nisbəti).
285. İnvestisiya layihələrində dövrlük əmsallarına daxil deyil:

a) investisiya qoyulacaq ərazidə təbii iqlim göstəricilərinin dövriyyəsi;

b) aktivlərin və investisiya kapitalının dövriyyəsi;

c) nizamnamə kapitalının dövriyyəsi;

d) dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi;

e) dövriyyənin müddəti.


286. Likvidlik əmsallarına daxildir:

a) cari, sürətli və mütləq likvidlik əmsalları

b) diskont əmsalları

c) şaxələndirmə əmsalları

d) layihə proqnoz əmsalları

e) nisbi ödəniş əmsalları


287. Aşağıdakı variantlardan hansı investisiya məsrəflərinin dəyər haqqında informasiyasını əks etdirmir:

a) müvafiq qanunvericilik aktlarına dəyişiklik məqsədilə sənədlər toplusu;

b) torpağın əldə edilməsi və hazırlanması;

c) layihə-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri;

d) binalar, avadanlıq və kommunikasiya şəbəkəsi;

e) qeyri-maddi aktivlər (lisenziya, patent), gözlənilməz xərclər.


288. İnvestisiya layihələrində daxili risklər hansı risklərdir?

a) konkret layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan risklər

b) layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı olmayan risklər

c) yalnız layihə-tədqiqat işləri ilə əlaqədar olan risklər

d) yalnız təcrübə-konstruktor işləri ilə əlaqədar olan risklər

e) gözlənilməz risklər


289. İqtisadiyyatla bağlı olmayan risklər:

a) kortəbii və təbii fəlakətlə bağlı gözlənilməz risklər

b) bazar, maliyyə və kommersiya riskləri

c) inflyasiya və valyuta riskləri

d) faiz dərəcəsi, kredit və likvidlik riskləri

e) resurs, portfel və innovasiya riskləri


290. Bazar riski?

a) bazarda istehsal amillərinin qiymətlərin dəyişməsi, tələb və təklifin qeyri-müəyyənliklə bağlı risklərdir

b) kortəbii risklər

c) təbii fəlakətlə bağlı risklər

d) gözlənilməz risklər

e) sosial risklər


291. Maliyyə riski?

a) biznesin maliyyə təminatı və maliyyə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı risklərdir

b) qısamüddətli risklərdir

c) istehsal ehtiyatları ilə bağlı risklərdir

d) əmək resursları ilə bağlı risklərdir

e) texniki təminat riskləridir


292. Kommersiya riski?

a) tədavül sahəsində, hazır məhsulun alınıb satılması zamanı yaranır

b) istehsal sahəsində və istehsal prosesi zamanı yaranır

c) daşınma sahəsində və daşınma prosesi zamanı yaranır

d) reklam sahəsində və yayım prosesi zamanı yaranır

e) qablaşdırma və saxlama prosesi zamanı yaranır


293. Portfel riski ?

a) investisiya kompaniyaları və trast xidmətləri göstərən şirkətlərin riski

b) təbii fəlakətlə bağlı risklər

c) əmək resursları ilə bağlı risklərdir

d) torpağın əldə edilməsi və hazırlanması ilə bağlı risklər

e) resurs, portfel və innovasiya riskləri


294. Avropanın aparıcı fond birjaları:

a) London, Frankfurt və Parisdə yerləşir

b) Brügge, Berlin və Vyanada yerləşir

c) Kopenhagen, Helsinki və Amsterdamda yerləşir

d) Oslo, Moskva və Afinada yerləşir

e) Dublin, Stokholm və Romada yerləşir


295. Asiyanın iri birjaları:

a) Tokio, Honkonq və Seulda yerləşir

b) Pekin, Şanxay və Pusanda yerləşir

c) Sinqapur, Katmandu və Yanqonda yerləşir

d) Ankara, İokoqoma və Kobeda yerləşir

e) Banqkok, Bakı və Türkmənbaşıda yerləşir


296. Aşağıdakı mərhələlərdən hansı mərhələ intellektual kapitalın dövretmə mərhələsinə aid deyil?

a) xüsusi əməliyyat prosedurlarının həyata keçirilmə mərhələləsi

b) pul formasından istehsal kapitalının intellektual formasına çevrilməsi

c) istehsal kapitalının elementləri intellektual məhsulun istehsal olunmasında iştirak edirlər, onun maddiləşməsinə imkan yaradırlar

d) intellektual kapital yenə əmtəə çevrilir, onun bazar qiyməti formalaşır

e) b, c və d variantları


297. Şərqi Asiya ölkələrinin keçdiyi inkişaf yolunu xarakterizə etməyən xüsusiyyət hansı variantdadır?

a) yuxarıı dərəcəli vergilər tətbiq olunur;

b) çox yüksək daxili və xarici investisiya səviyyəsi;

c) iqtisadiyyatın xarici bazarlara istiqamətlənməsi;

d) innovasiyalara yüksək dərəcədə tələbat;

e) insan kapitalının yüksək səviyyəsi və keyfiyyəti.


298. Azərbaycan Respublikasının investisiya fəaliyyətinin hüquqi bazasını hansı qanunlar təşkil edir?

a) “Xarici investisiyaların qorunması haqqında” Qanun, “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanun

b) “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanun, “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun
c) Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

d) Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

e) Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
299. Hansı variantda investisiya siyasətində dövlətin iştirakının mümkünlüyü əks olunmamışdır?

a) bütün investisiya fəaliyyətinə dövlətin birbaşa təsiri;

b) büdcə vasitəsi hesabına dövlətin investisiya prosesində bilavasitə iştirakı;

c) investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması;

d) dövlətin dolayı təsiri;

e) investisiya resurslarının amortizasiyası və formalaşması.


300. Hansı amillər investisiya iqliminə təsir edən əsas iqtisadi amillərdən hesab olunmur?

a) investisiya qoyulacaq ərazidə yaşayanların dini və irqi mənsubiyyəti;

b) makroiqtisadi amillər;

c) normativ-hüquqi amil;

d) vergi sisteminin keyfiyyəti və vergi yükünün səviyyəsi;

e) informasiya təminatı .


301. İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir.

A)) Elm, təsərrüfat ,baziş

B) Elm, sahə, üstqurum

C) Təsərrüfat, elm, ütsqurum

D) Baziş, üstqurum, elm

E) Üsqurum, sahə, təsərrüfat


302. İqtisadiyyat sözünün mənası belədir.

A)) Ev, təsərrüfat, qanun

B) Ev, ailə, qəbilə

C) Qanun, təlimat, təsərrüfat

D) Təsərrüfat, sahə, məhsul

E) Ev, iş, münasibət


303. Oykonomiya sözünün ilk dəfə işlədən şəxs

A)) Aristotel, İbnhəldun

B) Aristetol, A. Smitt

C) İbnhəldun, Upetti

D) K. Marks. A.Smitt

E) U Petti, K. Marks


304. Qədim Şərqdə Oykonomiya sözünün müəllifi

A)) İbn həldun

B) İbn Səlim

C) İbn Sənan

D) İbn Xəldun

E) İbn Eləddin


305. Oykonomiya sözünün hissələri bunlardır.

A)) Oykosnomos

B) Oykoskronos

C) Politeya

D) İdeya

E) Nomiya


306. Oykonomiya sözünün mənası belə adlanır

A)) Təsərrüfatın idarə olunması qanunu

B) Evin idarə olunması qanunu

C) Tayfanin idarə olunması qanunu

D) Ərazinin idarə olunması qanunu

E) Dövlətin idarə olunması qanunu


307. Oykonomiya sözünün geniş mənası

A)) Politekonomiya

B) Siyasi iqtisad

C) Mikroiqtisadiyyat

D) Makroiqtisadiyyat

E) Mero iqtisadiyyat


308. Politeya sözünün mənalarından biri belə adlanır

A)) Şəhər

B) Kənd

C) MüəssisəD) Ölkə

E) Qaraqoyunlu


309. Politekonomiya elminin banisi

A)) U. Petti.

B) Tüqo

C) MaltusD) K. Marks

E) Marşall


310. Burjua,xirda burjua, proletar ifadələri politekonomiya elminin nəyi adlanır.

A)) Formaları

B) Mahiyyəti

C) Qanunauyğunluqları

D) Quruluşu

E) Prinsipləri


311. Iqtisadiyyatın predmeti ifadə edən anlayışlardan biri belə adlanır.

A)) İstehsalı idarə edən qanunlar

B) Cəmiyyəti idarə edən qanunlar

C) Təbiət qanunları

D) Dövlət qanunları

E) Bələdiyyəni idarə edən qanunlar


312.Cəmiyyətin inkişafını təşkil edən əsas amili müəyyən edin

A)) İstehsal

B) Tarixi şəxsiyyətlər

C) Coğrafi amil

D) Təbii amil

E) Demoqrafik amil


313. İstehsalın mahiyyətini açın

A)) Maddi nemətlərin hazırlanması və yaradılması prosesidir

B) Təbii sərvətlərin çıxarılması prosesidir

C) Maddi nemətlərin bölgüsüdür

D) Maddi nemətlərin mübadilə prosesidir

E) Maddi nemətlərin istehlakı prosesidir


314. İstehsalın amillərini müəyyən edin

A)) Əmək, əmək alətləri, əmək cisimləri

B) Əmək, işçi qüvvəsi, sahibkarlıq

C) Əmək alətləri, işçi qüvvəsi, sahibkarlıq

D) İşçi qüvvəsi, xammal, təhsil

E) Əmək cisimləri, xammal, təhsil


315. Əməyin tərifini müəyyən edin

A)) İnsanların istehsalda məqsədəuyğun fəaliyyətidir

B) İnsanların istehsalda sərf etdiyi zəhmətidir

C) İstehsalda əmək alətlərində istifadə edilməsdir

D) İstehsalda əmək cisimlərini hərəkətə gətirməsidir

E) İnsanların istehlak sferasında fəaliyyətidir


316. Əmək alətinin mahiyyəti

A)) Əmək cisminə təsir etməkdir

B) Məşgulluq alətidir

C) Münasibətlər vasitəsidir

D) Əmək cismin yaratmaqdır

E) İstehlak yaratmaqdır


317. Əmək cisminin mahiyyəti

A)) İnsanın əmək aləti vasitəsilə təsir etdiyi sahə

B) İnsanın əmək aləti vasitəsilə fəaliyyətidir

C) Əmək cisimlərini məcmuudur

D) İnsanın istifadə etdikləri məhsullardır

E) Əmək alətləri və vasitələrinin məcmuudur


318. Bölgünün əsas prinsipini müəyyən et

A)) Ədalətlilik,

B) Dəqiqlik

C) Bərabərlik

D) Himayədarlıq

E) Operativlik


319. İqtisadiyyatın inkişaf mərhələlərindən biri belə adlanır

A)) Fiziokratizm

B) Sosializm

C) Kapitalizm

D) İmperializm

E) Proteksionizm


320. Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti

A)) Vahid vaxtda istehsal olunan məhsul

B) Vahid vaxtda istehlak olunan məhsul

C) Vaxt vahidinin müəyyən qiyməti

D) Məhsulun istehsalına sərf olunan vaxt

E) İşçilərin istehsal etdikləri məhsulYüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə