Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi


Verilmiş ərazidə coğrafi şəraitlə müəyyən olunan atmosfer təzahürlərinin çoxillik rejiminə ............ deyilirYüklə 0,6 Mb.
səhifə3/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

178. Verilmiş ərazidə coğrafi şəraitlə müəyyən olunan atmosfer təzahürlərinin çoxillik rejiminə ............ deyilir.

A) iqlim


B) biotik amil

C) mühit


D)ekoloji amil

E) edafogen amil


179.Atmosfer təzyiqi hansı vahidlə ölçülür?

A) Pa


B) m/san

C) Coul


D) m3/san

E) m3


180.Limitləyici amillər qanununa görə:

A) bitkilərin inkişafı kifayət qədər olan kimyəvi element və maddələrdən başqa,ey­ni zamanda çatışmayan element və maddələrdən də asılıdır

B) mühitin optimumdan daha çox uzaqlaşan amilləri canlı orqanizmin həyat şəraitini çətinləşdirir

C) əgər, ekoloji amillərdən heç olmasa biri böhran həddini aşarsa,digər amillərin ən optimal variantda olmasına baxmayaraq fərdin məhvolma təhlükəsi yarana bilər

D) canlı orqanizmlərin hər-hansı ekoloji amilə görə optimal zona və davamlılıq həddi digər amillərin hansı qüvvə və kombinasiyada təsir etməsindən asılı olaraq dəyişə bilər

E)mühit amillərinin qarşılıqlı əvəz-olunması müəyyən həddə malikdir və bir amili digəri ilə tam əvəz etmək mümkün deyil


181.Ekoloji amillərin qarşılıqlı əvəzolunma qanununa görə:

A) mühit amillərinin qarşılıqlı əvəz-olunması müəyyən həddə malikdir və bir amili digəri ilə tam əvəz etmək mümkün deyil

B) bitkilərin inkişafı kifayət qədər olan kimyəvi element və maddələrdən başqa,ey­ni zamanda çatışmayan element və maddələrdən də asılıdır

C) əgər, ekoloji amillərdən heç olmasa biri böhran həddini aşarsa,digər amillərin ən optimal variantda olmasına baxmayaraq fərdin məhvolma təhlükəsi yarana bilər

D) canlı orqanizmlərin hər-hansı ekoloji amilə görə optimal zona və davamlılıq həddi digər amillərin hansı qüvvə və kombinasiyada təsir etməsindən asılı olaraq dəyişə bilər
182.Hava kütləsinin hərəkəti ..............nəticəsində baş verir.

A) Yer səthinin qeyri-bərabər qızması və təzyiq dəyişmələri

B) Yerin Günəş ətrafında fırlanması

C ) Yerin öz oxu ətrafında fırlanması

D) Yer səthinin qeyri-bərabər qızması

E) təzyiq dəyişmələri


183. Sututarların dərinliyi artdıqca təzyiq

A) hər 10 m-dən bir 1x105Pa­­(1atm.) artır

B) hər 10 m-dən bir 1x105Pa­­(1atm.) azalır

C) sabit qalır

D) hər 10 m-dən bir 1,5x105Pa­­(1atm.) artır

E)hər 10 m-dən bir 1,9x105Pa­­(1atm.) azalır


184.Suksessiya nədir?

A) bir biosenozun ardıcıl şəkildə digərini əvəz etməsi

B)ekosistemin qeyri-sabit vəziyyəti

C) ekosistemin hərəkətli-sabit tarazlıq vəziyyəti

D) istənilən ekoloji sistemin vacib mövcudluq şərti

E)abiotik amil­lər kompleksinin dəyişməsi


185. Ekosistemin hərəkətli-sabit tarazlıq vəziyyətinə................... deyilir

A)homeostaz

B)suksessiya

C)valentlik

D)plastiklik

E)klimaks


186.Məhsul istehsalı, işin yerinə yetirilməsi və ya enerji alınmasında təkrar xammalın tətbiqi...... adlandırılır.

A)təkrar xammalın istifadəsi;

B) istehsalat tullantısı;

C) təkrar material ehtiyatı;

D) təkrar xammal;

E) istehlak tullantısı;


187. Hansı xassə populyasiyanın fərdlərinə şamil edilə bilər?

A) artım sürəti

B) miqdar

C) artım


D) sıxlıq

E)cinsiyyət


188.Eyni ekoloji taxçaya malik növlərin yanaşı yaşaması....

A) qeyti-mümkündür

B) labüddür

C) zərurətdir

D) mümkündür

E) bu növlərə heç bir təsir göstərmir


189. Sututarların dərinliyi azaldıqca təzyiq necə dəyişir?

A) hər 10 m-dən bir 1x105Pa­­(1atm.) azalır

B) hər 10 m-dən bir 1x105Pa­­(1atm.) artır

C) sabit qalır

D) hər 10 m-dən bir 1,5x105Pa­­(1atm.) artır

E)hər 10 m-dən bir 1,9x105Pa­­(1atm.) azalır


190.Hansı növlərin yanaşı yaşaması mümkün deyil?

A)eyni ekoloji taxçaya malik olan

B)müxtəlif ekoloji taxçaya malik olan

C)biotik amillərə təlabatları müxtəlif olan

D)abiotik amillərə təlabatı eyni olan

E)abiotik amillərə təlabatı fərqli olan


191. Bioloji çirklənmə nədir?

A) ekosistemə ona xas olmayan və təbii biotik birliklərin müvcudluq şəraitini pisləşdirən canlıların daxil edilməsi

B) mühitdə bir ekosistemin ardıcıl şəkildə digərini əvəz etməsi

C) mühitə istənilən canlının daxil olması

D) ekosistemə ona xas olmayan maddələrin daxil edilməsinə və ya həmin maddələrin miqdarının orta uzunillik səviyyədən artıq olmasına

E) ekosistemdə olan bütün canlılara


192.Hansı maddələr dioksin adlanır?

A) xlorkarbohidrogen sinfindən olan sintetink üzvi birləşmələr

B) karbon oksidləri

C) bütün karbohidrogenlər

D) səthi aktiv maddələr

E) bütün yanma proseslərində alınan qazlar


193.Lüminisent lampası dağılarkən sağlamlıq üçün təhlükəli olan ionlar

hansı ionlar ayrılır ?

A) civə


B) qurğuşun

C kobalt


D) kalium

E) volfram


194.Adsorbsiya nədir?

A) qaz və ya məhluldan hər-hansı maddənin maye və ya bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi

B) isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

C)havada asılı vəziyyətdə olan bərk və maye hissəciklərindən ibarət dispers sistem

D)çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılmas.

E)etələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və ya turşu ilə emalı


195.Aklimaks nədir?

A)biotik və abiotik mühitin dəyişkənliyi nəticəsində biosenozun davamsızlıq vəziyyəti

B) biotik və abiotik mühitin dəyişkənliyi nəticəsində biosenozun tarazlıq vəziyyəti

C )biotik və abiotik mühitin dəyişkənliyi nəticəsində bir biosenozun digəri ilə əvəz olunması

D) mühitə istənilən canlının daxil olması

E) mühitdə bir ekosistemin ardıcıl şəkildə digərini əvəz etməsi


196.Koaqulyasiya nədir?

A)həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşdırılması

B)çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılmas.

C)tələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və ya turşu ilə emalı

D) isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

E)qaz və ya məhluldan hər-hansı maddənin maye və ya bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi


197.Flotasiya nədir?

A) çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılması

B) həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşdırılması

C)tələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və ya turşu ilə emalı

D) isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

E)qaz və ya məhluldan hər-hansı maddənin maye və ya bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi


198.Neytrallaşdırma nədir?

A) tələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və ya turşu ilə emalı

B)çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılmas.

C) həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşdırılması

D) isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

E)qaz və ya məhluldan hər-hansı maddənin maye və ya bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi


199.Çirkab sularının mexaniki təmizləmə üsuludur?

A) çökdürmə

B) flotasiya

C )koaqulyasiya

D) neytrallaşdırma

E)ekstraksiya200.Ekoloji sistemin homeostazı nədir?

A)daxili dinamik tarazlıq vəziyyəti

B)xariCi təsirlərdən yaranan müvazinətsizlik vəziyyəti

C)fəal suksesiyya proseslərinin getdiyi vəziyyət

D)ekosistendə bitkilərin destruksiya vəziyyəti

E)ekosistemdə abiotik amillər rejiminin pozulması


201.Kiçik ərazi tutan və əvəzolunmaz xüsusi təbiət obyektləri ........ adlanır.

A) təbiət abidəsi

B) milli

C) qoruq

D) yasaq

E) rekreasiya


202.Yalnız gənc fərdlərlə təmsil olunmuş populyasiya necə adlanır?

A) kənardan fərdlər axını hesabına böyüyən

B) kənardan fərdlər axını hesabına azalan

C) normal, asılı olmayan

D) reqressiv , asılı

E) proqressiv, asılı olmayan


203. Etoloji struktur yalnız ............... populyasiyasında mümkündür.

A) heyvanların

B) göbələklərin

C) bitkilər və heyvanların

D) göbələk və bitkilərin

E) bitkilərin


204. Nə üçün təbiətdə növün biotik potensialı heç vaxt tam reallaşmır?

A) bütün mühit resursları məhdud olduğu üçün

B) ərazi məhdud olduğu üçün

C) zaman məhdud olduğu üçün

D) fərdlərin sayı və artım sürəti məhdud olduğu üçün

E) qida məhdud olduğu üçün


205. Populyasiyanın miqdarının müəyyən səviyyədə saxlanması ........ adlanır.

A) homeostaz B) suksessiya C)dispersiya

D) invaziya E) optimum
206. Ekologiyada canlı materiyanın təşkilinin hansı səviyyəsi öyrənilir?

A) biosenotik

B) orqan

C)hüceyrə

D) genetik

E) molekulyar


207. Bu amillərdən hansı biotik amillərə aiddir?

1) antropogen 2) edafogen 3)komensalizm

4) oroqrafik 5) simbioz

A) 3,5


B) 1,5

C) 1,3


D)3,4

E) 4,2
208. Orqanizmin ekoloji tolerantlığı- ...... .

A) dözümlülüyün hüdudları arasındakı zonadır;

B) optimum zonadır;

C) yorucu, əzabverici və sıxıntılı zonadır;

D) suboptimal zonadır;

E) orqanizmə heç bir təsiri olmayan zonadır.
209. İstixana effekti nədir və onu yaradan səbəb?

A) atmosferin optik xassələrinin dəyişməsi hesabına havanın orta illik temperaturunun artması;

B) atmosferin tozluluğunun artması hesabına günəş radiasiyasının kəmiyyətinin azalması;

C) günəş aktivliyinin dəyişməsi nəticəsində hava qatının orta illik temperarurunun yüksəlməsi;

D) atmosferin optik xassələrinin dəyişməsi hesabına havanın orta illik temperaturunun azalması;

E) okean axınlarının istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində havanın orta illik temperaturunun artması.


210. Ekoloji potensial nədir?

A) həyati vacib mühiti saxlamaqla təbii sistemlərin insana məhsul verməsi;

B) ekosistemin antropogen yüklənmələri qəbuletmə qabiliyyəti;

C) təbii mühitin çirklənmələri neytrallaşdırmaq imkanları;

D) fitosenozların artıb-törəmə imkanı;

E) təbii ekosistemin antropogen yüklənmələri qəbul etməməsi.


211. “Yerin noosferi” anlayışını necə qəbul etmək olar?

1) sivil insan cəmiyyətinin inkişafını əks etdirən şüur sferası kimi;

2) biosferin daha sonrakı inkişafının sinonimi kimi;

3) konkret mahiyyət kəsb etməyən fəlsəfi anlayış kimi;

4) yerin maddi örtüklərindən biri kimi;

A) 1,2 ; B) 1,3; C) 2,4; D) 3,5; E) 4,5.


212.Milli parkdan fərqli olaraq qoruqlarda .............

A) ekskursiya və turist gəzintisinə icazə verilir;

B) lisenziyalaşdırılmıç ova və balıq tutmağa icazə verilir;

C) yalnız elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına icazə verilir;

D) yerli sakinlərə yabani bitkilər toplamağa icazə verilir;

E) yalnız mədəni bitkilərin əkininə icazə verilir.


213.V.İ.Vernadskinin ikinci biokimyəvi prinsipinə görə, növlərin təkamülü prosesində .................... orqanizmlər mövcudluğunu davam etdirir.

A) biokimyəvi mübadilənin verilmiş şəraitinə daha çox uyğunlaşan;

B)real biokimyəvi qida zəncirinə daha optimal şəkildə daxil olan;

C) trofik zəncirin ilk həlqəsini təşkil edən;

D) öz həyatı ilə biogen geokimyəvi enerjini artıran;

E) öz həyatı ilə biogen geokimyəvi enerjini azaldan.


214. İ.V.Vernadskiyə görə “Verilmiş anda canlı maddə ilə tutulmiş ............... miqdardda atomlar mövcuddur.”

A) zaman daxilində dəyişən; B) məkan daxilində dəyişən; C) sabit;

D) qeyri-müəyyən; E) asılı olmayan.
215. Biosenozda ................. məhdudlaşdırıcı amildir.

A) işıq ; B)) qida; C) hava; D) torpaq; E) süxur.


216. .................. karbon qazını mənimsəyərək maddələr dövranına daxil edir.

A) Produsentlər; B) Konsumentlər; D) Detritofaqlar;

C) Redusentlər; E) Saprofaqlar.
217.......... qanununa görə, hər bir daha yüksək trofik səviyyəyə keçdikcə toplanan enerjinin miqdarı tədricən azalır.

A) ekoloji piramida qaydası B) homoloji sıra qanunu

C) optimal amil qanunu D) məhdudlaşdırıcı amil qanunu

E) optimum qanunu


218. Sutka ərzində orqanizmin gecə və gündüzün növbələşməsinə reaksiya qabiliyyəti necə adlanır?

A) fotoperiodizm B) bioloji ritm C) bioloji saat

D) bioloji amil E) bioloji aktivlik.
219. Mühit amillərinin dəyişməsinə cavab olaraq orqanizmin davranışının dəyişməsi ..................... adlanır?

A) mimikriya; B) fizioloji adaptasiya; C) etoloji adaptasiya;

D) morfoloji adaptasiya; E) bioloji uyğunlaşma
220.Ekoloji sistemin homeostzı ...................

A) daxili dinamiki tarazlıq vəziyyətidir;

B) xarici təsirlər nəticəsində yaranan tərəddüdlü vəziyyətidir;

C) fəal suksessiya prosesləri vəziyyətidir;

D) xarici təsirlər nəticəsində yaranan müvazinətli vəziyyətidir;

E) ekosistemin bitki aləminin destruksiyası vəziyyətidir.


221.Q.F.Hauze prinsipinə görə, ...............................

A) texnogen təzyiq şəraitində ekosistemin inkişafı mümkün deyil;

B)eyni ərazidə eyni ekoloji taxçaya malik iki növ yanaşı mövcud ola bilməz;

C) ekoloji amillərin çatışmazlığı şəraitində suksessiya prosesi gedə bilməz;

D) avtotrof suksessiya halında ekosistem klimaks vəziyyətinə çata bilməz;

E) texnogen təzyiq şəraitində biosferin sonrakı inkişafı mümkün deyil.


222. Ekosistemin klimaks vəziyyəti nə deməkdir?

A) dinamiki tarazlıq vəziyyəti;

B) xarici təsirlər nəticəsində yaranan tərəddüdlü vəziyyətidir;

C) fəal suksessiya prosesləri vəziyyətidir;

D) xarici təsirlər nəticəsində yaranan müvazinətli vəziyyətidir;

E) ekosistemin bitki aləminin destruksiyası vəziyyətidir.


223.Yer qabığının formalaşmasında biosferin funksiyası ........ reallaşır.

A) geoloji proseslərdə iştirak edən canlı materiya ilə;

B)torpaq humusunu fəal şəkildə emal edən orqanizmlərlə;

C) onun hər yerdə mövcud olması ilə;

D) yer landşaftlarında məskunlaşan fitosenozlar vasitəsilə;

E) fəal suksessiya prosesləri ilə


224. Bioloji məhsuldarlıq nədir?

A) birlik və ya populyasiya tərəfindən vahid zamanda vahid sahədə yaradılan biokütlənin ümumi miqdarı;

B) birlik və ya populyasiya tərəfindən bütün həyatı ərzində yaradılan biokütlənin ümumi miqdarı;

C) məskunlaşma şəraitindən asılı olaraq istənilən orqanizmin inkişaf tempi və imkanları;

D) məskunlaşma şəraitindən asılı olamayaraq istənilən orqanizmin inkişaf tempi və imkanları;

E) ekosistemdə və ya landşaftda trofik zəncirin fasiləsiz fəaliyyəti.


225. Təbii mühitin orqanizmlərin, populyasiyaların və s. vəziyyətinə təsir göstərən bütün komponentləri ................... adlanır.

A) abiotik amillər; B) ekoloji amillər; C)biotik amillər;

D) edofogen amillər; E) təkamülün hərəkətverici qüvvələri;
226.Populyasiyanın müəyyən miqdarı bərpaetmə və saxlama qabiliyyəti ......... adlanır.

A) populyasiyanın sıxlığı; B)populyasiyanın məhsuldarlığı;

C)populyasiyanın özünütənzimləməsi; D)populyasiyanın bərpası;

E) populyasiyanın homeostazı;


227.Ekosistemlərin müvazinətinin pozulmasının əsas səbəbi ............

A) əlverişsiz mühit şəraitidir; B) qida ehtiyatlarının çatışmamasıdır;

C) növlərin sayının çoxluğudur; D) balanslaşmış maddələr dövranıdır;

E) balanslaşmamış maddələr dövranıdır;228.Daha geniş valentlik zonasına malik orqanizm növləri ........ adlanır.

A) stenobiontlar; B)evribiontlar; C) dayanıqlılar;

D) plastiklər; E) evritermlər;
229. Abiotik ekoloji amillərə aiddir:

A)bioloji məhsuldarlığın gedişatını müəyyənləşdirən fitosenozlar;

B) torpaq mikroorqanizmləri və nəmlik də daxil olmaqla torpaq;

C) torpağın nəmliyi,hava və süxurlar;

D) günəş radiasiyası və ondan istifadə edərək biokütlə hasil edən produsentlər;

E) su mühiti və suda yaşayan canlılar;


230. Sıxlıq,doğum, ölüm populyasiyanın ........... səciyyəsidir.

A) keyfiyyət; B) kəmiyyət; C) ekoloji meyar;

D) areal; D) ekoloji taxça;
231.Bütün yaşlardan olan fərdlərə və özünüsaxlama qabiliyyətinə malik populyasiya .......... populyasiya adlanır.

A) sabit; B) artan; C) peqressiv; D) qeyri-sabit; E) azalan;


232. Bitki populyasiyalarında müəyyən sayı saxlama mexanizmi ......... adlanır.

A) növlərarası rəqabət; B) növdaxili rəqabət; C) hannibalizm;

C) mutalizm; E) neytralizm;
233. Canlılarda maddə və enerji istehlakı prosesi ................ adlanır.

A) katobolizm; B) anabolizm; C) qidalanma;

D) hannibolizm; D) ekskresiya.
234.R.Lindemanın enerji piramidası qanununa görə, qida zəncirində hər bir sonrakı pilləyə enerjinin ....... keçir.

A) 5%-ə qədəri; B)) 10%-ə yaxını; C) 20%-ə qədəri;

D) 20-30%-i E) 50%-i;
235. Avtotrof orqanizmlər karbon mənbəyi kimi ......... istifadə edir.

A) CH4 ; B) CnH2nOn; C) C2H2; D) CO2; E) CO;


236.Fotosintez prosesində ......... yaranır.

A) su və karbohidrogenlər; B) karbon qazı və xlorofil

C)) oksigen və sulu karbonlar; D) oksigen və amin turşuları;

E) amin turşuları və sulu karbonlar;


237.Populyasiyanın miqdarı artarsa, biotik potensial (r) ........ olur.

A) r=1 ; B) r≤1; C) r=0; D)r< 0; E)r>0;


238. Populyasiyanın müəyyən sayı (sıxlığı) saxlaması və tənzimləməsi .....adlanır.

A) homeostaz; B) suksessiya; C) eliminasiya;

D) emercentlik; E) emissiya;
239. Növün yeni yayılma rayonuna süni məskunlaşdırılması ........... adlanır.

A) introduksiya; B) aklimatizasiya; C) reakklimatizasiya;

D) miqrasiya; E) emiqrasiya;
240. ........... populyasiyanın yaş strukturu adlanır.

A) erkək və dişi cinslərin miqdar nisbəti;

B) qoca fərdlərin sayı;

C) yeni doğulanların miqdarı;

D) müxtəlif yaş qruplarının miqdar nisbəti;

E) qoca fərdlərin sayı ilə yeni doğulanların say nisbəti;


241. Yaşarlılıq əyrisi ................ səciyyələndirir.

A) ekoloji amillərin kəmiyyətcə diapozonunu;

B) verilmiş zaman kəsiyinda sağ qalmış fərdlərin sayını;

C) ekoloji amillərin intensivliyini;

D)canlının faydalı kimyəvi enerji istehsaletmə sürətini;

E) ekoloji amillərin optimal diapozonunu.


242. Ekosistemlərdə öz aralarında kəsişərək mürəkkəb qida münasibətləri yaradan qida zəncirlərinin məcmusu............. adlanır.

A) otlaq qida zənciri; B) detrit qida zənciri; C) qida toru;

D) trofik səviyyə; E) trofik zəncir.
243.Bitkilər tərəfindən günəş enerjisinin nə qədəri udulur və ilkin ümumi məhsul adlanır?

A) 0,1%; B) 1%; C) 3%; D) 5%; E) 10%244.İkinci məhsuldarlığın nə qədəri əvvəlki trofik səviyyədən sonrakı səviyyəyə ötürülür?

A) 10%. B) 20%; C) 40%; D) 65%; E) 90%.


245. Hansı ekoloji piramida universal xarakter daşıyır və bir trofik səviyyədən digərinə keçdikcə məhsuldarlığın azalmasını əks etdirir?

A) biokütlə piramidası; B) ədədlər piramidası; C)enerji piramidası;

D) ekoloji piramida; E) bioloji piramida.
246. Fotosintez prosesində bitkilər tərəfindən yaradılan ümumi biokütlə .......adlanır.

A) ümumi ilkin məhsuldarlıq; B) xalis ilkin məhsuldarlıq;

C) ümumi ikinci məhsuldarlıq; D) xalis ikinci məhsuldarlıq;

E) xalis ümumi məhsuldarlıq.


247. Dayanıqlı ekosistemin tərkibində ......... olması zəruridir.

A) kifayət miqdarda konsument və redusentin ;

B) kifayət miqdarda produsent və konsumentlərin ;

C) produsent lər və konsumentlər;

D) kifayət miqdarda produsent və redusentin

E) növ müxtəlifliyinin.


248.Müəyyən coğrafi-landşaft zonasında müxtəlif orqanizmlər qrupu və onların məskunlaşma mühitinin məcmusu ......... adlanır.

A) ekotop; B) ekoton; C) biom; D) biota; E) biotop.


249. Vernadskiyə görə biosferin yuxarı sərhəddi ............. şərtlənir.

A) yüksəklik artdıqca temperatur aşağı düşməsi ilə;

B) infraqırmızı şüaların təsiri ilə;

C) kəskin ultrabənövşəyi şüaların təsiri ilə;

D) görünən şüaların təsiri ilə;

E) havanın ionlaşması ilə.


250. Böyük geoloji dövrana aiddir:

A) suyun dövranı; B) fosforun dövranı; C) oksigenin dövranı;

D) azotun dövranı; E) kükürdün dövranı.

251. pH ..... olan yağış və ya qar turş yağıntılar hesab olunur.

A) 5,6-dan az; B) 7-yə yaxın; C) 9-a yaxın;

D) 11-dən az; E) 11-dən artıq.
252. Dözümlülüyün hüdudları arasındakı zona orqanizm üçün ..... .

A) ekoloji tolerantlığıdır;

B) heç bir təsiri olmayan zonadır;

C) yorucu, əzabverici və sıxıntılı zonadır;

D) suboptimal zonadır;

E) ekstremal zonadır;


253. Atmosferin optik xassələrinin dəyişməsi hesabına havanın orta illik temperaturunun artması ...... adlanır.

A) istixana effekti;

B) günəş aktivliyinin yüksəlməsi;

C) enerji piramidası;

D) reakklimatizasiya;

E) ekoloji piramida qaydası


254 Həyati vacib mühiti saxlamaqla təbii sistemlərin insana məhsul verməsi -...... adlanır.

A) ekoloji potensial;

B) istixana effekti;

C) enerji piramidası;

D) reakklimatizasiya;

E) ekoloji piramida qaydası;


255.Müəyyən ərazidə məskunlaşmış müxtəlif növlərin populyasiya qrupları ........əmələ gətirir.

A) biosenoz; B) biogeosenoz; C) ekosistem;

D) fitosenoz; E) aqrosenoz.
256.Mutasiya genotipin təbii yolla və ya mutagenlər tərəfindən kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsi olub .................

A) irsən keçməklə, təkamülün zəruri amilidir;

B) nəsilvermə prosesinə daim mənfi təsir göstərən amildir;

C) nəsilvermə prosesinə daim müsbət təsir göstərən amildir;

D) irsən keçməklə, təkamülə maneə olan amilidir;

E)irsi keçici deyil.


257.BMT-nin “Biosferin və onun sərvətlərinin mühafizəsi üzrə” beynəlxalq Paris konfransı ...... -ci ildə keçirilmişdir.

A)1968;


B)1978;

C)1982;


D)1948;

E)1998;
258.1968-ci ildə BMT-nin “Biosferin və onun sərvətlərinin mühafizəsi üzrə” beynəlxalq konfransı ....... keçirilmişdir.

A)Parisdə;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Praqada;

E)Romada;
259. Avropa iqtisadi komissiyasının 1971-ci ildə ...... şəhərində ətraf mühitin mühafizəsinə həsr olunmuş konqresi keçirilmişdir.

A) Praqa;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E)Romada;


260.Avropa iqtisadi komissiyasının ətraf mühitin mühafizəsinə həsr olunmuş Praqa konqresi ...... -ci ildə keçirilmişdir.

A)1971;


B)1978;

C)1982;


D)1948;

E)1998;
261.BMT-nin Stokholm şəhərində insani əhatə edən mühitin mühafizəsinə dair konfransı...... -ci ildə keçirilmişdir.

A)1972;

B)1978;


C)1982;

D)1948;


E)1998;

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə