Fənn sillabusuYüklə 29,34 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü29,34 Kb.
#7012

  • Fənn haqqında məlumat:

Kodu:

Semestr:III

Fakultə: Təbiyyat

Ixtisas: K i m y a b i o l o g i y a


  • Müəllim haqqında məlumat:

Adı, soyadı, dərəcəsi:

Bəşirov Mirnamik, Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedranın ünvanı: Lənkəran Dövlət Universiteti, tədris korpusu İV mərtəbə

Məsləhət saatı: V gün 12-00

əlaqə mobil -051-8371728 ev (0171) 4 7092

E-mail ünvanı: mbashirov@mail.ru , mbashirov@rambler.ru, mbashirov@box.az

URL ünvan: “Fizika Sizin üçün” sayt- www.phys-for-you.narod.ru ,SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plaqiat yolverilməzdir.
MövzularMexanikanın nisbilik prinsipi.

Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi. Lorens çevrilmələri.

Qeyri–inersial sistemlər.
Kürələrin elastiki və qeyri–elastiki toqquşması.

Özlü mayenin hərəkəti.

Klassik mexanikanın tətbiqolunma hüdudları.
Riyazi və fiziki rəqqaslar.

Sönən və məcburi rəqslər.

Dalğa sürəti. Dalğa tənliyi.

Dopler effekti.

Səs dalğaları.
Molekulların sürətinin təyini. Ştern təcrübəsi.

Molekulların sürətlərinə görə Maksvell paylanması.

Barometrik düstur. Bolsman paylanması.
Termodinamikanın I qanunun müxtəlif izoproses-lərə tətbiqi.

Dairəvi proseslər. İstilik maşınları.

Dönən və dönməyən proseslər.

Karno dövrü.

Entrapiya.

Termodinamikanın II qanunun statistik mənası.

Molekulyar qüvvələr. Maddənin böhran halı.

Faza keçidləri. Üçqat nöqtə.

Mayelərdə daşınma hadisələri.
Kristal qəfəsin növləri. İzotrop və anizotropluq.

Bərk cisimlərin istilik xassələri.

Dipolun elektrik sahəsi.

Qauss teoreminin tətbiqləri.

Yüklənmiş sonsuz keçirici lövhənin elektrik sahəsi.

Bərabər yüklənmiş sferik səthin elektrik sahəsi.

Əks işarəli yükə malik iki paralel lövhənin elektrik sahəsi.

Yüklənmiş sonsuz silindrin elektrik sahəsi.

Dielektriklər elektrik sahəsində.

Dielektriklərin polyarlaşması.

Seqnetoelektriklər.

Pyezoelektriklər.

Kondensatorlar. Müstəvi kondensatorun tutumu.

Silindrik kondensatorun tutumu.

Kürəvi kondensatorun tutumu.

Kondensatorların birləşdirilməsi.

Elektron nəzəriyyəsinə görə Om qanununun izahı.

Termoelektrik hərəkət qüvvəsi. Termoelement.

Coul – Lens qanununun elektron nəzəriyyəsinə görə izahı. Yarımkeçiricilərin müqavimətinin temperaturdan asılılığı.

Peltye effekti.

Tomson effekti.
Maqnit sahəsinin cərəyanlı kontura təsiri.

Selenoidin oxu istiqamətində maqnit sahəsinin induksiyası.

Dairəvi cərəyanın maqnit sahəsi. Dairəvi cərəyanın mərkəzində əmələ gələn maqnit sahəsinin induksiyası.
Cərəyanlı maqnit sahəsinin enerjisi.

Hərəkət edən yükün maqnit sahəsi.

Elektromaqnit dalğaları. Elektromaqnit dalğalarının enerjisi.

Umov – Poytinq vektoru.

Nyuton halqaları.

Eyni mailliyin əyriləri.

İnterferometrlər.

Maykelson, Jamen interferometrləri.

Yunq təcrübəsi. Eyni qalınlığın interferensiyası.
Difraksiya qəfəsi. Fəza qəfəsi.

Rentgen şüalarının difraksiyası.

Polyarlaşmış şüanın interferensiyası.

Əksolma və sınma zamanı işığın polyarizasiyası.

Nikol prizması. Süni anizotropluq.

Kerr effekti. Polyarizasiya müstəvisinin fırlanması.

İşıq sürəti. Faza və qrup sürəti.

Linzalar.

Mikroskop və onun böyütməsi.

İstilik şüalanması qanunları.

Reley – Cins qanunu.
Kompton effekti.

İşığın təzyiqi.

Optik kvant generatoru.

Lazer.


İşığın kombinasion səpilməsi.Spektral seriyalar.

Ossilyatorun enerjisi.

Süni radioaktivlik. Süni nüvə çevrilmələri.
Kütlə defekti. Rabitə enerjisi.

Sürətləndiricilər.Termonüvə reaksiyaları.
Yüklə 29,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə