Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amillərindən biriYüklə 0,92 Mb.
səhifə6/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

321. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amillərindən biri

A)) İstehsalın düzgün təşkili

B) İstehsal işçilərinin sayının artması

C) İstehsalın təşkilinin genişləndirilməsi

D) Xammalın həcminin artırılması

E) Məhsul istehsalına sərf olunan vaxt


322. Sadə əməyin mahiyyəti

A)) İxtisas tələb etməyən əmək

B) İxtisas tələb edən əmək

C) Bir işçinin əməyi

D) Bir qrup işçinin əməyi

E) Bir məhsula əmək sərfi


323. Mürəkkəb əməyin mahiyyəti

A)) İxtisas tələb edən

B) İxtisas tələb etməyən əmək

C) Bir işçinin əməyi

D) Bir qrup işçinin əməyi

E) Bütün məhsula əmək sərfi


324. İqtisad elminin sistemlərinə daxil olmayanı müəyyən edin

A)) Demoqratik iqtisadi elmlər

B) Tarixi iqtisadi elmlər

C) Ümumi iqtisadi elmlər

D) Xüsusi iqtisadi elmlər

E) Konkret iqtisadi elmlər


325. Məhsuldar qüvvələrin mahiyyətini təşkil edən bənd:

A)) İstehsal vasitələri və onları hərəkətə gətirən insanlar

B) İstehsal vasitələrinin məcmuu

C) İstehsal vasitələrinin quruluşu

D) İstehsal vasitələrinin komponenti

E) İstehsalda iştirak edən insanların kəmiyyəti


326. Məhsuldar qüvvələrin tərkib hissələri

A)) İstehsal vasitələri, insanlar

B) İstehsal vasitələri, texniki vasitələr

C) Texniki və texnoloji vasitələr

D) Texniki vasitələr və insanlar

E) Elmi texniki tərəqqi


327. İstehsal münasibətlərinin tərkibinə aid olmayan bəndi müəyyən edin

A)) Satış

B) İstehsal

C) Bölgü


D) Mübadilə

E) İstehlak


328. İstehsal münasibətlərinin komponentləri belədir

A)) Mülkiyyət, siniflərin münasibəti, təbəqələrin münasibəti

B) Mülkiyyət, siniflər və əhalinin münasibətləri

C) Siniflər, təbəqələr və dini münasibətlər

D) Mülkiyyət, dini, əxlaqi münasibətlər

E) Dini, əxlaqi və bölgü münasibətləri


329. İqtisad elminin funksialarına aid olmayanı müəyyən etmək

A)) Planlaşdırma və proqramlaşdırma

B) Elmi – dərketmə

C) Kritik – tənqid etmə

D) Praktiki – təcrübə

E) Proqnozlaşdırma


330. Metodlar haqqında təsərrüfat həyatında iqtisadi prosesləri dərk etmə metodları nəyi ifadə edir

A)) Metodologiya

B) Metodofizologiya

C) Metodomorfologiya

D) Dərketmə texnologiyası

E) Metodomikrozologiya


331. İqtisadi qanunların mahiyyəti belə ifadə olunur

A)) İqtisadi hadisələr arasında münasibətlər və əlaqələr

B) İqtisadi hadisələrin məcmunu

C) İqtisadi sistemlər posesidir

D) İqtisadi münasibətlər sistemidir

E) Məhsulla təmin olunma səviyyəsidir


332. Qeyd edilənlərdən biri iqtisadi qanunların xarakterini əks etdirir

A)) Obyektivlik

B) Dəqiqlik

C) Ciddilik

D) Subyektivlik

E) Proporsionallıq


333. Məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətlərinin vəhdəti nəyi ifadə edir?

A)) İstehsal üsulunu

B) İstehlak üsulunu

C) Mübadilə üsulunu

D) Bölgü üsulunu

E) Yığım üsulu


334. Fəaliyyət xarakterinə görə iqtisadi qanunların bölgüsü belədir

A)) Spesifik, aralıq, ümumi

B) Sosial, siyasi, içtimai

C) Spesifik, sosial, aralıq

D) Ümumi, aralıq, içtimai

E) Aralıq, içtimai, sosial


335. Spesifik iqtisadi qanunların fəaliyyət göstərdiyi formasiyaların sayı neçədir

A)) 1;


B) 3,

C) 2,


D) 4,

E) 5,
336. Aralıq iqtisadi qanunların fəaliyyət formasialarının sayı:

A)) 2, 3;

B) 3,4;


C) 4, 5;

D) 5,6;


E) 6,7;
337. Ümumi iqtisadi qanunların fəaliyyət formasialarının sayı

A)) 5;


B) 4;

C) 3;


D) 2;

E)1;
338. R. Maltusun iqtisadi nəzəriyyələrindən biri belə adlanır

A)) İnsana nifrət

B) İnsana hörmət

C) Dinə hörmət

D) Əxlaqa hörmət

E) Dinə nifrət
339. İqtisadi böhranların baş verməsinin səbəbi

A)) İfrat istehsal

B) İfrat istehlak

C) İfrat qiymət

D) Təsərrüfat sarsıntısı

E) Təbii fəlakətlər


340. Bir iqtisadi böhranın sonundan növbəti böhranın başlanğıcına qədər olan dövr nəyi ifadə edir

A)) İqtisadi tsikl

B) İqtisadi sistem

C) İqtisadi böhran

D) Ümumi böhran

E) siyasi böhran


341. İqtisadi tsiklin faralarına aid olmayanı müəyyən edin

A)) Başlanğıc

B) Böhran

C) Depressia

D) Canlanma

E) Yüksəliş


342. Ümumdünya iqtisadi böhran nə ilə xarakterizə olunur?

A)) Çoxsaylı ölkələri əhatə etməklə

B) Bir ölkəni əhatə etməklə

C) Çoxlu sahələri əhatə etməklə

D) Maliyyə sahəsini əhatə etməklə

E) Aqrar sahəni əhatə etməklə


343. Əmtəə təsərrüfatının əmələ gəlmə səbəblərindən biri belə adlanır

A)) Əmək bölgüsü

B) Məhsul bölgüsü

C) Əmlak bölgüsü

D) Gəlirin bölgüsü

E) Mənəətin bölgüsü


344. “Ev təsərrüfatının idarə edilməsi” hansı sözün mənasıdır?

A)) iqtisadiyyat

B) siyasət

C) coğrafiya

D) təbiət

E) biznes


345. Politekonomiya elminin formalarından biri belə adlanır:

A)) burjua

B) ictimai

C) ölkənin

D) kəndli

E) feodalizm


346. U.Pettinin banisi olduğu elm belə adlanır:

A)) politekonomiya

B) müəssisənin iqtisadiyyatı

C) biznes

D) marketinq

E) kommersiya


347. Maddi nemətlərin hazırlanması və yaradılması prosesi ifadə edir:

A)) istehsalın mahiyyətini

B) istehsalın səmərəliliyini

C) istehsalın quruluşunu

D) istehsalın formalarını

E) istehsal amillərini


348. İnsanların istehsalda məqsədə uyğun fəaliyyətinin iqtisadi ifadəsi:

A)) əmək


B) məhsul

C) mənfəət

D) gəlir

E) xərc
349. Əmək, əmək alətləri, əmək cisimləri nəyi ifadə edir:

A)) istehsal amillərini

B) istehsal münasibətlərini

C) istehsal quruluşunu

D) istehsal xərclərini

E) istehsal formaları
350. İnsanın əmək aləti vasitəsilə təsir etdiyi sahə belə adlanir:

A)) əmək cismi

B) əmək bölgüsü

C) əmək vasitəsi

D) əməyin quruluşu

E) əmək münasibətləri


351. Ədalətlilik prinsipi nəyin əsasını təşkil edir?

A)) bölgünün

B) mübadilənin

C) istehsalın

D) istehlakın

E) satışın


352. İxtisas tələb etməyən əməyin mahiyyəti:

A)) sadə əmək

B) mürəkkəb əmək

C) təsadüfi əmək

D) öyrədilməmiş əmək

E) texniki əmək


353. İstehsal vasitələri, insanlar nəyin tərkib hissəsi hesab edilir?

A)) məhsuldar qüvvələrin

B) texniki və texnoloji qüvvələrin

C) elmi – texniki qüvvələrin

D) istehsal münasibətlərinin

E) istehsal quruluşunun


354. İqtisadi hadisələr və proseslər arasında münasibətlər və əlaqələr iqtisadiyyatın istiqamətlərindən hansını ifadə edir?

A)) iqtisadi qanunları

B) iqtisadi münasibətləri

C) iqtisadi bölgünü

D) iqtisadi istehlakı

E) iqtisadi uyğunluğu


355. İfrat istehsalın nəticəsi belə adlanır:

A)) iqtisadi böhran

B) müflisləşmə

C) iqtisadi sistem

D) iqtisadi münasibət

E) iqtisadi zəifləmə


356. Bunlardan biri iqtisadi tsiklin fazasına aiddir:

A)) canlanma

B) çalışma

C) varlanma

D) başlanğıc

E) bölgü
357. İnsana nifrət aşağıda qeyd edilən iqtisadçılardan birinin nəzəriyyəsidir:

A)) R. Maltus

B) K.Marks

C) U.Petti

D) F.Engels

E) A. Smitt
358. İstehsal üsulunun formalaşmasının əsasını ifadə edən münasibət

A)) məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasında

B) istehsalla istehlak arasında

C) mübadilə və bölgü arasında

D) istehlak və yığım arasında

E) bölgü və istehlak arasında


359. İstehsal, bölgü, mübadilə və istehlak nəyi ifadə edir?

A)) istehsal münasibətlərinin tərkibini

B) istehsal tsiklinin vaxtını

C) istehsal formalarını

D) istehsal üsulunu

E) iqtisadi sistemi


360. Əmək cisminə təsir etmək nəyin mahiyyətini açır?

A)) əmək alətinin

B) məşğulluq alətinin

C) istehsal prosesinin

D) istehlakın

E) xammalın


361. Əmtəə təsərrüfatını şərtləndirən amillər?

A)) əmək bölgüsü, sahibkarlıq

B) məhsul istehsalı, məhsulun saxlanması

C) məhsul satışı, bazar sistemi

D) məhsul almaq, millətçilik

E) məhsul bölmək, sahibkarlıq


362. Sadə əmtəə istehsalını xarakterizə edən cəhətlər?

A)) bazarla natamam əlaqəsi

B) bazara mal yeridilməsi

C) rəqiblərin sayının çoxluğu

D) tələb və təklif münasibəti

E) bazarla tam əlaqəsi


363. Mükəmməl əmtəə istehsalı?

A)) hər şey əmtəə xarakteri daşıyır

B) hər şey istehlak xarakteri daşıyır

C) tədavüldən kənar fəaliyyətdə olması

D) hər şey bölgü xarakteri daşıyır

E) hər şey hazır məhsul formasında olur


364. Əmtəənin mahiyyətinin əsas istiqamətini müəyyən edin:

A)) bazar üçün istehsal etmək

B) bölgü üçün istehsal etmək

C) istehlak üçün istehsal etmək

D) rəqabət üçün istehsal etmək

E) cəmiyyət üçün istehsal etmək


365. Əmtəənin xassələrini ifadə edən bənd:

A)) dəyəri, istehlak dəyəri

B) sayı, istifadə istiqaməti

C) kəmiyyəti, keyfiyyəti

D) sabit qalması dəyişməsi

E) müəyyən formaya malik olması


366. Əmtəyə sərf olunan əməyin kəmiyyəti belə adlanır

A)) abstrakt əmək

B) konkret əmək

C) ictimai əmək

D) faydalı əmək

E) şəxsi əmək


367. Konkret əmək nəyi yaradır?

A)) istehlak dəyəri

B) istehsal dəyərini

C) konkret dəyəri

D) maya dəyərini

E) istehsal xərcini


368. Abstrakt əməyin xarakteristikasının istiqaməti belədir:

A)) əmətəənin dəyərini yaradır

B) əmətəənin keyfiyyətini yaradır

C) əmətəənin kəmiyyətini yaradır

D) əmətəənin satışını yaradır

E) əmətəənin istehlakını yaradır


369. Əmtəə dəyərinin kəmiyyətinin ölçüsün ifadə edicisi:

A)) ictimai zəruri iş vaxtı ilə

B) fərdi iş vaxtı ilə

C) kollektivin iş vaxtı ilə

D) ictimai zəruri bölgüsü ilə

E) əmtəənin qiymət bölgüsü ilə


370. İctimai zəruri iş vaxtı nədir?

A)) ictimai normal şərait və işçinin bacarıq qabiliyyəti

B) ictimai normal iş fondu və işçinin ixtisası

C) ictimai zəruri əmək vaxtı və işçinin təcrübəsi

D) ictimai normal şərait və işçinin təcrübəsi

E) ictimai normal şərait və işçinin ixtisası


371. İctimai normal şərait necə ölçülür?

A)) əmtəənin əsas kütləsinin istehsalı ilə

B) əmtəənin əsas kütləsinin istehlakı ilə

C) əmtəənin əsas kütləsinin bölgüsü ilə

D) əmtəənin əsas kütləsinin mübadiləsi ilə

E) əmtəənin əsas kütləsinin əmək haqqı ilə


372. Əmək intensivliyi?

A)) vahid vaxt ərzində sərf olunan əməyin miqdarı

B) vahid vaxt ərzində istehsal olunan məhsulun miqdarı

C) əmək haqqının miqdarı

D) istehsal vasitələrinin aşınmasının məbləği

E) sərf olunan vaxtın miqdarı


373. Əmək haqqı nədir?

A)) iş qüvvəsi əmtəəsinin dəyərinin pulla ifadəsi

B) əmtəənin pulla ifadəsidir

C) dəyərin pulla ifadəsidir

D) əməyin pulla ifadəsidir

E) sərf olunan vaxtın dəyəridir


374. Əsas əmək haqqının növlərini müəyyən edin

A)) vaxtamuzd, işəmuzd

B) sadə, mürrəkəb

C) birbaşa, dolayı

D) fərdi, kollektiv

E) fərdi, ictimai


375. Vaxtamuzd əmək haqqının tərkibinə aid olmayanı müəyyən edin?

A)) natural

B) saatlıq

C) günlük

D) həftəlik

E) aylıq
376. İşəmuzd əmək haqqı?

A)) görülən işin pulla dəyəri

B) sərf olunan əməyin miqdarı

C) əsas fəaliyyətinin miqdarı

D) istehsal olunan məhsulun miqdarı

E) əməyin natural forması
377. Əlavə əmək haqqı?

A)) fordizim, teylorizm mənfəətdə iştirak

B) fordizim, kollektivizim

C) teylorizm, sosializm

D) kollektivizim, sosializm

E) komunizm, kollektivizm


378. Əmək haqqının formalarına aiddir

A)) nominal, real

B) sabit, dəyişən

C) sadə, mürəkkəb

D) artan, azalan

E) işəmuzd, vaxtamuzd


379. Əmək haqqında fərqlərlərin səbəbi

A)) milli, irqi fərqlər

B) kollektivçilik fərqləri

C) ailə fərqlər

D) fərdi fərqlər

E) nominal fərqlər


380. Müəssisənin istehsal xərclərə təsir edən?

A)) sabit, dətişən kapital

B) əsas kapital

C) dövriyyə kapitalı

D) kapitalın dövranı

E) kapitalın dövriyyəsi381. Maya dəyəri

A)) müəssisənin xərclərinin pulla ifadəsi

B) natural formada ifadəsi

C) barter formada ifadəsi

D) nominal formada ifadəsi

E) real formada ifadəsi


382. Ümumi təsərrüfat məsrəfləri?

A)) təsərrüfatın idarə olunması ilə əlaqədardır

B) inzibati idarə işçilərinin saxlanması ilə əlaqəli deyil

C) idarə personallarının saxlanmasl ilə əlaqəli deyil

D) maşınların aqreqatların saxlanması ilə əlaqəli deyil

E) ailənin saxlanması ilə əlaqəli deyil


383. Müstəqim xərclər nə ilə əsaslanır

A)) məhsulun birbaşa istehsalı ilə bağlıdır

B) məhsulun birbaşa istehsalı ilə bağlı deyil

C) məhsulun birbaşa istehsalı ilə uyğun deyil

D) məhsulun birbaşa istehsalı ilə kənarlaşır

E) məhsulun birbaşa istehsalı ilə üst üstə düşür


384. Qeyri müstəqim xərclər

A)) istehsalın idarə olunması ilə tam əlaqəli deyil

B) istehsalın idarə olunması ilə tam əlaqəlidir

C) istehsalın idarə olunmasından tam kənarlaşır

D) xərclərə cavab vermir

E) xərclərdən artıqdır


385. Plan maya dəyəri?

A)) ilin əvvəlində verilir

B) ilin ortasında verilir

C) ilin sonunda verilir

D) yarım illikdə verilir

E) hec verilmir


386. Ehtimal maya dəyəri?

A)) illin əvvəlindən ortasına qədər olan xərclər əsasında ilin sonunadək lazım olan xərclərə deyilir

B) ilin sonunda verilir

C) əvvəlcədən verilir

D) ilin ortasında verilir

E) yarım illikdə verilir


387. Faktiki maya dəyəri

A)) ilin axırında verilir

B) yarım illikdə verilir

C) ilin ortasında verilir

D) hec verilmir

E) əvvəlcədən verilir


388. İstehsalat maya dəyəri

A)) birbaşa istehsalla bağlıdır

B) istehsalkla bağlı

C) tələblə bağlıdır

D) təkliflə bağlıdır

E) satışla bağlıdır


389. Tam maya dəyəri?

A)) o həm istehsalla həmdə satışla bağlıdır

B) istehsalla bağlı deyil

C) satışla bağlı deyil

D) reallaşdırma ilə bağlı deyil

E) qiymətlə bağlı deyil


390. Maya dəyərinin aşağı salınması yolları

A)) elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili, əməyə qənaət, əsas istehsal fondlarından səmərəli istifadə

B) işçilərin ixtisara salmaq

C) əmək tutumu

D) fondverimi

E) fondtutumu


391. Kapital yığımının metodları

A)) istismar, himayədarlıq

B) humanizm

C) yüksək vergi

D) sosializm

E) kollektivizim


392. Kapitalın mahiyyəti

A)) əlavə dəyər gətirən dəyərə kapital deyilir

B) istehlak dəyəri yaradana kapital deyilir

C) ictimai münasibətlərə kapital deyilir

D) istehsal münasibətlərə kapital deyilir

E) dəyərdən kənarlaşan dəyərə kapital deyilir


393. Kapitalın dövranı?

A)) bir formadan digər formaya düşərək üç mərhələ əhatə etməsinə kapitalın dövranı deyilir

B) iki mərhələ əhatə etməsinə

C) üç mərhələ əhatə etməsinə

D) öz dəyərini birdəfəlik yeni məhsula keçirməsinə

E) beş mərhələ əhatə etməsinə


394.Dövranı mərhələləri?

A)) üç məhələdən ibarətdir

B) dörd məhələdən ibarətdir

C) bir məhələdən ibarətdir

D) beş məhələdən ibarətdir

E) iki məhələdən ibarətdir


395. Kapitalın tarixi formaları

A)) pul, məhsuldar, əmtəə

B) qiymət, dəyər, əmtəə

C) pul, dəyər, əmtəə

D) qiymət, pul, məhsuldar

E) əmtəə, qiymət, dəyər


398. Dövranın mərhələlərindən üstün mərhələ hansıdır?

A)) ikinci mərhələ (məhsuldar)

B) tədavül

C) əmtəə

D) dəyər

E) qiymət


399. Kapitalın dərəcəyə görə bölgusu

A)) sabit, dəyişən kapital

B) əsas kapital

C) dövriyyə kapital

D) tədavül kapital

E) istehsal kapital


400. Kapitalın dövretmə xarakterinə görə bölgüsü?

A)) əsas və dövriyyə kapitalı

B) sabit kapitalı

C) dəyişən kapitalı

D) əmtəə kapitalı

E) məhsuldar kapitalı


401. Əsas kapitalın aşınması

A)) fiziki və mənəvi

B) daxili aşınma

C) xarici aşınma

D) kənar aşınma

E) vaxtaşırı aşınma


402. Mənəvi aşınmanın növləri

A)) iki növü var

B) məhsuldarlığa görə

C) qiymətə görə

D) istehsal gücünə görə

E) müddətə görə


403. Kapitalın dövriyyəsi

A)) kapitalın dövranının birdəfəlik əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

B) kapitalın dövranının ikidəfəlik əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

C) kapitalın dövranının qeyri müntəzəm əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

D) qeyri müstəqil

E) qeyri stabil


404. Dövriyyə vaxtı ?

A)) istehsal vaxtı ilə tədavül vaxtının cəminə dövriyyə vaxtı deyil

B) mübadilə

C) bölgü


D) istehlak

E) anbarlarda saxlanma


405. İstehsal vaxtının tərkibi

A)) iş dövrü, fasilə, təbii fasilə, hazır məhsulların istehsal anbarlarında saxlanılmasına sərf olunan vaxt

B) tədavül vaxtı

C) nəqliyyat vaxtı

D) satış vaxtı

E) ticarət anbarlarında saxlanma vaxtı


406. Tədavül vaxtının tərkibi

A)) əmtəələrin istehsal müəssisələrindən tədavül müəssisələrinə daşınması, fasilə və tədavül anbarlarında saxlanma vaxtı

B) istehsal vaxtı

C) nəqliyyat vaxtı

D) satış vaxtı

E) təbii fasilələr vaxtı


407. Mülkiyyət münasibətləri və sosial qrupların, təbəqələrin məcmuu nəyi ifadə edir?

A)) iqtisadi münasibətləri

B) sosial münasibətlərini

C) beynəlxalq münasibətlərini

D) bazar münasibətlərini

E) istehlak münasibətlərini


408. Sutka ərzində zəruri və izafi məhsulun yaradılmasına sərf olunan vaxt necə adlanır?

A)) iş günü

B) izafi vaxt

C) zəruri vaxt

D) təbii fasilə vaxtı

E) istehsal vaxtı


409. İctimai quruluşun dağılma səbəbi

A)) iqtisadi münasibətlər məhsuldar qüvvələri ilə uyğun gəlmədikdə

B) iqtisadi münasibətlər uyğun deyil

C) məhsuldar qüvvələr uyğun deyil

D) ictimai quruluş düzgün deyil

E) ictimai münasibətlər


410. İctimai sistemin əsasını nə təşkil edir?

A)) hakim münasibətlər və təşkilat formaları

B) iqtisadi münasibətlər

C) ictimai münasibətlər

D) təsərrüfat münasibətlər

E) şəxsi münasibətlər


411. İstehlak dəyərini müəyyən edən əmək

A)) konkret əmək

B) sadə əmək

C) məhsuldar əmək

D) mürəkkəb əmək

E) qeyri məhsuldar əmək


412. Spesifik iqtisadi qanun neçə formasiyada fəaliyyət göstərir ?

A)) 1


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
413. Dövri iqtisadi qanunun fəaliyyət dairəsi

A)) 3

B) 6


C) 7

D) 5


E) 4
414. İstehsal münasibətlərinin məhsuldar qüvvələrinə uyğunluğu qanunu hansıdır?

A)) bütün cəmiyyətlərə

B) bir neçə cəmiyyətə

C) bir cəmiyyətə

D) heç bir cəmiyyətə

E) iki cəmiyyətə


415. İnsanlar iqtisadi qanunlardan necə istifadə edirlər

A)) onlar şüurlu sürətdə dərk edərək

B) onlardan sui istifadə edərək

C) subyektiv istifadə edərək

D) təbii istifadə edərək

E) kolektiv istifadə edərək


416. Əmtəə dəyərini müəyyən edən amil nədir?

A)) kəmiyyətcə fərqlənən əmək

B) keyfiyyətcə fərqlənən əmək

C) konkret əmək

D) işəmuzd əmək

E) vaxtamuzd əmək


417. Sadə əmtəə istehsalı ilə mükəmməl əmtəə istehsalının ümumi cəhəti nədir?

A)) hər ikisində özəl mülkiyyət hökm sürür

B) hər ikisində tədavül hökm sürür

C) hər ikisində əmtəə istehsal olunur

D) hər ikisində iş qüvvəsi əmtəədir

E) hər ikisində iş qüvvəsi azaddır


418. İqtisadi elmə aid olan:

A)) mühasibat, statistika, menecment, marketinq, xalq təsərrüfatı,

B) dialektik materializm

C) tarixi materializm

D) elmi komunizm

E) diplomatiya tarixi


419. “İqtisadiyyat” anlayişinin mənası nədir?

A)) elm, region, ölkə, bazis, təsərrüfat

B) istehsal, tədavül

C) bölgü, reallaşma

D) mübadilə, alver

E) istehlak, region420. İş qüvvəsi əmtəəsi nədir?

A)) işçinin fiziki və mənəvi qabiliyyətinin cəmi

B) fiziki və mədəni qabiliyyətinin cəmi

C) mədəni və intellektual qabiliyyətinin cəmi

D) mənəvi və bacarıq qabiliyyətinin cəmi

E) intellektual və mənəvi qabiliyyətinin cəmi


421. İnsan cəmiyyətinin inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin rolu

A)) müsbət, mənfi

B) əsas

C) aparıcıD) köməkçi

E) qeyri-mükəmməl


422. Cəmiyyətin inkişafında coğrafi amilin rolu

A)) müsbət

B) mənfi

C) qeyri-əsas

D) yardımcı

E) başlıca


423. “İqtisadiyyat” elminin metodu

A)) dialektik materializm metodu

B) didaktik metod

C) sintetik metod

D) analitik metod

E) fiziokratik metod


424. İqtisadi münasibətlərin ünsürləri

A)) mülkiyyət münasibətləri, sosial qrupların və təbəqələrin münasibəti

B) mülkiyyət, siniflər, təbəqələr

C) təbəqələr, kollektivlər, şəxslər

D) ailələr, qruplar, şəxslər

E) sahibkarlar, siniflər, təbəqələr


425. İş qüvvəsinin əmtəə olması

A)) hüquqi azad, istehsal vasitələrindən məhrum

B) istehsal vasitələrinin sahibi

C) hüquqdan məhrum

D) təhkumlilik

E) yarim azad


426. İş qüvvəsi əmtəəsinin istehlak dəyəri

A)) dəyəri yaratmaq və artırmaq

B) dəyəri azaltmaq

C) dəyəri artırmaq

D) dəyəri kənarlaşdırmaq

E) qiyməti artırmaq


427. Vahid vaxt ərzində sərf olunan əməyin kəmiyyəti belə adlanır

A)) əməyin intensivliyi

B) əməyin tutumu

C) əməyin ödənilməsi

D) əməyin normalaşdırılması

E) əməyin ölçülməsi


428. İş qüvvəsi əmtəəsinin dəyərinin pulla ifadəsi mahiyyəti

A)) əmək haqqı adlanır

B) qiymət adlanır

C) mübadilə ölçüsü adlanır

D) əmtəələrin istehlak dəyəri adlanır

E) əmətəələrin maya dəyəri adlanırYüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə