Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixiYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Fənn: ÜMUMİ EKOLOGİYA

Qrup: 2316a

Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal
1.Ekologiya termininin yaranma tarixi:

A) 1866


B) 1969

C) 1942


D) 1910

E) 1869
2.”Ekologiya” sözünün hərfi mənası:

A) ev haqqında elm

B)ətraf mühit haqqında elm

C)bitkilər haqqında elm

D)torpaq haqqında elm

E)biosfer haqqında elm
3.Ekologiya ....... bəhs edən elmdir.

A) canlılarla onların məskunlaşdığı mühit arasındakı qarşılıqlı təsirlərdən

B) anlı orqanizmlərin qarşılıqlı münasibətlərindən

C) ətraf mühitin mühafizəsindən

D) təbiət cisim və təzahürlərinin qarşılıqlı münasibətlərindən

E) biosferin təkamül prosesindən


4.Ekologiyanın inkişafı neçə mərhələyə bölünür:

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
5.Həyatın təşkil səviyyəsinə görə ekologiyanın təsnifatı:

A) autekologiya,sinekologiya,populyasiya ekologiyası

B) bitki, heyvan və mikroorqanizmlər ekologiyası

C) sənaye ekologiyası,insan ekologiyası,populyasiya ekologiyası

D) insan ekologiyası,heyvan ekologiyası,bitki ekologiyası

E) nəzəri, tətbiqi və ümumi ekologiya


6.Qlobal ekoloji problemlərə ilk növbədə ..........səbəb olur:

A) tərəqqinin yüksək sürəti

B) kosmik amillər

C) geoloji proseslər

D) Iqlim dəyişməsi

E) qida çatışmazlığı


7. İnsan populyasiyasının sayına təsir göstərən əsas təbii amil:

A) qida ehtiyatları və xəstəliklər

B) ərazinin relyef xüsusiyyətləri

C iqlim xüsusiyyətləri

D) ölkənin Coğrafi vəziyyəti

E) kosmik amillər


8. Təbiətdən səmərəli istifadə dedikdə nə nəzərdə tutulur:

A) Təbii ehtiyatlardan elmi əsaslandırılmış istifadəyə,onların yenidən yaradılması­na və mühafizəsinə yönəldilmiş fəaliyyət

B) Insanların təlabatının təmin olunmasına yönəlmiş fəaliyyət

C faydalı qazıntıların hasilatı və istifadəsi

D) insanın sənaye və təsərrüfat fəaliyyətini təmin edən tədbirlər

E) yeni texnologiyaların tətbiqi


9) Yer təkinin faydalı qazıntıları aiddir:

A) bərpa olunmayan təbii ehtiyatlara

B) bərpa olunan təbii ehtiyatlara

C) tükənməyən təbii ehtiyatlara

D) nisbi bərpa olunan təbii ehtiyatlara

E) yeri dolan təbii ehtiyatlara


10.Meşə massivlərinin qırılması:

A) karbon qazının atmosferdə artmasına səbəb olur

B) məməli heyvanların növ müxtəlifliyinin artmasına səbəb olur

C buxarlanmanın azalmasına səbəb olur

D) oksigen rejiminin pozulmasına səbəb olur

E) quşların növ müxtəlifliyinin artmasına səbəb olur11.İçməli su çatışmazlığının birinci səbəbi :

A) sututarların çirklənməsi

B) qrunt sularının həcminin azalması

C) turş yağıntilar

D) torpaqların şoranlaşması

E) istixana effekti12.”İstixana” effektinin yaranmasına hansı qaz daha çox təsir edir:

A) karbon qazı

B) ağır metal oksidləri

C azot 2-oksid

D) kükürd oksidləri

E) freonlar


13.Atmosfer canlıları hansı təsirdən qoruyur:

A) kəskin temperatur dəyişməsindən

B) konserogen qazlardan

C) radioaktiv çirklənmədən

D) xəstəlik törədiCilərdən

E) təbii çirklənmədən


14.Canlı orqanizmləri kəskin ultrabənövşəyi şüalanmadan qoruyur:

A) ozon


B) karbon qazı

C) su buxarı

D) buludlar

E) azot
15. Aşağıdakılardan hansı biogeosenoz deyil?

A) dibçəkdəki gül

B) meşə


C çəmən

D) göl


E) səhra


16. Aşağıdakılardan hansı biogeosenozdur ?

A) səhra

B) pilotlu kosmik gəmi

C) su damcısı

D) havadakı mikrob

E) dibçəkdəki gül


17.Ozon qatının dağılması hansı xəstəliyi artırır:

A) xərçəng

B) mədə-bağırsaq traktının pozuntusu

C) ürək-damar sistemi

D) dəri xəstəliyi

E) tənəffüs orqanlarının xəstəliyi


18.Ekoloji şəraitin pisləşməsi hansı xəstəliyin geniş yayılmasına səbəb olur:

A) ürək-damar sistemi xəstəliyi və xərçəng

B) dayaq-hərəkət sisteminin xəstəliyi

C) mədə-bağırsaq traktının

D)dəri xəstəliyi

E) tənəffüs orqanlarının xəstəliyi


19.Xərçəng xəstəliyi yaradan maddələr necə adlanır?

A) konserogen

B) abiogen

C) pirogen

D) hallogen

E) biogen
20. Hansı sahə biosferi daha çox çirkləndirir?

A) kimya və daş kömür sənayesi

B) nəqliyyat

C kənd təsərrüfatı

D) məişət

E) qida sənayesi


21.Biotik amillərə aiddir:

A) insan təsiri də daxil olmaqla bütün üzvi aləm

B)bakteriyalarvəgöbələklər

C) bitkilər və heyvanlar

D) cansız təbiət cisimləri

E) iqlim amilləri


22.Simbioz canlıların elə münasibətidir ki:

A)hər iki növ faydalanır

B) biri digərinə zərər vermədən faydalanır

C)eyni növün fərdləri faydalı əlaqəyə girir

D) növlər biri-birinə zərər verir

E) növlər biri digərinə heç bir təsir göstərmir


23.Autekologiya:

A)ayrı-ayrı orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı münasibərlər sistemini öyrənir

B)ətraf mühitin növ tərkibinə görə vəziyyətini öyrənir

C)biosferdəki geoloji dəyişiklikləri öyrənir

D)ətraf mühitdə populyasiyanın vəziyyətini öyrənir

E)biosferin tərkib hissələrini öyrənir.


24.Orqanizmlərin adaptasiyası:

A) dəyişən ətraf mühitə uyğunlaşma kimi yaranır

B) irsi dəyişmə nəticəsində yaranır

C)bir orqanizmin həyatı ərzində yaranır

D)yalnız daimi şəraitdə yaşadıqda və digər növlərlə münasibətdə yaranır

E)digər növlərlə münasibətdə yaranır


25.Optimum qanununa görə:

A)istənilən ekoloji amil orqanizmin bir neçə funksiyasına eyni təsir göstərmir

B)hər növün tolerantlıq zonası fərdidir

C)istənilən ekoloji amil orqanizmə müəyyən müsbət təsir zonasına malikdir

D)bütün amillər qarşılıqlı təsirdədir və orqanizmin davamlılığını dəyişə bilə

E) yalnız biotik amillər orqanizmə mənfi təsir göstərə bilər


26.Növün ekoloji taxçası:

A)növün mövcudluğu üçün tələb olunan bütün amillərin kompleksidir

B)müəyyən arealla müəyyənləşir

Cmühit şəraitinin təsiri altında tezliklə dəyişə bilər

D)digər növün ekoloji taxçası ilə tam əvəz oluna bilər

E)növün mövcudluğu üçün tələb olunan abiotik amillər kompleksidir


27.Heliofitlər:

A) işıqsevən bitkilərdir

B)gündüz heyvanlarıdır

C) gölgəsevən bitkilərdir

D)gecə heyvanlarıdır

E)mikroorqanizmlərdir


28.Heyvanların işığa uyğynlaşması:

A) fəzada arientasiya üçün lazımdır

B)üzvi maddə almağa və fəzada arientasiya üçün lazımdır

Chərəkət üçün zəruridir

D) üzvi maddə sintez etmək üçün lazımdır

E) hərəkət və qida əldə etmək üçün lazımdır


29.Biotik amillər orqanizmə daha çox:

A) dünya okeanında təsir edir

B)su anbarında təsir edir

C) akvariumda təsir edir

D)suvarma kanalında təsir edir

E)su kəmərində təsir edir


30.Neytralizm orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A)növlərdən biri digərinə təsir etmir

B)bir növ digərinə təsir edir,əks təsir isə mümkün deyil

C)eyni növün müxtəlif populyasiyalarının fərdləri arasında əlaqə olmur

D) biri digərinə zərər vermədən faydalanır

E) növlər biri-birinə zərər verir


31.Kommensalizm orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A) biri digərinə zərər vermədən faydalanır


B)bir növ digərinə təsir edir,əks təsir isə mümkün deyil

C)eyni növün müxtəlif populyasiyalarının fərdləri arasında əlaqə olmur

D) növlərdən biri digərinə təsir etmir

E) növlər biri-birinə zərər verir


32. Amensalizm orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A) heç bir fayda almadan bir növ digərinə əziyyət verir

B)bir növ digərinə təsir edir,əks təsir isə mümkün deyil

C)eyni növün müxtəlif populyasiyalarının fərdləri arasında əlaqə olmur

D) biri digərinə zərər vermədən faydalanır

E) növlərdən biri digərinətəsir etmir


33. Rəqabət orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A) qarşılıqlı əlaqə hər iki növ üçün mənfi nəticələrə səbəb olur

B)bir növ digərinə təsir edir,əks təsir isə mümkün deyil

C) növlərdən biri digərinə təsir etmir

D) biri digərinə zərər vermədən faydalanır

E)heç bir fayda almadan bir növ digərinə əziyyət verir


34. Parazitizm orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A) bir növ faydalanaraq digərinə ziyan vurur

B) növlərdən biri digərinə təsir etmir

C)qarşılıqlı əlaqə hər iki növ üçün mənfi nəticələrə səbəb olur

D) biri digərinə zərər vermədən faydalanır

E)heç bir fayda almadan bir növ digərinə əziyyət verir


35. Mutalizm orqanizmlərin elə münasibətidir ki,

A) hər iki tərəf üçün faydalıdır

B)bir növ digərinə təsir edir,əks təsir isə mümkün deyil

C)eyni növün müxtəlif populyasiyalarının fərdləri arasında əlaqə olmur

D) növlərdən biri digərinətəsir etmir

E)heç bir fayda almadan bir növ digərinə əziyyət verir


36.Qida zəncirlərindən hansı düzgün deyil?

A) bitki-qurbağa-ilan-qartal

B)bitki-inək-insan

C) bitki-həşarat-qurbaga-ilan-qartal


D)bitki-dovşan-tülkü

E)bitki-qoyun- canavar


37.Ekosistemlə biogeosenozun fərqli əlaməti:

A)ekosistemin dəqiq sərhəddinin və həcminin olmaması

B)ekosistemin ərazi anlayışı olması

C)ekosistemdə maddələr dövranının baş verməsi

D)biogeosenozun Canlıları və Cansızları özündə birləşdirməsi

E)ekosistemin Canlıları və Cansızları özündə birləşdirməsi


38.Atmosfer havasının tərkibində oksigenin miqdari:

A) 20,946%

B)33,7%

C) 78,084%D)19,08%

E)22,456%


39. Atmosfer havasının tərkibində azotun miqdari:

A) 78,084%

B)33,7%

C)20,084%D) 0,035%

E)22,456%


40. Atmosfer havasının tərkibində karbonun miqdari:

A) 0,035%

B)33,7%

C20,084%D) 78,084%

E)22,456%


41.Limitləyici amillər qanununun müəllifi:

A) Y.Libix

B)J.B,Lamark

C) V.İ.Vernadski

D)E.Hekkel

E)V.Şelford


42.Məhdudlaşdırıcı amillər qanununun müəllifi:

A) V.Şelford

B)J.B,Lamark

C)Y.Libix

D)E.Hekkel

E) V.İ.Vernadski
43.Biosfer haqqında elmi təlimin banisi:

A)V.İ.Vernadski

B) A.Tensli

C)Y.Libix

D)V.N.Sukaçev

E)V.Şelford


44.Biogeosenoz anlayışınin müəllifi:

A) V.N.Sukaçev

B)A.Tensli

C)Y.Libix

D) V.İ.Vernadski

E)V.Şelford


45.Ekosistem anlayışınin müəllifi:

A) A.Tensli

B) V.İ.Vernadski

C)Y.Libix

D)V.N.Sukaçev

E)V.Şelford


46.Barri Kommoner qanunlarına aiddir:

A) bütn bu qanunlar B. Kommonerə aiddir

B)hər şeyin haqqı ödənilməlidit

C)bütün hər şey harasa getməlidir

D)təbiət hər şeyi hamıda yaxşı bilir

E) hər şey biri-biri ilə bağlıdır47.Atmosferdəki karbon qazının tam dövretmə müddəti:

A) 300 il

B)2000 il

C)105 il

D)108 il

E)1011 il48.Atmosferdəki oksigenin tam dövretmə müddəti:

A) 2000 il

B) 300 il

C)105 il

D)108 il

E)1011 il


49.Buxarlanma yolu ilə okean sularının tam dövretmə müddəti:

A) 105 il

B)2000 il

C) 300 il

D)108 il

E)1011 il


50.Atmosfer azotunun tam dövretmə müddəti:

A) 108 il

B)2000 il

C)105 il

D) 300 il

E)1011 il


51.Bioloji təşkilin səviyyələri:

A) gen-hüceyrə-orqan-orqanizm-populyasiya-birlik

B) gen-hüceyrə-orqanizm-orqan-populyasiya-birlik

C)hüceyrə-gen-orqanizm-orqan-birlik-populyasiya

D) gen-hüceyrə-orqan-orqanizm-birlik-populyasiya

E) ) gen-hüceyrə-orqan-orqanizm-birlik-növ


52.Klassik ekologiya nəyi öyrənir?

A)orqanizmlərlə onları əhatə edən mühit arasındakı qarşılıqlı münasibətləri

B)müxtəlif bitkiləri və heyvanları

C)kontinental ərazilərin bitki örtüyünu və insanların mühitlə əlaqələrini

D)insanların mühitlə əlaqələrini

E)insanların və heyvanların yolxucu xəstəliklərini və insanların mühitlə əlaqələrini


53.İnformasiya sistemi kimi ekoloji monitorinq:

A) təbii obyektlərin və onlara təsir göstərən texnogen obyektlərin vəziyyətini müşahidə sistemidir

B)ekoloji təhsil və tərbiyə üçün əsasdır

C)elmi tədqiqatları genişləndirmək üçün bazadır

D) ekoloji menecment üçün əsasdır

E) ətraf mühitə neqativ təsiri aradan qaldıran tədbir və elmi tədqiqatları genişləndirmək üçün bazadır


54.Abiotik ekoloji amillərə aiddir:

A) torpağın nəmliyi,hava və temteratur

B) mikroorqanizmləri və nəmliyi ilə birlikdə torpaq

C) bioloji məhsuldarlığın gedişini müəyyən edən fitosenozlar

D)Günəş şüaları və produsentlər

E)fitosenozlar və zoosenozlar


55.Yer biosferi nədir?

A)digər yer örtüklərini də əhatə etmiş həyat sferası

B)qitələrin və arxipelaqların səthi

C)torpaq və bilavasitə onun uzərindəki atmosfer hissəsi

D)Yerin torpaq-bitki örtüyü

E)dəniz və okeanların işıqlanan zonası


56.H+ionlarinin qatiliğı suyun ............. səciyyələndirir.

A) turşuluğunu

B)duzluluğunu

C) qələviliyini

D)həll olunmuş oksigeninin miqdarını

E)neytrallığını


57.Günəş enerjisindən birbaşa istifadə edərək üzvi maddə sintez edən orqanizm:

A) produsent

B)konsument

C) redusent

D)simbiotrof

E)parazit58.Fotosintetiklərin yaratdığı üzvi maddədən istifadə edən orqanizm:

A) konsument

B) redusent

C)produsent

D)simbiotrof

E)parazit


59.Üzvi qalıqları mineral komponentlərə qədər parçalayan orqanizm:

A)redusent

B)konsument

C)produsent

D)simbiotrof

E)parazit


60.Biosferin tərkib hissələri:

A)atmosfer,hidrosfer,litosfer

B)atmosfer,hidrosfer,kriosfer

C) noosfer,litosfer,hidrosfer

D)atmosfer,noosfer,litosfer

E)atmosfer,litosfer,litobiosfer


61.Atmosferin qaz tərkibi:

A) 20,9%-oksigen,78,084%-azot,0,932%-arqon,0,32%-karbon və digər qazlar

B)20,9%-oksigen,78,084%-azot,0,932%-arqon,0,32%-karbon qazı və s. qazlar

C) 20,9%-oksigen,78,084%-azot,0,932%-karbon qazı,0,32%-arqon və digər qazlar

D) 20,9%-azot,78,084%-oksigen,0,932%-arqon,0,32%-karbon qazı və digər qazlar

E) 0,32%-oksigen,78,084%-arqon,0,932%-azot,20,9%-karbon və digər qazlar


62.Atmosferin qatları və onların ardıcıllığı:

A) troposfer,stratosfer,mezosfer,termosfer

B) stratosfer,troposfer,mezosfer,termosfer

C) troposfer,stratosfer,ionosfer,termosfer

D) troposfer,ionosfer ,mezosfer,termosfer

E) troposfer,stratosfer,ozon qatı,termosfer63.Ekoloji amillər 3 qrupa bölünür:

A) biotik,abiotik,antropogen

B)fiziki-kimyəvi,bioloji,iqlim

C) iqlim,kimyəvi,fiziki

D)iqlim,antropogen,torpaq-süxur

E)biotik,antropogen,torpaq-süxur


64.Biosferin yaranma tarixi:

A)3,4...4,5mlrd.il

B) 3,4...4,5mln.il

C)3,4...4,5min.il

D)7,4 mlrd.il

E)7,4mln.il


65.Havanın mütləq nəmliyi nədir?

A) 1m3 havada olan su buxarının miqdqrı

B) verilmiş temperaturda havanın su buxarı ilə tam doyma həddi

C)verilmiş temperaturda vahid zamanda buxarlanan suyun miqdarı

D)maksimal nəmliklə minimal nəmliyin fərqi

E)1m3 havadakı minimal nəmlik


66.Havanın maksimal nəmliyi nədir?

A)verilmiş temperaturda havanın su buxarı ilə tam doyma həddi

B)1m3 havada olan su buxarının miqdqrı

C)verilmiş temperaturda vahid zamanda buxarlanan suyun miqdarı

D)maksimal nəmliklə minimal nəmliyin fərqi

E)1m3 havadakı minimal nəmlik


67.Nəmlik qıtlığı nədir?

A) maksimal nəmliklə mütləq nəmliyin fərqi

B)1m3 havada olan su buxarının miqdqrı

C)verilmiş temperaturda vahid zamanda buxarlanan suyun miqdarı

D) verilmiş temperaturda havanın su buxarı ilə tam doyma həddi

E)1m3 havadakı minimal nəmlik


68.Hidrosfer və onun tərkibi:

A)yerin su örtüyü olub,dəniz,okean,çay,göl,buzlaq,və s.özündə cəmləşdirir

B)yerin hava örtüyü olub,troposfer.stratosfer və s.özündə birləşdirir

C)yerin torpaq örtüyüdür

D)yerin bitki örtüyü olub,meşələri,cəmənləri və s.özündə birləşdirir

E)yerin qaz örtüyü olub,kosmik fəzanı özündə cəmləşdirir


69.Litosfer nədir?

A) yerin torpaq örtüyü

B) yerin hava örtüyü

C) yerin bitki örtüyü

D) yerin su örtüyü

E)yerin heyvanat aləmi


70.Ozonun əsas hissəsi hansı yüksəklikdə toplanmışdır?

A) 20...25 km

B)12...17 km

C)17...19 km

D) 10...12 km

E)25...50 km


71.Dünya okeanının səthinin sahəsi:

A) 361mln.km2

B) 149mln.km2

C 251mln.km2

D) 51mln.km2

E) 510mln.km2


72.Yerin quru hissəsinin sahəsi nə qədərdir?

A) 149mln.km2

B) 51mln.km2

C) 251mln.km2

D) 361mln.km2

E) 510mln.km2


73.Yer səthindən yüksəklik artdıqca troposferin temperaturu necə dəyişir?

A)0,60S/100m şaquli qradiyentlə aşağı düşür

B) 0,60S/100m şaquli qradiyentlə yüksəlir

C)sabit qalır

D)1,20S/100m şaquli qradiyentlə aşağı düşür

E) 1,20S/100m şaquli qradiyentlə yüksəlir


74.Sinekologiya:

A) populyasiyaların,birliklərin və ekosistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrini tədqiq edir

B)ətraf mühitin növ tərkibinə görə vəziyyətini öyrənir

C)biosferdəki geoloji dəyişiklikləri öyrənir

D)ətraf mühitdə populyasiyanın vəziyyətini və ayrı-ayrı orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı münasibərlər sistemini öyrənir

E) ayrı-ayrı orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı münasibərlər sistemini öyrənir


75.Populyasiya ekologiyası

A) ətraf mühitdə populyasiyanın vəziyyətini öyrənir

B) ayrı-ayrı növlərin populyasiyalarının struktur və dinamikasını öyrənir

C)biosferdəki geoloji dəyişiklikləri öyrənir

D) ayrı-ayrı orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı münasibərlər sistemini öyrənir

E) populyasiyaların,birliklərin və ekosistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrini tədqiq edir


76.Ekologiyanın predmetini........... təşkil edir

A)Orqanizmlərlə mühit arasındakı əlaqələrin məcmusu və ya sturukturu

B)Cansız təbiət cisimləri

C)bitki aləmi

D) Canlı orqanizmlərlə məskunlaşma mühitinin yaratdigı vahid təbiət kompleksləri

E) insan fəaliyyəti nəticəsində baş verən dəyişikliklər


77.Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti:

A)Orqanizm səviyyəsindən yüksək olan canlı sistemlərdir

B) insan fəaliyyəti nəticəsində baş verən dəyişikliklər

C) canlı orqanizmlərlə məskunlaşma mühitinin yaratdigı vahid təbiət kompleksləri

D)ayrı-ayrı orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı münasibərlər sistemi

E) ekosistemlər


78.Dünya okeanının səthinin sahəsi qurunun sahəsindən neçə dəfə böyükdür?

A)2,4


B)2

C)1,4


D)3,2

E)3,8
79.Yerdə suyun ümumi ehtiyatı:

A) 1386mln.km3

B) 1869mln.km3

C)886mln.km3

D)1116mln.km3

E) 3168mln.km3


80.Dünya okeanının suyu Yerin ümumi su ehtiyatının neçə %-ni təşkil edir?

A) 97,5


B) 25,9

C) 47,5


D)79,5

E) 2,581.Yer qabığının sahəsi nə qədərdir?

A) 510 min km2

B)78 mln.km2

C)149mln.km2

D)361 mln.km2

E)510mln.km2


82.Mühit nəyə deyilir?

A)orqanizmlərin bilavasitə və ya bilvasitə (dolayısı ilə) qarşılıqlı münasibətdə olduğu təbiət cisim və təzahürlərinə

B)Canlı orqanizmlərin fərdi inkişafının heç olmazsa birfazasında ona birbaşa və ya dolayısı ilə təsir göstərə bilən hər-hansı mühit şəraitinə

C)təbiət təzahürlərinə

D) verilmiş ərazidə coğrafi şəraitlə müəyyən olunan atmosfer təzahürlərinin çoxillik rejiminə

E)gördüyümüz hər bir şeyə


83........iqlim deyilir.

A) Verilmiş ərazidə coğrafi şəraitlə müəyyən olunan atmosfer təzahürlərinin çoxillik rejiminə

B) Yağıntıların çoxillik rejiminə

C)Havanın orta illik rejiminə

D)Yağıntıların orta illik miqdarına

E) orqanizmlərin bilavasitə və ya bilvasitə (dolayısı ilə) qarşılıqlı münasibətdə olduğu təbiət cisim və təzahürlərinə


84.Aşağıdakılardan hansı iqlim amili deyil?

A) torpağın nəmliyi

B) atmosfer havasının nəmliyi

C) atmosferin qaz tərkibi

D) atmosfer təzyiqi

E) Günəşin şüalanma ener­jisi85.Yağıntılar hansı proseslər nəticəsində baş verir?

A) kondensasiya və sublimasiya

B)buxarlanma və aspirasiya

C)aspirasiya və sublimasiya

D)oksidləşmə və kondensasiya

E)oksidləşmə və sublimasiya


86.Yerin üfiqi səthinə düşən istilik miqdarı Günəşin üfuqlə təşkil etdiyi bucağın:

A)sinusu ilə düz mütənasibdir

B)kosinusu ilə düz mütənasibdir.

C) sinusu ilə tərs mütənasibdir

D)kosinusu ilə tərs mütənasibdir

E) tangensi ilə tərs mütənasibdir


87.Aşağıdakılardan hansı qlobal ekoloji problem deyil?

A) Xəzərin ekoloji problemi

B)əkin sahələrinin azalması

C)ozon qatının dağılması

D) demoqrafik “partlayış”

E)energetik böhran


88.Biotik amil deyil:

A) kosmopolitizm

B)komensalizm

C) mutalizm

D)parazitizm

E)amensalizm


89.Ekolojo amilin hansı qiymətinə pessimum deyilir?

A) böhran həddinə yaxın qiymətləri

B) maksimal və minimal qiymətləri

C) müsbət təsir gücü

D) böhran nöqtələri arasındakı dözümlülük həddinə

E)izafi olması


90....................orqanizmin valentliyi deyilir.

A) Böhran nöqtələri arasındakı dözümlülük həddinə konkret ekoloji amilə görə

B) Ekoloji amilin müsbət təsir gücünə və minimal qiymətlərinə verilmiş

C) Hər-hansı ekoloji amilin orqanizmlərə müsbət təsir göstərdiyi həddə və müsbət təsir gücünə

D) Ekoloji amilin maksimal və minimal qiymətlərinə

E)Ekoloji amillərin izafiliyinə


91.Təbii mühitin orqanizm,populyasiya və birliklərin vəziyyətinə təsir göstərən bütün komponentləri:

A) ekoloji amillər adlanır

B)biotik amillər adlanır

C) abiotik amillər adlanır

D)təkamülün hərəkətverici qüvvəsi adlanır

E)edafogen amillər adlanırYüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə