Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı


Dövlət qiymətlərə necə təsir edirYüklə 0,92 Mb.
səhifə9/9
tarix21.06.2018
ölçüsü0,92 Mb.
#54429
1   2   3   4   5   6   7   8   9

616. Dövlət qiymətlərə necə təsir edir

A)) birbaşa və ya dolayı yolla

B) istehsala həvəsləndirmə ilə

C) dövlət müəssisələrindən fayda əldə etməklə

D) aydın şəkildə E) hüquqi cəhətdən
617. İnvestisiyada cəlb etmə tədbirləri hansılardır?

A)) dövlət və investor

B) xarici və daxili investor

C) inkişaf etmiş bölgələr

D) yol, su, elektrik və rabitə

E) tikinti üçün əlverişli


618. Optimal istehsal gücü nəyi ifadə edir?

A)) müəyyən bir məqsədi həyata keçirməkdə vacib olan istehsal miqdarıdır

B) layihəni

C) istehsal gücünü

D) istehsal edilən məhsulların vaxtında anbarlara yığılması satılması

E) tələbin aşağı səviyyədə olması


619. Planlaşdırma istehsal gücü nəyi ifadə edir?

A)) müəssisələrin bir cox istehsal etdikləri məhsulların anbarlarda yığılması

B) maliyyə mənbələri

C) xammal və əmk

D) istehsal edilən məhsulların vaxtında satılması

E) nəzərdə tutulan tələbi


620. İnvestisiya layihəsi hazırlanarkən müəssisənin əsas olan amili nədir?

A)) mal və ya xidmətin istehsalını həyata keçirmək

B) ölkə iqtisadiyyatı

C) başqa müəssisələrdən alına bilən mal

D) cəkilən cəkilən xərc

E) zərər
621. Müəssisənin istehsal gücünün təsir edən amil nədir?

A)) istehsal amili, məhsul, zaman

B) nəzəri və praktiki

C) gercək və yalan

D) planlı və optimal

E) qeyri sabitlik
622. İnnovasiyanın mahiyyəti və növləri

A)) elmi –texniki tərəqqi əmək vasitələrinin və texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, əmək cisimlərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması

B) elmi –texniki tərəqqinin tətbiqini təmin edir

C) kompleks mexanikləşmə

D) avadanlıqların idarə edilməsi

E) mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma


623. İnnovasiya üçün hansı əlamət xasdır?

A)) elmi –texniki yeniliyin istehsala tətbiqliyi kommersiyası

B) iqtisadi tsikl

C) diffuziya

D) ictimai faydalı səmərə

E) yaradılma və yayılma


624. İnnovasiya səviyyəsi nə ilə qiymətləndirilir

A)) texnoloji – bazar nöqteyi nəzər

B) potensial tərəqqi

C) yeni məhsul

D) yeni texnologiyaya E) müasir istiqamət

625. İnnovasiya nədir?

A)) yeni məhsul və yeni texnologiyada öz əksini tapan real göstəricidir

B) bazar səviyyəsi

C) keyfiyyət

D) səmərəlilik

E) ilkin informasiya


626. İnovasiya fəaliyyəti özündə nəyi birləşdirir?

A)) yeniliyin yaradılması istehlakçıya catdırılması, maliyyə və kommersiya fəaliyyətini

B) beynəlxalq rəqabəti

C) elmi –texniki tərəqqini

D) firma səviyyəsini

E) elmi biliyi


627.İnnovasiyanın istehsal potensialı nə ilə genişlənir?

A)) keyfiyyət dəyişikliklərilə bağlı kəmiyyət kəmiyyət coxaldıqca

B) kapital qoyuluşunun səmərəliliyini

C) standartlaşdırma və eyniləşdirməni

D) standart sertifikatı

E) funksiyanın sadəliyini


628. İnnovasiyanın texnoloji potensialı nə ilə müəyyən olunur?

A)) konsepsiyanın obyektiv fiziki kimyəvi, bioloji patentlərin son həddi

B) keyfiyyətsiz məhsullarla

C) özünü doğrultma ilə

D) tərəqqinin sürətlənməsi ilə

E) investisiya törəməsilə ilə


629. Müəssisələri innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa sövq edən amil?

A)) rəqabət

B) səmərəliliklə

C) elmi –texniki tərəqqi ilə

D) birbaşa istehsal ilə

E) poptensial fond ilə


630.İnnovasiyadan istifadə hesabına alınan səmərəlilik növləri?

A)) iqtisadi, elmi – texniki, maliyyə, resurs, sosial, ekoloji

B) ekoloji

C) texnoloji

D) ictimai E) prosesual
631. İnovasiya sahibkarlığı nədir?

A)) ictimai, texniki və iqtisadi proses olub, yeni məhsulların və texnologiyaların yaradılmasına gətirib çıxaran proses

B) rəqabət

C) parametr

D) kompleks metod E) xərclər
632. İnnovasiya sahibkarlığı nədir?

A)) ideal və ixtiyarı – praktiki istifadə edilməsi yeniliklərin yaradılması

B) elmi- texniki məhsul

C) yeni praktiki vasitə

D) kompleks proses E) ideya təklifləri
633. İnnovasiya prosesini həyata keçirmək üçün hansı yollar mövcuddur?

A)) yeni ideal axtarılması, lazımi resursların axtarılması, satış bazarının öyrənilməsi, yeni əmtəənin hazırlanması

B) marketinq tədqiqatı

C) istehlakçılarla realizə olunur

D) informasiyanın intelektual dəyərləri hazırlanır

E) əmtəəni bazara cıxarılır


634. İnnovasiya sahibkarlığı üçün vacib olan nədir?

A)) sahibkarlıq mühitinin olması

B) yayılma dərəcəsi

C) bazar payı

D) böyük həcmi E) maliyyə resursları
635. İnnovasiya layihələrinin realizə olunması nə ilə əlaqədardır?

A)) material və maliyyə məsrəfləri

B) elmi –texniki siyasəti

C) orijinal ideya

D) istehsal sahələrinin yaradılması

E) mənfəət əldə etməyə


636. İnnovasiya layihələrinin hansı ekspertiza növü ilə qiymətləndirilir

A)) yazılı təsvir, əvvəlki və sonrakı vəziyyətin müqayisə olunması, müqayisəli ekspertiza

B) komutant firmalarla

C) zaman amili ilə

D) konkret qərarlarla

E) təyin olunma metodları


637. İnnovasiyanın ümumi iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri necə heasblanır?

A)) E=S/X (düz göstərici) E=X/S (təsir göstərici)

B) Zi = M1 + En Ki

C) K1 və K2

D) Tn =1/E

E) Zi = Ci + Ri K2


638.Rentabellik indeksi nədir?

A)) gəlirlilik, mənfəətlilik indeksi

B) səmərə

C) cəkilən xərc

D) ödəmə müddəti

E) sahibkarlıq növü


639. Rentabellik norması nədir?

A)) gəlirliyin daxili norması

B) mənfəət

C) qoyulan ilkin investisiya

D) illik pul

E) məsrəflərin nisbəti


640. İnnovasiya layihəsinin səmərəlilik göstəriciləri

A)) iqtisadi, elmi –texniki, maliyyə, resurs, sosial, ekoloji

B) amil və göstərici

C) gətirilmiş xərclər, realizə olunan səmərə

D) istehsal xərcləri, istehsal amili

E) investor, inteqrasiya


641. İnvestisiya vəsait və sərvətləri hansılardır?

A)) pul vəsaiti, daşınan və daşınmaz əmlak, elmi təcrübə və digər intellektual sərvətlər

B) ətraf mühitə təsir

C) rentabellik indeksi və əsmərə

D) hesablı nəticə, innovasiya məsrəfləri

E) illik pul gəliri


642. İnvestisiya müxtəlif kreditlərə görə təsnifləşdirilir?

A)) real investisiya, portfel investisiyası

B) bazara keçid

C) keyfiyyətin təmin olunması

D) metodik vahid yanaşma E) texnologiyanın təkimləşməsi
643. Birbaşa investisiya nədir?

A)) investor obyektinin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ verən investisiyalar

B) yeniliklərə və prinsiplər

C) həyat tsikli

D) bazar dəyəri

E) təşkil və idarəetmə


644. İnvestisiya necə cür olur?

A)) uzunmüddətli və qısamüddətli

B) elmi -texniki

C) səmərə və intelektual

D) nəzəri və praktiki

E) kəmiyyət və keyfiyyət


645. Qısamüddətli investisiyaların müddəti nə qədər ola bilər

A)) bir və ya bir necə ay

B) 5-il C) 10-il D) 3-il E) 4-il
646. Uzunmüddətli investisiyalar nə qədərdir?

A)) bir və ya bir necə il

B) bir və ya bir necə ay

C) 5-il və ya 5 ay

D) 10-il

E) 10 ildən artıq


647. Hansı kapital qoyuluşları mövcuddur

A)) istehsal və qeyri -istehsal

B) maddi və mənəvi

C) kiçik və iri

D) uzun və qısa

E) praktik və istehsal


648. Kapital qoyuluşunun hansı üsulları maliyyələşdirilir

A)) mərkəzləşdirilmiş və qeyri - mərkəzləşdirilmiş

B) daxili və mərkəzi

C) iş və güc

D) istehsal yönəmli

E) istehlak yönəmli649. Kapital qoyuluşlarının əsaslı tikinti mənbəyi nədir?

A)) yeni obyektlərin tikilməsi, istehsal və qeyri –istehsal obyektlərin genişlənməsi, əsas fondların yaradılması

B)mal yeni investor

C) yeni investisiya

D) istehsal olunacaq mal

E) fond
650. İnvestisiya qoyuluşu hansı halda əlverişli sayıla bilər

A)) müəssisə ilə pulların bankda inflyasiyaya üstün olarsa, daha rentabelli layihələr daha cox iqtisadi səməər

B) rentabelli

C) intelektual məhsul

D) marketinq siyasəti

E) bazar yenilikləri
651. İnkişaf etmiş icarə formasının əsas prinsipləri

A)) tərəflərarasında təsərrüfat münasibətlərinin uzun müddətli olması, tərəflərin qarşılıqlı təəhhüdərini əks etdirən müqavilə, bütün icarə müddətində dövlət və təsərrüfat sistemləri

B) dövlət və qeyri –dövlət müəssisələri

C) tədqiqat

D) istehsal və qeyri -istehsal

E) icazə haqqı
652. Lizinq nədir?

A)) maşın, texnika, avadanlıq, nəqliyyat- tikinti və s. Icarəyə verilməsinin xüsusi növüdür

B) iri müəssisələrin icarəyə verilməsi

C) iri torpaq sahələrin icazəsi

D) tikili və qeyri tikili

E) layihə - konstruktor


653. Lizingin əsas növləri

A)) maliyyə, operativ, qaytarılan

B) qaytarılan və qaytarılmayan

C) uzun və qısa müddətli investisiya

D) azad sahibkarlıq növləri

E) operativ işləyən müəssisələr


654. Francayzinq nədir?

A)) iri və kiçik sahibkarlığın qarışıq formaları

B) sahibkarlıq işləri

C) infilyasiya növləri D) kapital qoyuluşu E) investisiya yatırımı


655. Delfi üsulu nədir?

A)) texnoloji, siyasi və sosial amillərini gələcəkdəki, meyllərini müəyyən etmək üçün istifadə edilən üsuludur

B) qadağa üsuludur

C) siyasi üsuludur

D) potent üsuludur E) yetirim növüdür
656. İnvestisiyaların təsnifat növü

A)) investisiya obyektlərinə görə müəssisənin investisiya strategiyasına görə məqsədlərə catma dərəcəsinə görə

B) siyasi iqtisadi

C) sosial texnoloji

D) strateji məsələ E) sosial amil
557. İnvestisiya fəaliyyəti harada həyata keçirilir

A)) investisiya bazaraında

B) bank əmanətlərində

C) qara bazarda

D) müəssisələrdə

E) maliyyə nazirliyində


658. İnvestisiya bazarının növləri

A)) kapital qoyuluşu, daşınmaz, əmlak bazarı, qiymətli kağızlar bazarı, intelektual hüquqi və əmlak bazarı və investisiya layihələri bazarı

B) obyektlər bazarı

C) əmlak və hüquq bazarı

D) pul qoyuluşları bazarı

E) kapital qoyuluşu bazarı


659. İnvestor rolunda kimlər iştirak edə bilər

A)) dövlət və bələdiyyə, yerli fiziki və hüquqi şəxslər. Xarici fiziki və hüquqi şəxslər

B) investorlar

C) bank və sığorta

D) dövlət və beynəlxalq təşkilatlar

E) hüquqi öz fiziki şəxslər


660. İstehsala yönəlik investisiyalarının necə növü var?

A)) 10 B) 12 C) 6 D) 5 E) 3


661. Yeni investisiya nədir?

A)) müəssisənin ilk qurulduğu gündən qoyulan investisiya

B) iqtisadi investisiya

C) məqsədli investisiya

D) yeniləşdirilmiş investisiya

E) yenidən əmələ gəlmə investisiyalar


662. Yeniləşdirilmiş investisiya nədir?

A)) mal və xidmətlər istehsalının mütəmadiliyini təmin etmək məqsədi ilə kapitalın ayrılmasıdır

B) iflas olmaq həddinə gətirib cıxarmaq

C) keyfiyyətin yaxşılaşdırılması

D) sahibkarlıq investisiyadır

E) mühitin qorunması investisiyası


663. Tamamlanmış investisiya nədir?

A)) istehsal amillərinin məhdud olması və ya tələbin istənilən səviyyədə olmaması

B) icarə investisiyası

C) əmlak investisiyası

D) üfuqi inteqrasiya

E) şaquli investisiya


664. Modernləşdirilmiş investisiya nədir?

A)) yeni bir istehsal üsulu və ya yeni texnologiya

B) daşınan investisiya

C) daşınmaz investisiya

D) inteqrasiya

E) üfuqi investisiya


665. İnteqrasiya investisiyası hansıdır?

A)) üfuqi və şaquli

B) məqsədli və məqsədyönlü

C) təminat və təchizat

D) yenidən quraşdırma

E) köhnənin təzələnməsi


666. İcarə investisiyası hansıdır?

A)) icarə, əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara qoyulan

B) təchizat

C) təminat

D) strateji E) rəqabət
667. Strateji investisiya nədir?

A)) inventarların qorunması və inkişaf etdirilməsi

B) müəssisədə münasib sosial şəraitin yaradılması

C) maddi yardım

D) ekoloji investisiya E) daşınan və daşımaz əmlak
668. Bunlardan hansı əvəzləmə investisiyadır?

A)) yeniləşdirmə

B) strateji

C) yeni investisiyalar

D) tamamlama

E) modernləşdirmə


669. Bunlardan hnası strateji investisiyanın növləridir?

A)) rəqabət və texnologiyanın məruz qalacağı riski azaltmaq məqsədi, münasib sosial şəraitin yaradılması

B) inventarların qorunması

C) inkişaf etmə məqsədi daşıyan

D) keyfiyyətin artırılması

E)mallar və xammal


670. Maliyyə investisiyalarına aiddir

A)) səhm, daşınan və daşınmaz əmlak, valyuta və qızılın alınması

B) sənaye müəssisələri

C) uzunmüddətli maliyyə planı

D) sahibkarlıq

E) istehsal yenilikləri


671. İnvestisiya layihəsində sahibkar kimdir?

A)) gəlir əldə etmək məqsədilə müəyyən riski öz üzərinə götürən, yeniliklərin tətbiq edilməsinə gərar verən subyektdir

B) ehtiyac dərəcəsini təyin edən subyekt

C) fiziki şəxs

D) sığortaçılar

E) investor


672. Sabit xərc nədir?

A)) İstehsal fəaliyyəti boyunca dəyişməyən xərc

B) dəyişən xərc

C) qiymətin özündə saxlayan xərc

D) texnoloji xərc

E) rəqabətə davamlı xərc


673. Dəyişən xərc nədir?

A)) istehsal miqdarındakı dəyişmələrə paralel olaraq dəyişən xərc

B) investisiya layihələrinə görə dəyişən xərc

C) əməyə görə dəyişən xərc

D) xammala görə dəyişən xərc

E) əmək ehtiyatlarına görə dəyişən xərc


674. Dünya bazarında rəqabət davam gətirmək üçün müəssisələr nəyə doğru istiqamətlənir?

A)) yeni texnologiyalara

B) təzə istehsala

C) innovasiyaya

D) inflyasiyaya E) əvəzetməyə
675. İnvestisiya layihələri hazırlanarkən hansı şərtlər nəzərə alınmalıdır?

A)) sənaye sektoru və ölkədaxili

B) istehsal xərci

C) köhnə xərclər

D) təzə xərclər E) köhnə və təzə xərclər

676. Mənfəət məqsədi güdən müəssisələrin əsas məqsədi nədir?

A)) mənfəəti yüksəltmək

B) gəlir əldə etmək

C)az xərc cəkmək

D) cox gəlir əldə etmək

E) məqsədyönlülük


677. İnvestisiyanın qrupları hansı ölçüyə görə qruplaşdırılır

A)) təşkilati formalarına, obyektlərinə, mülkiyyət formalarına görə, xarakterinə görə

B) əsas fondlar və materiallar

C) obyekt və subyekt

D) qiymətli kağızlara

E) dövlət və kooperativ


678. Mülkiyyət formalarına görə investisiyalar necə cürdür?

A)) özəl, dövlət və xarici və müştərək investisiyalar

B) material və qeyri - material

C) tərkib və təşkilati

D) daxili və xarici

E) obyektiv və subyektiv


678. Xarakterinə görə investisiyalar necə cürdür?

A)) birbaşa və dolayı

B) sadə və mürəkkəb

C) real və qeyri- real

D) bəsit və mürəkkəb

E) az və cox


679. İnvestisiya fəaliyyəti obyektlərinə görə aşağıdakı kimidir

A)) əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri, dövlət və korporativ

B) bir başa və dolayı

C) adı və mürəkkəb

D) məcburi

E) sosial rifah


680. İnvestisiya portfelinin təsnifat növləri

A)) obyektlərinə görə, strategiyasına görə, strategiyanın məqsədə catma dərəcəsinə görə

B) real və taraz

C) effektivli və təhlükəsizlik

D) tarazlaşdırılmış tarazlaşdırılmamış

E) maliyyə və qiymətli kağızlar


681. İnvestisiya gərarlarına ən çox təsir edən amillər neçə cürdür

A)) 6 B) 3 C) 4 D) 10 E) 8


682. İstər yerli istərsədə xarici investisiyanın cəlb edilmə tədbirləri

A)) Vergilər; vergilər xaricində cəlb etmə

B) zaman və istiqamət

C) sabitlik və iş yerlərinin acılması

D) texnoloji subyektiv

E) hökümət və şirkətlər


683. İnvestisiya layihəsinin hazırlanması əsas mərhələsi neçə cürdür?

A)) 8 B) 4 C) 3 D) 10 E)5


684. Layihə etüdü nədir?

A)) investorun nə istehsal edəcəyi necə istehsal edəcəyi, malın hansı qiymətə hara satacağı və nə gədər gəlir əldə edəcəyi

B) hüquqi, texniki, iqtisadi analizin aparılması

C) səmərəlilik və mənfəətlilik analizi

D) müxtəlif istehsal müəssisələrinin məhsul xüsusiyyətləri

E) sınaq istehsalı


685. Tələb aşağı səviyyədə olarsa investisiya layihələrində istehsal gücünün müəyyən edilməsində variantlar

A)) istehsal gücünün minimum səviyyədə müəyyən edilməsi, artacaq proqnozların tələbə görə optimal istehsal gücü

B) coxlu miqdarda sata biləcəyi malı istehsal etməklə

C) tələbin sürəti bir şəkildə artarsa

D) cox az artan optimal istehsal gücü

E) insan ehtiyacının ödənilməsi


686. Müəssisələr müəyyən bir malın istehsalı üçün hansı mənbələrdən istifadə edir?

A)) müəyyən texnologiyalardan istifadə edərək təbiətdən xammal və sənaye müəssisələrində kimyavi maddələrdən

B) istehsal gücünə təsir edən amildən

C) bölgə və ya ölkə ilə məhdudlaşdırılmış

D) əmək potensialından

E) gəlir və xərclərin artmasından


687. Tələbin proqnozlaşdırılmasında aşağıdakılar təhlil edilir

A)) ətraf mühit, sənaye, müəssisə satış proqnozları

B) qiymət, bazar

C) xammal, gəlir, xərc

D) istehsal, inhisar

E) proqnoz, təklif, tələb


688. Tələbin proqnozunu hansı qruplara toplamaq mümkündür?

A)) mülahizələr və zaman silsiləsi üsulu

B) zaman və məkan

C) müəyyən dövr ərzində satış

D) sənaye və təşkil E) istehlak davranışı
689. Quruluş və yer seçiminə neçə cür amil təsir edir

A)) 12 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8


690. Texnologiya seçimlərinə əsasən neçə mənbədən təmin edilir

A)) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 8


691. İstehsal fəaliyyətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün əsas strukturlar hansılardır

A)) istehsal obyekti, yardımcı obyekti, idarəetmə aparatı, sosial obyektlər

B) istehsal obyekti, planlı obyekti

C) müəssisə və xammal

D) xərc, istehsal, istehlak

E)plan, layihə


692. İstehsal müqaviləsi nədir?

A)) lisenziya ilə müəyyən edilmiş mal və xidmətin istehsalına imzalanmış müqavilə

B) texniki qaydala uyğun olaraq xammal istehsalı

C) beynəlxalq qaydalarla istehsal olunmuş mallar

D) idxal etmə imkanı

E) marka adı və nişanı daşıyan


693. Ölkə iqtisadiyyatında investisiyanın cəlb etmə istiqamətləri hansılardır?

A)) vergi və rüsum, maliyyə güzəştləri

B) xarici ixracat

C) əlavə dəyər və müddət

D) gömrük və nisbət

E) keyfiyyət və standart


694. İnvestisiyanın faydalılıq ömrü nədir?

A)) İnvestisiya qoyulduqdan sonra obyektin iqtisadi və texnoloji fəaliyyət göstərdiyi müddət

B) investisiya mallarının xüsusiyyətlərinə görə dəyişən istehsal

C) istehsal müddətindəki xərclər

D) daxili və xarici kapital

E) investisiya xərclərinin miqdarı


695. Əldə olunan gəlir növləri

A)) sabit artan və azalan

B) nəğd və nəğdsiz

C) müəyyən və qeyri – müəyyən

D) proforma və layihə

E) satılan və satılmayan


696. İnvestisiya layihələrinin dəyərləndirilməsində statistik üsullar hansılardır?

A)) geri ödəmə və mənfəətlilik nisbəti

B) daxili və xarici kapital

C) norma və normativ

D) obyektiv və vergi

E) daşınan və daşınmaz


697. İnvestisiyadan əldə edillən gəlirlər illərə görə sabit qalıqda aşağıdakı üsulla hesablanır:

A)) n=

B) İ=

C) İ=

D) İ=

E) İ= G
698. Xalis bügünkü dəyərin neçə üstün və zəif tərəfi var

A)) 4 B) 2 C) 6 D) 8 E) 3
699. Kreditin formaları

A)) kommersiya bank və istehlak krediti

B) münasib və yüngül

C) qısa və geniş

D) müvəqqəti və daimi

E) istehsal və istehlak


700. Bank krediti kimlərə verir

A)) banklar krediti ən çox müvəqqəti maliyyə yardımına ehtiyacı olanlara verir

B) şirkətlərə

C) komersantlaraD) hüquqi şəxslərə

E) fiziki şəxslərə

Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə