Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


Müəssisələrdə istehsalın iqtisadi səmərə belə müəyyən edilirYüklə 0,92 Mb.
səhifə8/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

516. Müəssisələrdə istehsalın iqtisadi səmərə belə müəyyən edilir:

A)) xalis məhsulun istehsal fondları, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti;

B) ümumi məhsulun istehsal fondlarının dəyəri, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti;

C) satlıq məhsulun istehsal fondlarının dəyəri, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti;

D) istehsal xərclərinin əmək haqqına nisbəti ilə;

E) xammal və material xərclərinin bütövlukdə istehsal xərclərinə nisbəti.


517. Sosial- iqtisadi səmərəliliyin meyarı kimi əhalinin hər nəfəsinə düşən hansı məhsul qəbul edilə bilər:

A)) istehlak fondunun həcmi;

B) ümumi milli məhsulun həcmi;

C) ümumi daxili məhsulun miqdarı;

D) reallaşdırılmış məhsulun həcmi;

E) istehlak xərcinin həcmi.


518. Sənayenin sahə quruluşunun əsasını təşkil edən ilkin əmək bölgüsü belə

adlanır:

A)) təbii əmək bölgüsü;

B) ictimai əmək bölgüsü;

C) texniki əmək bölgüsü;

D) tarixi əmək bölgüsü;

E) coğrafi əmək bölgüsü.


519. İctimai əmək bölgüsünün formaları bunlardır:

A)) ümumi,xüsusi,fərdi;

B) iqtisadi, sosial, təbii;

C) birgə, qarışıq, fərdi;

D) sadə, mürəkkəb, qarışıq;

E) texniki, texnoloji, bioloji.


520. İnsanın əmək aləti vasitəsilə təsir etdiyi sahə belə adlanir:

A)) əmək cismi

B) əmək bölgüsü

C) əmək vasitəsi

D) əməyin quruluşu

E) əmək münasibətləri


521. Ədalətlilik prinsipi nəyin əsasını təşkil edir?

A)) bölgünün

B) mübadilənin

C) istehsalın

D) istehlakın

E) satışın


522. Ümumi təsərrüfat məsrəfləri?

A)) təsərrüfatın idarə olunması ilə əlaqədardır

B) inzibati idarə işçilərinin saxlanması ilə əlaqəli deyil

C) idarə personallarının saxlanmasl ilə əlaqəli deyil

D) maşınların aqreqatların saxlanması ilə əlaqəli deyil

E) ailənin saxlanması ilə əlaqəli deyil


523. Plan maya dəyəri?

A)) ilin əvvəlində verilir

B) ilin ortasında verilir

C) ilin sonunda verilir

D) yarım illikdə verilir

E) hec verilmir


524. Ehtimal maya dəyəri?

A)) illin əvvəlindən ortasına qədər olan xərclər əsasında ilin sonunadək lazım olan xərclərə deyilir

B) ilin sonunda verilir

C) əvvəlcədən verilir

D) ilin ortasında verilir

E) yarım illikdə verilir


525. Faktiki maya dəyəri

A)) ilin axırında verilir

B) yarım illikdə verilir

C) ilin ortasında verilir

D) hec verilmir

E) əvvəlcədən verilir


526. İstehsalat maya dəyəri

A)) birbaşa istehsalla bağlıdır

B) istehsalkla bağlı

C) tələblə bağlıdır

D) təkliflə bağlıdır

E) satışla bağlıdır


527. Tam maya dəyəri?

A)) o həm istehsalla həmdə satışla bağlıdır

B) istehsalla bağlı deyil

C) satışla bağlı deyil

D) reallaşdırma ilə bağlı deyil

E) qiymətlə bağlı deyil


528. Maya dəyərinin aşağı salınması yolları

A)) elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili, əməyə qənaət, əsas istehsal fondlarından səmərəli istifadə

B) işçilərin ixtisara salmaq

C) əmək tutumu

D) fondverimi

E) fondtutumu


529 “Məşğulluğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsərinin müəllifi kimdir?

A))Con Meynard Keyns;

B)Adam Smit;

C)David Rikardo;

D)Alfred Marşall;

E)Pol Samuelson.


530.Potensial fond nədir?

A)) uzun müddətdən sonra geri qaytarılan borc

B) fond mənbəəsi

C) daşınan əmlak

D) daşınmaz əmlak

E) satış fondları


532.İnvestisiya nə deməkdir?

A)) iqtisadi dəyərlərin gəlir məqsədilə bir işə istiqamətləndirilməsi mənasın daşıyır

B) kapitala malik olma

C) istehsalı artırmaq

D) istehsal səviyyəsi qurmaq

E) artım və mütəmaddiyyə


533.İnvestisiyanın necə məqsədi var

A)) 12 B)3 C)7 D)8 E)2


534. İnvestisiya fəaliyyəti nəyi həyata kecirir?

A)) cəmiyyətin və onun subyektlərinin inkişafı milli gəlirin yüksəlməsini

B) subyektləri

C)yeni texnologiyaları

D)öhdəlikləri

E)sağlamlıq və rifahi


535.İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri

A)) rəqabətə davamlı olmağı digər tərəfədən sabitliyin təmin edilməsi və dəyişən iqtisadi şərait

B) milli gəlir

C) məhsulun keyfiyyəti

D)şəraitin yaxşılaşdırılması

E) bazar şəraitinə ayaqlaşmaq


536.İnvestisiyanın növləri hansılardır?

A)) istehsala yönəlmə və maliyyə investisiyaları

B)obyektiv və subyektiv

C) xarici fiziki

D)daxili hüquqi

E) dövlət və beynəlxalq


537.Maliyyə investisiyaları nədir?

A))kapitalın mal və xidmət istehsalı

B) daşınan və daşınmaz əmlak

C)istehsal obyekti

D) yeniləşdirmə

E) əvəzetmə538.İnvestisiya gərarı nədir?

A)) uzun müddət müəssisənin inkişaf istiqamətini müəyyən edən gərardır

B) birdən –birə verilən gərar

C)sabit varlıq

D) riskli gərar

E) bütün funksiyalardır


539.İnvestisiya xərcləri nədən ibarətdir?

A)) sabit varlıqlardan

B)investisiyanın növündən

C) kapitaldan

D) lazım olan xərclərdən

E) əlavə xərclərdən


540.İstehsal fəaliyyəti olmağı üçün hansı amillər vacibdir?

A)) əmək ehtiyatları, təbii sərvətlər, kapital, texnologiya və təşəbüskarlıq

B) investisiya qoyuluşu

C) mal və xidmət

D) kapital

E) gəlir və xərc


541.İstehsal prosesində xərclər necə cür olur?

A)) sabit və dəyişən

B) dəyişən və dəyişməz

C) qiymətdən düşmüş

D)köhnə və təzə E) mənfəət və gəlir
542.İnvestisiya portfeli nədir?

A)) investisiya strategiyasının əsasında hazırlanmış investisiya strategiyasıdır

B) investisiyanın qoyulma obyektidir

C) cəkilən xərcidir

D) fərqləndirən üsuldur E) strateji planlaşmadır
543.İnvestisiya bazarı nədir?

A)) pul vəsaitinin qoyulması üçün əlverişli mühitin seçilməsi

B) cəkilən xərclər

C) tələbi və ya tələbdə layihənin hazırlanması

D) bazarın tədqiqi yeni qurulan müəssisələr əlaqəsi

E) investisiya layihələrinin strukturu və bazardakı mövcud tələbdir544.İnvestisiya qərarına təsir edən amil necə qrupa bölünür

A)) 5 B)3 C)2 D)8 E)4


545.Potensial fond nədir?

A)) uzun müddətdən sonra geri qaytarılan borc

B) fond mənbəəsi

C) daşınan əmlak

D) daşınmaz əmlak

E) satış fondları


546.İnvestisiya bazarı necə cür olur və hansılardır?

A)) real investisiya obyektlərin bazarı, maliyyə investisiyaları obyektləri innovasiya – investisiya obyektləri bazarı

B) daşınan əmlak və daşınmaz əmlak

C) sənaye obyektləri, yaşayış obyektləri

D) kiçikləri və böyük özəlləşdirmə obyekti

E) torpaq tikinti obyektləri


547.Bazar tədqiqatında məlumatların mənbəələri

A)) ilkin mənbəələr, ikinci mənbəələr

B) daxili və xarici bazar

C) mənfi və müsbət mənbəələr

D) milli və xarici mənbəələr

E) özəl və xüsusi


548.Tələb proqnozlaşdırılması hansı qruplara bölünür?

A)) ətraf mühitin proqnozu, sənaye proqnozu, müəssisə əv satış proqnozu

B) mal və ya xidmət proqnozu

C) zaman silsilə

D) iqtisadi varlıqlar

E) satıcı və alıcı proqnozu


549.İstehsal gücü nədir?

A)) müəssisənin ölçü vahididir

B) yüksəklik səviyyəsidir

C) istehsal fəaliyyətidir

D) praktiki istehsal gücüdür

E) optimal gücüdür


550.İstehsal gücünün necə növü var?

A)) 6 B)5 C)2 D)8 E)7


551.İstehsal gücünə təsir edən amillər

A)) tələb, texnologiya maliyyə mənbələri, xammal və əmək

B) planlaşma və optimal

C) istehsalçı və istehlakçı

D) müəyyən və qeyri – müəyyən

E) artan və azalan


552.Tələb həcminin təsiri

A)) investisiya layihələrinin istehsal gücü

B) tələbin gələcəkdəki inkişafı

C) tələbin ödənilməsi

D) xammal və əmək

E) tələbin sürəti


553.Maliyyə mənbələri nəyi müəyyən edir

A)) istehsal gücünü

B) müəssisənin fəaliyyətini

C) layihəni həyata kecirir

D) ölçü layihələrini

E) insanın ehtiyacının ödənilməsini


554.Təklif nədir?

A)) əmtəə təsərüfatının iqtisadi kateqoriyası və bazarın əsas elementidir

B) xalis cəki

C) satılmış məhsulların dəyəri

D) maddi və əmək məsrəfidir

E) tədarük və istehsaldır


555.Yer seçiminin mənbəələri hansı mərhələləri var

A)) ölkə, bölgə, ərazi

B) veriləcək qərar, yer secimi

C) ciddi və dəqiq olan tədqiqat

D) istehsal fəaliyyətinin aparacağı yer

E) proqnozlar


556.Əmək resursları nədir?

A)) cox məsrəfli olan istehsalat amilidir

B) yerin müəyyən edilməsidir

C) quruluşdur

D) malların istehlakçıya catdırılmasıdır E) məhsulun daşınması
557.Cəlb etmə tədbirləri hansılardır?

A))dövlət və investor

B)səmərəli və səmərəsiz

C) istiqamətverici və xarakterik

D) bölgə və yer

E) texniki və texnoloji


558.Texnologiyanı əldə etmə üsulları hansılardır?

A)) elmi – tədqiqat, xərclər

B) tədqiqat, inkişaf

C) pərakəndə, topdan D) sənaye, ticarət E) toplama, yığım


559.Lisenziya nədir?

A)) icazə B)müqavilə C)nou-hau D)şərt E)inkişaf


560.Marka nədir?

A)) istehlakçıların və ya satıcıların mal və xidmətlərini müəyyənləşdiri

B) qeydiyyat nişanı

C) patentdir D) məcburi bir nişandır E) sənəd və ya potentdir


561.Nou-hau nədir?

A)) mal və xidmətlərin əvvəldən axıra qədər istehsal mərhələsini göstərən texniki informasiyadır

B) hər bir malın hüquqi baxımdan qorunan vasutəsidir

C) vasitəçi ticarət müəssisəsidir

D) istidiyin malı hasanlıqla seçilməsidir

E) təminata əlverişli şəraitdir


562.İnvestisiya xərclərinə təsir edən amil?

A)) müəssisənin kapitalına olan ehtiyac

B) investisiya qoyulmasından sonra meydana gələn xərc

C) əldə edilən gəlir

D) faydalılıq ömrü

E) daxili və xarici kapital


563.İnvestisiyanın faydalılıq ömrü nəyə əsasən dəyişir

A)) xüsusiyyətlərinə tələb miqdarına, xammal ehtiyatlarına və texnologiyaya

B) ilk amil, investisiya mallarına

C) kapital ünsürlərinə, iqtisadi və ya texnologiya baxımından

D) qurulduğu yerə və ehtiyatlara

E) malın tanıdılmasına


564.Gəlir nədir?

A)) müəssisəyə daxil olan pul axınıdır

B) nəğd pul

C) ən əhəmiyyətli mərhələ

D) satılan mallar

E) maya dəyəri


565.İstehsal müddətində xərclər necə cür olur?

A))dəyişən və sabit

B) pilləvari

C) paralel

D) artan və azalan E) dəyərli və dəyərsiz
566.Sabit xərc nədir?

A)) istehsal həcminə bağlı olaraq

B) yarı dəyi.ən xərclər

C) xammal və istehsala görə dəyişən

D) ekvivalent xərclər

E) həcminnən bağlı olan dəyişən


567.Dəyişən xərc nədir?

A)) istehsal həcminə bağlı olaraq dəyişmələr göstərən xərclər

B) zamanla bağlı olan xərclər

C) pilləvari dəyişikliklər göstərən xərclər

D) azalan xərclər

E) icarə və faiz xərclər568.Mənfəət nədir?

A)) müəssisənin xalis gəliri

B) pul

C) zaman dəyəriD) cəhd

E) investisiyanın həcmi


569.Xalis bölgü dəyər üsulu?

A)) pulun zaman dəyərini nəzərdə tutaraq investisiya layihələrini dəyərləndirən üsul

B) faiz üzərində diskop

C) dinamik üsul

D) layihə secimlərinə şərait yaradan üsul

E) investisiya layihələrinin dəyərləndirilməsi


570.İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin mənbələri

A)) daxili və xarici kapital

B) müəssisə quruluşu və fəaliyyəti

C) hüquqi və fiziki

D) maliyyə bazarı və mənbəələri E) həcm və səbəb
571.Kredit nədir?

A)) dövlət bank tərəfindən pul vəsaitlərinin müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara borc verilməsi

B) vaxtında və tam qaytarılması şərti

C) tərəflər arasında bağlanan müqavilə

D) borcun əvvəlcədən müəyyən edilməsi

E) ödənci olması borc


572.Necə cür kredit var?

A)) qısa və uzun müddətli

B) daxili və xarici

C) qısa və geniş

D) kommersiya və bank E) mal və istehlakçı
573.Kreditin funksiyaları hansılardır?

A)) dəyərin yenidən bölgüsü; milli gəlirin yenidən bölgüsü; həqiqi pulların kredit əməliyyatları ilə əvəzlənməsi; kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi

B) iri və kiçik şirkətlərlə münasib şərtləşmələr

C) fərdi yığım, təmərküzləşmə və mərkəzləşmə

D) nəğd və nəğdsiz hesablaşmalar

E) mal və xidmətlərə görə


574.Kommersiya krediti nədir?

A)) təsərrüfat subyektləri müəssisə firma və şirkətlərin krediti

B) mal və istehsalçı

C) səhm və yığım

D) fərdi kapital E) güclü rəqabət krediti
575.Əmək resursları

A)) İnvestisiya qoyulması qərarlaşdırılan ölkənin mövcud işçi qüvvəsi potensialının maaş səviyyəsi və xüsusiyyətlərinin bilinməsidir

B) ölkənin müəyyən bölgəsində cox olub - olmaması

C) sahib olan insan sayının bütün əhaliyə nisbəti

D) strateji amil

E) rasional istehsal qrupu


576.Xarici investisiya qoyuluşunda risk anlayışının növləri hansılardır?

A)) kommersiya riskli, ölkə riski, siyasi və sosial risk, iqtisadi valyuta riski

B) daxili və xarici risk

C) siyasi və iqtisadi risk

D) dolayı və birbaşa risk E) qloballaşma və potensial risk
577.Kommersiya riski nədir?

A)) kommersiya münasibətləri olan xarici müəssisənin müxtəlif səbəblərə görə üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirə bilməməsi

B) xarici müəssisənin keyfiyyətli idarəetmə strukturu

C) nəzərdən keçirilməli dəyərləndirmə

D) dünyanın müəyyən ərazilərində siyasi quruluş

E) ölkənin suyasi və sosial sabitliyi


578.İqtisadi göstəriciləri hansılardır?

A)) pul siyasəti, hökümətin maliyyə investisiyaya qarşı hökümətin münasibətləri, idarəetmə keyfiyyəti, beynəlxalq kredit, valyuta siyasəti

B) hökümət qurumu, dünya siyasəti, ölkə siyasəti

C) bir- birini tamamlama, hökümətin siyasəti

D) birbaşa və dolayı göstərici

E) məlumat mənbəyi bazar qorxusu, dövlət siyasəti


579.Siyasi göstəricilər hansılardır?

A)) tamamlama iqtisadi – siyasi fəaliyyəti, nəzəri və tarazlığın dərəcəsi, hökümətin qərarlarında qarşılıqlı xaricdən gələn potensial

B) potensial təhlükə, nəzəri cəhət

C) hökümət münasibəti, bazar riski

D) investisiya davranışı E) iqtisadi tarazlıq
580.Birbaşa xarici investisiyalarda davranış amili

A)) ətraf mühitin gələcək təsiri investisiyadan əvvəl fikirləşmə

B) birbaşa və xarici

C) birbaşa və dolayı

D) həyata kecmə və nə olacaq mərhələ E) əldə edilmə və cətin əldə edilmə
581.Girov sənədi nədir?

A)) Mülkiyyət haqqlarını yaxud da satışlarından əldə olunan gəlirləri öz nəzarətində saxlamaq

B) müəyyən məbləödə pulun ödənilməsi haqqında verilən sənəd

C) müəyyən tarixdə ödəmə

D) təqdim etmə sənədi E) tərtib olunma sənədi
582.Akreditivin necə növü var

A)) 9 B) 5 C) 3 D) 10 E) 2


583.Tamamlama investisiyası nədir

A)) əskik qalmış hissələri tamamlamaq məqsədi ilə investisiya növü

B) texnologiyanın sürətlə inkişafı

C) üfiqi inteqrasiya investisiyasıdır

D) icarə, əmlak investisiyadır

E) torpaq investisiyadır


584.İcazə investisiyası nədir?

A)) icarə, əmlak, torpaq və digər təbil ehtiyatlar investisiyasıdır

B) rəqabət və texnologiya investisiyasıdır

C) sosial şəraitdə investisiyasıdır

D) ətraf mühitin qorunması investisiyasıdır

E) sənaye müəssisələrinin investisiyasıdır
585.İnteqrasiya investisiyası nədir?

A)) istehsal edəcəkləri malı özü istehsal etməsi və bazara daha səmərəli şşəkildə satmaq

B) inkişaf etmə məqsədi daşıyan

C) rəqabət və texnologiya

D) münasib sosial şərait

E) inkişaf və əlaqə keyfiyyəti


586.Rəqabət nədir?

A)) satış bazarında məhsullarla istehlak və dəyər xarakteristikalı məcmusuna görə əmtəənin müqayisəsi

B) istehsalı əks etdirən göstərici

C) ticarət nümayəndəliyi

D)topdan satış

E) fərdi satış


587.Maliyyənin idarə edilmə formaları hansılardır

A)) investisiya xərcləri, investisiyanın maliyyə mənbələri

B) risk və gözlənilən dəyər

C) kadrların seçilməsi və onların ixtisaslaşması

D) tələb və təklifin irəli sürülməsi

E) bazar payını artırmaq588.İnvestisiya ehtiyacını ortaya cıxaran səbəblər

A)) mənfəət B) gəlir C) xərc D) inflyasiya E) az gəlirlilik


589.İnvestisiya portfelinin təsnifatı

A)) investisiyanın obyektibə görə, müəssisənin investisiya strategiyasına görə, strategiyanın məqsədlərinə catma dərəcəsinə görə

B)tarazlaşmış , tarazlaşmamış

C) sənaye və yaşayış obyektinə görə

D) səhmlər, depozitlər

E) nou-hau, potent


590.Bazar tədqiqatlarında məlumat mənbələri hansılardır?

A)) ilkin və ikinci mənbəələr

B) şəxsi və əməkdaşlıq

C) Milli və xüsusi

D) Dövlət və xüsusi

E) beynəlxalq və özəl


591.Bazar rəqabətinin quruluşu

A)) əmtəə və xidmətlərə olan ehtiyacı və tələbatın ödənilməsi mübadilə etmə bütün şəxslərin və təşkilatların məcmusudur

B) mal və xidmətlərin təklifi

C) inhisarçı fəaliyyət

D) səmərəli şəkildə istifadə edilən xərc

E) standart ölçü


592. Qiymət nədir?

A)) əmtəə dəyərinin pul ilə ifadəsi

B) ümumi ekvivalent

C) karatel razılaşma

D) standatlara uyğun indeks

E) müqayisə edilə bilən gəlir


593.Delfi üsulu necə istifadə edilən üsuldur?

A)) qısa müddətli satış proqnozu

B) uzun müddətli satış proqnozu

C) qısa müddətli alış proqnozu

D) uzun müddətli alış proqnozu

E) dəyərlər üsulu594. Delfi üsulunun mərhələləri hansılardır?

A)) proqnozda iştirak edən məlumatları ifadə edir, hazır proqnozlar toplanır xülasə tərtib edilir

B) I –ci və II –cü üsul

C) arzu edilən və arzu edilməyən üsul

D) iqtisadi potensial üsul

E) fərqlənən və ya fərqlənməyən


595. Yazı ortalama üsulu nədir?

A)) dəyər iki bərabər qrupa ayrılaraq ortalama əldə edilir

B) keçmişlə bağlı proqnozlar aparılır

C) fernd əyrisi əmələ gəlir

D) keçmişdəki müşahidələrə

E) zaman silsiləsidir


596. Nəzəri istehsal gücü nədir?

A)) müəssisənin layihələrində göstərilən və daha cox istehsal olunan mallar üçün

B) nəzəri təcrübə, investisiya

C) gercək istehsal gücü

D) istehsal ediləcək miqdar

E) ehtiyac olan texnoloji proses


597. İnvestisiya qrupları təşkilati formalarına görə neçə cür olur?

A)) investisiya layihələri, fəaliyyət göstərən subyektinə görə

B) xarici, müştərək investisiya

C) material və dolayı

D) özəl və dövlət

E) əsas və dövriyyə fondları


598. İnvestisiya fəaliyyəti obyektlərinə görə neçə cür olur?

A)) əsas fondlara dövriyyə vəsaitlərinə dövlət və korporativ qiymətli kağızlar

B) tarazlaşma portfelinə görə

C) gəlir portfelinə görə

D) real investisiya portfelinə görə

E) qiymətli kağızlara görə


599. İnvestisiya xarakterlərinə görə neçə cür olur?

A)) xarici, müştərək

B) tərkib müxtəlifliyi investisiya portfeli

C) dolayı, müştərək

D) obyekt və idarəetmə

E) daxili və xarici


600. İnvestisiya portfeli tərkib müxtəlifliyinə görə investisiyanın nəyi sayılır?

A)) idarəetmənin tam obyekti

B) müstəqil portfeli

C) real investisiya

D) maliyyə investisiyası E) layihəsi
601. Real investisiya obyektlərinin bazarları hansılardır?

A)) daşınmaz əmlak, sənaye obyekti, yaşayış obyekti, kiçik özəlləşdirmə obyekti, torpaq sahəsi, tikintisi yarımcıq qalmış obyektlər

B) səhmlər, yeni tikililər, fond və birjalar

C) bərpa, yarımcıq işlər

D) pul və nou-hau E) patent qiymətli kağızlar
602. Bank və maliyyə quruluşlarında istehsal gücü vahidi olaraq nədən istifadə olunur?

A)) puldan

B) kapitaldan

C) investisiyadan

D) girovdan

E) ehtiyat mənbəyindən


603. İnvestisiyanın başlanğıc mərhələsində neçə əsas mənbəə ehtiyac duyulur?

A)) 3 B) 4 C) 2 D) 5 E) 6


604.İnvestisiya planlaşdırılmasının faydalı olması üçün proqnozların neçə il aparılması vacibdir?

A)) 5 il B) 3 il C) 10 il D) 12 ay E) 6 il


605. İqtisadi subyektlər planı nə ilə başlayır?

A)) yüksək gəlir əldə etmək

B) iqtisadi amillər

C) optimal investisiyaya

D) layihə seçiminə

E) açıq və qapalı investisiya


606. Layihə etüdu nədir?

A)) investorun nə istehsal edəcəyi, necə istehsal edəcəyi, malın hansı qiymətlə hara satacağı nə qədər gəlir əldə edəcəyini bildirir

B) hazırlanacaq investisiya

C) səmərəlilik və mənfəətlilik

D) bazarın tətdqiqi E) alternativ məhsul
607. İstehsala keçid nədir?

A)) müəssisənin rəsmi acılmış mərhələsidir

B) keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdir

C) təntənəli sürətdə təqdim etməkdir

D) müəssisənin daha tez tanınmasıdır

E) məlumat vasitəsidir


608. İnvestisiya layihələrinin hazırlanmasında müəssisənin böyüklüyünü müəyyən edən neçə amil var?

A)) 8 B)4 C)10 D)5 E)6


609. İnvestisiya layihələri hazırlanarkən hansı bazara mal və xidmət təklif edilir?

A)) daxili və xarici bazara

B) tələb və təklif

C) investisiya layihəsi hazırlanan bazara

D) yeni bazara

E) dünya bazarına


610. Mal və xidmətlərin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

A)) istehsal ediləcək mal və ya xidmətin adı, standart ölçüləri, cəkisi, qablaşması

B) malın imici

C) malın rəqiblərdən fərqlənməsi

D) alıcılar tərəfindən bəyənilməsi

E) texniki servis


611. Malın imicini nə formalaşdırır?

A)) malın dizaynı

B)malın indeksi

C) tarazı

D) cəkici

E) nettosu


612. Malın alıcılar tərəfindən bəyənilməsi üçün vacib olan amillərdən biri

A)) rəng


B) cəki

C) istehsal edilən ölkə

D) texniki servisi

E) bazara cıxış613. Texniki servis xidməti nədir?

A)) malla birbaşa bağlı xidmət

B) malın rəngi

C) malın cəkisi

D) hansı bazarda satılacağı E) ortaya cıxması
614. Müəssisələr istehsal etdikləri mala qiymət qoyarkən hansı amilləri nəzərə alırlar?

A)) malın istehsalına sərf olunan xərc, malın bazardakı satış qiyməti, mala olan tələb və müəssisənin gəlirini

B) malın hansı bazarda satılacağı

C) ölkə ərazisin və ya xaricdə satıılacağı

D) 5-10 illik istehsal xərci E) qablaşdırma ilə
615. Müəssisədə istehsal edilən mala qiymət qoyarkən hansı kanallar nəzərə alınır?

A)) marketinq kanalına

B) catdırılma kanalına

C) qablaşdırmaya

D) istifadə yerinə catdırılmaya görə

E) mal əlaqədar məlumata görəYüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə